You are on page 1of 45

Pahina | 1

KABANATA I
SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO
Panimula
Ang paaralan ay isang institusyon kung saan nililinang ang mga kakayahan at abilidad ng mga
mag-aaral. Ito ay maaring pampubliko o pampribado. Layunin nitong mabigyan ng sapat na kaalaman at
malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral upang maging kapaki-pakinabang na mamayan. At isa pang
layunin nito ay ang makalikha ng mamayan na kayang makipagsabayan sa buong mundo sa aspeto ng
kakayahan, katalinuhan at kaalaman. Nakatutulong rin ang paaralan sa pagunlad ng lipunan sapagkat ito
ay nagbibigay ng sapat na edukasyon na magiging kaagapay sa pagunlad ng buhay ng mag-aaral at ng
bansa.
Sa bawat paaralan, hindi na mawawala ang mga guro na nagsisilbing susi sa pagkatuto ng mga
mag-aaral. Ang hirap na pinagdadaanan ng bawat guro ay tunay ngang nagsisilbing simbolo ng pagiging
espesyal na indibidwal nila sa lipunan. Sila ang nagbibigay ng mga bagong kaalaman at lumilinang ng
mga kakayahan ng mga mag-aaral.Sila rin ay nagtuturo ng mga magagandang asal at pag-uugali na
maisasagawa sa loob o labas man ng paaralan. Batid ng marami na ang guro ay pinakamahalagang
baryabol sa silid-aralan na nag-aangkin ng kakayahan at kasanayang propesyonal, magandang saloobin at
pananaw sa propesyon.

Ayon kay Papham (1980), malaki ang tungkuling ginagampanan ng mga guro sa
pagpapaunlad ng mga kakayahang taglay ng mga mag-aaral. Ang kanyang impluwensya sa
lipunan at sa paghubog ng mga kakayahan ng mga mag-aaral ay hindi matatawaran kailanman.
Bilang pangalawang magulang, siya ay nagsisilbing uhay sa pagpapalago at pagpapayabong ng
anumang kakayahang mayroon ang mga mag-aaral.

Pahina| 1

Pahina | 2

Ang pagiging epektibo at mabisang pagtuturo ng isang guro ay tunay ngang mahalaga sa
bawat mag-aaral. Ang pagiging epektibo ay hindi lamang sa kaalaman na mayroon siya kundi ito
ay ang kakayahan niyang maisalin o maibahagi sa mga mag-aaral ang kaalaman at kakayahang
tinataglay niya. Sabi nga ng isang manunulat You cannot give what you do not have! bilang
mga pangunahing tagapagturo at tagapagbahagi ng kaalaman, ang isang guro ay dapat na hindi
huminto sa kanyang pag-aaral pormal man ito o hindi; sa pagkauhaw sa mga kaalaman na
makatutulong sa kanyang propesyon at sa tuwina ay pagtuklas ng mga pamamaraan upang higit
na mapaunlad ang kanyang pagtuturo.
Si Richard (1992) ay nagsabing ang epektibong guro ay malikhain. Ang kanyang klase ay
masigla, kawili-wili at laging may bagong gawain. Hindi lamang ang magpunla at magkintal ng
impormasyon or prinsipyo ang hangarin, kundi higit sa lahat, ang ninanais ay matulungan ang
mga mag-aaral na mapabuti ang buhay. Dagdag pa ni Hendricks (1998), nasusukat ang pagiging
epektibo ng isang guro sa gawain, kaasalan at saloobin ng kaniyang mga tinuturuan. Ito ang
resulta ng kanyang mga gawain sa klase. Ito ang batas ng edukasyon.
Sa pahayag ng mga dalubhasa, masasabing napakalaki ang papel ng mga guro sa proseso
ng pagtuturo-pagkatuto. Umiikot sa silid-aralan ang kanilang mundo at kumikilos ayon sa dikta
ng pilosopiya bilang isang edukador. Ang pagpapahalaga sa mga tinuturuang mag-aaral ang
batayan sa pagpili at paghahanda ng mga araling magagamit upang makipag-ugnayan sa
kaniyang mga tinuturuan. Nababatid niya ang mga angkop na metodo, estratehiya at mga
kagamitang instruksyunal na makatutulong upang mapakilos ang mga mag-aaral tungo sa
pagtugon at pagkatuto.
Batid ng marami na ang guro ay ang pinakamahalagang baryabol sa sild-aralan. Ito ang
tunay na guro na nag-aangkin ng kakayahan at kasanayang propesyonal, magandang saloobin at

Pahina| 2

Pahina | 3

pananaw sa propesyon at may magandang katangiang personal. Maaring maging guro siyang
qualified to teach subalit baka hindi naman siya quality teacher. Maaring nakatugon siya sa
kahingian ng pagiging kwalipikadong gurong magtuturo sapagkat nakapagtapos siya ng kurso ng
pagkaguro ngunit naging epektibo ba ang kanyang pagtuturo? Mataas ba ang kalidad ng
kaniyang isinagawang pagtuturo upang masabi o makapantay na isa sa mga de-kalidad?
Nais naming ipahayag sa aming gagawing pananaliksik ang mga katangian ng isang
epektibong guro na nakakaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Gayon din ang mga
pamamaraan, estratehiya at mga kagamitang instruksyunal na ginagamit ng mga guro sa
pagtuturo.

Layunin
Ang pananalksik na ito ay naglalayong suriin ang mga suliraning pampamilya ng
mga estudyanteng nasa unang taon ng kursong engineering sa Baliuag University. Upang
maging tiyak ang pag-aaral na ito ay naglalayon na:
1. Matukoy ang ibat-ibang suliraning pampamilya.
2. Malaman ang ibat- ibang suliraning pampamilya sa mga mga sumusunod na
baryabol:
A. Personal
B. Pinansyal
C. Kakulangan ng komunikasyon ng mga myembro ng pamilya
D. Impluwensya ng media, teknolohiya at kapaligiran

Pahina| 3

Pahina | 4

Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang payak na pananaliksik na ito ay isanasagawa upang malaman
ang mga estratehiya at katangian ng isang epektibong guro na
nakakaapekto sa ibat ibang aspeto o bahagi ng Baliuag University. Ang
mga nasabing aspeto o bahagi ay ang mga sumusunod:
Mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Bachelor of
Science in Education (BSED), ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa
kanila upang lumawak pa ang kanilang kaalaman ukol sa mga
pamamaraan, estratehiya at istilo ng pagtuturo ng mga epektibong guro
upang magamit nila sa kanilang magiging propesyon balang-araw.
Mga magaaral, ang pananaliksik na ito ay makatutulong sa kanila
upang magkaroon sila ng kaunawaan sa kahalagahan ng isang epektibong
guro na humuhubog sa kanilang mga kakayahan at nagpapaunlad sa
kanilang mga kaalaman.Ito rin ay makakatulong upang mas pahalagahan
nila ang kanilang mga guro na nagsisilbing pangalawang magulang.
Mga magulang, ang pag-aaral na ito ay mabibigyan sila ng
kaalaman ukol sa mga katangian ng epektibong guro na huhubog sa
kakayahan ng kanilang mga anak. Ito rin ay makakatulong sa kanila
upang maging isang epektibong magulang na nagsisilbi ring guro sa
kanilang mga anak. Sila ang nagsisilbing tagapunla ng uhay ng pagpapahalaga sa mga
munting isipan ng kanilang mga anak.

Pahina| 4

Pahina | 5

Mga guro, ang resulta ng pag-aaral na ito ay magiging instrumento


nila upang mas maging mabisa ang kanilang pagtuturo. Ito rin ay
makatutulong sa kanila upang malaman ang mga ibat ibang istilo at
estratehiya na maaari nilang gamitin upang magkaroon ng epektibong
pagtuturo sa kanilang mga estyudante.
Unibersidad, ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa unibersidad
upang magkaroon ng dekalidad na edukasyon upang mas mahubog ang
kanilang mga estyudante. Ito rin ang nagiging sandata ng mga mag-aaral
upang magkaroon ng magandang kinabukasan at maging produktibong
mamamayan.
Paglalahad ng Suliranin
Ang pananalksik na ito ay naglalayong suriin ang mga suliraning pampamilya sa
mga estudyanteng nasa unang taon ng kursong engineering sa Baliuag University. Upang
palawigin ang pag-aaral na ito ay naglalayong masagot ang mga tanong na:
Pangkalahatang katanungan
1. Ano ang katangian ng isang epektibong guro sa pananaw ng mga mag-aaral na nasa
unang taon ng Bachelor of ?

