You are on page 1of 62

TERMOELEKTRANA

UGLJEVIK
23 godine rada

Instalisana snaga: 300 MW


Projektovana godinja proizvodnja elektrine energije: 1601 GWh

TERMOELEKTRANA UGLJEVIK

1977. poetak izgradnje


postrojenja
1985. (31. mart) prva
sinhronizacija
na mreu
1985. (31. mart - 20. maj) upusna ispitivanja
1985. (20. maj 20. novembar) probni rad
Raspoloiva snaga u poetnom periodu: 245 MW
IZGRADNJA I PROBNI RAD

1977. 1985.

1985. (20. novembar) poetak redovne eksploatacije uz rekonstrukcije i


podizanje raspoloive snage na 279 MW
1992. (23. april) izlazak iz pogona uslijed ratnih deavanja
U probnom pogonu se pokazalo da je loite kotla poddimenzionisano
za ugalj koji se nalazi u leitu Bogutovo Selo, jer se nije mogla ostvariti
instalisana snaga od 300 MW.
Bile su prisutne i pojave brzog zaljakivanja loita i zaprljanje
konvektivnih ogrevnih povrina pepelom, te postojei sistemi ienja
ogrevnih povrina nisu mogli obezbijediti stabilan i bezbijedan rad.
U cilju otklanjanja navedenih problema izvrena je rekonstrukcija na
kotlu koja je obezbijedila poveanje snage na 279 MW (ali ne na
projektovanu).

REDOVNA EKSPLOATACIJA 1985. 1992.

1995. (24. novembar) ponovni ulazak u pogon, poslijeratni period

Ostvarena proizvodnja od prvog ulaska u pogon, zakljuno sa 2007.


godinom:
- elektrina energija na generatoru: 26.157.693.640,00 kWh
- elektrina energija predata u mreu: 23.910.478.977,40 kWh
- vlastita potronja elektrine energije: 2.248.417.956,00 kWh (8,60%)
- vrijeme rada na mrei: 110.986,23 sati
- broj zastoja termoelektrane: 411
- ukupno trajanje zastoja: 4.904,80 sati
- vrijeme potroeno na remonte: 27.576,63 sati

REZULTATI OSTVARENI U PERIODU 1985. 2008.

Vrijeme rada na mrei po pojedinim godinama u asovima ( h )

REZULTATI OSTVARENI U PERIODU 1985. 2008.

Proizvodnja elektrine energije na pragu po pojedinim godinama u MWh

REZULTATI OSTVARENI U PERIODU 1985. 2008.

1
0

1
0

6
5
5
3

3
5 13
5 0

3
3
2
3

9
9

1
2

2
9

3
5 5
7

2
8
2
1
2
1

3
62
2

2
4

6
1

1
06
6
6 3 3
1
9
2
1
5
76
9
3
II

1
6

1
5
6
0 1
4

1
9
2
54

7
72
5
1

1
2

1
0

3 4 4
63 7 2
2
0

2
2

1
2

2
7

1
1
8

5
6

5
5
1
2

Termoelektrana Ugljevik - Situacija

SITUACIONI PLAN

1
34
4 4
0

4
1

4
6
5
8
3
3

4
3
6
7

8
8
3
7

ematski prikaz procesa proizvodnje elektrine energije

EMATSKI PRIKAZ POSTROJENJA

TOPLOTNA EMA POSTROJENJA

Radovi u loitu kotla

KOTLOVSKO POSTROJENJE

Kotao je T izvedbe,
jednokuini, sastavljen iz
tri vertikalne ahte
sjedinjene u gornjem
dijelu horizontalnim
gasovodom (povratne
komore).
Presjek loine komore
(centralne ahte) je
pravougaoni, dimenzij
10,6 x 22,46 (m).
Presjek konvektivnih ahti
je pravougaoni, dimenzij
19,45 x 5,44 (m).

