You are on page 1of 70

04 01 GRAPHIC FOUNDATION

TERHAD

TEKNOLOGI PE

TERHAD

Cetakan Pertama Julai 2013


Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia
http ://www.jtm.gov.my/kurikulum

Hak Cipta Terpelihara. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai TERHAD. Tidak dibenarkan
mengeluar mana-mana bahagian dalam kandungan Bahan Pembelajaran Bertulis (WIM)
dalam apa jua bentuk tanpa keizinan daripada Jabatan Tenaga Manusia (JTM).

Bahan Pembelajaran SEMESTER SATU ini dibangunkan bagi kursus sepenuh masa di
Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) oleh Ahli Jawatankuasa Pembangunan
WIM dan disemak serta diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Kurikulum untuk tujuan
gunapakai bagi semua ILJTM yang terlibat.

KERTAS TUGASAN
Kod Pengesahan WIM

: WIM/A02/12013/S01/P1

Kod Pengesahan Silibus

: SFB/A02/22011/P2

Tarikh Pengesahan WIM

: 30 Januari 2013

PENGESAHAN JAWATANKUASA PEMANDU KURIKULUM


KLUSTER PENGELUARAN

Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa Bahan Pembelajaran Bertulis (WIM) kluster
Pembuatan bagi kursus peringkat Sijil Teknologi Pemesinan Am - Semester Satu telah
disemak dan DISAHKAN dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kurikulum
bil. ........................ yang diadakan pada .................................... Sehubungan itu, WIM ini
hendaklah digunapakai bermula ..................................... di seluruh Institut Latihan
Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM).

....................................................

....................................................

Pengerusi Kluster

Pengerusi Mesyuarat
Jawatankuasa Pemandu Kurikulum

KANDUNGAN
SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM.......................................i
SENARAI SINGKATAN.............................................................................................ii
KERTAS TUGASAN MODUL 1................................................................................1
A02-01-01 ENGINEERING DRAWING..........................................................................1
GROUP CLUSTERING MODULE 1...............................................................................2
LE1 INTERPRET PART DRAWING AND MEASURE PARTS...........................3
LE2 DRAW HAND SKETCHING, ORTHOGRAPHIC AND ISOMETRIC
DRAWING.................................................................................................5

KERTAS TUGASAN MODUL 2..............................................................................11


A02-01-01 ENGINEERING DRAWING.........................................................................11
GROUP CLUSTERING MODULE 2.............................................................................12
LE1 APPLY WORKSHOP SAFETY.................................................................13
LE2 IDENTIFY TYPE OF METAL (SPARK TEST & COLOR CODE)..............15
LE3 SET UP WORKPIECE.............................................................................17
LE4 SET UP BENCH WORK EQUIPMENTS..................................................19
LE5 SET UP TOOLS.......................................................................................22
LE6 EXECUTE BENCHWORK PROCESS.....................................................24

KERTAS TUGASAN MODUL 3..............................................................................26


A02-01-03 MACHINE MAINTENANCE I......................................................................26
GROUP CLUSTERING MODULE 3.............................................................................27
LE1 IDENTIFY ROUTINE MAINTENANCE REQUIREMENT.........................28
LE2 EXECUTED ROUTINE MAINTENANCE.................................................30

KERTAS TUGASAN MODUL 4..............................................................................32


A02-01-04 TURNING OPERATION..............................................................................32
GROUP CLUSTERING MODULE 4.............................................................................33
LE1 SET UP LATHE MACHINE......................................................................34
LE2 SET UP CUTTING TOOLS......................................................................37
LE3 SET UP WORKPIECE.............................................................................39
LE4 EXECUTE LATHE OPERATION..............................................................41

KERTAS TUGASAN MODUL 5..............................................................................43


A02-01-05 MILLING OPERATION I.............................................................................43
GROUP CLUSTERING MODULE 5.............................................................................44
LE1 SET UP MILLING MACHINE...................................................................45
LE2 SET UP MILLING MACHINE...................................................................47
LE3 SET UP WORKPIECE................................................................................49
LE4 EXECUTE MILLING OPERATION.............................................................51

KERTAS TUGASAN MODUL 6..............................................................................53


A02-01-06 GRINDING OPERATION............................................................................53
GROUP CLUSTERING MODULE 6.............................................................................54

LE1
LE2
LE3
LE4

SET UP SURFACE GRINDING MACHINE..............................................55


GRIND WORKPIECE..............................................................................58
SET UP GRINDER MACHINES FOR GRINDING CUTTING TOOLS AND
CUTTERS................................................................................................60
EXECUTE TOOL AND CUTTER GRINDING...........................................62

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM


KURSUS TEKNOLOGI PEMESINAN AM

Ahli Jawatankuasa :
1.

Mohd Yusri Bin Mohd Rahim


(Pengerusi Kluster Pembuatan)

JMTi

2.

Rosmiza Binti Majid


(Penolong Pengerusi Kluster Pembuatan)

ADTEC Kulim

3.

Noor Azila Binti Zamani


(Ketua Penyelaras)

ILP Sandakan

4.

Ismail Bin Sulong


(Penolong Ketua Penyelaras)

ILP Kuala Terengganu

5.

Mohd Faizal Bin Abdul Muhaini

ILP Labuan

6.

Fathi Safwan Bin Che Yusof

ILP Kuantan

7.

Khairil Amir Bin Ramli

ILP Jitra

8.

Muhammad Shabri Bin Husain

ILP Pasir Gudang

Urusetia :
1.

Pn. Hafazah binti Jaffar

BKT, Ibu Pejabat

2.

En. Afande Bin Iberahim

BKT, Ibu Pejabat

Tarikh dibangunkan

2 6 Februari 2012

Tempat

ADTEC Kemaman, Terengganu

SENARAI SINGKATAN
IS

INFORMATION SHEET

WS

WORK SHEET

AS

ASSIGNMENT SHEET

KOD KURSUS
SEMESTER
NO. MODUL
NO. LE
JENIS WIM

A02-01-03-LE1-IS

KERTAS
TUGASAN MODUL
1
A02-01-01 ENGINEERING DRAWING

GROUP CLUSTERING MODULE 1


A02-01-01-LE1 INTERPRET PART DRAWING AND MEASURE PARTS
02.01 Carry Out Linear Measurement
02.02 Carry Out Angular Measurement
02.03 Carry Out Gauge Application
02.04 Carry Out Common Geometric Dimensioning And Tolerancing (GD&T) Application
A02-01-01-LE2 DRAW HAND SKETCHING, ORTHOGRAPHIC AND ISOMETRIC DRAWING
01.01 Carry Out Technical Free Hand Sketching
01.02 Carry Out Orthographic Drawing
01.03 Carry Out Pictorial Drawing

MUKASURAT 2

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-01 ENGINEERING DRAWING

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE1

INTERPRET PART DRAWING AND MEASURE PARTS

02.01
02.02
02.03
02.04

CARRY OUT LINEAR MEASUREMENT


CARRY OUT ANGULAR MEASUREMENT
CARRY OUT GAUGE APPLICATION
CARRY OUT COMMON GEOMETRIC DIMENSIONING AND
TOLERANCING (GD&T) APPLICATION

NO. TUGASAN
BERKAITAN

PRODUCE ENGINEERING DRAWING USING VARIOUS TYPE OF


MEASURING EQUIPMENT, MEASURING CHECK SHEET, PARTS SAMPLE,
PARTS DRAWING, STATIONERIES, DRAWING EQUIPMENT, GEOMETRIC
DIMENSIONING AND TOLERANCE REFERENCE CHART SO THAT:

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

PARTS DRAWING INTERPRETED, MEASURING INSTRUMENT AND GAUGE


SELECTED, PARTS MEASURED, MEASURING DATA COMFIRMED,
GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCE POINT (GD&T) IDENTIFIED
AND RECORDED, DRAWING INSTRUMENT SELECTED, TECHNICAL FREE
HAND DRAWING SKETCHED, ORTHOGRAPHIC AND ISOMETRIC DRAWING
DRAWN, DRAWING QUALITY REVIEWED AND GEOMETRIC DIMENSIONING
AND TOLERANCE POINT IDENTIFIED IN ACCORDANCE PARTS
SPECIFICATIONS AND DRAWING STANDARD REQUIREMENTS.

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :-

A02-01-01-LE1-AS

INTERPRET PART DRAWING AND MEASURE PARTS USING PARTS


DRAWING, MEASURING EQUIPMENT, MEASURING CHECK SHEET,
PART SAMPLE, GAUGES, GEOMETRIC DIMENSIONING AND
TOLERANCING REFERENCE CHART SO THAT PARTS DRAWING
INTERPRETED,
LINEAR,
ANGULAR,
GAUGE
MEASURING
INSTRUMENT AND PARTS SELECTED, MACHINING PARTS
MEASURED AND MEASURING DATA CONFIRMED, GEOMETRIC
DIMENSIONING AND TOLERANCING (GT&T) POINT IDENTIFIED AND
RECORDED IN ACCORDANCE WITH PARTS SPECIFICATION
REQUIREMENT.

PINDAAN : 1

MUKASURAT 3

LUKISAN KEJURUTERAAN

Perenggan 1
2

ARAHAN

Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang diberikan


3

SOALAN (Heading 4)
a. Apakah itu lukisan kejuruteraan?

b. Apakah yang dimaksudkan dengan had terima dan gegasan?


c. Berikan 5 jenis garisan dalam lukisan kejuruteraan
d. Terangkan 2 jenis garisan yang anda tahu?
e. Terangkan kegunaan peralatan mengukur dibawah

f.

i.

Micrometer

ii.

Protractor Bevel

iii.

Gauge Block

iv.

Tolok Go No-Go

v.

Bar sine

Bagaimanakah kaedah pengukuran panjang?

g. Apakah punca ralat sifar?


h. Berikan 3 jenis peralatan lukisan

i.

Terangkan 3 jenis peralatan lukisan?

j.

Terangkan kegunaan kertas butcher?