Tiyak na katanungan
1. Ano ang propayl ng mga mag-aaral sa mga sumusunod na baryabol?
a. Edad
b. Kasarian
2. Anu-ano ang ibat-ibang katangian ng isang epektibong guro?
Pahina| 5

Pahina | 6

3. Malaman ang ibat- ibang suliraning pampamilya sa mga mga sumusunod na baryabol:
a. Personal
b. Pinansyal
c. Kakulangan ng komunikasyon ng mga myembro ng pamilya
d. Impluwensya ng media, teknolohiya at kapaligiran
Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral
Ang pokus ng pag-aaral na ito ay ang mga suliraning pampamilya ng
limampung (50) mga estudyanteng nasa unang taon ng kursong engineering sa
Baliuag University taong panunuran 2014-2015

Batayang Konseptwal
Makikita sa tyart na ito ang mga baryabol na kadalasang pinagmumulan ng mga
problemang pampamilya ng mga mag-aaral na nasa unang taon ng kursong engineering
Pahina| 6

P
K
M
I
e
i
a
m
g
r
n
k
p
s
u
l
o
w
y
b
d
,
t
h
Pahina | 7

sa Baliuag University na nakapalibot sa pananaliksik na ito. Ito ay ang pag-alam sa mga


posibleng problemang pampamilya.

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

Pahina| 7

Pahina | 8

Mababasa sa bahaging ito ang mga publikasyong may kinalaman sa pag-aaral na


ito. Kasama na ang mga aklat, pananaliksik, journal gayundin ang ibang kaugnay na pagaaral. Ang mga impormasyon na mula sa mga aklat at mga pag-aaral ay may kaugnayan
sa paksa na makatutulong upang maging malawak ang kaalaman ukol sa pananaliksik na
ito.
Kaugnay na Literatura
Ayon kay Transona Jr., (2002), malaki ang ginagampanan ng edukasyon sa pag-unlad ng
isang bansa. At dahil sa paaralan nakabatay ang mga inaasahan at mithiin ng mga mamayan
patuloy na nagbabago ang sistema nito dahil naiimpluwensyahan ng patuloy na pagbabago ng
panahon. Sa anuman antas ng pag-aaral, sa bahagi ng pagtuturo ay hindi maitanggi ang
katotohanang ang isang guro ay isa sa pinakamahalagang sangkap sa paaralan. Sa palad ng mga
guro nakasalalay ang mga malikhaing gawaing makatutulong at magsisilbing gabay ng mga
mag-aaral. Ang antas ng kahusayan ng alinmang paaralan ay nakasalalay sa pagganap ng mga
guro sa pagtuturo. Binigyan diin rin ni Brain 1996 na ang susi sa lahat ng suliranin sa mabisang
pagtuturo ay ang guro.
Magagawa ng isang gurong epektibo ang akayin sa pagkatuto ang kanyang mga magaaral ay nagtataglay ng kani-kaniyang mga potensyal at kakayahan (DepEd; 2002) .Sa ganitong
paningin, ang papel ng paaralan sa mga mag-aaral ay ang makapagbigay ng pagkakataon sa mga
ito na madibelop o malinang ang kani-kanilang taglay na kakayahan (skills). Magsisimulang
matuto ang mga mag-aaral sa mapanghamong reyalidad at ang guro dapat na nakaantabay at
nakaalalay sa pagpapaunlad ng kaisipan ng mga mag-aaral.Ito ay sa paggawa ng mga araling
makatutulong sa lalo pangpagpapaunlad ng kanilang ibat ibang taglay na mga katalinuhan.

Pahina| 8

Pahina | 9

Ang istatrehiyang pampagtuturo ay isang set ng interkonektadong aksyon ng pagtuturo na


dinesenyo sa pagsasakatuparan ng isang ispesipikong gol (Kauchack; 1998)
Sina Edmund T. Emmer at Carolyn Everaton na ang nagsabi rin na ang silid-aralin ay
dapat na maayos ang mga gamit, sa pagbibigay din ng guro ng mga tuntunin ay dapat tiyak bago
magsimula ang klase , iwasan ang pabagu-bagong tuntunin at tapat na isagawa ang mga tuntunin
at turuan ang mga bata ng pagtutulungan sa alinmang pangkalahatang gawain.
Si Rudolf Breikurs, ay nagsabi naman ng mga pamamaraan na alam niyang makatutulong
sa guro upang mahikayat ang mga bata sa kagandahang asal.
Ayon sa aklat ni Lourdes QUisumbing na may pamagat na, Education. Culture and
Journal, na ang isang kasangkapan sa pagtuturo ay ang kagamitang pampagturo. Gaano mang
pagbabago ang gawin ng guro sa hangaring maituro ang mga layunin ay may hadlang parin kung
ang guro naman ay magkukulang sa kaniyang mga gagamitin sa pagtuturo. Ang mga kagamitan
sa pagtuturo katulad ng mga aklat, mga larawan at iba pang babasahin na makatutulong sa pagaaral ay mahalagang kasangkapan sa pagtuturo ng guro. Sa bahaging ito ay malaki ang bahagi ng
tagapangasiwa upang matugunan ang mga panunahing kasangkapan ng guro kagaya ng mga
aklat. Ngunit kahit naming ang isang tagapangasiwa ay nagsisikap kung ang mga nasa itaas
naman ay hindi masyadong binigiyan ng pansin ay wala rin.
Ayonkay Valle 1995, Ang mga katangiang dapat makita sa isang guro o tagapangasiwa ay
katapatan, kagandahang-loob, mahusay makitungo, at pagkamagiliw.
Ayon kay Bowen 1978, Ang guro ay maaring mahusay ang pamamaraan sa pagtuturo
ngunit itoy hindi sapat na dahilan upang kawilihan ng bata ang anumang aralin.Kailangan hindi

Pahina| 9

P a h i n a | 10

lamang mahusay na pamamaraan sa pagtuturo, kundi isang mahusay na kagamitan upang


makamit ang magandang layuning edukasyon.
Ayon kay Misa 1992, ang malawakang pakikilahok ng mga guro at mag-aaral sa
paglilingkod na panlipunan at mga agwaing nagbibigay halaga sa karanasan ay dapat bigyangpuwang sa mga pamantasan at dalubhasaan. Idinagdag pa niya na hindi dapat makitid ang saklaw
ng pagtuturo ng mga guro, Dapat na ito ay lumbas sa silid-aralan at turuan ang mga mag-aaral na
makilahoksa mga gawaing pampamayanan.
Ayon kay Aranan 1990, Ang pamamaraan ng pagtuturo ay hindi lamang dapat na manatili
sa pagpapaunlad ng mga kaalaman kundi sa mga pagkakataong maiaangkop ng mga mag-aaral
sa pang araw-araw na buhay ang mga magagandang kaugalian hanggang maging bahagi ito ng
kanilang pagkatao.
Ayon kay Bermudo 1991, Na ang pananagutan ng guro sa paaralan at ng mga magulang
ay magkaugnay.
Ayon naman kay Badayos (1999) sa pagbanggit ni
Tomas (2004), ang pagtuturo ay isa sa mga pinakakomplikadong gawain
o propesyon

Sa loob ng klase, hindi lamang tagapagsalita ang guro kundi


tagapangasiwa rin. Dahil dito, nararapat lamang na mulat sa mga
estratehiyang pangkomunikatibo ang bawat guro. Kapag hindi
magiging
maalam at magaling sa mga estratehiyang pangkomunikatibo ang

