You are on page 1of 4

Nhng

thng
hiu sn
g cng
nghip uy
tn Vit
Nam :
Janmi,
Robina,
Thi Vit,
Inovar,
LeoWood

Cng ty TNHH TTNNT Mnh Tr chuyn cung cp


cc loi sn g cng nghip gi r cnh tranh nht.

www.manhtri.com

Mnh Tr cn cung cp rt nhiu thng hiu sn g khc na tu


vo cch b tr nh ca v ng dng khc nhau m chng ta s chn
mt mu sn g gi r khc nhau.

www.manhtri.com

- B mt sn g c ph mt lp
oxit nhm chng try, mi mn ...
- Giy to vn c p cng vi
cht tng hp melamine to nn
nhng kiu vn tng ng vi
g t nhin,...
- Lp li l mt tm HDF (high
density fibreboard). Lp gi
nhiu chc nng khi lp t nh:
gia c mi ni, chng phng ln
hoc xp xung, chng x dch v
va chm.

- Lp lt di c bit chng
thm t bn di v to s bn
vng cho sn phm.
www.manhtri.com