You are on page 1of 8

1.

2.
3.

MARKAH
FORUM
TUGASAN 2
TUGASAN 3
JUMLAH

SEMESTER 5

KRM 3043
ASAS PENGUMPULAN DATA

TUGASAN 2
KUMPULAN
SEMESTER 5 REMOTE

DISEDIAKAN OLEH
NAMA

NO MATRIK

NO TEL

WONG YOKE MOOI

PPG/BC/01/01107/2013/3/KIC

012-9098131

LEW WEI TYNG

PPG/BC/01/01053/2013/3/KI
C
LEE ELEE
PPG/BC/01/01046/2013/3/KI
C
TAN EE LIAN
PPG/BC/01/01097/2013/3/KI
C
PENSYARAH : PN LATHA A/P PARISIRAM

012-3279234
012-4816142
019-9890395

TARIKH PENYERAHAN KERJA KURSUS : 14 NOVEMBER 2015

Aktiviti Rancangan Pengajaran Harian:


1.

Mata pelajaran:

Matematik

2.

Bidang

3.

Topik

Pengurusan Data

Melukis carta palang dan graf garis, mengira varians dan


Sisihan piawai

4.

Kelas

4 Jujur

5.

Objektif Pembelajaran:
Murid-murid diajar untuk menyusun dan mentafsir data daripada jadual dan
carta palang,graf garis ,mengira varians dan sisihan piawai.

6.

Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat membina graf palang
dan graf garis serta pengiraan varians dan sisihan piawai daripada set data
yang diberi.

KBKK:
Membuat inferens dan interpretasi, membanding beza (graf palang dan
jadual),
membuat kategori, menerangkan sebab, menentukan sumber yang
dipercayai,
menganalisis,
Pengetahuan Sedia Ada
Murid telah diajar mengenai cara membaca graf palang ,graf garis serta
pengiraan varians dan sisihan piawai di dalam topik pengendalian data
sebelum ini.

Penerapan nilai: Kerjasama, berusaha, jujur


Set Induksi ( 5 minit )
1.

Guru mengaitkan dengan topik iaitu pengendalian data dan menyatakan


bahawa data boleh dikumpul dan dijelaskan dengan lebih mudah dengan
menggunakan jadual atau graf palang.

2.

Guru berbincang dengan murid-murid berkenaan dengan carta palang .

3.

Guru mahu murid murid perhatikan data yang menunjukkan jisim bagi
sebilangan pelajar di SMK Sungai Ruan ,Raub.

4.

Guru menyuruh murid-murid melengkapkan jadual taburan kekerapan indeks


jisim badan pelajar-pelajar SMK Sungai Ruan

Langkah satu (12 minit)- Melukis carta palang


1. Guru berbincang dan bersoal jawab bersama murid-murid mengenai carta
palang tersebut dari segi kekerapan, julat, nilai minimum dan maksimum bagi
data tersebut.
2. Murid dipamerkan

satu contoh graf palang berbentuk mengufuk . Guru

menyatakan bahawa graf palang juga boleh ditunjukkan dalam bentuk


melintang atau mengufuk. Guru dan murid-murid

bersoal jawab dengan

murid-murid mengenai maklumat di dalam graf tersebut dari segi tajuk graf,
item-item

data,

kekerapan

sesuatu

item,

julat

yang

digunakan,nilai

maksimum, nilai maksimum jumlah pelajar yang terlibat dan sebagainya.

3.

Dengan menggunakan slaid powerpoint guru bersoaljawab tentang langkah-

langkah
yang perlu diingat semasa membina carta palang.
4.

Murid-murid perlu membina graf palang berdasarkan murid murid yang


membuat jadual taburan kekerapan SMK Sungai Ruan.

