NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

CUPRINS
1. CONSIDERAŢII GENERALE ……………………………….……………...
2. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE
ŞI REPARAŢII A DRUMURILOR FORESTIERE …………………………..
3. TERMINOLOGIE ……………………………….……………………………
4. PERIODICITATEA LUCRĂRILOR DE REPARAŢII CURENTE ŞI
CAPITALE ……………………………………………………...………………..
5. EVALUAREA STĂRII TEHNICE ŞI ÎNCADRAREA PE CATEGORII
A DRUMURILOR FORESTIERE ……………………………………………..
5.1. Evaluarea stării tehnice a drumurilor forestiere ………………………..
5.2. Încadrarea drumurilor forestiere ……………………………………….
6. Cadrul legal şi organizatoric privind întreţinerea şi reparaţiile
drumurilor forestiere ………………………………...……………………….
6.1. Cadrul legal privind efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii …..
6.2. Cadrul organizatoric privind efectuarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii ………………………………………………………………...
6.2.1. Programarea lucrărilor ………………………………………
6.2.2. Estimarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor
forestiere …………………………………………………...
7. ELABORAREA, AVIZAREA ŞI APROBAREA DOCUMENTAŢIILOR
DE EXECUŢIE ………………………………………………………...………...
7.1. Elaborarea documentaţiilor de execuţie ………………………………..
7.2. Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie ……………………
8. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A
DRUMURILOR FORESTIERE ……………………………………………..…
9. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A
DRUMURILOR FORESTIERE ………………………………………………..
9.1. Consideraţii generale …………………………………………………..
9.2. Utilaje …………………………………………………………………..
9.3. Materiale ……………………………………………………………….
9.3.1. Materiale pietroase …………………………………………..
9.3.1.1. Prezentare generală ………………………………...
9.3.1.2. Categorii de sorturi. Domenii de utilizare …………
9.3.1.3. Verificarea calităţii ………………………………...
9.3.1.4. Reglementarea exploatării surselor de materiale
pietroase …………………………………………………….
9.3.2. Alte materiale ………………………………………………..
9.3.2.1. Prezentare generală ………………………………...
9.3.2.2. Lianţii rutieri ……………………………………..
9.3.2.3. Geosinteticele ……………………………………
9.3.2.4. Varul ……………………………………………..
9.3.2.5. Lemnul …………………………………………...
9.4. Tehnici şi tehnologii de execuţie ………………………………………
9.5. Controlul, recepţia şi decontarea lucrărilor …………………………….
9.5.1. Controlul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ……………….

1

3
4
6
8
9
9
13
16
16
19
19
23
23
23
26
26
32
32
32
36
36
36
36
40
40
41
41
41
43
44
44
45
64
64

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

9.5.2. Recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ………………..
9.5.3. Decontarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ……………..
10. EVIDENŢA REŢELEI DE DRUMURI FORESTIERE ………………….
10.1. Utilitatea evidenţei operative. Scop şi principii de întocmire ………...
10.2. Întocmirea evidenţei operative. Formulare specifice …………………
11. REGLEMENTAREA CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE FORESTIERE
11.1. Condiţii şi măsuri de exploatare ……………………………………...
11.2. Norme generale privind reglementarea circulaţiei ……………………
11.3. Reguli privind semnalizarea rutieră …………………………………..
11.4. Lucrări accesorii pentru siguranţa circulaţiei şi bornarea hectometrică
12. INDICI TEHNICI. NECESARUL DE PRESTAŢII ŞI RESURSE ……...
13. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII …………………...…………….
14. RESTRICŢII ŞI OBLIGAŢII LA EXPLOATAREA DRUMURILOR
FORESTIERE ……………………………………………………...…………….
BORDEROU ANEXE …………………………………………...………………
REFERINŢE ……………………………………………………………………..
BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………
ANEXE …………………………………………………………………………...

2

65
67
68
68
69
97
97
99
100
101
105
106
107
110
112
114
116

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

1. Consideraţii generale
1.1. Aducerea în circuitul economic şi valorificarea superioară a materialului lemnos,
recoltat în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, impun dotarea fondului
forestier naţional cu o reţea permanentă de transport, alcătuită din drumuri forestiere, dispusă
în prelungirea reţelei de drumuri publice, asigurând legătura dintre rampele intermediare,
aflate în pădure şi la care lemnul se aduce prin colectare, cu reţeaua publică de transport sau,
eventual, direct cu centrul de prelucrare ori consum.
1.2. Drumurile forestiere ale reţelei menţionate sunt supuse, pe durata exploatării lor,
acţiunii directe a solicitărilor circulaţiei, în care predomină autovehiculele de mare tonaj,
precum şi solicitării permanente a factorilor naturali, cum sunt: variaţiile de temperatură,
precipitaţiile atmosferice, apele subterane, vântul etc. Sub acţiunea combinată a acestor
solicitări, terasamentele se degradează, şanţurile şi lucrările de artă (poduri, podeţe) se
colmatează, iar suprafaţa părţii carosabile se deformează şi deteriorează. Toate acestea
micşorează calităţile de exploatare ale unui drum şi pot periclita chiar viabilitatea sa, drumul
devenind necirculabil.
1.3. Datorită acestor fenomene şi acţiuni, drumurile forestiere, imediat după darea lor
în circulaţie, trebuie supuse unor lucrări sistematice de întreţinere şi reparaţii. Având în
vedere extinderea reţelei, întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere reprezintă o acţiune
majoră de amploare şi care impune luarea unor importante măsuri tehnico-organizatorice
centralizate într-un normativ special.
1.4. Normativul elaborat reprezintă o actualizare şi o îmbunătăţire a „Normativului
pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor forestiere, precum şi
reglementarea circulaţiei pe aceste drumuri (ediţia 1999)”.
1.5. Obiectivul prezentului normativ se referă la:
§

definirea şi clasificarea, sub raport tehnic şi economic, a lucrărilor de întreţinere şi
reparare a drumurilor forestiere;

§

cadrul legal privind obligativitatea executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

§

criteriile unice pentru evaluarea condiţiilor de stare tehnică, viabilitate şi de încadrare a
drumurilor forestiere în reţeaua rutieră de transport a ţării;

§

condiţiile generale privind programarea lucrărilor, estimarea volumului de prestaţii;

3

1. podeţe) şi a construcţiilor aferente drumului.1. controlul. ori „modernizări”.1. Finanţarea lucrărilor de întreţinere se face din fondurile de producţie alocate pentru „întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere”.1. Efectuarea sistematică a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să se reflecte în diminuarea cheltuielilor de exploatare a parcului auto şi reducerea cheltuielilor de transport. § măsurile de siguranţa circulaţiei şi aplicarea semnalizării rutiere. iar cheltuielile se includ în costul producţiei. 4 . „consolidări” ale suprastructurii drumului sau ale celorlalte părţi componente. Lucrările de reparaţii pot fi curente sau capitale. în vederea asigurării circulaţiei autovehiculelor în condiţii de siguranţă şi confort. inclusiv a lucrărilor de artă (poduri. se clasifică în: lucrări de întreţinere. 2. în tot lungul drumurilor. la toate categoriile de drumuri forestiere. Lucrările de întreţinere au un caracter continuu şi se execută pe toate drumurile din reţea. în raport cu natura şi specificul lucrărilor. § tehnologiile de execuţie.1.1. lucrări de reparaţii şi lucrări de reabilitare. 2. apărute pe parcursul exploatării. 2. indiferent dacă acestea au fost sau nu au fost circulate în anul respectiv. iar cele de reabilitare pot fi: „reamenajări” ale drumului.2. în scopul prevenirii unor degradări premature şi remedierii degradărilor inerente. Lucrările de întreţinere (simbolizate L. recepţia şi decontarea lucrărilor. utilajele folosite. 2. § indicii de prestaţii la utilaje.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE § Indicativ ID – 001 – 15 sistemul de organizare a execuţiei.I.1. a unei stări de curăţenie.1.1. Definirea şi clasificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere 2. ordine şi aspect tehnic.) sunt lucrări ce se execută în permanenţă. precum şi evidenţa reţelei. Lucrările care urmăresc menţinerea stării tehnice şi a viabilităţii iniţiale a drumurilor forestiere.6. precum şi asigurării. precum şi aplicarea regulilor de tehnică rutieră. volumul de manoperă şi consumul de materiale. în tot cursul anului.

. Pe drumurile sau sectoarele de drum pe care se execută reparaţii curente. de regulă.4.) sunt lucrări ce se execută periodic. La drumurile sau sectoarele de drumuri supuse reparaţiilor capitale nu se mai fac. La execuţie se pot lua în considerare şi posibilităţile de îmbunătăţire a caracteristicilor tehnice ale unor elemente ale drumului.1. 2. în una din categoriile stabilite (L.) se face conform nomenclatoarelor de lucrări.I. după caz.K.1. indicate în Anexele I.1. iar cheltuielile se includ în costul producţiei.) sunt lucrări ce se execută periodic.1..7.1.1. Spre deosebire de lucrările programate. acestea fiind cuprinse în cadrul reparaţiei capitale.. în scopul compensării parţiale sau totale a uzurii înregistrate de drumuri. În afara clasificării menţionate (L. 2.3..1. în scopul compensării totale a uzurii fizice sau morale înregistrate şi se execută.). atât curente – cât şi capitale.1. 2.C. II şi III. se va acorda o atenţie deosebită asigurării capacităţii portante a părţii carosabile prin aşternerea de materiale pietroase în cantităţile şi grosimile prescrise în norme. între două reparaţii capitale. lucrări de artă şi construcţii anexă. 2. 2. 2. 2.2.K.5. lucrările de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere se mai clasifică în: lucrări programate şi lucrări accidentale (neprogramate). pe toată lungimea drumului sau numai pe sectoare de drum sau părţi ale mijlocului fix. Finanţarea lucrărilor de reparaţii curente se face din fondurile de producţie alocate. Lucrările de reparaţii curente (simbolizate R. în anul respectiv nu se mai fac lucrări de întreţinere. lucrările accidentale se organizează imediat 5 .6. Finanţarea lucrărilor de reparaţii capitale se face din fonduri destinate pentru „Repararea capitală a drumurilor forestiere”. În cadrul lucrărilor de reparaţii.3. Încadrarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. R.2. pe toată lungimea drumurilor programate sau pe sectoare de drum.1.1. acestea fiind incluse în reparaţia curentă.2.3.I. 2. Lucrările de reparaţii capitale (simbolizate R. ce se execută în cazul unor situaţii de forţă majoră (de regulă calamităţi naturale). cheltuielile fiind incluse în costul producţiei.2.K. ce se execută în regie. în anul respectiv. R.C. lucrări de întreţinere sau reparaţii curente. 2. pe cât posibil fără scoaterea din funcţiune pe durata de execuţie. sunt cuprinse în nomenclatorul din Anexa IV.1. R.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 2. Se execută.2.1. la anumite intervale de timp.C. Lucrările de producţie auxiliară privind extragerea şi pregătirea materialelor pietroase pentru întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere. R.

astfel că prin denumirea generică de drum se înţelege drumul împreună cu podeţele.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 ce s-au produs degradările sau avariile.1. conform căruia drumurile forestiere se încadrează în grupa 1 „Construcţii”. podurile şi construcţiile aferente se află într-o legătură indisolubilă. de recreere şi turism. Terminologie 3. § au o durată normală de utilizare mai mare de un an. amenajate pentru circulaţia autovehiculelor şi utilizate pentru gospodărirea pădurilor. cu acordul administratorului acestora. fiind închise circulaţiei publice cu excepţia activităţilor sportive. întrucât.1. Drumurile forestiere la darea în exploatare se constituie ca mijloace fixe înregistrate cu valoare în inventarul deţinătorului. ca mijloc fix. formează un tot unitar. iar în cazul pădurilor proprietate publică a statului. îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: § au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului. Condiţiile de acces se afişează pe indicatoare specifice la intrarea pe drumul forestier.7.3. 3. din punct de vedere funcţional. 6 .1.4. „infrastructură drumuri forestiere” având durata normală de funcţionare de 24 – 36 ani. 3. ca mijloace fixe. desfăşurarea activităţilor cinegetice şi de pescuit sportiv. subgrupa „Construcţii pentru transporturi. Drumurile forestiere. 2139/2004. au la bază documentaţii special întocmite şi sunt finanţate din fondurile destinate prin lege unor asemenea lucrări. poştă şi telecomunicaţii” la codul 1. drumul propriu-zis. podeţele. valoare ce se actualizează anual funcţie de indicele de inflaţie. Drumurile forestiere sunt drumuri de utilitate privată. 3.1.1. Drumul.1.2. calamităţi sau dezastre. având ca referinţă următoarea prevedere legală (în vigoare la data elaborării prezentului normativ): „Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe” aprobat prin HG nr.1. precum şi pentru intervenţii în caz de avarii.1. podurile şi construcţiile aferente de pe întregul traseu. care se pot practica numai cu acordul proprietarului. 3.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

3.1.2. Drumul cuprinde terasamentele, lucrările de apărare – consolidare pentru
asigurarea stabilităţii acestora, straturile componente ale sistemului rutier şi accesoriile
suprastructurii (borne kilometrice şi hectometrice, parapeţi, stâlpi de dirijare, borne apără –
roată, indicatoare de circulaţie), podeţele, podurile şi construcţiile aferente; lucrările de apărare
– consolidare includ dispozitivele pentru colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă şi
subterane (şanţuri, rigole, drenuri), lucrările pentru protejarea taluzurilor (anrocamente,
gabioane, pereuri etc.), lucrările pentru sprijinirea terasamentelor (ziduri de sprijin), precum şi
construcţiile pentru combaterea avalanşelor (copertine, baraje, diguri de deviere etc.), chiar
dacă unele părţi componente ale acestor dispozitive şi lucrări ies din ampriză.
3.1.2.1. Ca orice cale de transport, drumul forestier poate fi definit prin gruparea
componentelor sale în infrastructură, suprastructură, construcţii speciale şi instalaţii de
siguranţa circulaţiei, având următorul conţinut:
a) Infrastructura cuprinde terasamentele căii, constituite din totalitatea lucrărilor de
săpătură şi umplutură realizate din pământ sau stâncă, având rolul de a susţine
carosabilul, lucrările de artă necesare pentru asigurarea continuităţii căii şi lucrările de
apărare-consolidare destinate asigurării stabilităţii terasamentelor;
b) Suprastructura cuprinde structura rutieră, acostamentele, staţiile de încrucişare şi
întoarcere;
c) Construcţiile speciale aferente drumului sau podului – conform art. 3.4.
3.2. Podurile sunt lucrări de artă necesare trecerii drumului peste pâraie, torenţi,
viroage sau pentru descărcarea apelor din dispozitivele de colectare şi evacuare; au deschideri
mai mari de 5 m şi cuprind infrastructura, suprastructura, calea, trotuarele, parapetele şi toate
lucrările de apărare – consolidare integrate, care condiţionează stabilitatea şi funcţionalitatea
acestora.
3.2.1. Podurile care, traversând o albie, fac legătura dintre un drum public şi un drum
forestier pot fi considerate şi ele mijloace fixe, fiind înregistrate ca atare.
3.3. Podeţele, utilizate în cazul unor debite mai reduse, pot fi tubulare, boltite sau
dalate (deschideri sub 5 m) şi pot avea, după caz, structuri metalice, din beton armat, zidărie
sau din lemn. În mod frecvent, podeţele tubulare servesc la preluarea apelor din şanţurile
laterale în vederea evacuării lor.