TEHNIKE KARAKTERISTIKE KOTLA

Vrsta: Radijacioni, protoni s jednim meupregrijanjem pare, loen


ugljenom prainom i sa suvim odvozom ljake.
Tip:

Ramzin ( 1000 250 -64)

Proizvoa: ZIO Podoljsk Rusija


Parametri pregrijane (svjee) pare:
-produkcija pare:
1000 (t/)
-pritisak na izlazu:
250 (bara)
-temperatura primarne (svjee) pare: 545 +5 -10 (C)
Parametri meupregrijane (sekundarne) pare:
- pritisak na ulazu
42,56 bara
- temperatura na ulazu
306 (C)
- pritisak na izlazu
40,11 bara
- temperatura na izlazu
545+ 10 (C)
- protok pare
811,4 (t/)

TEHNIKE KARAKTERISTIKE KOTLA

Parametri napojne vode na ulazu u kotao:


-temperatura
165/274C
-protok
1000 (t/)
-kvalitet napojne vode u skladu sa normama
Koeficijent iskoritenje kotla:

86+0,5%

Gorivo (osnovno) mrki ugalj Bogutovo Selo:


-donja toplotna mo:
7180 do 10930 (kJ/kg)
Gorivo (potpalno): mazut (laki, srednji i teki)
-donja toplotna mo:
36000 do 41.000 (kJ/kg)
-kapacitet mazutne dizne 1800 (kg/)

TEHNIKE KARAKTERISTIKE KOTLA

-zapremina primarnog trahta:


270 m3
- zapremina sekundarnog trahta: 120 m3

Broj ventilatorskih mlinova:


8
Kapacitet ventilatorskog mlina: do 45 (t/)
Temperatura aerosmee iza mlina:
180-210 (C)

TEHNIKE KARAKTERISTIKE KOTLA

Po visini loita se radijacione ogrevne povrine dijele na:


DRZ-I- donja radijaciona zona I
DRZ II donja radijaciona zona II
SRZ srednja radijaciona zona
GRZ gornja radijaciona zona
PE plafonski ekrani
U dvije konvektivne ahte ugraene su sljedee ogrevne povrine:
KPP-e - konventivni pregrija primarne pare
KMPP-e II konvektivni meupregrija pare II
KMPP-e I konvektivni meupregrija pare I
VE zagrija vode (vodeni ekonomajzer)
Na vrhu kotla, sa vanjske strane, ugraeni su paroparni toplotni
izmjenjivai (PPTI).

TEHNIKE KARAKTERISTIKE KOTLA

U horizontalnom gasovodu iznad centralne ahte loita smjetene su


zavjese pregradnog pregrijaa pare irmovi.

TEHNIKE KARAKTERISTIKE KOTLA

Sistem za ienje ogrevnih povrina kotla:


-vodeni duvai (loite)
-dugohodi duvai (KPP i MPPo)
-topovsko obduvavanje (SPP-e i EKO)
Sastavni dijelovi kotlovskog agregata su i:
-dva ventilatora dimnih gasova tipa DOD 41 kapaciteta 1.454.000 (m/)
-dva ventilatora svjeeg vazduha tipa VDN 328 kapaciteta 556.10(m/)
-dva ventilatora recirkulacije vrueg vazduha,
-dva ventilatora recirkuacije hladnih dimnih gasova
-cjevasti zagrija vazduha (zagrijavanje svjeeg vazduha toplotom dimnih
gasova)

TEHNIKE KARAKTERISTIKE KOTLA

-24 gorionika ugljene praine smjetenih u tri reda sa bonih strana


-16 mazutnih gorionika kapaciteta 1,6 t/ rasporeenih po svim
stranama loita u dva reda
- Ispod donjeg reda gorionika ugljene praine smjeteni su otvori za
donji vazduh po etiri sa svake bone strane, ukupno 8.
- U gornjem dijelu loita sa bonih strana kotla postavljeni su otvori
(gasooduzimne ahte) za oduzimanje vrelih gasova iz izlaznog dijela
loita u cilju suenja uglja u mlinovima

TEHNIKE KARAKTERISTIKE KOTLA

Donji dio loita zavrava se etverouglastim lijevkom hladni dio,


ispod koga se nalazi odljakiva.

