You are on page 1of 9

JUSTIFIKASI ELEMEN ASSURE DALAM RPH

MODEL ASSURE

ELEMEN DALAM RPH


1. Tarikh : 1 Ogos 2015 (Rabu)
2. Masa : 9.15 10.15 (60 Minit)
3. Tahun : 4 Kejora
4. Bil Murid : 32 orang (13 lelaki & 19
perempuan)
5. Mata pelajaran : Matematik

A : Analisis Murid

6. Bidang pembelajaran : Nombor dan operasi


7. Tajuk : darab Hingga 100 000
8. PSA : Murid-murid telah belajar mendarab
sebarang nombor dengan nombor hingga dua
digit, 100 dan 1 000 dan hasil darabnya
hingga 100 000 dengan pelbagai teknik
termasuk membuat anggaran.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
akan dapat :
(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan

S1 : Nyatakan Objektif

pendaraban dua nombor dengan


menggunakan tiga teknik.
(ii) Menjawab dengan betul 80% daripada
lembaran kerja yang diberikan.

S2 : Pilih Kaedah, Media dan Bahan


Kaedah
M1L1 : Kelas; Kumpulan
M1L2 : Analisis maklumat kad kenyataan
enrolmen murid; penyelesaian masalah
M1L3 : Lucky Draw
Media
Permainan Lucky Draw; gambar dan kad
manila
Bahan

1. BBB : Dadu, bola ping pong, kad manila,


soalan lucky draw, soalan teka-teki, gambar
haiwan.
2. Lembaran kerja

U : Penggunaan Media dan Bahan.

3. Enrolmen murid tahun 4


1. Kad manila
2. Lembaran kerja
1. Sumbang saran dalam kumpulan
2. Perbincangan kumpulan

R : Penglibatan murid dalam pembelajaran

3. Soal jawab antara murid


4. Wakil kumpulan tampil memilih nombor
soalan
1. Hasil pembelajaran tercapai
2. Alat dan bahan digunakan secara

E : Penilaian dan semak semula

maksimum.
3. Murid dapat menerapkan nilai kerjasama,
mematuhi peraturan, bersyukur.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)


MATEMATIK TAHUN 4 2015
Tarikh

1 Ogos 2015 (Rabu)

Masa
Tahun
Bilangan Murid
Mata Pelajaran
Bidang Pembelajaran
Tajuk
Standard Kandungan

:
:
:
:
:
:
:

9.15 10.15 (60 Minit)


4 Kejora
32 orang (13 lelaki & 19 perempuan)
Matematik
Nombor dan Operasi
Darab hingga 100 000
Murid dibimbing untuk :

Standard Pembelajaran

4.2 Mengaplikasi penyelesaian masalah.


Murid berupaya untuk :
(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan
pendaraban dua nombor dengan menggunakan

Standard Prestasi

pelbagai teknik.
TP 4 - Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan pendaraban dua nombor.
TP 5 - Menyelesaikan masalah harian yang rutin

Hasil Pembelajaran

melibatkan pendaraban dengan pelbagai teknik.


Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat :
(i) menyelesaikan masalah harian melibatkan
pendaraban dua nombor dengan menggunakan tiga
teknik.
(ii) Menjawab dengan betul 80% daripada lembaran
kerja yang diberikan.

Pengetahuan Sedia Ada

Murid-murid telah belajar mendarab sebarang nombor


dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1 000 dan
hasil darabnya hingga 100 000 dengan pelbagai teknik

Bahan Bantu Belajar

termasuk membuat anggaran.


Dadu, bola ping pong, kad manila, soalan lucky draw,

Nilai
Kemahiran Berfikir Aras

:
:

soalan teka-teki, gambar haiwan.


Kerjasama, mematuhi peraturan, bersyukur.
Analisis maklumat, penyelesaian masalah, komunikasi,

Tinggi
Elemen Merentas Kurikulum
FASA DAN

mengira.
Keusahawanan

ISI KANDUNGAN & CADANGAN

MASA
Persediaan

AKTIVITI
Pengenalan tajuk

Pemerhatian
dan analisis
(5 minit)

a) Guru memaparkan kad


kenyataan enrolmen murid.

4K
4M
4T

Imaginasi

Penjanaan idea
Sintesis idea
(20 minit)

Kehadir
an
Penuh
32
39
42

Kehadir
an
Harian
32
35
38

b) Murid menjawab dan


memberitahu tajuk pengajaran
pada hari ini.
Penyelesaian Masalah Harian
Melibatkan Darab
a) Murid diminta menyatakan
jumlah keseluruhan murid Tahun
4.
Kelas
4K
4M
4T
Jumlah

CATATAN

KOMUNIKASI

Contoh :
Enrolmen murid Tahun 4
Kelas

CADANGAN

Kehadiran Penuh
32
39
42

i) Berapakah
bilangan murid kelas
ini?
ii) Berapakah
bilangan murid kelas
4M?

KB : Analisis
maklumat,
komunikasi.

iii) Berapakah jumlah


bilangan murid untuk
6 buah kelas yang
sama bilangan
dengan jumlah murid
kelas 4M?

i) Berapakah jumlah
keseluruhan murid
Tahun 4?
ii) Berapakah jumlah
murid Tahun 4 untuk
empat buah sekolah
yang sama?

c) Murid mencari jumlah murid


untuk empat buah sekolah jika
bilangan murid adalah sama.

