You are on page 1of 32

Univerzitet u Novom Sadu

Ekonomski fakultet u Subotici

MARKETING PLAN
Teniski tereni Rekreativo

Stojanovi Milan
Predmetni profesor :

Nedi Maan

Panteli dr. Darko

Mandi Milo

Sadraj

0.Uvod..........................................................................................................1
1. Analiza situacije........................................................................................2
1.1 Analiza preduzea, ciljeva I resursa..................................................2
1.2. Analiza potroaa.............................................................................5
1.3. Analiza konkurencije.......................................................................13
2. PEST analiza..........................................................................................14
3. SWOT analliza....................................................................................... 15
4.Ciljevi marketing plana ............................................................................17
5. Diferenciranje I pozicioniranje................................................................ 18
5.1 CIljno trite I segmentacija.............................................................18
6 Marketing strategija.................................................................................19
6.1Proizvod /usluga ..............................................................................19
6.2.Cena ...............................................................................................20
6.3 Distribucija.......................................................................................23
6.4 Promocija........................................................................................ 23
7. Rezime ..................................................................................................25

Uvod
Sport je deo svakodnevnog ivota ljudi i rasprostranjen je u svim delovima sveta. ta
sport predstavlja za oveka pojedinano , pitanje je za svakog pojedinca. Sportom se
danas bave milioni ljudi irom sveta. Nekome je sport zabava, rekreacija, hobi, a
nekome posao. Neko se sportom bavi zbog zdravlja . Dokazana je injenica da sport
pospeuje zdravlje oveka, te predstavlja simbol zdravog ivota.
Tenis je sport sa velikom tradicijom u razvijenim zemljama sveta. U poslednje vreme
dolo je do njegove popularizacije iz potpune senke ostalih sportova do jednog od
popularnijih meu omladinom ali delom i starijom populacijom u Srbiji koja pokuava da
prati trendove razvijenog sveta , kao i zbog uspeha naih tenisera u najpoznatijim
takmienjima u ovom sportu, koji su veoma propraeni od strane masovnih medija.

S obzirom da u Crvenki ne postoje teniski tereni, a i ponuda ostalih konkurenata u


oblasti sporta nije velika , teniski tereni Rekreativo zeli da ponudi mogunost za
bavljenje ovim sportom uz pratee usluge kao sto su iznajmljivanje opreme, ponudu
osveavajuih pia u mini baru i teretanu na otvorenom.

1.Analiza situacije

1.1.Analiza preduzea, ciljeva I resursa

Naziv preduzea : Teniski tereni Rekreativo


Pravna forma:
Odluili smo da zaponemo posao kao preduzetnici. Prednosti koje ovaj oblik
organizovanja preduzea prua za nas u odnosu na DOO je. taj to ne bismo morali da
vodimo knjige i bili bismo paualno oporezivani. Paualci mogu da podiu novac sa
svog poslovnog rauna do 100.000 dinara dnevno bez podnoenja dokaza banci o
razlogu podizanja novca, koji bismo mogli da koristimo u poslovanju. Takoe jedan od
razloga za ovo opredeljenje je i to to za poetak neemo prelaziti godinji promet od
3.000.000 dinara to je uslov za pravnu formu u obliku radnje. Ukoliko doe do
poveanja godinjeg prometa, planiran je prelazak na pravnu formu DOO.
Vizija
elimo da ljudi uz nas uivaju u bavljenju sportom i vodjenju zdravog ivota. Trendovi
iz sveta sporta ne smeju da nas zaobidju , i zbog toga elimo da ih pratimo i nudimo
moderne i kvalitetne uslove za nae korisnike. elimo da utiemo na to da ljudi vrate
naviku upranjavanja slobodnog vremena i razonode na zdrav i koristan nain.

Misija
Nasa misija je da obezbedimo na prostoru Crvenke uslove za rekreativno, ali i aktivno
bavljenje tenisom. Usled sve vece popularnosti i nerazvijene inrastrukture zelimo da
ponudimo kvalitetne terene kao i dodatne sadrzaje poput kvalitetne opreme , osveenja
i osnovne pomoi osoblja koji ce takodje pomoi korisnicima u vodjenju zdravog zivota i
razonode.
2

Resursi
Potreban nam je plac od 1700 metara kvadratnih , na kojem bi se izgradila 3 terena i
sprave za vebanje na otvorenom, kao i manja svlacionica sa mini barom. Potraiemo
pomo u pronalasku adekvatne lokacije od MZ Crvenka, i kontaktiraemo Optinsku
upravu Kula radi dobijanja odredjenih olakica za izgradnju terena.
Finansijski resursi : Na osnovu istrazivanja ponude i trzisnih cena , potrebno je oko
5000 eura u zavisnosti od lokacije za kupovinu adekvatne parcele od privatnog lica .
dok se nadamo da cemo uspeti da dobijemo parcelu koja je u drzavnom vlasnistvu
odgovarajuce veliine po povoljnijoj ceni. Kupovinu zemljita emo finansirati iz
sopstvenih izvora..
Jedan deo sredstava za izgradnju terena obezbediemo iz sopstvenih sredstava.
Preostali iznos zatraiemo od Fonda za razvoj Republike Srbije Start-up kredit za
poetnike u iznosu od od 1.500.000 dinara, uz kamatu od 2% I grejs period 12
meseci.Otplata na 5 godina. Takodje konurisaemo za odredjene subvencije AP
Vojvodine za samozapoljavanje :

