இனனற றய நநறலயநலன அசனச

ஊடகஙனக ளன தமநழன மமமழநசன
சநறதவநறனக மகனக நயகன
கமரணமமக வநளஙனக கநனனற ன

இகனகணன,
சகநனதமலரன த/மப இரதனதநனமன

ஊடகமன எனனற மலன எனனன ?
 ஊடகமன எனனற மலன கடதனத வத   எனனற மபமரளனப டமன . ஒர
மசபனப கமனப நயநனன ஒர மறனயநலநரநனத மறமறனகனக
மநனனச மரதனற தகன கடதனத நசன மசலனல மன பபமத அத அஙனப க
ஓரன உடகமமக மசயலனப டகநறத.

 ஒர கரதனற த அலனல த தகவறல ஓரநடதனத நலநரநனத
மறனப றமரன இடதனத நறனக பன பரநமமறனற மன மசயனய உதவமன
கரவநதமனன ஊடகமன எனபனப டமன.

அசனச ஊடகமன

மனநதனன தனத கரதனதகனகறளயமன, உணரனவகறளயமன பநறரநடமன
பரநமமறனறநகனமகமளனள எழதனத ஊடகமன பயனளனளதமக இரநனதத.

அகனகமலமன மதலன இகனகமலமனவறர எழதனத ஊடகமன தகவலனகளன
பரநமமறனறதனதநலன மகனகநய பஙனக வகநகனகநறத.

அசனச ஊடகஙனகளன
தமநழன மமமழநசன
சநறதவநறனக
மகனகநயகன கமரணமமக
வநளஙனககநனனறன

கமரணஙனக ளன
1)

அசனசநடபவரனகளநனன மமதனதனபபமகனக
(கவனநனனறம).

2) எழதனதமளரனகளநனன கறறநனத இலகனகண அறநவ.
3) தமநழனமமமழநயநலன பமணனடதனதவமன மபறவநலனறல.
உதமரணமன : அரஞனமசமறனகளநனன பயனனபமட
மநககன கறறவ.
4) சரநயமன எழதனதர பயனனபடதனதவதநலனறல.
5) பவறனற மமமழநயநனன பயனனபமட.

சமனனற களன

மயநலன வமர இதழன ஆகஸனட 2013

மபலசநயதன தநனகனகரலன (7/3/2013) நமளநதழன

பகமவநலன பதனதநரநகனறக

மபலசநய மகனகளன ஓறச (4/3/2014)

மபலசநய வமனமனபமட (8/3/2014)

நநவரனத னத நசன மசயனய மன வழநகளன
1) எழதனதமளரனகளன தமநழனமமமழநயநலன பலறமகன மகமணனடரகனக பவணனடமன.
2) பறடபனறப பல மறற சசரமயனநனதபன பமரனகனக பவணனடமன. (மறபரநபசமதறன)
3) பதநய அரஞனமசமறனகறளபன பயனனபடதனத பவணனடமன.
4) பநறமமமழநசன பசரனபப
ன றததன தடகனகவமன.
5) வமசகரனகளநனன கரதனதகறள ஆதரநதனத, அதறன
நநவரனதத
ன ந மசயனத தரமமன பறடபனறப அசனசநட
பவணனடமன.

நனனற ந