TEHNIKE KARAKTERISTIKE KOTLA

Za ienje ogrevnih povrina kotla koristi se sljedea oprema:


-Vodeni duvai
-ienje ogrevnih povrina loinog prostora
-ugraeni sa bonih strana (kote 9; 17,6; 32 m), ukupno 12
komada
-radni fluid: rashladna voda radnog pritiska 18 bara
-protok 30 (m/) po duvau
-rade pojedinano u ciklusu
-Dugohodi parni duvai tipa tajn Miler
-ienje konventivnih ogrevnih povrina (KPP-e, KMPP-I i II)
-kote 55; 52; 48 m, ukupno 32 komada
-radni medij: meupregrijana para pritiska 18 24 bara (t= 480 500C)
-rade pojedinano u ciklusu

IENJE OGREVNIH POVRINA KOTLA

-Topovski duvai pare, za ienje ogrevnih povrina irmopregrijaa


-20 parnih mlaznica ugraenih u obzid bonih zidova kotla
(kota 59 m) sa lijeve i desne strane po 10 u dva
nivoa.
-10 parnih mlaznica ugraenih u obzid kotla na plafonu sa
lijeve i desne strane po pet komada
-radni medij: svjea para, p = 90 - 100 (bara), t = 545C
-rade u ciklusu
-Topovski duvai pare, za ienje konvektivnih ogrevnih povrina
-ienje: gornjih dijelova EKO II
-16 mlaznica na koti 45,57 m
-Parno ienje oduzimnih otvora kotla vrelog vazduha
-8 mlaznica ugraenih u obzid kanala

IENJE OGREVNIH POVRINA KOTLA

Projektni ugalj
Naziv
veliine

Oznaka

Jed.
mjer.

Koriteni ugalj u dos. eksploatac.

loiji
kval.

garanc.

bolji
kval.

loiji

srednji

bolji

33

33

33

38,3

33,6

30,3

Ar

32

25

18

31,0

26,2

20,8

Co2r

7,8

3,0

1,1

Ugljenik

Cr

22,7

27,2

31,7

21,0

25,6

29,2

Vodonik

Hr

1,8

2,2

2,5

1,9

2,3

2,6

Sumpor

Sr

4,5

5,4

6,3

2,7

3,7

4,2

Azot

Nr

0,5

0,6

0,7

0,5

0,6

0,7

Kiseonik

Or

6,0

7,2

8,5

7,3

9,9

11,2

Donja top. mo

Hd

kJ/kg

8790

10470

12090

7180

9650

10930

Vlaga
Mineralne materije.
pepeo
Sadraj karbonata

Wr

KARAKTERISTIKE UGLJA

Naziv veliine

Oznaka

Jed.mj

Loiji

Bolji

Proj.
gar.

Loiji

Srednji

Bolji

Silicijum dioksid

SiO2

41,8

17,3

34

39,6

31,5

21,6

Titinovokisid

TiO2

0,7

0,2

0,4

1,0

0,6

0,3

Alumijum trioksid

Al203

24,1

7,7

16,7

18,2

13,1

4,6

eljezni oksid

Fe203

28,8

11,0

18,4

13,5

10,7

6,4

Kalcijum oksid

CiO

29,8

3,6

10,4

39,8

20,4

11,6

Kalijum oksid

K20

1,8

0,2

1,1

2,5

1,1

0,6

Natrijum oksid

No20

2,1

0,6

1,4

1,4

0,8

0,4

Sumpor trioksid

SO3

28,1

5,5

14,0

25,8

18,7

8,4

Magnezijum oksid

MgO

6,6

2,6

3,6

4,8

3,8

3,1

SASTAV PEPELA MINERALNIH MATERIJA IZ UGLJA

Kondezaciona parna turbina K300-240 I predviena je za


neposredan pogon generatora
naizmenine struje.
Svjea para iz kotla dovodi se sa
dva parovoda na STOP i
regulacione ventile cilindra
visokog pritiska turbine (CVP-a).
Para se poslije CVP-a odvodi u kotao na pregrijavanje, a potom iz kotla
na STOP i regulacione ventile cilindra srednjeg pritiska turbine (CSP-a).
Dalja ekspanzija pare vri se u stepenima niskog pritiska CSP-a i u
cilindru niskog pritiska (CNP-a), a zatim se para odvodi u kondezator.
Kondenzator se nalazi ispod turbine, i zavaren je za izduvne prikljuke
CSP-a i CNP-a.