7

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

3.4. Construcţiile speciale aferente drumului sau podului cuprind lucrările de
drenaje, captări de izvoare, consolidări de terenuri, rectificări de cursuri de apă, şanţuri de
gardă, canale de evacuare etc., situate în afara amprizei drumului, precum şi orice construcţii
sau amenajări destinate siguranţei circulaţiei, activităţii de întreţinere – reparare sau producţiei
de agregate pentru lucrări de drumuri.
3.5. Stabilirea operaţiunilor şi fazelor întreţinerii şi reparaţiilor, ca şi numărul şi
intensitatea acestora, descrisă în normativ, se va face pentru fiecare drum forestier. Drumurile
forestiere, mai mult decât cele publice, sunt supuse unor deteriorări şi uzuri intense, datorate
condiţiilor din amplasamente (zone cu umiditate excesivă), precum şi factorilor naturali
degradanţi (alunecări de teren sau de stânci, torenţi), care sunt foarte activi şi produc
acumularea treptată a degradărilor, scăderea portanţei şi denivelări. Pentru aceste motive, atât
urmărirea comportării acestei categorii de construcţii, cât şi efectuarea sistematică a lucrărilor
de întreţinere şi reparaţii se impun a fi făcute riguros cu luarea măsurilor organizatorice
corespunzătoare.
Procedând în felul acesta se evită expunerea la avarieri sau la distrugeri, a fiecărei
construcţii în parte şi a întregului sistem pe care îl alcătuiesc, înainte de a atinge durata
normală de funcţionare (utilizare).

4. Periodicitatea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale
4.1. Lucrările de întreţinere sunt lucrări anuale ce se desfăşoară în tot lungul reţelei de
drumuri forestiere, chiar dacă unele drumuri nu au fost circulate în anul respectiv.
4.2. Lucrările de reparaţii sunt lucrări periodice, cu excepţia celor accidentale, care
impun măsuri de urgenţă.
4.3. Duratele efective, ca şi cele medii, ale ciclurilor dintre două reparaţii (curente sau
capitale) sunt redate în anexele V (pentru drumuri forestiere) şi VI (pentru poduri). În ambele
cazuri ele depind de tipul construcţiei şi caracteristicile constructive ale acestora.

8

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

5. Evaluarea stării tehnice şi încadrarea pe categorii a drumurilor
forestiere
5.1. Evaluarea stării tehnice a drumurilor forestiere
5.1.1. Starea tehnică a unui drum forestier este apreciată prin portanţa (viabilitatea)
sistemului rutier şi uniformitatea suprafeţei de rulare (îmbrăcăminţii). Testarea portanţei
sistemului rutier şi estimarea caracteristicilor suprafeţei de rulare se face pe bază de măsurători
prin sondaj.
5.1.1.1. Portanţa structurii rutiere se apreciază în funcţie de mai multe criterii, cum
sunt:
a) coeficientul de portanţă (coeficientul de rezistenţă) a drumului, exprimat prin
raportul dintre capacitatea portantă reală şi cea necesară a complexului rutier,
exprimate prin moduli de deformaţie echivalentă;
b) mărimea deformaţiilor elastice medii, măsurate cu deflectometrul cu pârghie
(grinda Benkelman) sau deflectograful Lacroix;
c) coeficientul de uzură, exprimat în procente prin raportul dintre grosimea medie a
porţiunii uzate din stratul rutier superior şi grosimea sa iniţială, valori rezultate din
măsurători şi care reprezintă micşorarea grosimii îmbrăcăminţii într-un an. Uzura
îmbrăcăminţii poate fi determinată şi în m3 de material uzat într-un an pe un
kilometru de drum. În acest caz, un milimetru de uzură a îmbrăcăminţii într-un an
corespunde cu un m3 de uzură a materialului îmbrăcăminţii într-un an, repartizat pe
1 m lăţime a părţii carosabile şi 1 km lungime.
5.1.1.2. Uniformitatea (netezimea) suprafeţei de rulare se apreciază prin frecvenţa
şi extinderea în suprafaţă şi adâncime a deteriorărilor părţii carosabile a drumului.
Deteriorările sunt cele ce dăunează deplasării în siguranţă cu viteza prescrisă a vehiculelor,
cum sunt: făgaşele, gropile, văluririle, burduşirile, lăsăturile (pentru împietruiri) şi crăpăturile,
gropile, adânciturile, cojirile şi rupturile (pentru covor asfaltic).
5.1.2. Evaluarea condiţiilor generale de stare tehnică a drumurilor se face în raport cu
portanţa şi cu uniformitatea suprafeţei carosabile, prin încadrarea în calificativele graduate
conform criteriilor prevăzute în tabelul 5.1.

9

A 1.drumuri cu îmbrăcăminte bituminoasă mm UNIFORMITATEA SUPRFEŢEI DE RULARE Frecvenţa şi mărimea deteriorărilor: a) numărul deteriorărilor existente pe km nr. în scopul determinării nivelului de serviciu real şi stabilirii soluţiei tehnice de refacere a sistemului rutier.1 Criterii unice pentru evaluarea stării tehnice a drumurilor forestiere Nr. 2. Testarea portanţei se face în funcţie de indicatorii 1. 2.0 1. Evaluarea periodică a stării tehnice se efectuează la un interval de 5 . Concomitent. 2 şi 3 din tabel.5 2. 5.. La evaluarea periodică.5 1 – 1. Parametrii de evaluare a stării tehnice a U.5 Notă: 1.drumuri împietruite (macadam şi împietruiri simple cu piatră spartă sau mm balast) . de asemenea. 7 ani numai la drumurile scadente pentru reparaţie curentă sau capitală. crt.1. 10 .5 – 7. anul următor.medie cm .5 – 3. Se efectuează. starea tehnică se stabileşte în funcţie de toţi parametrii prevăzuţi în tabelul 5.5 – 2. Starea tehnică se stabileşte pe bază de măsurători prin sondaj. Se efectuează sondarea grosimii şi alcătuirii sistemului rutier.maximă cm Suprafaţa însumată a deteriorărilor: . 3.1. inclusiv patul drumului. 25 m. luându-se în considerare numai indicatorii 4 şi 5 din tabelul 5.0 peste 3 peste 2 sub 100 100 – 160 peste 160 2 4 3 6 4 peste 6 sub 75 sub 2. în vederea determinării capacităţii portante existente. la distanţe de 20 . prin măsurători de teren. efectuate în porţiunile caracteristice la cel puţin două tronsoane pe kilometru. Aceste evaluări se pot face ori de câte ori este necesar la drumurile ce prezintă comportare slabă în exploatare sau au suferit calamităţi.. 3. măsurând grosimea actuală a acestuia şi făcând diferenţa faţă de grosimea lui iniţială. în scopul programării.5 peste 225 peste 7.totală pe km m2 . măsurători deflectometrice pe minim 10 % din traseul drumului.proporţia suprafeţei deteriorate % Calificative de stare tehnică bună satisfăcătoare rea peste 85 70 – 85 sub 70 sub 20 20 – 35 peste 35 2 – 2.5 75 – 225 2.. Evaluarea anuală a stării tehnice se efectuează regulat în perioada septembrie – octombrie a anului precedent. în câte 4 puncte (stânga şi dreapta). se stabileşte grosimea uzată a stratului de îmbrăcăminte.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 5..M. după care se revizuieşte în perioada martie – aprilie. b) adâncimea deteriorărilor: . după dezgheţ. pentru anul următor. drumurilor forestiere PORTANŢA STRUCTURII RUTIERE Coeficientul de portanţă (rezistenţă) a % drumului Stadiul uzurii stratului de îmbrăcăminte % (coeficientul de uzură) Deformaţiile elastice medii pentru: . a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii şi al încadrării pe categorii. în maxim 3 puncte pe kilometru. în lungime de 25 – 50 m. B 4.

Evaluarea anuală cuprinde întreaga reţea de drumuri forestiere din raza administrativă. 5. în funcţie de categoria funcţională a drumului forestier. la cele ce au o comportare slabă în exploatare sau la cele degradate prin calamitare.01. Uniformitatea suprafeţei carosabile se stabileşte pe bază de măsurători prin sondaj. În cazul în care parametrii de evaluare indică aceeaşi categorie. se face în cadrul activităţii de urmărire curentă..2002 (în vigoare la data elaborării prezentului normativ). respectându-se criteriile prevăzute în tabelul 5. pe măsură ce se realizează lucrările de întreţinere şi reparare. situate pe un drum forestier. Evaluarea stării tehnice a podurilor şi podeţelor dalate sau pe grinzi.3. separat de evaluarea stării 11 . 5. aprobat prin Ordin nr. 5. Modul de efectuare a măsurătorilor are ca referinţă „Normativul pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide cu deflectograful LACROIX şi deflectometrul cu pârghie tip BENKELMAN – indicativ CD 31 – 2002.. prin care suprafaţa carosabilă se readuce la condiţii normale de circulaţie. 6. Referitor la valorile normale ale parametrilor pentru calculul coeficienţilor se face următoarea precizare: capacitatea portantă a complexului rutier (modul de deformaţie echivalent necesar): 20 . aprobate prin Ordinul nr. la cel puţin două tronsoane pe kilometru cu lungimea de 25 . Pe parcursul anului se face semestrial. Starea tehnică a unui pod sau podeţ dalat sau pe grinzi la drumurile forestiere se determină în scopul stabilirii lucrărilor de întreţinere şi.4.1. analiza nu mai este necesară. reevaluarea stării tehnice.10. respectiv intensitatea traficului.. necesare pentru aducerea structurii de rezistenţă în condiţii tehnice corespunzătoare cerinţelor traficului. deflectometru cu pârghie (Benkelman) sau deflectograf Lacroix (permite efectuarea unui număr sporit de măsurători pe zi faţă de deflectometrul cu pârghie). Dacă valorile parametrilor sunt diferite. prin revizii.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Aparatura necesară: dispozitiv cu placă – pentru determinarea modulului de deformaţie liniară. Constatarea şi evaluarea stării tehnice se face în mod sistematic atât anual cât şi periodic. Determinarea stării tehnice are ca referinţă „Instrucţiunile pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND 522 – 2002. stabilirea calificativului se face pe baza analizei în funcţie de valorile indicilor preponderenţi. 4. 619/23. 5. 50 m. Calificativele de stare tehnică se stabilesc prin analiza celor doi parametri de evaluare.1..1.2003” publicat în Buletinul Tehnic Rutier anul II nr. efectuate în porţiunile caracteristice. în timp ce evaluarea periodică se referă numai la drumurile forestiere scadente pentru reparaţii curente şi capitale. respectiv a lucrărilor de reparaţii. 2 februarie 2004 (în vigoare la data elaborării prezentului normativ). 19/17.5.1. 40 MPa.

.înlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenţă afectată de degradare. . până la stare tehnică ce nu asigură condiţiile minime de siguranţă a circulaţiei.lucrarea nu asigură condiţiile minime de siguranţă a circulaţiei. . a principalelor elemente componente ale structurii şi a caracteristicilor funcţionale ale acesteia faţă de starea tehnică iniţială (la recepţia de la terminarea lucrărilor). prin aprecierea stării tehnice la momentul considerat. .lucrări de întreţinere. pentru a se asigura funcţionalitatea şi stabilitatea acestora. Stare satisfăcătoare . respectiv a lucrărilor de reparaţii necesare.reparaţii periodice. iar pe baza concluziilor acestora se va propune. În funcţie de aprecierile generale asupra stării tehnice se recomandă a fi luate măsuri după cum urmează: Aprecieri generale asupra stării tehnice Stare foarte bună .reparaţii curente. Evaluarea constă în observaţii vizuale şi măsurători asupra elementelor constructive ale podurilor sau podeţelor dalate sau pe grinzi. .lucrări de îmbunătăţire a caracteristicilor estetice. 5.lucrări de întreţinere. . Stare nesatisfăcătoare elementele constructive sunt într-o stare avansată de degradare. Stare critică . . În cazul podurilor sau podeţelor dalate sau pe grinzi a căror stare tehnică nu asigură condiţiile minime de siguranţă a circulaţiei se vor lua măsuri imediate. după caz.înlocuirea unor elemente. avându-se în vedere faptul că acestea sunt supuse acţiunii apelor şi sarcinilor provenite din trafic şi împingerea 12 . introducerea în programul de reparaţii sau în programul de consolidări sau înlocuirea podului în cauză.reabilitare. .7.elementele constructive prezintă degradări vizibile pe zone întinse cu tendinţa de afectare a capacităţii portante.1. începând de la stare foarte bună. Starea tehnică a lucrărilor de apărare – consolidare ale unui drum forestier se determină în scopul stabilirii lucrărilor de întreţinere şi. care constau în introducerea restricţiilor de tonaj şi viteză şi convocarea unui expert tehnic sau a unei comisii tehnice alcătuite din specialişti. Măsuri recomandate .6. care se consemnează în fişe de constatare pe baza cărora rezultă aprecierile generale asupra stării tehnice. Stare bună .reparaţii curente.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 tehnice a drumului (portanţa sistemului rutier şi uniformitatea suprafeţei de rulare). .1.lucrarea prezintă unele deficienţe şi un început de degradare cu tendinţa de evoluţie în timp. 5.consolidări.lucrarea poate prezenta degradări şi deficienţe minore fără tendinţe de evoluţie.

2. pentru stabilirea parcursului echivalent.2. Condiţiile în care se face evaluarea stării tehnice a lucrărilor de apărare – consolidare sunt similare celor descrise pentru poduri. evidenţiate prin indicii de exploatare a drumurilor forestiere. care se grupează în factori principali şi complementari (după influenţa pe care o exercită). Această corelare se realizează prin analiza conjugată a factorilor de caracterizare.2. centralizează înştiinţările primite din teren şi informează. ale căror valori exprimă. viteza de deplasare şi sarcina pe osie.2. Criteriile unice de încadrare a drumurilor forestiere pe categorii. în funcţie de parametrii de exploatare reali. Încadrarea drumurilor forestiere. La începutul fiecărui an se face încadrarea drumurilor forestiere conform realităţilor din teren cu respectarea criteriilor din tabelul 5. 5. a urgenţelor de refacere. Personalul cu atribuţii specifice. 5. starea tehnică a suprafeţei carosabile şi declivitatea medie a drumului forestier. Încadrarea drumurilor forestiere 5. are caracter intern şi se face în concordanţă cu factorii de caracterizare a condiţiilor de drum. se asigură corelarea condiţiilor de circulaţie a autovehiculelor cu consumul efectiv de carburant. pe şeful structurii organizatorice asupra deteriorărilor survenite.8.4. în scris.9. condiţiile de exploatare. fidel.3.2.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 pământului.2. Programarea şi organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumurile forestiere solicită aprecierea şi evaluarea periodică a stării tehnice.1. întrucât consumul se află în raport direct cu lucrul mecanic al motorului.1. în vederea stabilirii parcursului echivalent. Prin încadrarea corectă a drumurilor forestiere pe categorii de echivalare. 5. Factorii principali de caracterizare sunt: viteza medie de circulaţie (tehnică). 13 . cum sunt capacităţile de transport şi circulaţie. sunt redate în tabelul 5. stabilindu-se totodată măsurile şi priorităţile. tipul îmbrăcăminţii rutiere. Ca factor complementar se consideră proporţia curbelor cu raza sub 50 m din lungimea totală a drumului forestier.2.2. stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare. 5.1. 5. 5.

