You are on page 1of 48

BEZPATNA GAZETA REGIONU TORUSKIEGO | NR 88 | 26 LUTEGO 2016 | ISSN 2084-9117 | NAKAD 41 500 EGZ.

|
www.pozatorun.pl

Aleksandrw Kujawski . Czernikowo . Gmina Chema . Miasto Chema . ubianka . ysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zawie Wielka

Amerykanie
maj by be

Kto i w jakim celu wypuci plotk o skaeniu podtoruskiego poligonu


i wd podziemnych uranem? Gdyby nie byskawicznie wydane owiadczenia, mogoby doj do wybuchu paniki. Czy by to tylko gupi art?
Czy powany incydent na wirtualnym froncie?

Gmina Lubicz:

Chema:

Gmina ubianka:

Gmina Zawie Wielka:

O roli kobiet w samorzdzie, yciu lokalnej spoecznoci i rodziny, aktywizacji spoecznej osb 50+,
rozmawiamy z Hann Anzel, przewodniczc Rady
Gminy Lubicz

Mimo poraki ze Stal Grudzidz siatkarze KS Chema zachowali na koniec


rundy zasadniczej pozycj
lidera w grupie pierwszej
II ligi. Teraz czas na walk
w play-offach

Dariusz Meller otrzyma


odznak honorow za
zasugi dla powiatu toruskiego. Uroczyste wrczenie odznacze odbyo si
podczas XV sesji regionalnych rajcw

Zmar przedwczenie. Mia


dopiero 47 lat. Bg zabra
go jednak do siebie. Wierni pacz po proboszczu
yskiej parafii, ks. Jacku
Kwiatkowskim

Poza Toru

. 26 lutego 2016

FELIETONY

POZATORUN.PL

Rzd, tama,
jama
PRZEMYSAW
TERMISKI

Ostatnie dni to pasmo egzotycznych i czasami trudnych do


zrozumienia wydarze, ktre
rozpalay krajowe i lokalne media.
Zacznijmy od tego, co dla
nas najwaniejsze, czyli bezpieczestwo. Ostatnio dowiedzielimy si, e moe nas wszystkich
zala, bo Regionalna Dyrekcja

Ochrony rodowiska uniewania pozwolenie na budow


nowej tamy na Wile. Nie pomogy argumenty, e stara tama
we Wocawku nie daje rady, e
generalnie moe by sabo, jeeli
przyjdzie wiksza woda. Mdrale
z RDO orzekli, e budowa nowego stopnia moe wpyn le
na uczki, abki i ptaszki w tym

O Bolku i szafie
Kiszczaka
WOJCIECH
POLAK

Sprawa Lecha Wasy opanowaa wikszo rodkw masowego przekazu. Dziennikarze


podkrelaj sensacyjne aspekty
teczek Bolka. Zapominaj, e
ca kwesti wyjanili ju przed
laty Sawomir Cenckiewicz
i Piotr Gontarczyk w swojej znakomitej ksice SB a Lech Wasa. Nie pozostawia ona adnych wtpliwoci co do tego kim
by Bolek. Oczywicie, pozyskane z domu pani Kiszczakowej

akta s interesujce. Dostarczaj


one szeregu informacji dotyczcych rewolty grudniowej 1970
r. w Gdasku, dowiadujemy
si z nich take szczegowo na
kogo donosi Bolek i o jakich
sprawach opowiada. Ale podstawowe ustalenie dotyczce
identyfikacji Bolka zostao ju
ostatecznie poczynione w 2008
r., wraz z ukazaniem si dziea
Cenckiewicza i Gontarczyka.
Bardziej istotny jest inny

Prom a sprawa
polska
JACEK
KIEPISKI

Dzieje si wok Wisy


w naszym wojewdztwie!
Ledwo ucichy spekulacje na
temat przyczyn odmowy wydania decyzji rodowiskowej
dla stopnia wodnego w Siarzewie, a niebawem znowu
o Wile bdzie gono za spraw promu w Solcu. Miasto to
od lat czynio starania o przywrcenie przeprawy przez
Wis do Czarnowa w gminie
Zawie Wielka. Dzi powsta-

je dokumentacja uwzgldniajca drogi dojazdowe, parkingi, cieki, chodniki, a ju za


kilka dni odbd si pierwsze
spoeczne konsultacje (str. 6).
Mieszkacy bd mogli si
wypowiedzie, jakiej szerokoci chc cieki rowerowej
do Wisy, ale o sensownoci
samej idei przeprawy promowej dyskusji raczej nie bdzie.
Prom przeciwnikw bowiem
nie ma.

rejonie. No oczywicie, e wpynie, bo to inwestycja ogromna


i ingerujca w przyrod! Jednak
te same mdrale nie pomylay,
e jak nie zrobimy nic, to rozlewajca si Wisa zniszczy siedliska tych samych uczkw, abek
i ptaszkw razem z miastami
i wsiami naszego regionu.
Rzd w tym czasie te nie
prnowa. Uchwalono Program
500 ale minus. Bo si okazao,
e kampania wyborcza jedno,
a twarda finansowa rzeczywisto drugie. Mona stwierdzi,
e pierworodnym nigdy nie jest
atwo. Teraz szczeglnie, bo bd
mieli wiadomo, e rodzice od
kogo musieli zacz. To smutne,

ale niestety prawdziwe.


Na koniec sprawa jamy. Jamy,
ktra powstanie dziki zaciciu
Ojca Dyrektora do rde energii
odnawialnej. W tym przypadku
ju niedugo wszyscy bdziemy
kpa si w solankach i ciepych
termach. Wszystko za spraw
decyzji Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska, ktry da
fundacji Ojca Rydzyka 26 milionw na odwierty geotermalne.
Mam gbok wiar i nadziej, e
rodki te, nie tylko nie wsikn
w gleb, ale bd motorem rozwoju lokalnego rynku.

aspekt sprawy. Jest ni owa, synna ju dzisiaj, szafa Kiszczaka.


Jeszcze niedawno osoby, ktre
twierdziy, e w domach i piwnicach wielu dawnych esbekw
znajduj si rozliczne dokumenty z okresu PRL, mogce suy
(lub po prostu suce) do szantau, uwaano za oszoomw
hodujcych teoriom spiskowym. Dzisiaj mamy kolejny bardzo mocny dowd na to, e takie
prywatne archiwa istniej. Trudno te wtpi w to, e byy one
wykorzystywane do niecnych
celw.
O tym, e dawni esbecy maj
swoje archiwa przekonaem si
niegdy na przykadzie wasnej publikacji. Ot w 2004 r.
zamieciem w jednej z gazet
toruskich artyku o areszto-

waniu w Grodzie Kopernika


Jacka Kuronia w czerwcu 1980
r. W artykule tym przytrafia si
drobna pomyka w jednej z dat
dziennych. Po kilku dniach dostaem anonimowego maila,
w ktrym kto zwrci uwag
na nieciso. Wida byo, e
autor anonimu zna wietnie
dokumenty z ktrych korzystaem. Formalnie jednak byem
pierwszym historykiem, ktry
zajrza do odnonej teczki IPN.
Z ca pewnoci autorem maila by dawny funkcjonariusz SB
z Torunia, posiadajcy w swoim
archiwum odpis odpowiednich
akt. Jak wielkie byo to archiwum i kto by jego wacicielem?
Nie wiem.

Co innego zapora. Jej ingerencja w natur jest ogromna. Dlatego wywouje takie
emocje. Mwi si chociaby,
e utrcenie zapory w Siarzewie przez Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska
ma podtekst polityczny, bo
obiekt akurat w tym miejscu,
by powizany z PO.
Najwaniejsze, obie opcje,
ktrych wymian na wanych
stokach wanie ogldamy, s
zwolennikami kaskadyzacji
Wisy. Kada jednak chciaaby si wykaza i sobie przypisa sukces, za jaki uwaa
postawienie kolejnej tamy.
Przeciwnicy budowy zapr, ktrych w Polsce przybywa, na to wanie licz. Im
czciej wadza w kraju si

zmienia, tym perspektywa


kaskady si oddala.
Tymczasem prom czy
wszystkich. Zwolennicy kaskady maj nadziej, e przeprawa w Solcu udowodni
sensowno budowy mostu
na zaporze planowanej nieco
powyej w Przyubiu. Przeciwnicy za licz, e prom
spodoba si innym samorzdom, jednostek takich pojawi si wicej, co... zmniejszy
znaczenie zapr w roli mostw. Tak czy siak - prom
naprawd ley wszystkim.
A to w podzielonej dzi maksymalnie Polsce prawdziwa
rzadko.

Poza Toru

. 26 lutego 2016

Masz dla
nas temat?
Red. ukasz Piecyk
czeka na informacje

Kontakt pod numerem:


733 842 795

stopka redakcyjna
Redakcja Poza Toru
Zotoria, ul. 8 marca 28
redakcja@pozatorun.pl
Wydawca
Goldendorf
Redaktor naczelny
Radosaw Rzeszotek
Redaktor wydania
Kinga Baranowska
Dzia reportau i publicystyki
Jacek Kiepiski
(GSM 723 030 103)
Tomasz Wicawski
(GSM 535 405 385)
Dzia informacyjny
Aleksandra Radzikowska,
Micha Ciechowski
Kultura
Aleksandra Radzikowska,
Micha Ciechowski
Zdjcia
ukasz Piecyk
Sport
Karol ebrowski
REKLAMA
Aleksandra Grzegorzewska
(GSM 512 202 240),
Agnieszka Korzeniewska
(GSM 534 206 683),
Magorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
reklama@pozatorun.pl
Korekta
Agnieszka Luberadzka
Skad
Studio Poza Toru
Druk
Agora SA
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za tre
ogosze oraz opinie felietonistw.
***

Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy


z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Agencja Public
Relations Goldendorf zastrzega, e dalsze
rozpowszechnianie materiaw opublikowanych w Poza Toru jest zabronione
bez zgody wydawcy.

Poza Toru

. 26 lutego 2016

POZATORUN.PL

REKLAMA

REGION

POZATORUN.PL

Amerykanie
maj by be
Kto i w jakim celu wypuci plotk o skaeniu podtoruskiego poligonu i wd podziemnych uranem?
Gdyby nie byskawicznie wydane owiadczenia, mogoby doj do wybuchu paniki. Czy by to tylko gupi
art? Czy powany incydent na wirtualnym froncie?
Jacek Kiepiski | fot. nadesane
Po jednym mtnym wpisie na
niszowym portalu wadze Torunia i armia musiay zareagowa
stanowczo. Wbrew plotce sprytnie wrzuconej w obieg informacji - amerykascy artylerzyci
nie strzelali podczas niedawnych wicze pociskami uranowymi, nie doszo do skaenia
wody. Pytanie, komu zaleao
na wywoaniu niepokoju?
- 18 lutego dowiedziaem si
od dziennikarzy, e pojawia si
w internecie pogoska o skaeniu
uranem. Natychmiast zadzwoniem do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - wspomina
Tadeusz Wierzba, dyr. miejskiego
Wydziau Ochrony Ludnoci, odpowiadajcy za bezpieczestwo
Torunia. - Uzyskaem zapewnienie: Amerykanie strzelali na naszym poligonie pociskami z adunkami konwencjonalnymi.
Prezydent Micha Zaleski wyda byskawicznie "owiadczenie
ws. medialnych doniesie nt.
uycia przez amerykaskie wojska na podtoruskim poligonie
pociskw zawierajcych uran",
w kt-

rym zapewnia, e wszelkie sugestie zawarte w kopiowanym


w internecie materiale nie s
prawdziwe.
Najwaniejsze:
wbrew temu, co poszo w wiat,
woda w toruskich kranach nie
zostaa skaona promieniotwrczym uranem.
Wszystko wskazuje na to, e
faszywa pogoska pojawia si 17
lutego wraz z tekstem pt. "Katastrofa ekologiczna! Amerykanie
uywaj w Polsce pociskw z zuboonym uranem", zamieszczonym na portalu eioba.pl. Tekst
o wiczeniach amerykaskich
onierzy trujcych polsk ziemi
uranem podpisano: Agnieszka
Riverman. Innych ladw tej osoby w internecie brak, naley wic
przyj, e to podpis lipny. Jak
wiksza cz tekstu mieszajcego prawd z faszem.
Przypomnijmy, od 4 do 13 lutego na podtoruskim poligonie
faktycznie wiczyli Amerykanie.
Dokadnie artylerzyci baterii
Cobra z 2 Puku Kawalerii, uywajcy haubic cignionych M777
o kalibrze 155 milimetrw. Poza
wsplnymi wiczeniami z polskimi artylerzystami, doszo do

spotkania z mieszkacami Torunia, ktrzy bardzo przyjanie


reagowali na amerykaskie mundury. Komu to wyranie si nie
spodobao...
W spreparowanym tekcie
kpt. Brandon Cummings mwi
sowa, ktrych nigdy nie wypowiedzia: "artylerzyci razili cele
z haubic z uyciem pociskw
z biaym fosforem i zuboonym
uranem".
Pociski uranowe, zwane ZU,
istniej faktycznie i owiane s
mroczn tajemnic. Zuboony
uran by stosowany ju przez
Niemcw w czasie II wojny wiatowej. Nie chodzi o bro jdrow,
tylko przeciwpancern - prty
uranowe przebijaj najgrubsze
pancerze i wywouj poar
w czogu. Amerykanie stosowali
je w czasie wojny w Zatoce Perskiej i na Bakanach. Dzi trwaj
spory, czy podwyszona umieralno i liczne choroby weteranw
spowodowa wanie kontakt
z tymi pociskami. Mwi si te
o pladze dziwnych chorb dotykajcych dzieci w Iraku. Ma to
by skutek skaenia terenu pociskami tego typu.

REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

Cay tekst autorstwa tajemniczej Agnieszki Riverman jest


do bekotliwy. Ale wystarczyo
jedno zdanie, by wywoa burz: "Na pytanie dlaczego stenie uranu w wodzie przekracza
norm WHO prezydent miasta
Micha Zaleski nie potrafi odpowiedzie". To z tego powodu
zdecydowano si natychmiast
uspokoi mieszkacw, e woda
z kranw nie szkodzi.
Armia nie chce sprawy komentowa. Nieoficjalnie oficerowie przyznaj jednak, e ten
incydent godzi w nasze sojusze. Komu pobyt Amerykanw
w Polsce si nie podoba i chce,
by niechci na nich reagowano.
Skutkiem bezporednim s choby komentarze pod tym samym
tekstem zamieszczonym na stronie Niezalenego Dziennika Politycznego: "A co ci zbrodniarze
robi na polskiej ziemi????", "...
wynocha do siebie usmany!!!!"
- Nasi amerykascy koledzy
odwiedzili nas w drodze na Litw
- przypomina genez caej sprawy
oficer prasowy CSAiU kpt. Tomasz Kisiel. - Haubice, z ktrych

strzelali na naszym, najwikszym


w Europie, poligonie artyleryjskim, uywaj amunicji odamkowo-burzcej M107. Nie ma
mowy o adnych rdzeniach uranowych. Haubice tak amunicj
nie strzelaj. Amunicja uranowa,
czyli przeciwpancerna, nie bya
chyba nawet nigdy prezentowana
w Polsce. Wstrzymuj si od komentarza, komu moe zalee na
zepsuciu atmosfery wok wizyty
Amerykanw.
Skoro rzecznik nie moe, to
my sprbujmy odpowiedzie
na to zasadnicze pytanie. Pobyt
amerykaskiej armii nie podoba
si Rosji. To oczywiste. W obecnej sytuacji, nawet, gdyby wrzutka z uranem bya tylko gupim
artem albo dziennikarsk podpuch badajc sprawno reagowania na rodzc si niebezpieczn plotk, autorom trudno bdzie
si wytumaczy. Gdy ju ewentualni artownisie zostan ujawnieni, (czego naley oczekiwa,
bo ten incydent to co znacznie
powaniejszego od przypadku
maego Jasia dzwonicego do
szkoy z informacj, e jest w niej
bomba) odpowiada mog z art.
115 20 kodeksu karnego, ktry dotyczy terroryzmu. Nie ma
miejsca na takie arty, gdy na
Ukrainie wojna, a pobyt Amerykanw w krajach batyckich oraz
ich przejazdy przez Polsk Rosja
odbiera jak prowokacj i straszy
(choby ustami yrinowskiego)
wojn.
Nieoficjalnie dowiedzielimy
si, e przypadek ten zainteresowa polskie suby. Skala zamieszania, jakie ta wrzutka moga
wywoa, wydaje si ogromna.
Rodzi si powane podejrzenie, e podobnych prb siania
niepokoju moe by wicej. By
moe niebawem czeka nas seria
podobnych internetowych wrzutek, a w kocu nikt nie nady
z prostujcymi owiadczeniami.
Jest to, niestety, do wiarygodny
scenariusz. Specjalici przypominaj, e od ogupiania przeciwnika, mieszania informacji, od rozsiewania plotek, pogosek i siania
niepokoju - rozpoczyna si kady
konflikt.

Poza Toru

. 26 lutego 2016

POZATORUN.PL

REKLAMA

REGION

POZATORUN.PL

Prom poczy ludzi

Przeprawa przez Wis na wysokoci Solca Kujawskiego i Czarnowa coraz bardziej realna. Niebawem rusz
konsultacje spoeczne i inwentaryzacja przyrodnicza tego odcinka rzeki. Pierwsze auta pokonaj j w 2018 roku?
Jacek Kiepiski | fot. wizualizacja
Prom w tym miejscu a si prosi. Nawet most. Zreszt przed
wojn tak byo. Istnia w tym
miejscu most tymczasowy, kursowa te prom. Do dzi istniej
betonowe przyczki przygotowane do utworzenia mostu
pontonowego, ktrym kiedy
planowano przerzuca armi
Ukadu Warszawskiego prc
na Zachd. Dzi armia zgadza
si odda przyczki do celw
pokojowych - dla planowanego
w tym miejscu promu wanie.
- Wedug naszej koncepcji
przeprawa miaa by poczona
z budow mariny. Dzi mwimy
tylko o przeprawie, marin pozostawiamy na pniej - wyjania Zbigniew Stefaski, rzecznik
prasowy Solca. - Jestemy wanie
przed spotkaniem o decydujcym
znaczeniu. Ostatecznie ma zosta
ustalone, kto za co paci.
W Urzdzie Marszakowskim
przypominaj o wstpnych ustaleniach - w kosztach przeprawy
promowej w tym miejscu partycypowa ma w poowie Urzd
Marszaowski, drug poow
kosztw maj wzi na siebie powiaty: bydgoski i toruski, a take
gminy Solec Kujawski i Zawie
Wielka. W zwizku z tym, e inwestycja ma po pierwsze suy
poczeniu drg nr 80 i 10, gwne skrzypce w tej inwestycji odgrywa Zarzd Drg Wojewdzkich.
Przeprawa ma czy brzegi na
765,5 kilometrze Wisy. Przy jej
projektowaniu uwzgldni trzeba
rzeczne uwarunkowania. Choby
to, e poziom wody w krlowej
polskich rzek waha si tam nawet
o 10 metrw (biorc pod uwag
rekordowo nisk wod w 1959
roku i najwysz podczas powodzi w 1924). Pamita te trzeba

Ju w najbliszy czwartek, 3 marca, o godzinie 14, w soleckim ratuszu mona bdzie zapozna si z projektem przeprawy promowej na Wile. Po drugiej stronie rzeki, w gminie Zawie Wielka, konsultacje planowane s niebawem.

o achach wilanych, ktre ujawniaj si przy wodzie niskiej. Std


konieczno ustalenia procedury
manewrowania promem w takich
warunkach.
- Uwarunkowa jest naprawd wiele - przyznaje Stanisaw
Wroski, penomocnik marszaka wojewdztwa ds. drg wodnych. - Nie wiemy jeszcze, jak
dokadnie bdzie wyglda sam
prom. Ocenia si, e kosztowa
ma od 2 do 4 mln z.
Jak wyjania Micha Sitarek,
rzecznik prasowy Zarzdu Drg
Wojewdzkich, prom ma zabiera na pokad 15 samochodw
osobowych.
- Konsultacje spoeczne, ktre zamierzamy przeprowadzi
na pocztku marca, dotyczy
bd m. in. jego wyposaenia,
np. liczby miejsc na rowery, ale
gwne pytania dotycz projektowanej w tej chwili infrastruktury
drogowej. Szerokoci jezdni od

strony ul. Piotra Skargi w Solcu,


szerokoci cieek rowerowych,
chodnikw, ich usytuowania. Podobnie po drugiej stronie rzeki,
od strony Czarnowa. Pamitajmy,
e sam prom to w tej inwestycji

tylko jeden z elementw. Rwnie


wane s drogi dojazdowe, zatoczki dla oczekujcych na przepraw samochodw itd.
Dokumentacja
techniczna,

wyceniona na 430 730 z, ma by


gotowa do 30 czerwca 2017 roku.
Nie przewidziano wykupw pod
planowane dojazdy. Inwestycja
ma by moliwie tania i praktyczna. Cho wedug pierwszych
koncepcji prom ma wizualnie
przypomina ten z Nieszawy, jego
wykorzystanie i opacalno maj
by i wiele wysze.
- Pamitajmy, e czymy
dwie wane, uczszczane drogi
krajowe, umoliwiamy radykalne skrcenie drogi z pnocy na
poudnie, a zarazem czymy
dwa wane obszary - solecki Park
Przemysowy z sypialn Bydgoszczy i Torunia, jak staje si
gmina Zawie Wielka - dodaje
Stanisaw Wroski. - Dojdzie do
aktywizacji terenw po obu stronach rzeki. Ten prom poczy ludzi z Solca i Zejwsi. Bdzie bez
wtpienia popularny i wykorzystywany.
A ile trzeba bdzie zapaci
na przepraw? Mwi si o 5 z za
przewiezienie samochodu osobowego. Przy tej cenie prom powinien si ju samofinansowa.

POZATORUN.PL

Ze duchy
nad szos
Znajdujcy si w naszym powiecie odcinek drogi krajowej numer 15 jest siedliskiem wszelkiego
rodzaju problemw. Brak tam wiate w odpowiednim miejscu, ograniczenia prdkoci s poustawianie
nieadekwatnie do zagroe, a ostatnio kosi si kierowcw mandatami o wartoci 500 zotych
Tomasz Wicawski | fot. ukasz Piecyk

Skrzyowanie w Grbocinie
z rozjazdem na Lubicz i ysomice znaj wszyscy w regionie.
eby skrci w tym miejscu na
lewoskrcie, trzeba czasami odsta swoje, a i tak czsto dochodzi do niebezpiecznych sytuacji,
bo nie ma oddzielnej sygnalizacji dla tego pasa. Trzeba si
wstrzeli w moment, gdy jadcym z naprzeciwka zapala si
czerwone. W Gronowie dzieci
naraaj ycie, wracajc ze szkoy, bo w caej miejscowoci nie
ma znaku teren zabudowany.

O sprawie mandatw 500 zotych za jazd na czerwonym wietle radnych gminy Lubicz poinformowali mieszkacy. Wszystko
przez monitoring zainstalowany
w tym miejscu. Ale nie on wydaje
si najbardziej kontrowersyjny.
- Doskonale znamy to skrzyowanie i nie mamy pojcia, dlaczego ci, ktrzy, jadc od Torunia, chc skrci w lewo, nie maj
osobnej sygnalizacji pyta Hanna Anzel, przewodniczca Rady
Gminy Lubicz. Ruch na tej
trasie nijak si ma do otoczenia.
Przecie w Grbocinie, nieopo-

dal tej trasy, jest koci i szkoa. Wedug relacji mieszkacw


mandaty, ktrymi s karani, s
nieuzasadnione, bo oni opuszczaj skrzyowanie. A nie mog
nie wstrzeli si w odpowiedni
moment, bo w godzinach szczytu
na tej trasie to niewykonalne.
Pisalimy o problemie z sygnalizacj i ze skrzyowaniami w tej
miejscowoci wielokrotnie.
- Wnioskowalimy, gdzie tylko
si da o skrzyowanie z sygnalizacj jeszcze przed tym skrzyowaniem od strony Torunia mwi
Hanna Anzel. To jednak jak

rzucanie grochem o cian.


GDDKiA w tej sprawie odpowiadaa redakcji kilka razy. Ich
stanowisko jest niezmienne.
- Jestemy wiadomi sytuacji
na tej drodze i apeli mieszkacw Grbocina mwi Tomasz
Okoski, rzecznik GDDKiA
oddzia Bydgoszcz. Przypominam, e istniaa tam sygnalizacja
na lewoskrcie, ale powodowaa
ogromne zatory w ruchu i z uwagi
na apele mieszkacw postanowilimy zmieni ten stan rzeczy.
Rzecznik instytucji zapewnia,
e zamierzaj przebudowa to,

REGION

newralgicznie i bardzo niebezpieczne, miejsce, ale na t chwil


o terminie takiej inwestycji mwi jest za wczenie.
Ale DK numer 15 jest feralna
nie tylko w tym punkcie. W Gronowie, miejscowoci pooonej
przy tej trasie, problem jest wcale
nie mniejszy.
- Samochody, czsto due
tiry, pdz tutaj niemiosiernie
mwi Karina Wroniecka, radna
gminy Lubicz. Dzieci musz
czsto przechodzi przez jezdni z naraaniem ycia. Tiry staj i puszczaj najmodszych, ale
w kocu w tym miejscu dojdzie
do tragedii. Kto to sysza, eby
przy tak ruchliwej trasie byo
ograniczenie prdkoci do 70
km/h? I to tylko nieopodal ronda,
a nie w caej miejscowoci.
A tajemnic poliszynela jest,
e nikt nie przestrzega tego zakazu prdkoci.
- Policja musi to egzekwowa
z ca surowoci, a nie tak jak teraz mwi Wroniecka. Na rondzie jest przejcie dla pieszych,
ale mieszkacy Brzena i Gronowa mieszkajcy przy tej drodze
nie maj bezpiecznej moliwoci
dojcia do przejcia dla pieszych.
- Pomylano o autostradzie,
a o pieszych, jak zwykle, zapomniano mwi Karina Wroniecka. - Przecie dzieci idce do podstawwki musz i polem, eby
nie ryzykowa.
Gmina chce partycypowa
w budowie chodnika przez Gronowo, ale decyzji w tej sprawie
nie ma. Negocjacje z GDDKiA
trwaj.
- Ale to i tak nie jest obowizek gminy, bo to nie nasza trasa
mwi Wroniecka. Ale do tego
ju przywyklimy.

O zdrowiu w Mynie Wiedzy


Pocztek marca w Centrum Nowoczesnoci Myn Wiedzy zdominuje tematyka zdrowotna. Toruskie centrum
nauki udostpnia now czasow wystaw Na zdrowie oraz zaprasza na specjalny wieczr dla kobiet JaKobieta
Na ekspozycj dostpn
w Mynie Wiedzy od 1 marca skada si 20 interaktywnych stanowisk, dziki ktrym zwiedzajcy dowiedz
si, m.in. jak zbudowany
jest czowiek, dlaczego serce
bije, jak uoy waciwe
menu.
Wystawa Na zdrowie,
czyli (prawie) wszystko o czowieku w zakresie funkcjonowania organizmu, zdrowia,
odywiania i stylu ycia tak
opisuje ekspozycj Marcin
Centkowski z centrum nauki.
- Odwiedzenie i eksploracja
wystawy to idealny pomys na
interaktywne odkrywanie siebie zachca.
Regeneracyjny wieczr
JaKobieta
W czwartek (3 marca, godz.
18:00-21:00) Centrum Nowoczesnoci Myn Wiedzy oraz
Pollena Ewa S.A. zapraszaj
na trzeci specjalny wieczr
tylko dla kobiet JaKobieta. Przewodnim tematem
wydarzenia jest regeneracja
po zimie. W pracowni biologicznej centrum nauki odbd si warsztaty z tworzenia

kosmetykw do pielgnacji
wosw. Uczestniczki zaj
zapoznaj si z recepturami
przygotowanymi przez technologw z Pollena Ewa oraz
samodzielnie wykonaj kosmetyki. Oprcz tego w przestrzeni wystawy Rzeka bd
dostpne stanowiska do badania skry gowy oraz odbd
si spotkania z psychologiem,
dietetykiem, trenerem fitness,
stylistk i fryzjerem. Nowoci podczas wydarzenia bd

warsztaty z kreowania wizerunku. Kada z uczestniczek


otrzyma rwnie voucher do
Bella Wellness, ktry pozwoli
na sobotnio-niedzielny relaks
i aktywnoci fizyczne w klubie fitness. Bilet na wydarzenie
jest dostpny w cenie 20 z.
Informacje o ofercie Centrum Nowoczesnoci Myn
Wiedzy s dostpne na stronie: mlynwiedzy.org.pl oraz
pod numerem telefonu: 56
690 49 90 wew. 512.
Poza Toru . 26 lutego 2016

FORUM GOSPODARCZE

POZATORUN.PL

Polska jest
skazana
na sukces

zaznaczyli swoj obecno na arenie midzynarodowej.


W programie mamy wykady dotyczce obronnoci, rolnictwa,
handlu midzynarodowego, polityki midzynarodowej, bankowoci i finansw. Dbamy te o to, aby
nie zabrako czci humanistycznej, mwi bdziemy o roli mczyzny we wspczesnym wiecie.
Uwaam, e to bardzo ciekawe
zagadnienie i za mao poruszane. Coraz czciej pojawiaj si
problemy alkoholowe, depresyjne
i nie bardzo potrafimy sobie z tym
wszystkim radzi. Zmienia si
rzeczywisto, partnerski ukad
maestwa. Moim zdaniem jest
to istotna kwestia, poniewa ma
bezporednie przeoenie na biznes.

To ju XXIII edycja Welconomy Forum in Toru.