TURBOAGREGAT

Kuite turbine, parovodi, STOP i regulacioni ventili, prepusne cijevi


izoluju se termikom izolacijom koja treba da obezbijedi temperaturu
vanjske povrine izolacionog sloja manju od 50C
pri temperaturi okolnog vazduha od 25C.
Turboagregat, pored navedenog, posjeduje i sljedee sisteme:
-sistem regulacije i zatite
-sistem podmazivanja
-kondenzacija i regenerativni ureaji (kondezator, kondez pumpe,
ejektorske pumpe, ejektori, rashladne pumpe, filteri i cjevovodi sa
armaturom, ZNP-a, ZVP-a i dearator sa spremnikom napojne vode)
-sistem brtvljenja generatora (pumpe za brtvljenje, filteri, uljovodi,
regulatori, brave)
-sistem hlaenja generatora (vodeniko-hlaenje vodonika i
hlaenje statora generatora-destilat).

TURBOAGREGAT

Karakteristike sistema regeneracije (tehniko-eksploatacione za


optereenje od 300 MW - do 950 t/ primarne pare):

Potroa
pare

Koliina
oduzimne
pare

Parametri
pare
oduzimanja

Pritisak
(bara)

Temperatura (C)

Broj oduzimanja
neregulisanog
(posle koga stepena)

ZVP-8

63,3

67,6

358

I-oduzimanje posle 9 stepena)

ZVP-7

93,3

43,9

305

II-oduzimanje (posle 12 step.)

ZVP-6

37,0

16,8

425

III-oduzimanje (posle 12 step.)

Pogonska
turb.nap.
pum.

107

16,8

425

III-oduzimanje (posle, 16 step.)

Dearator

18,3+1,3

11,1

369

IV oduzim. (posle 18 stepena)

ZNP-4

32,8

5,4

283

V oduzimanje (posle 21 step.)

ZNP-3

32,2

2,5

241

VI oduzim. (posle 24 stepena)

ZNP-2

37,1

0,96

124

VII oduzimanje (posle 31 i 36 stepeni)

ZNP-1

10,9

0,18

57

VIII oduzimanje

SISTEM REGENERACIJE

Jednoosovinska, trokuina troizlazna parna turbina sa jednim


meupregrijanjem, spojena direktno sa trofaznim generatorom
Proizvoa:

LMZ S. Petersburg Rusija

Tip:

K-300 240 1 (kondenzaciono)

Nominalna snaga:

TURBINA

300 MW

Brzina obrtanja
rotora: 3000 (o/min)
Broj neregulisanih
oduzimanja: 8
Parametri primarne (svjee) pare:
* protok pri nominalnoj snazi
965 (t/)
* pritisak
235,36 (bara)
* temperatura
540 (C)

TEHNIKE KARAKTERISTIKE TURBINE

Parametri meupregrijane (sekundarne) pare na ulazu:


* pritisak
38,25 bara
* temperatura
540 (C)
Parametri pare na izlazu iz visokopritisnog dijela turbine (CVP-a) pri
nominalnoj snazi:
* pritisak
43,05 (bara)
* temperatura
305 (C)
Kondezator turbine:
* Vrsta:
dvotoni-povrinski
* TIP:
300 KPS-4
* Rashadna povrina
15400 (m)
* Pritisak u kondenzatoru
0,074 bara
(za nominalnu snagu i temp. rashladne vode od 25C t = 9C)
* Protok rashladne vode
36000 (m3/)

TEHNIKE KARAKTERISTIKE TURBINE

Generator (300 MW, 20 kV) proizvodi el. energiju i oklopljenim vodovima


je prenosi do blokovskog transformatora (400 MVA, 400/20 kV) gdje se
energija transformie na naponski nivo 400 kV. Iza generatorskog prekidaa
20 kV, na kome se vri sinhronizacija sa mreom, oklopljeni vodovi
povezuju blok transformator, pobudni transformator (3,550 MVA, 20/0,78
kV) i otcjepni transformator (40/20/20 MVA 20/6,3/6,3 kV).