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapoljavanje


Subvencija za samozapoljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom
iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji
AP Vojvodine..Ukoliko se vie nezaposlenih lica udrui u skladu sa zakonom svako
pojedinano podnosi zahtev za samozapoljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju
od 160.000,00 dinara.
Ljudski resursi : Potrebna su nam 3 zaposlena na odravanju terena I iznajmljivanju
termina I opreme korisnicima. Sva 3 zaposlena bie osnivai u formi
samozapoljavanja.

Analiza trzisnih ansi


U Crvenki postoje nekoliko sportskih terena medjutim nijedan predvidjen za tenis.
Takodje uzimamo u obzir i okolna sela poput Nove Crvenke, Zelengore, Romanije i
Sivca. Rast popularnosti tenisa, uslovio je rast za traznjom tensiskim terenima u vecim
3

mestima poput Beograda, Novog Sada, Kragujevca,... Smatramo da u Crvenki postoji


tranja za ovakavim terenima radi aktivnog bavljenja sportom i rekreacijom i usled loije
sportske infrastrukture u Crvenki i okolini.Postojanje velikog broja lokalnih firmi koje
upranjavaju neki vid rekreacije za svoje zaposlene takodje predstavlja ansu za nas ,
jer nudimo novitete u tom segmentu.
Pruanjem kvalitetne usluge naim korisnicima se omoguava voenje zdravog ivota, a
odgovornim odlaganjem otpada doprinecemo ouvanju ivotne sredine.

Ciljevi
Poetni kratkoroni cilj poslovanja na koji emo se fokusirati jeste osvajanje to veeg
broja korisnika naih terena, uz upotrebu promotivnih aktivnosti, postizanje prelomne
take u to kraem roku I finansijsku dobit.
Drugi cilj nam je da u prvih 6 meseci deo sredstava uloimo u unapreenje poslovanja
tako to emo ukloniti eventualne nedostatke sluajui predloge korisnika, konstantna
ulaganja u kvalitet terena I gradnju dodatne infrastructure- svlaionica I mini bara , dok
emo drugi deo sredstava upotrebiti za vraanje kredita. Ostali koraci su u pogledu
organizovanje upoznavanja dece i roditelja sa tenisom i podizanje svesti o njemu kao
nainu zdrave razonode, kako bismo obezbedili buduu klijentelu.
Do kraja prve godine , cilj nam je da steknemo to vie redovnih potroaa i uvedemo
program lojalnosti kao I dobit na kraju godine.
Dugoroni ciljevi jesu otvaranje kole tenisa, raznih takmienja i seminara kao i
produavanje sezone na jesenji i zimski period.

1.2. Analiza potroaa

Prema popisu iz 2009 godine , U Crvenki ima 9003 stanovnika, sa prosekom godina
39,1 godina.
Istraivanje trita je sprovedeno metodom ankete, na teritoriji Crvenke u periodu od 1.
15. maja 2014. godine i njime je obuhvaen uzorak od 54 ispitanika od ega je 27
mukaraca i 19 ene i 8 ine deca. Ovim istraivanjem hteli smo da saznamo stavove i
miljenja stanovnika Crvenke o potrebama tog mesta i okoline za teniskim terenima
kako bismo utvrdili ciljni segment na koji emo da usmerimo nae poslovanje.
Slika 1. Pol ispitanika:

Udeo uesnika prema polu:

Mukarci

37%

ene

63%

Komentar: Od ukupnog broja ispitanih 63% su mukarci, dok 37% ine ene. Iz ovoga
moemo da zakljuimo da je prilikom naeg istraivanja preovladavao muki pol kojem
najvie i elimo da usmerimo nae poslovanje, jer se muki pol dosta vie bavi sportom,
naroito tenisom.
Slika 2. Broj godina ispitanika:

Broj godina ispitanika:

56 i vie; 7%
46-55; 11%
15-25; 43%
36-45; 13%

26-35; 26%

Komentar: Od ukupnog broja ispitanih 43% ima 15-25 godina, 26% ima 26-35 godina,
13% nih ima 36-45, 11% njih ima 46-55, dok 7% ispitanih ima 56 ili vie godina. Pitanje
vezano za starost smo im postavili kako uvideli na koji nain razmiljaju i kakve stavove
u vezi sa bavljenjem sportom i rekreacijom imaju ispitanici razliitog doba

Slika 3. Da li se bavite sportom i koliko cesto?