O wyzwaniach czekajcych Polsk w najbliszych
latach, znaczeniu integracji i innowacyjnoci
z dr. Jackiem Janiszewskim, pomysodawc
wydarzenia, rozmawia Joanna Koszczka
Jak udaje si Panu pozyska tylu
przedstawicieli biznesu i polityki,
zarwno z Polski, jak i z zagranicy?
Myl, e jest to dorobek caej
mojej pracy i ycia. Od samego
pocztku sprawy midzynarodowe szalenie mnie interesoway.
Niezalenie od tego, co robiem.
Byem przekonany, e dwa wydarzenia w Polsce bd miay
miejsce. Bdziemy si demokratyzowa i otwiera na wiat. Pamitam te, jak rozpoczynaem organizowanie forum (dwadziecia
trzy lata temu), to powtpiewano
w moliwo wejcia naszego kraju w struktury Unii Europejskiej.
Wtedy nie wierzono, e tak szybko zostaniemy jej czonkami.
Due znaczenie w tej kwestii ma
te moja aktywno w caym
okresie ycia, polityczna czy te
urzdnicza. W zasadzie przeszedem wszystkie szczeble rozwoju
zawodowego, poznaem wielu
interesujcych, mdrych i kompetentnych ludzi. A poza tym,
jeli ma si sprecyzowane pogldy
przez cae ycie i jasny krgosup
moralny, to ludzie to dostrzegaj
z czasem i szanuj. Myl, e to

rwnie z tego powodu przyjedaj chtnie na nasze zaproszenie do Torunia na forum gospodarcze.
Dlaczego tak istotne s rozmowy
midzy politykami a przedstawicielami ze wiata biznesu?
Mona to wytumaczy chociaby
na przykadzie kina. Wszyscy myleli, e jak pojawiy si najpierw
kasety, potem pyty DVD, to nikt
ju nie bdzie chodzi na filmy
do kina. A jednak nadal lubimy
to robi, chocia to zupenie inne
kino ni kiedy, duo lepiej przygotowane. Tak samo jest z biznesem. Istotne s w nim interakcje
midzyludzkie, spotkania, bezporednie rozmowy. Ludzie chc
si spotyka, a nie tylko dyskutowa za porednictwem Internetu.
Chocia to te jest potrzebne. Nasze doroczne spotkania nie maj
tylko wymiaru bardzo oficjalnego, uczestnicy mog liczy rwnie na tzw. rozmowy na luzie.
Czy do tej pory nasz region skorzysta na Welconomy Forum in
Toru?
Nasza konferencja przyciga na
dwa dni w roku okoo dwa tysice

osb z kraju i z zagranicy. Naszym


celem jest uwiadomienie naszym
gociom , e Toru to nie tylko
miasto zabytkw i stolica szeroko
pojmowanej kultury, ale doskonae miejsce do inwestowania.
Osiem lat temu, kiedy po raz
pierwszy zmierzylimy si z organizacj forum w Toruniu, mielimy ogromny problem z zapleczem hotelowym. W zasadzie
tylko jeden hotel mg wwczas
sprosta naszym potrzebom. Dzi
mamy ju bardzo du ofert. Tak
naprawd na naszych oczach powstay przepikne hotele, oferujce przyjedajcym tu turystom,
biznesmenom doskonae warunki. Nieskromnie musz przyzna,
e w duej mierze jest to rwnie
zasuga naszego forum.
Jakie wyzwania gospodarcze czekaj Polsk w najbliszych latach?
Moim zdaniem Polska jest skazana na sukces. Mamy modych
i naprawd wietnych menederw. Przed dziesicioma laty ci
dobrze wyksztaceni ludzie zaczynali od niskich poziomw hierarchii rnego rodzaju korporacji,
a dzisiaj to ju naprawd dobrzy
menederowie. Niektrzy posia-

REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

daj olbrzymie kompetencje, prowadz firmy, ktre maj zakres


oglnowiatowy. Polacy s po
prostu mdrzy i szalenie pracowici. To wszystko coraz czciej dostrzegaj due zagraniczne koncerny. Dlatego ich rady nadzorcze
podejmuj decyzj o tym, aby
firm poprowadzi Polak. O tym
trzeba mwi gono. My, Polacy,
mamy za mao pewnoci siebie,
zbyt rzadko si chwalimy. Podczas
forum staramy si przeamywa
pewne stereotypy tak, aby zacz
wskazywa fakty, ktre s ewidentnie zasug Polski i Polakw.
Czego moemy spodziewa si na
tegorocznej edycji forum, jakie
rzeczy bd najbardziej istotne?
Forum bdzie trwao dwa dni.
Pierwszego dnia bdzie miao miejsce wystpienie Jerzego
Buzka, dotyczce innowacyjnoci w gospodarce. Drugi dzie
odbdzie si pod egid UMK.
Profesor dr hab. Andrzej Tretyn
poprowadzi sesj, w ktrej wezm
udzia wybitni naukowcy, przedsibiorcy, ktrzy wykorzystali
zastosowanie naukowe u siebie
w biznesie. W ten sposb trwale

Jak udaje si Panu co roku integrowa politykw z rnych rodowisk politycznych?


To jest nasze przesanie od samego pocztku. Uwaaem, e jest
dua potrzeba takiego spotkania,
w ktrym politycy przedstawiaj
swoje odmienne zdania w celu
realizacji tego samego celu. Kady
polityk przecie chce, eby jego
ojczyzna bya bogata, a ludzie
byli szczliwi. Nie znam politykw, ktrzy by tego nie chcieli.
To tak samo jak w rodzinie. Kady rodzic chce szczcia swojego
dziecka. Czsto jednak, zarwno
rodzice, jak i politycy, maj rne
pomysy na drog dochodzenia
do tego celu. Stworzenie platformy dla cierania si skrajnych
pogldw jest bardzo budujce,
poniewa suy wypracowywaniu
konsensusu.
Toru jest dobrym miejscem na
takie wydarzenia?
Tak. Toru jest pod kadym
wzgldem idealnym miejscem
do kontynuacji naszego projektu,
m.in. z punktu widzenia infrastrukturalnego. Mona przyjecha tu pocigiem, zreszt coraz
lepszym, oraz szybk autostrad.
Mam nadziej, e dziki naszej
pracy take niedugo, moe za
pitnacie czy dwadziecia lat, bdzie moliwe rwnie przepyn
tu z Hamburga bark albo statkiem. To jest jednym z naszych
przesa odbudowa drg wodnych Europy rodkowo-Wschodniej.

POZATORUN.PL

FORUM GOSPODARCZE 9

Pomys rodzi si z dyskusji

Wano Forum Gospodarczego w Toruniu wyznacza wysoki poziom merytoryczny dyskusji politykw, biznesmenw i naukowcw.
Bo jedynie na styku kilku, wydawaoby si, pozornie odlegych wiatw mona wypracowa interesujce koncepcje i idee
Tomasz Wicawski | fot. ukasz Piecyk
O gospodarce mona rozprawia godzinami. Sk w tym,
eby rozmawiali o niej ci, ktrzy
widz j z rnych poziomw.
Tylko krytyczny namys nad
ideami, pomysami i koncepcjami innych generuje rozwj.
A o niego chodzi wszystkim,
ktrzy zjedaj rokrocznie do
Torunia. Otaczajcy nas wiat
pdzi jak oszalay, wic tym
waniejsze jest wielopaszczyznowe patrzenie na rne zagadnienia.
Niuanse to o nie zawsze
chodzi w biznesie. Ten udany od
nietrafionego czsto nie dzieli
wiele lat wietlnych, a rozoenie
akcentw, minimalna korekta zaoe i szybko w reagowaniu na
zmienne zewntrzne i wewntrzne. Dlatego tak istotna jest dyskusja o ideach. Bo one nie s i nie
powinny by jedynie domen filozofw. Wrcz przeciwnie winny wyznacza drog, jak podaj pastwa, samorzdy, koncerny
czy mae przedsibiorstwa. Techniczne wykonanie okrelonego
projektu moe przybiera rozmaite formy, ale kluczem jest, eby
umie dyskutowa o wizji.
- To najwiksza zdobycz Forum Gospodarczego, organizowanego przez Jacka Janiszewskiego mwi podczas jednej
z poprzednich edycji Jerzy Buzek,
wielokrotny go konferencji,

byy premier RP oraz przewodniczcy Parlamentu Europejskiego.


Musimy nauczy si rozmawia
ze sob, zrozumie, czym w istocie, w rozumieniu zachodnioeuropejskim, euroatlantyckim jest
lobbing, wpywanie na okrelone
procesy. W Polsce pokutuje mylenie, e to dziaalno o charakterze korupcyjnym, pozaprawna,
co absolutnie nie jest istot tej
formy wpywania na rzeczywi-

sto. Grupy interesu istniay zawsze, istniej i bd istniay. Wane, eby miay one przestrze do
artykuowania swoich potrzeb.
Toru wanie, dziki rodzinie
Janiszewskich, staje si od wielu lat swoist agor, miejscem,
w ktrym obywatele, spoecznicy, naukowcy (wspczeni odpowiednicy filozofw), praktycy
polityki i biznesu mog nie tylko
podzieli si swoimi dowiadcze-

niami, ale sprbowa wycign


wnioski z realizowanych ju inicjatyw. A nie jest tak, e nie istniej ju polskie marki w Europie.
Moliwe, e nie w sensie biznesowym, ale w ujciu politycznym jestemy jako kraj, jako spoeczestwo odbierani w wielu krajach
w okrelony sposb. eby jednak
mc wpywa na geopolityczn
gr mocarstw, musimy mwi sil-

nym gosem, podpartym na kilku


filarach. A trzema nieodcznymi
w tej mierze nogami s polityka, gospodarka i nauka.
- Stawiamy na dialog wielokrotnie powtarza Jacek Janiszewski, pomysodawca Forum.
Wiele razy ludzie pytali mnie,
w jaki sposb udaje mi si zaprasza na t imprez ludzi o tak
odmiennych pogldach czsto
pozostajcych w jaskrawym konflikcie politycznym. Odpowied
jest prosta. Jeeli rozmawia si
z ludmi, ktrym ley na sercu interes naszego kraju, naszej
gospodarki, naszego biznesu, to
optyka jest mniej wana. Bo nie
ma osb, ktrych pogldy nie
ewoluuj, albo jest ich bardzo
niewiele. A tylko wymiana myli
z adwersarzami, a nie we wzajemnym kku adoracji, gwarantuje
rozwj, postp.
Dlaczego wic Forum Gospodarcze w Toruniu jest wanym
wydarzeniem na polskiej mapie
konferencji, pozostajcych na styku ekonomii, polityki i dziaalnoci administracji publicznej oraz
geopolityki? Bo traktuje wszystkie te obszary rwnoprawnie,
dopuszcza do dyskusji ich przedstawicieli. Jego pomysodawcy
pozwalaj mwi i sucha si
wzajemnie. A to w dzisiejszym,
mocno spolaryzowanym wiecie,
warto wcale nie tak czsta.
REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

10 FORUM GOSPODARCZE

POZATORUN.PL

Pioniersko
od pocztku

Od pomysu do realizacji - tak w skrcie mona


opisa drog startupu do sukcesu. cieka ta jest
jednak bardzo wyboista i trudna
Innowacyjno to czsto nasz
klucz do sukcesu. Zaproponowanie nowego rozwizania
moe doda naszej firmie skrzyde. Nie dotyczy to tylko jedynie
rekinw biznesu, ale take twrcw startupw.
Kiedy moemy powiedzie, e
nasza firma jest innowacyjna?
- Przeywamy odwieczny problem z definicj tego pojcia - tumaczy ukasz Ozimek, dyrektor
inkubatora Smart Space specjalizujcego si w brany IT. - Mona
pokusi si o stwierdzenie, e jest
to kompilacja dotychczasowych

Warto
mita, e

take
nie

pa-

naley

w tej definicji ogranicza si tylko do sfery


technologicznej.
REKLAMA

rozwiza, ktre w poczeniu


daj zupenie nowe moliwoci.
Warto take pamita, e nie naley w tej definicji ogranicza si
tylko do sfery technologicznej.
Innowacje mog pojawia si
take w zakresie procesowym czy
organizacyjnym, dziki czemu
nasz startup moe znacznie lepiej
dziaa.
Od innowacyjnoci do sukcesu jest jednak daleka droga. Nasz
pomys trzeba bowiem zrealizowa.
- Najwiksze wyzwania wi
si z wprowadzeniem produktu
na rynek i tym samym w pozyskaniu rodkw na ten cel - przyznaje Pawe ywiecki z Business
Link Toru.
Czasem jednak zdarza si tak,
e koncepcja pocztkujcego
startupu jest by moe pionierska, ale musi trafi w oczekiwania
rynku. Gdy je wyprzedzi, podejmuje due ryzyko.
- Startupy, ktrym udaje si
osign w jaki sposb innowacyjne rozwizanie, musz si cza-

Inkubatory stwarzaj przestrze do kreatywnej pracy. Su temu m. in. wydarzenia jak Startup Weekend.

sem uzbroi w cierpliwo, gdy


moe zdarzy si, e ich projekt
wyprzedza obecne potrzeby rynku - dodaje ukasz Ozimek. Kocowy klient moe bowiem
jeszcze nie by przygotowany na
tak usug. Dlatego przy tworzeniu startupu wane jest osigniecie tzw. etapu Product Market
Fit, czyli by z odpowiednim
produktem na odpowiednim
rynku. Niestety wikszo startupw nie osiga tego etapu.
Aby jednak moda firma mog
zaistnie, inkubatory tworz
spoecznoci kreatywnych osb,
organizuj programy mentorskie lub pomagaj w zdobyciu
inwestora. Przykadem jest Mariusz Kloc, ktry stworzy usug
100portali.pl. Dziki niej nasze

ogoszenie z brany nieruchomoci moe ukaza si jednoczenie


na wielu stronach.
- Business Link pomg nam
inwestujc w nasze przedsiwzicie ponad 100.000 z za porednictwem swojego funduszu
inwestycyjnego Seed Capital mwi prezes startupu. - Ale co
istotne inkubator pomg nam
jeszcze pozyska dodatkowego, prywatnego inwestora, ktry
dooy drugie tyle. Te fundusze
byy nam potrzebne ze wzgldu
na konieczno sfinansowania
caej masy pomysw zwizanych
z portalem.
O ile Mariusz Kloc ze swoj
ekip dziaa ju prnie i rozwija startup, to niedawno na rynku
pojawi si Neurodio zwizana ze

Smart Space. Firma ta zamierza


tworzy nowoczesne gry terapeutyczne na urzdzenia mobilne.
- Obecnie testujemy aplikacj
Kalkulilo, ktra ma pomc dzieciom zdobycie umiejtnoci matematycznych - tumaczy Mirek
Manelski, jeden ze wsptwrcw
biznesu. - Przechodzenie jej kolejnych etapw jest uzalenione
wanie od zdobywania nowych
umiejtnoci
arytmetycznych.
Moemy powiedzie, e w naszej
grze testy matematyczne s poddane grywalizacji.
W przeciwiestwie do dostpnych na rynku programw Kalkulilo ma za sob badania naukowe. W planach startupu jest take
aplikacja trenujca przetrwarzanie informacji suchowej.

Wysoka pozycja negocjacyjna


Gam Renault zdominoway udane SUV-y i crossovery. Kolejny model innego segmentu musia by
zatem powanym graczem, by wybi si z tumu osikw i sign po status flagowego. Misja wykonana
Marcin Tokarz | fot. ukasz Piecyk

Rola reprezentowania kunsztu


motoryzacji znad Sekwany spoczywaa na barkach Talismana
ju na etapie jego projektowania. Stawk byo oczarowanie
opinii publicznej. Utytuowanajpikniejszym
ny

samochodem roku
2015, swym wdzikiem mg-

by konkurowa z niejedn Miss


World. To rodzaj auta dla ludzi,
ktrzy przejli w yciu kontrol
i chc si za to nagrodzi.
W przypadku Initiale Paris,
byby to zaszczyt, ale dostpiem
tylko, i a, przyjemnoci jedenia wersj wyposaenia Intense.
Rozpywam si nad zewntrznym
urokiem Talismana. Jest reprezentacyjny w penym tego sowa
znaczeniu, a take konkurencyjny
na tle limuzyn, nawet z najwyszej pki.
Linie biegnce od zjawiskowych wrcz kloszy reflektorw
LED Pure Vision nadaj bryle
Talismana dynamik idc w parze z wysublimowan elegancj.
Wieczy je pas tylny, skrywajcy
608-litrowy baganik. Jest tak pojemny, e nadaby si na zabaw
w berka. Wanie przestrze limuzyny spod znaku rombu jest
kluczowym elementem przemawiajcym za jej komfortem, nie liczc rzecz jasna zawieszenia tolerujcego wikszo nierwnoci.

Na tylnej kanapie pasaer np.


francuski ambasador poczuje
si jak w sali kinowej, za ktrej
ekran mogaby robi przednia
szyba, zapewniajca doskona
widoczno. Moliwo dostrzeenia ewentualnego zamachowcy
jest przecie bezcenna...
Prdzej czy pniej nasz
wzrok padnie jednak na tablic
rozdzielcz Talismana, a ona zaskakuje minimalizmem. Cechuje
si przejrzystoci przyciskw
i pokrte, dobranych z umiarem.
Reszta elementw stylistycznych

cieszy za to oko i opuszki palcw.


Zachwycaj te ksztaty kokpitu i co wane jego ergonomia.
W konsol centraln wbudowano wygodny joystick, sucy do
obsugi komputera pokadowego
i systemu MULTI-SENSE, oferujcego wybr 5 rnych trybw
jazdy. Oznacza to, e na pokadzie
mamy automatyczn, 6-stopniow, dwusprzgow przekadni
EDC, zapewniajc pynn zmian biegw niezalenie od prdkoci. Obok joysticka znajdziemy
te przyciski obsugujce tempoPoza Toru

. 26 lutego 2016

mat, opcjonalnie aktywny, oraz


system ostrzegania o nadmiernej
prdkoci z funkcj rozpoznawania znakw drogowych.
Z luksusw serwowanych
przez wntrze Talismana zdumiewa system regulowania jakoci powietrza w kabinie. Ogranicza przedostawanie si do rodka
pyw, smrodu spalin i pykw
rolinnych. Daje te moliwo
usunicia niepodanych zapachw. No tak, nie godzi si, by
zapewne w wikszoci dostojni
gocie Talismana kisili si w opa-

rach czyjego wymsknicia...


Poza tym limuzyna ma powany
charakter. Informuje sygnaem
dwikowym o niezamierzonej
zmianie toru jazdy. Winny takich
ekscesw nie bdzie na pewno
silnik dCi o mocy 160 KM, ktry zapewnia umiarkowan, cho
wystarczajc dynamik. Warto
odnotowa, e jest za to oszczdny, nawet dla ludzi z ceg zamiast
prawej stopy. Jeli jednak kogo
sta na 200-konnego TCe, serdecznie polecam.
Prowadzenie
nienagannie
spenia oczekiwania kierowcy.
Auto jest stabilne, z kolei ukad
kierowniczy precyzyjny. Byby
jeszcze bardziej, gdyby na wyposaeniu znalaz si system 4CONTROL elitarna technologia, oferujca cztery koa skrtne i koci
zwinno.
Samochd oddaje do dyspozycji wynalazki odpowiadajce
za komfort, bezpieczestwo i ergonomi uytkowania, tak licznie, e nie starczy miejsca, by je
wszystkie wyliczy. Niemniej, ju
sam wygld zewntrzny zdecydowanie zachca do obcowania
z Talismanem, jak rwnie z jego
posiadaczem. Gdyby by nim ambasador, to auto zapewniaoby
mu wysok pozycj negocjacyjn
przed kad rozmow dyplomatyczn, a to ju co.

Poza Toru

. 26 lutego 2016

POZATORUN.PL

REKLAMA

11

12 FORUM GOSPODARCZE

POZATORUN.PL

Babski wiat
Biznesu

Dwie przedsibiorcze kobiety, ktre osigny sukces zarodowy, swj wolny


czas powicaj na przekazywanie zdobytej wiedzy toruniankom. Jedna z pa
prowadzi cykl spotka Z biznesem mi do twarzy, druga za klub Geek Girls Carrots.
Specjalnie dla naszych czytelnikw opowiadaj o tym, co jest najwaniejsze
w drodze do kariery w rozmowie z Joann Koszczk
Joanna Cielak-Ospalska menader programu Radia ZET
Gold 92,8 i Radia PLUS Bydgoszcz, autorka spotka Z biznesem mi do twarzy i bloga PositiveMind.pl
Co jest najwaniejsze w drodze
do kariery?
Determinacja, to na pewno. Po
drugie take uwiadomienie
sobie, czego chcemy, ale tak
naprawd czego sami chcemy, a nie czego oczekuje od
nas rodzina czy spoeczestwo.
Zwaszcza my kobiety jestemy
skupione na innych zamiast
na sobie. A kiedy ju zdecydujemy si na prowadzenie wasnej dziaalnoci, wtedy czsto
zaczyna si problem z jej promocj. Od ponad roku organizuj spotkania Z biznesem
jej do twarzy, podczas ktrych
prowadz wywiady na ywo
z kobietami z Torunia, ktre
odniosy sukces w biznesie. Na
te spotkania przychodz panie,
REKLAMA

ktrych cz jest na pocztku


biznesowej drogi. Gdy rozmawiam z nimi indywidualnie,
czsto przyznaj, e wstydz
si zosta ambasadork wasnej
marki. A przecie nikt nie bdzie w tej roli lepszy! Musimy
wyj za tego swojego logotypu,
nazwy strony internetowej, ktra czsto nie wiele mwi, musimy pokaza swoj twarz. Nie
wstydzi si promowania tego,
co si robi.
Gorco te zachcam do wszelkich konsultacji z mentorkami.
Naprawd prosz mi uwierzy,
wiele z nich chtnie podzieli si
swoj wiedz, a jest to bezcenne i czsto kluczowe, by odnie
sukces.
Jak udaje si Pani poczy ycie
prywatne z zawodowym?
Moja creczka nauczya mnie,
e czowiek nie potrzebuje tyle
snu, ile by si wydawao Spdziam bardzo aktywnie urlop
macierzyski. Ten czas nauczy

mnie wykorzystywania dosownie kadego kwadransa.


Ustawiam w telefonie timer na
bloki po 20-30 minut i cile si
tego czasu trzymam. Jeli wiem,
e dane zadanie moe mi zaj
wicej czasu, ustawiam timer
na troch duej lub dziel zadanie na mniejsze bloki. Wyczam take powiadomienia
w telefonie (Facebook, Twitter
i inne). Nic mnie nie rozprasza,
skupiam si tylko i wycznie na
zadaniach.
Po pracy w radiu popoudnia
spdzam z mem i crk.
Wwczas staram si nie myle
o mailach do wysania, chocia
czasem trudno to mylenie wyczy. Wieczorem, gdy crka
ju pi, zabieram si za prac
nad stron internetow, spotkaniami, warsztatami czy innymi
wydarzeniami, odpisuj na maile i pytania zwizane wanie
m.in. z promocj biznesu,
Jakie miaaby Pani rady dla in-

nych kobiet, ktre stawiaj swoje pierwsze kroki w drodze do


kariery?
Zawsze namawiam do tego, aby
kobiety przestay si wstydzi
i informoway wiat o tym, co
robi; eby byy twarz wasnych marek. Bardzo mocno
rekomenduj take prowadze-

nie wasnej strony internetowej i komunikacji w mediach


spoecznociowych. I mwi to
z perspektywy zarwno dziennikarza, jak i klienta. Jeli nie
mog w sieci znale informacji
o danej firmie, jest mao prawdopodobne, e skorzystam z jej
usug. Z kolei jako dziennikarz

Dziaamy w caej Polsce


Inter-Broker Sp. z o.o dziaa ju od ponad 17 lat na rynku. Powoao j omiu wsplnikw
wwczas przede wszystkim do obsugi dwch duych miast: Poznania i Torunia

Inter-Broker stworzy pierwszy ubezpieczeniowy program do obsugi samorzdw.


Wczeniej w danej gminie
kada jednostka ubezpieczaa si samodzielnie na czele
z Urzdem Miasta. Inter-Broker zaproponowa polis
zbiorcz, grupujc najwaniejszy urzd oraz podlege
mu jednostki i zakady budetowe.
- Dziki temu ujednolicony
zosta zakres ochrony ubezpieczeniowej i dostosowany do
poszczeglnych jednostek
wy-

jania Robert Kouchowski,


prezes zarzdu Inter-Broker.
Natomiast efekt skali spowodowa, e ceny tego ubezpieczenia
znacznie spady, nawet o kilkadziesit procent. Przyczynilimy si zatem do oszczdnoci
pienidzy podatnikw.
Samorzdowi specjalici
Spka Inter-Broker wyspecjalizowaa si w obsudze
jednostek samorzdu terytorialnego i w tej chwili obsuguje ich ponad 300. Jej klientami
s mae gminy, powiaty i due
miasta, na przykad Lublin, Mysowice czy Rybnik.
W naszym regionie
z jej

usug korzystaj m.in. takie


gminy jak Lubicz, ubianka,
Chema, Czernikowo,Wielka
Nieszawka.
- Jestemy firm, ktra
pomaga przy wyborze ubezpieczyciela w procedurze
przetargowej w myl ustawy
o zamwieniach publicznych
podkrela prezes Kouchowski. Wszyscy nasi brokerzy s
w tym zakresie bardzo dobrze
przeszkoleni.
Oprcz samorzdw oraz
jednostek z sektora finansw
publicznych, toruska spka
ubezpiecza rwnie kilkaset
rednich i maych przedsibiorstw

z caej Polski. Centrala firmy


jest co prawda w Toruniu, ale
posiada placwki w Lublinie,
Wrocawiu, Biaymstoku, Biaej
Podlaskiej, odzi, a take w Katowicach. - Wyznajemy tak
zasad, e nasz broker musi
mie klienta w zasigu 200 km,
eby mc szybko reagowa
wyjania prezes.

akcjach charytatywnych akcentuje prezes Robert Kouchowski. Udzielamy si


w nich jako firma i ludzie. Nasi
pracownicy s bardzo zaangaowani w WOP oraz organizacj Szlachetnej Paczki.
Spka chtnie wspiera rwnie kluby sportowe dla dzieci
i modziey.

Ludzie s najwaniejsi

Co jeszcze wiadczy
o profesjonalizmie firmy?

Najwikszym osigniciem
po kilkunastu latach dziaalnoci jest zesp pracownikw
zgrany towarzysko i wietnie
przygotowany merytorycznie.
Wielu z nich pracuje w spce
ju kilkanacie lat, gdy rotacja
zatrudnienia jest bardzo niska.
- Nie yjemy sam prac.
Za sukces uwaamy rwnie
zauwaaln obecno w wielu

- Zawsze staramy si podchodzi do danej sytuacji indywidualnie mwi Robert


Kouchowski. - Bo w naszej
pracy nie ma klientw, ale
nasi partnerzy. Wspieramy ich
kompleksowo.
Obecnie tworzy j trzech
udziaowcw i ponad 50 pracownikw.

Inter-Broker Sp. z o.o

ul. eglarska 31
87-100 Toru
tel. (56) 658 42 60, fax (56) 658 42 61
e-mail: interbroker@interbroker.pl
www.interbroker.pl
Poza Toru

. 26 lutego 2016

natorka spotka Geek Girls Carrots organizowanych w Toruniu.

FORUM GOSPODARCZE 13

POZATORUN.PL

osi mi na laurach, wiem, e


mam pewne zadania do wykonania. Jako kapitan naszej floty
hanzeatyckiej, wiem w jakim
kierunku zmierzam, jakie porty
mam za zadanie odwiedzi i jaki
wiatr apa w agle (miech).

wodowego powinna zacz si


w naszym nastawieniu, to czy
bdzie to Toru czy Warszawa,
ma znacznie mniejsze znaczenie i nie powinno zaguszy ambicji.
Podziwiam wiele kobiet, ktre
wietnie sobie radz w naszej
toruskiej rzeczywistoci, moemy je na przykad pozna
osobicie na spotkaniach Joanny Cielak "Z biznesem mi do
twarzy".
Znam te wiele kobiet, ktre
z powodzeniem sobie radz
w prowadzeniu biznesu mimo,
e na co dzie o nich nie syszymy. Jedna prowadzi agencj
pracy, druga jest trenerem biznesu. Firmy ktre utworzyy
nie tylko wietnie sobie radz
z konkurencj, maj si na tyle
dobrze, e zatrudniaj nowych

Prowadzi Pani wasn firm,


skd wzi si pomys na jej zaoenie?
Kiedy w 2013 roku zaoylimy
spoeczno przedsibiorcw
Mission ToRun a nastepnie Aktywizuje Pani inne kobietoruski oddzia kobiet w no- ty podczas spotka Geek Girls
wych technologiach Geek Girls Carrots, na czym to polega?
Carrots, spotkalimy sie w maej Misj spoecznoci jest przede
kawiarni Tu i Tam.
wszystkim zwikszenie udziau
Niestety kawiarnia upada a my pci piknej w branach zwizapodjlimy desperack prb nych z nowymi technologiami.
znalezienia miejsca przyjaznego W trakcie spotka poruszane
naszym spotkaniom.
s tematy zwizane z nowymi
Poniewa nie udao nam si technologiami, startupami techznale takiego lokum, posta- nologicznymi, wykorzystaniem
nowiam stworzy sama takie nowych technologii w rnych
miejsce.
branach. Wystpienia dotyTak powstaa Hanza Cafe - na- cz nie tylko mediw internewizujca do tradycji han- towych czy IT, skupiaj si na
dlowych Torunia i staroniemieckiej nazwy "grupa". Moje
nadzieje na stworzenie przestrzeni sprzyjajcej przedsidy rozmawiam z nimi indywidualnie
biorczym dziaaniom przeroso
moje najmielsze oczekiwaniaokazao si, e Hanza staa si czsto przyznaj e wstydz si zosta am
inkubatorem spoecznoci Toprzecie nikt nie
runia i okolic, siedliskiem ko- basadork wasnej marki
lejnych inicjatyw spoecznych,
biznesowych, swojego rodzaju bdzie w tej roli lepszy
portem docelowym ludzi biznesu, freelancerw, blogerw,
artystw i aktywistw.

czsto szukam eksperta w danej


dziedzinie. I nie znajd go, gdy
o jego wiedzy bdzie wiedziaa tylko garstka osb. Dlatego
strona ma prezentowa wiedz
i umiejtnoci, obowizkowo
kontakt do nas i zdjcie, ktre
jest bardzo istotne, bo pokazuje,
e za dan firm stoi prawdzi-

wy czowiek. Zawsze zachcam


do rozszerzenia strony o cz
blogow, w ktrej piszemy artykuy, pokazujce nas jako
specjalistw w danym zakresie
tematycznym.
Beata Young - wacicielka
kawiarni Hanza Caf i koordy-

Co jest najbardziej istotne przy


prowadzeniu wasnego biznesu?
Dla mnie najwaniejsza jest
wizja i strategia. Dziki temu,
e mogam zarazi swoj wizj,
jest mi znacznie atwiej realizowa moje pomysy, angaowa
pracownikw, inne przedsibiorcze osoby, zaraa pasj do
tworzenia nowych projektw
czy inicjatyw.
Strategia natomiast nie pozwala

biznesie oraz ciekach kariery


zaproszonych goci. Kade ze
spotka koczy si networkingiem podczas ktrego uczestniczki mog si lepiej pozna,
nawiza nowe kontakty czy
wymieni si dowiadczeniem.
Czy Toru jest dobrym miejscem do rozwoju zawodowego
dla kobiet?
Wedug mnie ch rozwoju za-

.A

,
-

pracownikw i rozwijaj nowe


dziedziny usug.
Przede wszystkim jednak ilo
inicjatyw, moliwoci uczestnictwa w licznych spotkaniach
networkingowych czy branowych z pewnoci sprzyja
inspirowaniu kolejnych rzeszy toruskich kobiet, ktre
chciayby osign sukces czy
to w zawodzie czy we wasnym
wymarzonym biznesie.
REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

14 FORUM GOSPODARCZE

POZATORUN.PL

Biznes
ponad
wszystko

Szeroki wachlarz tematw zaprezentowany zostanie


podczas kolejnej odsony Forum Gospodarczego 2016
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
Setki goci i dziesitki wystpie tak przedstawia si
najwiksze w Polsce Forum
Gospodarcze. A o czym bd
rozmawia uczestnicy? Gwnym tematem bdzie oczywicie gospodarka. Pojawi si
take nawizanie do nauki,
innowacyjnoci i wzajemnej
wsppracy.
Pierwszy dzie XXIII edycji
Welconomy Forum rozpocznie
si Sesj Plenarn z uczestnictwem profesora Jerzego Buzka
przewodniczcego Komisji
Przemysu, Bada Naukowych
i Energii Parlamentu Europejskiego. Prelegentami dyskusji moderowanej przez byego
premiera bd przedstawiciele
najwikszych firm i instytucji
w kraju. Porozmawiaj oni o innowacyjnoci w gospodarce.
REKLAMA

W drugim dniu spotkania


debat podczas Sesji Plenarnej
moderowa bdzie profesor
Andrzej Tretyn rektor Uniwersytetu Mikoaja Kopernika
w Toruniu. Zaproszeni gocie
porozmawiaj o innowacyjnoci
we wspczesnej nauce.
Prelegenci debatowa bd
o skutecznej realizacji projektw w przedsibiorstwach
przy wykorzystaniu finansw zarwno publicznych, jak
i prywatnych. Wanym punktem spotkania bdzie omwienie zagadnienia dotyczcego
sytuacji polityczno-ekonomicznej na arenie midzynarodowej. Gocie XXIII edycji Forum
Gospodarczego porusz temat
czenia rynkw gazu i energii
w Unii Europejskiej w kontekcie bezpieczestwa oraz bliej
przyjrz si problemowi UE,

zwizanemu z wydarzeniami na
Bliskim Wschodzie i w Europie
Wschodniej. Tu take gocie nawi do polskiego przemysu
zbrojeniowego.
Forum Gospodarcze to take
rozmowy o nowych technologiach, ktre nierozcznie zwizane s z biznesem. Prelegenci
w swoich wystpieniach przedstawi nowe kierunki rozwoju
infrastruktury, za w pierwszym
dniu toruskich spotka w dyskusji przedstawi rol instytucji
finansowych w rozwijaniu si
gospodarki pastwowej i midzynarodowej.
W wystpieniach obecny bdzie temat samorzdw terytorialnych, ich kierunku rozwoju

oraz sytuacji finansowej. Tu


take wspomn o inwestycjach
gminnych zwizanych z autostradami oraz o turystyce. Zebrani gocie podejm si prby oceny problemw z brany
MICE w Polsce.
Dwudniowe Forum Gospodarcze to okazja do szerszego
przyjrzenia si kwestii promocji
zdrowia, rozwoju gospodarki lokalnej i globalnej, a take spojrzenia na sytuacj polskiego rolnictwa. Pominity nie zostanie
rwnie temat wsppracy midzynarodowej, gwnie z pastwami Ameryki Poudniowej
oraz wsppracy inwestycyjnej
z Chinami.
Forum Gospodarcze to tak-

e sprawy lokalne wikszych


miast i maych miasteczek.
Jednym z tematw dyskusji bdzie rozwj samorzdowych
programw przeciwdziaania
przemocy w wojewdztwie
kujawsko-pomorskim. W Toruniu, miecie synnym z wielkich sportowych osigni, gocie rozmawia bd o biznesie
w polskim sporcie i jego wpywie na gospodark. Ponadto
podjta zostanie prba rozwaenia moliwoci ograniczenia
emisji zanieczyszcze powietrza. Analiza problemu oparta
bdzie o przykad wojewdztwa
kujawsko-pomorskiego.