JEDNOPOLNA EMA TE UGLJEVIK

Principijelna jednopolna ema TE Ugljevik

JEDNOPOLNA EMA TE UGLJEVIK

Pobuda generatora je izvedena pomou transformatora i tiristorskih


ispravljaa. Postoji radna i rezervna pobuda.
Za vezu sa elektroenergetskim sistemom u TE Ugljevik su izgraena
razvodna postrojenja 400 kV, 110 kV, 35 kV.
Generator je preko blok transformatora direktno prikljuen na 400 kV
razvodno postrojenje. Za napajanje rudnika Bogutovo Selo i lokalne
distributivne mree koristi se 35 kV razvodno postrojenje.
Postrojenje 400 kV je sa dva sistema sabirnica, a sastoji se od polja:
-DV Tuzla
-DV Ernestinovo
-DV Mitrovica
-generatorsko polje
-spojno polje
-transformatorsko polje TM1 400/110 kV
-mjerno polje

JEDNOPOLNA EMA TE UGLJEVIK

Postrojenje 110 kV se sastoji od dva sistema sabirnica a izvedena su


sledea polja:
-mjerno polje
-DV Lopare
-transformatorsko polje TM1 400/110 kV
-DV Bijeljina
-DV Zvornik
-DV Brko( u izgradnji )
-transformatorsko polje TR1 110/6,3/6,3 kV
-spojno polje
-transformatorsko polje TM3 110/35/6,3 kV.

JEDNOPOLNA EMA TE UGLJEVIK

Postrojenje 35 kV je izvedeno sa jednostrukim sistemom sabirnica, a


sastoji se od polja:
-transformatorsko polje TN 35 35/0,4 kV
-DV Bogutovo Selo I
-DV Bogutovo Selo II
-mjerno polje
-transformatorsko polje TM3 110/35/6,3 kV
-DV Modran
Napajanje vlastite i opte potronje TE Ugljevik vri se naponom 6 kV i
0,4 kV.
Postrojenja 6 kV prema tehnolokom procesu dijele se na dva dijela:
-blokovska potronja 1 RA i 1 RB
-opta i zajednika potronja RO1 i RO2

JEDNOPOLNA EMA TE UGLJEVIK

Radno napajanje postrojenja 1 RA i 1 RB izvedeno je preko otcjepnog


transformatora 1TC (20/6,3/6,3 kV).
Rezervno napajanje ovog postrojenja je iz 110 kV mree preko
rezervnog transformatora TR1 (110/6,3/6,3 kV).
Postrojenje RO1 i RO2 napaja se iz postrojenja 1RA i 1RB.
Postrojenja 0,4 kV u GPO-u prema tehnolokom procesu dijele se
na dva
dijela:
-blokovska potronja 1 NA, 1 NB, 1 NC, NR1
-opta i zajednika potronja NO1, NO2, NR2
Za sluaj raspada elektroenergetskog sistema postoje rezervni izvori
elektrine energije: istosmjerna postrojenja IP1 i IP2 sa akumulatorskim
baterijama i dizel agregat, koji napajaju neophodne pogone u TE.

JEDNOPOLNA EMA TE UGLJEVIK

Generator S 2598 2

GENERATOR

Proizvoa:

"Rade Konar Zagreb

Tip:

S 2598 2

Licenca:

Elektrosila, Rusija TVV 320/2

Prividna snaga:

353 MW

Aktivna snaga:

300 MW

Koeficijent snage:

0,85

Napon statora:

20.000 V

Struja statora:

10.200 A

Frekvencija:

50 Hz

TEHNIKE KARAKTERISTIKE GENERATORA

Koeficijent korisnog dejstva: 98,7 %


Brzina obrtanja:

3.000 o/min.

Kritina brzina obrtanja:

965/2650 o/min.

Spoj faza namota statora:

dvostruka zvijezda

Broj izvoda namota statora:

Hlaenje:
Zapremina generatora:

rotor vodonikom
stator vodom
87 m

TEHNIKE KARAKTERISTIKE GENERATORA

SISTEMI AUTOMATSKE REGULACIJE RADA POSTROJENJA

Doprema uglja termoelektrane moe da se podijeli na:


-vanjsku dopremu uglja,
-unutranju dopremu uglja.