Pahina| 10

P a h i n a | 11

guro,
Estratehiyang Pangkomunikasyon sa Pagtuturo ng Filipino ng mga
Guro sa
Antas Tersyarya ng Palawan State University / Lilibeth E. Nadayao.
2007
malamang na hindi niya maituturo nang maayos ang mga aralin.
Umaayon ito sa binanggit ni Fernandez (2004) na ang tunguhin ng
guro
sa diskurso ay napakahalaga lalo na ang paggamit niya ng ibat
ibang
kalakaran at estratehiya upang magampanan nang ganap ang
kanyang
layunin.
May kaugnayan ito sa teorya nina Good at Brophy (1987) ayon sa
pag-aaral ni Lartec (2001) na maraming edukador ang nakakaalam
sa
kahalagahan ng interaksyong pangklase. Ang mabuting interaksyon
ng
mga guro at mag-aaral ay malaking salik sa pagkakaroon ng kalidad
na
edukasyon. Sa interaksyong ito, ang kadalasan ng pagsasalita ng
Pahina| 11

P a h i n a | 12

guro at
ng mga mag-aaral ay kalimitang ginagamit bilang sukatan.
Totoong nasa guro ang madali at mabisang pagkatuto ng mga
mag-aaral. Bukod sa paksa at pamamaraang dapat niyang
matutuhan,
may mga katangian siyang dapat na laging isaisip upang maging
lalo
siyang magtagumpay (Villanueva, 1991).
Kaugnay na Pag-aaral
Ayon sa pananaliksik nila Belizon, Catindig et. Al (2014) ng University of
Perpetual Help-DJGTMU na may titulong Mga Epekto ng Pagkakawatak-watak ng
Pamilya sa Pag-aaral ng mga Estudyante sa Kursong Teknolohiya sa Medisina ng
University of Perpetual Help-DJGTMU naisinagawa sa tatlumpung tagatugon sa
nasabing pagaaral. Ayon ditto kalahati ng mga magulang na maagang nagpakasal ay
nauwi sa pagkakawatak-watak ng pamilya. At ang nangungunang dahilan ng
paghihiwalay ng mga magasawa ay ang pagkakaroon nila ng ibang karelasyon. Sakabila
ng pagkakawatak-watak ng pamilya, lumalabas na hindi naman dito naapektuhan ang
pagaaral ng mga tagatugon. May makabuluhang pagkakaugnay ang mga baryabol na
edad, kabuuan ng pmily, pasensya at gabay ng mga magulang, trabaho ng amat ina,
gulang ng pagaasawa ng mga magulang. At tirahang tinutuluyan ng mga tagatugon at ang
mga malayang baryabol na may mahalagang naiambag sa mga sikolohikal at sosyal
napaniniwala, gawi at perpormans sa pagaaral ng mga taga tugon.
Pahina| 12

P a h i n a | 13

Ayon naman sa pag-aaral ng De La Salle University, Manila, Philippines


noong March 6-8, 2014. Ang telebisyon ay isang mahalagang uri ng libanagan na may
malking impluwensya sa lahat ng tao. Ito ay may mahalagang gampanin sa paghubog ng
kamalayan ng tao at kung paano niya tinitingnan at hinuhugis ang mundo. Ang mahabang
oras na inilalaan sa panonood ay nagdudulot ng positibo at negatibong epekto sa pag-iisip
at pag uugali ng manunuod. Maraming programa ang maaring panoorin ngunit ang
pinakapopular na programang madalas panoorin ay ang mga teleserye.
Maraming pamilyang Pilipino ang nanunuod ng mga teleserye lalo na sa hapon
gabi at kadalsan mga babae ang, kabataan, nanay at nagtatrabaho sa loob ng bahay ang
tumatangkilik ditto. Ang panonood ng soap opera ay nakakaimpluwensya ng malaki sa
pagbabago ng pananaw at pag-uugali ng mga manonood tungkol sa kasalukuyang
konsepto ng ng pamilya. Sa maraming pagkakataon ay naiimpluwensyahan nito ang
paraan ng pagdadala ng pamilya, pagdidisiplina sa mga anak at pagdedesisyon sa loob ng
tahanan.
Ang pananaliksik ay tumalakay sa kasalukuyang imahe at konsepto ng pamilyang
ipinakikita ng mga teleserye at ang impluwensya nito sa pagbabago ng pananaw at paguugali ng mga manunuod tungo sa pilipinong pagpapamilya.
Sa isinagawang panonood ng mga teleserye at pag interbyu sa mga manunuod
nito, napatunayang naimpluensyahan ng teleserye ang pananaw at pag uugali ng mga
manunuod lalo na sa paglutas sa mga suliraning pampamilya. Ang mga napapanuod sa
teleserye ay ginagawang batayan at gabay sa paggawa ng desisyon sa loob ng tahanan ng
kanilang pamilya. Higit sa lahat, ito ay nagbibigay ng impormasyon at patern kung paano
nilulutas ang mga problemang pampamilya at natutulungan ang mga manunuod na
Pahina| 13

P a h i n a | 14

magkaroon ng positibong pagtingin sa pamilya sa kabila ng mga problemang nararanasan


ng bawat miyembro nito.
(Ma. Rita R. Aranda, Departamento ng Filipino Pamantasang De La SalleMaynila)

KABANATA III
DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK
Tinatalakay sa kabanatang ito ang isinagawang pamamaraan upang makuha ang
mga impormasyong kinakailangan bilang pagtugon sa pananaliksik. Naglalaman ito ng
pormula na siyang naging basehan upang makuha ang wastong bahagdan ng bawat
kasagutan. Makikita sa kabanatang ito ang pagpili sa mga kasangkot gayundi ang teknik
na ginamit ng mga manaliksik.
Disensyo ng Pananaliksik
Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mga halimbawa ng teknik, instrument ng
pananaliksik at ng mga statistical instrument na ginamit bilang interpretansyon sa mga
nalikom na datos.

Pahina| 14

P a h i n a | 15

Ang pag-aaral na ito ay naisagawa sa pamamagitan ng paggawa ng talatanungan.


Ang mga datos na nakalap ay mula sa mga sarbey-kwestyoner na sinagutan ng
limampung tao (50) na tagatugon na mag-aaral sa unang taon ng kursong engineering sa
Baliuag University. Ito ang nagsilbing primaryang hanguan ng pag-aaral na ito. Nangalap
ang mga mananaliksik ng mga impormasyon, artikulo at akda na mula sa mga
pampublikong pahayagan at ang mga ito ay nagsilbing hanguan ng kanilang
sekondaryang pag-aaral. Nangalap rin sila ng mga impormasyon, mga pag-aaral at mga
literatura sa internet at ito naman ang nagsilbing hanguan ng kanilang elektonikong pagaaral.

Tagatugon
Ang napagkasunduang bilang ng mga tagatugon ay limampung (50) estudyanteng
nasa unang taon ng kursong engineering sa Baliuag University, Baliuag, Bulacan. Ang
pagpili sa mga tagatugon ay ayon sa kanilang kurso, taon at kasarian.

Kasarian

Edad
Kabuuan

Kurso
Lalaki

Babae

1
Pahina| 15

P a h i n a | 16

16

17

18

19

5
BSCE-I

5
2

BSEE-I

5
5

5
1

2
2

5
7

10

10

10

2
2

0
2

BSCoe-I

5
1

5
6

2
3

0
2
1

BSEEC-I

5
3

5
4

2
2

10

1
1

BSME-I at BSIE-I

Kabuuan

25

25

28

11

10

50

Teknik sa Pagkuha ng Sampol o Kalahok sa Pag-aaral


Pahina| 16

P a h i n a | 17

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng Purposive Sampling Technique. Ayon sa


internet (Wadsworth Cengage Learning):
Ang Purposive Sampling Technique ay paraan ng pangungulekta ng datos mula sa
mga grupo ng taong may mga katangiang maaaring tumugon o tumutugon sa mga istandards
na hinihingi ng pag-aaral.
Ang Purposive Sample ay pinili ng mga mananaliksik bilang asignatura. Ang mga
mananaliksik ay sumubok na magkaroon ng sampol na magpapakita sa kanila ng
representasyon ng populasyong saklaw ng pag-aaral.
Lokasyon
Isinagawa ang pangangalap ng mga datos na bahagi ng pag-aaral na ito sa
mga mag-aaral na nasa unang taong ng kursong engineering sa Baliuag University,
Baliuag, Bulacan.
Instrumentong Ginamit sa Pananaliksik
Ang mga mananaliksik ay gumawa ng mga katanungan bilang kasangkapan para
mangalap ng datos at impormasyon. Gumawa ang mga mananaliksik ng mga katanungang
rumeresponde ukol sa sinumiteng pag-aaral at binigyang kasagutan naman ang mga ito ng
mga mag-aaral na nasa unang taon ng kursong engineering sa Baliuag University. Ang mga
mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa dekano ng mga apektadong tagatugon sa
pamamagitan ng liham.