Tereny idealne pod biznes

Pooenie gminy ysomice jest dla potencjalnych inwestorw bardzo atrakcyjne. Poprzednie lata pokazay, e przedsibiorczo na tym
terenie moe rozwija si prnie. A w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nadal s grunty, gdzie mona rozpocz now dziaalno
Tomasz Wicawski
Firmy znajd w gminie ysomice wiele terenw przeznaczonych pod dziaalno biznesow. Przyciga take malowniczy
krajobraz, ktry pozwala na
rozwj brany turystycznej.
Gmina ysomice pooona
jest w powiecie ziemskim toruskim. Z Toruniem graniczy
od pnocy. Rozciga si na 128
kilometrach kwadratowych. Podzielona jest na 14 soectw i 23
miejscowoci. yje w niej, wedug stanu na poow stycznia
2015 roku, 9485 mieszkacw.
Samorzd ten jest bardzo
dobrze usytuowany wzgldem
najwaniejszych tras komunikacyjnych kraju autostrady A1,
drogi krajowej nr 91 Gdask
Toru d, drogi krajowej nr
10 Szczecin Warszawa i nr 52
Pozna - Olsztyn oraz drg wojewdzkich nr 552 i 553. Na terenie
gminy zlokalizowany jest wze
autostradowy Turzno, do ktrego budowane s lokalne drogi
dojazdowe. Dobrze rozwinit
infrastruktur komunikacyjn
zapewniaj take linie kolejowe
(Toru Malbork).
W strukturze gospodarczej
gminy dominuje rolnictwo,
stanowice gwne rdo dochodw i utrzymania ludnoci,

chocia coraz bardziej zaczyna


by widoczna przedsibiorczo.
W 2005 r. zostaa utworzona,
w miejscowoci Ostaszewo, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, skupiajca na swoim
terenie wiele zakadw produkcyjnych. Obecnie s to m.in.
U.M.C. Poland sp. z o.o., Sohbi,
Boryszew Tensho Poland, Apa-

tor, Kreis Pack, Katarzynki Akcesoria Meblowe. Oprcz nich


prnie dziaaj take: Producent
Opakowa Tekturowych STEX
w Wytrbowicach, Firma Transportowa JARKPOL i Salon
samochodowy Mazda w ysomicach, a take Boniek - Meble
w Papowie Toruskim, Tartak
w Lulkowie i wiele innych. Na
Poza Toru

. 26 lutego 2016

terenie gminy ysomice jest zarejestrowanych obecnie blisko 600


podmiotw gospodarczych.
Gmina ysomice jest przyjazna rodowisku, czego efektem
jest zamontowanie w ramach
projektu unijnego w 609 domostwach instalacji solarnych. Jej
teren objty jest w 70 procentach systemem kanalizacyjnym,
w 99,9 procentach systemem
wodocigowym i w 20 procentach gazem ziemnym. Edukacja
dzieci i modziey do poziomu gimnazjalnego, odbywa si
w placwkach gminnych. Dzieci
od 3 do 5 lat maj do dyspozycji
2 penowymiarowe przedszkola
ulokowane w Papowie Toruskim i ysomicach oraz 5 filii
przedszkolnych. Natomiast edukacja szkolna odbywa si w Zespole Szk nr 1 w ysomicach
i nr 2 w Turznie (podstawowa
i gimnazjum) oraz w szkoach
podstawowych w wierczynkach
i Ostaszewie.
Na tym terenie mona znale
malowniczo pooone Jezioro
Kamionkowskie. Nad jeziorem
znajduje si orodek wypoczynkowy z bogat baz gastronomiczno handlow. Przez nasz
teren przebiega 5 szlakw turystycznych (dwa piesze i trzy
rowerowe). W ysomicach znaj-

duje si Regionalna Izba Historii


i Tradycji przedstawiajca ycie
codzienne mieszkacw ziemi
chemiskiej sprzed 100-150 lat.
Gmina moe poszczyci si niejednym zabytkowym obiektem,
m.in. kocioami zabytkowymi w Gostkowie, Papowie Toruskim i wierczynkach oraz
dziewicioma paacami w poszczeglnych miejscowociach.
W Piwnicach znajduje rezerwat
Las Piwnicki oraz Centrum
Astronomii Uniwersytetu Mikoaja Kopernika. Jest to najwikszy
orodek astronomii obserwacyjnej w Polsce.
W Studium Uwarunkowa
i Kierunkw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ysomice jest szereg terenw inwestycyjnych. Zapraszamy do inwestowania u nas!
- Zaechcam do inwestowania
na terenie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie mwi Piotr Kowal, wjt
gminy ysomice. - Oczywicie
kady potencjakny inwestor musi
si porozumie osobami zarzdzajcymi tym terenem, ale potencja rozwojowy w tej miejscowoci jest ogromny. Zapraszamy
do gminy ysomice przyjaznej
przedsibiorcom.

POZATORUN.PL

FORUM GOSPODARCZE 15

Najwaniejsi s
ludzie i dobry sprzt
W padzierniku 2014r. w drukarni ECHO zainstalowana zostaa nowa maszyna drukujca Heidelberg XL
75, co spowodowao podniesienie jakoci druku oraz
znaczcy wzrost wydajnoci. Naturalnym stao si wykonanie kolejnego kroku wymiana drugiej maszyny
rwnie na nowego Heidelberga XL 75, ale dodatkowo
wyposaonego w segment lakierujcy z dugim wykadaniem mwi Wojciech Zacki waciciel drukarni ECHO
Co jest najwaniejsze, aby firma
poligraficzna moga odnie sukces na rynku?
Na sukces firmy skadaj si dwa
podstawowe elementy: zgrany zesp ludzi, lubicych swoj prac
i siebie nawzajem; gotowych do
podejmowania wyzwa i rozumiejcych czym jest profesjonalna obsuga klienta. Zesp zoony z takich ludzi udao nam si
zbudowa. Drugim elementem
jest kompleksowy, nowoczesny
park maszynowy, bo nawet najlepsi ludzie nie sprawi, e druk
bdzie naleycie wykonany, jeeli bd pracowali na starym,
zawodnym, wyeksploatowanym
sprzcie.
A dlaczego tak wany jest nowy,
nowoczesny sprzt?
To proste daje gwarancj jakoci, szybkoci i niezawodnoci.

Pierwsze dwie s oczywiste, zatrzymajmy si na chwil nad niezawodnoci. Drukarnia ECHO


specjalizuje si w druku reklamowym, co oznacza, e druki s
zlecane i wykonywane czsto pod
spor presj czasu. Wyobramy
sobie due zlecenie, a tu awaria
sprztu. I mamy klap! Klient
musi by pewien, e drukarnia,
ktra przyjmuje zlecenie wykona
je w ustalonym terminie. W kocu zapowiadana akcja marketingowa, czy spotkanie szefw
sprzeday duej firmy nie zostan
przesunite dlatego, e nie dotary materiay drukowane.
A dlaczego zdecydowa si Pan
na wspprac wanie z Heidelbergiem? Czy nie ma innych firm
produkujcych maszyny drukarskie?
Bo s najlepsze! Na rynku mamy

do wyboru maszyny niemieckie,


japoskie czy chiskie. Najlepsz renom ciesz si jednak maszyny firmy Heidelberg. Nie s
one najtasze, ale zdecydowanie
warto w nie zainwestowa! artobliwie powiem, e to troch jak
porwnanie zwykego samochodu z mercedesem S-klasy kadym z nich dojedziemy do celu,
ale S-klasa to jednak S-klasa. Od
marca bdziemy mieli dwa takie
drukarskie mercedesy.
Firma dziaa na rynku od 1999
roku. Jaka marka zostaa zbudowana?
Zgodna z naszym hasem przewodnim kompleksowo na czas.
W relacji z otoczeniem firmy
najwaniejsze jest dostarczanie
dobrej jakoci produktu czy usugi oraz profesjonalna obsuga
klienta. My gwarantujemy oba

Poza Toru

. 26 lutego 2016

te elementy, co o dziwo, wcale


nie jest norm na polskim rynku. Dziki naszej filozofii pracy
nawizujemy dugotrwae i partnerskie relacje z klientami. Mog
by oni zawsze pewni, e druki
bd dobrej jakoci i przygotowane na czas. Do tego wiedz, e
dooymy wszelkich stara, aby
projekty graficzne przygotowane
przez klientw i przesane do nas
w zamknitych plikach, zostay dokadnie sprawdzone przed
drukiem. Pozwala to na wyeliminowanie potencjalnych bdw.
Po prostu klient musi by zadowolony i chcie do nas wrci.
Jakie s oczekiwania klientw?
Jako wykonania usugi i dopilnowanie, aby zostaa wykonana
na czas. Ceny wszdzie s porwnywalne. Jeeli klient yczy sobie
wykonania druku z dnia na dzie

czy nawet na wczoraj, to ma


gwarancj, e my to wykonamy.
O ile oczywicie zadanie jest realne. Nie rzucamy sw na wiatr.
Klienci oczekuj take, aby usuga
bya kompleksowa. My jestemy
w stanie to zapewni. Poczynajc
od przygotowania projektu graficznego, poprzez przygotowanie
plikw do druku, druk, obrbk
introligatorsk, do konfekcji oraz
transportu pod wskazane adresy.
Czy Toru jest dobrym miejscem
na rozwj firmy poligraficznej?
Tak centralne pooenie i dobra
sie drg powoduje, e do Warszawy, odzi, Poznania czy
Gdaska jest blisko, a i na rynku
lokalnym dziaa sporo duych
i mniejszych firm, z ktrymi regularnie wsppracujemy i ktre
dostarczaj nam wiele ciekawych
wyzwa.

16 FORUM GOSPODARCZE

POZATORUN.PL

Suma idealnych rozwiza

Idealny dojazd, ogromne


moliwoci i budynek ttnicy histori - te trzy cechy
skupia w sobie Paac Romantyczny w Turznie. Nie
jest to jednak tylko miejsce
na miosny weekend. Kompleks sprawdzi si bowiem
wietnie w przypadku spotka integracyjnych, szkole czy konferencji.
Wystarczy przekroczy
prg czterogwiazdkowego
Paacu, aby poczu ducha
dziewitnastowiecznej historii i kroczy ciekami Fryderyka Chopina. To wanie
od nazwiska kompozytora znamienitego gocia Paacu
wzia nazw 120-osobowa
sala szkoleniowa. Miejsc do
przeprowadzania grupowych

spotka w budynku jest jednak wicej. Najmniejsza sala


pomieci 15 osb. Dla najbardziej wymagajcych do dyspozycji jest natomiast Etiuda,
gdzie miejsce siedzce znajdzie 200 osb. Tam znajduje
si take system naganiania
scenicznego, rzutnik podsufitowy z ekranem, mikrofony, cza HDMI i S-Video,
wskaniki laserowe, a nawet
parkiet do taca. Poczenie
zabytkowych wntrz z nowoczesnym rozwizaniami doceniy ju tysice osb.
- Warto pamita, e
nasz obiekt to take hotel przypomina Karina Grucza
z Paacu Romantycznego. Jestemy w stanie zapewni
nocleg 120 osobom. Dziki
temu moemy obsuy na-

szych klientw od A do Z.
Nie sam prac czowiek
yje. Dobry klimat w firmie
gwarantuj m. in. zgrani pracownicy. Idealn okazj do
utrzymania ducha zespou s
spotkania integracyjne. Paac
Romantyczny jest wymarzonym miejscem do organizacji
tego typu wydarze.
- Dysponujemy terenem
o powierzchni 16 hektarw
- wyjania Karina Grucza. W parku i okolicach moemy zorganizowa biesiady,
pikniki czy kolacje grillowe.
Miejsca u nas nie brakuje.
Niech wiadczy o tym fakt,
e w czerwcu gocilimy 5
tysicy osb na pikniku rodzinnym.
Jak mona jeszcze spdzi
wolny czas ze znajomymi

Poza Toru

. 26 lutego 2016

z pracy? Do dyspozycji jest


tor dla quadw, korty tenisowe, boiska, cieki rowerowe
czy stawy (ktre posuyy
do imprezy z amfibi w roli
gwnej). Wsppraca z tutejsz szko pozwala rozszerzy ofert infrastruktury
sportowej.
- Przy takich okazjach
warto wzi pod uwag zajcia budujce relacje w naszej
firmie - radzi Karina Grucza.
- Std odbyy si u nas np.
wsplne budowanie tratwy
czy mecz paintballa.
Co jednak w sytuacji, gdy
pogoda si nieoczekiwanie
zepsuje lub po prostu temperatura odstrasza od przebywania w plenerze?
- Wtedy wielu z naszych
goci wybiera spa - podpo-

wiada Karina Grucza.


- Mona np. wynaj stref
mokr z jacuzzi i przernymi kpielami - piwnymi,
szampaskimi czy ranymi.
Osobom, ktrym mrz jest
nie straszny, moemy zaproponowa kulig z pochodniami, grzace i ognisko.
Paac Romantyczny to
take wykwintna restauracja, idealne miejsce na organizacj wesel, wydarze
kulturalnych czy po prostu
klimatyczny kompleks wypoczynkowy. Warto doda,
e obiekt ma bardzo dobre
poczenie komunikacyjne.
Z toruskiej Starwki dojedziemy tutaj w kwadrans,
a z wza autostradowego
Toru-Pnoc
(Turzno)
w 5 minut!

POZATORUN.PL

Eko inwestycja

FORUM GOSPODARCZE 17

O tym dlaczego Wocawek jest dobrym miejscem na du inwestycj i produkcj ekologicznych autobusw z Mateuszem Pozniakiem - czonkiem zarzdu GREEN BUS & COACH Sp.z o.o., rozmawia Joanna Koszczka
Co miao decydujcy wpyw na
ulokowanie firmy w wojewdztwie
kujawskopomorskim?
Przede wszystkim to, e tutaj odbywa si jedno z wikszych wydarze gospodarczych w Europie.
Na Welconomy Forum in Toru
przyjedzie wielu naszych potencjalnych klientw. W ostatnich
latach wojewdztwo kujawsko
- pomorskie osigno bardzo
wysoki rozwj infrastrukturalny,
ktry zachca do inwestycji. Jest
to idealne miejsce do klarownych
projektw na przyszo, ktre
umoliwi sprawne planowanie
transportu kolejowego, drogowego i wodnego oraz szybki dojazd
do polskich portw batyckich,
ktre s przysowiowym oknem
na wiat, a dla nas moliwoci do
eksportu nawet na inne kontynenty. Wanym punktem jest prny
rozwj polskiego przemysu, ktry gwarantuje synergi i wdraanie innowacyjnych technologii
na przysze lata. Najwaniejsze
to potencja modych polskich
specjalistw, ktrzy wywodz si
z dobrych uczelni wojewdztwa
kujawsko-pomorskiego. Wanie
te rzeczy byy kluczowe i panowie
Jacek i Jakub Janiszewscy, ktrzy
tak bardzo promuj na wiecie wykorzystanie polskiej innowacyjnoci byli kluczowi do przekonania
nas jako firmy do tej inwestycji
wanie w wojewdztwie kujawsko
- pomorskim.
Jak ocenia Pan potencja inwesty-

dawcz dla innowacyjnych pojazdw budowanych z lekkich


konstrukcji aluminiowych z 100%
napdem elektrycznym czystym i cichym.

cyjny Wocawka?
Potencja Wocawka jest jak najbardziej nastawiony na przyszo.
Z racji historii jest to miejsce,
w ktrym zawsze istotny by sektor przemysowo-produkcyjny np.
Ursus, Anwil i inne. Czu te, e
miasto i jego mieszkacy s otwarci na rozwj i innowacje tego regionu co uwaam za wany aspekt
dla pozycjonowania nowych inwestycji. Wystpuj tu niespotykane zaangaowanie wadz miasta,
ktrzy rozumiej swoj odpowiedzialno w ksztatowaniu coraz
wyszych standardw dla pracownikw.
Zapewni to nowe miejsca pracy.
Ile osb zostanie zatrudnionych

w firmie?
Nasz projekt zapewnia pocztkowo zatrudnienie 350 osb.
Chcemy sukcesywnie prowadzi
szkolenia i kursy by podnosi ich
kwalifikacje, ktre maj prowadzi do dalszego rozwoju firmy
a tym samym do zwikszenia zatrudnienia. Docelowo planujemy
utworzenie 1200 stanowisk pracy.
Rozumiemy, jak wane jest przyjazne i dobrze patne miejsca pracy
oraz moliwo dalszego rozwoju
pracownikw. Dziki temu specjalici nie bd zmuszeni wyjeda
za granice!
Czy moe Pan zdradzi, czym bdzie zajmowaa si firma?
Przedsibiorstwo bdzie baz ba-

Jak wyglda produkcja ekologicznych autobusw i na jakiej zasadzie dziaaj?


Nasze autobusy maj by w najwyszym, znanym obecnie, standardzie przyjazne rodowisku:
- autobusy, ktre mona w 90% recyklingowa.
- jako drugi punkt to lekko konstrukcji ktra powoduje mniejsze
obcienie dla jednostki napdzajcej a tym samym mniejsze zuycie energii.
- trzeci i najwaniejszy punkt, to
napd elektryczny, ktry pobiera
prd z baterii adowanych energi pochodzca z odnawialnych
rde. Planujemy nasz fabryk
tak, aby pozyska jak najwicej
energii drog odnawialn. Procesy w zakadzie bd odpowiaday
najwyszym standardom wiatowym, ktre powoduj wiksz wydajno przy uyciu istniejcych
moliwoci produkcyjnych.
Dlaczego staj si tak atrakcyjne
na rynku?
Atrakcyjno na rynku wynika
z niesamowitego zasobu innowacji, ktre etapowo musz by
wprowadzone do sektora komercyjnego. W naszym przypadku jest
to midzy innymi: design jednostek, systemy adowania baterii jak

rwnie ich dua wydajno oraz


obniona, w stosunku do konkurencji, masa jednostek.
Ile takich autobusw zostanie wyprodukowanych rocznie?
Rocznie planujemy budow ok.160
jednostek.
Kto bdzie potencjalnym odbiorc
ekologicznych autobusw?
Potencjalni odbiorcy to komunikacja miejska, lotniska i prywatni
inwestorzy, ktrzy s zmuszeni
zredukowa emisj spalin i koszty
przewozu klientw.
Na jakim etapie obecnie s prace, kiedy moemy spodziewa si
otwarcia firmy?
Projekt jest w fazie przygotowawczej i pierwszy prototyp jednostki
planowany jest na pocztku 2018
roku, ktry zostanie przedstawiony na midzynarodowych targach
InnoTrans. Pena produkcja zostanie osignita na pocztek roku
2020. Terminy te s odlege, ale
prosz pamita, e mamy tu do
czynienia z najnowoczeniejszymi badaniami, ktre musz zosta
wdroone do produkcji. To wymaga, jak ju wczeniej wspomniaem, podnoszenia kwalifikacji
pracownikw lub wrcz przygotowania ich do pracy w nowych systemach i z nowymi technologiami.
REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

18 FORUM GOSPODARCZE

POZATORUN.PL

RAV4 - nowa odsona


kultowego SUV-a
Zbigniew Juchniewicz | fot. autor
Toyota RAV4 pojawia si
w 1994 roku i zdobya uznanie nabywcw. Stworzya
cakowicie nowy segment
kompaktowych
samochodw terenowo-rekreacyjnych
redniej wielkoci.
RAV4 otrzyma zupenie
nowy silnik wysokoprny
2.0 D-4D o mocy 143 KM.
Turbodoadowana jednostka
z systemem Start&Stop zostaa opracowana we wsppracy z BMW. Silnik doskonale sprawdza si zarwno na
trasie, jak i w miecie, zuywajc rednio 4,7 l/100 km.
W kwietniu do oferty RAV4
doczy rwnie wersja hybrydowa. Napd hybrydowy,
najmocniejszy w caej gamie,
to zupena nowo w tym modelu.
Znana z poprzedniego modelu jednostka benzynowa 2.0
Valvematic o mocy 152 KM
i momencie 195 Nm zostaa
zmodernizowana. Ten silnik,

take z systemem Start&Stop,


jest dostpny z manualn lub
automatyczn skrzyni biegw i napdem 4x4.
RAV4 otrzyma nowy, bardziej elegancki i nowoczesny
wygld oraz zmodernizowane wntrze. Odwieony model jest dostpny w czterech
wersjach wyposaenia, z trzema pakietami dodatkowymi.
Cena startowa wynosi 108900
z, zarwno dla auta z silnikiem benzynowym, jak i wysokoprnym.
Bogate wersje wyposaenia
W podstawowej wersji Active auto posiada m.in. w klimatyzacj, kolorowy wywietlacz TFT o przektnej 4,2
cala umieszczony pomidzy
zegarami, system audio z USB
i Bluetooth, wielofunkcyjn
kierownic, elektryczne szyby
i lusterka, wiata LED z tyu
oraz do jazdy dziennej, a take

liczne ukady bezpieczestwa,


m.in. system stabilizacji toru
jazdy samochodu oraz przyczepy, wspomaganie pokonywania podjazdu i zjazdu ze
wzniesienia, a take 7 poduszek powietrznych.
Do wersji Premium dodatkowo dochodz sportowe
fotele, skrzana kierownica,
automatyczna
klimatyzacja dwustrefowa oraz system
multimedialny z 7-calowym
ekranem dotykowym i kamer cofania, aluminiowe felgi,
tempomat, czujniki deszczu
i zmierzchu oraz lampy przeciwmgielne. To wszystko za
dopat 9000 z.
W wersji Style nowoci s
przednie reflektory Bi-LED,
eleganckie wykoczenie wntrza elementami z zamszu
Soft Velvet, elektryczny fotel
kierowcy, podgrzewane fotele,
przyciemniane szyby oraz stylowa czarna podsufitka.
Wersja

Prestige

posiada

REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

dodatkowo
zaawansowane
rozwizania technologiczne
poprawiajce komfort i bezpieczestwo. Nowoci jest
monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, wywietlajcy wizualizacj 3D
caego otoczenia pojazdu podczas postoju i powolnej jazdy
z kilku perspektyw do wyboru.
Luksusowe wntrze otrzymuje skrzane fotele w trzech
kompozycjach kolorw do
wyboru oraz audiofilski zestaw audio JBL z 11 gonikami i wzmacniaczem.
Wersja RAV4 po liftingu
mierzy 4605 mm, to o 35 mm
wicej od poprzednika.
Nowa, pena siy interpretacja jzyka stylistycznego
Under Priority i Keen Look
zaowocowaa bardziej dynamicznym i muskularnym
wygldem przodu nowego
RAV4. W moduy lamp zostay wkomponowane wiata do
jazdy dziennej w technologii

LED.
rodkowy grill zosta poszerzony, za dolny grill w ksztacie trapezu zyska wiksz powierzchnie, wpisujc si tym
samym w najnowsz stylistyk
Toyoty w duchu jzyka Under
Priority.
Pakiet Safety
System Toyota Safety Sense,
wykorzystujcy kamer i czuy
radar posiada funkcj zapobiegania kolizjom z mechanizmem wykrywania pieszych,
ukad ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu LDA, aktywny
tempomat ACC, automatyczne wiata drogowe AHB, rozpoznawanie znakw drogowych oraz ukad wykrywania
zmczenia kierowcy.
W pakiecie Safety dostpne
s take przednie reflektory
Bi-Led automatycznie regulowane wiata gwne i czujniki
parkowania.

Promowa
innowacyjno

POZATORUN.PL

FORUM GOSPODARCZE 19

O tym, czy Toru jest dobrym miejscem pod inwestycje i czy moemy spodziewa
si nowych zagranicznych firm w regionie z Krzysztofem Komanem dyrektorem
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu rozmawia Joanna Koszczka
Jakie zadania w najbliszym czasie czekaj CWB w Toruniu?
Rok 2016 jest dla Torunia niezwykle istotny. Jako Centrum
Wsparcia Biznesu w Toruniu stawiamy sobie w nim dwa gwne
cele. Pierwszym jest wsppraca
z przedsibiorcami, ktrzy ju
zainwestowali w naszym miecie i zachcanie ich do dalszego
rozwijania swojej dziaalnoci,
czy to w formie indywidualnej,
czy w formie klastrw, ktrych
w naszym regionie dziaa ju
kilkanacie. Drugim celem jest
przyciganie to Torunia nowych
inwestorw poprzez realizacj
dziaa tworzcych z grodu Kopernika miasto jeszcze bardziej
przyjazne przedsibiorcom. Warto rwnie podkreli, e w najbliszym czasie otwarte zostan
pierwsze konkursy umoliwiajce uzyskanie dotacji z funduszy europejskich. Mam nadziej,
e pozyskamy rodki finansowe
pozwalajce nam dotrze do jak
najszerszego krgu potencjalnych
inwestorw w kraju i za granic.
Bdziemy take aktywnie promowali wrd przedsibiorcw
innowacyjno i wspprac midzy nauk i biznesem, ktra przy

wsparciu rodkw zewntrznych


moe przyczyni si do wzrostu
konkurencyjnoci naszej gospodarki.
Czy Toru jest dobrym miejscem
pod inwestycje?
Toru to bezdyskusyjnie jedno
z najlepszych w Polsce miejsc do
inwestowania i rozwijania firmy.
Jakie s mocne strony?
Posiadamy
wiele
atutw,
z ktrych na pierwszym miejscu warto wymieni korzystne
pooenie geograficzne, na skrzyowaniu
midzynarodowych
szlakw transportowych, na czele
z autostrad A1. W miecie nieustannie zwiksza si dostpno
nowoczesnej przestrzeni biurowej, co pozwala na rozwj lokalnych firm, ale i przyciganie
nowych inwestorw w sektorze
usug. Bezporednie ssiedztwo
specjalnej strefy ekonomicznej w ysomicach, a take poszerzenie jej obszaru na tereny
w samym Toruniu, rwnie pozytywnie wpywa na inwestycje
w miecie. Podobnie jak zrealizowane projekty dotyczce uzbrajania terenw inwestycyjnych, kt-

rych na terenie naszego miasta


jest niemal 100 hektarw. Warto
rwnie podkreli wysoki poziom ksztacenia na uczelniach
wyszych oraz moliwo realizowania innowacyjnych projektw badawczych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych
Technologii UMK. Niebagatelne
znaczenie dla inwestorw ma take jako ycia w miecie. Toru
plasuje si w cisej czowce najlepszych miast do ycia w Polsce,
co potwierdzaj systematycznie
wyniki Diagnozy spoecznej.
Wspomina Pan o duych zagranicznych inwestorach. Na jakim
etapie s rozmowy?
Obserwujemy
systematyczny
wzrost zainteresowania Toruniem
przez krajowych i zagranicznych
inwestorw. Kady z nich ma indywidualne potrzeby. Niektrzy
poszukuj duych przestrzeni
biurowych, inni korzystnej lokalizacji terenu, najlepiej przy
wle autostradowym, jeszcze
inni zwracaj uwag w pierwszej
kolejnoci na dostpno absolwentw szk i uczelni o profilach
technicznych. Bez wzgldu na
wymagania i potrzeby przedsi-

biorcw staramy si dostarczy


wszystkich niezbdnych informacji, umoliwiajcych podjcie
decyzji o lokalizacji przedsibiorstwa w naszym miecie.
Czy moemy zdradzi, co to za
firmy, i ile miejsc pracy mog zagwarantowa mieszkacom Torunia?
Na obecnym etapie rozmw nie

moemy ujawnia ani nazw zainteresowanych firm, ani bran,


ktre reprezentuj. Gdy decyzja o inwestycji zostanie podjta z pewnoci poinformujemy
o tym Pastwa. Ilo miejsc pracy, o jakich mwi potencjalni
inwestorzy rni si w zalenoci
od typu dziaalnoci i waha si
od kilkudziesiciu do kilkuset.
REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

20 FORUM GOSPODARCZE

POZATORUN.PL

Wicej o ubezpieczeniach
Zakad Ubezpiecze Spoecznych organizuje porady zwizane ze wiadczeniami emerytalno-rentowymi
Micha Ciechowski | fot. Sxc.hu
Toruski oddzia ZUS zaprasza
na bezpatne Midzynarodowe
Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego. Odbd si one we
wtorek i rod - 12-13 kwietnia
w godzinach od 9.00 do 17.00
oraz w czwartek - 14 kwietnia
od godziny 9.00 do 16.00.
Zakad Ubezpiecze Spoecznych stanowi pierwszy filar
polskiego systemu emerytalnego
i jest odpowiedzialny za wypat
emerytur, rent i zasikw chorobowych. W drugim tygodniu
kwietnia Zakad zorganizuje
spotkania ekspertw i doradcw
od spraw ubezpiecze, aby ci
mogli zapozna si z nurtujcymi ich problemami i pytaniami.
- Celem przeprowadzonych
konsultacji bdzie udzielanie
porad swoim klientom na temat
wszystkich zagadnie zwizanych z ustawowym ubezpieczeniem informuje Boena
Wankiewicz, rzecznik prasowy
oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych w Toruniu. Mowa
tu o emeryturach, rentach oraz
wiadczeniach z tytuu wypadkw przy pracy, chorb zawodowych, a take mierci.
Wydarzenie bdzie doskona okazj do wzbogacenia swojej
wiedzy i otrzymania informacji

z zakresu wiadcze przedemerytalnych i emerytur pomostowych. Osoby, ktre pracoway


bd pracuj za nasz zachodni granic, mog zasign informacji na temat indywidualnych programw emerytalnych
w Niemczech.
- Podczas kwietniowych
konsultacji, oprcz ekspertw

dziaajcych z ramienia Zakadu Ubezpiecze Spoecznych,


swoje dyury sprawowa bd
take przedstawiciele niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej
Deutsche Rentenversicherung
zapowiada przedstawicielka
ZUS. Wszystkim, ktrzy skorzystaj z naszej oferty, umoliwimy dokadne zapoznanie si

REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

z kwestiami polskiego i niemieckiego ubezpieczenia. Przykadem moe by tu temat uzyskanych uprawnie czy te miara
wysokoci emerytury bd renty.
Konsultacje bd odbywa si
indywidualnie, tak aby mieszkacy mogli pozna odpowiedzi
na nurtujce ich pytania, a spe-

cjalici z brany finansowej podj prb rozwizania problemw zwizanych z emeryturami


lub rentami.
Ze wzgldu na due zainteresowanie Dniami Poradnictwa, kady uczestnik proszony
jest o wczeniejsze uzgodnienie
terminu konsultacji. Organizacja spotka pozwoli unikn
uczestnikom zbdnego oczekiwania na swoj kolej. Aby dokona zapisw, naley zadzwoni
pod numer telefonu (56) 61093-13; fax (56) 610-94-96 lub
skontaktowa si z toruskim
oddziaem ZUS poprzez adres
e-mail: torundniporadnictwa@
zus.pl.
- Udzielane porady s oczywicie bezpatne podsumowuje Boena Wankiewicz.
Oferujemy je zarwno w jzyku
polskim, jak i niemieckim. Kada osoba, ktra w te dni skorzysta z konsultacji, powinna mie
przy sobie dowd tosamoci
oraz niezbdn dokumentacj
ubezpieczeniow.
Konsultacje odbd si w budynku Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych, mieszczcym si
przy ulicy Mickiewicza 33/39
w Toruniu.

