You are on page 1of 4

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2016)

BIDANG KURIKULUM
SUB BIDANG: ICT
Bil
1

Program
Aplikasi ICT di
Sekolah

Pencarian Bahan di
Internet

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Mempertingkatkan
kefahaman dan
kemahiran aplikasi ICT
dalam kalangan
pentadbir, guru dan
murid.

Guru Penolong
Kanan kurikulum

Sepanjang
Tahun

1) Meningkatkan minat
pelajar menggunakan
internet untuk mencari
bahan.

Guru Penolong
Kanan kurikulum

2) Membangunkan
kemahiran murid dalam
pencarian bahan di
internet tanpa bimbingan
guru

TOV

ETR

RM 40.00

60%

90%

Peningkatan peratus
penggunaan dan
pengaplikasiaan ICT
dalam kalangan
guru, murid dan
pentadbir.

30%

60%

Peningkatan peratus
kemahiran pelajar
menggunakan
internet untuk
pencariaan bahan

20%

50%

Peningkatan
kemahiran murid
dalam menggunakan
internet

Ketua Panitia

Sepanjang
tahun

Indikator
Pencapaian

Kos/Sumber

RM 20.00

Guru
matapelajaran

Email Sekolah
(Penggunaan Email
VLE Frog)

1) Meningkatkan
penggunaan Email
Sekolah (VLE Frog)
untuk proses komunikasi
dan hebahan maklumat

Guru Penolong
Kanan kurikulum

Sepanjang
tahun

Program VLE Frog

Perlaksanaan
Program MBMMBI

1) Meningkatkan
penggunaan platform
(VLE Frog) untuk
proses pengajaran dan
pembelajaran .

Guru Penolong
Kanan kurikulum

80%

RM 10

10 %

40 %

Sepanjang
tahun

RM 30

40 %

100 %

Ketua Panitia

2) Meningkatkan
penggunaan VLE Frog
untuk pengurusan
sekolah

Guru
matapelajaran

1) Meningkatkan
penggunaan ICT untuk
proses pengajaran dan
pembelajaran bahasa
Malaysia dan bahasa
inggeris.

Guru Penolong
Kanan kurikulum

2) Meningkatkan
pencapaian murid dalam
matapelajaran BM dan
BI

40%

Guru
matapelajaran

2) Melahirkan insan
yang celik IT

Perlaksanaan

RM 10

Ketua Panitia
BM dan BI
Guru
matapelajaran
BM & BI

Peningkatan
bilangan
penggunaan Email
Sekolah
Meningkatkan
bilangan guru dan
murid yang
mempunyai
kemahiran celik IT
Peningkatan
penggunaan VLE
Frog oleh murid dan
guru untuk proses
P&P.
Meningkatkan
pengunaan VLE
Frog untuk
pengurusan sekolah.

Sepanjang
tahun

RM 20

40 %

80 %

Meningkatkan
bilangan kekerapan
menggunakan ICT
untuk proses P&P
matapelajaran BM &
BI
Meningkatkan
pencapaian murid
dalam matapelajaran
BM dan BI menerusi
penggunaan ICT.

Latihan Dalaman
ICT

1) Meningkatkan jumlah
latihan dalaman untuk
guru
2) Meningkatkan
kemahiran guru dalam
penggunaan ICT

Perisian Aplikasi MS-

1) Meningkatkan

Office (Word, Excel,

kemahiran murid
dalam penggunaan
Aplikasi MS-OFFICE

Powerpoint, Publisher,

Guru Penolong
Kanan kurikulum

Sepanjang
tahun

RM 60

45 %
(3 kali)

90 %
(6 kali)

Setiausaha
LADAP

Guru Penolong
Kanan kurikulum

1) Meningkatkan

Pendidikan

kemahiran
penggunaan perisiaan
pendidikan seperti
Youtube dalam murid
dan guru

Penggunaan

1) Meningkatkan

EduWebTV Dalam
P&P

kemahiran
penggunaan Edu
WebTV dalam P&P.

Perkongsian Pintar

1) Meningkatkan

ICT Dengan

bilangan ibubapa dan


bekas murid berkongsi
maklumat menerusi
laman Facebook dan
VLE Frog

Komuniti Setempat

Meningkatkan
bilangan peratus
penggunaan ICT
dalam kalangan
guru.
Meningkatkan
bilangan kemahiran
murid menguasai
penggunaan aplikasi
ms-office.

Sepanjang
Tahun

RM 10

30 %

60 %

Semua guru

Sepanjang
tahun

RM 20

30 %

80 %

Meningkatkan
peratus penggunaan
perisisan pendidikan
dalam kalangan
murid dan guru.

Ketua Panitia
BM , BI, SN, MT

Sepanjang
tahun

RM 10

20 %

50 %

Meningkatkan
penggunaan
EduWeb untuk
proses P&P.

Semua Guru

Sepanjang
tahun

RM 50

10 %

40 %

Meningkatkan
bilangan ahli
komuniti mengakses
maklumat murid dan
sekolah menerusi
laman Facebook dan
VLE Frog

Semua Guru

dll)
Penggunaan Perisian

Meningkatkan
jumlah latihan
dalaman untuk guru

PIBG

Pengurusan Laman

1) Meningkatkan

Sepanjang
tahun

RM 40

20 %

50 %

kekerapan pengurusan
laman web sekolah
(VLE Frog, Facebook)

Admin VLE Frog


Admin Facebook
LNC
Guru ICT

Web Sekolah

Sistem Pengurusan

1) Meningkatkan

GPK Kurikulum

40 %

80 %

Sekolah (SPS)

kemahiran guru dalam


menguruskan
maklumat guru dan
murid dalam SPS

Sepanjang
tahun

Semua guru
Kelas

(Facebook / VLE
Frog)

DISEDIAKAN OLEH,

Semua Guru

Meningkatkan
kekerapan
mengemaskini
laman web sekolah
dengan aktiviti
aktiviti sepanjang
tahun.
Meningkatkan
kemahiran guru
mengemaskini
maklumat diri dan
murid untuk
pengurusan sekolah.

DISAHKAN OLEH,

(CIK.B.THILAGAM)
GURU PENYELARAS ICT