Tritment ng Datos
Pahina| 17

P a h i n a | 18

Ang mga mananaliksik ay namigay ng mga sarbey-kwestyoner sa mga mag-aaral na


nasa unang taon ng kursong engineering sa Baliuag University, Baliuag, Bulacan.

Pormula sa Pagkalkula ng mga Porsyento


Ginamit ng mga mananaliksik ang percentage technique upang makita ang
kinalabasan ng ginawang pagsusuri batay sa mga sagot ng mga tagatugon. Ginamit din ito
upang makuha ang kalahatang bahagdan ng bilang ng pare-parehong mga sagot sa isang
partikular na tanong. Ang ginamit na pormula ay:
dami ng tagatugonna sumagot sa partikular na tanong
100=
kabuuang dami ng mga tagatugon

KABANATA IV
Pahina| 18

P a h i n a | 19

PAGLALAHAD, PAGSUSURI, AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS


Ang kabanatang ito ay naglalahad at nagpapaliwanag nang maayos sa mga datos
na nakalap at nalikom ng mga mananaliksik mula sa mga talatanungan tungkol sa mga
suliraning pampamilya.
Tanong Blg. 1: Anong suliraning pampamilya ang kinakaharap mo sa ngayon?

Suliraning Pampamilya
a. Pinansyal
b. Personal

16%
38%
20%
26%

c. Kakulangan ng
komunikasyon
d. impluwensya ng
media, teknolohiya at
kapaligiran

Natuklasan sa pag-aaral na ito na ang problemang pinansyal ang pangunahing


problemang kinakaharan ng mga mag-aaral ayon sa datos labimpito (17) sa mga
tagatugon ang nagsasabing pinansyal ang kanilang pangunahing problemang pampamilya
na may talumput walong bahagdan (38%), labingtatlo naman sa mga tagatugon o
dalawamput anim na bahagdan (26%) ang nagsasabing sila ay may personal na
problema, dalawampung bahagdan (20%) ang mayroong kakulangan ng komunikasyon
ng mga myembro nito, labing-anim na bahagdan (16%) ang impluwensya ng media,

Pahina| 19

P a h i n a | 20

teknolohiya at kapaligiran at anim na bahagdan (6%) ang nagsasabing may iba pang
silang mga problema tulad ng
Sa bilyung-bilyong pamilya sa mundo, marami ang nakakaranas ng problema sa
pinansyal at isa na nga sa mga nagiging dahilan nito ay ang kahirapan na nagbubunga ng
maraming kakulangan, katulad ng kulangan sa pambili ng mga pangunahing
pangangailangan na lubhang nakaaapekto sa pangaraw- araw na pamumuhay lalung-lalo
na sa mga mag-aaral at ito nga ay nakakuha ng tatlumput awalong bahagdan (38%) sa
total na isang daang bahagdan.
Bilang pagsusuri, ito ay sinang-ayunan ni Bautista (2014), ang problemang
pinansyal ang pinaniniwalaang una sa listahan ng mga suliranin ng isang pamilya.
Maaring dahil ito sa kawalan ng trabaho ng isa sa mga magulang o dahil sa dami ng
gastos sa loob ng tahanan at iba pa na nagbubunga ng kakulangan ng pambaon sa
paaralan kasama na ang pamsahe at iba pang gastusin ng mga estudyante, walang
pambayad sa paaralan tulad ng matrikula, hindi sapat na nutrisyon dahil sa kakulangan sa
pambili ng pagkain at iba pang pangangailangan ng isang indibidwal.

Pahina| 20

P a h i n a | 21

Tanong Blg. 2: Anong problemang personal ang iyong nararanasan?

Personal

a. Pag-ibig
40%

42%

b. Pagdududda sa
kasarian
c. Pisikal
d. iba pa

18%

Nalaman ng mga manannaliksik na ang pag-ibig na may apatnaput dalawang


bahagdan (42%) ang pangunahing personal na problema. Sumunod naman ang iba pang
kadahilanan tulad ng problema sa pag-aaral at skedyul na may apatnapung bahagdan
(40%), problema sa pisikal tulad ng pagkakaroon ng tigyawat, pagkakaroon ng mas
malaki at mas maliit na pangangatawan, problema sa bilang ng taas ng katawan o height ,
pagkakaroon ng mas maitim na balat at marami pang iba na may labingwalong bahagdan
(18%).
Ang pag-ibig ay nakakuha ng pinakamataas na sagot na binubuo ng apatnaput
pitong bahagdan (42%). Ang pag-ibig ay kalimitang problema ng isang kabataan at mas
madalas ay estudyante. At isa sa pinanggagalingan ng stress. Maraming kabataan ngayon
ay masyadong nagmamadaling makahanap ng ka-relasyon na kung wala silang
Pahina| 21

P a h i n a | 22

makikitang nobyo ay pakiramdam na nila ay katapusan na ng kanilang mundo. kung


kayat ito pinakakomon na problemang personal na kanlang kinakaharap.
Ayon kay Bernard Perez, (2011) ang pag-ibig ay isang personal na problemang
kinakaharap ng lahat.Ang mga mag-aaral na nasa edad 12-19 nag-uumpisa ang sinasabi
nilang crush at kalimitang sinasabi na sila ay umiibig o nagmamahal na. Ang ganitong
pakiramdam ay normal lamang dahil kahit ang mga may edad na sa ngayon ay minsan
ring naramdaman ito. Kadalasan, isa sa mga dahilan ng pagpasok sa paaralan ng mga
mag-aaral ay upang makita, makausap o kahit ang magpasikat sa kanilang mga sinisinta.
Sabi ng ilan, kung itatabi daw ang mga mag-aaral sa mga tinanangi nila ay mababawasan
ang bilang ng pagliban sa klase at dadami ang bilang ng may karangalan. Tunay ngang
napakamakapangyarihan ng pag-ibig minsan inspirasyon pero kadalasan destraksyon.
Ngunit nakabatay parin sa tao kung papaano nya hahawakan ang ganitong sitwasyon.

Pahina| 22

P a h i n a | 23

Tanong blg. 3: Sa loob ng inyong tahanan, ano ang madalas na pinag-uugatan ng hindi
pagkakaunawaan?

Kakulangan ng Komunikasyon

16%
10%
40%

34%

a. inggitan sa
pagitan ng mga
magkakapatid

b. di
pagkakaunawaan
ng mga myembro
ng pamilya

c. problema ng
mag-asawa

d. iba pa

Natuklasan mula sa mga datos sa katanungan na ito na sa loob ng tahanan ang


pangunahing pinagmumulan ng kakulangan ng komunikasyon ay ang di pagkakaunawaan
na may apatnapung bahagdan (40%). Kasunod ang inggitan sa pagitan ng mga
magkakapatid na may tatlumput apat na bahagdan (34%), iba pang problema tulad ng
katamaran, pagtututuruan sa gawaing bahay at iba pa na may labing-anim na bahagdan
(16%) at ang problemang mag-asawa tulad ng pagkakaroon ng ibang asawa o kabit na
may sampung bahagdan (10%).
Ang komunikasyon sa pamamagitan ng pag-uunawaan ang susi para sa
magandang relasyon ng mga myembro ng pamilya. Dahil ito ang dahilan upang ang
bawat myembro ay malapit sa isat-isa at ito din ang magiging tulong upang mapagusapan ang mga bagay na magulo sa pagitan ng mga myembro na pamilya..

