You are on page 1of 6

1

I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Soïan thaûo vaên baûn Word laø moät chöông quan troïng

trong quùa trình ñaøo taïo moät ngheà phoå thoâng cho hoïc
sinh. Tröôùc tình hình coâng ngheä ngaøy caøng phaùt trieån,
nhaát laø caùc phaàn meàm öùng duïng Tin Hoïc. Chính vì vaäy,
ñoái vôùi gíao vieân giaûng daïy moân tin hoïc öùng duïng caàn
ñaët ra yeâu caàu : Soaïn, giaûng lyù thuyeát vaø höôùng daãn
thöïc haønh nhö theá naøo ñeå phaùt huy tính tích cöïc, reøn
luyeän kyõ naêng, kyõ xaûo cuûa hoïc sinh trong quaù trình daïy
vaø hoïc.

II. NOÄI DUNG , BIEÄN PHAÙP GIAÛI QUYEÁT
1. Quaù trình phaùt trieån kinh nghieäm
Moân tin hoïc öùng duïng ngheà phoå thoâng, phaàn
soïan thaûo vaên baûn Word hay baát cöù giaûng daïy phaàn
naøo, hoaëc baát cöù moân hoïc naøo, tröôùc khi leân lôùp giáo
viên phaûi laø ngöôøi hieåu bieát, thaønh thaïo vaán ñeà maø
mình saép giaûng cho hoïc sinh, caàn ñaët caâu hoûi : Giảng nội
dung gì, giảng như thế nào, phöông tieän gì ñeå truyeàn ñaït coù
hieäu quaû.
Toâi xin trình baøy laïi vieäc, soïan giaûng moân tin
hoïc öùng duïng qua ba böôùc nhö sau: Soïan baøi, giaûng lyù
thuyeát, höôùng daãn thöïc haønh.
A. BÖÔÙC SOÏAN BAØI

Caùc yeâu caàu ñeà ra ñeå soaïn baøi :
- Ñaûm baûo tính heä thoáng
- Ñaûm baûo tính thôøi gian
- Ñaûm baûo noäi dung ngaén goïn nhöng ñaày ñuû ,
suùc tích

Trường THCS Gio Việt

SKKN Tin học -

2

Qua tieát thöïc haønh, hoïc sinh reøn luyeän oùc quan
saùt vaø kyõ naêng thöïc haønh tin hoïc. Sau ñaây laø
moät baøi taäp soïan theo theo chuû ñeà :
Ñònh daïng vaên baûn
( Hieäu öùng kí töï ñaàu ñoïan : Drop Cap vaø
Bullets...)
B. BƯỚC GIẢNG LÝ THUYẾT.
Sau khi soïan baøi xong, giáo viên tìm phöông phaùp thích hôïp,
toái öu ñeå truyeàn thuï kieán thöùc moät caùch coù hieäu
quûa trong giôø hoïc lyù thuyeát.
Hoïat ñoäng cuûa thaày
Böôùc 1: TG : 10 phuùt .
GV:Ñaët caâu hoûi : So saùnh
giöõa bài tập1 vaø baøi taäp 2 coù
kieåu trình baøy, ñònh daïng naøo
gioáng nhau, khaâc nhau?
Gíao vieân nhaän xeùt caùch
traû lôøi cuûa HS vaø giaûi thích
ñuùng sai.
Böôùc 2 : TG: 20 phuùt . Gíao
vieân : aùp duïng PP tröïc quan. HS
xem aûnh vaø suy nghó neâu caùc
böôùc thöïc hieän coù gôïi yù gíao
vieân.

Hoaït ñoäng cuûa troø
HS xem 2 baøi taäp , so
saùnh vaø phaùt hieän.
Ñoù laø :
Gioáng : trình baøy vaên
baûn theo daïng coät
Khaùc : Chöõ vaø kí töï
ñaàu ñoïan khaùc nhau.
HS xem hình aûnh minh
hoïa.

Caùch thöïc hieän kyõ
thuaät Drop Cap

Böôùc 1: - Ñaùnh daáu kí töï
ñaàu ñoïan.
Böôùc 2: Choïn Format\Drop
cap
Choïn oâ Dropped\
OK xaùc nhaän
Trường THCS Gio Việt

Xem hình aûnh taïo Bullets

SKKN Tin học -

3

Caùch thöïc hieän kyõ
thuaät taïo Bullets
Böôùc 1: - Ñaët con troû taïi
ñoïan muoán taïo Bullets
Böôùc 2: Choïn
Format\Bullets and ...
Böôùc 3: Tuøy choïn kyù töï
1 trong 6 oâ OK ñeå xaùc
nhaän

Töø ghi nhôù, hieåu caùc
thao taùc ,HS suy nghó,
phaân tích caùc böôùc ñeå
thöïc hieän hai kyõ thuaät
treân.