Da li se bavite sportom i koliko cesto?


Ne bavim se

Jednom meseno

9%

46%

Jednom nedeljno

vie puta nedeljno

20%

24%

Komentar: Na osnovu dobijenih odgovora moemo videti da najvei broj uenika, njih
46%, bavi se nekim sportom jednom nedeljno, dok 24% jednom meseno, 9% vie puta
nedeljno i 21% se uopte ne bavi sportom. Ovakvi podaci nam ukazuju da postoji dosta
ispitanika koji se bave sportom to rekreativno, to aktivno. Za nas su atraktivna oba
segmenta, pogotovo osobe koje se ree bave sportom i smatramo da bi za njih upravo
tenis bio pravo reenje.

Slika 4. Kojim sportom se obicno bavite?

Procenat uea sportova:


vie sportova; 11%
drugo; 4%nijednim; 20%
tenis; 13%
koarka/basket; 15%
tranje; 9%
odbojka; 7%

fudbal; 20%

Komentar: Na osnovu dobijenih odgovora moemo videti da je velika raznolikost


sportova i da se ispitanici ne bave samo tradicionalnim sportovima, to otvara prostor
tenisu kao jednom od novijih sportova kako u naoj zemlji tako i u lokalnoj zajednici.

Slika 5. Da li bi se bavili tenisom da postoji takva mogunost u vaem mestu i koliko


esto?

Da li bi se bavili tenisom da postoji takva mogunost u vaem mestu i koliko esto?

nekoliko puta nedeljno; 17%


ne bih se bavio; 20%
jednom nedeljno; 26%
jednom meseno; 37%

Komentar: Na osnovu dobijenih odgovora zasigurno je da postoji veliki procenat


ispitanika koji bi voleli da imaju mogunost bavljenja tenisom i da za to ne moraju da idu
van svog mesta, to svako smanjuje trokove bavljenja ovim sportom.
Slika 6. Da li ste zainterersovani za skolu tenisa, koja bi bila organizovana u sklopu
teniskih terena

Da li ste zainterersovani za skolu tenisa, koja bi bila organizovana u sklopu teniskih terena

Ne znam; 19%

Da; 26%

Ne; 56%

10

Komentar: Na osnovu dobijenih rezultata, zakljuujemo da postoji interesovanje za


kolom tenisa i da se takav projekat moe razviti u budunosti usled razvoja i rasta nae
delatnosti.

Slika 7. Koliko novca (u dinarima) ste spremni da izdvojite za jedan sat koriscenja
teniskih terena?

koliko novca (u dinarima) ste spremni da izdvojite za jedan sat koriscenja teniskih terena?

750-1000 din; 9%

vie od 1000 din; 4%

550-750 din; 31%

350-500 din; 56%

Komentar: Na osnovu dobijenih rezultata zakljuujemo da je najvei broj ispitanika


(56%) spreman da izdvoji iznos od 350 do 500 dinara za korienje teniskih terena
Slika 8. Koje pogodnosti najvise cenite pri odabiru teniskih terena na kojima elite da
igrate:

11

Koje pogodnosti najvise cenite:

Cena; 20%
Blizina terena; 39%
Kvalitet usluge; 13%

Kvalitet terena, infrastrukture; 28%

Komentar: Na osnovu dobijenih rezultata zakljuujemo da najvei broj ispitanika ceni


blizinu terena kao glavni faktor pri odabiru teniskog terena, ak 39%. to e biti naa
velika konkurentska prednost. Jer sledei takav teren je par desetina kilometra udaljen,
a do naeg nije vam potreban ni automobil. Takodje i kvalitet terena i infrastrukture je
faktor od presudnog znaaja te moramo voditi rauna i o tome.

Slika 9. Na kojoj biste podlozi najradije voleli da igrate?

12

Procenat odabirane podloge:

Ne znam; 7%
Nije bitno; 11%

Beton; 24%

ljaka; 57%

Komentar: Na osnovu dobijenih odgovora zakljuujemo da je ljaka najprihvatljivija


podloga. ak 57% ispitanika se odluilo za ovu podlugu, je ujedno i najeftinija, to nam
itekako odgovara, jer smanjuje nae poetne trokove.

Slika 10. Da li biste voleli da postoji mogunost da se oprema nabavlja/iznajmljuje od


nas?

13

Nije bitno; 9%

Ne; 24%

Da; 67%

Komentar: Na osnovu dobijenih odgovora, zakljuujemo da 2/3 ispitanika bi volelo da


postoji mogunost nabavke opreme kod nas, to moe da nam donese ekstra prihode,
koji mogu biti jako bitni, jer vremenom moemo da proirimo nau delatnost i na
prodaju.

