தமழச சசனறறசரகளன ஏறதனம ஒர நசவலல வசசதத , அதன வழ உணரததபபம ச!

தச"#
கரததகல$கச சசன%க&'ன ()ச*க .


பசல+,ச)-ன லகவ./த01 ,லர2தத 34ததசன கசத1 5னபதச......” 5னற 6ர அ78சசர2த
கசத1 நசவ1. (. 9ப. 4ரபபசல:ன வசழ#லகற"ச றபச)சம கசதலல ல,"# கரவசக# 9கச.
42நசவலல சதத:தத;$சர 42நசவலசச:"ர. 42நசவ<1 கலத"சச:"ர 0ர.பசல+,ச)ன அவரகற$
கதசநச"க/சக வலம வர=றசர. (தலச1, 4#கலத 6ர உ.ல, சமபவ,சக 4ர#கலசம 5ன%
கரதபப=றத. 4#கலத>1 உ;$ ச!தச"# கரதத#கல$ அலச ()ச*வத?+ !ன கலத>ன @ர#கதலத
கச.றபசம வசAர!!! ஒர நச; அவர#+ லBலCச 5னற 9ப.D'மர2த 9தசலலபறபச அலEபFதழ
வ2தத. அவரக; 4ரபபததச% வர'ம கழதத G.ம 9தச'ரH# 9கச;=னற/ர. க'2த கசலத01 அவரக;
ஒர9வசர#9கசரவர கசத<தததசக 4#கலத உணரததபப=னறத. (/ச1, அவரக&ல'" கசத1
லக#I'J1லல. பசல+,ச)சன K)ச#'ர கம9ப->1 உத0ற"சகம H:=னறசர. அவர#+ நதத)
சமப$ற, வELகபபம. சL=; M#+ லசK': அN#=ற (&ம1லல. கசர, பLக$ச, “OபP Q'சர
றRசK'1S அ$8#+ பண!ம 41லல, உபF 3றRசK'1S ,சச1 றதசலச றபசனற சமப$!ம 41லல.
4த/சறல9" அவர#+ கசத<#+ம (லச, லத:"ம, றப)சவ1, தDசச1 அல/ததம வ2தத.
லBலCச8ம =)ச,தத றவபப9ப.லணTம1லல. “BசமHS +ளதத தலல J:ததப றபசK'
அலKசT!ம1லல. ஒ?லறப Fன/1, ,1<லகபU, “VOபசனS றசலல ,?%ம த>ரசசதம 5ன=ற
4/மதசன. 4ரவரம ,/தச) கசத<தத/ர. (/ச1, பசல+,ச)ன 50ரகசலதலதப ப?7 52த ற"சசல/Tம
41லச,1 லBலCசJன Fன/சறல @?7 0ர2தசர. லBலCசJ?+ அவரல'" ந'வN#லக நச&#+ நச;
FN#கச,1 றபச>?%. உ.ல,ல"ச 9சச1லப றபச/ச1 52த ஒர 9ப.Wம 9பசரபF1லசதவல/ தன
கணவ/சக ஏ?%# 9கச;$ ,%பபசரக;. அதறபச1 தசன (W#+ம. (/ச1, கசத<"சக 4ரபபவ;
அதல/ நன!லற>1 தன கசதலன#+ 5ததல)#க றவ.ம. லBலCச றபச1 க.'த/,சகப றபச
H-த,ச/ கசதலல சசகN#க# I'சத. 4தனவழ !72த றபச/த 4வரகளன கசத1. (/ச1, கசத1
றதச1Jல"# கச)ணம கசK'ச,1 பசல+,ச)ன வசழJ1 !னற/ற வழக; றதN பல சசதல/கல$ப
H:2தசர. ‘5ன க.,-த தச,ல)X 5னற நசவலல 5Y0 ,#க&ல'" ந1ல வ)றவ?லபப 9ப?றசர. அ2த
நசவலலப பNதததம பலE" Zல/வலலக; அவல$ வ2த றவதல/ச 9ச*ததச1 பசல+,ச)ல/த
9தசலலபறபச>ன [லம 9தச'ரபH# 9கச.'ச;. 4ரபபததச% வர'Lக&#+ !ன 9ச*த தவ?%#கசக
,ன-பH# றகK அYதச;. அவளன தவ?லற உண) லவததத அவர 5Y0" நசவ1. நசனம 42த
4ததசன கசத1 5னபதச
நசவ\#+ அNல,"ச=JKற'ன. 42த நசவ<1 கசதலல அNபபல'"சக# 9கச. 4). 9வPறவ%
கலதகல$ 5Y0 நம ,/லத# கவர=றசர பசல+,ச)ன.