DOPREMA UGLJA

ema dopreme uglja

DOPREMA UGLJA

Vanjsku dopremu uglja sainjavaju:


-Trakasti transporter O
-doprema ugalj sa rudnika na deponije termoelektrane
-duina:
1480 [m]
-brzina trake:
2,8 [m/s]
-kapacitet:
800 [t/]
-Deponije uglja
-broj deponija:
-kapacitet:

4
cca 320.000[t]

-Trakasti transporteri Tr 1; Tr 2; Tr 3; Tr 4; Tr 5; Tr 6, sa presipnim


stanicama i ostalom potrebnom opremom, preko kojih se
ugalj odlae na deponije i sa deponija transportuje do
kotlovskih bunkera.

VANJSKA DOPREMA UGLJA

-Kombinovani ureaji LDC (480-1200)/36


-koliina:
2 kom.
-jedan opsluuje deponije 1 i 2
-drugi opsluuje deponije 3 i 4
-kapacitet kod utovara
-kapacitet kod istovara

600 [t/]
800 [t/]

-mogui reimi rada:


-odlaganje uglja na deponiju
-uzimanje uglja sa deponije
-proputanje uglja direktno sa rudnika u bunkere kotla
-istovremeno proputanje i uzimanje uglja sa deponije

VANJSKA DOPREMA UGLJA

Unutranju dopremu uglja sainjavaju:


-Trakasti transporteri kosi Tr 7 i Tr 8, koji ugalj sa deponija
transportuju do kotla na visinu od 56 m.
-Trakasti transporteri Tr 9 i Tr 10; Tr 11 i Tr 12 sa presipnim koevima
koji vezuju trasnportere Tr 7 i Tr 8 sa nadbunkerskim
prostorom kotla odnosno nadbunkerskim transporterima.
-Trakasti transporteri uglja Tr 13 i Tr 14 nadbunkerski, preko kojih
se ugalj doprema u kotlovske bunkere.
Transportni sistem uglja je u duploj izvedbi: jedan sistem je radni a
drugi rezervni. Izuzetak ini transporter O veze sa
rudnikom.

UNUTRANJA DOPREMA UGLJA

Otprema ljake iz kotla -64 vri se pomou 8 trakastih transportera.


Postrojenje je izraeno u duploj izvedbi: etiri transportera rade a
etiri su u rezervi
-duina transportera:
960 m
-kapacitet:
80 t/
-brzina trake:
1,7 m/s
-visina dizanja ljake:
38 m
ljaka preko transportera dospijeva u silos za ljaku.
Iz silosa, preko vibro dozera, ljaka se dotura u kamione kipere koji
je odvoze na odlagalite jalovine.

OTPREMA LJAKE

ema otpreme pepela

OTPREMA PEPELA

Otprema izdvojenog pepla u elektro filterima vri se pneumatskim


putem.
Postrojenje je izraeno u duploj izvedbi.
Put koji pree pepeo:
Elektrofilteri elijski dozatori vazduna korita vazduni elevatori
(aero-liftovi) meubunker pritisne posude (peters boce) zavojni
kompresori silos (zapremine 4500 m3).
Visina dizanja pepela je 38 m.
Kapacitet postrojenja je 110 t/.
Iz silosa se pepeo, uz kvaenje, odvozi kamionima na odlagalite jalovine
na rudniku.

OTPREMA PEPELA

Za rad bloka TE sirova voda se koristi iz vodotoka rijeke Janje i


akumulacije Snijenica, ija je korisna zapremina 17,5 milij. m vode
(17,5 10 m vode).
Godinja potronja vode je oko 3,5 000 000 m u TE.
Nadomirenje vode iz jezera Snijenica se vri u otvoreno korito rijeke
Janje.
Dekarbonizacija vode
Sirova voda dolazi u
bazen sirove vode, a odatle
se pumpama prebacuje do
reaktora (2 x 900 m/h) i na
pjeane filtere (10 kom.)
kapaciteta 225 m/h.
Bazen dekarbonizovana voda
je zapremine V=1.100 m.