1.3. Analiza konkurentske situacije


14

Trite na kome planiramo da poslujemo je lokalno trite Crvenke sa delom potroaa


u okolnim mestima : Kula, Sivac, Krui , Zelengora , Romanija i Nova Crvenka.
Najvei konkurenti su teniski tereni uz Coolsko jezero (4 terena) u susednom mestu
Kula kao i tereni koji se nalaze na putu prema Liparu u istom mestu(3 terena) . S
obzirom da odreen deo populacije Crvenke poseuje te terene uz dodatne trokove
putovanja smatramo da emo sa naim terenima prisvojiti taj udeo potroaa kao i kroz
iru ponudu usluga.
Ostali mogui konkurenti na prostoru Crvenke su Sportska hala Slobodan ile
Mikovi koja iznajmljuje termine za fudbal i koarku. Osnovna prednost sporske hale
jeste mogunost rada u zimskom periodu, mada iz razgovora sa korisnicima postoje
zamerke na kvalilet usluge u smislu grejanja u zimskom periodu.
Takodje postoji nekoliko javnih terena za fudbal i kosarku u okviru osnovne i srednje
kole u Crvenki , stadiona i okolnih mesta. Prednost ovih terena jeste mogunost
besplatnog korienja, medjutim ostali nedostaci se ogledaju u lo kvalitet i odravanje ,
nemogunost zakazivanja termina.Neki od njih su nedavno izgradjeni ali uz
neadekvatno odravanje propadaju. Tereni Rekreativo e se osloniti na osnovne
prednosti kao to su jedinstvena ponuda ,konstantan kvalitet usluga iznajmljivanja
opreme i terena , postojanje mini bara za osveenje i promotivne aktivnosti usmerene
na decu , odrasle i kompanije.

to se tie okolnih mesta (izuzev Kule) ne postoje tereni za sport zatvorenog tipa koji
iznajmljuju termine, ve samo javni za fudbal i koarku. Na njih se isto odnose prethodni
zakljuci kao i za javne terene u Crvenki .
Osnovni nedostatak kod potroaa iz okolnih sela bie dodatni trokovi putovanja do
Crvenke, to otvara ansu za pojavu nove konkurencije prvenstveno na podruju Sivca,
jer tamo postoji adekvatan broj potencijalnih korisnika u zavisnosti broja stanovnika.
Medjutim kako su najblii teniski tereni u Kuli i Somboru, smatramo da uz sadanje
nepostojanje teniskih terena u tim selima, potroai koji hoe da upranjavaju tenis kao
rekreaciju i razonodu e preferirati Teniske Terene Rekreativo, kao glavni razlog
navodimo blizinu i manje trokove puta u odnosu na te dve alternative.

15

2.PEST analiza

Politiko okruenje
Jedan od veih problema jeste neefikasna administracija i birokratija, koji mogu da
uspore process dobijanja dozvoli i registracije firme. Takodje, postoji dugogodinje
neslaganje netrpeljivost i inaenje izmedju optinske vlasti i MZ Crvenka, zbog
tendencije Crvenke da se odvoji kao posebna optina, u tolikoj meri da izvodjenje
odredjenih projekata pada u drugi plan.
Naa zemlja se jos uvek prilagoava kandidaturi za EU u smislu menjanja i dopune
pravnog sistema i zakonodavstva, tako da primena odreenih postojeih procedura
vezanih za poslovanje je neizvesna u narednom periodu.
Usled neuspeha popravljanja ekonomske situacije u dravi dolazi do estih menjanja
vlasti i to predstavlja turbulentno podruje u prethodnih par godina.
Ekonomsko okruenje
Nestabilnost i rast cena hrane i osnovnih potreptina koja nas prati utie na opadanje
za ostalim potrebama. Takodje rast kamatnih stopa i nestabilnost finansijskog sektora
moe uticati na nepovoljne uslove kreditiranja, to nas interesuje jer konkuriemo za
kredit.
Negativan trend zaposlenosti takodje dovodi do smanjenja kupovne moi to dalje utie
na potronju , prvenstveno uslunog sektora kojem mi pripadamo.
Moemo se nadati pojedinim olakicama koje je propisala Optina kao to su jer
pokreemo novi biznis. Takodje planiramo da konkuriemo na konkurse za osnivanje
sopstvenog biznisa i ostale razvojne fondove .
Drutveno i kulturoloko okruenje

16

Uspeh tenisera sa naih prostora na inostranim takmienjima mnogo doprinosi njegovoj


popularizaciji u Srbiji.
Gradjani Srbije prate trendove razvijenih zemalja gde je tenis veoma popularan is a
dugom tradicijom, tako da nije sluajno doiveo na porastu popularnosti .
Tenis kao vrsta sporta je sinonim za zdrav ivot , to se posebno propagira u poslednje
zapadnim kulturama zbog opadanja nivoa fizike aktivnosti medju populacijom i raznih
zdravstvenih problema koji su time propraeni.
Tehnoloko okruenje
Razliite inovacije poput balona koji zatvaraju prostor mogu produiti sezonu sportova
na otvorenom, to moe posluiti u dugoronim planovima. Takodje postoji iroka
ponuda moderne opreme za odravanje terena.