!த1 கலத>1 நசன !தனல,"சக 5ததல)#+ம ச!தச"# கரததச/த, கசத<1 ஏ,ச?றம
4ர#க# I'சத. அதசவத, (. 9ப. 4ரபபசலரம ஒர9வசர#9கசரவல)Tம கசத<பபவல)Tம
ஏ,ச?ற# I'சத. 5ப9பசYத 4லவ Zகழ=றறதச அவரக&ல'" கசத1 அL+ சச+=னறத.
அத,K,1லச,1, அவரக$ச1 Zசச"ம ஒன% றசர2த வசE !N"சத கச)ணம அவரக; 9பச* உல=1
வசழ2த# 9கச.Nர#=றசரக;. 4ன% உ.ல,"சக வசழபவரகளன வசழ#லகற" அ2த)த01
9தசL+=னறத. 4லவ 52த [லல#+ வரம. வE#க7]ரகள'!ம ,ரததவரகள'!ம 9பச* Iற# I'சத
5ன% நம !னற/சரக; ந,#+ வ<T%த0ச 9சன%;$/ர. (/ச1, 5னல/# றகK'ச1 கசத<\ம
க1"சணத0\ம I' 9பச* 5னற வசரதலத 4'ம 9பற I'சத. 9பச*ற" ஏ,ச?ற,ச=றத. தனல/ நமF
கசத<பபவரகல$ 5பபN ஏ,ச?ற ,/ம வர=னறத 5ன% 5/#+ H:"J1லல. 4#கலத>ன கதசநச"க/சக
வலம வரம சமபத+,சர மரணசள- 5னற ,சதலவ ஏ,ச?7 கசத<#=றச. சலர, கசத<தத சல நசKகள1
ஏ,ச?றபபவர. (/ச1, 4L+ கசதலலற" ஏ,ச?7 கசத<#=றசரக;. ()மபற, ஏ,ச?ற,ச=றத. (/ச1,
அலத அ7"சத 9தச'ர2த ஏ,ச?ற,ல'=றச; மரணசள-. உதச)ணத0?+, சமபத+,சர#+ 9சச2த ^ர
5ன/ 5ன% றகK' 9பசYத, சமபத+,சர நச Iசச,1 9சச2த ^ர 9,K)சQ, (/ச1 றபச/ வச)மதசன
அ9,:#கசJ<ர2த 4L+ வ2ததசக மலகதத I7/சன. அ9,:#கசலவ ப?7 ஒனனம அ7"சத
சமபத+,சர, மரணசள- றகK+ம அல/தத றக;Jக&#+ம 9பச*கல$ அ#= வ:லசபபத0/சன.
அ9,:#கசJ1 FKQபர#ல 5ன/ றவலல 9ச*=_ரக; 5ன% மரணசள- றகK'8'ன ச?%ம
ற"சச#கச,1 3Hற)ச#=)மS 5ன%ம சமப$ம @,சர தசன வர=னறத 5ன% I7/ச;. கசத<தத 5னபத?+
அரததம உ.ல,"ச>ரதத1. 9ந1 !ல/"$8ம 9பச* 9சச1லச0ரதத1. உணரலவ# கசKவ0\ம,
உறலவ ஏ?%#9கச;வ0\ம 9பச* 9சச1பவரக;, +?ற உணரசச"ச1 கல,"சகத தச#கபபபவசரக;.
