You are on page 1of 2

Contoh Karangan Bahasa Malaysia SPM

Pelaburan asing merupakan perkara penting yang perlu diberikan perhatian oleh sesebuah negara.
Perkara ini penting untuk membangunkan ekonomi sesebuah negara terutamanya negara-negara
yang sedang membangun dengan pessat seperti negara kita. Huraikan faktor-faktor yang
menggalakkan pelaburan asing ke negara kita.
Pelabur asing merupakan golongan yang penting dalam pembangunan sesebuah negara
terutamanya bagi negara yang sedang membangun seperti negara kita. Hal ini amat penting untuk
dititikberatkan kerana pelabur asing merupakan pihak yang boleh menjadi batu loncatan untuk
negara kita mencapai kemajuan seiring dengan negara maju yang lain. Pihak yang
bertanggungjawab di negara ini haruslah aktif memainkan peranan, contohnya bertemu dengan
pelabur asing bagi memberikan penerangan yang berkaitan dengan hal ini. Dengan cara itu, sudah
tentu pelabur-pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara ini iaitu apabila mereka yakin
akan mendapat pulangan yang sewajarnya hasil daripada penerangan tersebut. Oleh hal yang
demikian, pelabur asing memang dialu-alukan untuk melabur di negara kita ini.
Faktor yang boleh mendorong pelabur asing yag lebih banyak melabur di negara kita ialah
faktor kestabilan politik. Sudah tentu pelabur tidak akan teragak-agak, malah mereka lebih
berminat untuk melibatkan diri dalam hal ini sekiranya keadaan politik negara kita stabil. Kita
perlulah mempertahankan dan mengekalkan kestabilan politik yang sudah lama wujud di negara
kita. Tambahan pula, pada zaman sekarang, tidak banyak negara yang stabil dari segi politik yang
menyebabkan pelabur akan berfikir dua kali untuk membuat pelaburan di sesebuah negara.
Dengan kelebihan yang kita miliki itu, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik yang
mungkin kerana peluang baik seperti itu mungkin tidak akan datang bergolek pada masa akan
datang.
Dengan adanya tenaga kerja yang banyak, perkara ini boleh membantu negara untuk
meningkatkan pelaburan asing. Perkara ini dapat dilihat apabila sesebuah negara itu mempunyai
banyak pekerja untuk melakukan sebarang pekerjaan di samping upah kerjanya yang murah. Oleh
itu, pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara kita dan seterusnya mereka akan
mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak di negara ini. Secara tidak langsung, negara
kita akan dapat banyak manfaat dalam satu masa seperti kata pepatah, sambil menyelam minum
air. Oleh itu, masalah pengangguran akan dapat dikurangkan dan secara tidak langsung pelaburan
itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Malaysia.
Pelabur asing yang datang ke negara kita ingin akan layanan yang baik dari negara kita,
termasuklah kemudahan infrastruktur. Kemudahan-kemudahan seperti sistem jalan raya,
pelabuhan, lapangan terbang dan jaringan komunikasi merupakan prasyarat dan perkara yang
sangat penting untuk membawa produk mereka ke luar negara untuk dipasarkan di pasaran
antarabangsa. Oleh sebab itu, pihak kerajaan harulah menyediakan kemudahan yang lengkap
untuk menarik pelabur asing yang lebih banyak supaya masuk ke negara ini. Layanan yang baik
ini akan memberikan keselesaan kepada mereka sepanjang berada di negara ini dan membawa
rakan-rakan pelabur asing yang lain melabur di negara ini.
Faktor birokrasi juga turut memainkan peranan penting bagi menentukan kemasukan
pelaburan asing. Hal ini demikian kerana, jika faktor birokrasi sesebuah negara itu tidak terlalu
ketat, sudah pasti pelabur asing akan tertarik untuk melabur di sesebuah negara itu. Birokrasi
seperti urusan pentadbiran yang merumitkan pelabur, contohnya sesuatu permohonan yang
memerlukan masa yang lama untuk diluluskan akan menyusahkan para pelabur asing dan akan
menyebabkan mereka menarik pelaburan ke negara lain. Secara tiidak langsung, perkara ini akan
Disediakan oleh Xiao Wyn

Contoh Karangan Bahasa Malaysia SPM

memberikan impak terhadap negara ini. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa, kerana nila setitk,
rosak susu sebelanga. Oleh itu, pihak berkuasa haruslah memastikan urusan pentadbiran di
negara ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang kesulitan yang akan memudaratkan negara.
Kegiatan pelaburan asing sering sahaja dikaitkan dengan aspek kestabilan ekonomi sesebuah
negara. Dengan cara itu, faktor ekonomi sesebuah negara juga tidak terkecuali daripada
pertimbangan para pelabur sebelum melabur di sesebuah negara itu. Sudah tentu para pelabur akan
mencari negara yang mempunyai ekonomi yang stabil bagi meluaskan perniagaan mereka untuk
mendapat pulangan yang menguntungkan mereka. Jika sesebuah negara itu mundur dan
kekurangan modal, tidak mungkin para pelabur akan berminat untuk melabur di sesebuah negara
itu kerana hal ini tidak akan memberikan keuntungan kepada mereka. Oleh itu, sesebuah negara
itu pula akan menjadi semakin mundur dan tidak akan mendapat keuntungan dari luar negara.
Dengan kata lain, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting untuk memajukan
sesebuah negara. Untuk menarik pelabur asing, sesebuah negara itu haruslah berusaha dengan
bersungguh-sungguh kerana hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.
Oleh hal yang demikian, pelaburan asing memang penting untuk menjana kemajuan bagi
sesebuah negara. Usaha-usaha yang berkesan haruslah ditingkatkan untuk menarik pelabur asing
di negara kita. Sekiranya pelabur asing kurang membuat pelaburan di sesebuah negara, sudah pasti
ekonomi bagi sesebuah negara itu sukar untuk berkembang dengan pesat. Hal ini demikian kerana,
negara-negara tersebut kekurangan modal untuk membangunkan negara mereka. Oleh itu, pihak
yang bertanggungjawab dalam bidang pelaburan ini hendak mencari jalan untuk menarik pelabur
dan menyediakan peluang yang lebih banyak kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.

Disediakan oleh Xiao Wyn