3.SWOT analiza
Snage

Slabosti:

1) lokacija (nema drugih terena za tenis)


2) niski troskovi (zaposleni, odrzavanje)
3) dodatni sadraj

1)velika ulaganja
2)sezonski karatkter posla

anse:
1) trend (tenis popularan)
stanovnika
2) vise segmenata (deca, penzioneri)
3) dogovori sa firmama, skolama...

Opasnosti:
1) kupovna mo
2)migracije stanovnika
3)pojava konkurenata

17

Snage: Osnovna snaga je trenutno stanje na tritu, odnosno slaba konkurencija u


oblasti sportskih terena , dok teniski tereni ne postoje na prostoru Crvenke.
Druga prednost predstavljaju odravanja terena I plate zaposlenih. Naime dnevno je
potrebno sat vremena za pripremu I odravanje terena , dok emo mi biti
samozaposleni.Takodje postojae proirena ponuda u vidu teretane na otvorenom kao I
iznajmljivanje kvalitetne opreme za igranje tenisa.Dodatni sadraj poput iznajmljivanja
opreme , mini bara I reflektora pored kvaliteta materijala I izrade teniskih terena
upotpunjuju prednosti u odnosu na konkurenciju.
Slabosti : Za poetak je potreban veliki kapital , oko 20000 eura za izgradnju terena sa
ogradom I reflektorima, dok za kupovinu placa je potrebno oko 5000 eura. Za sezonsko
spremanje terena potrebno je oko 200-300 eura u zavisnosti od stanja terena i
rasipanja ljake.
Takodje , posao je sezonskog karatkera poto je na otvorenom, ogranien je spoljanjim
vremensim uslovima. Sezona bi mogla da traje u najboljem sluaju od sredine marta do
poetka novembra.
anse: Kao to smo ve naveli , postoji veoma jak trend rasta popularnosti tenisa u
naoj dravi,pogotovo meu mlaim generacijama koje e predstavljati I predstavljaju
glavni ciljni segment. Meutim oni nisu I jedini segment, jer I starijim ljudima je potreban
neki vid rekreacije. Takodje u Crvenki posluje veliki broj firmi koje upraznjavaju nedeljne
rekreacije sa kojima je moguce uspostaviti dogovor o korienju terena.
Opasnosti : Sa pojavom konkurentskih teniskih terena posao bi bio ugoen jer ne
postoji velik prostor za diferenciranje u odnosu na konkurenciji istovrsne ponude.U
poslednje vreme postoji tendencija odliva stanovnitva u vee gradove , kako studenata
tako I ljudi u potrazi za poslom , to moe predstavljati dodatnu opasnost. U poslednjoj
dekadi stanovnitvo Crvenke se smanjilo otprilike za 1000 itelja.
Loa ekonomska situacija u zemlji, ukoliko se nastavi, moe da baci u drugi plan
potrebe koje nisu od ivotnog znaaja to bi se odrazilo na smanjenje korisnika teniskih
terena Rekreativo.

18

4.Ciljevi marketing plana


A) Finansijski ciljevi : Ve u prvom mesecu postii pokrivanje trokova odravanja
terena sa ostvarivanjem profita , koji emo upotrebiti za redovnu otpalatu obaveza iz
kredita.
U roku od godinu dana postii povoljan finansijski rezultat poslovanja , koji treba
upotrebiti za servisiranje obaveza , godinje odravanje kao I ulaganje u dodatnu
opremu.
U roku od 5 godina izmiriti celokupne obaveze na ime kredita.
B) Marketinki ciljevi:

Promotivnim aktivnostima upoznati lokalno trite sa naom ponudom

Promovisanje tenisa I naih terena u kolama I medju zaposlenima u firmama

Popularizacija tenisa kao vida rekreacije u Crvenki

Upoznavanje potencijalnih potroaa okolnih mesta putem promotivnih aktivnosit


sa ponudom teniskih terena Rekreativo

Ostvarivanje rada sto je vie priblino punom kapacitetu na dnevnom nivou.

Osnivanje programa lojalnosti I razliitih popusta za lojalne potroae

C) Ciljevi drutvene odgovornosti:

