You are on page 1of 1

Membantu, mengurus, menyelia dan melaksanakan Pengunaan Kemudahan

Insfrastruktur Teknologi ( ICT ) di sekolah.

Melapor dan bertangungjawab kepada Guru ICT

Membantu Memastikan Rangkian LAN dan WAN berfungsi dengan baik termasuk
Peralatan Rangkaian Router Modem

Menjalankan Peyelangaraan "Preventive" bagi peralatan IT di sekolah dan


Makmal.

Membantu mengurus akaun penguna dan


Email

Memastikan Kebersihan dan Keselesaan Persekitaran Makmal di mana


kemudahan Infrastruktur Teknologi di tempatkan.

Membantu menyediakan keperluan Infrastruktur Teknologi ( ICT ) untuk kegunaan


guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu mengunakannya dalam
aktiviti di sekolah