RUJUKAN (Heading 4)

1. John r. Wright dan Larry D. Helsel (1999).Introduction to Material and


Processes, Penerbit, ISBN No.
2. Kertas penerangan A02-01-01 (2005 2012)

A02-01-01-LE1-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 4

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-01 ENGINEERING DRAWING

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE2

NO. TUGASAN
BERKAITAN

01.01
01.02
01.03

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

DRAW HAND SKETCHING, ORTHOGRAPHIC AND


ISOMETRIC DRAWING
CARRY OUT TECHNICAL FREE HAND SKETCHING
CARRY OUT ORTHOGRAPHIC DRAWING
CARRY OUT PICTORIAL DRAWING

PERFORM ENGINEERING DRAWING USING VARIOUS MEASURING,


VARIOUS GAUGES, MEASURING CHECK SHEET, PARTS SAMPLE, PARTS
DRAWING,
STATIONERIES,
DRAWING
INSTRUMENTS,
DRAWING
EQUIPMENTS, GEOMETRIC DIMENSIONING, TOLERANCE REFERENCE
CHART SO THAT:PARTS DRAWING IS INTERPRETED, PARTS ARE
MEASURED, MEASURING DATA CONFIRMED, GEOMETRIC DIMENSIONING
AND TOLERANCE (GD&T) POINT IDENTIFIED AND RECORDED DRAWING
INSTRUMENT SELECTED, TECHNICAL FREE HAND SKETCHING,
ORTHOGRAPHIC DRAWING AND ISOMETRIC DRAWING DREW, DRAWING
QUALITY REVIEWED AND GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCE
POINT IDENTIFIED IN ACCORDANCE WITH LINEAR, ANGULAR
DIMENSION, GAUGE INSPECTION, PARTS SPECIFICATION AND DRAWING
STANDARD REQUIREMENT.

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :DRAW HAND SKETCHING, ORTHOGRAPHIC AND ISOMETRIC
DRAWING USING STATIONERIES, DRAWING BOARD, MEASURING
INSTRUMENT PARTS SAMPLE AND PARTS DRAWING SO THAT
TECHNICAL HAND SKETCHING, ORTHOGRAPHIC AND ISOMETRIC
DREW
IN
ACCORDANCE
WITH
STANDARD
DRAWING
REQUIREMENT.

A02-01-01-LE1-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 5

LUKISAN ORTOGRAFIK DAN ISOMETRIK

a. Menerangkan konsep satah unjuran dan menerangkan prinsip unjuran ortografik


untuk menghasilkan pandangan biasa
b. Menggunakan simbol yang betul bagi sistem unjuran sudut pertama dan sudut
ketiga dan mengunjurkan pandangan utama yang dikehendaki mengikut sistem
unjuran sudut ketiga.
c. Memilih pandangan pandangan utama yang perlu dan memahami sistem kedudukan
pandangan dalam lukisan ortografik
d. Supaya para pelajar dapat faham konsep, ciri-ciri, panduan pembinaan dan cara

mendimensi lukisan isometri.

ARAHAN

Pelajar dikehendaki menjawab semua soalan yang di beri.


6

SOALAN

A. LUKISAN ORTHOGRAFIK
1. Di dalam lukisan ortografik, simbol unjuran sudut ketiga terletak di sukuan
berapa?
A.
B.
C.
D.

0 hingga 90
90 hingga 180
180 hingga 270
270 hingga 360
2. Sebutkan satah-satah yang terdapat pada unjuran Ortografik.

A.
B.
C.
D.

Menegak, melintang, mendatar.


Mendatar, menyerong, menegak
Menegak, mendatar, mendatar tambahan.
Mendatar, menegak, menegak tambahan.
3. Dalam prinsip unjuran orthografik , Satu objek boleh menghasilkan ________
pandangan
A.
B.
C.
D.

A02-01-01-LE1-AS

Tujuh
Enam
Lima
Empat

PINDAAN : 1

MUKASURAT 6

4. Peraturan dalam unjuran, pandangan yang menunjukan bahagian tinggi


objek ialah __________
A.
B.
C.
D.

Pelan
Pandangan hadapan
Pandangan sisi
Pandangan hadapan dan sisi

5. Bagaimanakah untuk menentukan sesuatu sisi itu adalah pandangan


hadapan
A.
B.
C.
D.

Pilih sisi yang terpendek


Pilih sisi yang rumit
Pilih sisi terpanjang
Pilih sisi yang terlebar

6. Di bawah adalah lukisan ortografik. Namakan pandangan-pandangan berikut.


a.

b.

c.

7. Lengkapkan lukisan unjuran ortografik sudut ketiga pada pandangan yang


tertinggal dibawah ini:

A02-01-01-LE1-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 7

8. Lakarkan gambaran yang jelas simbol bagi unjuran sudut ketiga di dalam
lukisan ortografik pada kotak yang disediakan di bawah. Lakaran hendaklah
lengkap dengan ukuran (formula) yang betul.

9. Namakan pandangan pandangan utama di dalam ortografik


i.

..

ii.

..

iii.

..

10. Berikan perbezaan antara unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga
di dalam lukisan kejuruteraan.

A02-01-01-LE1-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 8

B. LUKISAN ISOMETRIK
1. Lukisan Isometrik melibatkan 2 dimensi iaitu panjang dan lebar sahaja.
2. Kecondongan objek dalam lukisan isometrik adalah 45.
3. Paksi isometrik boleh disusun dalam pelbagai kedudukan asalkan jarak anatara paksi
adalah 120.
4. Terdapat 3 jenis paksi iaitu paksi lazim, paksi terbalik dan paksi isometrik
5.

Paksi lazim adalah untuk objek dipandang dari arah bawah.

6. Ukuran dalam unjuran isometrik adalah % daripada ukuran sebenar.


7. Bulatan dalam isometrik akan kelihatan berbentuk
8. Lukisan Isometrik mempunyai . paksi, iaitu ,.. ,
.
9. Bulatan isometrik boleh dilukis dengan 2 cara iautu kaedahdan
kaedah
10. Lakarkan lukisan isometrik bagi pandangan ortografik di bawah.

A02-01-01-LE1-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 9

RUJUKAN

1. Lukisan Geometri, IBS, Md Nasir Abd.Rahman, ms 200 281


2. Lukisan kejuruteraan, Dewan Bahasa Dan Pustaka, ms 99 116
3. MD. NASIR, 1997. LUKISAN GEOMETRI. Lukisan Isometri. M/s: 282-314. Internatinal
Book Service.
4. Geotsch, Nelson, Chalk. 4th. Ed. TECHNICAL DRAWING, Delmar Publishers.
5. Thomas E. FRENCH, Charles J. VIERCK. 4th. Ed. THE FUNDAMENTALS OF
ENGINEERING DRAWING & GRAPHIC TECHNOLOGY. McGraw-Hill Company.
6. Madsen, Shumaker, Turpin, Stark. 2nd. Ed. ENGINEERING DRAWING and DESIGN.
Delmar Publishers.
7. French, Svensen, Helsel,Urbanick. 12th.
COMMUNICATIONS. Glencoe McGraw-Hill.
A02-01-01-LE1-AS

PINDAAN : 1

Ed.

MECHANICAL

DRAWING

CAD

MUKASURAT 10

KERTAS TUGASAN
MODUL 2
A02-01-01 ENGINEERING DRAWING

GROUP CLUSTERING MODULE 2


A02-01-02- LE1 APPLY WORKSHOP SAFETY
03.03a: Workshop safety
A02-01-02- LE2 IDENTIFY TYPE OF METAL (SPARK TEST & COLOR CODE)
03.03b: Identify Type of Metal (Spark Test and colour code)
A02-01-02- LE2 IDENTIFY TYPE OF METAL (SPARK TEST & COLOR CODE)
03.01: Carry Out Filing Work
03.02: Carry Out Material Cutting
03.03: Carry Out Knocking And Hammering Work
A02-01-02- LE4 SET UP BENCH WORK EQUIPMENTS
03.01: Carry Out Filing Work
03.02: Carry Out Material Cutting
03.03: Carry Out Knocking And Hammering Work
A02-01-02- LE 5 SET UP TOOLS
03.01: Carry Out Filing Work
03.02: Carry Out Material Cutting
03.03: Carry Out Knocking And Hammering Work
A02-01-02- LE 6 EXECUTE BENCHWORK PROCESS
03.01: Carry Out Filing Work
03.02: Carry Out Material Cutting
03.03: Carry Out Knocking And Hammering Work

MUKASURAT 12

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-02 BENCHWORK

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

1 APPLY WORKSHOP SAFETY

NO. TUGASAN
BERKAITAN

03.03a WORKSHOP SAFETY

PE
PE PERFORM BENCH WORK USING WORK PIECE, HAND TOOLS, CLEANING
TOOLS, ENGINEER SQUARE, SURFACE TABLE, PARTS DRAWING, BAND
SAW, POWER HACKSAW, LINEAR MEASUREMENT TOOLS, CUTTING
FLUID, BENCH VISE, MACHINE VISE, MARKING MEDIA, ANVIL, DRILLING
MACHINE, DRILL CHUCK, DRILLING SLEEVE AND SOCKET, DRILL BITS,
OBJEKTIF
PARALLEL BLOCK, MACHINE MANUAL, CENTER DRILL, REAMER,
GAUGES, TAP, SCREW, TAP WRENCH, DIE STOCK, DIAL INDICATOR AND
PRESTASI
COUNTER
BORE/COUNTERSINK
SO
THAT
PARTS
DRAWING
AKHIRAN (TPO)
INTERPRETED, WORK PIECE SET UP, BENCH WORK EQUIPMENTS,
TOOLS SET UP, BENCH WORK PROCESS EXECUTED, PARTS
SPECIFICATIONS
CONFIRMED
IN
ACCORDANCE
WITH
PART
SPECIFICATION REQUIREMENT.

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :APPLY SAFETY PRACTICE , ENSURE PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT (PPE), WORKSHOP FLOOR, GANGWAY AND
EMERGENCY EXIT ARE HAZARD FREE DURING WORKING IN
COMPLIANCE WITH SAFETY RULES AND REGULATION DURING
WORKING AREA.