4 =
d) Murid dibimbing untuk
menambah jumlah murid dengan

BBB : Kad
manila

iii) Sila gunakan tiga


kaedah berikut untuk

BBB : Kad
manila
KB : Mengira,
menyelesaikan
masalah
Nilai : Teliti

menggunakan penambahan
dalam bentuk lazim.

mencari
penyelesaian
masalah.

e) Guru menunjukkan kad yang


mempunyai nombor 113

113

iv) Bandingkan
jawapan kamu
dengan kawan.

113

a) mencari hasil
tambah
b) kaedah Lattice
c) bentuk lazim

113
113

atau
menggunakan teknik Lattice
1

3
4

113

4=

atau
kaedah teknik lazim

113
X 4
452
f) Ulang aktiviti untuk mencari
jumlah murid yang tidak hadir
pada hari itu.
Kelas

Kehadiran
Harian
4K
32
4M
35
4T
38
Jumlah tidak hadir

Tidak
Hadir

v) Berapakah jumlah
murid yang tidak
hadir untuk 30 hari,
jika keadaan yang
sama berlaku.

Perkembanga
n
Penambahbaik
Menilai
(25 minit)

g) Aktiviti c hingga e diulang untuk


murid tidak hadir.
Aktiviti berkumpulan.
a) Murid dibahagikan kepada lima
kumpulan.
b) Guru memberi penerangan
mengenai permainan Lucky
Draw.

Setiap kumpulan diberikan


soalan.
Wakil kumpulan tampil
memilih nombor soalan.
Setiap kumpulan diberi
masa 3-5 minit untuk
menyelesaikan soalan.
Apabila masa tamat,
setiap kumpulan
memberikan jawapan.
Kumpulan yang berjaya
memberikan jawapan yang
betul akan mendapat
markah dan sebaliknya.
Markah ditentukan melalui
lontaran dadu oleh murid
lain.
Kumpulan lain berpeluang
menjawab soalan
kumpulan lain jika
kumpulan tersebut gagal
memberikan jawapan
betul.

i) Pastikan kamu
menjawab soalan
yang ditetapkan.
ii) Pastikan kamu
mendengar arahan
guru dan mematuhi
peraturan bagi
keselamatan.

BBB : Bola ping


pong, dadu,
soalan Lucky
Draw.
KB : Analisis
maklumat,
menyelesaikan
masalah,
mengira.
Nilai :
Kerjasama,
mematuhi
peraturan.
EMK : Kreativiti
dan Inovasi.

Tindakan

Pengukuhan

Pelaksanaan

a) Guru mengedarkan soalan teka


teki sebagai lembaran kerja.

Amalan
Berterusan
Penutup
(10 minit)

Pentaksiran

i) Selesaikan tugasan
yang diberikan

BBB : Soalan
teka teki,
gambar haiwan.

b) Murid menjawab soalan yang


diberikan.
c) Guru dan murid berbincang
hasil kerja murid.
Berdasarkan kepada keupayaan murid menjalankan aktiviti yang dirancang

Refleksi :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

SOALAN LUCKY DRAW

1. Nizam mendapat wang saku harian daripada ayahnya sebanyak RM 5. Dia menerima wang
saku yang sama jumlahnya selama 7 hari. Berapakah jumlah wang saku yang dimiliki oleh
Nizam?

2. Sebuah teksi mampu membawa 4 orang penumpang dalam satu-satu masa. Berapakah
orang penumpang yang mampu dibawa oleh 75 buah teksi yang sama?

3. Syarikat Jernih Ais menjual sebanyak 184 buah buku rujukan setiap bulan kepada
pelanggan. Berapakah jumlah buku yang dijual oleh Syarikat Jernih Ais bagi tiga bulan
berikutnya dengan jumlah jualan yang sama.

4. Di dalam sebuah kotak besar mempunyai 36 botol air minuman mineral. Berapakah botol air
minuman yang terdapat di dalam 48 buah kotak besar?

5. Encik Sidek mempunyai 157 biji kelapa di kilangnya. Beliau kemudian membeli lagi 30 guni
yang mengandungi jumlah biji kelapa yang sama. Berapakah bilangan biji kelapa yang terdapat
di kilang Encik Sidek?

6. Puan Aminah menerima wang bantuan daripada kerajaan sebanyak RM 550 sebulan. Beliau
menyimpan RM 150 dalam akaun Tabung Haji. Beliau mendapat wang bantuan yang sama
jumlahnya selama 60 bulan, berapakah jumlah duit Puan Aminah yang disimpannya?

LEMBARAN KERJA 1
SOALAN TEKA TEKI : Jawab soalan berikut dengan betul

Aku merupakan haiwan kedua terpantas di dunia. Aku mampu berlari paling kurang 80
km/j. Aku mempunyai ruang jantung dan paru-paru yang luas membolehkan aku memcut
lebih lama

15
616

1 344

9 639

8 000

: Sebuah kapal terbang boleh membawa sebanyak 250 orang penumpang dalam satu
penerbangan. Hitungkan jumlah penumpang dalam 32 penerbangan.

: Sebuah kelas tarian boleh melatih 976 orang penari dalam setahun. Kirakan bilangan
penari yang boleh dilatih dalam tempoh 16 tahun.

: Di dalam sebuah kotak besar mempunyai 24 tin minuman ringan. Berapakah tin
minuman yang terdapat di dalam 56 buah kotak yang besar?

: Sebuah lori dapat mengangkut 459 ekor ayam dalam suatu masa. Berapakah ekor
ayam yang dapat diangkut oleh 21 buah lori yang sama?
JAWAPAN : ________________