ஏ,ச2தவரக&#+ ,ற2தச\ம ஏ,ச?7"வரக&#+ ஏ,ச?7"த ,ற#கசத. 5Lறக !ELகச1 4Nததச\ம,
5பறபசத [ச@த 0ண7/ச\ம ஏ,ச?7"தச1 வ2தJKKறதச 5ன% ப"ம வரம. ,)ணப"ம றபசன%ம ஒர
=றலசசம தரம. அ2த# =றலசம 9கச.'வரகளன !க!ம `வ-E2த கசணபபம. 9சச1\ம, 9ச"\ம
த,ச%ம. கசத<1 ஏ,ச?7JK "சரற, ச2றதசB,ச* 4ர2த01லல. அவ&ல'"# +பபதலதTம
ஏ,ச?7 அவரகள'மர2த லKச aபச* வசL=/சன. 0ர,ணத0?+ப Fற+, அவல$Tம அ9,:#கசJ?+
அலEததச 9ச1வதசக வச#+# 9கசததசன. (/ச1, அவன !த<1 9ச1வதசக8ம அL+ 9சன% அவ;
வரவத?கச/ 51லச ஏ?பசகல$Tம 9ச*வதசக 9சச1< 0ர,ண,ச= ,% வச)ற, 3பமபச*S#+
HறபபK'சன. தன தLலக>ன றதசழ [லம உ.ல,>72த மரணசள- அ0ர2தப றபச/ச;. அவன
தனல/ ஏ,ச?7JK'தசக கசவ1 அ0கச:>'ம Hகசர 9ச*தச;. அவன 4-ற,1 5ன HரBன 41லல
5ன%ம 51றலசர !னனம I7ச 9சனறச;. ஏ,ச?7"த நச@பU.'ச* உ;ற$ நச?ற,Nதத#
9கச.Nர#+ம. உ'1 நச7/ச1 +ள#கலசம. ,/ம நச7/ச1...? Jற,சச/ற, =ல'"சத. தன தவ?லற
உணர2த சமபத+,சர அவ&#+ ஒர கNதம 5Y0/சன. சலற><ர2த வ2த கNததலத மரணசள- த2லத
அவள'ம பNதத# கசKN/சர. “,ன-பH# றகK 5Y0>ர#கசன,ச...” 5னறபN அவள'ம bKN/சர.
அவ; அலதப பN#கறவ>1லல. வசL= பல த.க$ச## =ழததப றபசK'ச;. “5ன/ம,ச...?”
“ந,#+த 9த:cச (ல$ ,ன-#கலசம. 9த:"சத (ல$ 5பபN ,ன-#கறதS 5ன% ஒ9) வ:>1 9சச1<
!Nததச;. 420"ப 9ப. அ'#க,ச/வ;தசன. அவ; d79"E ()மFதத JK'ச1, அவ; !ன 5வ-ன
(.ல,Tம 9ச1\பN"சகசத.
0ர,ணத0?+ !ன 4ரபபசலரம வ)மH G7 பEக# I'சத. கச,ம வசழ#லகல" அழ#+ம.
கசத<தத1 5னபத 9ப.லண (றணச- (லணப 9ப.றணச அனபவத01 அ1ல. கசத9லனபத ப)Qப)ம
9C>பபத அ1ல. அத தனல/ 4E2த நலம. தனல/ 4E#க ஒர 4ல$பபசற1 றதலவபபம. சமபத+,சர
9தச', மரணசள- 9தச', அவரக; ,/ம கச,த01 ச#= தJததத. கச,ம ,த)சம றபசனறத. !த<1
4). ம'%க; வ>?71 4றL="தம அ2த ,த மகப9ப:" அ0ரசச தரம. “4லத றபச* ஏன
சசபFKற'சமS 5ன9றசர அ$வ$பH ஏ?பம. ச?%றந)ம 9பச%தத அ2த றவகம அ'L=/Fற+
,%பNTம அ2த அ$வ$பH#+ ,/ம (லசபபம. ,%பNTம +N#+ம. 4ம!லற அ2த அ$வ$பலப
அனபJ#க 9த:2தJம. +Nபபத?+ (லசபபKJK' ,/த சதச றந)!ம +Nல"ப ப?7ற"
ற"சசதத# 9கச.Nர#+ம. +Nபபலதற" க?பல/ 9ச*த9கச.Nர#+ம. ,த8#றக 4பபN9"னறச1,
கச,!ம 4த றபசலறவ. கச1 F)$ லவ#+ம, 9சச1 F)$ லவ#+ம, கரவததச1 ,/ம F)$ லவ#+ம.
52றந)!ம கச,ற, ,/01 நரதத/,சம. 4த e<1 கKN" H< றபசல உ;ற$ அலல2த 9கச.Nர#+ம.
