You are on page 1of 2

Pitanja za usmeni deo ispita iz Ekologije biljaka

izvlae se 2 pitanja tj. po jedno iz svake grupe (max 50 poena)


1. grupa
1. Klasifikacija ivotnih formi biljaka na osnovu strukturnih odlika
(morfo-anatomske grae) i naina ivota
2.

Znaaj

kompleksnog

delovanja

klimatskih

faktora

na

rasprostranjenje biljaka i formiranje zonobioma


3. Opte karakteristike i distribucija sunevog zraenja na Zemlji. Uticaj
na formiranje termikog i svetlosnog reima
4. Uticaj sunevog zraenja na biljke
5. Ekoloki znaaj razliitih tipova fiksacije CO2 u procesu fotosinteze
6. Temperatura, termiki reim stanita
7. Fizioloki znaaj temperature, dejtvo ekstremnih temperatura i
adaptacije biljaka
8. Uticaj vatre i poara na biljke i vegetaciju u celini
9. Kserofite u uem smislu (rasprostranjenost, podela, opte odlike,
specifine strukturne i funkcionalne adaptacije biljaka, karakteristike
vegetacije)
10.

Kserofite

irem

smislu

psihrofite,

kriofite

halofite

(rasprostranjenost, karakteristike stanita i problemi sa kojima se biljke


suoavaju, specifine strukturne i funkcionalne adaptacije)
11. Tipovi vodenih biljaka i njihove osobine
12.

Vazduh

kao

ekoloki

faktor

njegov

uticaj

na

biljke.

Aerozagaivanje.
13. Vetar kao ekoloki faktor i njegov znaaj za biljke
14. Geneza i klasifikacija zemljita, fiziko-hemijske odlike zemljita
15. Ekoloke odlike biljaka na stanitima sa specifinim mineralnim
reimom zemljita (biljke sa bazinih, kiselih, sa zemljita koja su
bogata organskim otpadom, metalofite)
16. Biljke sa peskova

17. Uzajamni odnosi izmeu biljaka i izmeu biljaka i mikroorganizama


18. Uzajamni odnosi izmeu biljaka i ivotinja
19. Odnosi biljaka i ivotinja u procesu opraivanja
20. Odnosi biljaka i ivotinja u procesu rasejavanja semena i plodova
21. Biogeohemijski ciklusi (kruenje ugljenika, azota, fosfora, kiseonika,
sumpora i vode)
2. grupa
1. Tropske kine ume
2. Mangrova vegetacija
3. Tropske listopadne ume i bunaste zajednice
4. Vegetacija savana
5. Ekoloke odlike tvrdolisne zimzelene vegetacije drvea i bunova
6. Ekoloke odlike biljaka pustinjske vegetacije
7. Ekoloke odlike i adaptacije biljaka zoni stepske vegetacije
8. Ekologija liarskih listopadnih uma umerene zone
9. Ekoloke odlike biljaka u zoni etinarske vegetacije
10. Ekoloke odlike biljaka zonobioma tundre i hladnih pustinja
11. Ekoloke odlike biljaka visokoplaninske vegetacije
12. Ekoloke odlike biljaka livadske vegetacije
13. Movarna vegetacija
14. Ekoloke odlike i adaptacije biljaka kopnenih vodenih ekosistema
(jezera, bare, movare)
15. Vegetacija Balkanskog poluostrva - osnovni principi horizontalnog i
visinskog zoniranja