APPLY WORKSHOP SAFETY


MUKASURAT 13

ARAHAN

Sila jawab semua soalan


9

SOALAN (Heading 4)
a. Pada umumnya kemalangan didalam bengkel terbahagi kepada dua, bergantung pada punca
berlakunya kemalangan tersebut ?

b. Senaraikan kemalangan yang bolih berlaku akibat daripada keadaan peralatan,


mesin

serta keadaan kerja yang dilakukan dan langkah-langkah perlu bagi

mengelakkan

kemalangan tersebut dari berlaku ?

c. Apakah yang harus dibuat, jika besi tuangan itu terlalu berat untuk diangkat?
d. Mengapakah bergurau dilarang sama sekali semasa berada di dalam bengkel?
e. Namakan sekurang-kurangnya lima amalan terbaik untuk pengurusan bengkel?
f.

Tuliskan bagaimana cecair mudah terbakar boleh dikawal?

g. Apakah langkah-langkah kawalan untuk udara mampat?


h. Mengapa semua penghadang mesti diletakkan sebelum memesin?
i.

Namakan perkara-perkara bahaya utama bagi jentera mesin?

j.

Apakah cara pemadam yang lebih sesuai untuk memadamkan api jenis A ?

k. Api didalam kelas A itu timbulnya dari apa?


l.

Api jenis B timbulnya dari apa?

m. Apakah cara pemadaman yang lebih sesuai untuk memadamkan api jensi B
n. Kenapakah air tidak boleh digunakan untuk pemadaman api jenis C?

10

RUJUKAN

Installation And Maintenance Manual ROMI TORMAX 16-8

Operators Manual Combination Lathe,Mill,Drill Smithy Granite 1300 Series

Lubricant & Greasing Notes PDF

MUKASURAT 14

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-02 BENCHWORK

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE3

NO. TUGASAN
BERKAITAN

IDENTIFY TYPE OF METAL (SPARK TEST & COLOR CODE)

03.03b : IDENTIFY TYPE OF METAL (SPARK TEST AND COLOUR


CODE)

PE
PE PERFORM BENCH WORK USING WORK PIECE, HAND TOOLS, CLEANING
TOOLS, ENGINEER SQUARE, SURFACE TABLE, PARTS DRAWING, BAND
SAW, POWER HACKSAW, LINEAR MEASUREMENT TOOLS, CUTTING
FLUID, BENCH VISE, MACHINE VISE, MARKING MEDIA, ANVIL, DRILLING
MACHINE, DRILL CHUCK, DRILLING SLEEVE AND SOCKET, DRILL BITS,
OBJEKTIF
PARALLEL BLOCK, MACHINE MANUAL, CENTER DRILL, REAMER,
GAUGES, TAP, SCREW, TAP WRENCH, DIE STOCK, DIAL INDICATOR AND
PRESTASI
COUNTER
BORE/COUNTERSINK
SO
THAT
PARTS
DRAWING
AKHIRAN (TPO)
INTERPRETED, WORK PIECE SET UP, BENCH WORK EQUIPMENTS,
TOOLS SET UP, BENCH WORK PROCESS EXECUTED, PARTS
SPECIFICATIONS
CONFIRMED
IN
ACCORDANCE
WITH
PART
SPECIFICATION REQUIREMENT.

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :IDENTIFY TYPE OF METAL (SPARK TEST AND COLOR CODE) BY
CONDUCTING SIMPLE WORKSHOP TESTS, INTERPRETING COLOR
CODE AND MATERIAL SPECIFICATION SO THAT THE TYPE OF
MATERIAL DETERMINED AGAINST ITS SPECIFICATION

MUKASURAT 15

IDENTIFY TYPE OF METAL (SPARK TEST AND COLOUR CODE)

11

ARAHAN

Sila jawab semua soalan

12

SOALAN

a. Sebutkan 5 cara mengenal keluli


b. Bagaimanakah biasanya keluli digredkan
c. Apakah yang dimaksudkan dengan ujian bunga api
d. Senaraikan 5 cara menentukan untuk menentukan saiz logam serta keadaan kerja yang
e. Terangkan dengan terperinci 2 cara untuk menentukan saiz logam
f.

Sebutkan jenis-jenis logam ferrus

g. Terangkan Keluli karbon tinggi (High carbon steel) dan Keluli tahan lasak (High speed
steel)
h. Mengapakah keluli jenis kilat banyak digunakan di hospital dan industri makanan
i.

Bagaimanakah kaedah untuk menghasilkan besi tuang

j.

Terangkan jenis-jenis keluli pancalogam

13

RUJUKAN

Installation And Maintenance Manual ROMI TORMAX 16-8

Operators Manual Combination Lathe,Mill,Drill Smithy Granite 1300 Series

Lubricant & Greasing Notes PDF

MUKASURAT 16

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-02 BENCHWORK

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE4

NO. TUGASAN
BERKAITAN

SET UP WORKPIECE

03.01: CARRY OUT FILING WORK


03.02: CARRY OUT MATERIAL CUTTING
03.03: CARRY OUT KNOCKING AND HAMMERING WORK

PE
PE PERFORM BENCH WORK USING WORK PIECE, HAND TOOLS, CLEANING
TOOLS, ENGINEER SQUARE, SURFACE TABLE, PARTS DRAWING, BAND
SAW, POWER HACKSAW, LINEAR MEASUREMENT TOOLS, CUTTING
FLUID, BENCH VISE, MACHINE VISE, MARKING MEDIA, ANVIL, DRILLING
MACHINE, DRILL CHUCK, DRILLING SLEEVE AND SOCKET, DRILL BITS,
OBJEKTIF
PARALLEL BLOCK, MACHINE MANUAL, CENTER DRILL, REAMER,
GAUGES, TAP, SCREW, TAP WRENCH, DIE STOCK, DIAL INDICATOR AND
PRESTASI
COUNTER
BORE/COUNTERSINK
SO
THAT
PARTS
DRAWING
AKHIRAN (TPO)
INTERPRETED, WORK PIECE SET UP, BENCH WORK EQUIPMENTS,
TOOLS SET UP, BENCH WORK PROCESS EXECUTED, PARTS
SPECIFICATIONS
CONFIRMED
IN
ACCORDANCE
WITH
PART
SPECIFICATION REQUIREMENT.

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP WORK PIECE USING WORK PIECE, HAND TOOLS, BENCH
VISE, MACHINE VISE, MARKING MEDIA AND PARALLELS SO THAT
MATERIALS CATEGORIZED, STORED AND RECORD UPDATED IN
ACCORDANCE WITH PART SPECIFICATION REQUIREMENT.

A02-01-02-LE3-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 17

SET UP WORKPIECE

14

ARAHAN

Sila jawab semua soalan

15

SOALAN

a. Berikan lima (5) jenis angkup yang biasa digunakan di dalam bengkel kejuteraan.
b. Terangkan cara penggunaan Angkup Jenny secara ringkas.
c. Terangkan secara ringkas tujuan menanda dilakukan.
d. Berikan perbezaan diantara Penebuk Pusat dengan Penebuk Cucuk.
e. Berikan dua (2) jenis penebuk.

16

RUJUKAN (Heading 4)

Installation And Maintenance Manual ROMI TORMAX 16-8

Operators Manual Combination Lathe,Mill,Drill Smithy Granite 1300 Series

Lubricant & Greasing Notes PDF

A02-01-02-LE3-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 18

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-02 BENCHWORK

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE5

NO. TUGASAN
BERKAITAN

SET UP BENCH WORK EQUIPMENTS

03.01: CARRY OUT FILING WORK


03.02: CARRY OUT MATERIAL CUTTING
03.03: CARRY OUT KNOCKING AND HAMMERING WORK

PE
PE PERFORM BENCH WORK USING WORK PIECE, HAND TOOLS, CLEANING
TOOLS, ENGINEER SQUARE, SURFACE TABLE, PARTS DRAWING, BAND
SAW, POWER HACKSAW, LINEAR MEASUREMENT TOOLS, CUTTING
FLUID, BENCH VISE, MACHINE VISE, MARKING MEDIA, ANVIL, DRILLING
MACHINE, DRILL CHUCK, DRILLING SLEEVE AND SOCKET, DRILL BITS,
OBJEKTIF
PARALLEL BLOCK, MACHINE MANUAL, CENTER DRILL, REAMER,
GAUGES, TAP, SCREW, TAP WRENCH, DIE STOCK, DIAL INDICATOR AND
PRESTASI
COUNTER
BORE/COUNTERSINK
SO
THAT
PARTS
DRAWING
AKHIRAN (TPO)
INTERPRETED, WORK PIECE SET UP, BENCH WORK EQUIPMENTS,
TOOLS SET UP, BENCH WORK PROCESS EXECUTED, PARTS
SPECIFICATIONS
CONFIRMED
IN
ACCORDANCE
WITH
PART
SPECIFICATION REQUIREMENT.

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP BENCH WORK EQUIPMENTS USING HAND TOOLS, PARTS
DRAWING BENCH VISE, PARALLEL BLOCK AND DIAL INDICATOR
SO THAT BENCH WORK EQUIPMENTS SET UP IN ACCORDANCE
WITH PART SPECIFICATION REQUIREMENT.

A02-01-02-LE4-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 19

TAJUK : APPLY WORKSHOP SAFETY

17

ARAHAN

Sila jawab semua soalan


18

SOALAN

a. Namakan jenis-jenis potongan gigi kikir yang terdapat dibawah ini.

a) .....................

b) ....................... c) ........................ d) ...................

b. Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Gred kikir ?


c. Nyatakan tiga jenis kikir, serta terangkan mengenainya.
d. Terangkan dengan lebih jelas lagi mengenai kikir jarum.
e. Kikir mestilah dijaga dengan baik bagi menjamin hasil kerja yang memuaskan serta
membolihkan kikir tahan lebih lama. Terangkan kaedah-kaedah penjagaan kikir.
f.

Terdapat EMPAT jenis pahat yang biasa digunakan dibengkel-bengkel kejuruteraan


iaitu:

g. Lakarkan gambarajah pahat, serta namakan bahagian-bahagiannya.


h. Terangkan mengenai bentuk dan kegunaan dua jenis pahat yang kamu tahu.
i.

