You are on page 1of 3

The Queen of Ethiopia

In the days of King Solomon, three thousand years ago, there lived in Ethiopia a
dynasty of queens, who reigned with great wisdom. One queen, the Malika
Habashiya or Abyssinian Queen of old legends, had a dream in which she held a kid
in her lap. On waking up she found herself pregnant and in due course she gave
birth to a baby daughter. But alas! The child had one goat's foot. When the queen
died, Princess Goat's Foot succeeded her, since she had no other children. One day
she heard of King Solomon and his great wisdom, so she wrote him a letter
announcing her arrival at his court. She was hoping that his great knowledge might
enable him to cure her foot but she did not mention that. The King, however,
always knew in advance what was going to happen, so, in front of his new palace
he had a large pool dug, so that all his visitors had to rinse their feet before
arriving. When the Queen of Abyssinia arrived, she had to raise her skirt before
wading through the pond, so that the King could see her legs, one normal and one
caprine. In the pond was a piece of ironwood which was placed there on the King's
orders. When the Queen's cloven foot hit it, she was cured. When she stepped out
of the water, she noticed that she had two human feet. She was now a very
attractive woman and Solomon fell in love with her. She wanted to go home, having
achieved her purpose, but Solomon persuaded her to stay. He proposed marriage,
but she refused. However, Solomon knew the answer to that too. He gave some
orders to his servants and an hour later the cook served a very spicy meal. That
night the Queen felt very thirsty but there was no water in the palace. The pond
had been drained and the servants told her that only the King had water, so she
had
to
go
and
beg
Solomon
for
water
in
his
bedroom.
There is a version of the tale which says that she had agreed to marry King
Solomon only if she took something vital from him. She therefore stole into his
bedroom like a thief, hoping to find water without waking him. However, Solomon
was wide awake like every man in love. As she was drinking from his water jar, she
felt his hand holding hers in the dark, while the King's voice asked: 'Is water not
vital, my dear Queen?' She had to agree to marry him there and then, but the next
day she insisted on going home. Solomon gave her a ring, saying: 'When you have
a son, send him to me when he is grown up, and I will give him half my kingdom.'
The Queen of Ethiopia took the ring and travelled back by boat along the Red Sea.
In due course she gave birth to a son whom she called David, after his father's
father. When he came of age, his mother sent him to King Solomon, with numerous
presents. When David entered Solomon's court, he noticed an empty chair next to
the King's and sat down on it. Solomon asked him: 'What have you come for,
handsome young man?' He replied: 'I am David of Ethiopia I have come to ask you
for half of your kingdom, and here is the ring which you gave my mother.' Solomon
embraced him when he recognized his ring, and spoke: 'So be it. I will give you

Africa, which is half my kingdom.' According to the legend, the King was in his right
to do so for God had given him the whole world as his realm. No one knew at that
time how big Africa really was.