VODOSNABDIJEVANJE I PRIPREMA VODE

Demineralizacija vode
Postrojenje za demineralizaciju se sastoji od 2 linije svaka kapaciteta 60
m/h.
Jedna linija je u radu, a druga regenerisana stoji u rezervi.
Svaka linija se sastoji od:
katjonskog jako kiselog,
anionskog jako baznog i
mijeanog izmjenjivaa.
Katjonsko-jako kiseli izmj.
jonska masa

Anionski jako bazni izmj.

Mijeani izmjenjivai

jonska masa

Amberlit iR 120

Amberlit IRA 402

Sredstvo za regener. 7% HCl

Sredstvo za regener. 4% NaOH

jonska masa
Amberlit IR-120 MB
Amberlit IRA-402 MB

VODOSNABDIJEVANJE I PRIPREMA VODE

Kvalitet dekarbonizovane vode


UT < 5Nj
KT < 3Nj
Suspendovane materije iza reaktora 20 mg/l
Suspendovanih materija iza filtera nema.
Kvalitet demineralizovane vode
- Iza anionskog izmjenjivaa
- tvrdoa 0,00Nj
- SiO2 < 0,05 mg/l
- provodljivost < 5 Sim/ dm
-

Iza mijeanog izmjenjivaa


tvrdoa 0,00Nj
SiO2 < 0,02 mg/l
provodljivost < 0,2 S/cm
PH = 7

- Kvalitet napojne vode pri radu


u stabinom rezimu
U.T. = max 0,2g ekv./ dm
SiO2 = 15 g/dm
PH = 9,1 + 0,1
Na = max 5 g/dm
Cu = max 5 g/dm
Fe = max 10 g/dm
NH4OH = max 500 g/dm
N2H4 = max 60 g/dm
Specifina elekt. provodljiv.
max 0,2 S/cm

VODOSNABDIJEVANJE I PRIPREMA VODE

PPK postrojenje za preiavanje turbinskog kondenzata


Sastoji se od 5 mehanikih i 3 mijeana filtera.
Jonska masa u filterima je sledea:
Mehaniki katjonski filter: WOFATIT KS 10
Mijeani filter: WOFATIT SBW MB i WOFATIT KPS MB
Regeneracija se izvodi sa 3% H2SO4 i 4% NaOH
Rezerve hemikalija:

HCl:
2 x 25 m, Hidratni kre 2 x 50 t
NaOH: 2 x 25 m
H2SO4: 1 x 25 m
Rezerve demi vode: 3 x 2000 m

VODOSNABDIJEVANJE I PRIPREMA VODE

Legenda:

A
PSV
RJ

A-akumulacija Snjenica
RJ-rijeka Janja
BSV-bazen sirove vode
PSV-pumpa sirove vode
OB-oksidacioni bazen
RD-reaktor dekarbonizacije
F-pjeani filteri
BDKV
BDKV-bazen deka vode
PDKV-pumpe deka vode
KI-jako kiseli katjonski izmjenjiva
AI-jako bazni anionski izmjenjiva
MI-mijeani izmjenjiva
SDV-spremnik demi vode

OB

BSV

RD

PF

PDKV
KI

ema postrojenja HPV

VODOSNABDIJEVANJE I PRIPREMA VODE

AI

MI

SDV

LAB O RATO R I JA
Obuhvata:
1. centralnu hemijsku laboratoriju
2. pogonsku laboratoriju na GPO-u
3. pogonsku laboratoriju na HPV-e
Pogonska laboratorija na GPO-u analitiki prati (u 3 smene):

kvalitet napojne vode


kvalitet vode ispred i iza PPK
kvalitet kotlovske vode
kvalitet vode u demi spremnicima

Pogonska laboratorija na HPV-e analitiki prati (u 3 smjene):

kvalitet dekarbonizovane i demineralizovane vode.

LABORATORIJE

Centralna hemijska laboratorija kontrolie rad pogonskih laboratorija


i analizira:
1.
2.
3.
4.
5.

vode ......................
ugalj .....................
gasove ...................
ulja .......................
otpadne vode ...........