Böôùc 3: TG : 15 phuùt. GV
cuõng coá , traû lôøi thaéc maéc,
neáu coù , nhaán maïnh caùc
böôùc cô baûn , chuû yeáu ñeå
laøm baøi nhanh, ñuùng :
Toùm laïi : Giôø hoïc lyù thuyeát moân tin hoïc öùng duïng,
soïan thaûo vaên baûn Word coù theå choïn theo con ñöôøng
:
HS quan saùt
saûn phaåm

Saûn phaåm
hoøan chænh

HS ghi nhôù, hieåu,
phaân tích, taùi
hieän caùch thöïc
hieän

Gíao vieân
Höôùng daãn
caùch thöïc
hieän

C. Böôùc höôùng daãn thöïc haønh.
Thôøi gian : 45 phuùt
Yeâu caàu : Toái ña 2 HS moät maùy vi tính ñeå thöïc haønh
cho moãi ñôït
Phöông phaùp: GV laøm maãu, HS quan saùt. Tieáp theo
HS töï thöïc haønh , ñieàu chænh sai soùt. GV theo doõi,
höôùng daãn söûa chöõa.
Trường THCS Gio Việt

SKKN Tin học -

4

Böôùc 1: GV laøm maãu - Hoïc sinh quan saùt
Hoïat ñoäng cuûa thaày
Gv laøm maãu. Vöøa
laøm vöøa giaûi thích
- Gv gọi 1vài Hs lên máy thực
hành mẫu
- Boá trí thích hôïp ñeå
moãi HS coù theå nhìn
thaáy thao taùc maãu.

Hoaït ñoäng cuûa troø
- Hs chia theo töøng nhoùm
quan saùt, nhaän xeùt ,
kieåm nghieäm giôø hoïc lyù
thuyeát.

Tuy coù giaûng LT nhöng böôùc naøy khoâng ñöôïc boû
qua. Neáu HS coù taän maét thaáy, tai nghe thaày thöïc hieän
thì veà choã thöïc haønh seõ coù töï tin hôn, laøm
nhanh,ñuùng,ít sai soùt.
Kinh nghieäm cho thaáy raèng : Sau giôø hoïc lyù
thuyeát ñeán khi thöïc haønh , raát nhieàu hoïc sinh bôû
ngôû, luùng tuùng khoâng bieát phaûi xöû lí nhö theá
naøo neáu khoâng ñöôïc tröïc tieáp caûm nhaän.

Böôùc 2: Hoïc sinh luyeän taäp. Giai ñoïan chính hình
thaønh kyõ naêng, kyõ xaûo cho hoïc sinh
Hoïat ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

- GV khoâng ñöôïc boû lôùp
ra ngoøai
- Theo doõi quùa trình hoïc
sinh thöïc haønh, giöõ gìn
traät töï trong lôùp, höôùng
daãn hoïc sinh söûa caùc loãi
sai, nhaát laø HS yeáu.

- HS baét chöôùc, thöïc
haønh laïi caùc ñoäng taùc
thep thaày, ñieàu chænh sai
soùt ñeå daàn daàn hình
thaønh kyõ naêng.
- Töï khaùm phaù theâm
caùc chöùc naêng coøn laïi
cuûa 2 maøn hình Drop Cap
Vaø Bullets.

Trường THCS Gio Việt

SKKN Tin học -

5

Toùm laïi, sô ñoà ñeå hình thaønh kyõ naêng qua moân KT
öùng duïng theo phöông phaùp : gíao vieân laøm maãu, hoïc
sinh quan saùt coù theå laø :
HS lónh hoäi,
hieåu bieát
baøi taäp,
saûn phaåm

Quan Saùt
laøm maãu
,Baét chöôùc

Töï luyeän
taäp
Sai coù
höôùng daãn
Reøn luyeän
Kyõ naêng

Keát quûa thöïc hieän
Sau thôøi gian soïan, giaûng, höôùng daãn thöïc haønh
moân Tin hoïc öùng duïng theo phöông phaùp naøy cho HS, toâi
coù nhaän xeùt nhö sau:
+ Daïy Lí thuyeát caàn coù hình aûnh, máy chiếu minh hoïa,
khoâng giaûng LT suoâng
+ Laøm maãu ñeå HS quan saùt ñuùng, thöïc haønh nhanh,
giaûm thao taùc sai

2. Kieåm nghieäm laïi kinh nghieäm:
 Noäi dung caùch soïan , giaûng, höôùng daãn thöïc
haønh theo phöông phaùp naøy ñaõ vaø ñang ñöôïc
öùng duïng thöïc hieän giảng dạy trong nhà trường qua các
năm học và đã có hieäu quaû. Hoïc sinh hieåu baøi nhanh,
laøm baøi ñuùng, thích hoïc , thi ñaäu keát quaû ngaøy
caøng cao.
 Neáu Gv ñeán giôø thöïc haønh ñeå maëc cho HS töï
laøm khoâng coù laàm maãu tröôùc thì seõ toán
nhieàu thôøi gian maø keát quaû laïi khoâng cao.

III. Keát kuaän

Trường THCS Gio Việt

SKKN Tin học -

6

Ngaøy nay khoa hoïc kyõ thuaät khoâng ngöøng phaùt
trieån nhaát laø ngaønh coâng ngheä thoâng tin. Daïy moân tin
hoïc öùng duïng, giaùo vieân caàn coù phöông phaùp thích hôïp
cho töøng chöông, töøng baøi ñeå höôùng daãn hoïc sinh tieáp
thu kieán thöùc môùi, baèng con ñöôøng ngaén nhaát, nhanh
nhaát maø ñem laïi hieäu quaû cao nhaát.
Gio việt, ngày 24 tháng 12 năm 2008
Người viết

Tạ Quang Hoàng

Trường THCS Gio Việt

SKKN Tin học -