Berapakah sudut pemotongan mata pahat bagi memotong aluminium ?

j.

Lakarkan gambarajah kedudukkan mata pahat semasa memotong bahan, nyatakan


sudut-sudut seperti sudut cakar, sudut kecondongan pahat sudut pahat dan sudut
telusan.

A02-01-02-LE4-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 20

k. Berikan langkah-langkah keselamatan penjagaan pahat yang kamu tahu.


l.

Apakah kegunaan nat pelaras pada gergaji besi tangan ?

m. Nyatakan empat bahan yang digunakan untuk membuat mata gergaji ?


n. Apakah yang dimaksudkan dengan kekerasan mata gergaji ?
o. Berapakah saiz kepanjangan bilah mata gergaji besi tangan dan nyatakan jarak
kepanjangan tersebut diukur ?
p. Nyatakan tiga bentuk kuak gigi gergaji dan tujuan dibuat sedemikian rupa
q. Terdapat dua jenis bingkai bagi gergaji besi tangan iaitu :

RUJUKAN

Installation And Maintenance Manual ROMI TORMAX 16-8

Operators Manual Combination Lathe,Mill,Drill Smithy Granite 1300 Series

Lubricant & Greasing Notes PDF

A02-01-02-LE4-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 21

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-02 BENCHWORK

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE6

NO. TUGASAN
BERKAITAN

SET UP TOOLS

03.01: CARRY OUT FILING WORK


03.02: CARRY OUT MATERIAL CUTTING
03.03: CARRY OUT KNOCKING AND HAMMERING WORK

PE
PE PERFORM BENCH WORK USING WORK PIECE, HAND TOOLS, CLEANING
TOOLS, ENGINEER SQUARE, SURFACE TABLE, PARTS DRAWING, BAND
SAW, POWER HACKSAW, LINEAR MEASUREMENT TOOLS, CUTTING
FLUID, BENCH VISE, MACHINE VISE, MARKING MEDIA, ANVIL, DRILLING
MACHINE, DRILL CHUCK, DRILLING SLEEVE AND SOCKET, DRILL BITS,
OBJEKTIF
PARALLEL BLOCK, MACHINE MANUAL, CENTER DRILL, REAMER,
GAUGES, TAP, SCREW, TAP WRENCH, DIE STOCK, DIAL INDICATOR AND
PRESTASI
COUNTER
BORE/COUNTERSINK
SO
THAT
PARTS
DRAWING
AKHIRAN (TPO)
INTERPRETED, WORK PIECE SET UP, BENCH WORK EQUIPMENTS,
TOOLS SET UP, BENCH WORK PROCESS EXECUTED, PARTS
SPECIFICATIONS
CONFIRMED
IN
ACCORDANCE
WITH
PART
SPECIFICATION REQUIREMENT.

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP TOOLS USING HAND TOOLS, PARTS DRAWING, BENCH
VISE, PARALLEL BLOCK AND DIAL INDICATOR SO THAT BENCH
WORK EQUIPMENTS SET UP IN ACCORDANCE WITH PART
SPECIFICATION REQUIREMENT.

A02-01-02-LE4-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 22

APPLY WORKSHOP SAFETY

19

ARAHAN

Sila jawab semua soalan


20

SOALAN

a. Terangkan mengapakah pelulas dikatakan sebagai suatu alat pemotong jitu ?


b. Lakarkan gambarajah pelulas dan namakan bahagian-bahagiannya.
c. Apakah perbezaan diantara pelulas tangan dengan pelulas mesin dan terangkan
cara penggunaan kedua-duanya ?
d. Namakan tiga jenis pelulas tangan yang biasa digunakan dibengkel-bengkel
kejuruteraan ?
e. Apakah yang dimaksudkan dengan basian melulas dalam kerja-kerja melulas ?

21

RUJUKAN

Installation And Maintenance Manual ROMI TORMAX 16-8

Operators Manual Combination Lathe,Mill,Drill Smithy Granite 1300 Series

Lubricant & Greasing Notes PDF

A02-01-02-LE4-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 23

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-02 BENCHWORK

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE7

NO. TUGASAN
BERKAITAN

EXECUTE BENCHWORK PROCESS

03.01: CARRY OUT FILING WORK


03.02: CARRY OUT MATERIAL CUTTING
03.03: CARRY OUT KNOCKING AND HAMMERING WORK

PE
PE PERFORM BENCH WORK USING WORK PIECE, HAND TOOLS, CLEANING
TOOLS, ENGINEER SQUARE, SURFACE TABLE, PARTS DRAWING, BAND
SAW, POWER HACKSAW, LINEAR MEASUREMENT TOOLS, CUTTING
FLUID, BENCH VISE, MACHINE VISE, MARKING MEDIA, ANVIL, DRILLING
MACHINE, DRILL CHUCK, DRILLING SLEEVE AND SOCKET, DRILL BITS,
OBJEKTIF
PARALLEL BLOCK, MACHINE MANUAL, CENTER DRILL, REAMER,
GAUGES, TAP, SCREW, TAP WRENCH, DIE STOCK, DIAL INDICATOR AND
PRESTASI
COUNTER
BORE/COUNTERSINK
SO
THAT
PARTS
DRAWING
AKHIRAN (TPO)
INTERPRETED, WORK PIECE SET UP, BENCH WORK EQUIPMENTS,
TOOLS SET UP, BENCH WORK PROCESS EXECUTED, PARTS
SPECIFICATIONS
CONFIRMED
IN
ACCORDANCE
WITH
PART
SPECIFICATION REQUIREMENT.

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :EXECUTE BENCH WORK PROCESS USING WORK PIECE, HAND
TOOLS, CUTTING TOOLS AND WORKSHOP EQUIPMENT SO THAT
BENCH WORK PROCESS EXECUTED AND PARTS SPECIFICATIONS
CONFIRMED IN ACCORDANCE WITH DRAWING REQUIREMENT.

A02-01-02-LE6-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 24

APPLY WORKSHOP SAFETY

22

ARAHAN

Sila jawab semua soalan

23

SOALAN

a. Lakarkan rajah sistem batasan dan gegasan serta namakan dengan istilah-istilah seperti
had tinggi, had rendah, basi minimum, basi maksimum dan telusan pada lubang
dan aci.
b. Apakah yang dimaksudkan dengan had terima (tolerance) serta berikan satu contoh
bagi menjelaskannya ?
c. Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan gegas dan basi (fit and allowance)
yang terdapat dalam sistem batasan ?
d. Dalam sistem gegasan, gegas dapat dikelaskan kepada tiga iaitu:
e. Apakah yang dimaksudkan dengan gegas terganggu (interferance fit)
f.

24

Apakah yang dimaksudkan dengan Piawaian BS 4500 yang kamu tahu ?

RUJUKAN

Installation And Maintenance Manual ROMI TORMAX 16-8

Operators Manual Combination Lathe,Mill,Drill Smithy Granite 1300 Series

Lubricant & Greasing Notes PDF

A02-01-02-LE6-AS

PINDAAN : 1

MUKASURAT 25

KERTAS TUGASAN
MODUL 3
A02-01-03 MACHINE MAINTENANCE I

GROUP CLUSTERING MODULE 3


A02-01-03-LE1 IDENTIFY MACHINERY AND EQUIPMENT
08.01

Carry Out Routine Maintenance

08.02

Carry Out Minor Breakdown

08.02a Basic Control System


A02-01-03-LE2 EXECUTED ROUTINE MAINTENANCE
08.02

Troubleshoot Minor Breakdown

08.02

Carry Out Minor Breakdown

08.02a Basic Control System

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-03 MACHINE MAINTENANCE I

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

1 IDENTIFY ROUTINE MAINTENANCE REQUIREMENT

NO. TUGASAN
BERKAITAN

08.01

CARRY OUT ROUTINE MAINTENANCE

MUKASURAT 27

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

PERFORM MACHINE AND EQUIPMENT MAINTENANCE USING MACHINE


AND EQUIPMENT MANUAL,MACHINE TOOLS, ROUTINE MAINTENANCE
CHECKLIST , MAINTENANCE CHECKLIST, FUNNEL,LUBRICATION OIL,
LUBRICANT CONTAINER,OIL HAND PUMP, COTTON WASTE,HAND TOOLS,
MAINTENANCE LOG BOOK, SPARE PART, MACHINE TOOLS AND
ACCESSORIES SO THAT MACHINERY EQUIPMENT IDENTIFIED, ROUTINE
MAINTENANCE REQUIREMENT IDENTIFIED, ROUTINE MAINTENANCE
EXECUTED, BREAKDOWN LEVEL CONFIRMED,MINOR BREAKDOWN
SOLVED AND MINOR BREAKDOWN CHECKLIST AND MAINTENANCE
RECORD REVISE IN ACCORDANCEWITH MACHINE AND EQUIPMENT
MAINTENANCE REQUIREMENT.

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :IDENTIFY MACHINERY AND EQUIPMENT USING MACHINE
EQUIPMENT MANUAL, LOG BOOK, AND PREVIOUS MAINTENANCE
RECORD, ROUTINE MAINTENANCE CHECKLIST SO THAT
MACHINERY
AND
EQUIPMENT
IS
IDENTIFIED,ROUTINE
MAINTENANCE IDENTIFIED AND ROUTINE MAINTENANCE
EXECUTED
IN
ACCORDING
TO
STANDARD
MACHINE
WORKABILITY, OSHA AND SOP

MUKASURAT 28

IDENTIFY MACHINERY AND EQUIPMENT

25

ARAHAN

Sila jawab semua soalan

26

SOALAN

a. Mengapakah kemahiran merekod dan menyelenggara penting bagi seorang pekerja


mahir?
b. Senaraikan maklumat yang boleh diperolehi didalam Manual Book?
c. Tuliskan jadual-jadual yang digunakan untuk merekod penyelenggaraan?
d. Nyatakan tujuan mempelajari teknik membersihkan mesin dan peralatan?
e. Senaraikan peralatan yang digunakan bagi melakukan kerja penyelenggaraan?
f.

