You are on page 1of 12

EDU 3014

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU


MINGGU KE-17
PELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK
DARJAH YANG BERKESAN

Disediakan oleh;
Cheok Cai Hong
Koay Bee Leng
Kanaga
Loges

CIRI-CIRI BILIK DARJAH YANG


BERKESAN
Suasana demokratik di dalam bilik darjah.
Guru perlu mengambil tanggungjawab sebagai pendidik
dan fasilitator.
Menimbulkan persekitaran saling mempercayai dan
saling menghormati.
Guru mesti percaya setiap murid mempunyai kebolehan
untuk mencapai kejayaan.
Guru patut menunjukkan contoh dan teladan yang baik
untuk diikuti.

CIRI-CIRI BILIK DARJAH YANG


BERKESAN
Jadikanlah bilik darjah sebagai tempat yang seronok dan
selamat untuk murid-murid
Guru menunjukkan rasa kecintaan dan semangat yang
tinggi untuk mengajar dan mendidik murid-murid
Pembelajaran berasaskan individu
Mempunyai semangat kekitaan
Mengamalkan komunikasi yang berkesan di dalam bilik
darjah

LANGKAH-LANGKAH PENYEDIAAN PELAN


PERANCANGAN BILIK DARJAH YANG
BERKESAN
Dua perkara utama yang perlu dipertimbangkan oleh guru
dalam membuat perancangan ialah :-Persekitaran pembelajaran
-Komuniti murid yang diingini
Menetapkan persekitaran pembelajaran ialah membangun dan
mengekalkan persekitaran pembelajaran dan mengekalkan
persekitaran bilik darjah supaya pembelajaran yang berkesan
berlaku.
Menetapkan jenis komuniti murid ialah mengasuh dan mendidik
muird supaya bertingkah laku untuk menyumbang kepada
persekitaran pembelajaran yang kondusif.
3 elemen penting : Rancang, susun dan praktis.

PROSES MEMBINA PELAN PERANCANGAN


PENGURUSAN BILIK DARJAH
KOMPONEN DI DALAM PELAN PERANCANGAN

Pengajaran

Sokongan

Persekitaran
Fizikal

Pembetulan

Pencegahan

KOMPONEN PENGAJARAN
RANCANG

SUSUN

PRAKTIS

Corak komunikasi yang


ingin digunakan di dalam
kelas.

Setiap perkara yg
dirancang di susun
mengikut keutamaan.

Terang kepada murid


tentang rancangan
pengajaran dan gaya
pengajaran anda.

Corak dan strategi


pengajaran yang akan
digunakan.

Tetapkan mana-mana
perkara yang menjadi
kepentingan kepada murid
dan guru.

Mengetahui tahap
pengetahuan sedia ada
pelajar dan kesediaan
mereka.
Bagaimana untuk
dapatkan perjalanan P&P
yang lancar.

Jika ingin membuat ujian


pra bagi mengesan tahap
penguasaan murid,
terangkan tujuan dan
kebaikannya.

KOMPONEN PENCEGAHAN
RANCANG

SUSUN

PRAKTIS

Buat senarai rutin


peraturan untuk kelas.

Setiap rutin dan


peraturan yang
dirancang disusun
mengikut keutamaan.

Jalankan di dalam
kelas mengikut langkahlangkah yang telah
disusun.

Tetapkan rutin dan


peraturan yang menjadi
kepentingan kepada
murid dan guru.

Tampal peraturan dan


rutin yang telah
dibincangkan di dalam
kelas .

Tetapkan mana-mana
rutin yang tetap dan
yang boleh bertolak
ansur.
Bayangkan senario
bagaimana anda akan
latih murid menguasai
rutin.
Tulis langkah-langkah
bagaimana untuk
mengaplikasi rutin
tersebut.

Tujuannya untuk
mengingat dan
memotivasikan murid.

KOMPONEN PEMBETULAN
RANCANG

SUSUN

PRAKTIS

Strategi yang akan diguna


ketika masalah timbul:
1) Strg. utk t/laku
mengganggu.
2) Strg. utk mengawal
t/laku.
3) Strg. utk t/laku yg
melampau.
)Rancang strategi yang
ringkas dan tidak banyak
arahan dan perkataan.
)Tentukan akibat yang akan
dikenakan tetapi jangan
melampau.

Setiap strategi
disusun mengikut
kategori salah laku
yang ditetapkan.
Pada setiap
strategi, catatkan
akibat yang telah
dirancang.

Bincang strategi dan


akibat yang akan diguna
sekiranya berlaku salah
laku.
Pastikan murid
mendapat mesej yang
jelas tentang modifikasi
tingkah laku supaya
mereka dapat
pengajaran.

KOMPONEN SOKONGAN
RANCANG

SUSUN

PRAKTIS

Cara-cara untuk mendidik


murid menunjukkan tingkah laku
yang sepatutnya.

Susun mengikut
jenis sokongan
yang berkesan
untuk
dilaksanakan.

Mulakan komponen
seawal mungkin.

Fikir cara untuk memotivasikan


murid dengan bentuk peneguhan
yang ingin diberi.
Cara-cara melibatkan murid
dalam proses pengawalan kelas.
Tentukan cara untuk berhubung
dengan ibubapa.

Beritahu murid
peneguhan yang akan
diterima ke atas t/laku
yang ditunjukkan.
Pastikan strategi yang
diguna menyeluruh dan
adil.

KOMPONEN PERSEKITARAN
FIZIKAL.
RANCANG

SUSUN

PRAKTIS

Rancang susunan kerusi


dan meja.
Pelan susunan mestilah
fleksibel.

Tentukan
perancangan
mana yang
perlu diberikan
tindakan
segera.

Perkenalkan
susunan bilik darjah
dan susun atur murid.

Rancang ruang
pembelajaran lain seperti
sudut membaca.
Untuk setiap ruang,
pastikan cara untuk libatkan
murid supaya dimanfaatkan.
Elemen seperti kebersihan,
pencahayaan dan
keselamatan diambil kira.

Tentukan
mana yang
perlu
ditetapkan oleh
anda dan
mana yang
boleh
dibincang dgn
murid.

Tunjuk cara
penggunaan ruang
belajar.
Demonstrasi cara
yang betul untuk
penjagaan ruang
tersebut dengan baik.

Laksanakan pelan pengurusan pada hari pertama anda


masuk ke kelas.
Terangkan matlamat yang ingin dicapai sewaktu proses
pembelajaran bagi sepanjang tahun.
Berbincang dengan murid dengan memperkenalkan rutin
serta peraturan mengikut perancangan.
Bagi kelas yang kelihatan tidak bersedia dan
bermasalah, guru harus memulakan dalam keadaan
autokratik.
Kemudian barulah beransur-ansur libatkan murid dalam
proses disiplin kelas,membuat keputusan dan mengawal
t/laku.

Setelah berbincang dengan murid dan semua peraturan


serta rutin telah dipersetujui oleh semua, jadikan ia satu
penyataan rasmi/formal.
Seolah-olah dibuat dalam bentuk kontrak, dan salinan
asal dismpan oleh murid, salinan pendua disimpan oleh
anda.
Dokumen ini boleh dijadikan sebagai bukti dan
peringatan pada masa akan datang.