7 min.macadam şi împietruire simplă. T (III) Categ. împietruire simplă cu piatră spartă sau balast. împietruire simplă cu piatră spartă sau balast.beton asfaltic . tratament bituminos .macadam ordinar.îmbrăcăminţi asfaltice şi bituminoase.macadam ordinar.tratament bituminos .pământ stabilizat . Declivitatea medie a drumului (%) Categoria de încadrare şi coeficientul de corecţie a parcursului Categ.macadam asfaltic Starea tehnică a drumului: . covor asfaltic .2 Criterii unice privind încadrarea drumurilor forestiere pentru stabilirea parcursului echivalent Nr. E (V) D2 = 1. împietruire simplă cu piatră spartă sau balast .4 Categ. 4.1 D4 = 1.macadam ordinar. H (VI) D6 = 1. L (IV) Categ.pământ stabilizat. 7 14 max.beton asfaltic. crt. macadam asfaltic. îmbrăcăminţi bituminoase (tratament superficial sau macadam penetrat) .materiale anrobate. îmbrăcăminţi bituminoase (tratament superficial sau macadam penetrat) . M (I) D1 = 0.pământ stabilizat x bună bună bună satisfăcătoare satisfăcătoare sau rea bună bună bună satisfăcătoare x x x x x x bună satisfăcătoare sub 1 0–3 max.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 5. 2. împietruire simplă cu piatră spartă sau balast . covor asfaltic. Factori de caracterizare a condiţiilor de drum Categ. .macadam ordinar.macadam ordinar.0 D3 = 1.9 A. FACTORI PRINCIPALI Viteza medie de circulaţie (viteza tehnică) realizată cu peste 37 autovehiculele încărcate (km/h) Tipul îmbrăcăminţii rutiere . K (II) Categ. împietruire simplă cu piatră spartă sau balast . 15 . 1. 3.6 33 – 37 26 – 30 21 – 25 15 – 20 . . 4 4–7 max. materiale anrobate.2 D5 = 1.

Când valorile factorilor principali indică aceeaşi categorie de drum. trebuie să se menţină o stare tehnică corespunzătoare a suprafeţei carosabile. Pentru reducerea consumului de carburanţi şi a uzurii autovehiculelor. În cazurile în care valorile factorilor principali indică categorii diferite de drum. 15 .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 5. încadrarea drumurilor forestiere trebuie să corespundă categoriilor normale – determinate de elementele geometrice – prevăzute în fişa tehnică a drumului. 5. 3. se efectuează determinarea consumului efectiv de carburant cu litrometrul. 6. făcându-se media celor două măsurători. se recurge la factorul complementar. FACTOR COMPLEMENTAR Proporţia lungimii curbelor cu raza sub 50 m din sub 10 lungimea totală a drumului (%) C. avându-se în vedere viteza medie de circulaţie (viteza tehnică) ce se realizează efectiv. neputând fi justificată de starea nesatisfăcătoare a suprafeţei carosabile. Criteriile pentru încadrarea drumurilor forestiere sunt unice şi au caracter intern. 2. INDICATOR DE CONTROL Proporţia depăşirii consumului efectiv de sub consumul carburant în raport cu mediu consumul mediu la 100 km (%) 10 – 15 sub 20 20 – 30 30 – 40 peste 40 sub 5 5 – 15 15 – 30 30 – 50 peste 50 Notă: 1. În cazurile în care încadrarea unor drumuri se presupune a fi neverosimilă. În acest scop. se face verificarea acesteia pe baza indicatorului de control. B. Încadrarea drumurilor în categoria H (VI) se va face numai în condiţiile impuse de declivitate şi frecvenţa curbelor cu raze mici. nu se mai analizează ceilalţi factori. obligatoriu la stabilirea parcursului echivalent. în parcursul „în gol” şi „în plin”. tipul îmbrăcăminţii rutiere.2 (continuare) 5. considerând că suprafaţa carosabilă se află în stare tehnică bună sau cel puţin satisfăcătoare. starea tehnică a suprafeţei carosabile şi declivitatea medie a drumului. 4. În principiu. iar încadrarea se face în funcţie de valorile preponderente ale tuturor factorilor. Încadrarea drumurilor forestiere se face pe baza factorilor principali de caracterizare a condiţiilor de drum.

se fundamentează necesarul de fonduri la nivelul structurii care le administrează. Pornind de la starea tehnică a drumurilor forestiere şi cantitatea de masă lemnoasă ce urmează a se transporta pe acestea.8. iar altele fac referiri directe la drumuri forestiere. personalul tehnic de execuţie întocmeşte buletinul de încadrare pe categorii a drumurilor forestiere.6. şi se va corecta buletinul de încadrare la toate drumurile forestiere la care suprafaţa părţii carosabile a fost readusă la condiţiile normale de circulaţie.2. Valoarea totală a fondurilor necesare pentru întreţineri şi reparaţii la drumuri forestiere.1. La începutul anului. 5. 5.2.2. semestrial se va face reîncadrarea pe categorii a drumurilor forestiere. potrivit criteriilor din tabelul 5. Cadrul legal şi organizatoric privind întreţinerea şi reparaţiile drumurilor forestiere 6.7. 6.2. care va fi vizat de personalul tehnic responsabil cu drumurile forestiere din cadrul structurii care administrează drumurile forestiere şi aprobat de conducerea acesteia. se raportează la cota de masă lemnoasă alocată pentru valorificare. pe baza reevaluării stării tehnice. Dispoziţiile înscrise urmăresc ca.2. rezultând o valoare pe m3 de masă lemnoasă. Când se consideră că încadrarea drumurilor. dintre care unele se referă la drumuri în general. 16 .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 5. implicit. să se preîntâmpine degradările de amploare şi. să se reducă volumul reparaţiilor capitale.9. pe categorii de echivalare.2). ca urmare a efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. 5. se face verificarea acesteia pe baza indicatorului de control (poziţia 6 din tabelul 5.2. Cadrul legal privind efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 6. nu corespunde realităţii. prin determinări efective de consum în vederea corectării erorilor. 5. în starea tehnică a părţii carosabile.5.1. Datorită modificărilor survenite în cursul anului. Întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere este reglementată printr-o serie de acte normative. prin executarea la timp şi în condiţii corespunzătoare a lucrărilor de intervenţii.1. care se include în preţul de pornire al masei lemnoase pe picior.

§ Ordonanţa Guvernului nr. 766/1997.3.2. energetice. cu modificările şi completările ulterioare. 46/2008 – Codul Silvic.3. Din punct de vedere al destinaţiei. Legea nr. neefectuarea lor la timp. cu modificările şi completările ulterioare.3. modernizarea. § Legea nr. prevăzute conform normelor legale. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. având ca obiect proiectarea. 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare şi H. ca şi cele din interiorul 17 . reabilitarea.1.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 6. efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare. industriale şi altele asemenea. cu modificările şi completările ulterioare.1. Ordonanţa mai prevede şi următoarea clasificare a drumurilor: 1.1. repararea.1. 6.G. miniere. acestea sunt proprietate publică şi sunt întreţinute din fonduri publice. 766/1997. b) drumuri de utilitate privată – destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice forestiere. ca obligaţii. Executarea defectuoasă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.2. 6. 43/1997. de acces în incinte. agricole. Ordonanţa Guvernului nr. atrag răspunderea disciplinară şi materială. Obligativitatea efectuării la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii este stipulată în următoarele acte normative (în vigoare la data elaborării prezentului normativ): § Legea nr. întreţinerea şi exploatarea acestora. Administrarea drumurilor de utilitate privată se face de către deţinătorii acestora. în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor. ale populaţiei şi de apărare a ţării. § HG nr. după caz. în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei. 6. ca şi neurmărirea utilizării raţionale şi eficiente a fondurilor destinate acestui scop. nr. drumurile se împart în: a) drumuri publice – destinate circulaţiei rutiere şi pietonale. prevede că regimul drumurilor reglementează unitar administrarea drumurilor publice şi private. Prevederile ordonanţei se aplică integral drumurilor publice şi parţial drumurilor de utilitate privată. petroliere.1. stipulează pentru proprietarii şi administratorii construcţiilor. precum şi din alte surse legal constituite. construirea.

care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuri de utilitate privată care asigură.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 acestora. 18 . La intrarea pe un drum care nu este deschis circulaţiei publice.1. numai lucrări care să nu producă degradarea drumurilor forestiere. accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor. Din punct de vedere al circulaţiei. § titularii autorizaţiilor de exploatare răspund pe durata exploatării pentru prejudiciile aduse drumului şi totodată depun la ocolul silvic anticipat emiterii autorizaţiei de exploatare. Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului. ele sunt administrate de persoane fizice sau juridice care le au în proprietate sau administrare. b) drumuri închise circulaţiei publice. ca lucrări în platforma primară şi pe traseul de transport al lemnului. Administratorul drumului poate institui restricţii de circulaţie. de regulă. o cauţiune în cuantum de min. atunci când este cazul. perioadele şi intervalele orare. 6. 2.3. În perioadele în care pe drum se desfăşoară lucrări de întreţinere şi reparaţii. privind categoriile de transport. indicator cu semnificaţia „Accesul interzis” şi panou cu inscripţia „Drum interzis circulaţiei publice”. § exploatarea masei lemnoase va include. această obligaţie revine executantului. respectiv a administratorului pentru drumurile forestiere aflate în proprietatea publică a statului. masele şi/sau dimensiunile maxime ale vehiculelor ce pot utiliza drumul respectiv. precum şi acele drumuri publice închise temporar circulaţiei publice. precum şi cele pentru organizările de şantier. proprietarul sau administratorul acestuia este obligat să instaleze. în loc vizibil. drumurile se împart în: a) drumuri deschise circulaţiei publice.3. cu respectarea normativelor sau a ghidurilor de bune practici aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 5% din valoarea contractului stabilit la data contractării masei lemnoase. Legea 46/2008 – Codul Silvic stipulează următoarele: § întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere sunt în sarcina proprietarului. care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces.

4. pe trasee complete sau pe sectoare.3. Programarea lucrărilor 6. 273/1994. având ca referinţă modelul din anexa VI. Conform legislaţiei.1.2.3.1. sunt specificaţi în Anexele XI .2. cu modificările şi completările ulterioare. La programarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere se vor avea în vedere următoarele principii: § acordarea priorităţii de întreţinere şi reparare drumurilor forestiere cu trafic mare şi celor cu condiţii de stare tehnică rea.1..G. Categoriile funcţionale de drumuri forestiere sunt cele definite prin „Normativul privind proiectarea drumurilor forestiere” indicativ PD 003 – 11.2. respectiv magistrale (categoria I).2. redată în Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat prin H. 6.2. pentru fiecare drum forestier.1. precum şi alţi indicatori utili. 6. § asigurarea întreţinerii şi reparării drumurilor forestiere în ordinea urgenţei. Cadrul organizatoric privind efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 6. în vederea realizării unei reţele omogene sub raport tehnic şi unitare sub aspect funcţional.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 6. § evitarea dispersării fondurilor destinate pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale. Programarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere se face anual de către fiecare unitate deţinătoare.1. în vigoare la data elaborării prezentului normativ pentru întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere. înregistrat ca atare. necesari organizării activităţii de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere. cuprinzându-se lungimea tuturor categoriilor de drumuri la care este necesară executarea acestor lucrări în raport cu starea lor tehnică. nr..4. 19 .1. principale (categoria a II-a) şi secundare (categoria a III-a).2. 6. Indicii de prestaţii şi de consum. redate. XXIV. trebuie să existe şi să se reactualizeze după fiecare intervenţie cartea tehnică a construcţiei. cu elementele lor geometrice în tabelul 6.1. în strânsă corelare cu necesităţile efective de transport.2.1. 6.

00 II principal între 1000 şi 10000 între 5000 şi 50000 40 25 20 III secundar sub 1000 sub 5000 20 15 10 Platforma [m] Acostament [m] Raza minimă [m] Declivităţi maxime Rampa maximă la: transport transport în plin în gol [%] [%] 8 9 Distanţa de vizibilitate [m] Grad de asigurare la viituri [%] 10 11 6 7 5. macadam protejat. macadam asfaltic.750 85 55 20 7 7 8 10 10 11 (12) 100 70 40 1 5. nr.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 6.00 0. împietruiri simple în două straturi Împietruiri simple în unu – două straturi Notă: Pentru drumurile forestiere pe care circulă vehicule speciale. se dimensionează în conformitate cu prevederile O.75 0.00 4.375 15 15 (14) 15 (13) 8 9 9 11 (12) 12 (13) 12 (13) 30 25 20 3 Structură rutieră recomandată 12 Îmbrăcăminţi moderne. macadam Macadam.G. 43 / 1997 şi STAS 2900 / 89 pe baza caracteristicilor autovehiculelor. raza minimă.500 55 20 15 7 8 8 10 11 (12) 11 (12) 70 40 30 2 3. stabileşte şi categoriile de drumuri forestiere de exploatare cu lăţimea platformelor aferente.50 0. Acelaşi STAS 2900 / 89 Lucrări de drumuri – lăţimea drumurilor. lăţimea platformei.1 Categorii de drumuri forestiere Categoria de drum forestier Suprafaţa păduroasă deservită [ha] Trafic anual [t] Viteza de proiectare [km / h] Lăţimi 0 1 2 3 4 Partea carosabilă [m] 5 I magistral peste 10000 peste 50000 50 40 25 7.50 2. 20 . sistemele rutiere şi clasele de încărcare corespunzătoare pentru calculul elementelor de rezistenţă a lucrărilor de artă.

1. Pentru fiecare categorie de drumuri forestiere se stabileşte lungimea ce urmează a se parcurge cu asemenea lucrări. Se obţine astfel costul total al lucrărilor. ţinând seama de durata ciclului normat şi de costul mediu pe km de drum forestier.1. calculate pe baza necesarului de resurse din anexele XI . pe baza consumului de resurse necesare şi a preţurilor la zi pe fiecare resursă în parte..9.2.8.2.2. 6. pentru fiecare categorie de drumuri forestiere. 6.10.. programarea făcându-se pe valorile rezultate din documentaţiile de execuţie.5. la care se aplică costurile medii pe km.1.6. iar în cadrul acestora. În lipsa acestora. 6. Programul lucrărilor de reparaţii capitale se elaborează şi se aprobă potrivit prevederilor din normativul în vigoare. Programul general al acestor lucrări se întocmeşte pe categorii de drumuri forestiere conform inventarului reţelei. aplicându-se cotele legale aferente.7. În programul fizic de întreţinere se înscrie lungimea drumurilor forestiere grupate pe drumuri forestiere circulate şi drumuri forestiere temporar necirculate. Programul se întocmeşte pe categorii funcţionale de drumuri forestiere. pe categorii de drum forestier şi natura îmbrăcăminţii. 6. Programarea lucrărilor de reparaţii curente se face pe cele trei categorii de drumuri forestiere.2. La lungimile respective se aplică costul mediu pe km (reactualizat) al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii corespunzător fiecărei categorii de drum forestier. Programele anuale ale lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente se elaborează de personalul tehnic de execuţie împreună cu personalul tehnic responsabil cu drumurile forestiere din cadrul structurii care administrează drumurile forestiere şi se aprobă de conducerea acesteia.11.1. luându-se în calcul lungimea 21 .1. 6. XV şi a preţurilor la zi. 6. în cazul în care sunt determinate prin măsurători cantităţile necesare de lucrări.2. ţinându-se seama de periodicitatea şi specificul acestor lucrări prevăzute în nomenclatorul din Anexele V şi VI. iar în lipsa acestora. programul se poate elabora pe baza constatărilor din teren. Programarea lucrărilor de întreţinere anuală se face pe baza lungimii reţelei de drumuri forestiere şi a costului mediu al lucrărilor pe kilometru. care reprezintă necesarul valoric de întreţinere pentru anul respectiv.2.2.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 6.1. pe baza constatărilor în teren. Drumurile nou construite se înscriu în programul fizic de întreţinere care se va elabora pentru anul următor.1. pe baza documentaţiilor de execuţie.

