You are on page 1of 7

Bahasa

Perdag
angan
Bahasa
Perhub
ungan

Bahasa
Pentad
biran

Peran
an
Bahas
a
Melay
u

Bahasa
Perund
angan

Bahas
a
Ilmu

Bahas
a
Persur
atan

Bahasa Perdagangan

Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan telah


berperanan memudahkan pedagang dalam urusan
jual beli. Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka,
terdapat 84 bahasa dipertuturkan di Pelabuhan
Melaka.

Home

Bahasa Perhubungan

Bahasa Melayu digunakan dalam perhubungan


antara kerajaan Melayu dengan kerajaan luar.
Contohnya,

surat

Sultan

Kelantan

kepada

Wright William Duff, 1900-1901.

Home

Bahasa Pentadbiran

Bahasa

Melayu

digunakan

dalam

sistem

pentadbiran dan pemerintahan pada Zaman


Kesultanan Melayu Melaka.

Home

Bahasa Perundangan

Bahasa Melayu digunakan dalam Hukum kanun


Melaka. Hukum ini menjadi panduan penting
dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan
pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Home

Bahasa Ilmu

Golongan ulama menyampaikan ilmu agama


kepada

Raja-raja

Melayu

di

istana

dalam

Bahasa Melayu.

Home

Bahasa Persuratan

Bahasa Melayu sebagai bahasa persuratan jelas


terlihat

pada

karya-karya

yang

dihasilkan.

Contohnya, Tuhfat Al-Nafis oleh raja Ali haji


pada 1885 tentang kesultanan Johor Riau.

Home