Berikut adalah jisim badan pelajar pelajar tingkatan 2 Amanah. Wakilkan


maklumat berikut di dalam bentuk carta palang.
Indeks Jisim

Kekerapan

Titik tengah

Sempadan

Sempadan

Badan
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
34-39
40-44

0
3
6
8
14
12
5

12
17
22
27
32
37
42

Bawah
9.5
14.5
19.5
24.5
29.5
34.5
39.5

atas
14.5
19.5
24.5
29.5
34.5
39.5
44.5

3. Murid menyiapkan carta palang berdasarkan data yang diberi menggunakan


bahan yang disediakan dengan dibimbing oleh guru.
Langkah 2 :(12 minit) Melukis graf garis
1.

Murid-murid perlu membina graf garis berdasarkan data yang diberikan


dalam

2.

jadual taburan kekerapan indeks jisim badan pelajar

Murid menyiapkan graf garis berdasarkan data yang diberi menggunakan


bahan yang disediakan dengan dibimbing oleh guru.

3.

Guru memberi bimbingan kepada murid- murid yang lemah cara melukis graf

garis.
4.

Guru akan memperbetulkan kesalahan murid yang melukis graf garis dengan
cara yang tidak betul.

Langkah 3( 10 minit)- Mengira Varians


1.

Selepas melukis graf garis,murid murid diminta mengira varians


berdasarkan jadual taburan kekerapan indeks jisim badan pelajar Tingkatan 2
Amanah.

2.

Guru meminta murid menghafalkan formula pengiraan Varians.

Varian ialah purata sisihan kuasa dua dari min bagi set nombor. Populasi varian
2
ditandakan dengan huruf Greek, dan formulanya:

3.

(X - )

Murid-murid mengira varians dengan bimbingan guru.

Langkah 4 ( 10 minit ) Mengira sisihan piawai


1.

Murid-murid mengira sisihan piawai berdasarkan jadual taburan kekerapan


indeks jisim badan pelajar Tingkatan 2 Amanah.

2.

Murid-murid diberikan masa untuk menyelesaikan soalan tersebut.

3.

Murid murid haruslah mengingat formula pengiraan sisihan piawai.

4.

Penyemakan bersama guru dan pelajar.

Penutup ( 5 minit )
1.

Guru membimbing pelajar membuat rumusan berkaitan apa yang telah dipelajari

pada
2.

hari tersebut.

Guru memurnikan lagi rumusan yang dibuat oleh pelajar dan menegaskan

semula cara- cara membina carta palang dan graf garis serta mengira varians dan
sisihan piawai berdasarkan data yang diberi.

Lembaran Kerja

Data di bawah menunjukkan jisim bagi sebilangan pelajar di SMK Sungai


Ruan,Raub.
a)37,28,15,19,30,42,23,28,38,32,20,41,33,35,25,37,31,34,31,29,31,23,39,27,24,33,1
8,
22,36,31,37,31,21,32,26,27,34,37,28,32,42,38,43,37,33,36,44,38
Lengkapkan jadual taburan kekerapan indeks jisim badan pelajar-pelajar berkenaan.
Indeks Jisim

Kekerapan

Titik tengah

Sempadan

Sempadan

Badan
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
34-39
40-44

0
3
6
8
14
12
5

12
17
22
27
32
37
42

Bawah
9.5
14.5
19.5
24.5
29.5
34.5
39.5

atas
14.5
19.5
24.5
29.5
34.5
39.5
44.5

Kekerapan carta palang

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Oct-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

Graf garis
16
14
12
10
8

Column2

6
4
2
0
12

17

22

27

32

37

42

47

Indeks Jisim

Kekerapan

Titik tengah

10-14
15-19

0
3

20-24
25-29
30-34
34-39
40-44
f =48

6
8
14
12
5

x2

Varians, =

1501
48

12
17
22
27
32
37
42
fx=1501

Sisihan piawai, =

( )

= 46.864

= 6.845

fx

0
51

0
867

Badan

49187
=
48

fx

46.864

132
216
448
444
210
2
f x =49187

2904
5832
14336
16428
8820