14.18. în antecalculul costurilor de producţie forestieră. Se pot aplica atât cicluri de RK cu durată uniformă. 6. în atribuţiile cărora intră asigurarea finanţării lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor forestiere. Prioritatea lucrărilor în cadrul acestui program se stabileşte în corelare cu concentrarea mijloacelor mecanice şi a forţei de muncă în activităţile de exploatare şi gospodărire a pădurilor din cadrul structurii silvice pe raza căreia se află drumurile forestiere.5 ani la R. XV şi a preţurilor la zi. În aceste condiţii. cu ocazia verificării programului se va urmări respectarea modului de încadrare al reţelei de drumuri forestiere pe categorii funcţionale şi a prevederilor privind programarea lucrărilor anuale. Ele au totodată sarcina să verifice şi să aprobe programul anual al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente.1. ce rezultă prin aplicarea variantelor adoptate. va avea o durată de 6. În vederea stabilirii unui cuantum real de cheltuieli.15. pe districte de drumuri.1. existente pe aceste drumuri este redată în Anexele V şi VI. Ciclul mediu global pe reţeaua de drumuri forestiere. iar schema de desfăşurare a ciclurilor de reparaţii.K.1. 6.17. 6.1. au obligaţia de a prevedea. 6.2.2. pentru drumuri.2. în corelaţie cu ciclul de producţie al pădurii. Periodicitatea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la drumurile forestiere. 6. 6. varianta ciclurilor uniforme fiind indicată pentru drumurile forestiere cu capacitate portantă mai redusă. cât şi cicluri cu durată variabilă. stabilite conform prevederilor prezentului normativ.13. şi de 16 ani la R.2. 6. iar varianta ciclurilor cu durată variabilă corespunde celorlalte situaţii. calculate pe baza necesarului de resurse din Anexele XI .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 drumurilor la care se vor efectua lucrări de reparaţii capitale din fiecare categorie şi aplicând costurile medii pe km. cheltuielile anuale aferente acestor lucrări.1. Structurile de administrare..12. inclusiv la podurile şi podeţele dalate sau pe grinzi.C. Programarea operativă a execuţiei lucrărilor se face trimestrial. în Anexa XXIX.16.2.1. de către structura executantă. 22 . fără a avea însă dreptul să reducă costul mediu calculat. înscris în limita fondurilor prelevate din costurile de producţie..1. care necesită îmbunătăţirea acesteia într-un timp cât mai scurt. Aplicarea uneia sau alteia dintre variante este condiţionată de capacitatea portantă şi viabilitatea drumului. potrivit principiilor menţionate anterior şi în corelare cu programul general anual de întreţinere şi reparare a drumurilor forestiere respective.2.2.

care se datorează unor cauze neprevăzute. distinct pentru fiecare categorie de lucrări: întreţinere (L.2.2. Elaborarea documentaţiilor de execuţie 7. 7.1.2.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 proporţia drumurilor ce trebuie parcurse anual cu reparaţii curente este de 16%.3. în cazul în care tehnicitatea şi complexitatea lucrărilor impun acest lucru. Documentaţiile de execuţie pentru lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor forestiere se elaborează după cum urmează: § pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente.) şi reparaţii capitale (R.1. 6. de regulă calamităţi naturale.I.1.1. În afara lucrărilor programate pot apare şi lucrări neprogramate sau accidentale. prin forţe proprii. ce impun intervenţii imediate. Volumul lucrărilor şi fondurile necesare pentru întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere se stabilesc în raport cu starea tehnică a acestora. avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie 7.).2. Elaborarea. Evaluarea în detaliu şi stabilirea costului execuţiei lucrărilor de întreţinere. 23 . Estimarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere 6.2.).2. 6.K.1. reparaţii curente (R. 6. de regulă. precum şi pe baza evidenţelor tehnice privind comportarea drumurilor forestiere în exploatare.2.2. Documentaţiile de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente se pot întocmi şi prin persoane fizice sau juridice atestate pentru proiectarea drumurilor forestiere potrivit reglementărilor legale în vigoare. iar pentru reparaţii capitale de 6% din lungimea reţelei efectiv circulată. şi care trebuie considerate ca situaţii de forţă majoră.19. reparaţii curente şi reparaţii capitale se face prin măsurători efective pe teren. întocmindu-se documentaţiile tehnice necesare şi cele prevăzute de normativ. devizele şi documentaţiile de execuţie se elaborează. 6. Constatarea necesităţii lucrărilor şi estimarea volumului fizic de executat se face cu ocazia reviziilor şi controalelor preventive.C. de către personalul desemnat.2.2.

iar pentru „profit” se prevede o cotă procentuală de până la 5% din totalul cheltuielilor directe). § în cazul execuţiei lucrărilor de întreţinere şi reparaţii în antrepriză. se elaborează dispoziţii şi schiţe. 7. în devizele generale ale lucrărilor se va prevedea pentru „cheltuieli de supraveghere tehnică” o cotă procentuală de până la 1. Documentaţiile de execuţie pentru situaţii accidentale şi de calamităţi se întocmesc după cum urmează: § pentru lucrările cu caracter operativ. § „cheltuieli de proiectare şi inginerie” până la 3% din valoarea investiţiei de bază. acesta fiind necesar pentru stabilirea situaţiilor de lucrări pe baza cărora se face 24 . se va prevedea pentru „cheltuieli indirecte” o cotă procentuală de până la 12% din totalul cheltuielilor directe.5%. iar devizul se întocmeşte ulterior începerii lucrărilor. de primă intervenţie. care trebuie executate imediat pentru restabilirea circulaţiei.5%.1.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE § Indicativ ID – 001 – 15 pentru lucrările de reparaţii capitale. Pentru devizele lucrărilor de reparaţii capitale se recomandă aplicarea aceloraşi cote. pentru următoarele capitole / subcapitole de cheltuieli: § „organizare de şantier” până la 2. 7. ca expresie a pieţei libere. exprimate în procente. se recomandă a fi prevăzute următoarele niveluri maxime de cheltuieli.2. conform legislaţiei în vigoare.1. cheltuielile indirecte şi profitul sunt stabilite de executant. inclusiv pentru lucrările în cariere şi balastiere (în proiect se prevede pentru „cheltuielile indirecte” o cotă procentuală de până la 10% din totalul cheltuielilor directe. § în cazul în care lucrările de întreţinere şi reparaţii se execută în antrepriză. documentaţiile tehnico-economice se întocmesc de către persoane fizice sau juridice atestate pentru proiectarea drumurilor forestiere potrivit reglementărilor legale în vigoare. pentru prevenirea şi combaterea efectelor inundaţiilor.3. În devizele generale şi în cele analitice de execuţie a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente. § în cazul în care lucrările de întreţinere şi reparaţii se execută în regie proprie. în devizele analitice. la care se adaugă sporurile de manoperă şi contribuţiile sociale. a efectelor îngheţului – dezgheţului sau a altor calamităţi. inclusiv pentru lucrările în cariere şi balastiere. în oferta acestuia. aplicată la valoarea investiţiei de bază.

7. pe bazinete. Această măsură poate reduce numărul de documentaţii şi asigură operativitatea în realizarea acestora. verificarea şi însuşirea acestora de către structura administrativă. De asemenea.1. înregistrat ca mijloc fix. fie individual. În elaborarea documentaţiilor de execuţie se vor respecta prevederile din „Normativul pentru întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere” şi cele din „Normativul privind proiectarea drumurilor forestiere”. Devizele pentru reparaţii capitale şi cele pentru lucrări accidentale de volum mare se întocmesc separat pentru fiecare drum forestier în parte.1. adoptarea soluţiilor tehnice etc. În cazul grupării mai multor drumuri forestiere într-un singur deviz. se vor face cu mult discernământ.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 decontarea. lucrările fiind considerate lucrări de reparaţii pentru drumul forestier respectiv.7.4. precum şi la înscrierea în fişa tehnică a drumurilor forestiere. Devizele lucrărilor de întreţinere se întocmesc individual.1.1. limitându-se la strictul necesar lucrările de terasamente şi construcţii speciale aferente. § instituirea perimetrului de exploatare. stabilirea distanţelor de transport. sau grupat. 7. § pentru lucrările cu caracter definitiv pentru prevenirea şi combaterea efectelor inundaţiilor. pentru drumurile forestiere cu lungimi mai mari. a efectelor îngheţului – dezgheţului sau a altor calamităţi (care urmează a se executa după intervenţia în primă urgenţă) documentaţiile tehnicoeconomice se elaborează şi se aprobă potrivit prevederilor legale în vigoare. precum şi normele şi standardele ce vizează construcţiile rutiere. acestea fiind considerate lucrări de investiţii. Devizele pentru reparaţii curente se pot întocmi în mod similar. 7. indicativ PD 003 – 11. 25 . La întocmirea documentaţiei de execuţie.8.. 7. estimarea volumului de lucrări.5.6. fie pe grupe de drumuri forestiere legate între ele din punct de vedere funcţional. pentru drumuri care se ramifică dintr-un drum forestier racordat la reţeaua publică de transport. se vor indica măsurile de protecţie a muncii specifice lucrărilor. în cuprinsul acestuia se face defalcarea lucrărilor şi costurilor pe fiecare drum forestier în parte.1. Documentaţiile necesare pentru autorizarea şi punerea în exploatare a carierelor şi balastierelor locale se întocmesc în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 7. care prevăd elaborarea documentaţiilor pentru: § calculul de rezerve.

8. ca urmare a observaţiilor prealabile. 7.2.2. Răspunderea directă. se face potrivit competenţelor reglementate de deţinător. 26 . acestea se transmit elaboratorului. pentru nerespectarea dispoziţiilor privind evaluarea reală a lucrărilor şi întocmirea corectă a documentaţiilor de execuţie.2. cât şi economic.4. acestea vor fi corectate. În cazul în care. Asigurarea unei stări bune a drumurilor forestiere se realizează printr-o organizare riguroasă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente. 7. se supun avizării şi aprobării. revine elaboratorilor şi verificatorilor. § obţinerea avizului de gospodărirea a apelor. atât sub aspect tehnic.2. § obţinerea acordului de mediu. 7. Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere şi a podurilor. În situaţia în care se realizează venituri din aplicarea taxei/tarifului de peiaj. conform realităţii.3.1. care să conducă la o activitate efectuată permanent şi sistematic. Documentaţiile refăcute.2. 7. se constată totuşi.1. Documentaţiile de execuţie supuse avizării se analizează. de către elaborator.2.1. în prealabil. Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere 8. acestea vor fi evidenţiate într-un cont separat şi vor fi folosite numai pentru activitatea de întreţinere şi reparare a drumurilor forestiere. erori în conţinutul său. la o documentaţie avizată şi aprobată.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 § obţinerea autorizaţiei de exploatare de la Agenţia Naţională de Resurse Minerale. 7. iar dacă sunt observaţii privind corectitudinea evaluării lucrărilor şi a elaborării documentaţiilor sau lipsuri în documentaţie. în timpul execuţiei. Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie 7.9.

formaţia este condusă de un tehnician sau maistru cu calificare corespunzătoare. se continuă cu asigurarea bazei materiale şi dispunerea în teren a nucleelor care asigură intervenţiile necesare. specializate în funcţie de situaţie (lungimi mari de reţea sau când lucrările de întreţinere. 8. 8.7. activitatea să se organizeze la nivelul unui singur district de drumuri sau la nivel de atelier cu 1 … 4 (5) districte de drumuri.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 8. de către şeful atelierului sau secţiei. 8.5. Cadrul organizatoric privind conducerea activităţii. poate prelungi termenele între reparaţiile curente şi reparaţiile capitale ale drumului forestier. încetini şi chiar opri dezvoltarea degradărilor şi.3. Lucrările de întreţinere şi reparaţii încep cu organizarea evidenţei operative. care se subordonează atât şefului de atelier sau secţie. în funcţie de mărimea reţelei. § pentru o reţea de până la 800 km. în cadrul fiecărui district de drumuri. Conducerea.8. dotată cu scule. organizaţi în formaţie de lucru. Formaţiile de lucru se pot constitui în echipe sau brigăzi. Structurile organizatorice de administrare a drumurilor forestiere se subordonează structurii silvice care administrează fondul forestier în care este situată reţeaua de drumuri forestiere şi care asigură fondurile necesare pe baza producţiei forestiere. respectiv o îmbunătăţire a duratei de serviciu a îmbrăcăminţilor rutiere.4. Districtul de drumuri are muncitori permanenţi. Organizarea judicioasă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente poate atenua. de şeful districtului.2. iar la nivel de atelier sau secţie. activitatea să se organizeze la nivel de secţie cu 5 … 20 districte de drumuri. 8. coordonarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere se asigură. prin urmare. 8. reparaţii şi cele de asigurare a 27 . cu cheltuieli relativ reduse. asigurând astfel. set de utilaje şi mijloace de transport şi este dimensionată corespunzător cu lungimea reţelei şi starea tehnică a acesteia. în funcţie de mărimea reţelei de drumuri forestiere pe care o administrează. programarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere se asigură de către structura administrativă a drumurilor forestiere. cât şi conducerii structurii silvice care administrează fondul forestier în care este situată reţeaua de drumuri forestiere.6. În acest context se recomandă ca: § pentru o reţea de peste 800 km. o stare bună a drumurilor forestiere. 8.

8.14. intervenţii la calamităţi) sau în anumite perioade de vârf. Stabilirea efectivului de lucru şi a componenţei seturilor de utilaje din dotarea districtelor de drumuri. echipe mobile de revizie şi intervenţie operativă. 28 . Pentru executarea unor lucrări cu volum mare. pot fi încadraţi muncitori sezonieri cu care să se completeze formaţiile de lucru permanente sau să se constituie brigăzi de lucru separate.2. cantonieri. 8. corespunzător lungimii reţelei pe care o administrează şi volumului de lucrări aferent. este redată în tabelul 8. ţinând seama de mărimea districtelor de drumuri şi condiţiile specifice de lucru. în proporţie cât mai mare. conducerea şi coordonarea eficientă a execuţiei lucrărilor la nivelul cerinţelor şi sarcinilor prevăzute. în măsura posibilităţilor. 8. 8.1. se va face de către fiecare unitate executantă. cât şi pentru cea de exploatare şi întreţinere a parcului de utilaje aferent. în scopul executării mecanizate. după necesităţi. cu utilajele specifice necesare. În funcţie de aceşti factori. La alcătuirea formaţiilor se va avea în vedere lungimea reţelei din district. Secţiile (sau atelierele) vor fi încadrate cu personal tehnic instruit pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii de drumuri. 8. cu durată de execuţie limitată (RC. a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere. prin ordin managerial. astfel dimensionat încât să poată asigura desfăşurarea normală a activităţii.13. volumul de prestaţii necesare şi complexitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.11. RK. fie divizată în 2 – 3 echipe pe locuri de muncă apropiate.12. Secţiile (sau atelierele) vor fi dotate. 8. La dimensionarea formaţiilor de lucru pe districte de drumuri se vor lua ca bază de calcul indicii prevăzuţi în tabelul 8. atât pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere. Norma orientativă de personal.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 agregatelor minerale şi a pietrei brute sunt integrate). formaţia de lucru îşi poate desfăşura activitatea fie cu tot efectivul în acelaşi loc de muncă. 8.9.10.15.

9 . 4.9 10.mecanici utilaje Total Volum mediu de manoperă (ore): Manopera necesară pe un an pentru 100 km de reţea Executarea Extragerea şi lucrărilor de producerea Total întreţinere şi materialului reparaţii pietros minim maxim minim maxim minim maxim 2 3 4 5 Manoperă (ore): 9 380 22 840 7 270 4 970 8 390 1 830 14 350 31 230 9 100 23 132 6 7 16 200 16 650 3 650 6 800 19 850 23 450 14 657 39 040 12 040 51 080 37 789 Număr de personal (persoane): .mecanici utilaje 3. 29 .mecanici utilaje 2.6 50.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 8.9 20.3 7. 8.9 3.6 6.3 Total 12. Reţeaua de drumuri forestiere se grupează. 5.6 12. pe districte de drumuri.0 muncitor (km): Notă: La stabilirea numărului de personal s-a avut în vedere programul de lucru de 1 870 ore/an/muncitor.6 4.9 8.2 Lungimea medie de reţea ce revine la un 8.muncitori .7 8.9 .1 12. crt.4 Total 7. teritorial.1 Indici privind necesarul de manoperă pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe 100 km reţea de drumuri forestiere Nr. 3.5 1.2 3. sau a trei structuri silvice organizate la nivel de ocol.5 27.7 4.0 12.7 1.3 14. .muncitori 8.muncitori 5.9 20. sub aspect organizatoric.6 16. astfel încât fiecare district să cuprindă drumurile forestiere situate în suprafaţa aferentă uneia.6 6.16.6 5. 2.0 1. Categorii de personal 0 1 1.3 Efectiv mediu în formaţia de lucru (persoane): .

