You are on page 1of 49

IZVORI SVETLOSTI

I
SVETILJKE

IZVORI SVETLOSTI

• Od brojnih karakteristika izvora svetlosti mogu
se izdvojiti one koje dominantno utiču na naš
sud o njihovom kvalitetu. To su pre svega:
1. Svetlosna iskoristivost, koja predstavlja odnos
svetlosnog fluksa i aktivne električne snage
izvora svetlosti,
2. Vek trajanja (prosečan broj časova rada izvora
svetlosti koji proteknu dok njegov svetlosni
fluks ne opadne za određeni procenat),

Procentualno opadanje svetlosnog fluksa metal-halogenih izvora

Procenat nepregorelih metal-halogenih izvora

Temperatura boje.Od brojnih karakteristika izvora svetlosti mogu se izdvojiti one koje dominantno utiču na naš sud o njihovom kvalitetu. Indeks reprodukcije boja . To su i: 3. i 4.

Plankov lokus na dijagramu boja .

sa kosim crtama koje predstavljaju linije istih pridruženih temperatura boje .Deo Plankovog lokusa.

.

i .• Prema vrsti procesa kojim se vrši transformacija električne energije u svetlost. .Izvore sa električnim pražnjenjem. električni izvori svetlosti se mogu podeliti na: . .Poluprovodničke (LED) izvore.Izvore sa užarenom niti.

Standardna sijalica (1 .balon i 3 .podnožak (bajonet tipa-levi deo.nit) . i u obliku navojnice-desni deo). 2 .

Jednostruko (a) i dvostruko (b) spiralizovana nit .

Spektar sijalice sa užarenom niti .

Providna (a). matirana (b) i opalizovana (c) sijalica sa užarenom niti .

Reflektorske sijalice (sa metaliziranom kalotom (a). duvane (b) i presovane (c)) .

Izgled halogene sijalice .

.

.

.

Izvori svetlosti sa električnim pražnjenjem niskog pritiska: .Fluorescentne cevi .Natrijumovi izvori niskog pritiska. .Indukcioni izvori .

.

Strujno kolo pomoću koga se fluo cev priključuje na mrežu .

d) boje dnevne svetlosti (T=6500 K) . b) svetlo bele boje (T=3500 K). c) bele boje (T=4000 – 4500 K).Spektri zračenja standardnih fluo cevi: a) toplo bele boje (T=3000 K).

Zavisnost svetlosnog fluksa fluo cevi od temperature ambijenta .

.

.

.

.

.

.

.

.

85 i 150 W η 70 lm/W T≈60000 h Tb=3000 K i 4000 K Ra≥80 (1B) .• - Indukcioni izvori svetlosti: P=55.

Izgled natrijumovog izvora niskog pritiska i njegovog spektra .

vreme ponovnog paljenja 1 min. .• - Natrijumovi izvori niskog pritiska: P=18-180 W η do 200 lm/W T=10000 h topla boja veoma loša reprodukcija boja vreme paljenja 10 min.

.

Živini izvori visokog pritiska .Izvori svetlosti sa električnim pražnjenjem visokog pritiska: .Natrijumovi izvori visokog pritiska .Metal-halogeni izvori .

Izgled živinog izvora visokog pritiska Izgled spektra živinog izvora visokog pritiska za slučaj: a) providnog spoljnog balona b) spoljnog balona sa standardnim fluorescentnim slojem .

Tb=4000 K .Ra≈45 .η≤60 lm/W .vreme paljenja 3 min.Živini izvori visokog pritiska: .P≤1000 W .T≈8000 h . .vreme ponovnog paljenja 10 min. .

.

providne cevi (b) i sofite (c)) .Različite verzije metal-halogenih izvora (u obliku elipsoida (a).

80 (preko 90 za izvore koji se koriste za TV prenose) .η≤80 lm/W .4500 K.T≈8000 h .Ra≈65 . . 5600 K .Metal – halogeni izvori: .P≤3500 W . .vreme ponovnog paljenja 10 min.Tb=4000 .vreme paljenja 3 min.

.

T≤8000 h .Mogu da rade sa predspojnim uređajima za Na izvore visokog pritiska .η≤95 lm/W .• Metal – halogeni izvori sa keramičkim gorionikom: .Tb=3000 K i 4000 K (Tb=const.P= 35 – 250 W .) .Ra>80 .

.

.

.

Raspodela snage zračenja i prikaz dve verzije natrijumovih izvora visokog pritiska .

η≤130 (150) lm/W .T≤16000 (20000) h .vreme ponovnog paljenja 1 min.vreme paljenja 5 min.Tb≈2100 K .Ra=23 .• Natrijumovi izvori visokog pritiska: .P≤1000 W . . .