4ல)ல"# க.JK'ச1 ஒர fசச1 ,)லப அ%தத பச"த தவL+ம. Zலற" 9பச*க; றகசரதத கச,தலத
அனபJததச1, 9தச'ர2த 9பச*க; 9சச1லததசன றவ.ம. உற8 ப?7" ப"மன7, உலகம ப?7"
ப"மன7 அனபJ#க றவ.N" கச,தலத சமபத+,சரம, மரணசள-Tம ப"2த ப"2த
அனபJததசரக;. “4தறவ ஒர த:1லசர#+1லS 5ன% ச,சதச/ம 9சச1<# 9கச.'சரக;. வசழJன
அல,0ல"# 9க#க# IN" JB",சக அவரகளன கசத1 (=JK'த. தன அம,சJ'ம ,சKN#
9கச.'ச; மரணசள-. அவ&ல'" சKல'>ன 4பH ப+09"1லசம லக அச@'ன அY#கசக
4ரபபலத பசரததJK'சர அவ&ல'" அம,சJன நமF#லக உல'2தத அ2த தரணத01. ,சKN#
9கச.ம அவரகளன Jல$"சK !?%ப 9பறJ1லல. 4னலற" ச!தச"த01, 9ப:" பK'ணLகள1
I'ச# கசத1 அ0கம 4ர#=றத. (Dன அரகசல, க.' J"பHம, அவன (த)8 த2த @க!ம,
9ப.Dன 4த!ம, Hத0சச<த த/!ம ப)Qப)ம கJழததப றபச', க; +Nதத +)L+ றபச1 ,/ம
Iததசம. 42த Jத,ச/ கசத1 வ) வ) 5.D#லக>1 அ0க:பபதச1 4த ப?7 5Yத Zல/#=றறன
5ன% கலத"சச:"ர 42நசவ<1 9,சழ2த;$சர.
அதத கலத>1 நசன க?%# 9கச.'த, றவலல#+ச 9ச1\ம நசம fKN1 ந'#+ம
F)சசல/கல$ Zல/#கச,<ர#க றவ.ம. ந,#+ =ல'#கப9ப?ற றவலலல" 9சPவ/ 9ச*த
!N#க றவ.ம 5னற 5.ணதலத நம!;ற$ Hலத#க றவ.ம. 4னலற#+ றகசபம1லச,1 4ர#க
றவ.ம 5ன% றவ.N# 9கச;$ றவ.ம. 41லம 5னபத F)சசல/"ச/ JB"மதசன. 51றலசர
fKN\ம F)சசல/ 4ர#கததசன 9ச*Tம. அ2த F)சசல/ அLறக, 42த F)சசல/ 4Lறக 5ன% Zல/J1
9கச;$ றவ.ம. (/ச1, 4#கலத>ன கதசநச"="ச/ ,சல0"ச1 அபபN 4ர#க !N"J1லல. அவ;
HரBன அன% கசலல 5Kற' !#கச1 ,D#+ gபhர பhரX 5ன% கன/த01 அNதத, iறE த;ள 4பF1
5KN உலதத0ர2தசன. 4சசமபவம ,சல0>ன தச"சர !னறப ந'2தத. ,ர,க-'ம றபச
லத:"ம1லச,\ம தன ,கல$# கசபபச?ற !N"ச,\ம தJததச; ,சல0>ன தச"சர. 42Zகழ8 ,சல0ல"
9)சமபறவ பச0பபல'"ச 9ச*தத. அவ&ல'" கவ/Lக; சத7/. அறத9பச1தசன, 4#கலத>ன
கதசநச"க/ச/ கறணச[ரத0Tம அன% கசலல அவர fKN1 ந'2த ச.ல'ல" Zல/தத வர20/சர.
“அ)சசLகத01 றவலல 9ச*தJK லcசம வசLகத 9த:"லலன/ச, b9"1லசம ஒர ,னB/ச?” அவர
,ல/J றகK'த?+ அவர ப01 9சச1லJ1லல. அத,K,1லச,1, லcசம வசLகச 9சச1\ம
,ல/Jல" அவர#+ப FN#கJ1லல.