5 5…8 8 … 11 10 … 13 13 … 18 C. 20 2 3 17 … 23 min. 3 4…5 5…6 6…8 9 … 10 Categorii de personal 2501 – 3200 km 7 > 3200 km 8 1 – 2 3 1 1 1 – 2 3 2 1 1 1 9 10 15 … 21 min. 7. 23 1 1 6…7 2 10 … 11 1 1 7…8 2 11 … 12 Notă: Prevederile din tabel sunt valabile pentru cazul când activitatea respectivă se execută în regie proprie. 10. 30 . precum şi pentru cea de exploatare a parcului de utilaje aferent Nr. 13. crt. 2 şi 8. 11. 3 2…3 3…4 4…5 5…6 Şoferi pe ateliere mobile – 1 1 1…2 2 Total max. 2. PERSONAL DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE Şef secţie – – 1 1 1 Şef atelier 1 1 – – – Inginer – – 1 1 2 Tehnician 1 1 1 2 2 Tehnician normator – 1 1 1 1 Contabil 1 1 1 1 1 Responsabil 1 1 1 1 1 aprovizionare Total 4 5 6 7 8 B. Norma de personal în raport cu lungimea reţelei Atelier Secţie < 500 km 501 – 800 km 801 – 1200 km 1201 – 1800 km 1801 – 2500 km 1 2 3 4 5 6 A. 4. În cazul execuţiei în antrepriză. 9. PERSONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR Tehnician mecanic – – – 1 1 Maistru mecanic – 1 1 – 1 Mecanic întreţinere max. 12. rămân valabile numai prevederile de la numerele 1. 0 1.2 Norma de personal orientativă pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere. 6. 5. PERSONAL OPERATIV Maistru (şef district max.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 8. 8. 3. 5 4…7 7 … 10 9 … 12 11 … 16 drumuri) Şef coloană utilaje – 1 1 1 2 (mecanic) Total max.

având o evidenţă proprie.21.23. iar coordonarea activităţii se face de către secţia (sau atelierul) de întreţinere a drumurilor. considerate ca fiind şi optime dar nelimitative: § 100 – 125 km de drumuri la structuri silvice cu reţea dispersată. Materialele pietroase produse în regie proprie. această ultimă condiţie fiind prioritară.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 8. necesare realizării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumurile forestiere. astfel încât distanţele de transport să fie cât mai scurte. 8.20. se organizează ca producţie auxiliară cu gestiune separată. cât şi în antrepriză (prin executanţi de specialitate. § 80 – 125 km de drumuri la structuri silvice cu reţea foarte dispersată. Gestionarea materialelor se face în conformitate cu reglementările de evidenţă contabilă în vigoare. Activitatea de producere în regie proprie a materialelor pietroase din cariere şi balastiere.19. 8. rezultat din bazele de preţuri aprobate. Organizarea de şantier include: transportul muncitorilor la şi de la locul de muncă. 8. urmărindu-se să fie amplasat în centrul de gravitaţie al reţelei. 8. La un district de drumuri se indică arondarea următoarelor lungimi de reţea de drumuri forestiere (valori maxime). 8. Sediul districtului de drumuri trebuie inclus în cadrul structurii silvice cu ponderea cea mai mare a reţelei de drumuri.18. din balastiere şi cariere locale. Costul organizării execuţiei lucrărilor se suportă din cota pentru organizarea de şantier prevăzută în documentaţiile tehnice de execuţie. potrivit profilului stabilit prin reglementările în vigoare). situate în apropierea lucrărilor. utilizate pentru întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere. 8. 8. dacă nu 31 .25. asigurarea de baracamente sau vagoane dormitor pentru cazarea muncitorilor. Conducerea efectivă a lucrărilor de extragere şi pregătire a materialelor pietroase revine şefului districtului de drumuri sau de formaţie în raza căruia este situată sursa de materiale. 8. se decontează la costul efectiv de producţie. § 126 – 200 km de drumuri la structuri silvice cu reţea foarte concentrată.17. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere poate fi prevăzută atât în regie proprie (prin forţe proprii).24. § 126 – 175 km de drumuri la structuri silvice cu reţea concentrată.22. Materialele pietroase necesare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor forestiere se pot procura de la furnizori sau se pot asigura în regie proprie (prin forţe proprii).

apelându-se şi la alte categorii de materiale.3.2. precum şi aplicarea de tehnologii care să asigure viabilitatea drumului şi să afecteze cât mai puţin mediul ambiant. Principalele tipuri de utilaje recomandate pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt redate în tabelul 9.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 se asigură transportul zilnic al acestora la frontul de lucru. fie centralizat la nivel de structură de administrare. selectate şi folosite în funcţie de conţinutul operaţiilor şi volumele de lucrări.2. precum şi amenajarea unor utilităţi. cu rare excepţii. sau pentru mai multe drumuri forestiere situate în acelaşi bazinet. 9. care să permită şi ridicarea standardului calitativ. inclusiv materialele de ultimă generaţie. Dotarea cu utilaje a executanţilor acordă prioritate achiziţionării utilajelor multifuncţionale. cum sunt: lianţii bituminoşi sau rigizi. Materialele folosite sunt aceleaşi cu cele din procesul iniţial de execuţie. depozitarea uneltelor. 9.1. amenajarea de remize şi magazii pentru adăpostirea utilajelor şi echipamentelor de lucru. respectiv a celor cu echipamente auxiliare.1. sculelor şi a unor materiale.3.2.1. Consideraţii generale 9. Utilaje 9. Mecanizarea lucrărilor de execuţie reprezintă o necesitate impusă de creşterea productivităţii muncii şi asigurarea calităţii superioare. 9. 8. Tehnica rutieră dispune astăzi de o gamă variată de utilaje. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere 9. 9. În carierele şi balastierele importante se vor amenaja şi spaţii de adăpostire a muncitorilor şi păstrarea uneltelor.1 şi Anexa XXX.2.1. 9.2.1. Fondurile pentru organizarea de şantier pot fi utilizate fie separat pentru fiecare drum forestier.2.1.26. 32 . de tipul geosinteticelor. Întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere presupune dotarea şantierelor cu utilaje şi materiale specifice. 9.

lamă pentru săpătură şi îndepărtarea zăpezii.lamă nivelatoare pentru taluzuri.curăţirea şi reprofilarea şanţurilor. . . . 5.săpături pentru corectarea albiei unor cursuri de apă. .îndepărtarea zăpezii de pe platformă.decopertarea balastierelor.echipament pentru profilare şanţuri.cupă. Autogreder prevăzut cu: .compactări locale. .înlăturarea ebulmenţilor.nivelarea.aşternerea agregatelor la profil. .forarea găurilor de mină pentru derocări.aducerea şi deplasarea pe şantier a materialelor locale. prevăzut cu: .realizarea devierii cursurilor de apă. crt. . 4. . .cupă de încărcător. .amenajarea căilor de acces la balastiere şi cariere.curăţirea şi îndepărtarea stratului de zăpadă de pe platformă.rectificări la înclinarea taluzurilor. .braţ hidraulic. .încărcarea materialelor în balastiere.1 Utilaje pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere Nr.profilarea şanţurilor. . . Încărcător frontal (IFRON) prevăzut cu: .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 9. . . . . .lamă nivelatoare. . .îndepărtarea ebulmenţilor de pe platformă. . Utilaje şi echipamente auxiliare Lucrări specifice 0 1 2 1.deplasarea pământului evacuat din şanţuri. . . .scarificator. 2. . . Excavator cu cupă întoarsă pe şenile (sau pe pneuri). 33 .îndepărtarea ebulmenţilor.curăţirea şanţurilor.lărgirea platformei drumului. . .decolmatări la poduri şi podeţe. . 3.scarificator. în faţă. . Buldozer pe şenile prevăzut cu: .adunarea pe platformă a materialelor pietroase. Buldoexcavator prevăzut cu: .lamă de buldozer.completarea şi refacerea terasamentelor deteriorate.lama nivelatoare.ciocan perforator (picamer). scarificarea şi reprofilarea stratului de îmbrăcăminte. . în spate.efectuarea de săpături – umpluturi la terasamente.aducerea la locul de punere în operă a prefabricatelor şi a altor materiale necesare execuţiei lucrărilor de artă şi a celor de apărare – consolidare. .

8.2.stropiri pe platformă pentru realizarea umidităţii optime de compactare.compactarea terasamentelor refăcute şi a straturilor rutiere. care poate acoperi 140 … 210 km (în medie 160 km).aşternere la profil de agregate minerale. . Staţie mobilă de sortare şi concasare prevăzută cu: . Autogudronator 12. ceea ce reprezintă lungimea reţelei dintr-un district mare de drumuri sau două districte mai mici. 34 . 10. care poate acoperi 180 … 290 km (în medie 220 km).5. . . 9.transport şi răspândire bitum fierbinte sau emulsii bituminoase la îmbrăcăminţi bituminoase. se va ţine seama de următoarele considerente: a) Din categoria utilajelor de tehnică rutieră specializate.îndepărtarea pământului din şanţuri. Topitor de bitum .topirea bitumului pentru lucrări executate la cald. ceea ce reprezintă lungimea unui district mediu spre mare de drumuri.aşternere material antiderapant. . La dotarea districtelor de drumuri forestiere cu utilaje se va avea în vedere ca setul acestora să includă atât utilaje de tehnică rutieră specializate pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii.nivelări şi tăieri de acostamente.curăţirea şi îndepărtarea de pe platformă a stratului de zăpadă (până la 50 cm grosime). 9. .alimentarea cu aer comprimat a ciocanelor perforatoare. .1 (continuare) 0 1 2 . destinate.lamă nivelatoare.ciur rotativ cu 3 compartimente dimensionale.dispozitiv profilare şanţuri.2. lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se va considera: § un autogreder. 7. . Motocompresor prevăzut cu: . 9. .concasor cu fălci.ciocan perforator.concasarea materialelor pietroase în sorturile dorite. Cilindru compactor (cu tamburi netezi) Autocisternă sau remorcă cisternă tractată 11.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 9. . cât şi unele utilaje de uz general în construcţii. 6. .4. La stabilirea necesarului de utilaje.deplasări de pământ.benă pentru material antiderapant. . . Tractor întreţinere drumuri (TID) prevăzut cu: . cu precădere. . § un tractor de întreţinere drumuri (TID).

unde se folosesc materiale concasate (piatră spartă. cât şi lucrări în balastiere şi cariere pentru obţinerea de materiale pietroase. setul de utilaje se completează şi cu 1 – 2 concasoare mobile. § un rulou compresor static. d) În cazul unor lucrări de întreţinere şi reparaţii cu volume reduse. 1 – 2 încărcătoare frontale (IFRON) sau un încărcător frontal (IFRON) şi un excavator. ceea ce reprezintă lungimea reţelei unui district mic de drumuri. setul de utilaje va fi constituit. precum şi de sorturile materialelor pietroase necesare a fi puse în operă. c) În cazul carierelor sau balastierelor situate izolat sau pe traseul unor drumuri forestiere. corespunzător volumului de prestaţii necesare. dintr-un tractor de întreţinere drumuri (TID). b) Din categoria utilajelor ce efectuează atât lucrări de întreţinere şi reparaţii. un rulou compresor static autopropulsat şi 1 – 2 autobasculante. Numărul de utilaje din componenţa setului pentru un district este variabil în funcţie de: natura şi volumul lucrărilor ce se execută. care poate acoperi 60 … 115 km. districtul va dispune de: 1 – 2 buldozere. f) În acelaşi mod se stabileşte şi necesarul de forţă de muncă. cuprinzând: un autogreder. ceea ce reprezintă lungimea reţelei unui district mediu de drumuri. ca utilaj principal. balast concasat). un încărcător frontal (IFRON) cu cupă.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE § Indicativ ID – 001 – 15 un încărcător frontal (IFRON). la care se folosesc preponderent materiale aluvionare. pentru producerea sorturilor pietroase concasate (piatră spartă sau balast concasat). de regulă. lungimea reţelei de drumuri de administrat şi consumurile specifice de materiale pietroase pe categorii de lucrări. ca utilaj principal. pentru transportul apei necesare la compactarea materialelor pietroase. un motocompresor mobil cu ciocane perforatoare. o autocisternă sau remorcă cisternă tractată. care poate acoperi 120 … 150 km. 35 . Stabilirea acestui necesar a avut în considerare volumul de lucrări. 2 – 3 autobasculante pentru transportul materialelor pietroase. parţial un buldozer. un concasor mobil. două rulouri compactoare. setul de utilaje va fi mai complex. e) În cazul unor lucrări de întreţinere cu volume mari sau concentrate a lucrărilor de reparaţii curente sau capitale. 1 – 4 excavatoare şi 2 – 5 motocompresoare.

pentru lucrările de apărare – consolidare şi lucrările de artă se folosesc agregate aluvionare sortate şi material pietros brut (pentru zidării). 9. piatră nesortată (neprelucrată sau cu un grad redus de prelucrare).3.1.3. De asemenea. materialele rutiere pietroase. care poate fi practicată în cazul unor volume reduse de lucrări sau în situaţiile în care execuţia mecanizată ar periclita integritatea construcţiei. g) Dotarea şantierelor cu utilaje specifice nu exclude total munca manuală. cu utilaje corespunzătoare întreţinerii şi reparării acestora.1. se folosesc materiale pietroase de balastieră (sortate sau nesortate).1. sunt cuprinse în Anexa XVII. După gradul de prelucrare. de regulă. în funcţie de specificul lucrărilor şi de tipurile de sisteme rutiere ce se întreţin sau se repară.3. 9. în mai multe sorturi dimensionale. Categorii şi sorturi. În activitatea de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere sunt folosite. nu se pot executa mecanizat. se încadrează în următoarele categorii: 36 . redate sub formă de indici aferenţi pentru un kilometru de drum forestier efectiv parcurs.1. La lucrările de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere.3. 9. districtul va fi dotat.2. Domenii de utilizare 9. din împietruiri simple sau macadam ordinar. piatră spartă (prelucrată şi sortată). materialele pietroase din balastiere şi cariere.3.2. ea se utilizează la finisarea execuţiei mecanizate.2. Materiale 9. cu suprastructura alcătuită.1.1. obţinute din balastiere şi cariere. Prezentare generală 9.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 În cazul în care există şi drumuri forestiere cu îmbrăcăminţi bituminoase. Detalii suplimentare privind determinarea necesarului de utilaje la întreţinere şi reparaţii.3.1.3. prin natura lor.1. Materiale pietroase 9. precum şi la operaţiile de lucru care.1.1. aproape în exclusivitate. după caz.1.

lucrări de apărare – consolidare etc.3. pentru prepararea betonului ciclopian. § agregate sortate pentru betoane şi mortare. pentru agregarea materialelor pietroase monogranulare în stratul de îmbrăcăminte. balast grosier. agregatele respective folosindu-se sub formă de: § nisip natural sau de concasaj.). § agregate de balastieră sortate. § bolovani de râu utilizaţi pentru repararea sau executarea zidăriilor de piatră sau gabioane. § agregate de balastieră concasate.2. rezultate din concasarea primară a materialelor pietroase.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE § Indicativ ID – 001 – 15 material brut de balastieră. material din depozite sau conuri de dejecţie ale torenţilor etc. grohotişuri.. precum şi pentru prepararea mortarelor şi betoanelor pentru zidării. 9. deşeuri de carieră. ca material granular antiderapant. lucrări de artă (podeţe. derocări de pe traseu.. Sorturile uzuale ale agregatelor de balastieră. pentru întreţinerea şi repararea stratului de uzură şi la prepararea betoanelor de marcă inferioară. bolovani de râu etc. § material brut provenit din carieră. poduri). având granulaţie continuă. § agregate de carieră (sau din alte surse) concasate. § prundiş pentru executarea de reparaţii curente şi capitale la stratul de uzură (cu granulaţia sortului de 0/100 mm pentru reparaţiile curente şi de 0/120 mm pentru reparaţiile capitale) sau ca material brut destinat concasării în balast optimal.2. în starea în care a fost obţinut (dacă se încadrează în limitele dimensionale prescrise prin normativ). separate în sorturile necesare prin ciuruire. utilizate la întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere sunt redate în tabelul 9.1. obţinute prin concasarea integrală a materialelor aluvionare (prundiş. 37 . § balast natural (sortat sau nesortat) precum şi balast concasat. utilizat în starea în care a fost extras (când nu conţine fragmente peste 70 mm sau când aceste fragmente se înlătură sau se mărunţesc la punerea lor în operă). pentru blocaje la baza fundaţiei sistemului rutier sau ca material de concasare pentru obţinerea pietrei sparte.2. steril din excavaţii miniere.

