You are on page 1of 5

SK WANGSA MAJU ZON R10 KL

UJIAN BULAN MAC 2014 - MATEMATIK TAHUN 5


NAMA:

KELAS:

ARAHAN: Bulatkan jawapan betul pada kertas soalan ini.


1)

Dua ratus lapan ribu tiga puluh enam ditulis dalam angka ialah
A.

28 036

C.

208 306

B.

208 036

D.

280 036

2)

418

Apakah nilai tempat bagi digit yang bergaris?

3)

4)

5)

A.

Puluh

C.

Ribu

B.

Ratus

D.

Puluh ribu

Antara berikut, yang manakah dibundarkan betul kepada ribu yang terdekat?
A.

248 536 --

248 000

B.

332 748 --

333 000

C.

513 476 --- 514 000

D.

624 812 --- 624 000

Cari hasil tambah bagi 268 377, 59 476 dan 839.


A.

314 524

C.

324 832

B.

318 072

D.

328 692

Apakah nombor yang mesti ditolakkan daripada 220 400 untuk mendapatkan
178 650?
A.

41 750

C.

42 750

B.

42 250

D.

43 150

6)

143

Cerakinkan nombor di atas kepada nilai digit.

7)

A.

100 000 + 40 000 + 3 000 + 200 + 70

B.

100 000 + 40 000 + 3 000 + 200 + 7

C.

100 000 + 40 000 + 3 000 + 20 + 7

D.

100 000 + 40 000 + 3 00 + 20 + 7

7 275 15 7 =
A.

3 375

C.

3 485

B.

3 395

D.

3 525

8)

247

93 058

Cari hasil darab bagi nilai digit 7 dan nilai digit 5 dalam kad-kad di atas.

9)

A.

35

C.

35 000

B.

3 500

D.

350 000

Sebuah mesin mencetak 7 825 naskah majalah dalam masa 5 jam.


Berapa naskah majalahkah yang dicetak dalam masa 8 jam?

10)

A.

11 950

C.

12 520

B.

12 280

D.

12 750

Sebuah pusat mengitar semula mengumpulkan sejumlah 435 200 biji botol
dalam bulan Ogos untuk dikitar semula.
282 450 daripadanya ialah botol kaca dan yang selebihnya ialah botol plastik.
Berapa biji botol plastikkah yang dikumpul dalam bulan ini?
A.

148 350

C.

154 250

B.

152 750

D.

156 850

11)
Apakah nombor bercampur yang diwakili oleh bahagian berlorek pada
gambarajah di atas?
1
2
A.
4
2

B.

12)

38
7

+ 2

A.

7 A.
B.

5
9

3
3

3
5 7
5

D.

4
9

5
8

3
8
5
8

4
7

2
9

B.

3
8

C.

2
7

2
3

3
4

kepada nombor bercampur.

2
7

B.

14)

D.

Tukarkan
A.

13)

1
2

C.

C.

2
9

D.

4
9

C.

1
8

D.

3
8

15)

16)

3
5

A.

27

C.

108

B.

81

D.

124

135 =

Mei Lin ada 360 biji manik.

3
5

daripada manik itu berwarna merah.

Berapa biji manikkah yang berwarna merah?

17)

A.

72

C.

144

B.

108

D.

216

----+------+------+------+------+------+---
80

120
1
Cari nilai bagi K 2 .

18)

19)

100

A.

90

C.

120

B.

160

D.

180

Hitung

7
10

A.

4
5

B.

1
10

+ 2

1
2

dan nyatakan jawapan dalam bentuk termudah.

Fizi ada 420 keping setem.

C.

D.

1
5
6

2
5

Dia memberikan

2
5

daripada setem itu kepada kawannya.

Berapakah bilangan setem yang masih ada pada Fizi?

20)

A.

168

C.

252

B.

212

D.

270

Berat Kasim adalah

83

1
2 kg. dan berat Fadil adalah 90

Berapakah beza antara berat mereka dalam kg?


1
1
7
7
A.
C.
4
2
B.

173

1
4

D.

173

3
4

3
4 kg.