கசத1, நமF#லக ,?%ம உ.ல, வசYம 4'த0றல Fற#+ம. (ழ2த நமF#லக>ன
4ன9/சர 9ப"ர கசத1. நசன உனல/ ஒர#கச\ம ஏ,ச?ற,சKற'ன 5ன% 5Yதபப'சத சத0"ம அத.
5னல/ நமபலசம 5ன=ற வச#+%0 அத. 42த நமF#லக தகர#கபபK'ச1, 42த வச#+%0 GறபபK'ச1,
அத?+ 9ப"ர கசதல1ல. கசத1 5னற றபசரலவ>1 ந'#+ம 4ன9/சர கப' நச'கம. கசத1 5னபத
4-பபச/த, ம+2த றபசலத"ச/த. அ$J1லசத ச2தjN 9கசபபத. Hத0ல", ,/லத, உ'மலப
,ல)ச 9ச*வத. 4த வ2த +Nற"7" Fற+ வசழ#லகற" ,ச7J=றத. நKH, கசதலச* ,ச7" தரணதலத
க. FNபபத மக8ம கN/ம. கசத<#கறவச, கசத<#கபப'றவச 51றலசர#+ம (லச. 4த?+ வ"த ஒர
தல'ற" 41லல. றவ% 52த ற"ச#="லதTம அவச"ம1லல. 0ர,ணத0?+ப Fற+ றவ9றசரவன Gத
கசத1 5ன=ற JB"ம, 0ர,ணம 5ன=ற JB"ம க.FNதத நசள<ர2றத வ2த JK'த. ஏன 4த
ஏ?ப=றத 5ன% றகK'ச1, 0ரப0>னல, 5னற ப01 உ'ற/ வரம. உறJ1 0ரப0 5னபத உ'1
JB"ம1லல. ,ற/ச JB"ம. (த)வச/ றபச@ 41லசத றபசத (த)வச/ றபசலசப 9பற ,/ம
(லசபப=றத. உ.ல,"ச/ அனH உற8கள'மர2த =ல'#கசத றபசத, றவ% 5வ:'மர2த
=ல'ததச\ம ஏ?%#9கச;$ Hத0 ப)ப)#+ம. (Wம, 9ப.Wம 4த?+ J0 Jல#+ அ1ல. ஏலE,
பண#கச)ன 401 ஒன%. Cச0 Jத0"சசம 401 41லறவ 41லல. 5ததல/# கKபபசக; J0தத
றதச,சக 4ர2தச\ம, 4த Zசச"ம ZகYம. 4பபNததசன கறணச[ரத0>ன வசழJ\ம ,சல0>ன
வசழJ\ம கசத1 Jல$"சN"த. 4ரவரம கசத1 வசபபK'/ர. (லசக; அலலற,ச0/. 9நர#கம
அ0க:ததத. 41லல, 4த 9தச') !N"சத. 4த Z)2த),1ல. 4த/ச1, ஏ?பம ச#க1கல$ ,/த
தசLகசத. +E2லதகல$ கல)ற"?ற !N"சத. 4வன கசத1 அ)ச/சக 4ர2தச\ம, 42த அ)சல/ நமF,
கணவல/ லகJ' !N"சத. 42த (% கல) றசர2தச\ம றசர#+ம. க.,ச* றச?71 9சசர=/ச\ம
9சசர+ம. 5த?+ 42த JBபபAKலச 5ன% 9தளவச/ச; ,சல0. கறணச[ரத0Tம அPவசறற
ற"சச#கலச/சர. அத?+ Fற+ உ.'ச/ 51லச ச20பF\ம ,/மதசன றபச"த. ,/ம றபசசத உ'1தசன
!#="ம 5ன% றபச>ர2தச1 JB"ம 9வ+ d#=)ம ச20 ச:த0ர#+ம.
4%0"சக, கசத1 5னறச1 5ன/ 5ன% 42த 4).'சவத கலத>ன [லம நசம அ72த#
9கச;றவசம. 4ததசன கசத1 5னபதச 5ன% உணர2றதன 42நசவ<1. தசன தன வசழ#லக>1 ந'2த#
9கச.ற' தனல/ப பசர#=னற ச2றதசBம உல=1 றவ9ற0\ம 41லல.
“கசதலரக; வசழவலதJ' J' கசதலல வசE லவபபவரக; சற2தவரக$சவசரக;S