Sortul de material pietros Granulaţia sortului Domeniul de utilizare 0 1 2 3 1.) şi 0/120 mm pentru lucrările de reparaţii capitale (R. macadam penetrat) sau ca material antiderapant pe timp de iarnă (nisip. Balast concasat 0 – 71 mm 5. Sorturile uzuale ale agregatelor de carieră.3. § piatră spartă.. rezultată din concasare. pentru repararea stratului de îmbrăcăminte de: 0/100 mm pentru lucrările de reparaţii curente (R. prepararea mixturilor asfaltice. Prundiş 0 – 100 mm 0 – 120 mm Agregarea materialelor pietroase în macadamul ordinar Mixturi asfaltice Material antiderapant Mortare şi betoane Betoane Mixturi asfaltice Împietruiri simple sau plombări Betoane de marcă inferioară Împietruiri simple sau plombări Betoane de marcă inferioară Împietruiri simple la reparaţii curente Împietruiri simple la reparaţii capitale 9.3. crt. repararea sau refacerea stratului de uzură şi reparaţii locale ale sistemului rutier.2 Sorturile agregatelor de balastieră Nr.C. § piatră brută nesortată. savură).K. executarea îmbrăcăminţilor bituminoase (tratamente superficiale.3.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 9. 38 .).1. anrocamente etc. savura şi splitul) sau din dublă concasare (criblurile). Pietriş 7 – 71 mm 3.2. Balast natural 0 – 71 mm 4. Nisip natural 0 – 7 mm 2. utilizate la întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere sunt redate în tabelul 9. § piatră brută. fiind folosite sub formă de: § material granular mărunt rezultat din concasarea primară (nisipul de concasaj. beton ciclopian. pentru întreţinerea. pentru agregarea materialelor pietroase în macadamul ordinar. pentru lucrări de zidărie. gabioane.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

Tabelul 9.3
Sorturile agregatelor de carieră

Nr.
crt.

Sortul de material pietros

Granulaţia sortului
[mm]

Domeniul de utilizare

0

1

2

3

1.

Nisip de concasaj

2.

Savură din roci tari şi savură
din roci semidure sau moi

3.

Split simplu de concasaj

4.

Criblură (granulată) măruntă
Criblură (granulată) mijlocie
Criblură (granulată) mare

5.

Piatră spartă sortată

6.

Piatră spartă poligranulară
(amestec optimal)

7.

Piatră brută nesortată

8.

Piatră brută sortată

Agregarea materialelor
pietroase în macadam
0–3
Mixturi asfaltice
Material antiderapant
0–8
Agregarea materialelor
0 – 15
pietroase în macadam
0 – 25
Material antiderapant
8 – 16 sau 0 – 16
Împănarea macadamului
15 – 25 sau 0 – 25
Macadam penetrat
25 – 40 sau 0 – 40
Mixturi asfaltice
3–8
Tratamente superficiale
8 – 16
Macadam penetrat
16 – 25
Mixturi asfaltice
Macadam obişnuit sau
40 – 63
penetrat
Fundaţie rassel (sub
îmbrăcăminţi de
63 – 90
macadam)
0 / 63
Împietruiri simple sau
0 / 120
plombări
0 / 100
Împietruiri simple la R.C.
0 / 120
Împietruiri simple la R.K.
100 – 200
Blocaje la baza fundaţiei
sistemului rutier
160 – 250
Pavaje de şanţuri
Dimensiune min. 200 Zidării
Greutate min. 100 kg Anrocamente

9.3.1.2.4. Calitatea corespunzătoare a stratului de uzură, în cazul utilizării la reparaţii
curente şi capitale a materialelor pietroase nesortate sau cu un grad redus de prelucrare,
presupune încadrarea compoziţiei granulometrice în limitele proporţiilor redate în tabelul 9.4.

39

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

Tabelul 9.4
Limitele granulometrice ale materialelor cu fracţiuni nesortate

Grupe de fracţiuni
granulometrice

Proporţia fracţiunilor materialului
Piatră nesortată 0/100 mm
Piatră nesortată 0/120 mm

0

1

2

sub 25 mm
25 – 63 mm
63 – 100 mm
100 – 120 mm

20 – 30 %
25 – 40 %
35 – 40 %

15 – 25 %
20 – 35 %
25 – 40 %
10 – 30 %

9.3.1.2.5. Asigurarea necesarului de materiale pietroase, în condiţii de eficienţă
maximă, presupune organizarea de cariere sau balastiere locale proprii, situate în apropierea
zonelor în care se efectuează lucrările, reducându-se astfel costul materialului pietros şi costul
transportului acestuia.
9.3.1.3. Verificarea calităţii
9.3.1.3.1. Materialele pietroase provenite din cariere şi balastiere (în special locale),
pentru a putea fi utilizate la execuţia sistemelor rutiere, trebuie verificate calitativ. În acest
scop sunt supuse unei serii de determinări şi încercări privind: forma granulelor, compoziţia
granulometrică şi caracteristicile fizico-mecanice, acestea condiţionând rezistenţa şi
stabilitatea sistemului rutier.

9.3.1.3.2. Ca material brut pentru prelucrarea pietrei sparte se poate utiliza, în afară de
piatra brută de carieră şi materialele aluvionare, o serie de resurse locale (piatra provenită de
pe traseu, piatra de grohotiş, steril din excavaţii miniere, deşeuri din cariere vechi, bolovani de
râu etc.) cu condiţia să corespundă calitativ.
9.3.1.4. Reglementarea exploatării surselor de materiale pietroase
9.3.1.4.1. Materialele pietroase pentru drumuri forestiere se procură, în general, din
cariere şi balastiere locale şi, având în vedere că deschiderea şi exploatarea acestora reprezintă

40

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

un impact asupra mediului ambiant, realizarea operaţiunilor menţionate presupune
reglementări oficiale care privesc elaborarea unei documentaţii tehnice care să cuprindă:
§

localizarea obiectivului (carieră sau balastieră);

§

calculul rezervelor minerale ce urmează a se exploata;

§

delimitarea perimetrului de exploatare;

§

obţinerea Autorizaţiei de exploatare de la Agenţia Naţională de Resurse Minerale;

§

obţinerea Acordului de Mediu.
9.3.2. Alte materiale
9.3.2.1. Prezentare Generală
Pe lângă materialele pietroase, ca material de bază folosit în lucrările de întreţinere şi

reparaţii a drumurilor forestiere, se mai utilizează şi alte materiale, din care unele utilizate la
lucrări de consolidare precum lianţii rutieri, geosinteticele, varul şi lemnul.
9.3.2.2. Lianţii rutieri
Repararea părţii carosabile a drumurilor forestiere, dotate cu sisteme rutiere moderne,
impune, în funcţie de tipul îmbrăcăminţii, folosirea lianţilor rutieri plastici (bitumul asfaltic)
şi a celor rigizi (cimentul).
Bitumurile asfaltice, în funcţie de provenienţă pot fi reziduale sau naturale şi se pot
utiliza sub formă de bitumuri consistente, uleiuri asfaltice şi produse speciale (emulsii,
suspensii).
Bitumurile consistente au penetraţia mai mică de 350 zecimi de milimetru şi, pentru a
putea fi utilizate, trebuie fluidizate prin topire.
Uleiurile asfaltice (utilizate pentru combaterea prafului) au penetraţia mai mare de 350
zecimi de milimetru şi permit folosirea la temperaturi mai joase, eliminând procesul de
încălzire a agregatelor.
Un ulei asfaltic autohton, de provenienţă naturală, cu o largă întrebuinţare este
bitumina, utilizată la prepararea şi îmbunătăţirea calităţii bitumurilor asfaltice, la tratamente
superficiale etc.

41

5R. 32. 42. la anrobarea agregatelor mari. aliniate standardelor europene. Tipurile de ciment uzuale în România. puzzolană. calcar zgură granulată de furnal cenuşă de termocentrală puzzolană naturală calcar 42 32. reprezentate prin emulsii şi suspensii bituminoase. precum şi la confecţionarea prefabricatelor pentru drumuri. sunt prezentate în tabelul 9. Tabelul 9. 42. Emulsiile bituminoase se folosesc la stropiri.5 52. permit lucrări executate la rece. 52.5 Tipuri de ciment uzuale în România conform SR 388:1995 şi SR 1500:1996 Conţinut de : Clincher Adaos [%] [%] Tip Sort SR 0 1 2 3 SR 388 – I IIA – M IIA – S IIA – V IIA – P IIA – L Ciment Portland Compoziţia adaosurilor Clase de rezistenţă 4 5 6 – – Ciment Portland compozit Ciment Portland cu zgură Ciment Portland cu cenuşă Ciment Portland cu puzzolană naturală Ciment Portland cu calcar SR 1500 80 – 94 6 – 20 amestec de: zgură. la prepararea betonului pentru lucrările de artă şi de apărare – consolidare.5R . Cimentul este utilizat la executarea straturilor rutiere rigide.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Produsele speciale. Suspensiile de bitum se utilizează la confecţionarea mortarelor asfaltice la rece.5.5R 32. la amorsări şi la înnobilarea agregatelor locale.5 32. la noi în ţară fiind utilizată „suspensia de bitum filerizat” (prescurtat subif).5R.5.5R 52.5.5 42. la prepararea mixturilor asfaltice şi la stabilizarea pământurilor. 52.5. cenuşă.5R 42.

Geotextilele. 42. geomembrane. Literatura de specialitate recomandă pentru lucrările de stabilizare. în laboratoare de specialitate. puzzolană. geocompozite şi georeţele. folosite ca elemente filtrante.5 (continuare) 0 1 IIB – M Ciment Portland compozit IIB – S Ciment Portland cu zgură Ciment Portland cu puzzolană naturală Ciment Portland cu calcar Ciment de furnal Ciment puzzolanic IIB – P IIB – L IIIA IVA VA Ciment compozit 2 SR 1500 3 65 – 79 4 5 6 32. se utilizează la drumurile forestiere în alcătuirea sistemelor rutiere (execuţia substraturilor de fundaţie în zone umede). fineţea de măcinare. 32. 32. Geosinteticele Geosinteticele folosite în lucrările rutiere cuprind următoarele categorii de materiale: geotextile.5R calcar SR 1500 35 – 64 36 – 65 SR 1500 65 – 89 11 – 35 SR 1500 70 – 82 18 – 30 zgură granulată de furnal puzzolană şi cenuşă zgură granulată de furnal.5. cât şi cerinţelor fizice şi chimice.5R 32.5. ca urmare. se supun. în funcţie de natura pământului.2. unor verificări de calitate. timpul de priză şi stabilitate.5R Cimenturile folosite în lucrările rutiere trebuie să corespundă atât cerinţelor de rezistenţă. 9. de separare şi de ranforsare în lucrări de protecţie. cenuşă 32.5. următoarele dozaje de ciment: pământuri nisipoase şi cu pietriş: 6 … 8%. referitoare la starea de conservare.5R 42.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 9.5 21 – 35 amestec de: zgură. pământuri prăfoase şi argilo-nisipoase: 10 … 12% şi pământuri argiloase: 12 … 14%. cenuşă puzzolană.3. drenante. geogrile.3.5 42. consistenţa standard. calcar zgură granulată de furnal puzzolană naturală 32. 43 . sisteme de drenaj sau pentru îmbunătăţirea caracteristicilor terenurilor de fundare şi masivelor de pământ. pământuri nisipo-argiloase: 8 … 10%. 32.5.5R 32.

2.3. pentru: sprijinirea terasamentelor. Geogrilele şi georeţelele sunt utilizate la armarea fundaţiilor de drumuri. dozajul de var variază între 2 … 8%. în vederea stabilizării cu ciment. trebuie luate măsurile necesare pentru protejarea acestuia împotriva perforării de către materialele pietroase concasate.3. combinaţiile geotextile – geogrile şi geomembrane – geotextile. În funcţie de natura pământului. 44 . creşterea capacităţii portante a terenurilor slabe şi pentru protecţie anticorozivă. 9. se foloseşte în construcţiile rutiere pe scară largă. 4 … 15%. În primul caz. lemnul necesar se va procura din pădurile existente în zonă. între zestrea drumului şi noile straturi rutiere. De preferinţă. Lemnul Lemnul.4. ca material forestier tradiţional. Lucrările de execuţie a straturilor stabilizate cu var decurg asemănător celor stabilizate cu ciment.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Geomembranele. bitum. folosite ca element de etanşare şi de evitarea poluării apelor subterane. varul este selecţionat. din motive economice. cu precădere. protejarea zidurilor de sprijin (rol de separare – drenare) şi protejarea malurilor unor canale.2. după cum urmează: pentru pământurile coezive umede – varul nestins măcinat fin. zgură granulată etc. iar în cel de-al doilea caz. unde poate fi folosit atât ca ameliorant.5. în cazul drumurilor forestiere. În activitatea de întreţinere – reparaţii a drumurilor forestiere. Varul Varul se utilizează în special în lucrări de stabilizare a pământurilor. cât şi ca stabilizator.. se poate intercala un geosintetic (de preferinţă geotextil). folosirea geosinteticelor se recomandă doar în cazul unor reparaţii capitale când. 9. Geocompozitele sunt combinaţii de materiale care însumează diferitele calităţi ale materialelor componente. pentru pământurile coezive uscate – varul stins şi pentru pământurile necoezive – varul hidraulic. pot servi la căptuşirea canalelor de evacuare din terenuri instabile şi umede sau la protecţia taluzurilor din apropierea unor surse de apă cu agresivitate chimică declarată. aplicându-se la: consolidarea terasamentelor sau structurilor rutiere intens circulate. când este cazul. execuţia unor lucrări de artă şi a unor lucrări accesorii.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 9. Activitatea de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere cuprinde procese tehnologice de execuţie pentru: § lucrări de întreţinere şi reparaţii. a podmolului adus de viituri sau a celui provenit din eroziunea taluzurilor. în porţiunile unde folosirea acestuia este dificilă din cauza stâlpilor de dirijare ori din alte cauze. apar pe suprafaţa acestora făgaşe şi denivelări. Procesul tehnologic pentru execuţia lucrărilor specifice de întreţinere şi reparaţii. arbori căzuţi. poate apare necesitatea îndepărtării materialului provenit din ebulmenţi şi evacuarea acestuia în afara zonei drumului. cu mijloace manuale.4. 45 . a noroiului. comune tuturor categoriilor de drumuri.2. 9. Pe sectoarele de drum unde. Presupune repararea la timp a oricăror degradări apărute.1. lucrările de întreţinere urmăresc completarea acostamentelor uzate şi aducerea lor la cota iniţială. de regulă. § Întreţinerea încadrărilor. § lucrări de întreţinere şi reparaţii a suprastructurii (structurii rutiere). Menţinerea părţii carosabile în stare normală de funcţionare presupune înlăturarea periodică. Completările trebuie executate cu pământ de acelaşi fel cu pământul din terasamente sau cu material drenant (balast). De asemenea. cu materiale de aceeaşi natură cu cele utilizate la execuţia lor iniţială. § lucrări pentru producerea materialelor pietroase.4. precum şi teşirea acostamentelor. Urmăreşte menţinerea profilului lor iniţial. bolovani sau blocuri de stâncă desprinse din taluzuri sau de pe versanţi.4. În acelaşi timp se impune degajarea platformei de crengi. § Întreţinerea acostamentelor. prin îndepărtarea materialului depus şi tăierea ierburilor şi buruienilor. din cauza autovehiculelor care calcă pe acostamente. Tehnici şi tehnologii de execuţie 9. comune tuturor categoriilor de drumuri cuprinde: § Curăţirea părţii carosabile şi degajarea platformei. de pe suprafaţa acesteia. care se execută cu autogrederul sau. a pământului adus de tractoarele care apropie lemnul la drumul forestier. a resturilor de exploatare în zonele unde materialul lemnos debuşează direct la drum.