Nyatakan prosedur membersih mesin dan peralatan?

g. Namakan alat yang digunakan untuk menguji kepekatan Bendalir Penyejuk?

27

RUJUKAN :

Installation And Maintenance Manual ROMI TORMAX 16-8

Operators
Manual
Combination
Series,5.41pm,4/1/2012

Lubricant & Greasing Notes PDF,10.49am,4/1/2012

Lathe,Mill,Drill

Smithy

Granite

1300

MUKASURAT 29

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-03 MACHINE MAINTENANCE I

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE8

NO. TUGASAN
BERKAITAN

08.02

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

PERFORM MACHINE AND EQUIPMENT MAINTENANCE USING MACHINE


AND EQUIPMENT MANUAL, MACHINE TOOLS, ROUTINE MAINTENANCE
CHECKLIST , MAINTENANCE CHECKLIST, FUNNEL,LUBRICATION OIL,
LUBRICANT CONTAINER, OIL HAND PUMP, COTTON WASTE,HAND
TOOLS, MAINTENANCE LOG BOOK, SPARE PART, MACHINE TOOLS AND
ACCESSORIES SO THAT MACHINERY EQUIPMENT IDENTIFIED, ROUTINE
MAINTENANCE REQUIREMENT IDENTIFIED, ROUTINE MAINTENANCE
EXECUTED, BREAKDOWN LEVEL CONFIRMED, MINOR BREAKDOWN
SOLVED AND MINOR BREAKDOWN CHECKLIST AND MAINTENANCE
RECORD REVISE IN ACCORDANCEWITH MACHINE AND EQUIPMENT
MAINTENANCE REQUIREMENT.

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

EXECUTED ROUTINE MAINTENANCE


CARRY OUT MINOR BREAKDOWN

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :IDENTIFY MACHINERY AND EQUIPMENT USING MACHINE
EQUIPMENT MANUAL, LOG BOOK,AND PREVIOUS MAINTENANCE
RECORD, ROUTINE MAINTENANCE CHECKLIST SO THAT
MACHINERY AND EQUIPMENT IS IDENTIFIED, ROUTINE
MAINTENANCE IDENTIFIED AND ROUTINE MAINTENANCE
EXECUTED
IN
ACCORDING
TO
STANDARD
MACHINE
WORKABILITY, OSHA AND SOP

MUKASURAT 30

SOLVE MINOR BREAKDOWN

28

ARAHAN

Sila jawab semua soalan

29

SOALAN

a. Mengapakah kemahiran asas penyelenggaraan mesin dan peralatan penting bagi


seorang pekerja mahir?
b. Senaraikan maklumat maklumat penting yang boleh diperolehi daripada Maintenance
Checklist Record.
c. Mengapakah seorang pekerja mahir perlu mempunyai kemahiran asas
menyelenggara?
d. Senaraikan dua jenis kerosakan yang dapat dikenalpasti setelah Maintenance
Inspection dilakukan?
e. Senaraikan jadual-jadual yang digunakan untuk merekod penyelenggaraan?

30

RUJUKAN :

Installation And Maintenance Manual ROMI TORMAX 16-8

Grizzly Industrial Inc / Model G9972Z 11 x 26 Light Duty Lathe W/Gearbox / Owners
Manual 10.50pm, 6/4/2012

Machineshop Home 2 Fox ValleyTechnical College http://www.foxvalleytech.com, /


5.36pm , 4/1/2012

www.decd.sa.gov.au/docs/files/.../1/Lathe_Metal_Maintenance.doc
6/7/2012.

10.14pm

MUKASURAT 31

KERTAS TUGASAN
MODUL 4
A02-01-04 TURNING OPERATION

GROUP CLUSTERING MODULE 4


A02-01-04-LE1 SET UP LATHE MACHINE
05.01 Carry Out Turning Operation
05.02 Carry Out Boring Process
05.03 Carry Out Reaming Process
05.04 Carry Out Taper Turning
05.05 Carry Out V-Thread Cutting
05.06 Carry Out Knurling Process
A02-01-04-LE2 SET UP CUTTING TOOLS
05.01 Carry Out Turning Operation
05.02 Carry Out Boring Process
05.03 Carry Out Reaming Process
05.04 Carry Out Taper Turning
05.05 Carry Out V-Thread Cutting
05.06 Carry Out Knurling Process
A02-01-04- LE3 SET UP WORKPIECE
05.01 Carry Out Turning Operation
05.02 Carry Out Boring Process
05.03 Carry Out Reaming Process
05.04 Carry Out Taper Turning
05.05 Carry Out V-Thread Cutting
05.06 Carry Out Knurling Process
A02-01-04- LE4 EXECUTE LATHE OPERATION
05.01 Carry Out Turning Operation
05.02 Carry Out Boring Process
05.03 Carry Out Reaming Process
05.04 Carry Out Taper Turning
05.05 Carry Out V-Thread Cutting
05.06 Carry Out Knurling Process

MUKASURAT 33

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-04 TURNING OPERATION 1

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

1 SET UP LATHE MACHINE

NO. TUGASAN
BERKAITAN

05.01 CARRY OUT TURNING OPERATION


05.02 CARRY OUT BORING PROCESS
05.03 CARRY OUT REAMING PROCESS
05.04 CARRY OUT TAPER TURNING
05.05 CARRY OUT V-THREAD CUTTING
05.06 CARRY OUT KNURLING PROCESS

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

PERFORM TURNING OPERATIONS USING LATHE MACHINE,


MACHINE CHUCK, MEASURING EQUIPMENTS, DRILL BIT,PARTS
DRAWING,TURNING TOOLS, MACHINE MANUAL,TOOL HOLDER,
WORK PIECE HOLDING DEVICES AND WORK PIECE SUPPORTING
DEVICES SO THAT PART DRAWING INTERPRETED, LATHE
MACHINE SET UP, CUTTING TOOL SET UP, WORK PIECE SET UP,
TURNING OPERATION EXECUTED AND FINISHED COMPONENT
SPECIFICATIONS CONFIRMED IN ACCORDANCE WITH DRAWING
SPECIFICATION
DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP LATHE MACHINE USING LATHE MACHINE SO THAT
LATHE MACHINE SET UP IN ACCORDANCE WITH MACHINE
MANUAL.

SET UP LATHE MACHINE

MUKASURAT 34

31

ARAHAN :

Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang terkandung dalam kertas


tugasan ini.Keputusan penilaian ini akan dimasukkan ke dalam RPK. Markah
keterampilan adalah 75% dan masa yang dibenarkan adalah ____jam. Ujian
hendaklah dijalankan dengan pengawasan Pegawai Penilai.

32

SOALAN:-

a.

Terangkan 4 operasi yang dapat dilakukan dengan mesin larik?

b.

Berpandukan gambarajah di atas, namakan bahagian-bahagian yang


bertanda pada mesin larik.

MUKASURAT 35

33

c.

Nyatakan 2 kategori Mesin Larik.

d.

Apakah yang dikatakan Mesin Larik automatik

e.

Nyatakan 4 kaedah menentukan saiz mesin larik

RUJUKAN :

1. Teknologi Bengkel Mesin - Ibrahim Che Muda & N. Raimudaram DBP 1991.
2. Teknologi Bengkel Kejuruteraan - Tukang Larik N. Ramudaram Fajar Bakti Sdn. Bhd.
1993

MUKASURAT 36

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-04 TURNING OPERATION 1

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE9

NO. TUGASAN
BERKAITAN

SET UP CUTTING TOOLS

05.01 CARRY OUT TURNING OPERATION


05.02 CARRY OUT BORING PROCESS
05.03 CARRY OUT REAMING PROCESS
05.04 CARRY OUT TAPER TURNING
05.05 CARRY OUT V-THREAD CUTTING
05.06 CARRY OUT KNURLING PROCESS

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

PERFORM
TURNING
OPERATIONS
USING
LATHE
MACHINE,MACHINE CHUCK,MEASURING EQUIPMENTS, DRILL BIT,
PARTS DRAWING, TURNING TOOLS, MACHINE MANUAL, TOOL
HOLDER, WORK PIECE HOLDING DEVICES AND WORK PIECE
SUPPORTING DEVICES SO THAT PART DRAWING INTERPRETED,
LATHE MACHINE SET UP, CUTTING TOOL SET UP, WORK PIECE
SET UP, TURNING OPERATION EXECUTED AND FINISHED
COMPONENT SPECIFICATIONS CONFIRMED IN ACCORDANCE
WITH DRAWING SPECIFICATION.

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP CUTTING TOOL USING TOOL HOLDER,DRILL BIT,TURNING
TOOL SO THAT CUTTING TOOL SET UP ACCORDANCE WITH PART
DRAWING SPECIFICATION

MUKASURAT 37

SET UP CUTTING TOOLS

34

ARAHAN :

Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang terkandung dalam kertas


tugasan ini.Keputusan penilaian ini akan dimasukkan ke dalam RPK. Markah
keterampilan adalah 75% dan masa yang dibenarkan adalah ____jam. Ujian
hendaklah dijalankan dengan pengawasan Pegawai Penilai.

35

SOALAN:

a. Apakah atau nyatakan faktor faktor / sifat sifat yang harus ada pada sesuatu bahan
mata alat?
b. Nyatakan 4 jenis bahan yang digunakan untuk membuat mata alat?
c. Apakah kelemahan yang terdapat pada bahan matalat jenis keluli karban tinggi?
d. Nyatakan 2 jenis bahan matalat karbida.
e. Digunakan untuk memesin logam bukan ferus dan bukan logam. Boleh memberi
penyudahan yang amat licin serta memesin persis sehingga kejituan 0.002 mm 0. 005
mm. Apakah bahan tersebut ?
f.

Namakan 3 jenis alat untuk mencari tetengah.

g. Apakah yang akan berlaku jika tetengah tidak cukup dalam.


h. Berapakah sudut gerudi pusat
i.