LABORATORIJE

u
u
u
u

u odjeljenju za vode
odjeljenju za ugalj
odjeljenju za gasove
odjeljenju za ulja
odjeljenju za otpadne vode

UTICAJ RITE NA IVOTNU OKOLINU


R i TE se nalazi na sjeveroistonim obroncima Majevice, u zaleini
znaajnog poljoprivrednog regiona Semberije.
Cijelo podruje pripada istom klimatskom tipu (kontinentalna klima) te
je temperatura ujednaena sa pravilnim godinjim hodom
- srednja godinja temperatura ......................+ 10 C
- minimalna ..............................................- 18 C
- maksimalna ............................................+ 39 C
Brzine vjetra su priblino iste (0,6 1,7 m/s), a predominantna
strujanja su iz zapadnog kvadranta, tiina 5 8%.

Srednji godinji podaci o vjetru u okolini TE

UTICAJ RITE NA IVOTNU OKOLINU

Relativna vlanost ujednaena, najvea u X XI, a najmanja u VII i VIII


mjesecu.
Napon pare sa maks. ljeti i minim. zimi ima pravilan hod.
Godinje koliine padavina 700 l/m
Svojim radom R i TE imaju uticaj na zagaenje:
vazduha
vode
zemljita

UTICAJ RITE NA IVOTNU OKOLINU

ZAGAENJE VAZDUHA
Zagaujue materije u atmosferi porijeklom iz R i TE su:
oksidi sumpora u dim. gasu
oksidi azota u dim. gasu
ugljendioksid u dim. gasu
vrste estice u dim. gasu, ugljena praina i praina od otpreme
pepela i ljake
produkti sagorijevanja podinskih zona uglja
produkti sagorijevanja dizel goriva u motorima rudnikih maina
ljaka i pepeo uslijed nekontrolisanog rasipanja na odlagalitu

UTICAJ RITE NA IVOTNU OKOLINU

Emisioni parametri
TE Ugljevik

UTICAJ RITE NA IVOTNU OKOLINU

ZAGAENJE VODA
R i Te se snabdjevaju sirovom vodom iz r. Janja (2,58 m/s) i njene
pritoke Mezgraje (0,309 m/s).

ematski prikaz postrojenja za preiavanje otpadnih voda i mjesta ispusta u rijeku


TE Ugljevik

UTICAJ RITE NA IVOTNU OKOLINU

Otpadne vode TE se sakupljaju posebnim sistemom cjevovoda u


postrojenje otpadnih voda gdje se preiavaju:
industrijske otpadne vode ............. fiziko-hemijskim tretmanom
sanitarne otpadne vode ................ biolokim tretmanom.
Slivno podruje rijeka izgrauju vrlo heterogene sedimente stijene
eocena i miocena.
Atmosferske vode se dreniraju veinom povrinski te je podruje
siromano podzemnom vodom.

UTICAJ RITE NA IVOTNU OKOLINU

ZAGAENJE ZEMLJITA

TE na zemljite utie na deponiji uglja i pepela, a Rudnik stvara


kratere na mjestu otkopavanja te degradira itav prostor.
Kao privremena mjera stabilizacije je predviena poumljavanje i
zatravnjivanje ovih povrina, a nakon zavretka radova e se izvriti
rekultivacija.
Lokacija TE se nalazi na breuljkastom terenu sa srednjom
nadmorskom visinom 167 m; visinske razlike okolnih nadvienja ne prelaze
400 m visine.
U okolini TE su manja naseljenja mjesta (Ugljevik 2 km, Trnova 8 km), a
najvee naseljeno mjesto je Bijeljina (20 km).
U okolini ivi 70.000 stanovnika i to 15.000 djece rasporeenih u 21
kolu.
Blia okolina TE je poljoprivredno-voarski kraj, a prije rada TE
kvalitet vazduha je ocjenjen visokom istoom u odnosu na SO2; po istoi
rijeka Janja je svrstana u II klasu, a rijeka Mezgraja u III II klasu.

UTICAJ RITE NA IVOTNU OKOLINU