Sponzorisanje sportskih manifestacija I propagiranje bavljenja sportom kao


zdravim nainom ivota medju decom

19

5. Diferenciranje I pozicioniranje
Teniski tereni Rekreativo najvie posveuju panju odravanju terena I korienju
najkvalitetnije ljake. Izvodja radova Prosporting iz Beograda je osnovan 1984.
godine i pored projektovanja i izgradnje svih vrsta sportskih terena, posebno je
specijalizovan za oblast teniskih terena u kojoj zauzima vodee mesto u regionu.
Prosporting je vie godina oficijalni izvodja radova Teniskog Saveza Srbije.
U odnosu na postojeu konkurenciju supstituta , teniski tereni Rekreativo u odnosu na
ostale sportske terene e imati jedinstvenu ponudu na lokalnom tritu kao I bolju
infrastrukturu.Proverena firma izvee radove sa najboljim kvalitetom. Postavljanje
reflektora produie mogunost bavljenja sportom I u uslovima loe vidljivosti po mraku.
Iako je ponuda teniskih terena u sutini ista , glavno oruje , pored kvaliteta terena, bie
ira ponuda. Planirana je izgradnja dela u kojem e se nalaziti nekoliko sprava pogodne
za vebanje na otvorenom . Pored toga , u toku poslovanja planiramo izgradnju manjih
objekata koji e posluiti kao svlaionice I mini bar za osveenje. U ponudi imamo
iznajmljivanje originalne opreme za igranje tenisa kao to su vie vrsta reketa I loptice
za tenis. Klupice za odmor I suncobrani bie deo standardne ponude od poetka
poslovanja.
Instaliranje reflektora uz terene produava korienje sa maksimalnih 8 asova po
terenu na 12 asova po terenu.
Postojae mogunost zakazivanja termina I informisanje na telefon ili putem e-maila.
Osnovne informacije bie postavljene na

5.1CIljno trite I segmentacija


20

Ciljno trite teniskih terena Rekreativo je lokalno trite naselja Crvenke , sa ostalim
okolnim mestima.Segmentacju smo izvrili na osnovu demografskih karakteristika :
starosti I zaposlenosti. Prvi segment predstavljaju uenici osnovne I srednje kole koji
imaju sklonost ka upranjavanju sportsih aktivnosti ali isto tako pridobijanje onih koji se
do sada nisu bavili nikakvom aktivnou se u sklopu fizikog obrazovanja u kolama.
Marketing napori bie usmereni ka uenicima O Vuk Karadi I Poljoprivredno
mainske srednje kole, kao I osnovnh kola u okolnim naseljima. Drugi segment
predstavljaju sportisti rekreativci od 18 godina pa nadalje. Trei segment predstavljaju
zaposleni u najveim kompanijama u Crvenki : Fabrika eera Crvenka , Jaffa Crvenka ,
Doo Kvark Crvenka. Poznato je da zaposleni ovih kompanija koriste nedelju za
iznajmljivanje termina u sportskoj hali za rekreaciju.

6.Marketing strategija
6.1.Proizvod/usluga
Teniski tereni Rekreativo se bave iznajmljivanjem termina za korienje teniskih terena .
Posedovae 3 teniska terena od ljake sa potrebnim instalacijama za efikasnu
rekreaciju. Pored terena nalazie se klupce sa rasklopivim suncobranima . Takodje
mogue je I korienje sprava za vebanje u sklopu uplaenog termina . Za kasnije je
planrana izgradnja svlaionica sa minibarom za prodaju pia za osveenje kao I teniskih
rekvizita.
Sprave za vebanje su obezbeene iz privatnih sredstava.
Tereni e biti izgdaeni od crvene ljake
ljaka je verovatno najrasprostranjenija teniska podloga kod nas. Spada u red sporih
podloga jer zbog velikog trenja loptica odskae sporije, vie i predvidljivije nego na
travnatim terenima. Vie odgovara teniserima koji vole igru sa osnovne linije i precizne,
duboke udarce kao I poetnicia I rekreativcima. Najznaajniji turnir koji se igra na ljaci
je Rolan

Garos.

Tereni na kojima je podloga ljaka najee su zeleni ili crveni. Zelena ljaka se pravi
21

odmrvljenog kriljca, kamena, granula plastike i gume, dok se crvena dobija, pored
ostalog, od mrvljene cigle. Zelena je neto bra od crvene, a nasipaju se preko
propisanog sloja ljunka koji ima drenanu funkciju. Izrada terena nasutih ljakom je
jeftinija od ostalih podloga, ali su trokovi odravanja esto vii budui da se
svakodnevno i u vie navrata mora kvasiti (uz briljivo voenje rauna o koliini vode da
teren ne bi postao premekan), zatim redovno ravnati valjcima ili runim etkama i
uredno obnavljati naspianjem poto sitnije estice vetar oduva. Ovaj tip podloge je
najuestaliji u Evropi i Latinskoj Americi.
Lokacija terena u sutini nije u mnogome bitna jer su ljudi spremni da uloe odreeni
napor kako bi doli do njih. Medjutim pokuaemo da izaberemo alternative koja je to
blia centru grada , kako bi bila na podjednakoj udaljenosti od svih, kao I zbog blizine
autobuske stanice, kafia , fast food-ova , trafika I dr.