Terangkan dengan ringkas apakah tujuan mencari tetengah sebelum bendakerja

dilarik

36

RUJUKAN :

1. Teknologi Bengkel Mesin - Ibrahim Che Muda & N. Raimudaram DBP 1991.
2. Teknologi Bengkel Kejuruteraan - Tukang Larik N. Ramudaram Fajar Bakti Sdn. Bhd.
1993

MUKASURAT 38

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-04 TURNING OPERATION 1

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE10

NO. TUGASAN
BERKAITAN

SET UP WORKPIECE

05.01 CARRY OUT TURNING OPERATION


05.02 CARRY OUT BORING PROCESS
05.03 CARRY OUT REAMING PROCESS
05.04 CARRY OUT TAPER TURNING
05.05 CARRY OUT V-THREAD CUTTING
05.06 CARRY OUT KNURLING PROCESS

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

PERFORM TURNING OPERATIONS USING LATHE MACHINE,


MACHINE CHUCK,MEASURING EQUIPMENTS,DRILL BIT, PARTS
DRAWING, TURNING TOOLS, MACHINE MANUAL, TOOL HOLDER,
WORK PIECE HOLDING DEVICES AND WORK PIECE SUPPORTING
DEVICES SO THAT PART DRAWING INTERPRETED,LATHE MACHINE
SET UP, CUTTING TOOL SET UP, WORK PIECE SET UP, TURNING
OPERATION
EXECUTED
AND
FINISHED
COMPONENT
SPECIFICATIONS CONFIRMED IN ACCORDANCE WITH DRAWING
SPECIFICATION.

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP WORK PIECE USING WORK PIECE HOLDING DEVICE AND
WORK PIECE SPOTTING HOLDING DEVICE ACCORDANCE WITH
PART DRAWING SPECIFICATION.

MUKASURAT 39

SET UP WORKPIECE

37

ARAHAN :

Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang terkandung dalam kertas


tugasan ini.Keputusan penilaian ini akan dimasukkan ke dalam RPK. Markah
keterampilan adalah 75% dan masa yang dibenarkan adalah ____jam. Ujian
hendaklah dijalankan dengan pengawasan Pegawai Penilai.

38

SOALAN:

a. Nyatakan 2 jenis cuk yang terdapat di dalam bengkel anda?


b. Nyatakan kebaikan dan keburukan menggunakan kedua - dua cuk tersebut.
c. Terangkan langkah-langkah keselarnatan semasa pemasangan dan
penanggalan cuk.
d. Nyatakan 3 cara memegang bendakerja pada mesin larik
e. Nyatakan perlatan yang diperlukan untuk melarik antara tetengah dan dengan
lakaran gambarajah yang menunjukkan bagaimana perlatan itu dipasang

39

RUJUKAN :

1. Teknologi Bengkel Mesin - Ibrahim Che Muda & N. Raimudaram DBP 1991.
2. Teknologi Bengkel Kejuruteraan - Tukang Larik N. Ramudaram Fajar Bakti Sdn. Bhd.
1993

MUKASURAT 40

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-04 TURNING OPERATION 1

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE11

NO. TUGASAN
BERKAITAN

EXECUTE LATHE OPERATION

05.01 CARRY OUT TURNING OPERATION


05.02 CARRY OUT BORING PROCESS
05.03 CARRY OUT REAMING PROCESS
05.04 CARRY OUT TAPER TURNING
05.05 CARRY OUT V-THREAD CUTTING
05.06 CARRY OUT KNURLING PROCESS

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

PERFORM TURNING OPERATIONS USING LATHE MACHINE,


MACHINE CHUCK, MEASURING EQUIPMENTS, DRILL BIT, PARTS
DRAWING, TURNING TOOLS, MACHINE MANUAL, TOOL HOLDER,
WORK PIECE HOLDING DEVICES AND WORK PIECE SUPPORTING
DEVICES SO THAT PART DRAWING INTERPRETED,LATHE MACHINE
SET UP, CUTTING TOOL SET UP, WORK PIECE SET UP, TURNING
OPERATION
EXECUTED
AND
FINISHED
COMPONENT
SPECIFICATIONS CONFIRMED IN ACCORDANCE WITH DRAWING
SPECIFICATION.
DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :EXECUTE LATHE OPERATION USING MACHINE CHUCK,
MEASURING EQUIPMENT, CENTER DRILL, PART DRAWING,
TURNING TOOL, MACHINE MANUAL, TOOL HOLDER, WORK PIECE
HOLDING DEVICES AND WORK PIECE SUPPORTING DEVICES SO
THAT TURNING OPERATION EXECUTED ACCORDING TO
STANDARD OPERATION PROCEDURE AND PART SPECIFICATIONS
CONFIRMED IN ACCORDANCE TO DRAWING SPECIFICATION.

MUKASURAT 41

EXECUTE LATHE OPERATION

40

ARAHAN :

Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang terkandung dalam kertas


tugasan ini.Keputusan penilaian ini akan dimasukkan ke dalam RPK. Markah
keterampilan adalah 75% dan masa yang dibenarkan adalah ____jam. Ujian
hendaklah dijalankan dengan pengawasan Pegawai Penilai.

41

SOALAN:

a. Diberi Diameter bendakerja 100 mm dan rpm yang digunakan 160. Kira berapa
kelajuan pemotongan untuk melarik bahan tersebut.
b. Kira rpm yang diperlukan untuk melarik kasar keluli lembut bergarispusat 50mm
c. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kedalaman pemotongan
d. Kira masa yang diambil untuk melarik komponen yang panjangnya 500mm
dengan kadar hantaran 0.5mm per minit dan kelajuan yang digunakan 180rpm.
e. Nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi mesin bagi menyiapkan satu-satu
komponen.

42

RUJUKAN :

1. Teknologi Bengkel Mesin - Ibrahim Che Muda & N. Raimudaram DBP 1991.
2. Teknologi Bengkel Kejuruteraan - Tukang Larik N. Ramudaram Fajar Bakti Sdn. Bhd.
1993

MUKASURAT 42

KERTAS TUGASAN
MODUL 5
A02-01-05 MILLING OPERATION I

GROUP CLUSTERING MODULE 5


A02-01-05- LE1 SET UP MILlING MACHINE
06.01 Carry Out Milling Operation (Side, Squaring And Facing)
06.02 Carry Out Boring Process
06.03 Carry Out Chamfering Process
06.04 Carry Out Counter Bore And Counter Sunk Process
A02-01-05 LE2 SET UP CUTTING TOOLS
06.01 Carry Out Milling Operation (Side, Squaring And Facing)
06.02 Carry Out Boring Process
06.03 Carry Out Chamfering Process
06.04 Carry Out Counter Bore And Counter Sunk Process

A02-01-05 LE3 SET UP WORKPIECE


06.01 Carry Out Milling Operation (Side, Squaring And Facing)
06.02 Carry Out Boring Process
06.03 Carry Out Chamfering Process
06.04 Carry Out Counter Bore And Counter Sunk Process

A02-01-05- LE4 EXECUTE MILLING OPERATION


06.01 Carry Out Milling Operation (Side, Squaring And Facing)
06.02 Carry Out Boring Process
06.03 Carry Out Chamfering Process
06.04 Carry Out Counter Bore And Counter Sunk Process

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA
MUKASURAT 44

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-05 MILLING OPERATION I

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

1 SET UP MILLING MACHINE

NO. TUGASAN
BERKAITAN

6.1
6.2
6.3
6.4

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

CARRY OUT MILLING OPERATION (SIDE, SQUARING AND


FACING
CARRY OUT BORING PROCESS
CARRY OUT CHAMFERING PROCESS
CARRY OUT COUNTER BORE AND COUNTER SUNK
PROCESS

PERFORM MILLING OPERATION USING MILLING MACHINE, CUTTING


TOOLS, TOOL HOLDING DEVICES, MILLING CLAMPING DEVISES, WORK
PIECE SUPPORTING DEVICES , MILLING ATTACHMENTS, MEASURING
EQUIPMENTS, HAND TOOLS, PART DRAWING, MACHINE MANUAL, DIAL
INDICATOR AND EDGE FINDER SO THAT PART DRAWING INTERPRETED,
MILLING MACHINE SET UP, MILLING SET UP, MILLING TOOLS SET UP,
MILLING
OPERATION
EXECUTED AND
PART
SPECIFICATIONS
CONFIRMED IN ACCORDANCE WITH DRAWING SPECIFICATION.

DIAKHIRPEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP MILLING MACHINE USING MILLING MACHINE SO
THAT MILLING MACHINE SET UP ACCORDING TO MACHINE
MANUAL.

MUKASURAT 45

SET UP MILLING MACHINE

43

ARAHAN :

Sila jawab semua soalan


44

SOALAN

a. Berikan lima (5) jenis mesin kisar yang biasa digunakan


b. Apakah kegunaan alat tambahan mengisar tegak
c. Arbor terbahagi kepada tiga (3) jenis iaitu
d. Terangkan cara membuat penjajaran pada meja mesin kisar
e. Berikan lima (5) langkah keselamatan semasa membuat penjajaran mesin kisar
f.

Nyatakan kegunaan alat tambahan rak

g. Apakah kelebihan mesin kisar CNC berbanding mesin kisar konvensional.

45

RUJUKAN :

1. Teknologi Bengkel Mesin Pengarang: Ibrahim Che Muda N. Ramudaram Dewan


Bahasa Dan Pustaka, 2000.
2. Manufacturing Engineering And Technology Pengarang: Serope Kalpakjian Steven
R. Schmid Prentice Hall International,2000.
3. Technology Of Machine Tools Pengarang:
Mc Graw-Hill Book Company,1984.

S.F Krar J.W Oswald J.E. St. Amand

MUKASURAT 46

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-05 MILLING OPERATION I

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE12 SET UP MILLING MACHINE

NO. TUGASAN
BERKAITAN

6.1
6.2
6.3
6.4

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

CARRY OUT MILLING OPERATION (SIDE, SQUARING AND


FACING
CARRY OUT BORING PROCESS
CARRY OUT CHAMFERING PROCESS
CARRY OUT COUNTER BORE AND COUNTER SUNK
PROCESS

PERFORM MILLING OPERATION USING MILLING MACHINE, CUTTING


TOOLS, TOOL HOLDING DEVICES, MILLING CLAMPING DEVISES, WORK
PIECE SUPPORTING DEVICES , MILLING ATTACHMENTS, MEASURING
EQUIPMENTS, HAND TOOLS, PART DRAWING, MACHINE MANUAL, DIAL
INDICATOR AND EDGE FINDER SO THAT PART DRAWING INTERPRETED,
MILLING MACHINE SET UP, MILLING SET UP, MILLING TOOLS SET UP,
MILLING
OPERATION
EXECUTED AND
PART
SPECIFICATIONS
CONFIRMED IN ACCORDANCE WITH DRAWING SPECIFICATION.

DIAKHIRPEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP MILLING MACHINE USING MILLING MACHINE SO THAT
MILLING MACHINE SET UP ACCORDING TO MACHINE MANUAL.

MUKASURAT 47

1.

TAJUK : SET UP MILLING MACHINE

2. ARAHAN :Sila jawab semua soalan


3. SOALAN

a. Berikan tiga (3) mata alat yang boleh digunakan pada mesin kisar ufuk
b. Terangkan dua (2) kelebihan mata alat kisar hujung (end mill)
c. Berikan lima (5) operasi mesin kisar tegak
d. Terangkan ciri-ciri mata alat pemotong yang baik.
e. Terangkan tatacara mengisar alur T dan ekor merpati

RUJUKAN :

1. Teknologi Bengkel Mesin Pengarang: Ibrahim Che Muda N. Ramudaram Dewan


Bahasa Dan Pustaka, 2000.
2. Manufacturing Engineering And Technology Pengarang: Serope Kalpakjian Steven
R. Schmid Prentice Hall International,2000.
3. Technology Of Machine Tools Pengarang:
Mc Graw-Hill Book Company,1984.

S.F Krar J.W Oswald J.E. St. Amand

MUKASURAT 48

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-05 MILLING OPERATION I

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE3 SET UP WORKPIECE

NO. TUGASAN
BERKAITAN

6.1
6.2
6.3
6.4

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

CARRY OUT MILLING OPERATION (SIDE, SQUARING AND


FACING
CARRY OUT BORING PROCESS
CARRY OUT CHAMFERING PROCESS
CARRY OUT COUNTER BORE AND COUNTER SUNK
PROCESS

PERFORM MILLING OPERATION USING MILLING MACHINE, CUTTING


TOOLS, TOOL HOLDING DEVICES, MILLING CLAMPING DEVISES, WORK
PIECE SUPPORTING DEVICES , MILLING ATTACHMENTS, MEASURING
EQUIPMENTS, HAND TOOLS, PART DRAWING, MACHINE MANUAL, DIAL
INDICATOR AND EDGE FINDER SO THAT PART DRAWING INTERPRETED,
MILLING MACHINE SET UP, MILLING SET UP, MILLING TOOLS SET UP,
MILLING OPERATION EXECUTED AND PART SPECIFICATIONS
CONFIRMED IN ACCORDANCE WITH DRAWING SPECIFICATION.

DIAKHIRPEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP MILLING MACHINE USING MILLING MACHINE SO
THAT MILLING MACHINE SET UP ACCORDING TO MACHINE
MANUAL.

MUKASURAT 49

TAJUK : SET UP MILLING MACHINE

46

ARAHAN :

Sila jawab semua soalan

47

SOALAN

a. Berikan tiga (3) jenis ragum mesin


b. Berikan lima (5) jenis pengapit yang boleh di pasang pada meja mesin kisar
c. Berikan dua (2) kelebihan kepala pembahagi
d. Apakah alat tambahan yang digunakan untuk mengisar tegak
e. Terangkan tatacara mengunakan edge finder

RUJUKAN :

1. Teknologi Bengkel Mesin Pengarang: Ibrahim Che Muda N. Ramudaram Dewan


Bahasa Dan Pustaka, 2000.
2. Manufacturing Engineering And Technology Pengarang: Serope Kalpakjian Steven
R. Schmid Prentice Hall International,2000.
3. Technology Of Machine Tools Pengarang:
Mc Graw-Hill Book Company,1984.

S.F Krar J.W Oswald J.E. St. Amand

MUKASURAT 50

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-05 MILLING OPERATION I

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE4 EXECUTE MILLING OPERATION

NO. TUGASAN
BERKAITAN

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

06.01 CARRY OUT MILLING OPERATION (SIDE, SQUARING AND


FACING
06.02 CARRY OUT BORING PROCESS
06.03 CARRY OUT CHAMFERING PROCESS
06.04 CARRY OUT COUNTER BORE AND COUNTER SUNK
PROCESS

PERFORM MILLING OPERATION USING MILLING MACHINE, CUTTING


TOOLS, TOOL HOLDING DEVICES, MILLING CLAMPING DEVISES, WORK
PIECE SUPPORTING DEVICES , MILLING ATTACHMENTS, MEASURING
EQUIPMENTS, HAND TOOLS, PART DRAWING, MACHINE MANUAL, DIAL
INDICATOR AND EDGE FINDER SO THAT PART DRAWING INTERPRETED,
MILLING MACHINE SET UP, MILLING SET UP, MILLING TOOLS SET UP,
MILLING OPERATION EXECUTED AND PART SPECIFICATIONS
CONFIRMED IN ACCORDANCE WITH DRAWING SPECIFICATION.

DIAKHIRPEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP MILLING MACHINE USING MILLING MACHINE SO THAT
MILLING MACHINE SET UP ACCORDING TO MACHINE MANUAL.

MUKASURAT 51

TAJUK : SET UP MILLING MACHINE

48

ARAHAN :

Sila jawab semua soalan


49

SOALAN

a. Kirakan kelajuan spindal dalam putaran per minit bagi mata alat pengisar tepi yang
bergaris pusat 50mm dengan kelajuan pemotongan 25 meter per minit.
b. Berikan (3) tiga faktor yang mempengaruhi kelajuan pemotongan,
c. Berikan (3) tiga contoh kelengkapan keselamatan diri yang perlu digunakan semasa
proses mengisar dijalankan
d. Setiap mesin kisar mempunyai bahagian utama masing-masing. Berik(3) bahagian
utama mesin kisar ufuk (horizontal)
e. Nyatakan (5) lima kelebihan menggunakan bahan penyejuk

RUJUKAN :

1. Teknologi Bengkel Mesin Pengarang: Ibrahim Che Muda N. Ramudaram Dewan


Bahasa Dan Pustaka, 2000.
2. Manufacturing Engineering And Technology Pengarang: Serope Kalpakjian Steven
R. Schmid Prentice Hall International,2000.
3. Technology Of Machine Tools Pengarang:
Mc Graw-Hill Book Company,1984.

S.F Krar J.W Oswald J.E. St. Amand

MUKASURAT 52

KERTAS TUGASAN
MODUL 6
A02-01-06 GRINDING OPERATION

GROUP CLUSTERING MODULE 6


A02-01-06 LE1 SET UP SURFACE GRINDING MACHINE
07.01 Carry Out Surface Grinding Process
07.02 Carry Out Parting Process
07.03 Carry Out Tool And Cutter Grinder
A02-01-06 LE2 GRIND WORKPIECE
07.01 Carry Out Surface Grinding Process
07.02 Carry Out Parting Process
07.03 Carry Out Tool And Cutter Grinder

A02-01-06 LE3 SET UP GRINDER MACHINES FOR GRINDING CUTTING TOOLS AND
CUTTERS
07.01 Carry Out Surface Grinding Process
07.02 Carry Out Parting Process
07.03 Carry Out Tool And Cutter Grinder

A02-01-06 LE4 EXECUTE TOOL AND CUTTER GRINDING


07.01 Carry Out Surface Grinding Process
07.02 Carry Out Parting Process
07.03 Carry Out Tool And Cutter Grinder

INSTITUT LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

MUKASURAT 54

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-06 GRINDING OPERATION I

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

NO. TUGASAN
BERKAITAN

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

7.1
7.2
7.3

SET UP SURFACE GRINDING MACHINE


CARRY OUT SURFACE GRINDING PROCESS
CARRY OUT PARTING PROCESS
CARRY OUT TOOL AND CUTTER GRINDER

PERFORM GRINDING OPERATION USING SURFACE GRINDING


MACHINE, TOOL AND CUTTER GRINDING MACHINE, PRECISION
VISE, MAGNETIC CHUCK, GRINDING WHEEL, PARTING WHEEL,
WORK PIECE, SURFACE COMPARATOR, PARALLEL BLOCK, PARTS
DRAWING, DIAMOND DRESSER AND BALANCING EQUIPMENT
TOOL AND CUTTER GRINDER, PRECISION CHUCK, BLUNT
CUTTER/DRILL BITS, ANGLE PROTECTOR, MEASUREMENT
EQUIPMENT AND MACHINE MANUAL SO THAT PART DRAWING
INTERPRETED, GRINDING MACHINE SET UP, GRINDING WHEELS
SET UP, WORK PIECE SET UP, WORK PIECE GRINDED, FINISHED
COMPONENT SPECIFICATIONS CONFIRMED, CUTTING TOOL SET
UP, TOOL AND CUTTER GRINDER MACHINE EXECUTED AND TOOL
AND CUTTER GRINDED IN ACCORDANCE WITH DRAWING,
PRODUCT AND TOOLS SPECIFICATION.
SET UP SURFACE GRINDING MACHINE USING SURFACE
GRINDING MACHINE, PRECISION VISE, MAGNETIC CHUCK,
PARALLEL BLOCK, GRINDING WHEEL, PARTING WHEEL,
DIAMOND DRESSER, BALANCING EQUIPMENT AND MACHINE
MANUAL SO THAT CONVERSIONAL GRINDING MACHINE AND
GRINDING WHEEL IS SETTING UP ACCORDING TO STANDARD
OPERATING PROCEDURES, GRINDING WHEEL SPECIFICATION
AND GRINDING WHEEL MARKING SYSTEM.

TAJUK : SET UP SURFACE GRINDING MACHINE

50

ARAHAN

Sila jawab semua soalan.


51

SOALAN

Bahagian A
Bahagian ini mengandungi 2 soalan aneka pilihan. Tandakan jawapan yang tepat
bagi setiap soalan.
MUKASURAT 55

1.