POZATORUN.PL

FORUM GOSPODARCZE 21

Fiat Tipo - udana reaktywacja


Zbigniew Juchniewicz | fot. autor

ycie tym, ktrzy w nim zasid zarwno w roli kierowcy, jak


i pasaera. Dowodem tego jest
bogate wyposaenie standardowe oraz dostpno innowacyjnego systemu UconnectTM
z dotykowym, 5-calowym ekranem z poczeniem Bluetooth
do zestawu gonomwicego
i streamingu audio, czytnikiem
SMS, sterowaniem gosowym,
gniazdem Aux i wejciem USB
z obsug iPod, przyciskami na
kierownicy i - na zamwienie
- kamer cofania oraz zintegrowan nawigacj TomTom 3D.
Nowy model Fiata zdoby prestiowy tytu Autobest przyznany przez midzynarodowe
Jury zoone z 26 dowiadczonych dziennikarzy motoryzacyjnych z 26 krajw europejskich. Rzadko si zdarza, eby
cakowicie nowy model, jeszcze
przed rynkow premier, uzyska tak prestiow nagrod.

mowania lamp. Wreszcie, przd


wyrnia urzekajco zgrabna
maska silnika z centralnym
ciegiem", ktry, tworzc cigo, rozciga si rwnie na
dachu.
Podobnie jak osona chodnicy tworzca cao z lampami,
z chromowanymi segmentami,
ktre tworz oryginalny, niepowtarzalny motyw graficzny, na
ktrym byszczy logo Fiat.
Otwierajca cennik wersja

wi takie auto do koca marca


2016 roku zapac za nie 42600
zotych.
Nowy Fiat Tipo umiejtnie
godzi du adowno (baganik o pojemnoci 520 litrw)
z kompaktowymi rozmiarami
sedana: jego dugo to 4,53 metra, szeroko 1,79 metra i wysoko 1,49 metra. 264-centymetrowy rozstaw osi podkrela
przestronno wntrza. Wszystko to dopenione jest woskim

Jury Autobest - niezalenej


organizacji powstaej w 2001
roku - przyznao prestiowy
tytu Autobest 2016" nowemu Fiatowi Tipo, potwierdzajc tym samym cechy
samochodu funkcjonalnego,
owy iat ipo udowadnia e
ktry najlepiej wyraa haso
value for money" (relacja
wartoci do ceny), kluczowy wysoka jako nie musi oznacza
element strategii funkcjonalnych samochodw rodziny wysokiej ceny
Fiata, skupiajc si poprzez
prost gam oraz przejrzyst
ofert handlow.
W Polsce sedan Fiat Tipo jest Tipo, wyposaona jest w silnik stylem zarwno nadwozia, jak
dostpny w czterech poziomach benzynowy 1,4 o mocy 95 KM i wntrza, dziki ktremu jest
wyposaenia: Tipo, Pop, Easy, poczony z 6-biegow manual- to wyjtkowy samochd w tym
segmencie.
n skrzynia biegw.
Lounge.
Trzeba przyzna, e Fiat Tipo
robi bardzo dobre wraenie. NoNowoczesne ksztaty
woczesna linia tego sedana nie
Bogate wyposaenie
zdradza jego obszernego wntrza. I oczywicie olbrzymiego
Gdy popatrzymy na model
Bogate wyposaenie stan- baganika mogcego pomieci
z boku mona zauway charakterystyczn lini czc re- dardowe tej wersji zawiera ju a 520 litrw. Ten artybut Fiata
flektory przednie ze wiatami m.in. klimatyzacj, radio z por- Tipo oznacza, e z powodzetylnymi, natomiast przeszklenia tem USB, centralny zamek ste- niem mona w baganiku, bez
tworz dynamiczny obraz, kt- rowany z pilota w kluczyku, zbytniego uszczerbku dla jego
ry daje wraenie przewiewnoci elektrycznie sterowane szy- objtoci, zmieci butl na gaz
i przestronnoci dla kierowcy by przednie oraz elektrycznie LPG.
Chocia ju wiadomo, e powspomagany ukad kierownii pasaerw.
Ekskluzywny styl Made in czy z dwoma trybami pracy jawi si wersje fabryczne zasiItaly odnajduje swj maksymal- wraz z dwupaszczyznowo re- lane gazem LPG, i nadwoziowe
ny wyraz w tylnej czci, gdzie gulowan kolumn kierownicy. - kombi i hatchback.
Zgodnie z duchem Fiata,
w harmonijnie poczonej z ca- Tak wyposaony Fiat Tipo zonowy Tipo ma liczne, pomyoci trzeciej bryle znajduj si sta wyceniony na 45000 z.
Jednak osoby, ktre zam- sowe rozwizania uatwiajce
wyrafinowane, byszczce obra-

Poza Toru

. 26 lutego 2016

Rodzinne wntrze
Wntrze Fiata Tipo sprawia wraenie swobody i przestronnoci. Deska rozdzielcza
jest uporzdkowana, przyciski
i pokrta umieszczono w miejscach wygodnych dla kierowcy.
Centralny wywietlacz zajmuje
czoowe miejsce, pod nim znajdziemy kratki nawiewu powietrza i niej - uporzdkowany
rzd klawiszy blokady drzwi,
wiate awaryjnych czy ogrzewania lusterek zewntrznych
oraz przycisk rodzaju pracy
ukadu kierowniczego. Dziki
niemu moemy, podczas jazdy miejskiej czy na parkingu,
zmniejszy opory koa kierownicy.
Kolejnym poziomem s trzy
pokrta regulacji nawiewu
i klimatyzacji, a najbliej dwigi zmiany biegw umiejscowiono gniazda AUX, USB oraz
12-woltowe.
Cao panelu sterowania
jest estetyczna i ergonomiczna.
Nowy Fiat Tipo udowadnia, e wysoka jako nie musi
oznacza wysokiej ceny. Pojemny baganik 520 l, radio
Uconnect z USB, klimatyzacja,
system wspomagajcy ruszanie
pod gr, elektrycznie sterowane szyby przednie, przestronne

i komfortowe wntrze.
Fiat Tipo jest przeomowym
modelem koncernu, gdy niewielu producentw decyduje si
na wprowadzanie do sprzeday
modelu w wersji sedan. To znamienny i odwany ruch marketingowy, a mona go odczyta
jako ofert kierowan przede
wszystkim do odbiorcw indywidualnych.
Poza silnikiem 1,4 litra (95
KM) do wyboru jest silnik 1,6
litra (110 KM), ktry moe
wsplpracowa z 6- stopniow
przekadni automatyczn. Ponadto w ofercie s dwa silniki
Diesla: 1,3 MultiJet o mocy 95
KM oraz 1,6 MultiJet o mocy
120 KM.
Maksymalna prdko Fiata Tipo jest okrelona przez
producenta na 180 do 199 km/
godz., w zalenoci od silnika.
rednie zuycie paliwa (wQ
cyklu mieszanym) producent
okrela (w zalenoci o silnika)
na 4,1do 4,4 litra dla silnikw
wysokoprnych oraz 5,7 - 6,3
litra dla silnikw benzynowych.
Producent proponuje dodatkowe pakiety wyposaenia
obejmujce np. kierownic
pokryt skr, tylne czujniki
parkowania, Radio Uconnect
+ Blutooth oraz przyciski sterowania zestawem audio z kierownicy w promocyjnej cenie
2000 zotych ( zamiast 2600 z).
Inne pakiety, w podobnej
promocyjnej cenie obejmuj
m.in. 16- calowe felgi ze stopw
lekkich, chromowane klamki
zewntrzne czy lakierowane lusterka boczne.
Za 1000 zotych mona zamwi pakiet obejmujcy czujnik zmierzchu, czujnik deszczu
oraz wewntrzne lusterko elektrochromatyczne.
W sumie do wyboru jest a
13 pakietw wyposaeniowych.

Sprawd sam!
Torital, sp. z o.o. w Toruniu przy

ul. Poznaskiej 152 zaprasza na jazdy


testowe nowym Fiatem Tipo
tel.: 56 654-82-36 ,
http://www.torital.fiat.pl

GMINA CHEMA

22

POZATORUN.PL

Niepowanie
o mioci
Ponad
dwiecie
osb
uczestniczyo
w Koncercie ze w. Walentym w tle, zorganizowanym
po raz pierwszy przez Stowarzyszenie Homo Homini
z okazji walentynek
Joanna Koszczka | fot. Maria Skonieczna
Piosenki z minionych dekad,
wystpy kabaretowe i domowe
wypieki towarzyszyy wydarzeniu, ktre odbyo si 14 lutego
w Koczewicach. Podczas koncertu zostay zaprezentowane
piosenki o mioci i wystpy kabaretowe, przygotowane przez
panie z k gospody wiejskich.
Organizator, Stowarzyszenie
Homo Homini, chcia w ten
sposb podzikowa wszystkim, ktrzy wspieraj ich dziaalno. Spotkaniu towarzyszya mia atmosfera.
- Pierwszy raz zorganizowalimy taki koncert mwi
Kamila Kachniarz ze Stowarzyszenia Homo Homini. Chciaymy w ten sposb podzikowa wszystkim osobom, ktre
wczaj si do naszych dotychczasowych projektw oraz zrobi nastpny krok do integracji

z mieszkacami gminy. Dla nas


jest bardzo istotne, aby takie
dziaania jednoczyy mieszkacw i daway im moliwo spdzania aktywnie czasu poza domem. Przybyo okoo dwiecie
osb, pomimo e koncert odbywa si w niedzielne popoudnie.
Ju dawno takie pozagminne
wydarzenie nie zgromadzio tylu
ludzi. Bardzo nas to cieszy i daje
ch do organizowania kolejnych wydarze.
Piosenki z minionych dekad
zostay wykonane przez soecki Zesp Wokalny ze Struala
w towarzystwie zespou 2MK.
Swoich wystpem uatrakcyjniy wydarzenie rwnie dwie
wokalistki: Ewa Lewandowska
i Patrycja Pleskot, przy akompaniamencie Tomasza Niygorockiego.
- Podczas koncertu zostay
wykonane utwory z lat osiem-

Koncert cieszy si duym powodzeniem. Organizatorzy przewiduj powtrk za rok.

dziesitych i siedemdziesitych,
m.in. Szukam ci, Kawiarenki czy Kasztany opowiada
Kamila Kachniarz. Wykonywane utwory bardzo spodobay si
gociom. Panie z KGW Koczewice przygotoway skecze kabaretowe. Zaprezentoway rwnie
wasne wykonanie teledysku do
utworu disco polo Spowied.
Wszystkim zebranym gociom
wystpy si podobay, byo bardzo sympatycznie.
Wydarzeniu
towarzyszya rwnie wystawa starych
zdj Danuty Powaszyskiej pt.
Mieszkacy Bielczyn w starej
fotografii.

- Na zdjciach mona byo odnale swoich przodkw, mieszkacw Koczewic tumaczy


Kamila Kachniarz. Poniewa
wiadomo, e Bielczyny, Koczewice i Nawra to s wsie pooone
obok siebie, byo to interesujce
nie tylko dla mieszkacw Bielczyn. Ta fotografia sama w sobie jest przepikna. Chcielimy
w ten sposb urozmaici nasze
wydarzenie.
Odbya si rwnie mini-wystawa obrazw Marii Urbaskiej,
ktra okazaa si duym zaskoczeniem.
- To bya premiera. Mao kto
wiedzia, e mieszkanka Kocze-

wic maluje obrazy, jedynie najblisza rodzina dodaje Kamila


Kachniarz. Ja sama dowiedziaam si o tym przez przypadek.
Przy okazji organizacji tego
koncertu stwierdziam, e jest
to dobry moment na zaprezentowanie tych obrazw, poniewa
ich tematyka to kobiety z rnych kultur. Gocie byli bardzo
zaskoczeni. Niektrzy zamwili
obrazy wykonane przez Mari
Urbask.
Impreza okazaa si prawdziwym sukcesem. Stowarzyszenie
Homo Homini nie wyklucza, e
Koncert ze w. Walentym w tle
zorganizuje rwnie za rok.

Spotkanie przy kawie Muzyczny pokaz

Grasz w zespole na weselach, zabawach czy dancinW wietlicach w Nawrze, Koczewicach, Bielczynach i w Dziemionach od marca
gach? Jeli tak, koniecznie we udzia w III Przegldzie
rusza cykl spotka klubu Cafe Kultura. Bd si odbywa dwa razy w tygodniu
Zespow i Kapel Weselnych organizowanym w gminie
Nowa inicjatywa dla mieszka- Zostan dla nich bezpatnie udo- z innym osobami. Program bChema
cw gminy Chema rusza ju stpnione rwnie urzdzenia dzie realizowany przez trzy mie1 marca. Cykl spotka Cafe
Kultura to propozycja aktywnego spdzania wolnego czasu.
Zaplanowane s m.in. dyskusje
z dietetykiem, warsztaty szkoleniowe czy organizacja imprez
okolicznociowych. Spotkania
odbywa si bd dwa razy w tygodniu w czterech wietlicach
wiejskich: w Nawrze, Koczewicach, Bielczynach i Dziemionach. Jest to pilotaowy projekt
pod patronatem wjta gminy
Chema Jacka Czarneckiego.

- W ramach projektu zostan


zatrudnieni animatorzy, ktrzy
bd prowadzili spotkania
mwi Justyna Baszczyk, dyrektor
CIK Gminy Chema. Spotkania s skierowane do wszystkich
mieszkacw naszej gminy. Bd
na nie zapraszani specjalici
z rnych dziedzin, na przykad
dietetyk czy ratownik medyczny.
W ramach projektu zakupiony zosta sprzt fitness, aby kada
chtna osoba moga spdzi aktywnie swj wolny czas. W wietlicach bdzie rwnie moliwo
skorzystania z Internetu. Kady
mieszkaniec gminy bdzie mg
przyj i skorzysta z kawiarenki
internetowej opowiada Justyna Baszczyk. Czy to ze swoim
komputerem, czy na dostpnych
urzdzeniach w danej wietlicy.

wielofunkcyjne, takie jak kserokopiarka. Pracownicy wietlic


pomog te w wypenianiu wnioskw i podstawowych dokumentw urzdowych.
W kadej ze wietlic dziaa
bdzie punkt biblioteczny oraz
kcik prasowy. Klubowicze bd
mieli okazj skorzysta z salonu
rozgrywek planszowych.
- Bdzie mona przyj i przy
kawie poczyta ksik czy najwiesz pras tumaczy Justyna

sice od marca do koca maja.


Jeli speni oczekiwania mieszkacw, to pomylimy o jego
dalszej realizacji i zwikszeniu
obszaru prowadzonych spotka.
Projekt sfinansowany zostanie z budetu samorzdu gminy
Chema. Harmonogram spotka dostpny jest na stronie
internetowej gminy. Informacja
o wydarzeniu pojawia si rwnie na plakatach i ulotkach.
- Dla najbardziej aktywnych

Spotkania s skierowane do wszystkich mieszkacw naszej gminy. Bd na nie zapraszani specjalici z rnych dziedzin, na przykad dietetyk czy
ratownik medyczny.
Baszczyk. Spotkania bd si
odbywa raz w godzinach przedpoudniowych, a raz popoudniowych. Tak, aby mieszkacy mogli
znale na nie czas. Dla kadego
klubowicza na spotkaniu bdzie
czeka kawa i ciasteczka. Projekt
ma na celu integracj spoecznoci lokalnej i aktywne spdzanie
wolnego czasu. To dobra okazja,
aby spotka si i porozmawia

uczestnikw spotka przygotowalimy dodatkowe atrakcje


zdradza Justyna Baszczyk.
Bdzie to wyjazd w Bory Tucholskie, ktry zosta zaplanowany
na maj. Planowane s rwnie
imprezy na wieym powietrzu,
m.in. ogniska.

Poza Toru

. 26 lutego 2016

(JK)

To idealna okazja do promocji


wasnego zespou i zaprezentowania wasnych umiejtnoci.
Daj si zauway! III Przegld
Zespow i Kapel Weselnych
organizowany jest przez wjta gminy Chema. Odbdzie
si on 28 maja w miejscowoci
Grzywna, na terenie rekreacyjnym przy kompleksie ORLIK.
Bdzie to impreza na wieym
powietrzu. Zgoszenia bd
przyjmowane do 15 kwietnia.
Celem wydarzenia jest promocja zespow o charakterze
weselnym, dancingowym i biesiadnym. Lokalne grupy muzyczne dziki temu maj moliwo
zaprezentowania dorobku artystycznego przed wiksz widowni, jak rwnie wymieni si
dowiadczeniami z innymi wykonawcami. Dodatkowo wanym

aspektem jest kultywowanie tradycji weselnych.


Zespoy, ktre chc si zaprezentowa podczas wydarzenia,
musz wypeni kart zgoszeniow i dostarczy na adres Urzdu
Gminy Chema drog pocztow
lub za porednictwem Internetu
na adres: korlowska@gminachelmza.pl. Wzr zgoszenia mona
pobra ze strony urzdu.
Kto pierwszy, ten lepszy. Do
wzicia udziau w przegldzie
zostanie zakwalifikowanych dziesi kapel. Decydowa bdzie kolejno zgosze.
Przewidziane s nagrody. Pamitkowy puchar i 1000 zotych
czeka na zdobywcw pierwszego
miejsca. Nagrod publicznoci
bdzie rwnie puchar oraz 500
z. Dla pozostaych uczestnikw
przegldu rwnie czekaj niespodzianki. (JK)

numer 2(94)/2016
ISSN 1734-2066

WIADOMOCI

RELACJE

KOMENTARZE

www.powiattorunski.pl

AKTUALNOCI

Twj pomys wsplne dziaanie!

Rusza pilotaowy budet obywatelski

Brakuje w twojej miejscowoci siowni zewntrznej, placu zabaw? A moe chciaby uczestniczy w profesjonalnych
warsztatach kulinarnych? Masz pomys na ciekaw inicjatyw w swojej okolicy, ale na jej realizacj cigle brakuje pienidzy? Mamy dla ciebie dobr wiadomo ju s!
Ju niebawem kady mieszkaniec
i kada mieszkanka powiatu toruskiego bdzie decydowaa o tym, na co
przeznaczy cz budetu powiatu toruskiego. Funkcjonujcy w wielu miastach Polski budet obywatelski w tym
roku startuje pilotaowo w powiecie
toruskim.
Ile pienidzy?
200 tys. z bo tak kwot przeznaczono w biecym roku na budet obywatelski podzielono na dwie pule.
70 tys. to cz, z ktrej bd mogy by
realizowane zadania suce mieszkacom caego powiatu. Pozostaa kwota za
z tzw. puli lokalnej umoliwi wcielenie
w ycie pomysw lub projektw sucych mieszkacom poszczeglnych gmin
powiatu toruskiego. Konkretne kwoty
bd zaleay od liczby mieszkacw i wynios od kilku do kilkunastu tysicy zotych. Propozycje zada, ktre mog by

sfinansowane z budetu obywatelskiego


bdzie mg zgosi kady mieszkaniec
powiatu toruskiego, ktry w momencie
skadania wniosku ma ukoczone 18 lat,
a take organizacje pozarzdowe dziaajce na terenie powiatu.
Jakie projekty?
W ramach budetu obywatelskiego
mona zgasza projekty dotyczce najrniejszych sfer ycia: sportu, rekreacji,
kultury, edukacji czy te przestrzeni publicznej. Wane jest to, e realizatorem
zwyciskiego zadania nie bdzie urzd,
ale wnioskodawca projektu. Starostwo
bdzie suy inicjatorom przedsiwzi
pomoc organizacyjn i wsparciem merytorycznym.
Zadania bdzie mona zgasza na
specjalnym formularzu, do ktrego naley doczy list poparcia projektu
przez minimum 15 mieszkacw gminy,
w ktrej realizowane bdzie zadanie

lub mieszkacw powiatu w przypadku


ubiegania si o rodki z puli powiatowej.
Kady mieszkaniec moe zgosi po jednej propozycji do realizacji z kadej puli.
Kto wygra?
Zgoszony wniosek podlega bdzie
weryfikacji formalnej, by nastpnie mg
by poddany pod gosowanie. Kady penoletni mieszkaniec powiatu bdzie mg
odda dwa gosy jeden na zgoszone
zadanie z gminy, w ktrej mieszka i jeden na zadanie powiatowe. Te zadania,
ktre w gosowaniu uzyskaj najwicej
gosw bd zrealizowane. Jeli zostanie pienidzy bdzie mona wcieli
w ycie kolejny pomys z listy rankingowej. Natomiast jeeli rodki na realizacj
kolejnego zadania bd niewystarczajce, to uwzgldnione zostanie pierwsze z
nastpnych zada na licie, ktrego koszt
nie spowoduje przekroczenia dostpnych
rodkw. Zatem kady ma szans!

Budet obywatelski umoliwi, by mieszkacy sami decydowali o czci wydatkw


z budetu powiatu. Mieszkacy w ramach budetu obywatelskiego mog nie tylko wybiera najlepsze projekty, ale take zgasza ich
propozycje.
Taka forma dofinansowania pozwoli na
realizacj wielu ciekawych pomysw, ktre
bez dofinansowania zewntrznego nie zostayby zrealizowane. Jestem przekonany, e
wzronie rwnie aktywno spoeczna mieszkacw regionu.
ukasz Kowalski
Przewodniczcy Komisji Budetu i Finansw
Rady Powiatu Toruskiego

Szczegowe zasady oraz harmonogram realizacji budetu obywatelskiego


powiatu toruskiego ju niebawem zostanie opublikowany na stronie internetowej www.powiattorunski.pl.
(JR)

RANKING ZWIZKU POWIATW POLSKICH

Powrt na miejsce lidera!


Pocztek roku zbiega si z ogoszeniem przez Zwizek Powiatw Polskich wynikw dorocznego Rankingu Powiatw
To jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorzdw, trwajcy przez cay
rok i zarzdzany na bieco przez ekspertw w trybie on-line.
W wojewdztwie kujawsko-pomorskim od lat cis czowk, rywalizujc
o miano najlepszego w kategorii powiatw od 60 do 120 tys. mieszkacw, stanowi powiaty: toruski, wiecki i niski. Rok 2015 zakoczy si dla powiatu
toruskiego wielkim sukcesem powrci on na miejsce lidera w wojewdztwie
kujawsko-pomorskim i awansowa na
6. pozycj w skali kraju!
Punkty liczone s w 91 kategoriach.
Walka w kadej z nich jest niezwykle wyrwnana, jednak by stan na podium
naley w pewnych kwestiach wybiega
ponad przecitn. Osignicia w kadej
kategorii musz by odpowiednio udokumentowane, w kadej z nich samorzd
otrzymuje okrelon w regulaminie liczb
punktw. Ich suma na koniec roku decyduje o kolejnoci miejsc w zestawieniu.

Ogromnie cieszy mnie informacja, e


w ocenie niezalenych ekspertw powiat toruski jest liderem w wojewdztwie kujawsko-pomorskim, a i w kraju zajmuje wysok
6. pozycj. Ta wysoka ocena to efekt wsplnej
pracy Rady i Zarzdu Powiatu wraz ze wszystkimi pracownikami Starostwa oraz jednostek
organizacyjnych podlegych Starocie.
Moim zdaniem recept na sukces w tej
midzypowiatowej rywalizacji jest stawianie
sobie ambitnych celw, konsekwentne ich realizowanie oraz skuteczno w pozyskiwaniu
rodkw zewntrznych.
Tomasz Zakrzewski
Przewodniczcy Rady Powiatu Toruskiego

Najwikszy wpyw na sukces powiatu


toruskiego w Rankingu ZPP 2015 miay punkty zdobyte za ilo pozyskanych
i zainwestowanych funduszy zewntrznych oraz krajowych. Kolejne przyznano za funkcjonowanie urzdu zgodnie
z normami ISO 9001 oraz podnoszenie kwalifikacji kadry. Mocno pomogy
te rozwizania uatwiajce osobom

z dziemi zaatwianie spraw w urzdzie


i promocj aktywnego stylu ycia
wspieranie imprez o charakterze sportowym i wybudowanie drg rowerowych.
Dobrze oceniane byy rwnie inicjatywy, ktre pomagaj zachowa specyfik
regionu oraz pielgnowa lokalne zwyczaje i tradycje.
Stara prawda mwi, e atwiej jest

zdoby mistrzostwo, ni je obroni. Tym


cenniejszy jest powrt na najwyszy stopie wojewdzkiego podium i tym bardziej trzeba bdzie si stara, by si na
nim utrzyma.
Wicej informacji dot. szczegw
i zasad rywalizacji mona uzyska odwiedzajc stron www.zpp.pl.
(AS, AN)
www.powiattorunski.pl

2 Powiat Toruski,

luty 2016

INWESTYCJE

Nowy Dom rodowiskowy


Budowa rodowiskowego domu samopomocy w Osieku nad Wis w najbliszym okresie bdzie gwn inwestycj budowlan realizowan przez Powiat Toruski
rodowiskowe Domy Samopomocy s jedn z wielu form realizowania
przez powiaty zada zwizanych z opiek spoeczn. S one jedn z moliwoci dajcych szans przewlekle chorym
psychicznie i niepenosprawnym intelektualnie na godne ycie i samodzielny wybr jego stylu. Dla swoich podopiecznych stanowi miejsce yczliwe
i przyjazne, a ich pracownicy staraj si
pobudza i wspiera aktywno uczestnikw zaj oraz wyrabia w nich samodzielno.
Do zada rodowiskowych Domw
Samopomocy naley budowanie sieci
oparcia spoecznego, przygotowanie do
ycia w spoeczestwie i funkcjonowania w rodowisku poprzez prowadzenie
treningw funkcjonowania w yciu codziennym (dbaoci o wygld zewntrzny, nauki higieny, wiczenia umiejtnoci
praktycznych i kulinarnych, poznawanie
zasad gospodarowania wasnymi rodkami finansowymi), trening umiejtno-

W ramach zaj w DS prowadzone jest te


poradnictwo psychologiczne i terapia ruchowa
(w tym zajcia sportowe, turystyka i rekreacja)

ci interpersonalnych i rozwizywania
problemw (ksztatowanie pozytywnych
relacji uczestnika z osobami bliskimi, ssiadami, z innymi osobami w czasie zakupw, w rodkach komunikacji publicznej, w urzdach, w instytucjach kultury),
trening umiejtnoci spdzania czasu
wolnego (rozwijanie zainteresowa literatur, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udzia w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych).
Do prowadzenia tak specyficznej dziaalnoci potrzebny jest obiekt przystosowany do potrzeb podopiecznych oraz
speniajcy szereg wymaga prawnych.
Powiat Toruski chcc jak najlepiej spe-

nia naoone zadania w dziedzinie opieki spoecznej cigle modernizuje swoje


obiekty, dostosowujc je do zmieniajcych si norm i przepisw oraz dbajc
o wysoki standard wiadczonych tam
usug.
Zarzd Powiatu Toruskiego podj
wic decyzj o wybudowaniu obiektu
speniajcego zadania rodowiskowego
Domu Samopomocy dla 40 pensjonariuszy w malowniczym ssiedztwie lasw
i jeziora w Osieku nad Wis.
DS powstanie nad jeziorem, w ssiedztwie Domu Kombatanta. Budynek
zostanie usytuowany od strony drogi,
w miejscu istniejcego tam dzi boiska.

