You are on page 1of 2

Modelong Konseptuwal

Ang bahaging ito ay binubuo ng nakapag-iisa at di nakapag-iisang baryabol na


naglalayong ibigay ang mga epekto ng pagiging batang magulang sa pagaaral ng asignaturang
College Algebra sa unang taon antas tersyarya Colegio de San Juan de Letran, Calamba.
Paradim
Nakapag-iisang baryabol

Di-nakapagiisang baryabol

Edad ng batang magulang:


15-16
17-18

Marka ng mag-aaral sa asignaturang


College Algebra

19-20
21-22

Balangkas 1 Ito ay kinapapalooban ng baryabol na nakapag-iisa na binubuo ng edad ng


batang magulang sa 15-16 taon, 17-18 taon, 19-20 taon, at 21-22 taon.
Balangkas 2 Ito ay kinapapalooban ng baryabol na binubuo ng marka ng mga mag-aaral sa
asignaturang College Algebra.

Paglalahad ng Suliranin
Layunin ng pag-aaral na ito na mabatid ang mga epekto ng pagiging batang magulang
sa asignaturang College Algebra sa unang taon antas tersyarya sa Colegio de San Juan de
Letran, Calamba, Laguna, panuruang taon 2015-2016.
Hangad nitong sagutin and sumusunod na tanong:
1. Ano ang kalagayan ng mag-aaral sa pag-aaral ng asignaturang College Algebra batay
sa:
1a. 15-16 taon
2a. 17-18 taon
3a. 19-20 taon

4a. 21-22 taon


2. Ano ang karaniwang marka ng mga mag-aaral sa asignaturang College Algebra?
3. May epekto ba ang pagiging batang magulang sa pag-aaral sa asignaturang College
Algebra?
Saklaw at Hangganan ng Pag-aaral
Ang saklaw ng pag-aaral na ito ay hinggil sa mga epekto ng pagiging batang magulang
sa pag-aaral ng asignaturang College Algebra sa unang taon antas tersyarya sa Colegio de
San Juan de Letran, Calamba, panuruang taon 2015-2016.
Ang mag-aaral na gagamitin sa pag-aaral na ito ay mula sa ibat-ibang kurso na
kumukuha o nakakuha na ng asignaturang College Algebra, kabilang dito ang kurso sa
kolehiyo ng Agham at Sining, kolehiyo ng nag-iinhinyero, kolehiyo na nars, kolehiyo ng
bisnes at kolehiyo ng information technology.
Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay kinapapalooban ng kaalaman at kaunawaan tungkol sa mga
epekto ng pagiging batang magulang sa pag-aaral ng asignaturang College Algebra sa
Colegio de San Jaun de Letran, Calamba.
Mapapakinabangan ang impormasyon na ito ng mga sumusunod:
Estudyante sa Kolehiyo