Mesin canai manakah yang sesuai digunakan untuk melakukan pemotongan keatas
mata alat kisar?

A.
B.
C.
D.

Mesin canai permukaan


Mesin canai silinder
Mesin canai mata alat pemotong
Mesin canai tanpa tetengah

2.
A.
B.
C.
D.

Kebiasaannya mesin canai permukaan dapat melakukan kerja kerja yang berbentuk
..
Silinder
Bongkah
Exantrics
Segitiga
Bahagian B
Bahagian ini mengandungi 2 soalan esei jawapan pendek. Berikan jawapan yang
tepat bagi setiap soalan.

1.

Berikan 3 jenis mesin canai?

a.

..................................................................................................................

b.

.................................................................................................................

c.

.................................................................................................................

2.

Berikan 2 kompenan asas roda pencanai?

a.

...................................................

b. ..................................................

Bahagian C
Bahagian ini mengandungi 1 soalan kenalpasti. Isikan ruang-ruang kosong yang
disediakan dengan jawapan yang tepat.

MUKASURAT 56

52

RUJUKAN

1. Teknologi Bengkel Mesin Oleh Ibrahim Che Muda Dan N. Ramudaram


2. Technology Of Machine Tools KRAR OSWALD
3. Okomoto Manual Book-Okomoto Machinery CO. LTD.

INSTITUT LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA
KERTAS TUGASAN

MUKASURAT 57

KOD DAN NAMA


KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-06 GRINDING OPERATION I

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE13

NO. TUGASAN
BERKAITAN

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

07.01
07.02
07.03

GRIND WORKPIECE
CARRY OUT SURFACE GRINDING PROCESS
CARRY OUT PARTING PROCESS
CARRY OUT TOOL AND CUTTER GRINDER

PERFORM GRINDING OPERATION USING SURFACE GRINDING


MACHINE, TOOL AND CUTTER GRINDING MACHINE, PRECISION
VISE, MAGNETIC CHUCK, GRINDING WHEEL, PARTING WHEEL,
WORK PIECE, SURFACE COMPARATOR, PARALLEL BLOCK, PARTS
DRAWING, DIAMOND DRESSER AND BALANCING EQUIPMENT
TOOL AND CUTTER GRINDER, PRECISION CHUCK, BLUNT
CUTTER/DRILL BITS, ANGLE PROTECTOR, MEASUREMENT
EQUIPMENT AND MACHINE MANUAL SO THAT PART DRAWING
INTERPRETED, GRINDING MACHINE SET UP, GRINDING WHEELS
SET UP, WORK PIECE SET UP, WORK PIECE GRINDED, FINISHED
COMPONENT SPECIFICATIONS CONFIRMED, CUTTING TOOL SET
UP, TOOL AND CUTTER GRINDER MACHINE EXECUTED AND TOOL
AND CUTTER GRINDED IN ACCORDANCE WITH DRAWING,
PRODUCT AND TOOLS SPECIFICATION.
GRIND WORK PIECE USING GRINDING MACHINE, PRECISION
VISE, MAGNETIC CHUCK, GRINDING WHEEL, PARTING WHEEL,
WORK
PIECE,
SURFACE
COMPARATOR,
MEASURING
INSTRUMENT, PARALLEL BLOCK, PARTS DRAWING AND MACHINE
MANUAL SO THAT WORK PIECE IS SETTING UP, WORK PIECE IS
GRINDED AND FINISHED PRODUCT IS CONFIRMED ACCORDING
TO WORK PIECE SPECIFICATION AND PART DRAWING.

MUKASURAT 58

TAJUK : GRIND WORKPIECE

53

ARAHAN

Sila jawab semua soalan


54

SOALAN

a.

Nyatakan prinsip mencanai?

b.

Huraikan maksud proses mencanai?

c.

Berapakah kadar suapan maksima bagi grinding wheel?

d.

Apakah yang dimaksudkan Traverse grinding?

e.

Terangkan tujuan penggunaan coolant(bendalir pemotong)?

f.

Apakah yang dimaksudkan dengan Form grinding?

g.

Apakah yang dimaksudkan Feed and Speed?

h.

Berikan maksud S.O.P?

i.

Sebutkan 5 jenis bahagian yang terdapat pada mesin pencanai permukaan

55

RUJUKAN

1. Teknologi Bengkel Mesin Oleh Ibrahim Che Muda Dan N. Ramudaram


2. Technology Of Machine Tools KRAR OSWALD
3. Okomoto Manual Book-Okomoto Machinery CO. LTD.

MUKASURAT 59

INSTITUT LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-06 GRINDING OPERATION I

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE14

NO. TUGASAN
BERKAITAN

07.01
07.02
07.03

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

SET UP GRINDER MACHINES FOR GRINDING CUTTING


TOOLS AND CUTTERS
CARRY OUT SURFACE GRINDING PROCESS
CARRY OUT PARTING PROCESS
CARRY OUT TOOL AND CUTTER GRINDER

Perform grinding operation using surface grinding machine, tool and


cutter grinding machine, precision vise, magnetic chuck, grinding wheel,
parting wheel, work piece, surface comparator, parallel block, parts
drawing, diamond dresser and balancing equipment tool and cutter
grinder, precision chuck, blunt cutter/drill bits, angle protector,
measurement equipment and machine manual so that part drawing
interpreted, grinding machine set up, grinding wheels set up, work piece
set up, work piece grinded, finished component specifications confirmed,
cutting tool set up, tool and cutter grinder machine executed and tool
and cutter grinded in accordance with drawing, product and tools
specification.
Set up grinder machines for grinding cutting tools and cutters using tool
and cutter grinder machine, precision chuck, grinding wheel, blunt
cutter/drill bits, angle protector and machine manual so that tool and
cutter grinder machine is setting up, cutting tool is set up and grinding
wheel is setting up according to machine standard operating
procedures, tool specification and appropriate grinding wheel.

MUKASURAT 60

TAJUK : SET UP GRINDER MACHINES FOR GRINDING CUTTING TOOLS AND


CUTTERS

56

ARAHAN

Sila jawab semua soalan.


57

SOALAN

a. Jelaskan kegunaan mesin canai mata alat pemotong?


b. Terangkan jenis-jenis mesin pencanai mata alat pemotong?
c. Sebutkan jenis-jenis bahan mata alat?
d. Nyatakan tujuan meratakan roda pencanai?
e. Huraikan kegunaan Cuk Kolet (Collet Chuck)?
f.

Terangkan kegunaan Indexing head?

g. Huraikan dengan ringkas tentang mata alat kisar hujung?


h. Senaraikan 4 jenis alat dressing?

58

RUJUKAN

1.

Teknologi Bengkel Mesin Oleh Ibrahim Che Muda Dan N. Ramudaram

2.

Technology Of Machine Tools KRAR OSWALD.

3.

Okomoto Manual Book-Okomoto Machinery CO. LTD

MUKASURAT 61

INSTITUT LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA
KURSUS

A02 TEKNOLOGI PEMESINAN AM

KOD DAN NAMA


MODUL

A02-01-06 GRINDING OPERATION I

PENGALAMAN
PEMBELAJARAN

LE15 EXECUTE TOOL AND CUTTER GRINDING

NO. TUGASAN
BERKAITAN

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)

7.1
7.2
7.3

CARRY OUT SURFACE GRINDING PROCESS


CARRY OUT PARTING PROCESS
CARRY OUT TOOL AND CUTTER GRINDER

PERFORM GRINDING OPERATION USING SURFACE GRINDING


MACHINE, TOOL AND CUTTER GRINDING MACHINE, PRECISION
VISE, MAGNETIC CHUCK, GRINDING WHEEL, PARTING WHEEL,
WORK PIECE, SURFACE COMPARATOR, PARALLEL BLOCK, PARTS
DRAWING, DIAMOND DRESSER AND BALANCING EQUIPMENT
TOOL AND CUTTER GRINDER, PRECISION CHUCK, BLUNT
CUTTER/DRILL BITS, ANGLE PROTECTOR, MEASUREMENT
EQUIPMENT AND MACHINE MANUAL SO THAT PART DRAWING
INTERPRETED, GRINDING MACHINE SET UP, GRINDING WHEELS
SET UP, WORK PIECE SET UP, WORK PIECE GRINDED, FINISHED
COMPONENT SPECIFICATIONS CONFIRMED, CUTTING TOOL SET
UP, TOOL AND CUTTER GRINDER MACHINE EXECUTED AND TOOL
AND CUTTER GRINDED IN ACCORDANCE WITH DRAWING,
PRODUCT AND TOOLS SPECIFICATION.
EXECUTE TOOL AND CUTTER GRINDING USING USING TOOL AND
CUTTER GRINDER MACHINE, PRECISION CHUCK, GRINDING
WHEEL, BLUNT CUTTER/DRILL BITS, ANGLE PROTECTOR AND
MEASUREMENT EQUIPMENT SO THAT TOOL AND CUTTER
GRINDING IS EXECUTED ACCORDING TO STANDARD OPERATION
PROCEDURE AND PART SPECIFICATIONS CONFIRMED IN
ACCORDANCE TO DRAWING SPECIFICATION

MUKASURAT 62

59

TAJUK : EXECUTE TOOL AND CUTTER GRINDING

60

ARAHAN

Sila jawab semua soalan.


61

62

SOALAN

a.

Nyatakan teknik proses memenggal?

b.

Terangkan kesalahan semasa mengasah?

c.

Jelaskan cara-cara membuat lurah?

d.

Berikan dimensi untuk mata alat pemotong?

e.

Terangkan maksud cutting edge?

f.

Huraikan faktor utama dalam proses mencanai?

g.

Apakah maksud sudut pemotongan?

h.

Huraikan teknik yang betul semasa melaksanakan proses mencanai mata alat?

RUJUKAN

1. Teknologi Bengkel Mesin Oleh Ibrahim Che Muda Dan N. Ramudaram


2. Technology Of Machine Tools KRAR OSWALD.
3. Okomoto Manual Book-Okomoto Machinery CO. LTD

MUKASURAT 63