W sytuacji gdy dostosowanie starych budynkw - nie speniajcych wspczesnych norm bezpiecznego uytkowania - do nowych przepisw nie ma ekonomicznego uzasadnienia naley wybudowa nowy obiekt, przystosowany take dla osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich

PRZYJAZNY URZD

Budynek bdzie w caoci dostosowany do potrzeb osb o ograniczonych


zdolnociach ruchowych. Usytuowane
na poziomie gruntu wejcie nie bdzie
wymagao pokonywania schodw lub
pochylni. Szerokie korytarze oraz poszerzone drzwi umoliwi swobodne poruszanie si osb o ograniczonej sprawnoci po caym Domu.
rodowiskowe Domy Samopomocy, w
szczeglnoci pracownicy tych domw, speniaj niezwykle wan rol w naszym systemie opieki spoecznej. Stanowi czsto jedyn moliwo wspierania aktywnoci swoich
podopiecznych.
W sytuacji, gdy dotychczasowy obiekt DS
w Osieku nie moe ju, ze wzgldu na niedostosowanie do obecnych standardw, nadal
funkcjonowa, naley z wielkim zadowoleniem przyj, i Zarzd Powiatu Toruskiego
podj dziaania majce na celu wybudowanie nowego, nowoczesnego budynku, jeszcze
lepiej sucego potrzebujcym.
Cezary Strkowski
Przewodniczcy Komisji Zdrowia i Opieki Spoecznej
Rady Powiatu Toruskiego

Wanie rozpoczto przygotowanie


do prac projektowych i realizacji inwestycji. Na etapie prognozowania szacunkowy koszt budowy takiego obiektu
okrelono na 2 700 000 z. Inwestycja
bdzie realizowana w cyklu dwuletnim,
a rodki na jej realizacj Powiat Toruski
planuje pozyska ze rde zewntrznych, liczc na dofinansowanie m.in. ze
rodkw Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Spoecznej za porednictwem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
(KM)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Ostrzeenie konsumenckie Dzielimy si dowiadczeniami


Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw wyda pierwsze w historii swojej dziaalnoci ostrzeenie konsumenckie. Na cenzurowanym znalaza si dziaalno internetowa porednika nieruchomoci
prowadzcego firm pod nazw Invest-Net Braniewski Tomasz

12 lutego 2016 r., w ramach cyklicznych szkole Logopedzi


logopedom, praktycy praktykom, w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Chemy odbyo si spotkanie czonkw
kujawsko-pomorskiego oddziau Polskiego Zwizku Logopedw

Ostrzeenie wydano w zwizku ze


szczeglnie uzasadnionym podejrzeniem, e dziaanie przedsibiorcy stanowi praktyk naruszajc zbiorowe
interesy konsumentw i moe spowodowa znaczne straty dla szerokiego krgu
klientw.
Przedsibiorca Tomasz Braniewski
jest wacicielem stron internetowych:
ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.
eu, top-gratka.pl. Za porednictwem tych
stron przyjmowa zlecenia o umieszczenie
ogosze dotyczcych kupna lub sprzeday nieruchomoci. Jednak pewne praktyki
stosowane przez przedsibiorc uznano
za niezgodne z prawem i w zwizku z tym
podjto decyzj o ostrzeeniu konsumentw. Bezprawne dziaania polegaj na:
nieinformowaniu konsumentw o nazwie firmy,
braku informacji, e po upywie trzech
miesicy bezpatnej usugi staje si ona
odpatna, a jej koszt to ok. 500 z,
nieinformowaniu o cznej cenie oferowanych usug oraz podstawach wypowiedzenia umowy,
braku moliwoci natychmiastowej re-

Tematem wiodcym spotkania byy


zagadnienia zwizane z wykorzystaniem wci jeszcze nowatorskiej u nas
metody EEG Biofeedback.

www.powiattorunski.pl

zygnacji z usug, poniewa okres wypowiedzenia moe trwa nawet 3 miesice, co naraa konsumentw na zapat
nawet 1500 z.
UOKiK zwrci szczegln uwag na
to, e na stronach internetowych przycisk zgo ofert nie zosta opatrzony
informacj, i dodanie ogoszenia wie
si z opat, a brak takiej informacji jest
rwnoznaczny z niedojciem do zawarcia
umowy. Mimo tych uchybie konsumenci
otrzymuj wezwania do zapaty i cz z
nich niewiadoma powyszych zastrzee
dokonuje wysokich opat.
Klienci, ktrzy niewiadomi zagroe
skorzystali z usug powyszych stron internetowych, ale chcieli zakoczy wspprac nie mogli tego uczyni, bowiem
po pewnym czasie poszczeglne strony
byy nieaktywne. Jak wynika z informacji
UOKiK przedsibiorca nie zoy zaalenia na postanowienie Urzdu o wydaniu
ostrzeenia. Waciciel portali poinformowa, e zobowizania konsumentw
wobec niego zostay umorzone, a same
portale zakoczyy swoj dziaalno.
Marzenna Napirkowska
Powiatowy Rzecznik Konsumentw

Metod Biofeedback przybliyy suchaczom


terapeutki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chemy: Halina Grudniewska i
Magorzata Kopa. Od 2014 r. prowadz one
terapi z zastosowaniem sprztu zakupionego
przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Na czym polega ta metoda? Z bada


wynika, e czowiek wykorzystuje zaledwie 3-10% moliwoci swojego mzgu.
Jedn z drg zwikszenia jego potencjau
jest trening neurofeedback. Poprawia on
synchronizacj midzy pkulami, ktra jest bardzo istotna w toku uczenia si
i wykonywania skomplikowanych czynnoci. W naszym systemie szkolnictwa

dominuje wiczenie lewej pkuli, czyli


mylenia logicznego, analitycznego. Stymulacj pkuli prawej, odpowiadajcej
myleniu twrczemu i wyobrani pozostawia si raczej przypadkowi. Spjno
ich obu mona osign wchodzc w stan
alfa, czyli stan gbokiego relaksu. Mzg
staje si wtedy bardziej chonny i atwiej
przyswaja nowe wiadomoci, zwiksza si
jego kreatywno. Trening EEG Biofeedback jest nowoczesn i bezpieczn metod wspierajc intensywn nauk, agodzi
trudnoci w uczeniu si, wspomaga leczenie zaburze emocjonalnych. Doskonali i
usprawnia funkcje umysu, poprawia samopoczucie poprzez umiejtno kontroli
stresu, wpywa na popraw funkcjonowania i jako ycia.
Zainteresowanie treningiem jest
ogromne. Terapi objte s dzieci
i modzie, ktre maj problemy z nadpobudliwoci, brakiem koncentracji,
trudnociami szkolnymi, autyzmem oraz
z Zespoem Aspergera.
Szkolenie spotkao si z duym zainteresowaniem ze strony uczestnikw,
ktrzy wyrazili ch dalszej wsppracy
z terapeutami z Poradni w Chemy.
Halina Grudniewska, Magorzata Kopa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

3 Powiat Toruski, luty 2016

OWIATA

Zesp Szk, CKU w Gronowie ksztaci od pokole


Zesp Szk, CKU w Gronowie jest szko z kilkudziesicioletnim staem. Tego roku obchodzimy 70-lecie jej istnienia.
Szkoa ksztaci 800 uczniw i suchaczy na kilkunastu kierunkach. Pracuje w niej ponad 50 osb w obsudze i administracji oraz ponad 100 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli
Szkoa w Gronowie dobierajc kierunki ksztacenia bierze pod uwag zapotrzebowanie w rodowisku lokalnym.
Wspaniaa i ambitna modzie uczca
si w naszej szkole wybraa j kierujc
si swoimi zainteresowaniami, trosk
o swoj przyszo. Czsto uczymy cae
pokolenia, dziadkw, rodzicw, a teraz
przychodz do nas ich wnuki i dzieci.
Od 70 lat szkoa wioda prym w kierunkach rolniczych i tak jest do dzi, wychodzc naprzeciw oczekiwaniom rodowiska lokalnego i zapotrzebowaniu na
rynku pracy szkoa proponuje modziey
i dorosym ksztacenie w kilkunastu kie-

runkach. Proponujemy nauk w 3-letniej


zasadniczej szkole zawodowej, midzy
innymi w zawodach: mechanik pojazdw
samochodowych, mechanik-operator pojazdw i maszyn rolniczych, kucharz, elektromechanik pojazdw samochodowych,
mechanik motocyklowy, w 4-letnim technikum, na takich kierunkach jak: technik
rolnik, mechanizacji rolnictwa, ywienia
i usug gastronomicznych, pojazdw samochodowych, spedytor i logistyk, informatyk, technik hotelarstwa, ekonomista,
turystyki wiejskiej i hodowca koni, a take w 3-letnim liceum oglnoksztaccym
o ukierunkowaniu paramilitarnym, psy-

Lekcje odpowiadaj moim zainteresowaniom,


szkoa ma bardzo dobre wyposaenie i wspaniale wyszkolonych nauczycieli. Wybraem t szko
poniewa jest ona polecana w rodowisku lokalnym, szczegln saw ciesz si warsztaty
szkolne mwi Patryk Urbaski z klasy 1 tr podczas obrbki mechanicznej

Podoba mi si atmosfera panujca w szkole i na


warsztatach, szkoa rozwija moje zainteresowania i umiejtnoci, uwaam, e bdzie mi atwo
znale prac mwi Bartosz Wrzesiski z klasy
3 zp podczas pracy na hali pojazdw samochodowych

choedukacyjnym i kosmetycznym. Wiedz


w naszej szkole zdobywaj take suchacze doroli w liceum oglnoksztaccym,
szkole policealnej i licznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych, midzy innymi
w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka rodowiskowa, florysta, ochrony fizycznej osb i mienia i wiele innych, z pen
ofert mona zapozna si na stronie szkoy www.zsgronowo.edu.pl. Naley doda,
e wszystkie kursy s bezpatne.
Szkoa dysponuje szerok i nowoczesn baz dydaktyczn i warsztatow, ktra jest cay czas rozbudowywana i unowoczeniana. Uczniowie korzystaj z bardzo

nowoczesnego i specjalistycznego sprztu, ucz si w bardzo dobrze wyposaonych pracowniach. Nasi uczniowie mog
ukoczy kurs nauki jazdy kat. B oraz kurs
kombajnistw. Cena uwarunkowana jest
wynikami, jakie osiga ucze. Im wysze
stopnie, tym wysza znika. Ju wkrtce, bo 11 marca, wszyscy gimnazjalici
bd mogli odwiedzi nasz szko podczas Drzwi Otwartych i przekona si, e
wybr naszej szkoy to najlepszy wybr
i pierwszy krok w podejmowaniu dorosych i rozsdnych decyzji.
Karolina Bagniewska
ZS, CKU w Gronowie

Uczniowie klas pierwszych Liceum Oglnoksztaccego o ukierunkowaniu paramilitarnym podczas lubowania

Wybraam LO o ukierunkowaniu kosmetycznym hobbystycznie i mylc przyszociowo.


Marzy mi si wykonywa ten zawd w dorosym yciu. Tu w szkole, mam moliwo wykonywania rnych zabiegw kosmetycznych
w profesjonalnie do tego przygotowanej pracowni. Mio tu spdzam czas mwi Martyna
Dembiska z klasy 2 LOa

Wybralimy t szko, poniewa syszelimy, e jest


najlepsza w Powiecie. Najbardziej podobaj nam si
zajcia prowadzone w szkolnej kuchni i sali konsumenckiej, poniewa mamy peen dostp do wszystkich urzdze, dziki czemu zdobywamy wiele umiejtnoci oraz dowiadczenia w zawodzie kucharz i
technik hotelarstwa. Podoba nam si rwnie podejcie nauczycieli oraz ich wkad w nauczanie. Doceniamy oferowane przez szko zajcia pozalekcyjne oraz
kursy mwi Martyna Sobczak z klasy 3 th i Marcin
Seifert z klasy 2 zw ksztaccy si w zawodzie kucharz

JUBILEUSZ

Zjazd Absolwentw
70-lecie Zespou Szk, CKU w Gronowie
21 maja 2016 r. odbdzie si coroczny
festyn Wiosna w Gronowie, ktry ju
od lat wpisany jest w tradycj szkoy. W
tym roku w festyn zostay wkomponowane obchody 70-lecia istnienia szkoy.
W ramach uroczystoci jubileuszowych zaplanowane s:
10.30 11.30 Msza wita koncelebrowana przez Absolwentw Szkoy
09.30 12.00 Rejestracja uczestnikw i
zaproszonych goci
12.00 14.00 Uroczysta Gala, podczas
ktrej m.in. zostanie przekazany szkole
nowy sztandar
14.00 15.00 Poczstunek na sali gimnastycznej dla zarejestrowanych uczestnikw i zaproszonych goci
13.00 17.30 Na terenie szkoy odbdzie
si coroczny Festyn Wiosna w Gronowie
pod hasem: Spotkania pokole

15.00 Oficjalne rozpoczcie Festynu


Wiosna w Gronowie oraz pokaz toczenia monet przy pomocy prasy wykonanej
przez uczniw w ramach midzynarodowego projektu Jugend prgt Europa realizowanego z programu Erasmus+, przy
ktrym uczniowie z Gronowa wsppracowali z rwienikami z Belgii (Eupen),
Niemiec (Regensburg), Wgier (Dunaujvaros) i Turcji (Koaceli).
15.30 17.30 Zwiedzanie szkoy i spotkania Absolwentw w klasach
18.00 1.00 Bal Absolwentw.
Rejestracji mona dokonywa pod numerem telefonu: 56 678 41 18 oraz na
stronie http://70lecie.zsgronowo.edu.pl.
Zapraszam serdecznie!
Zbigniew Piotrowski
Dyrektor ZS, CKU w Gronowie

Wybraem kierunek, ktry spenia moje zainteresowania, warsztaty maj dobry sprzt i narzdzia dydaktyczne, rozwijam swoje umiejtnoci
oraz speniam si w tym, co robi mwi Adrian
Grzelak z klasy 3 zp podczas zaj w pracowni
elektroniki i elektromechaniki samochodowej

Szkoa daje mi due moliwoci rozwoju, nauce


sprzyja wietna atmosfera, bardzo dobrze wyposaone sale sprzyjaj rozwojowi moich umiejtnoci. Przyjazne grono pedagogiczne i dyrekcja
wspieraj nas w deniu do wyznaczonych celw
i realizacji marze mwi Micha Rudzki z klasy 4
ti ksztaccy si w klasie technik informatyk

Drzwi Otwarte

zaprasza na:
11 marca 2016 r. od 8.00 do 13.00

W programie midzy innymi:


Zapoznanie z interesujc ofert edukacyjn w Liceum Oglnoksztaccym,
Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej,
Zwiedzanie szkoy i pracowni dydaktycznych,
Zwiedzanie warsztatw szkolnych wyposaonych w nowoczesny, profesjonalny sprzt, pozwalajcy ksztaci uczniw na wysokim poziomie,
Zwiedzanie Internatu w tym: siowni oraz salki do wicze aerobowych,
Zwiedzanie Spawalni,
Zwiedzanie Okrgowej Stacji Kontroli Pojazdw,
Pokaz dowiadcze chemiczno-fizycznych,
Pokaz kulinarny,
Pokazy strzeleckie,
Zdobienie paznokci, zabiegi kosmetyczne,
Udzia w lekcjach otwartych,
Zupenie odlotowe koktajle owocowe i MG due gofry,
Turniej tenisa stoowego.
Do wygrania TABLET!!! za okazaniem legitymacji szkolnej

Serdecznie zapraszamy!
Przyjazna szkoa czeka na Ciebie!
www.powiattorunski.pl

4 Powiat Toruski,

luty 2016

FOTORELACJA

Do aktywnych wiat naley!

To dopiero pocztek 2016 r., a kalejdoskop wydarze w powiatowych jednostkach ju robi wraenie by czas zarwno
na zabaw i imprezy kulturalne, jak i na nauk oraz rywalizacj sportow

9 lutego 2016 r. odby si drugi ju koncert


muzyczny Wiolety Urbaskiej oraz zabawa
taneczna w DPS w Browinie. Niewidoma artystka przyjechaa z pani Iwon psychoterapeutk z projektu Tacy sami otwieramy
si na innych. Recept na miy wieczr byy
muzyczne wraenia, pyszne sodkoci, humor i
gocie z DPS w Pigy oraz w Wielkiej Nieszawce

Jak co roku uczestnicy rodowiskowego Domu


Samopomocy w Osieku nad Wis brali udzia
w Dyskotece Walentynkowej zorganizowanej
w toruskim klubie Od Nowa

W DS w Osieku nad Wis odby si bal karnawaowy. Gomi byy dziewczta z Placwki
Opiekuczo-Wychowawczej w Pniewitem

8 lutego 2016 r. przyszli technicy hotelarstwa


z ZS CKU w Gronowie odbyli praktyki obserwacyjne w dwch obiektach hotelarskich
w Toruniu: Hostelu Midzynarodowego Centrum Spotka Modziey oraz Hoteliku w Centrum. Mieli tam okazj porozmawia z pracownikami, przeanalizowa wyposaenie, pozna
program recepcyjny i omwi praktyczne rozwizania dotyczce obsugi klientw

PSZS

Siatkarski AS

Zesp ubianioki pojawia si w Domu Pomocy Spoecznej w Wielkiej Nieszawce regularnie. Pensjonariusze DPS tym razem wysuchali
kold w bardzo ywioowym i radosnym wykonaniu, a muzycy po raz kolejny udowodnili, e
ludowo jest seniorom bardzo bliska porusza ich serca i porywa do wsplnego piewu

W ostatni sobot karnawau w chemyskim


Hotelu Imperium zebra si barwny korowd
przebieracw uczestnikw Karnawaowego
Balu Kostiumowego. Poza wymienit zabaw
atrakcj byo losowanie niespodzianek ufundowanych przez hojnych sponsorw. Cz dochodu z biletw oraz cao z loterii przeznaczona
zostanie na potrzeby Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szk w Chemy fot. Poza Toru

11 lutego 2016 r. w DPS w Browinie odbya si


uroczysta msza wita z okazji XXIV wiatowego Dnia Chorego. Wszystkim zgromadzonym
na naboestwie i tym, ktrych stan zdrowia
na to nie pozwoli udzielono Sakramentu Namaszczenia Chorych

Mariusz ukiewski i Przemysaw Kwiatkowski


podopieczni rodowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wis zajli III miejsce
w III Mistrzostwach w Futbolu Stoowym osb
niepenosprawnych intelektualnie. Gratulacje
dla brzowych medalistw! :)

OPIEKA SPOECZNA

Teoretycy i praktycy wsplnie dla rodziny

Luty w tegorocznym kalendarzu sportowym upyn pod


znakiem siatki, a hale sportowe wypeniy si mionikami
siatkarskich asw. Tych z kolei na powiatowych mistrzostwach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w stycznigdy nie brakuje i zawsze ciesz oko kibicw
niu 2016 r. nawizao wspprac z Katedr Pracy Socjalnej
Rwnie wiele emocji mona byo do- Wydziau Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikoaja Kowiadczy na zawodach gimnazjalistw. pernika w Toruniu

Ju drugiego dnia lutego, tu po zakoczeniu ferii zimowych, w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chemy stawiy
si pierwsze siatkarskie druyny.
W rywalizacji dziewczt ze szk podstawowych kady z kadym, punkt za
punkt nie byo silnych na reprezentantki Szkoy Podstawowej z Turzna. Liczba
i tempo turniejowych spotka w ogle
nie przeszkadzay przyszym Mistrzyniom
Powiatu. Wrcz przeciwnie wydawao
si, e kady nastpny mecz tylko nakrca zawodniczki do jeszcze lepszej gry.
Kilka dni pniej, kiedy na parkietach
rywalizowali chopcy, nic ju nie byo tak
oczywiste. Wyranego lidera nie mona byo dostrzec goym okiem, a tytuowe asy pochoway si w rkawkach
sportowych koszulek. Najwicej mieli
ich zawodnicy ze Szkoy Podstawowej
z Lubicza Grnego, co na wasnej skrze
w meczu finaowym odczuli modzi siatkarze z Czernikowa.
www.powiattorunski.pl

Turnieje rozgrywane w Pluskowsach


i Guchowie niosy ze sob wiele niespodzianek. Wydawaoby si, e zawodnicy z
Grbocina nie maj sobie rwnych szli
jak burza. I tak do koca nie wiadomo,
czy to pewno siebie, czy moe wielki
talent pierwszoklasistw z Pluskows
sprawi, e to wanie oni gospodarze
turnieju signli po upragnione powiatowe zoto.
Doczekalimy rwnie niespodzianki
nie brakuje ich ostatnio na zawodach
powiatowych. Grajce na wasnym terenie, dobrze przygotowane zawodniczki Gimnazjum z Guchowa od samego
pocztku wysoko zawiesiy poprzeczk.
Realizujc nawietlony przez trenerw
plan bez wikszych problemw dotary
do cisego finau. Los chcia, e trafiy
w nim kolejny raz na dziewczta z Obrowa, ktre tego dnia w rywalizacji grupowej ju pokonay. Szybko jednak okazao
si, e reprezentantki obrowskiego gimnazjum postanowiy twardo raz jeszcze
stawi czoa mistrzyniom. W tie breaku
nie pozostawiy zudze rywalkom i udowodniy, e dwa razy tego samego dnia
nie mona pokona Obrowianek.
Artur Stankiewicz
Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego

Celem
wsppracy
pomidzy
jednostk
naukow i samorzdow
jest wypracowanie
wsplnych inicjatyw
sucych diagnozie
rodzicw biologicznych oraz dzieci przebywajcych w pieczy zastpczej. Przede
wszystkim jednak bdzie to wymiana
dowiadcze obu placwek w zakresie
teorii i praktyki w pracy nad rodzin.
W ramach nawizanej wsppracy
z PCPR w Toruniu, Katedra Pracy Socjalnej UMK w Toruniu w najbliszym okresie
przeprowadzi badania dotyczce 15 rodzin, ktrych dzieci przebyway w pieczy
zastpczej. Projekt badawczy oparty jest
na koncepcji resilience, a jego celem jest
wskazanie czynnikw, ktre umoliwiaj
powrt dzieci do rodzin biologicznych. Resilience to nowatorska w Polsce koncepcja, ktra prbuje odpowiedzie na pytanie, dlaczego niektrzy ludzie s w stanie
poradzi sobie z bardzo trudn sytuacj
yciow (ubstwem, chorob, traumatycznym wydarzeniem, urazem psychicznym),
a inni nie? Poszukuje czynnikw i mechanizmw sprzyjajcych pozytywnemu rozwojowi dzieci i modziey dowiadczajcych
niepomylnoci losu. Zaplanowane przez

naukowcw z UMK i pracownikw PCPR


w Toruniu badanie bdzie prowadzone
w formie pogbionych wywiadw z dorosymi czonkami rodzin.
W najbliszym okresie zostanie take podpisane stosowne porozumienie
dotyczce wsppracy pomidzy UMK
a PCPR w Toruniu, w ktrym zawarte zostan midzy innymi kwestie zwizane
z podejmowaniem wsplnych inicjatyw,
szkole oraz opiek nad studentami.
Jolanta Zieliska
Dyrektor PCPR w Toruniu

POWIAT TORUSKI
Bezpatny Miesicznik Samorzdowy
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toru
tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89
e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
Redakcja w skadzie:
dr Malwina Rouba redaktor naczelny
Agnieszka Niwiska (AN) redakcja numeru
Krzysztof Melkowski (KM), Joanna Rybitwa (JR)
Kontakt: rzecznik@powiattorunski.pl, tel. 56 662 88 52
Skad: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Druk: Drukarnia Agora SA. w Pile, ul. Krzywa 35

Poza Toru

. 26 lutego 2016

POZATORUN.PL

REKLAMA

27

28

LUBICZ

Staram si rozwizywa problemy


O roli kobiet w samorzdzie, yciu lokalnej spoecznoci i rodziny, aktywizacji spoecznej osb 50+,
projektach wycigajcych ludzi z domu, rodzinie, ktra jest na pierwszym miejscu oraz IV Gminnym
wicie Kobiet, z Hann Anzel, przewodniczc Rady Gminy Lubicz, rozmawia Tomasz Wicawski
fot. nadesane

Kobiet w samorzdzie jest coraz


wicej. Pani dziaa na tym polu
od wielu lat. Czuje Pani satysfakcj?
Tu nawet nie o ni chodzi, ale
o to, e odzwierciedlony jest normalny przekrj spoeczny. Coraz
wicej pa rozumie, e warto zaangaowa si w dziaalno publiczn, bo przynosi to wymierne
efekty dla najbliszego otoczenia.
Naturalnym miejscem rozpoczynania takiej aktywnoci s rady
rodzicw w szkoach. Przecie
na "wywiadwkach" spotykaj
sie gwnie mamy. Ja te tak zaczynaam i poknam bakcyla
aktywnoci. Bo wane jest nie tylko to, e coraz wicej kobiet jest
w samorzdzie, ale, e panie czuj
si reprezentowane.
W Radzie Gminy Lubicz jest
przewaga kobiet nad mczyznami. To wicej ni parytet, o ktrym tak czsto si mwi.
Bo nie on jest najwaniejszy.
Rozwizania narzucane z gry
najczciej napotykaj opr.
W wyborach samorzdowych
w okrgach jednomandatowych
kada osoba ma takie same szanse. Wybierane s te, ktre realnie
s zwizane z lokaln spoecznoci, ma ojczyzn. Bo ludzie widz zaangaowanie, powicenie,
cik prac i trosk. Tej nie moe
zabrakn na adnym szczeblu. Mona zaartowa, e panie
w naszej radzie mog
przegosowa wszystko (miech). Szczeglnie, e przewodniczca te jest kobiet. Ale
tu nie o to chodzi, tylko o reprezentowanie
ludzi i dbanie o rozwj
gminy.

dziwi, skd ja mam na to tyle siy


i czasu.
Ale tego chyba niestety coraz
mniej.
Dla mnie doba mogaby mie 48
godzin. Nie zapominam jednak
o wnukach Olusiu i Stasiu, bo one
s dla mnie najwaniejsze. Rodzin zawsze stawiaam na pierwszym miejscu.

Hanna Anzel jest w gminie Lubicz kobiet instytucj. Od wielu lat z powodzeniem szefuje
radzie gminy.

A naprawd gros problemw


mona rozwiza dobr wol, po
krtkim namyle.
Kim wic jest przewodniczca
Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel?
Mam i babci. To przede wszystkim. A poza tym samorzdow-

opuszczam Urzd Gminy ok.


17.00. Ale nie narzekam, bo kady umiech, mie sowo, podzikowanie tak czowieka nakrca,
e chce dalej zmienia najblisze
otoczenie.
Wjtami w powiecie toruskim
s mczyni. Ale kobiety na

w rnej sprawie z kobiet. No


i wjtowi nie mona co chwil
zabiera czasu. To taka relacja,
troch jak w rodzinie, musi by
gowa i szyja, ktra t gow krci
(miech). Wsppracujemy z powodzeniem od wielu lat.

Zmienia si chyba take rodowisko, w ktrym kobiety


mog si aktywizowa?
Zdecydowanie.
Przede
wszystkim w ostatnich latach diametralnie zmienia si oferta dla pa 50+.
Na naszym terenie dziaa
rzecie na wywiadwkach spotykaj si kilka klubw seniora, s
chry, koa gospody wiejgwnie mamy a te tak zaczynaam i poknam skich, stowarzyszenie oraz
zorganizowane wyjazdy.
Ale aktywnych pa,
kto by pomyla
poza
samorzdem, bakcyla aktywnoci
o wane jest nie tylko to Przecie
par lat temu, e moliwe
w waszej gminie te
jest, eby 250 osb z gminie brakuje?
e
coraz
wicej
kobiet
jest
w
samorzdzie
ale
e
ny Lubicz jedzio razem
Oczywicie, e nie. Jest
do Ciechocinka korzysta
wiele spoeczniczek,
z solanek? A udao si
sotysin, dyrektorek panie czuj si reprezentowane
to zrobi, wdroy w yszk czy innych stojcie. Kolejnych pomysw
cych na czele, niezwyrwnie nam nie brakuje.
kle wanych instytucji. To rodocem, ktry stara si rozwizywa eksponowanych stanowiskach to Teraz rozpoczlimy akcj wywiska najblisze mieszkacom,
jazdow do Aquaparku Oleander
w ktrych istniej i dziaaj na problemy ludzi. Kolejka osb, chyba bardzo dobry balans?
co dzie. Bez dobrego kontaktu, ktra ustawia si do mnie w trak- Nasz wjt jest znakomicie przy- w Wielkiej Nieszawce, gdzie nasi
zrozumienia w relacjach inter- cie kadego dyuru pokazuje, e gotowany do penienia swoich mieszkacy korzystaj z rowerw
personalnych oraz empatii, wie- chyba mam jakie osignicia na obowizkw. Ale oczywiste jest wodnych. Sama w tym wszystkim
le kwestii jest trudniej zaatwi. tym polu. W pitki najczciej to, e cz osb woli kontakt uczestnicz, chocia czasami si

.J

.B

Wrmy do wiadomoci pa. Ta


te na terenach wiejskich ewoluowaa?
A nawet si zrewolucjonizowaa. Teraz wiele kobiet wie gdzie
zgosi si po porad prawn,
psychologiczn, po pomoc finansow. Ludzie s coraz bardziej
wiadomi swoich praw. Bo nie
ukrywajmy, problemy w rodzinach wystpoway, wystpuj
i wystpowa bd. Trzeba je zaegnywa, minimalizowa skutki
i dziaa profilaktycznie. A programw pomocowych, edukacyjnych i informacyjnych na naszym
terenie jest multum. Spotykamy
si z policj, odpowiedzialnymi
za nasze bezpieczestwo, z ywymi wiadkami historii, osobami,
ktre same przeszy ludzkie dramaty. Dzieje si.
Koa gospody wiejskich znw
urozmaicaj krajobraz polskiej
wsi.
Bardzo si z tego powodu ciesz,
bo by okres, e ta forma zorganizowania podupadaa wyranie.
Jestem mieszkank Grbocina
i tam KGW dziaa od 80 lat. To
pikny wiek.
Przed nami IV Gminne wito
Kobiet. Impreza roku?
Organizujemy wiele ciekawych
wydarze, ale rzeczywicie, wiele
pa w jednym miejscu 5 marca
jest sporym osigniciem. Wjt
Gminy zaprasza po raz kolejny
panie w kadym wieku. W tym
roku gwiazd bdzie Eleni, ktra zapiewa swoje najwiksze
przeboje. Wystpi take Jacek
Beszczyski - z zespoem, a take, chocia to miaa by niespodzianka, z nami, radnymi. Znw
sala gimnastyczna Zespou Szk
w Lubiczu Grnym bdzie pkaa w szwach. I dobrze, bo paniom
si co naley od ycia. Nie tylko
obowizki, ale i przyjemnoci.

Edukacja na miar XXI wieku


Blisko 13 tysicy zotych kosztoway tablice interaktywne, ktre zakupiono do Zespou Szk nr 1 w Lubiczu Grnym
Techniki nauczania zmieniaj si w ogromnym tempie.
Dzi w placwkach owiatowych coraz rzadziej korzysta
si z klasycznych, czarnych lub
zielonych, tablic i kredy. Multimedia wchodz do klas z pen
par i pozwalaj unaoczni to,
o czym mwi dzieciom pedagodzy.

Tablice interaktywne udao


si kupi dziki staraniom rady
rodzicw dziaajcych w szkole
w Lubiczu Grnym.
- Faktem stao si to, e dzieci
i modzie korzystaj w ramach
nauczania bardzo czsto z Internetu - mwi Joanna Ardanowska,
dyrektor Zespou Szk w Lubiczu Grnym. - Ten przychodzi
im z pomoc w czasie odrabiania

"lekcji", poszukiwania informacji


na kolejne dni, a take jest oknem
na wiat. Szkoa musi nada za
tym, co dzieci maj w swoich domach.
W ZS w Lubiczu Grnym tablice interaktywne s ju od duszego czasu. W lutym przybyy
kolejne trzy. Koszt ich zakupu to
kwota blisko 13 tysicy zotych.
Z dwch korzystay bd dzieci
Poza Toru

. 26 lutego 2016

w "podstawwce", a z jednej gimnazjalici. W tym momencie prawie nie ma ju pracowni, gdzie


multimedia nie odgrywayby
znaczcej roli.
- Staramy si, eby nasza placwka nie bya anachroniczna mwi Maria Lamparska, nauczyciel w tej szkole. - Jeeli mamy
by nadal autorytetami dla modziey, to ona musi widzie, e

przystajemy do wiata, ktry ich


otacza, e rozumiemy go, potrafimy si w nim porusza.
Tablice interaktywne wzbogacaj proces uczenia si, a przede
wszystkim czyni go ciekawszym, bardziej urozmaiconym.
Podrczniki obecnie to za mao
i w Lubiczu rozumiej to doskonale.
(WT)

Flota tasza
w utrzymaniu

POZATORUN.PL

LUBICZ

29

Podatek od rodkw transportu jest w gminie


Lubicz najniszy w regionie. To powoduje, e
przedsibiorcy chtnie dziaaj na tym terenie
oraz rozwijaj ju istniejce przedsibiorstwa
Tomasz Wicawski | fot.ukasz Piecyk
Nowy rok najczciej wita obywateli podwyk danin na rzecz
pastwa. W podtoruskim Lubiczu postanowiono zadziaa
inaczej i wyj na przeciw osobom kreatywnym i przedsibiorczym. Dlatego te, ju w listopadzie ubiegego roku, radni
zdecydowali, e od 2017 roku
tzw. podatek komunikacyjny
bdzie o 17 procent niszy ni
maksymalna stawka wskazana
przez ministerstwo finansw.
Na wymierne efekty przyjdzie
poczeka, ale osoby prowadzce biznes s przekonane, e to
przyszociowa decyzja.
- Obnienie stawki tego podatku w gminie Lubicz z pewnoci przyczyni si do bardziej
dynamicznego rozwoju naszego
regionu - mwi Dawid Kujawski,
waciciel firmy Kujawski Truck
Center majcej siedzib w Rogwku. - Ponad 95% mojej floty
jest zarejestrowana w gminie Lubicz. Korzystamy take z usug
Millenium Leasing oraz Getin

Leasing, ktre rwnie posiadaj


swoje oddziay na terenie tego samorzdu. To posunicie ze strony
radnych i wjta na pewno pozytywnie wpynie na nasze przedsibiorstwo.
Tego rodzaju opini, co zrozumiae, podziela rwnie wodarz
samorzdu, ktry by jednym
z inicjatorw zmian podatkowych.
- W ten sposb moemy
w sposb realny wesprze obywatela, zdj z niego pewien ciar,
spowodowa, e bdzie chcia
rozwija swoj dziaalno, poszerza j, stara si wypywa na
coraz szersze wody - mwi Marek
Olszewski, wjt gminy Lubicz.
- A przecie sukces samorzdu
mona mierzy tylko i wycznie
sukcesem mieszkacw, bo to ich
poziom ycia buduje opini o danej gminie.
Warto zauway, e rejestracja samochodu w gminie Lubicz
moliwa jest take dla osb, ktre nie mieszkaj na tym terenie,
a nawet nie prowadz swojej dzia-

alnoci w Lubiczu i okolicach.