Pahina| 23

P a h i n a | 24

Bilang pagsusuri, pinatunayan ito nila Lolita M. Andrada, Ph. D et. Al , ayon sa
kanila, ang isa sa pinakamalaking suliranin sa pamilya ngayon ang kawalan ng tunay na
komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa, mga magulang, at mga anak. Madalas na sa
pakikipag-usap sa mga anak, mas mahalaga sa magulang ang maipaunawa ang nais nila
para sa kanilang anak, hindi ang pakikinig sa nais ng mga anak. Ang mga anak naman ay
tinitingnan ang mga magulang bilang mga taong walang kakayahang makinig at
umunawa kayat mas minamabuti pa ang manahimik at itago ang tunay na
nararamdaman. Minsan mas madali ang magpanggap kaysa magpakatotoo sa loob ng
pamilya. Labis na nakalulungkot ang katotohanan na maging sa loob ng pamilya ay
kadalasang hindi nakukumpirma ang ating pagkatao. (Lolita M. Andrada, Ph. D et. Al)
Pumangalawa naman ang inggitan sa pagitan ng mga magkakapatid na tatlumput
apat na bahagdan (34%). Ayon kay Andews (2000), sa bawat pamilya sa mundo, hindi
mawawala ang hindi pagkakaunawaan ng mga miyembro nito. Isa sa mga dahilan nito ay
ang pagpapaborito ng anak ng mga magulang. Isang magandang halimbawa nito ay ang
middle-child syndrome na kung saan ang panganay at bunso sa magkakapatid lamang
ang kadalasang nabibigyan ng buong atensyon ng mga magulang na nagdudulot ng
pagkainggit at pagkamuhi ng panggitnang anak sa kanyang mga kapatid lalung lalo na sa
kanyang mga magulang na nagreresulta ng pagrerebelde, pagkakasagutan at kung minsan
ay pagpapakamatay.
Ang problemang mag-asawa ang sumunod na may porsyentong 10% na nasa
pinakahuli, ayon kay Dolores Santiago (1997), isa sa mga problemang pampamilya ay
ang problemang mag-asawa. Ang pagkakaroon ng di pagkakaunawaan ng mag-asawa ay
may malaking epekto sa pakikitungo nila sa kanilang mga anak na nagreresulta sa
Pahina| 24

P a h i n a | 25

pagrerebelde at di paggalang ng kanilang mga anak sa kanilang mga magulang. Ang


pagkakaroon ng kabit ay ang pinakakomon na problemang kinakaharap ng mga magasawa, kaakibat nito ang pagkawala ng kanilang tiwala sa isat-isa. Ang ganitong
sitwasyon ay kalimitang pinagmumulan ng away. Ang mga anak na nakakakita ang
ganitong sitwasyon ay negatibong impresyon sa kanilang mga magulang at maging sa
ibang tao. Ito rin ay may epekto sa pisikal, mental , emosyunal, sosyolohikal at ispiritwal
na aspeto.

Pahina| 25

P a h i n a | 26

Tanong blg. 4: Anong poblemang pampinansyal ang karaniwan mong nararanasan?

Pinansyal

24%

20%

a. walang baon
b. walang pambayad ng
matrikula
c. walang pambili ng
pagkain

8%

d. walang pamasahe
e. iba pa
12%

36%

Batay sa resulta sa tanong blg. 4 ang kakulangan ng pambayad sa matrikula ang


nangungunang problemang pampinasyal ang kilahaharap ng mga mag-aaral na may
bahagdang talumput anim (36%), kasunod ang iba pang problemang pampinansyal tulad
ng walang pambili ng kanilang luho, panggala, pambili ng kanilang bisyo at iba pa na
may bahagdang dalawamput apat (24%), kakulangan ng baon na may dalawampung
bahagdan (20%), kakulangan ng pambili ng pagkain labingdalawang bahagdan (12%) at
kakulanan ng pamasahe walong bahagdan (8%).
Bilang isang estudyante, ang pambayad talaga ng matrikula ang pinakamalaking
problema dahil kung walang pang matrikula ang isang estudyante ay hindi makakapagaral at ang pag aalala dito ay isang bagay na hindi nawawala sa isip ng isang estudyante.

Pahina| 26

P a h i n a | 27

Kayat ito ay nakakuha ng pinakamataas na boto na binubuo ng tatlumput anim na


bahagdan (36%).
Pinatunayan ito ni Carlos Gatmaitan, (2011) sapagkat ayon sa kanya, ang
problemang pinansyal ay ang kadalasang pinagmumulan ng stress ng isang tao maging
ng mga estudyante. Isa sa mga problemang pinansyal ay kakulangan ng pambayad ng
matrikula na kadalasang pinoproblema ng mga magulang at mga estudyante.

Pahina| 27

P a h i n a | 28

Tanong blg. 5: Ano ang impluwensya sa iyo ng media, teknolohiya at kapaligiran?

Impluwensya

20%
30%

a. bisyo
b. pagkahumaling sa
mga gadgets
c. pakikiangkop sa
kung ano ang bago

50%

Mula sa mga datos na nakuha ng mga mananaliksik napatunayan na mula sa


limampung bahagdan (50%) mula sa limampung tagatugon ang nagsasabing ang
pagkahumaling sa mga gadyet ang pinakamalaking implwensya ng midya, teknolohiya at
kapaligiran, kasunod naman nito ang pakikiangkop sa kung ano ang bago mula sa
tatlumpung bahagdan (30%) ng mga tagatugon, atdalawampung bahagdan (20%) ang
nagsasabing ang bisyo ang epekto nito sa kanila.
Malinaw naman na ang pagkahumaling sa gadgets ang nakakuha ng pinakamataas
na boto. Ito ay inaasahan na at siguradong tama. Dahil sa panahon ngayon, na tayo ay
nasa modern technology living at ang gadgets ay normal na gamit na lamang na mayroon
ang isang indibidwal at ito ay walang pinipili, bata, teenager, o matanda man ay
marunong gumamit nito. At ang mainam dito ay may mga taong marunong kumontrol ng

Pahina| 28

P a h i n a | 29

kanilang sarili upang hindi mahulog o ma-adik sa paggamit nito at maging dahilan ng
kakulangan ng pokus sa pag-aaral.
Bilang pagsusuri, ayon kay Benjamin (2014), ang pagkahumaling sa mga
cellphone, tablet, computer, PSP, Playstation, DS, Ipad at iba pa ay may masamang
epekto lalo na sa kalusugan ng isang tao. Sa kasalukuyan, maraming mga laro ang
nagsilabasan dahilan upang lalong mahumaling ang mga tao sa paggamit ng mga
nasabing gadyet ilan dito ang DOTA, Tetris, Clash of Clans, SF, Candy Crush at marami
pang iba. Ang pamilyang sanay sa mga teknolohiya ay maaring makaranas ng mga
positibo at negatibong epekto. Halimbawa, ang kompyuter, nagpapagaan ng mga Gawain
ng tao dahil dito ang mga trabaho at mga transaksiyon ay nagiging madali at mas mabisa
ngunit maari itong pagsimulan ng pagkukulang ng komunikasyon sa pagitan ng
miyembro ng pamilya. ang isang tatay, halimbawa, ay maaaring gusting magtrabaho na
lamang ng buong araw sa kompyuter kaysa maglaan ng oras para sa kanyang mga anak.
Sa isang banda naman, marami sa mga kabataan ang mas gusto pang maglaro ng
kompyuter kaysa sumama sa mga pang-araw araw na gawaing pampamilya. Ang
anumang sobra o pagkahumaling ay masama kahit na marami pa ang gumagawa.
Ang pakikiangkop sa kung ang bago (trending etc.) ay may tatlumpung bahagdan
(30%) at bisyo na may dalawampung bahagdan (20%). Ang pag-unlad ng ekonomiya,
urbanisasyon, mga pagbabagong pangkultura, mga imbensyon sa siyensiya at teknolohiya
nakakaapekto ang lahat ng ito sa pamilya (Bernas, 1987). Ang impluwensya ng media,
teknolohiya at kapaligiran ay lubos na nakakaapekto sa pakikitungo ng isang indibidwal
sa loob at labas ng tahanan.Halimbawa, ang telebisyon ay isang mahalagang uri ng
libangan na may malaking impluwensya sa lahat ng tao. Maraming Pilipino ang
Pahina| 29