Ang Reyna ng Ethiopia


Sa panahon ni Haring Solomon, tatlong libong taon na ang nakaraan, may nanirahan sa Ethiopia isang
dinastya ng mga reyna, na naghahari sa mga mahusay na karunungan. One queen, ang Malika
Habashiya o Abyssinian Queen ng lumang alamat, ay nagkaroon ng isang panaginip na kung saan siya
ay gaganapin isang bata sa kanyang lap. Sa paggising hanggang siya natagpuan sarili buntis at sa
angkop na kurso ay siyang nagbigay ng kapanganakan sa isang sanggol anak na babae. Ngunit
sayang! Ang bata ay nagkaroon ng foot isa kambing. Kapag ang queen namatay, nagtagumpay ang
kanyang Princess kambing Paa, dahil siya ay walang iba pang mga anak. Isang araw siya narinig ng
Haring Solomon at ang kanyang dakilang karunungan, kaya sinulat niya sa kanya ang isang sulat na
nagpapahayag kanyang pagdating sa kanyang hukuman. Siya ay umaasa na maaaring paganahin sa
kanya ang kanyang mahusay na kaalaman upang gamutin ang kanyang paa ngunit hindi siya ay
banggitin na. Ang Hari, gayunpaman, laging alam nang maaga kung ano ang pagpunta sa
mangyayari, kaya, sa harap ng kanyang bagong palasyo siya ay isang malaking pool utong, upang ang
lahat ng kanyang mga bisita ay nagkaroon na banlawan ang kanilang mga paa bago pagdating. Kapag
ang Queen ng Abyssinia dating, siya ay upang itaas ang kanyang palda bago wading sa pamamagitan
ng dagat-dagatan, sa gayon na maaaring makita ang Hari ng kanyang mga binti, isa normal at isa
kambing. Sa pond ay isang piraso ng ironwood saan ay nakalagay doon sa mga order ng Hari. Kapag
pinindot ito cloven paa ang Queen, siya ay gumaling. Nang umakyat siya sa labas ng tubig, napansin
niya na nagkaroon siya ng dalawang tao paa. Siya na ngayon ng isang talagang kaakit-akit na babae
at Solomon ay umibig sa kanya. Gusto niyang pumunta sa bahay, pagkakaroon ng nakakamit ang
kanyang layunin, ngunit Solomon hikayat sa kanya upang manatili. Siya iminungkahi kasal, ngunit
siya tumanggi. Gayunpaman, alam ni Solomon ang kasagutan sa na masyadong. Pinagkalooban Niya
ang mga order sa kanyang mga utusan at isang oras mamaya ang lutuin nagsilbi ng isang napaka
maanghang na pagkain. Gabi na ang Queen nakaramdam ng matinding uhaw ngunit walang tubig sa
palasyo. Pond Ang ay pinatuyo at sinabi sa kanya ang mga katulong na lamang ang Hari ay nagkaroon
ng tubig, kaya siya ay pumunta at humingi Solomon para sa tubig sa kanyang silid.
May ay isang bersyon ng kuwento na nagsasabi na siya ay sumang-ayon na mag-asawa na si Haring
Solomon lamang kung siya ay kinuha ng isang bagay mahalaga mula sa kanya. Siya samakatuwid
nakaagaw sa kanyang kwarto tulad ng magnanakaw, umaasang makahanap ng tubig nang hindi
nakakagising sa kanya. Gayunman, si Solomon ay malawak na gising tulad ng bawat tao sa pag-ibig.
Habang siya ay umiinom na mula sa kanyang water jar, naramdaman niya ang kanyang kamay na
may hawak sa kanya sa madilim, habang ang boses ng Hari nagtanong: 'Ay hindi mahalaga tubig,
aking mahal Queen?' Siya ay upang sumang-ayon na magpakasal sa kanya doon at pagkatapos,
ngunit sa susunod na araw siya insisted sa pagpunta sa bahay. Ibinigay Solomon sa kanya ng
singsing, na nagsasabi: '. Kapag mayroon kang isang anak na lalaki, ipadala sa kanya sa akin kapag
siya ay lumago up, at ako ay magbibigay sa kanya ang kalahati ng aking kaharian' Ang Reyna ng
Ethiopia kinuha ang ring at naglakbay pabalik sa pamamagitan ng bangka sa kahabaan ng Red Sea.
Sa angkop na kurso siya ay nagbigay ng kapanganakan sa isang anak na tinawag niyang si David,
nang ama ang kanyang ama. Kapag siya ay dumating ng edad, na ipinadala sa kanya ng kanyang ina
upang Haring Solomon, na may maraming mga regalo. Kapag ipinasok David court ni Solomon,
napansin niya ang isang bakanteng upuan sa tabi ng Hari at naupo sa mga ito. Tinanong ni Solomon

sa kaniya: 'Ano ay may dumating sa iyo para sa, guwapong binata?' Siya ay sumagot: 'Ako si David ng
Ethiopia ako pumarito upang magtanong sa iyo para sa kalahati ng iyong kaharian, at dito ay ang
singsing na ibinigay mo sa aking ina.' Niyakap Solomon sa kanya kapag siya ay nakilala sa kanyang
ring, at nagsalita: 'Siya nawa. Ibibigay ko sa iyo Africa, na kung saan ay kalahati ng aking kaharian. '
Ayon sa alamat, ang Hari ay sa kanyang karapatan na gawin ito para sa ibinigay na siya ng Diyos ng
buong mundo bilang kanyang kaharian. Walang alam sa oras na iyon kung gaano kalaki ang Africa ay
tunay.