You are on page 1of 4

Vit Nam, nhu cu s dng sn g cng c tng cao.

Trn th
trng hin nay ang trn lan nhng cng ty, i l phn phi sn g
th s cng gy kh khn cho nhiu khch hng trong vic tm mua
sn phm sn g cht lng, uy tn.

www.manhtri.com

Sn g cng nghip gi r c b mu kh a dng nn vic


la chn mu sc ca sn g ph hp vi bn mnh khng
phi l vic kh.

www.manhtri.com

Nh dn dng c nn chn sn g cng nghip gi r?

Sn g cng
nghip hay sn g
cng nghip gi
r trn th trng
hin ang c
chia thnh hai
loi. Loi th
nht c gi r l
do cht lng sn
phm r theo
ngha en l
nhng sn phm
vn sn g tn
kho lu ngy do
c vn mu g
xu, hng li
khng ai mua hay
nh cung cp b
m khng nhp
v na,...
www.manhtri.com