P a h i n a | 30

nanonood ng mga teleserye lalo na sa hapon at gabi at kadalasan mga babae, kabataan,
nanay at nagtatrabaho sa loob ng bahay ang tumatangkilik dito. Ang panunod ng soap
opera ay nakakaimpluwensya nang malaki sa pagbabago ng pananaw at pag-uugali ng
mga manonood tungkol sa kasalukuyang konsepto ng pamilya sa maraming pagkakataon
ay naiimpluwensyahan nito ang paraan ng pagdadala ng pamilya, pagdidisiplina sa mga
anak at pagdedesisyon sa loob ng tahanan. (Aranda, 2014). Ang pakikiangkop sa
pagbabago ng kapaligiran ay malaki ang naidudulot sa perpormans ng isang tao,
kadalasan ay mga negatibo tulad ng mga bisyo, pag-inom, pagsususugal, pakikipagtalik
at paggamit ng ilegal na droga ay ilan lamang sa impluwensya ng mga kaibigan. Ang
pakikiangkop ng tao sa kung ano ang bago at produkto ng teknolohiya ay mayroon din
epekto sa pisikal, mental at sosyolohikal na aspeto ng tao. Isa sa mga ito ang panggagaya
sa kung ano ang nakikita sa mga social networking site tulad ng facebook, Tweeter,
Instagram, Tumblr at marami pang iba.

Tanong blg. 6: Nakakaapekto ba ang mga suliraning pampamilya sa iyong pag-aaral?

Pahina| 30

P a h i n a | 31

Nakakaapekto ba ang problemang pamilya sa iyong pag-aaral?

20%
Oo
Hindi

80%

Mula sa mga datos na nakalap ng mga mananaliksik lumalabas na sa apatnapung


(40) mag-aaral sa limampung tagatugon na may bahagdang walumpu (80%) ang
nagsabing nakakaapekto ang problemang pampamilya sa kanilang pag-aaral at sampu sa
mga tagatugon na may dalawampung bahagdan (20%).
Ang sagot na Oo ay inaasahan ng makakuha ng pinakamatas na puntos sa tanong
na ito. Normal lamang sa isang mag-aaral sa mga kinakaharap niyang mga problema na
magkaroon ng epekto ito sa kanilang pag-aaral.
Bilang pagsusuri, ayon kay Barnachea (2013), ang problemang pampamilya ay isa
sa dahilan kung bakit marami sa mag-aaral ay naiisipang mag-cutting classes dahil sa
sama ng loob sa mga magulang. Away ng away ang kanyang mga magulang kaya
naisipan na magbulakbol na lamang sa mga ito. At isa pang dahilan ay ang impluwensya

Pahina| 31

P a h i n a | 32

ng masasamang barkada, ang masamang dulot ng modernong kabataan na isa ring


suliranin ng bayan.
Ang ibat ibang uri ng suliraning pampamilya ay may ibat iba ring epekto sa
isang indibidwal. Ito ay maaring tanggapin ng isang indibidwal sa negatibong paraan
kung saan mas ikasasama ng sitwasyon at pwede rin naming tanggapin nya ito sa
positibong paraan na kung saan magagamit niya itong inspirasyon upang maging matatag
sa pag-abot ng pangarap tungo sa ikauunlad ng kanyang sarili. Sa huli, nasa sa atin parin
ang desisyon kung anong daan ang ating tatahakin sa pagsuong sa mga pagsubok na ating
kakaharapin kasama ng ating mga pamilya. (Carlos, 2011)

Pahina| 32

P a h i n a | 33

Tanong blg. 7: Sa iyong palagay, ano ang posibleng solusyon sa mga suliraning pampamilya?

Mga Solusyon ayon sa mga Tagatugon


12%
a. komunikasyon
6%

b. Paggalang at pagsunod
38%

c. Pag-uuwaan
d. Magbigayan
e. Pagtutulungan at
pakikiisa

16%

28%

Ayon sa mga tagatugon sa mga nakalap na datos ang pinakamabisang solusyon ay


ang pagkakaroon ng komunikasyon na sinang-ayunan ng tatlumput walong bahagdan
(38%) ng mga tagatugon. Ayon naman sa dalawamput walong bahagdan (28%) ng mga
tagatugon ang paggalang at pagsunod sa mga magulang ang susi sa isang masayang
pamilya, sabi naman ng walong (8) tagatugon na may labing-anim na bahagdan (16%) na
ang pag-uunawaan ang solusyon sa problemang pampamilya, labing-dalawa naman ng
bahagdan (12%) ng mga tagatugon ang nagsabing kailangan ng pagtututulungan at
pagkakaisa ang isang magandang pamilya at anim nman na bahagdan (6%) sa mga
tagatugon na kailangang magbigayan para masolusyunan ang anumang problemang
pampamilya.

Pahina| 33

P a h i n a | 34

Ang pagkakaroon ng sapat at bukas na komunikasyon ay mahalaga sapagkat ito


ay ang pinakamagandang paraan upang iayos ang mga gusot sa inyong pamilya at nang
dahil dito napapagusapan ninyo ang mga problemang dapat sinusolusyonan ng
magkakasama dahil ang isang pamilya ay dapat na nagtutulungan, nag-uunawaan,
nagdadamayan at nagmamahalan lalung-lalo na sa mga panahong sinusubok ang inyong
samahan dahil ito ay sadyang nakaaapekto sa mga mag-aaral.
Bilang pagsusuri, ayon kay Dela Cruz, Sa pamamagitan ng komunikasyon,
naipahahayag ng mga kasapi ng pamilya ang kanilang mga pangangailangan, ninanais, at
ang kanilang pagmamalasakit sa isat isa. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay daan
upang maipahayag ng bawat kasapi ang pagkakaiba ng pananaw o di-pagsang-ayon
gayon din ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa isat isa. Sa pamamagitan ng
komunikasyon, nagagawa ng mga kasapi ng pamilya na malutas ang mga suliraning
dumarating.
Hindi nakapagtataka na ang hindi maayos na komunikasyon sa pamilya ay
nagiging sanhi ng hindi mabuting ugnayan ng mga kasapi nito. Ang hindi maayos na
komunikasyon ay maaaring maging sanhi ng madalas na pagtatalo sa pamilya,
kakulangan sa kakayahang malutas ang mga suliranin, paglalayo ng loob sa isat isa, at
mahinang pagbibigkis ng mga kasapi nito. Kaya ngat mahalagang mapabuti ang daloy
ng komunikasyon sa pamilya upang maging matatag ito.
Mas malaking hamon ang pagkakaroon ng mabisang komunikasyon
sa pamilya sa modernong panahon. Ang pamilya ay nahaharap sa maraming pagbabago.
Ang mga pagbabagong ito ay nakaaapekto sa daloy ng komunikasyon at sa uri ng
Pahina| 34

P a h i n a | 35

ugnayan ng mga kasapi ng pamilya. Ang ilan ay mga positibong pagbabago at ang ilan
naman ay mga hamong kailangang malampasan nito. Ilan sa mga positibong pagbabago
ay ang pagkakaroon ng mga kasapi nito ng kamalayan tungkol sa kanilang kalayaan
bilang tao, kamalayan tungkol sa kanilang pakikipagkapwa, mapanagutang
pagmamagulang, at edukasyon. Ang ilan naman sa mga negatibo ay ang entitlement
mentality, kawalang galang sa awtoridad at nakatatanda, ang mga kahirapan sa pagsasalin
ng pagpapahalaga, ang legal na paghihiwalay ng mga mag-asawa o pagsasawalang bisa
ng matrimonya ng kasal, pagpapalaglag, at kahirapan o kasalatan sa buhay. Nag-uugat
ang mga negatibong pagbabagong ito sa pamilya sa labis na materyalismo at
pangingibabaw ng paghahangad sa pansariling kapakanan bago ang pamilya. Natural
lamang na kung sira ang ugnayan sa pamilya, sira rin ang komunikasyon at gayon din
naman kung sira ang komunikasyon ay sira rin ang ugnayan ng pamilya.
Ang pinakamabisang tugon dito ay ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng
komunikasyon sa pagitan ng tao. Ang tunay na komunikasyon sa pagitan ng mga tao ay
tinawag ni Martin Buber na diyalogo. Ang tunay na diyalogo ay hindi lamang paguusap o pakikipagtalastasan. Hindi ito tulad ng teknikal na pakahulugan dito. Hindi ito
pakikipagkasundo o pakikipagpalitan ng impormasyon upang makumbinsi ang kapwa na
magkaroon ng katulad na pananaw.