corectarea pantei longitudinale la şanţuri şi canale. La pereurile zidite crăpăturile se curăţă şi se umplu cu mortar de ciment. refacerea năruirilor şi drenarea apelor subterane. iar părţile lipsă se completează cu piatră de aceeaşi calitate şi se rostuiesc. § Întreţinerea podurilor şi a podeţelor. În acest sens. a părţilor slăbite. sau executarea de praguri de fund amplasate la distanţe variabile (funcţie de panta şanţului). decolmatarea. drenarea apei din corpul drumului forestier pe zonele cu burduşiri. rigolelor şi canalelor de scurgere. în special. În cazul taluzurilor de debleu executate în stâncă este necesară. § Întreţinerea drenurilor. săparea de rigole sau canale de descărcare laterală a apei din şanţurile de scurgere. obligatoriu. La refacerea năruirilor trebuie respectate regulile tehnice de la execuţia terasamentelor sau dându-se taluzurilor înclinarea corespunzătoare. Urmăreşte revizuirea şi Indicativ ID – 001 – 15 completarea periodică a consolidărilor. se execută gărduleţe de protecţie antierozională. îndepărtarea pământului scos din şanţuri. § Întreţinerea şanţurilor. după dezgheţ sau după o perioadă de ploi îndelungate. În cazul şanţurilor pereate. reprofilarea şi retaluzarea şanţurilor. pietrele deplasate se reaşează. Urmăreşte desfundarea. iar cele lipsă se completează. Podurile şi podeţele trebuie revizuite cel puţin o dată pe lună şi. după trecerea perioadei de îngheţ. desfundarea sau confecţionarea de casiuri. precum şi completarea pietrelor lipsă şi refacerea rostuirilor degradate.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE § Întreţinerea taluzurilor. lucrările de 46 . pe porţiunile cu apă permanentă. prin executarea de pereuri şi praguri de rupere a pantei. asanarea locală a porţiunilor de teren mlăştinos şi evacuarea apelor de pe platformă. prin rănguire. curăţirea. iar pereurile trebuie revizuite după trecerea îngheţului şi degradările ivite în cursul iernii trebuie corectate. Brazdele şi plantaţiile se completează în fiecare primăvară. unde acestea au pante peste 5 – 6% şi pot produce eroziuni. O atenţie deosebită trebuie acordată lucrărilor de drenare pentru a nu mări dezechilibrul existent. după fiecare ploaie de intensitate mai mare. verificarea atentă a suprafeţei lor şi îndepărtarea. în restul situaţiilor. Atunci când este cazul. La pereurile uscate. Se controlează periodic funcţionarea drenurilor. se va verifica dacă sistemul de drenaj asigură drenarea apei din infiltraţii de coastă. cât şi curăţirii de pietrele şi arborii cu expunere la surpare. lucrările de întreţinere constau în curăţirea lor de buruieni şi nămol.

iar spaţiile libere dintre elementele podinei inferioare vor fi curăţate şi ferite de 47 . iar tuburile fisurate vor fi reparate în cel mai scurt timp.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 întreţinere variind în funcţie de materialul de construcţie utilizat şi de tipul podeţului astfel: a) În cazul podeţelor tubulare şi boltite se verifică şi se repară radierul şi camerele de priză. evitându-se posibilitatea infiltrării apelor în fundaţii. Pentru ferirea tablierului de umezeală. inclusiv completările izolate la umpluturile din zona rampei de acces. de diametru imediat inferior. Dacă fisurile nu se pot rezolva. precum şi măsuri de întreţinere a căii şi de refacere a izolaţiilor. se vor face completări cu beton la baza culeelor subminate. partea carosabilă a drumului va fi bine întreţinută. atunci podeţul poate fi salvat prin introducerea în interior a unui tub nou. Prevenirea infiltraţiilor de apă la bolţile podeţelor se realizează prin întreţinerea permanentă a platformei drumului în zona respectivă. c) Podeţele din beton armat sunt supuse pericolului de spălare a terenului de sub fundaţia infrastructurii. inclusiv camerele de cădere. d) În cazul podeţelor metalice. Fisurile se completează cu mortar de ciment. urmărindu-se acoperirea perfectă a armăturilor. Cele două tuburi se etanşeizează şi se racordează la capete. lucrările de întreţinere constau în strângerea buloanelor sau niturilor slăbite. care împiedică infiltrarea apei în elementele portante ale suprastructurii podului. în lucrările de întreţinere se iau măsuri de evitare a subminării infrastructurii. demontarea şi remontarea elementelor strâmbate. şi se vor executa reparaţiile izolate la suprastructura şi infrastructura lor. prin construirea unor praguri de fund aval de podeţ. precum şi revopsirea porţiunilor de pe care vopseaua a fost exfoliată. e) În cazul podeţelor de lemn şi a celor mixte (infrastructura de zidărie şi suprastructura de lemn) se va verifica în mod deosebit tablierul. De aceea. precum şi degradării straturilor izolatoare. protejânduse talpa acestora cu fascine. Podeţele tubulare din beton vor fi curăţate şi desfundate de podmol. b) La poduri şi podeţe dalate sau pe grinzi se vor repara sau înlocui parapeţii deterioraţi. Dacă există izvoare care nu pot fi rezolvate prin drenuri transversale se vor executa podeţe tubulare.

O atenţie deosebită trebuie acordată menţinerii în bună stare a tablelor indicatoare. rosturile fiind curăţate de pământ vegetal. inclusiv corectarea lor pe porţiunile denivelate. Constă în completarea bornelor kilometrice şi/sau hectometrice care lipsesc. prin tăierea denivelărilor existente şi aplanarea materialului pietros rezultat. Lucrările de întreţinere şi reparare sunt necesare după topirea zăpezii şi după inundaţii în cazul oricărui început de degradare semnalat. pinteni etc. Reparaţiile izolate vor fi însoţite de curăţirea de mâl a barbacanelor. După viiturile mari. deteriorările acestuia fiind rezidite. Se va executa.4. înlocuirea stâlpilor parapeţilor sau a liselor avariate. 48 . cuprinde. în funcţie de tipul sistemului rutier şi de gradul de degradare al părţii carosabile. se vor îndepărta arborii căzuţi sau crengile rupte căzute de pe platforma drumului. În cazul oricărui început de degradare semnalat se vor efectua întreţineri şi reparaţii şi celorlalte lucrări de sprijinire şi apărare (gabioane. iar buruienile îndepărtate. a moazelor şi a tuturor îmbinărilor. se va proceda la prelungirea. § Întreţinerea vegetaţiei. urmată de compactare. Piloţii se vor examina în special la limita dintre apă şi aer sau aer şi teren.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 umezeală. Atunci când este necesar. văruirea stâlpilor de dirijare. ocazie cu care se examinează şi starea de sănătate a lemnului. După furtuni. cu regularitate. următoarele: a) Lucrări de întreţinere specifice drumurilor forestiere împietruite: § nivelarea şi politura părţii carosabile. acestea fiind porţiunile cele mai expuse putrezirii. Procesul tehnologic pentru execuţia lucrărilor specifice de întreţinere şi reparaţii a suprastructurii drumurilor forestiere. § aducerea acostamentelor la profil. § Întreţinerea accesoriilor drumului.). Se va îndepărta vegetaţia care intră în spaţiul de gabarit al drumului forestier şi aceea care împiedică vizibilitatea în curbe. supraînălţarea şi subzidirea zidului de sprijin. căsoaie. strângerea buloanelor contravântuirilor. § Întreţinerea zidurilor de sprijin şi a lucrărilor de apărare. fără scarificare prealabilă. precum şi cele agăţate în arborii marginali.3. anrocamente. se vor îndepărta materialele oprite între piloţii paleelor. în vederea aducerii acesteia la profil. 9.

pe zonele deteriorate. prin scarificarea părţii carosabile pe o adâncime de 5 … 7 cm. aşternerea de criblură pe zonele cu bitum în exces (exudate) şi tăierea dâmburilor rezultate din excesul de bitum. § repararea gropilor izolate de pe partea carosabilă prin plombări cu mixtură asfaltică. macadam penetrat. § completarea cu mixtură asfaltică sau mortar bituminos a zonelor cu lăsături sau tasări de margine şi repararea denivelărilor. c) Lucrări de reparaţii curente la drumurile forestiere împietruite: § readucerea la profil a zonelor cu îmbrăcăminte uzată. § reprofilarea parţială a părţii carosabile. urmată de recompactare. covoare asfaltice ş.: § readucerea pe partea carosabilă a criblurii aruncate lateral în timpul circulaţiei. datorită unor suprasolicitări sporite. fără adaos de materiale pietroase. § greblarea pietrei alergătoare. b) Lucrări de întreţinere specifice drumurilor forestiere cu îmbrăcăminţi bituminoase constituite din tratamente superficiale. § decaparea zonelor cu burduşiri şi refacerea lor prin completare cu agregate şi liant sau mixtură asfaltică. § aşternerea de agregate minerale mărunte (nisip sau savură) ca strat de protecţie şi material de închidere pe sectoarele unde stratul de uzură este dezagregat la suprafaţă. § reprofilarea parţială a suprafeţei carosabile. cu sau fără scarificare. răspândire de material pietros pe 49 . prin adăugare de materiale pietroase şi executarea unei uşoare compactări. dislocată din stratul de uzură în timpul circulaţiei şi readucerea ei pe partea carosabilă. fără scarificare prealabilă. § plombarea gropilor izolate şi completarea denivelărilor cu materiale pietroase.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE § Indicativ ID – 001 – 15 reprofilarea stratului de îmbrăcăminte. badijonarea şi colmatarea cu mastic bituminos a crăpăturilor. prin adăugarea unui strat de material pietros pe porţiunile uzate. nivelare şi compactare. urmată de compactarea zonelor respective.a. realizată prin scarificare pe o adâncime de până la 5 cm. § refacerea zonelor cu burduşiri prin scarificare.

profilare şi compactare. material derocat. § executarea. acolo unde este cazul a unui nou strat de îmbrăcăminte rutieră prin scarificarea părţii carosabile existente. precedate de o scarificare şi reprofilare a părţii carosabile a zonelor expuse excesului de umiditate. burduşiri. § refacerea porţiunilor uzate ale stratului de îmbrăcăminte (50 … 70% din suprafaţa părţii carosabile). supralărgiri locale ale platformei. în cantitate de 90 … 130 m3/km şi apoi cilindrarea suprafeţei.4. d) Lucrări de reparaţii capitale la drumurile forestiere împietruite: § refacerea parţială a corpului drumului pe zonele cu lăsături. Procesul tehnologic pentru producerea materialelor pietroase (extragerea şi prelucrarea lor) cuprinde următoarele lucrări specifice: § amenajarea accesului la locurile de recoltare a materialelor pietroase. deşeuri de carieră.. conform sorturilor necesare. adăugare de material pietros în volum de 300 … 400 m3/km. tasări. alimentarea concasorului. podeţe sau pentru concasare. § amenajarea frontului de lucru în cariere locale. adăugarea de materiale pietroase în volum de 160 … 250 m3/km şi apoi reprofilare şi compactare. reamenajarea staţiilor de încrucişare şi a celor de întoarcere etc. § extragerea pietrei brute pentru zidării. prin scarificarea împietruirii existente. § extragerea pietrei brute din grohotişuri de coastă. concasarea pietrei brute şi obţinerea agregatelor prelucrate.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 porţiunile deficitare. stânci dezagregate.. 9. temporare. evacuarea şi depozitarea în halde a materialelor concasate. § impermeabilizarea împietruirilor existente prin tratamente superficiale sau executarea unui strat nou de îmbrăcăminte după procedeul penetrării cu bitum cald sau cu emulsii bituminoase (macadam penetrat sau semipenetrat). § apropiatul pietrei brute la concasor. halde de steril pietros etc. anrocamente. crearea accesului şi a spaţiilor de manipulare şi depozitare a materialelor pietroase.4. prin forare mecanică şi dislocare cu explozivi. 50 . § impermeabilizarea locală prin tratamente bituminoase. supraînălţarea drumului în curbe.

reprofilarea şanţurilor şi rigolelor de scurgerea apelor şi la deszăpezirea drumurilor forestiere de toate categoriile se va aplica tehnologia având ca „utilaj principal” tractorul pentru întreţinerea drumurilor (TID) care este de fapt. ladă şi troliu). concasarea prundişului şi a balastului grosier. lucrări pentru suprastructură. care vor constitui împreună cu acesta setul de utilaje necesar unei formaţii (brigadă) de lucru. lucrări pentru producerea materialelor pietroase) şi cu existenţa în dotarea executanţilor a utilajelor necesare. mobilizarea materialului aluvionar sau excavarea lui cu mijloace mecanice şi adunatul în grămezi. § extragerea bolovanilor de râu pentru diverse lucrări de zidărie. curăţitor de şanţuri. precum şi la curăţirea. buldozerul. decopertarea balastierelor (unde este cazul). o adaptare a tractorului articulat forestier (TAF) echipat cu anexe pentru întreţinerea drumurilor (lamă. specifice drumurilor forestiere de categoria a III-a (secundare) şi a celor de categoria a II-a (principale) cu elemente geometrice mai strânse. motocompresorul mobil cu 51 . ce se execută la drumurile forestiere de categoria I. Pentru aplicarea celor două tehnologii precizate mai sus. Tehnologiile şi tehnicile de lucru care se vor aplica vor fi adaptate. tractorul pentru întreţinerea drumurilor (TID). concentrate. În cazul lucrărilor de întreţinere cu volume mai mici. excavatorul hidraulic pe pneuri. ruloul compactor static autopropulsat. Astfel. se va aplica tehnologia având ca „utilaj principal” (de bază sau director) autogrederul. Ca „utilaje şi maşini complementare” pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor forestiere se vor folosi: încărcătorul frontal (IFRON) echipat cu cupă pentru săpat şi încărcat.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE § Indicativ ID – 001 – 15 amenajarea accesului în balastiere locale. cu natura şi volumul lucrărilor respective. § sortarea nisipului de agregaţie şi. în raport cu starea tehnică a drumurilor forestiere. a lucrărilor de reparaţii curente sau capitale. 9. gabioane. podeţe sau pentru concasare.5. cu specificul acestora (lucrări comune tuturor categoriilor de drumuri. a II-a şi parţial a III-a. în unele cazuri. cu dispersie mare.4. „utilajul principal” va fi însoţit de „utilaje şi maşini complementare” (ajutătoare). în cazul lucrărilor de întreţinere cu volume mari.