Nivoi usluge
Sr usluge - osnovna funkcija nae usluge je inajmljivanje terena za bavljenje tenisom.
Osnovna usluga: zadovoljavanje potrebe za rekreacijom, fizickom aktivnosti i
bavljenjem sportom (tenisom), tereni se iznajmljuju po satu ili manje
Oekivana usluga: oekivanja korisnika terena Rekreativo sastoje se u kvalitetnim
terenima (bez rupa I nepravilnosti koje ometaju igranje tenisa) koji se nalaze u Crvenki.
Obogaena usluga: Podrazumeva dodatni aspekt iznajmljivanja potrebne opreme za
igru, postojanje sprava za vezbanje na otvorenom, reflektori za igranje po noi.
Potencijalna usluga: izgradnja svlaionica I minibar-a- odrzavanje turnira; skola tenisa
za decu, klub; proirivanje I pravljenje terena za druge sportove- badminton.

22

ivotni ciklus usluge


Smatramo da se usluga iznajmljivanja teniskih terena nalazi u fazi rasta , jer je poznata
iroj populaciji I tranja za njom se uveava pogotovo na nepokrivenim tritima kao to
je lokalno trite Crvenke . Takoe iako pravi konkurenti jo uvek ne postoje, postoji
mogunost njihovog pojavljivanja I zbog toga je bitno to pre izgraditi bazu lojalnih
korisnika.

6.2.Cena
S obzirom da za poetak poslovanja moramo nabaviti parcelu na kojoj e biti izvreni
radovi izgradnje teniskih terena, moramo ukljuiti trokove kupovine zemljita kao.
Analizom trinih cena zemljita na prostoru Crvenke procenjujemo da je potreban
iznos oko 5000 eura sa svom potrebnom dokumentacijom .
Za izvoaa radova izabrali smo renomiranu firmu u izgradnji teniskih terena
Prosporting , Vojvode Stepe 37 Beograd. U razgovoru sa vlasnikom I datim
informacijama , za izgradnju 3 terena sa komplet opremom, opremom za odravanje ,
ogradom i reflektorima , po sistemu klju u ruke bie potreban budet od 21000 eura.
Sistem klju u ruke izabrali smo u odnosu na podelu radova izmedju firme Prosporting
u zavrnim radovima na terenima od ljake I instaliranja potrebne opreme I slobodnog
izbora privatnika (ili sopstveno) u izvodjenju pripreme zemljita I drenae zbog velikog
rizika gubitka uloenih sredstava. Prosporting je firma sa dugogodinjim iskustvom o
kojem najbolje govore njihove dosadanje reference.Godinje odravanje terena sa
potrebnom ljakom iznosi oko 200 eura po terenu.
Finansiranje zemljita I izgradnje terena I poetni fiksni trokovi bie delom iz kredita
Fonda za razvoj u iznosu od 1.500.000 dinara a delom iz sopstvenih sredstava.
Prilikom odreivanja cene kombinujemo metod trokovi plus I metodu konkurencije.
Naime elimo da pokrijemo trokove na mesenom nivou s tim da dodamo prihvatljiv
procenat dobiti.
23

Poetni fiksni trokovi


1.Trokovi osnivanja
Trokovi registracije

Iznos u rsd.
1200

Naknada za izdavanje izvoda o registrovanim 800


podacima o preduzetnniku
Matini broj

1750

Prijava PIB

1560

Ukupno1
2.Trokovi opremanja
3xklupa za sedenje
2 xstolica batenske sa sundjerom
4 x suncobran etvrtasti be
5 x enforcer Wilson reket
12x kutija sa lopticama
Sto batenski
Ukupno2
3.Trokovi promocije
Izrada natpisa Rekreativo
Izrada flajera
Trokovi naknade za promotere
Ukupno3
4.Trokovi prikljuka struje
5.Trokovi prikljuka za vodu

5310
15000
10000
20000
30550
5500
4500
85550
12000
15000
6000
23000
102800
25000

Ukupno
251660
Poetni trokovi na mesenom nivou (5 god 4194
amortizacija)

24

Trokovi zaposlenog preduzeu bie 34276 , sto kumulativno za 3 zaposlena predstavlja


iznos zarada od 102828 rsd.

Trokovi reija nee prelaziti 10000 dinara na mesenom nivou, dok trokovi odravanja
terena iznose 2 tone ljake meseno sa prevozom , to bi iznosilo oko 15000 dinara.
trokovi na mesenom nivou

Zarade zaposlenih
Rata kredita od fonda*
Odravanje terena
Trokovi reije (struja I voda)
Trokovi promocije
Ukupno
Na godijem nivou sumirano

Iznos

102.828
26.291
8.500
10.000
5000
147.619
1.776.428

*iznos sa grejs
periodom na
vraanje
kredita od 12
meseci
102828
0
8500
10000
5000
121.328
1.461.936
25

