You are on page 1of 12

JADUAL SPESIFIKASI ITEM / UJIAN ( JSI )

EKONOMI ASAS 3757 / 1 / 2


PEPERIKSAAN : ..
PELAJARAN :

TAJUK
/
TAJUK
KECIL

TAHUN :

KONSTRUK /
KEMAHIRAN

OP
OP
OP
OP OP
1
2
3
4
5
R S T R S T R S T R S T R ST
PENG
ENALA
N
KEPAD
A
EKON
OMI
1.1
Penger
tian
ekono
mi
a.
Masala
h
ekono

SPSK PK 05/2

J
U
M
L
A
H

MATA

mi
b.
Jenis
barang
1.2
Masala
h asas
ekono
mi
1.3
Sistem
ekono
mi dan
penyel
esaian
masala
h asas
ekono
mi
PEND
APATAN
DAN
PPENGG
UNAAN
PEND
APATAN
INDIVID
U
2.1
Pemilih
an

pekerja
an
2.2
Pendap
atan
individ
u
2.3
Pendap
atan
boleh
guna
No. Keluaran
02

BAB

Tarikh Keluaran
01 NOVEMBER 2011

TAJUK / TAJUK KECIL

ISI RUMAH SEBAGAI

Tarikh Pindaan

JUM

KONSTRUK / KEMAHIRAN

R
2.4 Penggunaan
pendapatan boleh guna
a. Keperluan dan
kehendak
b. Belanjawan
peribadi
c. Konsep tabungan,
pinjaman dan pelaburan

No. Pindaan
00

OP1
S

OP2
S

OP3
S

OP4
S

OP5
S

PENGGUNA
3.1 Isi rumah
a. Pengertian isi
rumah
b. Objektif
penggunaan isi rumah
3.2 Permintaan
a. Konsep permintaan
b. Penentu
permintaan
c. Konsep keanjalan
harga permintaan
FIRMA SEBAGAI
PENGELUAR
4.1 Firma dan
pengeluaran
a. Pengertian firma
b. Pengeluaran
No. Keluaran
02

BAB

Tarikh Keluaran
01 NOVEMBER 2011

TAJUK / TAJUK KECIL

Tarikh Pindaan

JUMLA
H

KONSTRUK / KEMAHIRAN

R
c. Kos pengeluaran
4.2 Penawaran
a. Konsep penawaran
b. Penentu penawaran
c. Konsep keanjalan

No. Pindaan
00

OP1
S

OP2
S

OP3
S

OP4
S

OP5
S

harga penawaran
PASARAN
5.1 Konsep pasaran
5.2 Pasaran barangan
a. Permintaan pasaran
b. Penawaran pasaran
c. Keseimbangan
pasaran
5.3 Pasaran factor
5.4 Aliran pusingan
pendapatan dalam
ekonomi dua sector
WANG DAN INSTITUSI
KEWANGAN
6.1 Wang
a. Pengertian wang
b. Fungsi wang

No. Keluaran
02

B TAJUK
A
/
B TAJUK
KECIL

Tarikh Keluaran
01 NOVEMBER 2011

No. Pindaan
00

Tarikh Pindaan

KONSTRUK / KEMAHIRAN

OP
1

OP
2

OP
3

OP
4

OP
5

J
U
M
L
A
H

RSTRSTRST RSTR
6.2
Bank
a.
Jenisjenis
bank
b.
Fungsi
bank
perdag
angan
c.
Fungsi
bank
pusat
6.3
Institu
si
kewan
gan
bukan
bank
a.
Jenis
inst.
kewan
gan
bukan
bank
b.
Fungsi

inst.
kewan
gan
bukan
bank
EKON
OMI
MALA
YSIA
7.1
Strukt
ur
ekono
mi
negara
a.
Pen
gen
ala
n
kep
ada
sek
tor
eko
no
mi
neg
ara
b.

Masala
h
pergan
tungan
ekono
mi
kepada
sektor
utama
c.
Peruba
han
struktu
r
ekono
mi
negara
o. Keluaran
02

OP1 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN


OP3 MEMBUAT KEPUTUSAN

Tarikh Keluaran
01 NOVEMBER 2011

No. Pindaan
00

Tarikh Pindaan

OP2 APLIKASI
OP4 BANDING BEZA

OP5 ANALISIS
B TAJUK
A
/
B TAJUK
KECIL

KONSTRUK / KEMAHIRAN

J
U
M
L

A
H
OP
OP
OP
OP OP
1
2
3
4
5
RSTRSTRST RSTR
7.2
Belanj
awan
negara
a.
Sumbe
r hasil
keraja
an
b.
Perbel
anjaan
keraja
an
c.
Tujuan
belanj
awan
negara
d.
Hutan
g
Negara
HUBU
NGAN
EKON

OMI
ANTA
RABA
NGSA
8.1
Perdag
angan
antara
bangsa
[PAB]
a.
Penge
nalan
kepada
PAB
b.
Imban
gan
dagan
gan
c.
Imban
gan
pemba
yaran
d.
Sekata
n
perdag
angan
antara
bangsa

8.2
Pertuk
aran
asing
a.
Pen
gen
ala
n
kep
ada
pert
uka
ran
asin
g
b.
Kadar
pertuk
aran
asing
c.
Kesan
peruba
han
kadar
pertuk
aran
asing

JUML
AH
o. Keluaran
02

OP1 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN


BANDING BEZA OP5 - ANALISIS

Tarikh Keluaran
01 NOVEMBER 2011

No. Pindaan
00

OP2 APLIKASI

Tarikh Pindaan

OP3 MEMBUAT KEPUTUSAN

OP4