- Zmiany weszy w ycie od 1
stycznia, ale ju wiemy, e takie
osoby si do nas zgaszaj - mwi
Marek Olszewski. - To pokazuje,
e by to pomys trafiony, ktrego
pozytywne skutki bd zarwno
krtkofalowe, bo przecie pewne
rodki zasil nasz budet i bd
wykorzystywane na dziaania
na rzecz spoeczestwa, a take
spowoduj, e rozwj tego terenu
bdzie jeszcze szybszy i bardziej
widoczny.
To radni zadecydowali o tej
zmianie. Co na ten temat sdzi
przewodniczca Rady Gminy Lubicz.

Poza Toru

. 26 lutego 2016

- Jestemy samorzdem,
w ktrym mieszka ju ponad 19
tysicy osb - najwikszym w powiecie toruskim - mwi Hanna
Anzel. - Jedyne problemy komunikacyjne, ktre u nas wystpuj,
bior si ze sposobu administrowania drogami krajowymi, wojewdzkimi i powiatowymi, ktre
mamy na swoim terenie, a ktrych zarzdcy wielokrotnie nie
reaguj na zagroenia i wtpliwe bezpieczestwo uczestnikw
ruchu drogowego. Inne rozwizalimy i staramy w dziedzinie
transportu i przedsibiorczoci
uatwia ludziom ycie, jak tylko
moemy. Bo to gwarantuje roz-

wj, a bez niego adne dziaania


na rzecz lokalnej spoecznoci nie
s moliwe.
Waciciel duej firmy przewozowej wyraa nadziej, a nawet przekonanie, e polityka samorzdu w tej mierze bdzie
praktykowana nadal.
- Wadze gminy z pewnoci
bd kontynuowa korzystn
polityk wzgldem przedsibiorcw, umoliwiajc im ekspansj
i dalszy rozwj ich firm - dodaje
Dawid Kujawski. - Sam ze swojej
strony mog tylko zachci do
skorzystania z oferty gminy Lubicz.

CHEMA

30

POZATORUN.PL

Awans muzyczny Gwara i wsppraca

W Chemy wystartowaa oddolna inicjatywa, ktra bdzie realizowaa projekty zwizane z rozszerzaniem oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowej miasta. O Chemyskim Stowarzyszeniu Jak
ni, jak jo z prezes Joann Pankowsk rozmawia Joanna Koszczka

Dzieci i modzie zaprezentoway swoje


talenty wokalne podczas Festiwalu Piosenki piewajmy Razem w Chemy.
Wystartowao w nim 80 uczestnikw w 61
prezentacjach.
Chemyski Orodek Kultury i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ju po raz XV zorganizoway Festiwal Piosenki. Stanowio to rwnie dobr
okazj do przeprowadzenia eliminacji do
Wojewdzkiego Festiwalu Piosenki Dziecicej i Modzieowej AWANS - 2016,
ktry odbdzie si 23 kwietnia w ninie.
W konkursie wystartowao 80 wykonawcw, ktrzy zaprezentowali 61 utworw.
Patronatem i sponsorem nagrody gwnej
by Urzd Miasta Chema i Starostwo Powiatowe w Toruniu.
- W konkursie startowali uczniowie
szkoy podstawowej i gimnazjalnej z kilku
gmin mwi Henryk Zatorski, pracownik
Chemyskiego Orodka Kultury. Byli to
zarwno wokalici, jak i zespoy muzyczne.
Konkurs podzielony by na kategorie wiekowe. Byli przedstawiciele m.in. z Gminnego Orodka Kultury z Maej Nieszawki,
szkoy podstawowej z ochowa i yna
oraz z gimnazjum z Czernikowa. Wszyscy
uczestnicy prezentowali bardzo wysoki po-

Skd pomys na otwarcie Stowarzyszenia


Jak ni, jak jo?
Lubimy nasze miasto, ale rwnoczenie zauwaamy spory niewykorzystany potencja,
jaki drzemie w Chemy. Due miasta w Polsce pod wieloma wzgldami dogoniy ju
zachodni Europ. Wierzymy, e przyszed
ziom i wybranie zwycizcy nie byo atwe. czas na rozwj maych i rednich miast.
Wystpy zostay ocenione przez jury, Chcemy aktywnie uczestniczy w tym prow ktrym zasiada dyrektor Szkoy Mu- cesie i mie realny wpyw na zmian otaczazycznej w Chemy Piotr Janiszewski, wy- jcej nas rzeczywistoci.
kadowca tej szkoy Krzysztof Szulc oraz
prezes chru w. Cecylia w Chemy Ni- Nazwa jest do oryginalna. Co miao
kodem Sotys. Zwycizcy zostali wybrani wpyw na jej wybr?
w trzech kategoriach wiekowych. Nagrod Nieodzown czci naszego regionu jest
burmistrza Chemy otrzymaa Julia Krl gwara. Jak ni, jak jo to jedno z wielu poz SM w Czernikowie, a nagrod starosty wiedze, ktre mona usysze nad chempowiatowego Aneta Baejczyk ze Stu- yskim jeziorem. Wybierajc tak, a nie
inn nazw, staramy si niejako puci do
dium Wokalnego Chema.
- Nasi reprezentanci bardzo czsto zdo- mieszkacw oczko i powiedzie: My
bywaj wysokie miejsca w Wojewdzkim swoi!.
Festiwalu Piosenki Dziecicej i Modzieowej AWANS opowiada Henryk Za- Czym bdzie zajmowao si stowarzyszenie?
torski. Zawsze s widoczni wrd laure- Jakie s plany na najblisze miesice?
atw, co nas olbrzymie cieszy. W zeszym W styczniu zoylimy w wojewdztwie,
nasza finalistka zdobya pierwsze miejsce. powiecie oraz MiW konkursie udzia bior zespoy z caego nisterstwie Pracy
i Polityki Spoeczwojewdztwa.
W tegorocznej edycji Wojewdzkiego nej cznie siedem
Festiwalu Piosenki Dziecicej i Modzie- wnioskw o dofiowej AWANS - 2016 powiat toruski nansowania proreprezentowa bdzie Aneta Baejczyk ze jektw. Inicjatywy
Studium Wokalnego w Chemy, Julia Krl te, chocia bardzo
posiadaj
ze Szkoy Muzycznej w Czernikowie oraz rne,
mianowzesp wokalny z gimnazjum z Czerniko- wsplny
nik rozszerzaj
wa. Zwycizcom serdecznie gratulujemy chemysk ofert
i yczymy dalszych sukcesw. (JK)
kulturaln, eduka-

cyjn oraz sportow. Wszystkie one maj


rwnie na celu integracj mieszkacw
oraz stymulowanie powstawania kolejnych
inicjatyw oddolnych.
Stowarzyszenie zostao zaoone w grudniu,
a prace ju ruszyy. Jedn z pierwszych inicjatyw stowarzyszenia bya projekcja filmu
Niepami. Jak wygldao to wydarzenie?
W grudniu uzyskalimy podmiotowo
prawn, jednak spotkanie zaoycielskie
miao miejsce ju we wrzeniu. Podczas gdy
trway procedury rejestracyjne, nie prnowalimy; uczestniczylimy w szkoleniach,
planowalimy projekty, a take wsparlimy
finansowo koncert gminnego zespou ludowego Polskie Kwiaty. Projekcja filmu
Niepami oraz spotkanie z autorami dokumentu to rzeczywicie pierwsze zorganizowane przez nas wydarzenie dla mieszkacw. Mamy nadziej, e to take pocztek
serii spotka dyskusyjnego klubu filmowego. Kolejne wydarzenia ju niebawem,
zachcamy do ledzenia fanpagea www.
facebook.com/jaknijakjo.

Chcemy

mie realny

wpyw na zmian ota-

czajcej nas rzeczywistoci.

Joanna Pankowska

Karty na st

REKLAMA

W VI turnieju Chemyskiej Ligi Baki


wzio udzia 32 graczy. To prawdziwe
wyzwanie dla mionikw gier karcianych. Fina ju niebawem.
W Chemyskim Orodku Kultury po
raz kolejny zosta rozegrany turniej Ligi
Baki. Wzio w nim udzia 32 zawodnikw. Zawody rozgrywano standardowo
w kategorii indywidualnej. Byy to 4 rundy po 40 rozda. W rozgrywkach najlepszy okaza si Franciszek Zatorski. Kolejny
turniej odbdzie si 12 marca.
- Klub AS Pik, ktry powsta na bazie
Chemyskiego Orodka Kultury, zrzesza
ludzi, ktrzy graj w karty i chc si w tym
kierunku rozwija opowiada Henryk
Zatorski, organizator wydarzenia. Byli
to gracze z Chemy, Grzywny, Mirakowa,
Poza Toru

. 26 lutego 2016

Torunia i Koczewic.
Po dotychczasowych turniejach trzy
pierwsze miejsca w klasyfikacji zajmuj:
Lech Orowski, Florian Kadukowski oraz
Zbigniew Kuciak.
- Klub otrzyma dofinansowanie w ramach zada publicznych opowiada Henryk Zatorski. Bdziemy organizowa
rne rozgrywki. Nie tylko Chemysk
Lig Baki, ale rwnie dwa due turnieje.
W jednym z nich przewidziany jest udzia
okoo 70 zawodnikw. Do tej pory gocilimy osoby z Kaszub, Wielkopolski, Chojnic
i wielu innych miejsc Polski. Wan imprez bdzie fina Chemyskiej Ligi Baki,
ktry odbdzie si 24 kwietnia w Chemy,
na ktry serdecznie zapraszamy.
(JK)

Powalcz o awans

POZATORUN.PL

CHEMA

Badania na start

31

Lokalna Grupa Dziaania Ziemia Gotyku rozszerzyMimo poraki w meczu derbowym ze Stal Grudzidz 2:3 siatkarze KS Chema a obszar swojego dziaania i nawizaa wspprac
zachowali na koniec rundy zasadniczej pozycj lidera w grupie pierwszej II ligi. z miastem Chema. Obecnie przeprowadza diagnoz
rodowiska modziey z terenu miasta i okolic
Teraz czas na walk w play-offach
Przygotowanie odpowiednich
projektw wymaga znajomoci
potrzeb osb, do ktrych bd
one kierowane. Lokalna Grupa
Dziaania Ziemia Gotyku swoj
wspprac z miastem Chema
zaczyna wanie od przeprowadzenia diagnozy rodowiska
modziey. Badanie skierowane
byo do osb w wieku od 13 do
19 roku ycia. Prowadzone byo
m.in. za porednictwem ankiety online oraz licznych spotka
i konsultacji.

Karol ebrowski | fot. ukasz Piecyk (archiwum)

Pojedynek pomidzy KS Chema a Stal Grudzidz by zdecydowanym hitem ostatniej kolejki rundy zasadniczej w II lidze.
Smaczkiem derbowego spotkania by fakt, i by to mecz
o pozycj lidera. Aby chemanie utrzymali pierwsze miejsce,
musieli wygra co najmniej dwa
y sety. Tak wanie si stao.

- - Uwaam, e mecz sta na wypoziomie i mg podoba


- sokim
si publicznoci mwi Seba-

stian Tylicki, trener KS Chema.


Bardzo chcielimy zakoczy
faz zasadnicz zwycistwem, ale
niestety nie udao si. Chciabym
pogratulowa ekipie Stali, kt-

ra przede wszystkim popeniaa


mniej bdw wasnych. Myl,
e to w gwnej mierze zadecydowao o zwycistwie grudzidzan.
Utrzymanie pozycji lidera
oznacza, e rywalem cheman
w pierwszej rundzie fazy play-off
bdzie czwarty zesp II ligi
Espadon Szczecin.
- Zagramy przeciwko rywalom z najwyszej pki twierdzi
Tylicki. Przewiduj, e sztab
szkoleniowy zespou ze Szczecina
signie po zawodnikw pierwszego zespou, ktrzy na co dzie
graj w pierwszej lidze. Wierz
jednak w swj zesp. Jestem
przekonany, e jeeli ustrzeemy
si bdw wasnych, to jestemy

w stanie t rywalizacj wygra.


Wygrana z Espadonem moe
by pierwszym krokiem, ktry
przybliy cheman ku awansowi
do I ligi
- Nie ma co wybiega tak daleko w przyszo mwi trener.
Jeeli chodzi o to, czy KS Chema daaby rad speni wymogi
organizacyjne, trzeba byoby spyta prezesa. Ja mog powiedzie,
e jeeli chodzi o poziom sportowy, to przy dwch lub trzech
wzmocnieniach moglibymy powalczy na tym szczeblu. My na
pewno bdziemy gra z myl
o takim celu, a czy jego realizacja
bdzie moliwa? Myl, e w tej
chwili ciko to przewidzie.

- W ubiegym roku wczylimy do obszaru naszego dziaania


miasto Chema mwi Mariola
Epa-Pikua z LGD Ziemia Gotyku. Jest to nasz nowy partner,
nowe rodowisko. Chcemy napisa projekt, ktry bdzie aktywizowa modzie i promowa miasto. Do jego zoenia niezbdne
jest przeprowadzenie badania
i stworzenie diagnozy lokalnego rodowiska modzieowego.
Badanie prowadzilimy rnymi
metodami: ankieta, spotkania
z modzie, z nauczycielami,
pracownikami instytucji kultury
oraz z wadzami samorzdowymi. Diagnoza zostanie zoona
do konkursu, po czym wsplnie opracujemy projekty, ktry
bdziemy chcieli zrealizowa.
Mamy ju pewne pomysy, ale nie
chcemy ich na razie zdradza.
Prowadzona diagnoza ska-

daa si z kilku elementw, m.in.


analizy danych statystycznych,
jak i informacji dostpnych
w rdach publicznych. Pytania
dotyczyy spdzania czasu wolnego przez modzie. W peni opracowane wyniki bd peniy istotny dokument do przygotowania
projektw, m.in. skadanych do
Programu Rwna Szanse 2016.
Badanie prowadzone byo od 15
do 25 lutego.
- W naszym badaniu analizowalimy oferty kulturalne
dostpne obecnie dla modziey, zapotrzebowanie na nie i ich
ocen przez modzie dodaje
Mariola Epa-Pikua. Chcemy,
aby pomysy na nowe wydarzenia wyszy od samej modziey.
Do 10 marca musimy caociowo opracowa diagnoz i zoy
wniosek. Modzie chtnie braa
udzia w badaniu. Zaledwie po
kilku dniach mielimy wypenionych siedemdziesit ankiet. (JK)

REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

YSOMICE

32

POZATORUN.PL

By ycie nie zrobio szach i mat


Krwiodawcy ratuj kadego dnia innych ludzi. yciodajny pyn, ktry oddaj, pomaga ofiarom wypadkw,
ciko chorym, cierpicym. To gra na mier i ycie, a szachy - to mniej lub bardziej powana rozrywka
Tomasz Wicawski | fot. nadesane

Krwiodawcy z Ostaszewa osigali sukcesy w imprezach szachowych w caej Polsce. W poprzednich latach wracali z takich zawodw z tarcz.

Ju jutro, w sobot 27 lutego, odbd si XII Mistrzostwa Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego Honorowych Dawcw Krwi
PCK w szachach. Pasjonaci tej
gry zrzeszeni w organizacji bd
rywalizowali na caego w Ostaszewie, gdzie prnie rozwija si
taki klub. Spiritus movens tego
przedsiwzicia jest Czesaw
Karasiewicz.
Cel imprezy jest dwojaki. Po
pierwsze, z technicznego punktu widzenia, jest nim wyonienie
indywidualnego i druynowego
mistrza wojewdztwa kujawsko-pomorskiego HDK w szachach.
Ale s te cele porednie. Wane
w caej inicjatywie jest bowiem
to, eby inicjowa czynny wypoczynek wrd krwiodawcw,

nawizywa kontakty i wizi koleeskie, a take popularyzowa


rozrywki umysowe.
Turniej odbdzie si w wietlicy wiejskiej w Ostaszewie 27
lutego. Rozpoczcie zmaga planowane jest w samo poudnie.
- W rozgrywkach moe
uczestniczy kady Honorowy
Dawca Krwi, ktry odda honorowo minimum 3 litry krwi
- mwi Czesaw Karasiewicz,
prezes Klubu HDK w Ostaszewie
w gminie ysomice. - Nie musi
by zrzeszony w adnym klubie.
Wane natomiast, eby w czasie
imprezy mg okaza sdziemu
potwierdzenie oddania takiej iloci krwi na rzecz potrzebujcych.
Jak wygldaj zawody druynowe w szachach? W skad
druyny mog wej trzej repre-

zentanci klubu HDK. Kady klub


moe wystawi tylko jedn reprezentacj skadajc si z trzech
zawodnikw podajc skad przed
zawodami, a pozostali krwiodawcy chccy gra s klasyfikowani
wycznie indywidualnie. Wyjtkiem jest gospodarz mistrzostw,
ktry ma prawo wystawi dwie
reprezentacje.
- U nas wiele osb gra w szachy, bo jest to rozrywka popularna - dodaje Czesaw Karasiewicz.
- Rnie z tym bywa, ale czsto to
przechodzi z pokolenia na pokolenie. Czasami gry czowiek uczy
si od ojca, czasami wuja, ale te
bywa, e od ssiadw, znajomych.
To niezwykle wcigajca amigwka. Pojedynki powoduj, e
czowiek musi wyta swj intelekt, co rozwija go niesamowicie.

Jaki jest system rozgrywek,


ktre bdziemy mogli obserwowa w Ostaszewie? Turniej zostanie rozegrany systemie szwajcarskim opartym na rankingu
(kojarzenie komputerowe) na
dystansie 7 rund, tempem 15 minut dla zawodnika na ca parti.
Punktacja pomocnicza zostanie
podana na odprawie technicznej.
Zgosi si mona do 26 lutego. Zapisy prowadzi Czesaw
Karasiewicz pod numerem komrkowym 669757646 lub domowym 566740221. Mona tego
byo dokona take listownie na
adres 51/5, 87-148 ysomice lub
nadal dziki stronie internetowej
www.hdkpckostaszewo.republika.pl lub przez adres mailowy
czeka@op.pl.
- Przewidzielimy puchary dla

tych, ktrzy ukocz zawody na


podium oraz dla najlepszej ekipy
w rywalizacji druynowej. Warto
doda, e na turnieju z krwiodawcami bd grali zawodnicy
z terenu gminy ysomice - o mistrzostwo gminy juniorw i seniorw.
XX Mistrzostwa Polski HDK
PCK w szachach odbd si
w tym roku w czycach. Zaplanowano je od 8 do 10 kwietnia.
- Krwiodawcy dziaaj na wielu polach dziaalnoci spoecznej
- mwi Czesaw Karasiewicz. Staramy si by aktywni, bo inni
potrzebuj czsto pomocy, nie
tylko w sytuacji zagroenia ycia,
ale i w wielu innych momentach
yciowych - czsto bardzo trudnych. Wycign pomocn do
do bliniego, to nasz obowizek.

Za zdrowie pa!
Gminny Dzie Kobiet 2016 odbdzie si 5 marca
w Zespole Szk nr 2 w Turznie. To impreza dedykowana
mamom, babciom, crkom, siostrom i onom
Tomasz Wicawski | fot. ukasz Piecyk (archiwum)
wieck tradycj s ju obchody 8 marca w gminie ysomice.
Tego dnia adna niewiasta nie
wrci do domu bez kwiatka.
Program imprezy organizowanej przez wjta gminy ysomice i przewodniczcego Rady
Gminy ma wyciga na wierzch
wszystkie uczucia - nostalgi,
melancholi, ale przede wszystkim rado, przyja i mio,
bez ktrych nasze ycie jest
ubosze.
Panie speniaj w yciu lokalnej spoecznoci funkcje nie do
przecenienia. Na co dzie to one
bior na siebie trud wychowywania potomstwa, dbania o jego
rozwj, bezpieczestwo, a take
buduj ciepo domowego ogniska. Coraz wicej kobieta pracuje take zawodowo. Dlatego
tak wane jest, eby chocia ten
jeden dzie w roku mogy odda
rozrywce dedykowanej specjalnie
dla nich.
- Gminny Dzie Kobiet to
impreza szczeglna w naszym
kalendarzu - mwi Piotr Kowal,
wjt gminy ysomice. - Staramy
si, eby co roku panie mogy

uczestniczy w wydarzeniu o wysokim poziomie artystycznym.


Frekwencja zawsze dopisuje,
a jeszcze istotniejsze jest to, e
humory towarzyszce tej gali s
zawsze wyborne.
Podobnego zdania jest drugi
z organizatorw przedsiwzicia.
- Panie, bez najmniejszych
wtpliwoci, zasuguj na szczeglne traktowanie - mwi Robert
Kouchowski, przewodniczcy
Rady Gminy ysomice. - Nie
tylko 8 marca, ale i przez cay
rok. To wydarzenia ma by tylko
podkreleniem faktu, e zauwaamy ich pikno, dobro i ciepo,
ktrym obdarzaj nasz kadego
dnia. Dzikujemy im za to. Mamom, siostrom, crkom i onom.
W tym roku witowanie rozpocznie si od godziny 16.00.
Gwnym daniem bdzie spektakl rewelacyjnego i znanego
z caym powicie Teatru Afisz.
W tym roku przed ysomick
publicznoci aktorzy, gwnie
pracujcy na co dzie w Teatrze
"Baj Pomorski", zaprezentuj
nowy program pt. "Randka.pl".
Jak mona przypuszcza, grupa
zaprezentuje spektakl peen hu-

Panie bawiy si doskonale na Gminnym Dniu Kobiet w ysomicach w poprzednich latach.


Nie inaczej bdzie i tym razem. Zabaw zaplanowano na 5 marca.

moru, dobrej muzyki, niebanalnych artw i dobrym tonie oraz


smaku. Z tego wszak syn czonkowie tego zespou.
Nie zabraknie te wsplnej zabawy z wodzirejem i smacznego
poczstunku. Jak co roku, krloway te bd wiosenne kwiaty.
Tych w Dzie Kobiet nie moe
zabrakn.
- Ta impreza na stae wesza
do kalendarza wydarze kulturalnych w naszej gminie - mwi Kamila Wilczyska z Urzdu Gminy
ysomice. - W tym roku kolejna
Poza Toru

. 26 lutego 2016

jej edycja rwnie zapowiada si


niezwykle interesujco.
Przypomnijmy, co rok temu
dziao si w Turznie. Wtedy
te wspaniay wystp da Teatr
Afisz. Grayna Rutkowska-Kusa,
Krzysztof Zaremba i reszta zespou dali sowno-muzyczny popis,
ktry raz po raz wywoywa salwy
miechu.
- Niby to kabaret, ale ile w tym
ycia - mwiy mieszkanki Turzna. - Czowiek mieje si sam
z siebie. Mona przy nich zapomnie o wszystkich problemach

codziennego ycia.
Informujemy, e zaproszenia
na to wydarzenie mona nabywa
u Kamili Wilczyskiej w Urzdzie Gminy ysomice w pokoju
numer 5 lub pod numerem telefonu 797746969 albo 566783222
wewn. 30.
Zabawa w Turznie zapowiada
si przednia. Zachcamy wszystkie panie do udziau w tym wydarzeniu. Na stronie internetowej
www.pozatorun.pl bdzie mona
odnale relacj fotograficzn
z tego wydarzenia.

POZATORUN.PL

Zagraj znw
ku jej pamici

REGION

33

Zapraszamy na niezwyke wydarzenie kulturalne


- charytatywny koncert, ktry poprowadzi popularny
toruski bard, Jacek Beszczyski
Natalka innym pod takim hasem odbdzie si ju po raz trzeci
wyjtkowy koncert charytatywny organizowany przez Hotel Ambasada
i Stowarzyszenie Hospicjum wiato.
Wydarzenie odbdzie si 12 marca
o godzinie 18.00.
Dla uczestnikw koncertu zagraj
Blues Junkers oraz Joanna Makaruk.
Nad wszystkim czuwa bdzie prowadzcy wydarzenie Jacek Beszczyski.
W trakcie charytatywnego spotkania
gocie bd mogli skosztowa da
przyrzdzonych przez szefa kuchni
Hotelu. Wrd atrakcji znajdzie si
take take moliwo obejrzenia dzie
lokalnych artystw i wiele innych niespodzianek.
- Zapraszamy na koncert nie tylko mieszkacw Krobii, ale rwnie
mieszkacw Torunia i powiatu toruskiego - zachcaj organizatorzy
imprezy. - Poza dobr zabaw, wszyscy
bd mogli poczu si wolontariuszami, poniewa fundusze zebrane podczas koncertu zostan przekazane na
szczytny cel.
(MC)

Bilety mona kupi:


Hotel Ambasada
Krobia,
ul. Dolina Drwcy 62
Tel. (56) 675 88 36
Stowarzyszenie Hospicjum
wiato jest Organizacj Poytku Publicznego o numerze
KRS: 0000381984,
co umoliwia przekazanie na
jego rzecz 1% podatku dochodowego, przez osoby skadajce
w urzdzie skarbowym zeznanie podatkowe.
Jak przekaza 1% podatku dla
Stowarzyszenia Hospicjum
wiato?
Zachcamy do skorzystania
z bezpatnego programu do
rozliczenia PITw za rok 2015,
wygenerowanego tak, aby 1%
podatku dochodowego by
przekazany dla Stowarzyszenia
Hospicjum wiato.

Na terenie Paacu Romantycznego w Turznie przy wsppracy ze Szko Muzyczn w Toruniu odby si II Oglnopolski
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla uczniw
szk muzycznych. Wydarzenie
zainaugurowa w sobot koncert Piotra Pawlaka. Niedziela
naleaa natomiast do modych
muzykw. Klasyfikacja przedstawia si nastpujco:

Poza Toru

. 26 lutego 2016

I nagroda: Ewy Mazur, Dennis


Orkiszewski
II nagroda: Szymon Syperek,
Oliwia Bielecka
III nagroda: Borys Szczykutowicz, Wiktor Kamzela
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody - zarwno rzeczowe
jak i pienine. Sponsorami byli
zarwno samorzdowcy, firmy
oraz osoby prywatne.
Fot. ukasz Piecyk

UBIANKA

34

POZATORUN.PL

Goni lidera w generalce


Gminna Liga Futsalu w ubiance zakoczona. Znamy zwycizcw. Wygraa druyna
Bud-Ryss, ale najwaniejsze jest to, e od dziewiciu lat udaje si zebra kilkudziesiciu
zapalecw, ktrzy co sobot rywalizuj w sali w Brchnowie
Tomasz Wicawski | fot. Piotr Gobiewski

W ubieg sobot rozegrana


zostaa ostatnia kolejka rozgrywek oraz ceremonia wrczenia nagrd. Uczestniczy w niej
wjt gminy ubianka Jerzy
Zajkaa. Wrczono nagrody
indywidualne i druynowe. Ju
za rok dziesita - jubileuszowa
edycja. Warto podkreli, e
rywalizacja na parkiecie w tym
samorzdzie czy pokolenia,
bo w kadym teamie musi gra
chocia jeden gimnazjalista.
Zesp Bud-Ryss okaza si
bezkonkurencyjny w sezonie
2015/2016. Za plecami faworytw rozgrywek finiszoway
teamy Sparty Piga i Browiny.
Najlepszym zawodnikiem ligi
zosta wybrany ukasz Kowalski
(Browina).
- Gralimy w tym sezonie

po raz dziewity - mwi ukasz Rzd, animator na orliku


w Brchnowie, organizator ligi.
- Pierwsza kolejka odbya si
w listopadzie, a finiszowalimy
20 lutego. Przez te lata wiele si
nie zmienio, bo przywiecaj
nam jasne idee.
Przede wszystkim w Gminnej Lidze Futsalu w ubiance
mog gra jedynie mieszkacy
gminy. Wyjtkiem s absolwenci
gimnazjum w Brchnowie i ubiance, ktrzy ju nie mieszkaj
na tym terenie. W kadej ekipie
musi znale si przynajmniej
jeden gimnazjalista.
- To powoduje, e czymy
pokolenia - mwi ukasz Rzd.
- Ze sob graj ojcowie i synowie, wujkowie czy ssiedzi zza
miedzy.
W tym roku do rywalizacji

zgosia si te druyna 35+. Zaja przedostatnie miejsce, ale


wykazaa wielk ambicj. W jej
szeregach grali zawodnicy po
pidziesitce. Mecze rozgrywane s zawsze w Brchnowie
w godzinach 15-19. Organizatorami zmaga s Centrum
Kultury w ubiance i Gimnazjum w Brchnowie. Nagrody
ufundowane zostay ze rodkw
budetowych. Pierwsza druyna uzyskaa nagrod pienin
o wartoci 850 zotych.
- Za rok gramy po raz dziesity - mwi ukasz Rzd. - Systemu rozgrywek nie zmienimy
bo jest optymalny. Granie kady
z kadym wyklucza przypadkowe rozstrzygnicia. Liga cieszy
si spor popularnoci, a mecze
oglda czasami nawet kilkudziesiciu kibicw (poza zawodnika-

mi grajcych druyn).
Warto doda, e nagrody
indywidualne za gr w tym sezonie otrzymali take Krystian
Kowalski (Browina) - najlepszy
gimnazjalista, Mateusz Walter
(Bierzgowo) - najlepszy bramkarz i Micha Biakowski (Sparta
Piga II) - krl strzelcw.
- Za rok bdziemy chcieli wygra lig po raz czwarty w historii - mwi Ryszard Prokopczuk,
menader zespou Bud-Ryss.
- Do tej pory Sparta Piga ma
najwicej zwycistw - 5., ale ich
gonimy.
Relacj z wrczenia nagrd za
sezon 2015/2016 mona znale
na stronie internetowej www.
pozatorun.pl.