Pahina| 35

P a h i n a | 36

KABANATA V
LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON
Sa pananaliksik na ito ay inilahad ang mga epekto ng mga suliraning pampamilya
sa mga mag-aaral na nasa unang taon ng kursong engineering sa Baliuag University. Sa
kabanatang ito ipinakita ng mga mananaliksik ang lagom ng mga datos na nakalap na
makikita sa Kabanata IV. Matatagpuan din sa kabanatang ito ang kasagutan at ang
posibleng mga solusyon sa mga problemang pampamilya gayundi ang mga
rekomendasyon ng mga mananaliksik ukol sa pag-aaral na ito. Lahat ng datos na nakalap
muna sa mga talatanungan ay masusing pinag-aralan upang mapagtibay at maging
matagumpay ang pamanahong papel na ito.

Lagom
Ang layunin ng pag-aaral na ito ay matukoy ang mga problemang pampamilya sa
mga mag-aaral. Nais ng mga mananaliksik na maipakita ang lahat ng datos na kanilang
nakalap tungkol sa pag-aaral na ito.
Ang pag-aaaral na ito ay isinagawa sa Baliuag University. Ang mga mananaliksik
ay gumamit ng palatanungan upang makakalap ng mga datos na ibinigay sa limampung
(50) estudyanteng nasa unang taon ng kursong engineering sa nasabing paaralan. Batay
sa mga datos sa mga talatanungan nalagom ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:

Pahina| 36

P a h i n a | 37

Tanong Blg. 1: Anong suliraning pampamilya ang kinakaharap mo sa ngayon?


Natuklasan sa pag-aaral na ito na ang problemang pinansyal ang pangunahing
problemang kinakaharan ng mga mag-aaral ayon sa datos labimpito (17) sa mga
tagatugon ang nagsasabing pinansyal ang kanilang pangunahing problemang pampamilya
na may talumput walong bahagdan (38%), labingtatlo naman sa mga tagatugon o
dalawamput anim na bahagdan (26%) ang nagsasabing sila ay may personal na
problema, dalawampung bahagdan (20%) ang mayroong kakulangan ng komunikasyon
ng mga myembro nito, labing-anim na bahagdan (16%) ang impluwensya ng media,
teknolohiya at kapaligiran at anim na bahagdan (6%) ang nagsasabing may iba pang
silang mga problema.
Tanong Blg. 2: Anong problemang personal ang iyong nararanasan?
Nalaman ng mga manannaliksik na ang pag-ibig na may apatnaput dalawang
bahagdan (42%) ang pangunahing personal na problema. Sumunod naman ang iba pang
kadahilanan tulad ng problema sa pag-aaral at skedyul na may apatnapung bahagdan
(40%), problema sa pisikal tulad ng pagkakaroon ng tigyawat, pagkakaroon ng mas
malaki at mas maliit na pangangatawan, problema sa bilang ng taas ng katawan o height ,
pagkakaroon ng mas maitim na balat at marami pang iba na may labingwalong bahagdan
(18%).
Tanong blg. 3: Sa loob ng inyong tahanan, ano ang madalas na pinaguugatan ng hindi

pagkakaunawaan?

Natuklasan mula sa mga datos sa katanungan na ito na sa loob ng tahanan ang


pangunahing pinagmumulan ng kakulangan ng komunikasyon ay ang di pagkakaunawaan
Pahina| 37

P a h i n a | 38

na may apatnapung bahagdan (40%). Kasunod ang inggitan sa pagitan ng mga


magkakapatid na may tatlumput apat na bahagdan (34%), iba pang problema tulad ng
katamaran, pagtututuruan sa gawaing bahay at iba pa na may labing-anim na bahagdan
(16%) at ang problemang mag-asawa tulad ng pagkakaroon ng ibang asawa o kabit na
may sampung bahagdan (10%).
Tanong blg. 4: Anong poblemang pampinansyal ang karaniwan mong
nararanasan?
Batay sa resulta sa tanong blg. 4 ang kakulangan ng pambayad sa matrikula ang
nangungunang problemang pampinasyal ang kilahaharap ng mga mag-aaral na may
bahagdang talumput anim (36%), kasunod ang iba pang problemang pampinansyal tulad
ng walang pambili ng kanilang luho, panggala, pambili ng kanilang bisyo at iba pa na
may bahagdang dalawamput apat (24%), kakulangan ng baon na may dalawampung
bahagdan (20%), kakulangan ng pambili ng pagkain labingdalawang bahagdan (12%) at
kakulanan ng pamasahe walong bahagdan (8%).
Tanong blg. 5: Ano ang impluwensya sa iyo ng media, teknolohiya at
kapaligiran?
Mula sa mga datos na nakuha ng mga mananaliksik napatunayan na mula sa
limampung bahagdan (50%) mula sa limampung tagatugon ang nagsasabing ang
pagkahumaling sa mga gadyet ang pinakamalaking implwensya ng midya, teknolohiya at
kapaligiran, kasunod naman nito ang pakikiangkop sa kung ano ang bago mula sa
tatlumpung bahagdan (30%) ng mga tagatugon, atdalawampung bahagdan (20%) ang
nagsasabing ang bisyo ang epekto nito sa kanila.
Pahina| 38

P a h i n a | 39

Tanong blg. 6: Nakakaapekto ba ang mga suliraning pampamilya sa iyong pagaaral?


Mula sa mga datos na nakalap ng mga mananaliksik lumalabas na sa apatnapung
(40) mag-aaral sa limampung tagatugon na may bahagdang walumpu (80%) ang
nagsabing nakakaapekto ang problemang pampamilya sa kanilang pag-aaral at sampu sa
mga tagatugon na may dalawampung bahagdan (20%).
Tanong blg. 7: Sa iyong palagay, ano ang posibleng solusyon sa mga suliraning
pampamilya?
Ayon sa mga tagatugon sa mga nakalap na datos ang pinakamabisang solusyon ay
ang pagkakaroon ng komunikasyon na sinang-ayunan ng tatlumput walong bahagdan
(38%) ng mga tagatugon. Ayon naman sa dalawamput walong bahagdan (28%) ng mga
tagatugon ang paggalang at pagsunod sa mga magulang ang susi sa isang masayang
pamilya, sabi naman ng walong (8) tagatugon na may labing-anim na bahagdan (16%) na
ang pag-uunawaan ang solusyon sa problemang pampamilya, labing-dalawa naman ng
bahagdan (12%) ng mga tagatugon ang nagsabing kailangan ng pagtututulungan at
pagkakaisa ang isang magandang pamilya at anim nman na bahagdan (6%) sa mga
tagatugon na kailangang magbigayan para masolusyunan ang anumang problemang
pampamilya.

Pahina| 39

P a h i n a | 40

Konklusyon
Ang pamilya ang pinakamaliit na yunit sa lipunan ngunit ang pinakamahalaga.
Tunay ngang napakalaking impluwensya ng pamilya sa paghubog ng pagkatao ninuman.
Sabi sa isang interbyu kay Mother Teresa ng siya ay manalo ng Nobel Prize Award dahil
sa kanyang pagkakawanggawa, What can we do to promote World Peace? at ang
kanyang naging sagot Go home and love your family. Ang mga pagsubok o suliraning
pampamilya ay normal lamang sa isang pamilya. Ang problema ang humuhubog sa
pagsasama ng mga myembro nito. Hindi masasabing kayo ay isang pamilya kung hindi
dumaan sa mga problema na sumubok sa inyong samahan. Ngunit sa pagkakataong ito na
ibat iba ang klase ng pamilyang pinagmulan ng mga respondente, masusing nasuri ang
ang mga sumusunod na konklusyon:
Lumalabas na ang pinansyal na problema ang nangunguna sa listahan ng
pinagmumulaan ng suliranin sa loob ng tahanan. Ang karaniwang pinagmumulan nito ay
ang kawalan ng trabaho ng mga magulang, dami ng gastusin ng pamilya at iba pa. Isa sa
mga epekto nito ay ang kakulangan sa pambayad ng matrikula ng mga mag-aaral.
Ang sumunod ay ang problemang personal. Kung susumahin ang mga nalikom na
datos, lumalabas na ang problema sa pag-ibig ang pinakamadalas na nararanasan ng isang
estudyante na nagdudulot ng malaking epekto sa kanyang relasyon sa kanyang pamilya at
lalung-lalo na sa kanyang pag-aaral. Batay rin sa mga kaugnay na literature, ang pag-ibig
ay normal lamang sa mga mag-aaral higit sa lahat sa mga kabataan. Sinasabing hindi
matatawag na ganap na tao kung hindi ka pa umibig o nagmahal.

