You are on page 1of 2

UNIVERZITET U BIHAĆU

TEHNIČKI FAKULTET
MAŠINSKI ODSJEK

III domaća zadaća iz predmeta MATEMATIKA I
11.1.2015.
Zadatak 1. Odrediti geometrijski niz za koji vrijedi:
a1  a2  a3  39
a12  a2 2  90

Zadataka 2.Odrediti zbir svih parnih brojeva između 101 i 1001.
Zadatak 3.Tri pozitivna broja čiji je zbir 300, članovi su aritmetičkog niza.
Ako najveći povećamo za 310, a najmanji za 10, dobijaju se tri člana
geometrijskog niza.Odrediti te brojeve.
Zadatak 4.Odrediti granične vrijednosti:

a) lim n  3 1  n3
n 

 1  3  5  ...  (2n  1) 2n  1 
b) lim 


n 
n 1
2 

12 

c) lim 1 

n 
 n2
d ) lim 5

5 n 6

n2  n  2  n

n 

Zadatak 5.Odrediti oblasti definisanosti za sljedeće funkcije

a) f ( x)  log x 2  2 x  3  x 2  5 x  6
b) f ( x ) 

arccos(5  x)
log 2 ( x 2  25)  11

Zadatak 6.Odrediti granične vrijednosti funkcija

a) lim

sin( x  1)

2  5  x2
tgx  sin x
b) lim
x 0
x3
 x  sin x 
c) lim  2

x 0
 x sin x 
x 1

 ex 1 
d ) lim 

x 0 sin 2 x

Zadatak 7.Odrediti prvi izvod datih funkcija

arctgx
x
 ln
x
1  x2
6 x 2
b) y 
(3  2 x3 ) ln(3  2 x3 )
a) y 

 sin( x  1) 
c) y  ln 

2
 e 2 x x 

1

Zadatak 8.Ispitati tok i skicirati graf funkcija
a) y 

x2  2
x2  9
2

b) y  e 2 x  x
x
c) y  ln
x2