Sekretarz zasuony dla powiatu


Dariusz Meller otrzyma odznak honorow za zasugi dla powiatu toruskiego. Uroczyste wrczenie
odznacze odbyo si podczas XV sesji regionalnych rajcw
Tomasz Wicawski | fot. ukasz Piecyk
Historyk z Chemy jest postaci doskonale znan z dziaalnoci samorzdowej na tym terenie. Przez dwie kadencje by
wicestarost toruskim, a teraz
nadal zasiada, z woli wyborcw,
w Radzie Powiatu Toruskiego.
Jest regionalist, ktrego pasj
stao si zbieranie starych pocztwek. Teraz peni jedn z najwaniejszych funkcji w Urzdzie Gminy ubianka.
Dariusz Meller zosta wyrniony razem z omioma innymi osobami. W uzasadnieniu
doczonym do odznaczenia
mona odnale wtki zwizane
z jego dziaalnoci samorzdow, a take naukow.
- Chema jest moim miastem
i o niej wiem najwicej - umiecha si nagrodzony. - Kibicuj Legii i tego bd trzyma si zawsze.
Zachcam rwnie wszystkich do
przyjedania do nas i rozmowy
z mieszkacami. To tu bowiem
zachowaa si w najczystszej formie gwara chemyska.
Sekretarz gminy nie kryje
dumy z wyrnienia.
- By wrd tej dziewitki
osb, to niewtpliwy zaszczyt
- mwi Dariusz Meller. - Doceniono wida moj prac, ktr

Dariusz Meller od lat jest zagorzaym kibicem Legii Chema,


czego nie ukrywa, a raczej chwali si tym i jest z tego dumny.

staram si wykonywa jak najlepiej potrafi od wielu lat. Byem


w przeszoci dyrektorem szkoy,
nauczycielem, a teraz poznaj od
kuchni dziaalno samorzdu terytorialnego, niezwykle wanego
ogniwa w ramach administracji
publicznej w Polsce.
Kto zosta wyrniony odznakami za zasugi poza Dariuszem Mellerem? Medal otrzymali
Brygida Czapiewska - sotys wsi

Maa Nieszawka, pielgniarka


z 30-letnim staem, popularyzatorka idei krwiodawstwa, autorka
e-booka Wielka Encyklopedia
Pierwszej Pomocy, nieyjcy
ju Jzef Drapiewski - byy prezes OSP w ynie, spoecznik,
pedagog, popularyzator wiedzy
o poarnictwie, wprowadzi OSP
w ynie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego. Posta legenda - Stanisaw Giziski
Poza Toru

. 26 lutego 2016

- doktor nauk humanistycznych,


wieloletni pracownik owiaty,
radny powiatu toruskiego w II
kadencji, autor wielu publikacji
o historii regionu.
Wyrnieni zostali take Wiesaw Kazaniecki - aktywny dziaacz spoeczny w gminie Chema, Radny Powiatu Toruskiego II
i III kadencji, czonek zarzdu IV
i V kadencji, Mirosaw Nawrotek - aktywny dziaacz spoeczny
i charytatywny, wspzaoyciel
i wsppracownik wielu lokalnych NGO's, czonek zarzdu
Powiatu II, IV i V kadencji, insp.
mgr Antoni Stramek - komendant miejski policji w Toruniu,
inicjator kapitalnego remontu
Komisariatu Policji w Chemy
oraz budowy nowego komisariatu - w Dobrzejewicach, Kazimiera Wony - aktywna dziaaczka
spoeczna w rodowisku lokalnym Obrowa i caego powiatu toruskiego, przewodniczca rady
powiatu toruskiego w II kadencji, powiatowy rzecznik praw
konsumenta w latach 2000-2002.
Nagrod przyznano take Dariuszowi Chrobakowi, ktry jednak,
z przyczyn osobistych nie mg
jej odebra podczas sesji Rady
Powiatu Toruskiego osobicie.

Zebrania
czas zacz
W gminie ubianka
od 2 marca rozpocznie
si cykl spotka w soectwach. Na kadym z nich
pojawi si m.in. wjt
gminy
To okazja do rozmowy
o potrzebach i wyzwaniach,
przed ktrymi staje lokalna
spoeczno. Mae ojczyzny
s coraz aktywniejsze, pomimo tego, e rola sotysw
zmienia si w ostatnich
dziesicioleciach. Prezentujemy peen harmonogram
zaplanowanych spotka.
- Ju tradycyjnie spotkania
wiejskie odbywaj si u nas
w tym okresie - mwi Jerzy
Zajkaa, wjt gminy ubianka. - To niezwykle wane, eby wiedzie, co dzieje
si w, nawet najmniejszych,
miejscowociach. Bo kade
soectwo ma swoje, tak samo
wane, osignicia i bolczki.
Kolejno spotka zostaa ustalona wedug liczby
mieszkacw zamieszkujcej dane soectwo. W myl
zasady: "od najwikszego do
najmniejszego". Wszystkie
zebrania rozpoczn si o godzinie 17.00.
Peen harmonogram spotka (wraz z adresami, gdzie
si odbd) zamieszczamy
poniej:
2 marca (roda) - ubianka, Centrum Kultury, ul.
Toruska 4
3 marca (czwartek) - Piga, szkoa podstawowa, ul.
Szkolna 14
4 marca (pitek) - Warszewice, szkoa podstawowa,
ul. Zawiszy Czarnego 2
7 marca (poniedziaek)
- Brchnowo, wietlica wiejska, ul. Parchatka 2
8 marca (wtorek) - Zamek Bierzgowski, wietlica
wiejska, ul. Jagielloska 11
9 marca (roda) - Biskupice, wietlica wiejska, ul.
Kocielna 30
10 marca (czwartek) Wybcz, wietlica wiejska, ul.
Straacka 1
11 marca (pitek) - Dbiny, wietlica wiejska, ul. Paacowa 13
14 marca (poniedziaek)
- Bierzgowo, wietlica wiejska, ul. ks. Zitarskiego 24
15 marca (wtorek) Przeczno, wietlica wiejska,
ul. Dugosza 23
16 marca (roda) - Wybczyk, wietlica wiejska, ul. ks.
Trybowskiego 3
17 marca (czwartek) Wymysowo, wietlica wiejska, ul. 11 listopada 12
(WT)

Sowiaska dusza
porwie widzw

POZATORUN.PL

ZAWIE WIELKA

35

Prawdziwy ojciec

Alosza Awdiejew wystpi 10 kwietnia w Domu Kultury w Grsku. Mieszkacy gminy


Zawie Wielka bd mogli na wasne oczy (i uszy) podziwia barda zwizanego m.in.
z krakowsk Piwnic Pod Baranami

Zmar przedwczenie. Mia dopiero 47 lat.


Bg zabra go jednak do siebie. Wierni pacz
po proboszczu yskiej parafii
Tomasz Wicawski | fot. nadesane

Tomasz Wicawski

Bdzie to koncert szczeglny,


bo i repertuar jest niecodzienny. Organizatorzy licz jednak
na to, e ambitna muzyka take znajdzie swoich amatorw.
A sam muzyk wielokrotnie powtarza w wywiadach, e na kameralnych, mniejszych scenach
czuje si najlepiej.
- Potwierdzam, Alosza Awdiejew wystpi w Grsku - mwi
z radoci w gosie Renata Dobrowolska, dyrektor Domu Kul-

tury w tej miejscowoci. - Muzyk


bdzie pomidzy dwoma koncertami, wic znajdzie dla nas czas.
Jego wystp zaplanowany jest na
godzin 17.00.
To wydarzenie kierowane
wprost do nieco starszej grupy
wiekowej, chocia bilety na to
wydarzenie moe naby kady.
- Zaley mi na tym, ebymy
mogli posucha nie tylko muzyki ludowej czy lskiej, ale take
innego gatunku - mwi Renata

Dobrowolska. - Potrzebuj 100


osb, eby zapeni sal i licz, e
w naszej gminie i okolicach znajd si chtni.
Alosza Awdiejew w wywiadzie
udzielonym "Poza Toru" ponad
dwa lata temu mwi:
- Kocham ycie, ktre czsto
jest bolesne i trudne. Kocham te
ludzi. Najwikszym moim bogactwem i przeyciem jest wanie
spotkanie z ludmi. Tutaj znajdzie pan odpowied na swoje
pierwsze pytanie, czy lubi by
sam ze sob. Sam lubi chorowa,
spa (oczywicie w naturalnym
znaczeniu tego sowa), zaatwia
intymne potrzeby, bo jestem
wstydliwy (miech).
Teraz bdzie mia okazje przebywa wrd zakochanych w jego
muzyce i osobowoci widzw
w gminie Zawie Wielka.
- Alosza to Sowianin z krwi
i koci - mwi Renata Dobrowolska. - Widowni zjedna sobie
w mgnieniu oka.
Bilety na ten koncert mona
naby w Domu Kultury w Grsku. Informacje pod numerem
telefonu (56)61-021-28 lub 606998-523.

W kocu bdzie sala


Uczniowie ze Szkoy Podstawowej w Przysieku nie mog si doczeka realizacji
tej inwestycji. Ju od kwietnia przyszego roku ich lekcje wychowania fizycznego
bd normalne
Ta inwestycja jest konieczna.
Przysiek i miejscowoci ocienne si zaludniaj. Sprowadzaj
si tutaj kolejni mieszkacy.
Czsto modzi ludzie z maymi dziemi albo planujcy powikszenie rodziny. A do maej
podstawwki ju uczszcza
170 osb. Ktre nie maj sali
gimnastycznej.
- Przetarg na jej budow wanie ogosilimy - mwi Krzysztof Rak, zastpca wjta gminy
Zawie Wielka. - Nie bdzie ona
penowymiarowa, ale dzieci bd
miay do swojej dyspozycji szesnacie metrw na dwadziecia

osiem metrw. Sala bdzie posiadaa take zaplecze sanitarne.


Gdzie teraz wicz dzieci w ramach lekcji wychowania fizycznego?
- Na boiskach otaczajcych
szko lub w czniku - mwi
Krzysztof Rak. - Jedna sala lekcyjna zostaa te zaadaptowana do
tego celu, ale mona tam jedynie
myle o gimnastyce. Zero gier
zespoowych i w-fu z prawdziwego zdarzenia.
Wane w caym projekcie jest
rwnie umiejscowienie budynku.
- Bdzie on usytuowany tak,
eby kompleks szkolny mg zo-

sta w przyszoci rozbudowany


- mwi zastpca wjta. - Mamy
wiadomo, e Przysiek czy Rozgarty to tereny, gdzie ludzie dalej
si osiedlaj. A sala gimnastyczna, ktra stanie tu do kwietnia
2017, skoni jeszcze wicej osb
do skierowania swoich dzieci do
tej placwki.
Za wczenie jeszcze, eby mwi o kosztach inwestycji.
- Dach sali bdzie tak skonstruowany, ebymy mogli na
nim w niedalekiej przyszoci zainstalowa panele fotowoltaiczne
- koczy Krzysztof Rak.
(WT)

Poza Toru

. 26 lutego 2016

Rzadko si zdarza, e nowy


ksidz jedna sobie ludzi tak
szybko. Bo przecie ks. Jacek
Kwiatkowski trafi do gminy
Zawie Wielka w poowie ubiegego roku. Sercem, pokor,
podejciem do wiernych przyciga do kocioa nawet tych,
ktrzy wczeniej nieregularnie
odwiedzali wityni. Nie ma go
ju na tym wiecie od pocztku
lutego.
W tej miejscowoci ludzie
wspominaj go bardzo dobrze.
Wielu nie moe pogodzi si
z tym, e umar czowiek, wydawaoby si, w sile wieku.
- Wszyscy wierzymy w ycie po mierci, ale nigdy nie jest
atwo, gdy odchodzi bliska osoba - mwi straacy z yna
w gminie Zawie Wielka. Ksidz Jacek by kapanem szczeglnym. Umia gada z ludmi.
Nie ba si ich problemw, pomaga je rozwizywa.
A wiadomo, e w maej miejscowoci plebania i remiza ze
sob ssiaduj i wsppracuj.
Chociaby przy okazji asysty
w czasie wit. Tej przed Wielkanoc ks. Jacek nie doczeka.
W szkole te trudno usysze
o nim ze sowo.
- Najmodsze dzieci go uwielbiay, bo doskonale tumaczy

ewangeli - mwi Monika Stafiej, dyrektor Szkoy Podstawowej w ynie. - Czyta dzieciom
ksiki, zaprosi je go kocioa,
eby pieway koldy. Szybko sta
si jednym z nas. To wielka strata
i al.
Dla pani dyrektor tym bardziej, e mody ksidz by wczeniej wikarym w jej parafii w Toruniu. Stamtd trafi do yna.
- Wiedzia, co naley rozumie
przed okrelenie integracja lokalnej spoecznoci - mwi Monika Stafiej. - Maa ojczyzna bya
dla niego niezwykle istotna i by
jej tam samo oddany, co Bogu.
Trudno poj, e musia tak szybko odej do nieba.
Ksidza w samych superlatywach wspomina te przewodniczcy Rady Gminy Zawie Wielka.
- To bardzo wana posta dla
yna - mwi Piotr Pawlikowski. - Mdra osoba, ktra wiedziaa jak rozmawia z czowiekiem, o co w dzisiejszych czasach
coraz trudniej. Te chodziem na
jego msze i pamitam wiele jego
kaza. Wraca po nich czowiek
do domu ubogacony, mdrzejszy.
W pogrzebie ksidza uczestniczyy tumy wiernych. Ludzie
licz, e kolejny proboszcz bdzie
rwnie otwarty na czowieka jak
ks. Jacek.

WIELKA NIESZAWKA

36

POZATORUN.PL

Sezon imprezowy na horyzoncie


Dzieje si w kulturze w gminie Wielka Nieszawka. W najbliszych tygodniach czeka
nas kilka wanych wydarze organizowanych przez Urzd Gminy i Orodek Kultury
Tomasz Wicawski | fot. nadesane

Wielkimi krokami zbliaj si


obchody Dnia Kobiet i Dnia
Dziecka. Planowany jest take
festyn parafialno-gminny. Do
tego dzieci i modzie uczca si
piewa w OK w Maej Nieszawce z sukcesem rywalizoway na
XV Festiwalu Piosenki Dziecicej i Modzieowej w Chemy.
Przegld w Chemy odbywa si pod hasem "piewajmy
Razem" ju po raz czternasty.
Uczestnicy podzieleni byli na
trzy kategorie wiekowe: 7-9 lat,
10-13 lat i 14-16 lat. Na deskach
zaprezentowao si ponad 70 wykonawcw.
- Nie zawioda nas nasza utalentowana modzie - mwi Kazimierz Kaczmarek, wjt gminy
Wielka Nieszawka. - Chocia nie
o miejsce tu chodzi, to nie ukrywajmy, e wyrnienia w tego
rodzaju konkursach s doskona motywacj do dalszej, jeszcze
ciszej pracy.
W kategorii 7-9 lat wyrnienia przyznano Sarze Anders
i Wiktorii Pawowskiej. W kategorii lat 10-13 III miejsce zaja
Ewa Kochanowicz, a wyrnienie
przyznano Magdalenie Sobeckiej. Wrd najstarszej modziey
na najniszym stopniu podium
uplasowaa si Martyna Barczak.
- Wszyscy wyrnieni i nagrodzeni solici wicz w Orodku
Kultury w Maej Nieszawce -

Dzieci i modzie z gminy Wielka Nieszawka przywiozy ostatnio wyrnienia z konkursu piosenki w Chemy.

mwi Kazimierz .
Warto rwnie doda, e dzieci z gminy Wielka Nieszawka
wybieraj si w kwietniu do Grudzidza, eby wzi udzia w Grudzidzkich Amatorskich Prezentacjach Artystycznych GAPA
2016, a take w bd uczestniczyy w oglnopolskim konkursie
"Wygrajmy szans".
Ju 5 marca na dobre wystartuje sezon imprez kulturalnych.
Tego dnia wjt gminy Wielka
Nieszawka zaprosi Panie i ich to-

warzyszy na program kabaretowy


teatru "Humoreska", dziaajcego
na terenie gminy, a take wystp
solistek Dominiki Walczak i Dominiki Wyborskiej. Dla pa tego
dnia przygotowano take moc
innych atrakcji m.in. loteri fantow, w ktrej bdzie mona wygra bony upominkowe i zestawy
kosmetykw.
Podobnie jak w poprzednich
latach wadze gminy zaprosz
take najmodszych do wsplnej
zabawy z okazji Dnia Dziecka.

REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

Tego dnia najmodsi bd mogli


podziwia specjalnie przygotowany dla nich spektakl.
Nieco pniej, bo 3 maja, zaplanowano festyn parafialno-gminny na placu przy kociele
w Cierpicach. W tym roku odbdzie si take XII Gminny
Festiwal Piosenki Dziecicej
i Modzieowej p.n. "Muzyka Bez
Granic". Organizatorem wydarzenia jest wjt gminy Kazimierz
Kaczmarek. Festiwal jest imprez
o zasigu gminnym i jej celem

jest integracja oraz aktywizacja


dzieci i modziey z przedszkola,
szk podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
w dziedzinie muzyki, doskonalenie warsztatu artystycznego
wykonawcw, nauczycieli oraz
instruktorw oraz promowanie
najlepszych artystw - amatorw
z terenu naszej gminy, integracja
rodowiska lokalnego.
Wybiegajc nieco dalej w przyszo trzeba przypomnie, e
tradycyjnie na zakoczenie wakacji, we wrzeniu, w gminie Wielka
Nieszawka planowany jest festyn
rodzinny. Wystpi na nim lokalne zespoy, dzieci z gminnych
szk, zaproszeni gocie. W programie s zawsze liczne konkursy
i wyczekiwana przez wielu loteria
fantowa.
- Nasz kalendarz imprez jest
moliwie urozmaicony i dostosowany do wielu grup wiekowych
- mwi Kazimierz Kaczmarek,
wjt gminy Wielka Nieszawka.
- Z roku na rok staramy si ubogaca nasz ofert. Sukcesy dzieci
i modziey w rnego rodzaju konkursach potwierdzaj, e
praca wykonywana w Orodku
Kultury zmierza w dobr stron,
a talentw nie brakuje.

POZATORUN.PL

Zdobyli Zot Kielni

EDUKACJA

37

Uczniowie toruskiego Zaspou Edukacyjnego BLOK po raz kolejny otrzymali prestiow nagrod
Maciej Pagaa

dniach 3 do 5 lutego 2016 r. podczas


Midzynarodowych Targw Budownictwa
i Architektury Budma w Poznaniu mia miejsce Fina Centralny 45 edycji Turnieju Budowlanego Zota Kielnia.
Startowao 30 uczniw zasadniczych szk zawodowych
ksztaccych si w piciu kwalifikacjach zawodowych, ktrzy
wczeniej wygrali eliminacje
okrgowe w swoich specjalnociach. Finalici Turnieju rozwizywali test z wiedzy zawodowej oraz wykonywali zadanie
praktyczne wedug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Rozgrywki stay na bardzo wysokim poziomie, gdy zwycizcy
Turnieju otrzymuj zwolnienie
z czci pisemnej egzaminu
szkolnego
potwierdzajcego
kwalifikacje w zawodzie. Do
eliminacji Okrgowych Turnieju przystpio w Polsce 480
uczniw z 88 szk budowlanych.
- Jestemy dumni z osigni
naszych uczniw, zwaszcza, e
to ju kolejne takie wyrnienie
w historii naszej szkoy mwi
Micha Myszkowski, dyrektor
Zespou Edukacyjnego BLOKw
Toruniu. - wiadczy to o wysokim poziomie przygotowania

Laureaci tegorocznego Turnieju Budowlanego Zota Kielnia, ktre odbyy si podczas Targw Budwnictwa i Architektury Budma w Poznaniu.

edukacyjnego i zawodowego
naszych podopiecznych.
W finale Turnieju Zasadnicza Szkoa Budowlana Zespou Edukacyjnego Blok
w Toruniu wywalczya druynowo I miejsce uzyskujc
524 punkty na 600 moliwych
i jako zwycizca otrzymaa nagrod statuetk Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa
oraz tytu NAJLEPSZEJ SZKO-

Y BUDOWLANEJ W POLSCE. Nasi uczniowie Artur


Szulc i Micha Zikowski zajli drugie miejsca w kwalifikacji malarz i murarz, a czwarty
w kwalifikacji posadzkarz by
Wojciech
Przewilikowski.
Zwycizcom konkursu pogratulowaa Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
pani Teresa Wargocka

Fot. ARCHIWUM ZESPOU EDUKACYJNEGO BLOK

Absolwentw szk zapraszamy do decyzyjnego zapoznania si z ofert Zespou


Edukacyjnego Blok w Toruniu, w skad
ktrego wchodz:

Gimnazjum zawodowe,

Zasadnicza Szkoa Zawodowa Budowlana,

Technikum Renowacji Elementw
Architektury,

Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych
z moliwoci zdobycia dodatkowo kwalifikacji Technik w Budownictwie.

Prowadzimy zapisy na rok szkolny


2016/2017.
Nasz adres: Zesp
Edukacyjny Blok Toru, ul. Batorego 37/41
tel. 56623 20 28,
mail ze.blok@wp.pl
REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

BUDOWLANKA

38

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

Serce domu przy salonie


Kuchnia w Twoim mieszkaniu to ciemny, may prostokt, w ktrym nie mona obrci si z patelni w rku? Mimo
wszystko nie rezygnujesz z niej, bo nie chcesz gotowa w salonie? Co zrobi w takiej sytuacji? Zrb sobie aneks!
Micha Kamierczak | fot. sxc.hu

Nie da si ukry, e kuchnia jest


niezwykle wanym elementem
w kadym domu. W kocu to
wanie w niej przyrzdzamy
posiki dla rodziny, robimy romantyczne kolacje, podgrzewamy mleko dla naszych dzieci
czy gotujemy penowartociowe
posiki na przerw w pracy. Jednak kuchnie w standardowych
kawalerkach s zbyt mae. Przekona si o tym pewnie kady,

kto urzdza takie pomieszczenie - po wstawieniu lodwki,


kuchenki, zlewozmywaka i kilku szafek nie ma ju miejsca na
to, by swobodnie mc gotowa.
Na szczcie wymylono wietny sposb jak temu zaradzi
- aneks kuchenny, czyli pynne
poczenie kuchni z salonem.
Podstaw w stworzeniu aneksu kuchennego jest oczywicie

pozbycie si cian dzielcych


pokj i kuchni. Po wyburzeniu,
pomieszczenie powikszy nam
si znaczco i stanie si bardziej
przestronne. W miejsce jednej
ze cian, w ramach oddzielenia
od salonu, moemy wybudowa
chcociaby niewysoki barek, ale
musimy pamita o tym, by zostawi wystarczajco szerokie
przejcie. Barek ma rwnie tak
zalet, e zawsze moe posuy

REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

nam jako swego rodzaju blat to


daje dodatkowe moliwoci przy
urzdzaniu aneksu.
ciany s ju wyburzone, barek postawiony, baagan po remoncie posprztany, wic czas
na najprzyjemniejsz cze - dobr mebli i urzdzanie aneksu.
Przy urzdzaniu musimy bezwzgldnie pamita, e aneks jest
w pewnym sensie czci salonu
- nie moemy urzdza go w stylu

zupenie oderwanym od caoci.


Nie urzdzimy go przecie w stylu skandynawskim, gdy salon jest
ciepy i spowity w brzy. Poczwszy od podg a po wszelkiego
rodzaju dodatki musimy stworzy harmonijn cao.
Najlepszym
rozwizaniem
przy doborze mebli do aneksu
kuchennego jest zamwienie ich
na wymiar, poniewa w takim
wypadku mamy moliwo zagospodarowania przestrzeni w jak
najwikszym stopniu. Jednak,
jeli nie wybierzemy tej opcji,
moemy skorzysta, np. z szafek
aluzjowych. Sposb ich otwierania nie zabierze nam zbdnej
powierzchni, a przede wszystkim
jest on zdecydowanie wygodniejszy od tradycyjnego. Ciekawym
rozwizaniem s rwnie szafki podwieszane pod sufitem
w nich moemy schowa przedmioty, ktrych nie uywamy na
co dzie.
Niezwykle istotn kwesti
zwizan z aneksem kuchennym
jest zadbanie o to, by utrzyma
bezwzgldn czysto i zapanowa nad tym, by zapachy nie
przechodziy na wszystkie sprzty
w salonie. Musimy by wiadomi
tego, e aneks nie jest kuchni do
ktrej moemy zamkn drzwi
i wszelki chardmider zostanie
w czterech cianach. A jak zapanowa nad zapachami? Oczywicie kupujc i montujc dobry
okap. Dobry okap to te taki, ktry jest estetyczny i cichy. Innym
rozwizaniem jest zamontowanie szklanej, przesuwnej ciany,
ktra moe stanowi dodatkowy
element wzbogacajcy wizualnie
wntrze naszego aneksu kuchennego

Poza Toru

. 26 lutego 2016

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

BUDOWLANKA

39

BUDOWLANKA

40

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

Bd nowe warunki techniczne


Nowe przepisy zmusz inwestorw do wyboru cieplejszych systemw ocieple podczas budowy nowych domw
Maciej Pagaa | fot. nadesane

ponad 30 lat, a blisko powstaa


w latach 1945-1970. Wiele domw, zwaszcza na obszarach
wiejskich, posiada jedynie kilka
centymetrw ocieplenia lub nie
ma go w ogle. Termomodernizacja, czyli inwestycja w ograniczenie energochonnoci istniejcych obiektw, to zdaniem
ekspertw pierwszy i najwaniejREKLAMA

Nowe przepisy w polskim prawie budowlanym, jakie zaczy obowizywa od 2014 r., ju
wkrtce wejd w kolejn faz
zmian. W zwizku z aktualizacj
Warunkw Technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki
i ich usytuowanie, od 1 stycznia
2017 r. bdziemy stawia jeszcze
cieplejsze domy. Jak zmieni si
wytyczne i co bd one oznacza
dla osb planujcych budow
lub renowacj domu?
Gwnym
celem
zmian
w przepisach, ktre zaczy obowizywa od 2014, a ktrych docelowa forma przewidziana jest
na rok 2021, jest systematyczna
poprawa efektywnoci energetycznej obiektw powstajcych
w Polsce. To pokosie wdraania
w naszym kraju dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010
r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw. Poprawia
jest co. W przypadku domw
jednorodzinnych, ktre stanowi
zdecydowan wikszo wszystkich obiektw budowlanych
w Polsce, ogrzewanie nierzadko
pochania a 80% cznych kosztw eksploatacyjnych. W ramach
dziaa zaradczych, poprzez

wdraane stopniowo zmiany


w prawie budowlanym, ustawodawca sukcesywnie obnia maksymaln dopuszczaln warto
wspczynnika przenikania ciepa dla poszczeglnych przegrd
zewntrznych. W praktyce, zmiany oznaczaj konieczno zastosowania grubszego ocieplenia
oraz okien i drzwi o podwyszonych parametrach izolacyjnych.
Wszystko po to, aby ograniczy
straty energii. W przeoeniu
na faktyczne zmiany w projektach, ju za 10 miesicy wymagana minimalna grubo izolacji
dla nowo powstajcych domw
jednorodzinnych wzronie rednio o 2 dodatkowe centymetry,
zarwno w przypadku elewacji,
jak i dachw tumaczy Adam
Buszko, ekspert Paroc Polska.
Koszty izolacji czy izolacja kosztw?
Konieczno
zastosowania
grubszej izolacji, cho bdzie si
wiza z wikszymi nakadami
finansowymi na etapie budowy,
realnie wpynie na koszty eksploatacyjne podczas kolejnych sezonw grzewczych. Jak podkrelaj
eksperci, zachodzce zmiany,
w tym czekajce nas podwyszenie wymaga od 2017 r., naley
traktowa jako szans na dugo-

falowe korzyci. Zarwno jeli


chodzi o nakady ponoszone na
pozyskanie energii, jak te w szerszej perspektywie ograniczenie
emisji gazw cieplarnianych do
atmosfery. Warunkiem jest przyjcie ekonomicznie uzasadnionych rozwiza. Jeeli porwnamy minimalne wymagania dla
izolacji sprzed 2014 oraz te, ktre bd obowizywa docelowo
w 2021 okae si, e za ogrzanie
przecitnego domu jednorodzinnego zapacimy co roku o okoo
1000 z mniej wyjania Adam
Buszko. W przypadku nowych
budynkw mieszkalnych, czyli
takich, dla ktrych pozwolenie na
budow otrzymamy po 1 stycznia 2017, nakady zwizane z koniecznoci dodatkowej izolacji
bd si plasowa na poziomie
kilku tysicy zotych. To ok. 3-4%
kosztu caej inwestycji dodaje
ekspert Paroc.
Czy minimum to optimum?
Biece zmiany w Warunkach Technicznych powinny dostarczy inwestorom impuls do
dyskusji na temat efektywnoci
energetycznej nie tylko w kontekcie powstajcych budynkw,
ale te tych istniejcych. Wedle
danych GUS, okoo 70% obiektw mieszkalnych w Polsce ma
Poza Toru

. 26 lutego 2016

szy krok w stron zmniejszenia


zuycia energii, a co za tym idzie
rachunkw za ogrzewanie. Ale
czy obowizujce minimum to
rozwizanie optymalne? Gdzie
ley granica opacalnoci? Inwestycji w zwikszenie izolacyjnoci
domu naley dokona z gow,
w oparciu o warto oraz realny
czas zwrotu. Zastanawiajc si
nad ociepleniem domu, warto
wyprzedzi przysze wymagania,
ktre same w sobie naley ocenia jako do agodne mwi
Adam Buszko z Paroc Polska.
Dla kadej konstrukcji mona
zaproponowa optymaln, uzasadnion ekonomicznie grubo
izolacji, ktra w przypadku weny
kamiennej wynosi przynajmniej
20 cm dla fasad, 30 cm dla poddasza oraz 15 cm dla podg.
Oczywicie, w kocowym rozrachunku liczy si te jako produktw izolacyjnych im nisza
przewodno cieplna, czyli tzw.
lambda, tym wicej moemy
oszczdzi na gruboci izolacji.
Poprawnie i kompleksowo wykonana termomodernizacja moe
obniy koszty ogrzewania nawet
o poow, a czas zwrotu takiej
inwestycji za spraw niszych rachunkw wynosi zazwyczaj 7 lat
podsumowuje.
Kolejna aktualizacja Warunkw Technicznych ju za niecay
rok. Dotychczasowe zmiany naley ocenia na plus jak pokazuj obserwacje rynku, w 2014
r., czyli tu po wprowadzeniu
pierwszych modyfikacji, a 28%
domw jednorodzinnych zostao
ocieplonych ponad wytyczne minimalne. Rozwaajc budow lub
modernizacj domu, warto wic
zastanowi si nad moliwociami zastosowania dodatkowej izolacji. Jak pokazuj liczby, to si po
prostu opaci.

BUDOWLANKA

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

41

Planowanie to podstawa
Zima to idealny czas na planowanie ogrodu. Wiosn bdziemy mogli wej ju z pierwszymi pracami na naszej dziace
Magorzata Kramarz | fot. sxc.hu
Ogrd to marzenie kadego
posiadacza domku jednorodzinnego. Jeli mamy wybudowane cztery kty, warto zadba
rwnie o ogrd. Zima to najlepszy czas na jego planowanie.