Pahina| 40

P a h i n a | 41

Batay pa rin sa nalikom na datos sa sarbey, ang pinaka madalas na pinag-uugatan


ng kakulangan ng komunikasyon ay ang hindi pagkakaunawaan ng bawat miyembro ng
pamilya. Sa pamamagitan ng pagkakaunawaan nagkakaroon ng komunikasyon upang
maipahahayag ng mga kasapi ng pamilya ang kanilang mga pangangailangan, ninanais, at
ang kanilang pagmamalasakit sa isat isa. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay daan
upang maipahayag ng bawat kasapi ang pagkakaiba ng pananaw o di-pagsang-ayon
gayon din ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa isat isa. Sa pamamagitan ng
komunikasyon, nagagawa ng mga kasapi ng pamilya na malutas ang mga suliranin ng
may kaayusan.
Ang media, teknolohiya, at kapaligiran ay isa rin sa mga bagay na nakadaragdag
sa mga suliraning kinakaharap ng isang pamilya. Halimbawa, ang simpleng paggamit ng
cellphone ay nakababawas sa mga oras na dapat ay oras ninyo ng inyong pamilya upang
makapagkwetuhan at makapag-bonding. Isa pang epekto nito ang pagkakaroon ng
bisyo mula sa imluwensya ng mga kaibigan at kapaligiran.
Maraming bagay ang nakakadagdag sa mga suliraning pampamilya na
nakaaapekto ng husto sa mga estudyante. Ang mga ito ay maaaring positibo o negatibo
ngunit kadalasan ito ay negatibo. Ang pamilya may sapat na komunikasyon sa mga
myembro nito ay may matibay ang pundasyon sa isat-isa.
Rekomendasyon
Sa aming pag-aaral na isinagawa, natuklasan na ang ibat ibang suliraning
pampamilya ay lubhang nakaaapekto sa pag-aaral ng isang estudyante. Una dito ay ang

Pahina| 41

P a h i n a | 42

problemang pinansyal, sumunod ang problemang personal, di pagkakaunawaan ng mga


miyembro, at ang impluwensya ng media, teknolohiya at kapaligiran na kanyang
ginagalawan.
Inirerekomenda ng mga mananaliksik na mas palawakin pa ang pananaliksik na
ito, una sa pamamagitan ng pagkuha ng mas marami pang mga tagatugon. Mas
makakatulong kung makakakuha pa ng mga tagatugon mula sa ibang taon, ibang kurso,
at pang ibang unibersidad.
Makatutulong rin kung hihingi ng payo mula sa mga may karanasan na sa
paggawa ng pananaliksik upang makakakalap pa ng mas maraming impormasyon at
batayan sa ikaaayos ng paggawa ng pananaliksik na gagawin at upang maging batayan
rin ito ng mga susunod pang pananaliksk sa hinaharap.

Pahina| 42

P a h i n a | 43

BIBLIYOGRAPI
Dy, Manuel. Jr., Pilosopikal na Batayang Espritwalidad ng Pamilyang Filipino
(http://dsspace.slu.edu.ph/handle/123456789/122)
(http://health.howstuffworks.com/understanding-family-structures-and-dynamicsga4.htm)
Edukasyon sa Pagpapakatao : Modyul para sa Mag-aaral, Modyul 3: Ang Kahalagahan
ng Komunikasyon sa Pagpapatatag ng Pamilya
Tolentino, R., et al (2005). Gabay sa pamilya. Pasay City: Paulines Publishing House.
Villanueva, L. (2003). At silang dalaway magiging isa. Pasay City: Paulines Publishing
House.
http://www.akoaypilipino.eu/gabay/ang-stress-o-tensiyon-at-ilang-paraan-na-maiwasanito
http://www.seasite.niu.edu/tagalog/new_intermediate_tagalog/Intermediate_Thematic_Le
sson/Lessons/PamilyangPinoy/ang_pamilya.htm
Ang Pamilya sa Loob ng mga Teleserye sa Telebisyon NI: Ma. Rita R. Aranda
,Departamento ng Filipino ,Pamantasang De La Salle-Maynila (aranda_rita@yahoo.com)
Paradaym: Pananaliksik sa Wikang Filipino (Intelektwalisasyon, Disiplina at Konsepto)
Ynnos azaban, 2012
Barnachea, 2013
Pahina| 43

P a h i n a | 44

Jonathan Louis Herbolario The

Relationship of Single Parent

familyhood and Two Parent

Familyhood on School Descipline and

Academic Performance, 2012

Palatanungan sa Pananaliksik na may titulong Mga Suliraning Pampamilya ng mga Magaaral na nasa Unang Taon ng Kursong Engineering sa Baliuag University
Pangalan(opsyonal):_____________________
Kurso:__________________________

Edad:___________________
Kasarian:________________

PANUTO: Pumili ng sagot at bilugan.


1. Anong suliraning pampamilya ang kinakaharap mo sa ngayon?
a. Personal
b. Hindi pagkakaunawaan ng mga myembro ng pamilya
c. Pinansyal
d. Impluwensya ng media, teknolohiya at kapaligiran
e. Iba pa:__________________________
2. Anong problemang personal ang iyong nararanasan?
a. Pag-ibig
b. Pagdududa sa kasarian
c. Pisikal
d. Iba pa:__________________________
a. Sa loob ng inyong tahanan, ano ang madalas na pinag-uugatan ng Kakulangan ng
komunikasyon?
b. Inggitan sa pagitan ng mga kapatid
c. hindi pagkakaunawaan ng mga myembro ng pamilya
d. Problemang mag-asawa ( mga magulang)
e. Iba pa:__________________________
3. Anong poblemang pampinansyal ang karaniwan mong nararanasan?
a. Walang baon
b. Walang pambayad ng matrikula
Pahina| 44

P a h i n a | 45

c. Walang pambili ng pagkain


d. Walang pamasahe
e. Iba pa:__________________________
4. Ano ang impluwensya sa iyo ng media, teknolohiya at kapaligiran?
a. Bisyo
b. Pagkahumaling sa mga gadgets
c. Pakiki-angkop sa kung ano ang bago (trending at iba pa)
d. Iba pa:__________________________
5. Nakakaapekto ba ang mga suliraning pampamilya sa iyong pag-aaral?
a. oo
b. hindi
PANUTO: Ibigay lamang ang inyong mga opinion sa piling tanong.
6. Sa iyong palagay, ano ang posibleng solusyon sa mga suliraning pampamilya?

Ang isang masayang pamilya ay maihahalintulad sa pagluluto dapat


pagsamahin ang pagmamahal sa puso ng bawat kasapi ng pamilya, tunawin ng sabaysabay, dagdagan ng maraming pagmamahal , ihalo ng mabuti sa respeto at pagtitiwala,
lutuin sa pagkamahinahon, pagtawa, pananampalataya, pag-asa at kaligayahan,
buhusan ng maraming pag-unawa

( huwag kalimutan ang pasensya),

budburan ng mga halik at mga yakap. At ang pinakamahalaga, lutuin ng


panghabambuhay.
Maraming salamat po sa inyong kooperasyon at isang magandang araw!.
http://www.academia.edu/11284720/ISANG_PAGSUSURI_SA_PERSEPS
YON_SA_AT_AKTWAL_NA_KAHUSAYANG_PAMPAGTUTURO_NG_GUR
O
http://leippanocflor.blog.com/2014/04/09/katangian-ng-isang-epektibongguro/
Pahina| 45