Kako raspoloivi kapaciteti terena godinje iznosi 5555 asova (prosean broj sunanih
dana u godini u Srbiji x 3 terena) za pokrivanje trokova ( u drugoj godini gde je dodata
rata kredita , u prvoj godini je grejs period.) potrebna je cena od 318 dinara po satu I
predstavlja donju granicu. U poredjenju sa konkurecijom(gornja granica) koja dri cene
u letnjem periodu do 400 dinara po satu , smatramo da bi okvirna cena od 400 dinara
po satu bila odgovarajua zbog bogatijeg sadraja I ugodnosti koje nudimo.
Takodje uzimamo u obzir cenovne diferencijacije u zavisnosti od termina.
Iznajmljivanjem celokupne opreme (2 reketa I loptice) u iznosu od dodatnog sata
korienja terena donosie dodatni prihod. Sprave za vebanje na otvorenom bie
slobodne za korienje za uplatioce termina

6.3.Distribucija
Lokacija terena u sutini nije u mnogome bitna jer su ljudi spremni da uloe odreeni
napor kako bi doli do njih. Medjutim pokuaemo da izaberemo alternative koja je to
blia centru grada , kako bi bila na podjednakoj udaljenosti od svih, kao I zbog blizine
autobuske stanice, kafia , fast food-ova , trafika I dr.
Dobavlja ljake na mesenom nivou u poetku poslovanja bie Prosporting iz
Beograda .

6.4.Promocija

Otvaranje novih teniskih terena na lokaciji Crvenke u poetku zahtevae promotivne


napore ka upoznavanju trita sa postojanjem naih terena. U tom smislu,
angaovaemo promotere koji e deliti letke na visokofrekventnim mestima u Crvenki ,
ali I okolnim naseljima. Flajeri, e da sadre informacije o naoj ponudi, ime i logo, sa
obe strane su stampani u boji, I delie ih unajmljeni promoteri u par navrata od

26

otvaranja terena. Potreban broj za poetak bie 10000 flajera Nakon toga , kada
ostvarimo primarnu tranju , oekujemo da e informacije o postojanju terena da se ire
od usta do usta I poeemo da primenujemo segmentacioni nastup.
Potencijalne potroae smo podelili u 3 segmenta

na koje emo usmeravati

promocione napore.
Marketing napori bie usmereni ka uenicima O Vuk Karadi I Poljoprivredno
mainske srednje kole, kao I osnovnh kola u okolnim naseljima. Oni e se sastojati od
odravanja prezentacije naih terena na asovima fizikog vaspitanja , sa ciljem
privlaenja uenika na korienje tteniskih terena u slobodno vreme u rekreatvne svrhe
I deljenja flajera u kolama. Takodje , planirano je davanje popusta u jutarnjim terminima
svim uenicima I nastavnicima.

Drugi segment predstavljaju sportisti rekreativci od 18 godina pa nadalje.Glavni


instrumenti promocije usmereni na ovaj segment bie flajeri na frekventnim mestima na
koje oni odlaze- kafii, pekare, uslune prodavnice, kao I sponzorisanje ostalih sportskih
dogaaja( turniri u malom fudbalu)
Trei segment predstavljaju zaposleni u najveim kompanijama u Crvenki : Fabrika
eera Crvenka , Jaffa Crvenka , Doo Kvark Crvenka. Poznato je da zaposleni ovih
kompanija koriste nedelju za iznajmljivanje termina u sportskoh hali za

rekreaciju..

Marketing napori bie usmereni na sindikate zaposlenih u kompanijama preko kojih e


moi da ostvare privilegije zakazivanja termina vikendom.
Poto je iznajmljivanje teniskih terena usluga , ophodjenje personala prema potroaima
je od velikog znaaja za poslovanje.Zaposleni e se truditi da svakom korisniku izae u
susret, stvore prijateljski odnos sa njima I sasluaju mogue prigovore I savete.
Kvalitetna infrastruktura,odravanje terena, ponuda dodatnog saraja I prijateljski odnos
sa korisnicima bie glavna referenca za preporuku korienja naih terena.
Posebno istiemo postojanje oficijalne facebook stranice putem koje e potencijalni
korisnici moi da se informiu o radu I ponudi teniskih terena Rekreativo.
27

7.Rezime

S obzirom na trenutnu situacije na ponudu sportskih terena nalokalnom tritu


Crvenke ,smatramo da postoji velika ansa za uspeh. Imajui u vidu rastuu
popularnost tenisa kao I nepostojanje terena za bavljenje istim naa elja je da
ponudimo potencijalnim korisnicima kvalitetne terene sa dodatnim sadrajem na kojima
e moi da zadovolje svoje potrebe za razonodom I rekreacijom na najbolji mogui
nain. Nae poslovanje planiramo za prolee 2015. Godine , jer do tada je potrebno da
izaberemo adekvatnu lokaciju na kojima e se tereni nalaziti I na kojima e otpoeti
izgradnja istih. Promotivne aktivnosti su planirane sa poetkom rada terena, sa
sprovoenjem u poetku konstantno , a u kasnije periodino. Koraci koji slede su
pribavljanje potrebnih finansijskih sredstava , kupovina parcele I njena priprema

zakljuivanje poetka radova na izgradnji.

28

29