Od czego powinnimy zacz
prac? Od wytypowania obszaru, na ktrym posadzimy wymarzone drzewa i kwiaty. Planujc takie miejsce, miejmy na
uwadze rwnie to, ile czasu bdziemy mogli powici na jego
pielgnacj. Ogrd nie jest atwy
w utrzymaniu. Wbrew pozorom
wymaga sporego nakadu pracy
i pienidzy. Jeli uznamy, e ma
by oryginalnie i nietuzinkowo,
moemy liczy si z tym, e nasze
umiejtnoci i chci to za mao.
Potrzebny bdzie specjalista,
ktry pokieruje wszystkim tak,
e nasz ogrd bdzie wyglda
jak z katalogu. Projekt moemy
wykona sami lub poprosi o to
profesjonalistw. Jeli robimy to
na wasn rk, pamitajmy,
eby pomys najpierw przela na
papier, a dopiero pniej na otoczenie. Jeli od razu zaczniemy
prace w ogrodzie, w najlepszym
wypadku efekt kocowy moe
nie speni naszych oczekiwa,
a w najgorszym razie wyjdzie
nam katastrofa, po ktrej i tak
bdzie sprzta ogrodnik. Ko-

i drzew, naley pamita o ich egzotycznych rolin obok tych


indywidualnych wymaganiach. tradycyjnych. Jeli w domu s
Jedne gatunki lubi bardziej alergicy, naley pomyle take
soce, inne mniej. Niektre o nich. Nie siejmy tych kwiatw
kwiaty potrzebuj specjalnej zie- i nie sadmy drzew, na ktre s
mi, inne nie s tak wymagajce. uczuleni. Gdy posiadamy du
Wikszo rolin dopasujmy do dziak, moemy pokusi si
topografii dziaki. Nie moemy o przygotowanie oczka wodnena maych powierzchniach sa- go. I wcale nie potrzebujemy do
dzi wielkogabarytowych drzew.
Aby mc si cieszy ogrodem tego wyspecjalizowanej firmy.
jak najduej, warto przemyle Jestemy w stanie sami je wykona.
rozstawienie caej flory.
Majc na uwadze caoksztat, Projektowanie ogrodu to
warto pomyle o tym, e ogrd wspaniaa zabawa dla caej rodziny. To sprawdzenie take
powinien paswoich
sowa do reszumiety otoczenia.
Wszystko pojtnoci
winno by ze
i
kresob spjne,
at y w n o ie
moemy
na
ujednolicone.
ci. Jeli
Czyli na przyjednak
maych
powierzch
kad brama,
nie czudrzwi garaojemy si
we, ogrodze- niach sadzi wielko
na siach,
nie i mietnik
nie jestenaley utrzy- gabarytowych drzew
my pewma w jednej
ni tego,
kolor ystyce.
co nakreJeli
mamy
li limy,
tak moliwo, to dopasujmy te elementy oddajmy si w rce profesjonado balustrad balkonowych czy listw. Z pewnoci dobrze nam
ram okiennych. Nie rbmy tak- doradz i nie zrobi niczego
e na naszej dziace pomieszania wbrew naszej woli.
z popltaniem, czyli nie sadmy

lejn rzecz podczas rozrysowywania ogrodu jest jego funkcjonalno. Musimy zada sobie
pytanie, czy to ma by miejsce,
w ktrym odpoczniemy ca rodzin, take aktywnie na przykad podczas gry w pik lub zabawy w chowanego, czy tylko ma
by ozdob, ktra bdzie cieszy
oko z daleka. Kiedy odpowiemy
sobie na podstawowe pytania,
na plan ogrodu moemy nanosi kolejne elementy, takie jak:
cieki, miejsce do odpoczynku,

zabawy i biesiadowania. Warto


wszystko dokadnie rozmieci.
Plac zabaw powinien by usytuowany w taki sposb, by rodzice
zawsze mieli na oku pociechy;
miejsce odpoczynku jak najdalej
od drogi, a miejsce do biesiadowania do blisko domu, po to,
by w trakcie zabawy mona byo
wyskoczy do kuchni po przekski czy napoje. Nastpne co
nanosimy na papier, to rolinno. Wybierajc miejsce dla poszczeglnych gatunkw kwiatw

REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

BUDOWLANKA

42

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

Niekoniecznie murowany
Kiedy domy stawiano tylko z cegie. Dzi na rynku nieruchomoci jest coraz wicej
konstrukcji szkieletowych, ktre z roku na rok zyskuj zwolennikw
Magorzata Kramarz | fot. archiwum

Domy szkieletowe to innowacja


na naszym runku nieruchomoci. Jeszcze kilka lat temu nikt
nie myla, aby wznosi takie
konstrukcje. Przede wszystkim
dlatego, e budziy one niepewno, nieufno i byy pewnego
rodzaju ekstrawagancj. Dzi
coraz czciej moemy je spotka na naszych dziakach.
Wbrew pozorom maj bardzo
duo zalet. Jednak nie wszyscy
s do nich przekonani i zdecydowanie obstaj przy tym, e
murowany jest duo lepszy ni
tzw. kanadyjczyk. Domy szkieletowe cechuj si szybkoci budowy, atwoci rozbudowy oraz
kosztem, ktry musimy wyoy,
aby finalnie mc si wprowadzi. Domy murowane stawiane s minimum w ptora roku,
w wikszoci przypadkw znacznie duej. Ich rozbudowa wie
si z mas pozwole, nastpnymi
kosztami oraz kolejnym czasem
oczekiwania na kocowy efekt.
Podczas poszerzania powierzchni mieszkalnej musimy si raczej wyprowadzi, bo ciko jest
mieszka na placu budowy.
Troch inaczej jest w przypadku kanadyjczykw. Poniewa
stawiane s do szybko, ich przerbki rwnie nie zajmuj wiele
czasu i s stanowczo mniej kosztowne. Domy szkieletowe maj
szereg innych zalet. Wad, oczy-

wicie, nie moemy pomin, bo


zawsze jakie si znajd. Mao
atrakcyjne w kanadyjczykach jest
to, e nie s to domy wielopokoleniowe. Stawiaj je gwnie modzi
ludzie, ktrym zaley na szybkim
usamodzielnieniu si i ktrzy nie
przejmuj si tym, e za jaki czas
bd musieli zmieni miejsce zamieszkania. Nie oznacza to jed-

nak, e mieszkania tego typu s


prowizork, ktra rozpadnie si
jak domek z kart. Konstrukcje
szkieletowe s naprawd solidne
i trwae. Nie wymagaj generalnych remontw przez co najmniej
pidziesit lat. Duym atutem
tych budowli jest paraprzepuszczalno i paroszczelno. Co to
oznacza?

REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

Nie mniej, nie wicej, jak to, e


ciany oddaj na zewntrz domu
nagromadzon par wodn i zapobiegaj dostaniu si wilgoci do
wewntrz. W ten sposb jestemy
w stanie unikn grzyba. Pamitajmy jednak, e liczy si take
dobra wentylacja. Jako zalet
moemy wyliczy take akustyk
domw szkieletowych. Poniewa

wyoone s one wen mineraln, doskonale tumi odgosy


dochodzce z zewntrz. W dziedzinie instalacji domy szkieletowe maj du przewag nad tymi
murowanymi. Jej ukadanie jest
znacznie atwiejsze. Nie musimy
ku bruzd pod kable, ukrywamy
je po prostu pod poszyciem cian.
Gorzej jest natomiast z ogrzewaniem. W domach szkieletowych
najodpowiedniejsze bd piece
olejowe lub gazowe. Nie s one
tanie w utrzymaniu, ale daj gwarancj, e nie zmarzniemy podczas srogich mrozw.
Decyzja, jaki dom powinnimy postawi, bdzie kluczowa
dla powodzenia caej inwestycji.
Konstrukcje szkieletowe s na
pewno duo tasze od murowanych ju na etapie stawiania.
W pniejszym utrzymaniu koszty obu domw s zblione. Jeli
zaley nam na szybkim postawieniu caej budowli, nie mamy si
nad czym zastawia. Domy szkieletowe to idealne rozwizanie dla
osb niecierpliwych, ale take
takich, ktre nie mog liczy na
duy kredyt pod budow. Mimo
e konstrukcje tych domw s
drewniane, nic nie wskazuje na
to, aby byy gorsze od domw stawianych z cegie.

BUDOWLANKA

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

43

Nowa azienka tanim kosztem


Nowa, odwieona azienka bez kucia glazury i posadzek? To moliwe! Nawet w kilka dni
Magorzata Kramarz | fot. sxc.hu

Remont u wikszoci populacji


budzi strach. Remont azienki
brzmi prawie jak wyrok. Bo
kto z nas lubi brud, kurz, py,
brak ciepej wody i swobodnego
korzystania z azienki, przez co
najmniej trzy tygodnie?
No wanie nikt. Ale czy remont azienki musi by a tak
straszny? Wikszo z nas odkada t decyzj ze wzgldu na
brak komfortu i utrudnienia
przez duszy czas, ale take
przez wzgld na koszty. Glazura
i armatura to bardzo droga cz
wyposaenia tak niewielkiego
pomieszczenia. Jeli nie mamy

duych funduszy, a marzymy


o tym, eby odwiey nasze cztery kty, dobrym rozwizaniem s
farby do pytek. Tak, tak farby.
Trwae, stosunkowo niedrogie
i bardzo proste w uyciu. Pozostae elementy pomieszczenia moemy rwnie odnowi niewielkim
kosztem, musimy wiedzie, czego
potrzebujemy i dobrze poszuka
w sklepach budowlanych.
Co na pytki. Jaka farba? Mowa
o emaliach z serii V33. Producent
tego produktu wypuci na rynek
kilka farb, przeznaczonych do
malowania rnych powierzchni. Tym sposobem moemy od-

wiey nie tylko kafelki na cianach, ale take pytki podogowe.


Ogromn zalet tych materiaw
budowlanych jest to, e s bardzo wydajne. Jeden litr wystarczy
na dwukrotne pomalowanie np.
cian o powierzchni ok. 9 m2. Aby
uzyska oczekiwany efekt, najbezpieczniej jest pokry kafelki
trzema warstwami farby. Poniewa maj one odpowiedni konsystencj, nie cign si ani nie
rozchlapuj na boki, a wic moemy mie pewno, e nic poza
pytkami nie zostanie pomazane.
Co dziwne, farba bardzo szybko
schnie, natomiast utwardza si po

okoo trzech tygodniach. Dostpno kolorw jest bardzo dua


jak na ten rodzaj emalii. Moemy
przebiera w odcieniach bieli,
szaroci, brzw czy niebieskiego. Zanim jednak przystpimy
do malowania, musimy wczeniej
ogarn azienk. Chodzi o to,
eby najpierw zagipsowa wszystkie dziury w cianach i pokry je
specjaln farb do wilgotnych
pomieszcze. Nastpnie, aby nie
pobrudzi ju pomalowanych
cian, musimy zabezpieczy ich
krawdzie tam malarsk najlepiej wybra niebiesk, poniewa znacznie atwiej odklei j
od pomalowanych powierzchni
bez ich uszkodzenia. Kiedy mamy
to ju zrobione, koniecznie przed malowaniem ceramiki
musimy j umy
i odtuci. Do mycia najlepiej nadaje
si tradycyjny pyn
do naczy, a do odtuszczenia idealnie
sprawdzi si benzyna ekstrakcyjna.
Kiedy wykonalimy
obie czynnoci, moemy zabra si za
malowanie glazury.
Najlepszym narzdziem bdzie
waek. Jednak, aby dokadnie pokry fugi farb, pomocny bdzie
cienki pdzelek. Farba nakada

si bardzo atwo, dziki czemu


ca prac mona wykona bardzo szybko.
Aby odnowi azienk, nie
musimy ku glazury, zrywa
posadzek i wyprowadza si
z mieszkania na duszy czas. Remont moe okaza si naprawd
atwy i przyjemny. Wszystko zaley od tego, jakimi materiaami
odwieamy wntrze. Stawiajc
na produkty specjalnie przeznaczone do malowania ceramiki,
nie mamy czego si obawia.
Czynno ta potrawa zaledwie
kilka dni, a metamorfoza pomieszczenia bdzie ogromna. Co
najwaniejsze, farby typu V33 nie

Farba

szybko

bardzo

schnie,

ale

utwardza si dopiero
po kilku tygodniach
zrujnuj naszej kieszeni. Ich koszt
jest nieporwnywalnie niszy od
nowej ceramiki, ktra moe nam
si znudzi nawet po roku.
REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

BUDOWLANKA

44

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

TARGI OD DZIAKI PO DOM


oraz INVEST-TOR Toru 2016
Wiosna wyznacza rne cele. Dla wielu osb to idealny czas na budow domu, zakup lub remont mieszkania

U progu sezonu budowlanego Targi Toruskie zapraszaj, na imprez targow, ktra


przybliy i pomoe zapozna si z ofert caego rynku
budowlano-dewelopersko-inwestycyjnego. Kady kto
planuje w najbliszym czasie
takie inwestycje powinien
odwiedzi Centrum Targowe
PARK.
Na Targach swj udzia
zapowiedzieli
producenci
i dystrybutorzy wyrobw budowlanych, materiaw wykoczeniowych i wyposaenia
wntrz. Pracownie projektowe
i firmy wykonawcze zaoferuj
usugi zwizane z wykoczeniem, remontem, aranacj
mieszka i domw, a take
wntrz komercyjnych. Bd
pokazane projekty, meble
i wysokiej jakoci produkty
do azienek i kuchni oraz zabudowy wntrz. Zaprezentowane bd nowoczesne okna
i drzwi. Na stoiskach bdzie
mona zapozna si z asortymentem budowlanym, profesjonalnej chemii budowlanej
i zapraw klejowych. Pokazany
zostanie kamie dekoracyjny i beton architektoniczny.
Ponadto, zaprezentowane zostan produkty i rozwizania
z zakresu instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i grzewczych. Producenci poka nowoczesne koty centralnego
ogrzewania, transformatory
i pompy ciepa oraz urzdzenia rekuperacyjne i klimatyza-

cyjne rwnie kominki. Jedna


z firm zaprezentuje monta
kaflowej zabudowy kominka
tradycyjn metod zdusk.
Bdzie mona dowiedzie si
take o systemach fotowoltaicznych do produkcji energii
elektrycznej. Nowoci na
Targach bd systemy central-

nego odkurzania, czyli odkurzacze centralne wraz z elementami instalacji, zestawy do


sprztania i myjki cinieniowe
a take szeroka gama urzdze
do oczyszczania wody. Bogat
ofert zaprezentuj rwnie
deweloperzy ktrzy przygotowali ofert mieszka na sprzeda, ale take na wynajem.

Poza Toru

. 26 lutego 2016

Kilku deweloperw bdzie


prezentowa swoje nowe inwestycje. Bdzie mona zapozna
si z budow nowoczesnych
domw energooszczdnych
i pasywnych w technologii
szkieletowej a take w wersji
tradycyjnej. Na Targach zaprezentuj si rwnie banki

i agencje obrotu nieruchomociami. Targi, to take doskonaa okazja do zapoznania si


z ofert planw inwestycyjnych dla miast, gmin i regionw. Patronat Honorowy nad
Targami sprawuj: Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
Mikoaj Bogdanowicz, Marszaek
Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Cabecki oraz
Prezydent Miasta Torunia
Micha Zaleski. Pierwszego
dnia odbd si konferencje
towarzyszce Targom: -Rozwj Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego Perspektywy,
Szanse, Zagroenia, ktr
zorganizuje Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu w Sali
AUDYTORYJNEJ na I pitrze, - Oferta Inwestycyjna
Miasta Inowrocawia, ktr
zorganizuje Miasto Inowrocaw w Sali K-1 na I pitrze,
-Nowoczesne Miasto - Nowoczesne Zarzdzanie - Wyzwania, ktr zorganizuje
Regionalne Stowarzyszenie
Zawodw Nieruchomociowych w Toruniu w Sali K-1
na I pitrze.
XI Targi Budownictwa
i Targi Mieszkaniowe OD
DZIAKI PO DOM oraz IX
Kujawsko-Pomorskie
Targi
Inwestycyjne INVEST-TOR,
odbd si w sobot i niedziel 5 i 6 marca w godz. od
10.00 do 17.00 w Centrum
Targowym PARK w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 3.
Organizatorem Targw s Targi Toruskie Sp. z o.o.

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

BUDOWLANKA

45

Wynajem drogi jak kredyt?


Czy warto wynajmowa mieszkanie, jeli moemy liczy na zakup wasnego
lokum? Sprawdzamy opacalno obu opcji
Hanna ozowska
Wynajem mieszkania to w Polsce temat kontrowersyjny. Rynek mieszkaniowy wci nie
jest dostatecznie nasycony,
brakuje rwnie pastwowych
budynkw mieszkalnych na
wzr niektrych krajw
Europy
Zachodniej,
czyli przeznaczonych
pod wynajem. Stosunkowo niewielki proc e n t

najemcw
i przekonanie
o opacalnoci zakupu wasnego M na
pewno wpywaj na
podjcie decyzji o kredycie. Sytuacj dodatkowo zaognia fakt,
e grup dominujc
wrd najemcw s
studenci i ludzie modzi, a ci nie zawsze
mog cieszy si zaufaniem
wynajmujcego. Dziaa to te
w drug stron: internet roi
si od opowieci o wcibskich
wacicielach, pozakrcanych
kaloryferach i absurdalnych
cenach za niski standard.
I to wanie kwestie finansowe wywouj najwicej emocji. Nie zawsze wysoko opat
adekwatna jest do wysokoci
wynagrodze w danym regionie
Polski. Pod wzgldem rnorodnoci cen wyrnia si Warszawa. Znaczco wpywa na to
lokalizacja mieszkania, a take
jego standard. Niewielk rnic robi za to metra coraz popularniejsze wrd nabywcw
s niewielkie metrae, a dewe-

loperzy s w stanie rozlokowa


nawet dwa pokoje na niespena
30 metrach kwadratowych.
Toru przyjazny studentom
Wrd miast studenckich Toru charakteryzuje si stosun-

k o w o
niewysokimi
kosztami wynajmu.
Za nieprzechodni pokj
jednoosobowy, w zalenoci od lokalizacji zapacimy okoo 400-500
zotych, za w pokoju dwuosobowym
zamieszka
mona
ju
za
okoo
300 zotych
miesicznie.
Wynajem kawalerki, w zalenoci od
standardu to koszt od okoo 900 do 1300 zotych cznie
z opatami. Troch wicej zapacimy za mieszkanie dwupokojowe. Tutaj wysoko odstpnego ksztatuje si na poziomie
1000 zotych miesicznie, do
czego trzeba doliczy czynsz
spdzielni i media. Zblione
ceny najmu znajdziemy w Bydgoszczy. Do miejsc przyjaznych
studenckiej kieszeni mona
rwnie zakwalifikowa miasta
wschodniej czci Polski Biaystok i Lublin.
Schody zaczynaj si na poziomie Gdaska i Krakowa.
Wynajem kawalerki w gdaskiej
Oliwie wyniesie nas 1100 1200
zotych, nie wczajc opat administratora, wody i energii
elektrycznej. Ale ju Przymorze i Zaspa to dzielnice, gdzie

za kawalerk zapacimy 1800


zotych i wicej. Ceny mieszka
dwupokojowych rozpoczynaj
si ju od 1200 zotych i sigaj
nawet 3 tysicy w rdmieciu.
Przecitna cena za pokj jednoosobowy to okoo 800 zotych
miesicznie. Podobnie jest
w Krakowie. Za pokj
jednoosobowy zapacimy rednio 700-900
zotych. Ponad dwa
razy tyle kosztuje
wynajem pokoju
jednoosobowego na Starym
Miecie. rednia
cena
kawalerki w Krakowie
waha si od 1300

w pokoju dwuosobowym bdzie


wydatkiem w okolicach 500 zotych miesicznie. Zdecydowanie wiksza rozpito cenowa
dotyczy wynajmu samodzielnych mieszka. Za kawalerk
na Woli lub Ochocie zapacimy
od 1600 do nawet 2300 zotych,
do czego naley doliczy opaty
eksploatacyjne. Jednoosobowe
studio w rdmieciu to wydatek, ktry dobija do 3 tysicy
zotych miesicznie. Mieszkania
dwupokojowe zaczynaj si od
kwoty nieco powyej 2 tysicy
zotych, nie wliczajc czynszu
i mediw. Grn granic za cen
dwupokojowego apartamentu
trudno jest okreli agencje
dyktuj miae ceny i nawet wtedy znajduj nabywcw.
Tym
samym
wynajcie
mieszkania w Warszawie moe
sta si niemaym wyzwaniem.

meblocianka staje si symbolem tego, czego najemcy bardzo


chc unikn (tym razem) za
wszelk cen.
W ostatecznym rozrachunku
to wanie ceny najmu w rnych miastach Polski bardzo
czsto determinuj ostateczn
decyzj o kredycie mieszkaniowym. Za zblion lub niewiele
wysz kwot mona przecie
spaca miesiczn rat poyczki. Wynajem mieszkania w Polsce, oprcz wysokich kosztw
(w stosunku do przecitnych
wynagrodze), ma take inne
minusy, idce dalej ni tylko
nieatrakcyjny wygld wntrz.
By moe to obecno niemal
wycznie prywatnych wacicieli na rynku mieszka pod
wynajem lub, co za tym idzie
brak szerszych uregulowa
prawnych, chronicych najemcw sprawia, e Polacy po
prostu musz, wczeniej lub
pniej, mie wasny

zotych do okoo 2 tysicy w zalenoci od dzielnicy i standardu. Za mieszkanie dwupokojowe zapacimy


okoo 1500 zotych plus opaty,
jeli zdecydujemy si na Now
Hut i prawie 3 tysice zotych,
wybierajc Stare Miasto.
Najemc wyoni w castingu
Najdroej jest oczywicie
w Warszawie. Ceny lokali sigaj niekiedy absurdalnych
kwot w zalenoci od pooenia
i wystroju lokalu. Za pokj jednoosobowy w dobrze skomunikowanej dzielnicy trzeba zapaci od 1000 do 1200 zotych.
Najtaszy wynajem to domena
Pragi Pnoc. Zamieszkanie

Zwaszcza, jeeli poszukujemy


lokalu w atrakcyjnej cenie. Coraz czciej, cakiem przypad-

kt.

Poza Toru

. 26 lutego 2016

kowo, moemy trafi na swoisty


casting na lokatora. Niewysokie
koszty wynajmu to gwna karta przetargowa wynajmujcego.
Najemcy nie tylko godz si na
osobiste pytania, ale i sami chtnie tworz skrcone yciorysy,
ktre publikuj w internecie
wraz z informacj o poszukiwaniu lokalu. Ich wymagania nie
s wysokie. Dominuje zwykle
korzystna lokalizacja i okrelona grna granica cenowa. Najczciej pojawiajcy si zwrot
to: wystrj PRL. Zabytkowa

SPORT

46

POZATORUN.PL

Zesp
zbudowabym
inaczej
O ostatnich spotkaniach Energi Toru, porwnywaniu aktualnego zespou z tym, ktry prowadzi
w zeszym sezonie oraz o najbliszej rywalizacji
z Artego Bydgoszcz ze szkoleniowcem Katarzynek
Elmedinem Omaniciem rozmawia Karol ebrowski

Po Paskim powrocie na stanowisko szkoleniowca Energi Toru druyna zwyciya w piciu spotkaniach, ale rwnie
tyle samo razy zostaa pokonana. Jak Pan ocenia te dziesi
gier?
Spodziewaem si troch wicej ni tylko te pi wygranych.
Kiedy ponownie zostaem trenerem Energi, waciwie z marszu musiaem przystpi do meczu z aktualnym liderem tabeli,
czyli Wis Can-Pack Krakw.
Pniej mielimy dobr seri,
przegralimy tylko z Polkowicami, ktre rewelacyjnie graj
u siebie, a do ostatnich trzech
spotka.
Trzy dramatyczne kocwki...
I wszystkie bez happy endu dla
nas. Ciko stwierdzi, co byo
przyczyn tego. By moe to
moje ze decyzje wpyny na
taki, a nie inny przebieg tych
kocwek. Do tego doszy tak-

e niepotrzebne straty, ze rozwizania umwionych akcji.


Solidnie pracujemy nad tym,
aby wicej takie sytuacje si nie
powtrzyy.
Zakoczy Pan wspprac
z Energ z brzowym medalem
na szyi. Teraz bdzie bardzo
ciko o powtrzenie tego sukcesu.
Przede wszystkim wtedy miaem do dyspozycji zupenie
inny zesp ni teraz. Ta druyna bya budowana przez innego trenera, zaszo bardzo wiele
zmian, do ktrych ja osobicie
bym nie dy. Z zeszorocznego
skadu zostawibym co najmniej
cztery zawodniczki. Druyn,
ktr miaem do dyspozycji
w tamtym sezonie, prowadzio
si wietnie, miaem wraenie,
e moemy pracowa od rana
do nocy, a na twarzach dziewczyn i tak nie bdzie widoczne
zmczenie. Bya take Maurita

Reid, ktra potrafia zmieni


oblicze meczu. Nie umniejszam
umiejtnoci mojemu obecnemu zespoowi, w ktrym rwnie drzemie potencja, ale dotychczasowo czciej trafiamy
z wolnych pozycji rzutowych
na treningach ni podczas spotka, co przekada si na obecny
stan rzeczy.
Mam wraenie, e teraz brakuje
Wam wanie kogo takiego jak
Maurita
Zgadzam si z panem. Prosz
spojrze tylko na Polski Cukier
Toru, gdzie jest Danny Gibson, ktry rozgrywa wietny
sezon. Kiedy wynik jest stykowy, wtedy Danny bierze odpowiedzialno na swoje barki,
wietnie rzucajc lub asystujc,
i momentalnie Twarde maj kilka punktw przewagi, co przekada si na aktualne wyniki

REKLAMA

Poza Toru

. 26 lutego 2016

Polskiego Cukru. Zawodniczka


sama musi czu, e ma odpowiednie umiejtnoci i form,
aby podj kluczowe decyzje.
Nie mog przecie powiedzie:
ty bdziesz liderem lub ty bdziesz liderem, bo nao tylko
niepotrzebn presj.
Moe ta liderka urodzi si
w najbliszym meczu, ktry
pod wzgldem kibicowskim bdzie chyba najwaniejszy derby z Artego Bydgoszcz, wiceliderem tabeli?
(miech) Bardzo bym chcia.
Artego jest bardzo dobrym zespoem, posiadajcym wietn rozgrywajc, wybornych
strzelcw. Czeka nas trudne
zadanie, nie moemy si skupi
tylko na jednej zawodniczce, bo
zostaniemy skarceni. Licz na
to, e zagramy dobrze w obronie i konsekwentnie w ataku.

By moe dla kibicw bdzie


to najwaniejsze spotkanie, ale
ja uwaam, e waniejsze bd
dwa ostatnie mecze w rundzie
zasadniczej z Poznaniem i Gorzowem Wielkopolskim.
Dlaczego?
Powiedzmy sobie szczerze
walczymy o utrzymanie sidmego miejsca. Tu za nami jest
Widzew, a myl, e zdecydowanie wiksze szanse na zdobycze
punktowe mamy z tamtymi zespoami ni z Artego czy Wis.
Derby jednak lubi si rzdzi
swoimi prawami.
Nie powiedziaem, e mecz
z Artego odpuszczamy. Przygotujemy si do niego najlepiej
jak potrafimy i podejdziemy do
niego, jak do kadego innego.
Z myl o zwycistwie.

Moe karta
si odwrci
O trudnym sezonie, pechu w ostatnich spotkaniach, jednoci druyny i lidze, w ktrej kady moe
wygra z kadym, z Joann Walich, koszykark
Energi Toru, rozmawia Tomasz Wicawski

Ten sezon jest dziwny. Byo kilka


spotka, w ktrych pokazaycie
klas, ale miejsce w tabeli nie
moe by zadowalajce?
Szczeglnie pocztek sezonu by
w naszym wykonaniu bardzo
zy. Potem z meczu na mecz zaczymy si rozkrca, a przyszy ostatnie trzy spotkania i poraki trzema, dwoma i jednym
punktem. To bardzo boli, bo pechowo si to potoczyo.
eby odwrciy si role i te mecze byy wygrane, to i humory,
i miejsce w tabeli byyby inne.
Przede wszystkim humory
i bilans. Bo w tabeli mogybymy przesun si maksymalnie
na szste miejsce, ale wiadomo,
e kady chce by jak najwyej
przed faz play-off. Teraz jestemy sidme i w rozgrywce pucharowej czeka nas niezwykle
ciki rywal.
Brak awansu do wierfinau
walki o mistrzostwo kraju byby
chyba katastrof?
Zdecydowanie. Nikt sobie tego
nie wyobraa i nie chce o tym
nawet myle. Ale to si raczej
nie zdarzy. Pozostaniemy najpewniej na sidmej pozycji do
koca sezonu zasadniczego. Tylko wysoka poraka z Gorzowem
mogaby nas zepchn w otcha tabeli, ale pierwszy mecz
z nimi wygraymy rnic ok.
30 punktw i mamy o wiele lepszy zesp.
Sidma lokata spowoduje, e
rywal w play-off bdzie bardzo
wymagajcy.
Mamy tego wiadomo. To
bd dla nas najwaniejsze
spotkania, o wszystko. Ale liga
w tym sezonie pokazaa, e kady moe z kadym wygra, jak
i przegra. Jest bardzo ciekawa.
Puchar Polski te dowid tego,
e na papierze sabsze ekipy
mog wygrywa z silniejszymi.
Na pewno si nie pooymy i nie
poddamy.

Co jest do poprawienia w grze


Energi, eby wyniki byy lepsze?
To jest wanie pytanie, na ktre
ciko znale odpowied. Mi
si wydaje, e cay czas brakuje
nam troszeczk zespoowoci.
W obronie wyglda to ju lepiej,
naprawd dobrze, ale w kocwkach musimy by monolitem
w ataku. Ale o szczegow analiz trzeba pyta trenera.
A ze swojej postawy w tym sezonie jeste zadowolona?
Umiarkowanie. Na pocztku
dostawaam mniej szans na gr,
ale teraz wyglda to lepiej i moja
dyspozycja wzrosa. Ale nigdy
nie jest tak, e nie mona czego poprawi. Jest jeszcze wiele
mankamentw do skorygowania.
W druynie jest potencja na
walk o pierwsz czwrk, ale
ukad w play-off moe to zablokowa.
Jeszcze raz podkrel: to bd dla
nas najwaniejsze mecze i damy
w nich z siebie maksimum. Co
to da? Zobaczymy. Skad jest fajny i silny, ale na pocztku co nie
zagrao. Progres jednak wida
i mam nadziej, e bdzie tylko
lepiej.
Z boku wyglda to tak, e atmosfera w druynie nie jest za.
Nie mona na ni narzeka.
W kadym teamie s wzloty
i upadki. Nie wszyscy si kochamy, ale musimy si szanowa nawzajem. W kocwkach czsto
brakuje nam szczcia, ale moe
karta si odwrci.
Handicapem w kolejnej rundzie
bdzie ywioowa toruska publiczno?
Na esk koszykwk przychodzi troch mniej osb ni na
msk, a nasza hala jest ogromna. Mamy jednak zagorzaych
fanw, stay klub kibica, ktry
zawsze nas wspiera. Kibice niewtpliwie bd nasz si.
Poza Toru

. 26 lutego 2016

POZATORUN.PL

REKLAMA

47