În cazul întreţinerii şi reparării drumurilor forestiere cu îmbrăcăminte bituminoasă sau a impermeabilizării împietruirilor existente. a materialelor provenite din eroziunea taluzurilor sau a versanţilor. această operaţiune se poate face şi cu tractor cu freză pentru deszăpezire. a bolovanilor sau a blocurilor de stâncă de dimensiuni mai mici. cu sau fără adaos de materiale pietroase. În cadrul celor două tehnologii menţionate. la drumurile de categoria I şi a II-a.6. la toate categoriile de drumuri forestiere. autobasculante cu distribuitor de criblură şi topitor de bitum. a podmolului adus de viituri. la drumurile de categoria I şi a II-a. § scarificarea uşoară sau adâncă a părţii carosabile la drumurile împietruite. § reprofilarea împietruirilor scarificate. a noroiului. § desfundarea şanţurilor acoperite de zăpadă. 9. 52 . setul de utilaje menţionat mai sus se completează cu autogudronator. 9. § nivelarea şi politura părţii carosabile pentru asigurarea planeităţii acesteia. la toate categoriile de drumuri forestiere. § îndepărtarea de pe platforma drumului forestier a ebulmenţilor de volume mijlocii şi mari. § curăţirea şi îndepărtarea de pe platforma drumului forestier a stratului de zăpadă cu grosime de 30 – 40 cm. autocisterna sau remorcacisternă tractată iar pentru transportul materialelor pietroase se vor folosi autobasculante. § curăţirea şi reprofilarea şanţurilor şi a rigolelor pentru scurgerea apelor. a pietrelor. inclusiv îndepărtarea de pe platforma drumului a materialelor scoase din şanţuri. § tăierea cavalierilor şi aducerea acostamentelor la profil.. la drumurile de categoria I şi a II-a. a resturilor de exploatare etc. de categoria I. foreză rotopercutantă. după fiecare cădere mai abundentă de zăpadă. la toate categoriile de drumuri forestiere. utilajele enumerate vor efectua următoarele operaţii aferente proceselor tehnologice specificate la art. concasorul. în perioadele de dezgheţ.1: Cu autogrederul se vor executa: § curăţirea şi îndepărtarea de pe platforma drumului forestier.4.4. la drumurile de categoria I şi a II-a cu trafic mare (peste 25000 t/an). la toate categoriile de drumuri forestiere. pentru asigurarea scurgerii apei. îndepărtarea pământului sau aplanarea lui pe zonă.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 ciocane perforatoare şi de abataj.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

§

Indicativ ID – 001 – 15

profilarea straturilor rutiere noi executate în cadrul reparaţiilor capitale, la toate
categoriile de drumuri forestiere;

§

nivelarea terenului în vederea amenajării de platforme pentru depozitarea materialelor
pietroase, a materialelor antiderapante, a prefabricatelor etc.
Cu tractorul pentru întreţinerea drumurilor (TID) sau parţial, cu tractorul articulat

forestier (TAF) se vor efectua:
§

curăţirea şi îndepărtarea de pe platforma drumului a noroiului, a potmolului adus de
viituri, a materialelor provenite din eroziunea taluzurilor sau aduse de tractoare în
timpul trasului lemnului, a resturilor de exploatare (în zonele unde materialul lemnos
debuşează direct la drum), la toate categoriile de drumuri forestiere;

§

curăţirea şi îndepărtarea de pe platforma drumului a pietrelor, bolovanilor şi a
eventualelor blocuri de stâncă desprinse de pe versanţi sau taluzuri, la toate categoriile
de drumuri forestiere;

§

îndepărtarea arborilor căzuţi pe platforma drumului forestier, a buştenilor, a cioatelor
sau a blocurilor de stâncă aduse de viituri torenţiale şi depozitate la poduri şi podeţe, la
toate categoriile de drumuri forestiere;

§

îndepărtarea de pe platforma drumului şi din şanţuri a materialelor provenite din
ebularea taluzurilor, cu volume mici sau mijlocii (sub 250 kg/km), la toate categoriile
de drumuri forestiere;

§

tăierea cavalierilor şi aducerea acostamentelor la profil, îndepărtarea pământului sau
aplanarea lui pe zonă, la toate categoriile de drumuri forestiere;

§

curăţirea şi reprofilarea şanţurilor şi a rigolelor pentru scurgerea apelor, la toate
categoriile de drumuri forestiere;

§

îndepărtarea de pe platforma drumului a materialelor scoase din şanţuri, la toate
categoriile de drumuri forestiere;

§

curăţirea şi îndepărtarea de pe platforma drumului a stratului de zăpadă, cu grosimea
până la 50 cm, după fiecare cădere mai abundentă de zăpadă, la toate categoriile de
drumuri forestiere;

§

nivelarea şi politura părţii carosabile pe porţiuni restrânse, izolate, fără scarificarea
prealabilă (aducerea la profil şi aplanarea pe zonă a materialului pietros rezultat din
nivelare), la drumurile de categoria a III-a şi a II-a;

53

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

§

Indicativ ID – 001 – 15

aşternerea materialelor pietroase pentru plombarea gropilor de pe porţiunile denivelate
ale suprafeţei carosabile, pe zone restrânse, izolate, la drumurile forestiere de categoria
a III-a şi a II-a;

§

aşternerea de agregate minerale granulate mărunte (nisip, savură) ca strat de protecţie
şi material de închidere pe sectoarele de drum forestier unde stratul de îmbrăcăminte
prezintă o degradare a suprafeţei de rulare, la toate categoriile de drumuri forestiere.
Cu încărcătorul frontal (IFRON) echipat cu cupă pentru săpat şi încărcat se vor

efectua:
§

îndepărtarea de pe platforma drumului forestier sau din şanţuri a pământului
provenit din ebulmenţi cu volume mici şi mijlocii, la toate categoriile de drumuri
forestiere;

§

încărcări – descărcări şi manipulări locale de materiale (zgură, agregate minerale,
piatră brută, elemente prefabricate, butoaie cu carburanţi etc.), transporturi pe
distanţe scurte de materiale pentru drum sau pentru lucrări de artă, lucrări de
apărare–consolidare etc., efectuate chiar pe drumul forestier asupra căruia se
intervine, la toate categoriile de drumuri forestiere;

§

depuneri de materiale (zgură, agregate minerale, piatră brută, elemente prefabricate
etc.), efectuate în diverse depozite situate la începutul drumului forestier, în cariere
sau balastiere;

§

nivelarea agregatelor minerale utilizate la plombarea gropilor;

§

transporturi pe distanţe scurte a betonului.

Cu excavatorul hidraulic pe pneuri (cu cupa de capacitate 0,4 – 0,8 m3) se vor
efectua:
§

completarea şi refacerea terasamentelor deteriorate, care au volume mari de lucru, la
toate categoriile de drumuri forestiere;

§

săpături de pământ pentru lărgirea drumului pe unele sectoare (supralărgirea curbelor
cu rază mică de racordare) pentru asigurarea elementelor geometrice necesare
circulaţiei cu vehicule de mare tonaj (30 – 40 t), la toate categoriile de drumuri
forestiere (dar mai ales la drumurile forestiere de categoria a III-a şi a II-a);

§

săparea şi îndepărtarea de pe platforma drumului forestier a ebulmenţilor apropiaţi, cu
volume mijlocii şi mari, la toate categoriile de drumuri forestiere;

54

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

§

Indicativ ID – 001 – 15

încărcări – descărcări şi manipulări locale de materiale pietroase, elemente
prefabricate etc., la toate categoriile de drumuri forestiere;

§

săpături de pământ pentru repararea fundaţiilor lucrărilor de artă (poduri şi podeţe) şi
de apărare-consolidare (ziduri de căptuşire, ziduri de sprijin, pinteni, gabioane etc.),
la toate categoriile de drumuri forestiere;

§

refacerea unor ziduri de sprijin din piatră uscată, executate din blocuri mari, aşezate
cu ajutorul accesoriului „dispozitiv cu fălci” montat la braţul hidraulic al
excavatorului în locul cupei, la toate categoriile de drumuri forestiere;

§

săpături în stâncă pentru lărgirea drumului forestier pe unele sectoare (în zona
curbelor) sau în cazul rectificării şi reprofilării şanţurilor şi taluzurilor, situate în zone
stâncoase cu ajutorul accesoriului „ciocan hidraulic” montat la braţul hidraulic al
excavatorului, în locul cupei, la toate categoriile de drumuri forestiere;

§

forarea găurilor de mină în cariere, cu ajutorul accesoriului „dispozitiv pentru forat”,
montat la braţul hidraulic al excavatorului în locul cupei, pentru obţinerea, cu ajutorul
explozivilor, a pietrei brute pentru ziduri, pereuri, podeţe sau pentru concasare, la
toate categoriile de drumuri forestiere;

§

săparea de şanţuri sau canale pentru abaterea cursului apei unor pâraie care
deteriorează sau spală terasamentele drumurilor forestiere în timpul viiturilor
torenţiale, la toate categoriile de drumuri forestiere;

§

extragerea materialelor aluvionare din balastiere sau din albiile râurilor, pâraielor ori
torenţilor, precum şi încărcarea lor în mijloacele de transport.
Cu buldozerul pe şenile (de 150 CP sau de 65 CP) se vor efectua:
§

completarea şi refacerea terasamentelor deteriorate, care au volume mari de
lucru, la toate categoriile de drumuri forestiere;

§

săpături de pământ pentru lărgirea drumului pe unele sectoare (supralărgirea
curbelor cu rază mică de racordare) pentru asigurarea elementelor geometrice
necesare circulaţiei cu vehicule de mare tonaj (30 – 40 t), la toate categoriile de
drumuri forestiere (dar mai ales la drumurile forestiere de categoria a III-a şi a
II-a);

§

săpături pentru corectarea albiei unor cursuri de ape, care produc eroziuni în
terasamentul drumurilor forestiere, la toate categoriile de drumuri forestiere;

55

§ curăţirea şi îndepărtarea de pe platforma drumului forestier a stratului de zăpadă cu grosime mare (peste 40 – 50 cm). la toate categoriile de drumuri forestiere. dar situate mai concentrat. Cu autocisterna sau remorca cisternă tractată se va transporta şi împrăştia prin stropire apa necesară umezirii materialelor pietroase în timpul compactării acestora în scopul realizării umidităţii optime necesare unei compactări corespunzătoare. Cu autogudronatorul se va efectua transportul şi răspândirea bitumului fierbinte sau a emulsiilor bituminoase la efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor cu îmbrăcăminte asfaltică sau la penetrarea îmbrăcăminţilor pietruite. Cu ruloul compactor static autopropulsat sau cu compactorul cu plăci (ataşat la tractor) se vor efectua: § compactarea zonelor de terasament completate sau refăcute. pereuri. a pietrei brute pentru ziduri. cu ajutorul explozivilor. la toate categoriile de drumuri forestiere. situate în zone stâncoase. precum şi efectuarea decopertărilor. Cu motocompresorul mobil cu ciocane perforatoare se vor acţiona ciocane pneumatice sau foreze la: § săpături în stâncă pentru lărgirea drumului forestier pe unele sectoare (în zona curbelor) sau în cazul rectificării şi reprofilării şanţurilor şi taluzurilor. § amenajarea căilor de acces la balastiere şi cariere. la toate categoriile de drumuri forestiere. 56 . precum şi a celor cu suprafeţe şi volume relativ mici. la toate categoriile de drumuri forestiere. la toate categoriile de drumuri forestiere. podeţe sau pentru concasare. § înlăturarea de pe platforma drumului a ebulmenţilor de volume mari sau a celor concentraţi. la toate categoriile de drumuri forestiere. ca şi efectuarea deszăpezirilor în zone cu avalanşe. § mobilizarea şi adunatul în grămezi a materialelor aluvionare în balastiere. care au suprafeţe şi volume mari. § compactarea materialelor pietroase aşternute pe partea carosabilă pentru compensarea uzurii şi sporirea portanţei. § forarea găurilor de mină în cariere pentru obţinerea.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE § Indicativ ID – 001 – 15 decolmatarea secţiunii de scurgere a apei a podurilor şi podeţelor dalate sau înlăturarea unor obstacole din albia unor cursuri de ape. care pun în pericol drumul forestier.

În principiu. ceea ce reprezintă lungimea reţelei de drumuri pentru un district mic. sunt necesare: § 1 … 2 buldozere. Corespunzător tehnologiei adoptate. astfel: c) Atunci când utilajele servesc numai la efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere. § 2 … 5 motocompresoare. § un rulou compresor static poate acoperi o lungime de 60 – 115 km. necesarul de utilaje pentru un district de drumuri se stabileşte. va trebui să fie dotată corespunzător cu utilajele necesare. 9. 57 .7. c) Atunci când utilajele servesc atât la efectuarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere. lungimea reţelei de drumuri forestiere administrate şi proporţia diferitelor categorii de materiale pietroase utilizate. fiecare formaţie de lucru.4. mijloacele de transport adecvate şi unelte. ceea ce reprezintă lungimea reţelei de drumuri pentru un district mediu spre mare.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Cu distribuitorul de criblură. cât şi pentru producerea materialelor pietroase în balastiere. § un încărcător frontal (IFRON) poate acoperi o lungime de 120 – 150 km. § 1 … 4 excavatoare. ceea ce reprezintă lungimea reţelei dintr-un district mare de drumuri sau două districte de drumuri cu drumuri de lungime mai redusă. 9.8. Cu topitorul de bitum se va efectua topirea bitumului necesar efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparare a îmbrăcăminţilor bituminoase.4. montat de regulă pe autobasculantă. după caz. § un tractor de întreţinere drumuri (TID) poate acoperi o lungime de 140 – 210 km (în medie 160 km). ceea ce reprezintă lungimea reţelei de drumuri pentru un district mediu. se va efectua răspândirea uniformă a criblurii necesare realizării tratamentelor superficiale şi a penetrărilor cu bitum cald sau cu emulsii bituminoase. astfel încât să se poată desfăşura în bune condiţii execuţia întregii game de lucrări prevăzute. se ţine seama că: § un autogreder poate acoperi o lungime de 180 – 290 km (în medie 220 km). La stabilirea acestui necesar s-a luat în considerare volumul de lucrări.

9. precum şi cele de finisare după trecerea utilajelor. precum şi de felul materialelor pietroase ce se folosesc la întreţinerea şi repararea suprastructurii drumurilor. 9. retaluzarea şanţurilor. două rulouri compactoare.10. 1 … 2 încărcătoare frontale (IFRON) sau un încărcător frontal (IFRON) şi un excavator. dintr-un tractor de întreţinere drumuri (TID). cum sunt: compactarea terasamentelor cu suprafeţe sau volume mici completate sau refăcute dar situate dispersat. întreţinerea taluzurilor. setul de utilaje va fi constituit. În situaţiile urgente.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 c) Atunci când utilajele sunt folosite numai în cariere sau balastiere. un încărcător frontal (IFRON) cu cupă. 9.4.4. Numărul de utilaje din componenţa setului pentru un district de drumuri este variabil în funcţie de natura şi volumul lucrărilor ce se execută. constituite dintr-un număr redus de muncitori şi utilaje. 2 … 3 autobasculante pentru transportul materialelor pietroase. pentru transportul apei necesare la compactarea materialelor pietroase. Operaţiile de lucru. balast concasat). un concasor mobil. În cazul unor lucrări de întreţinere cu volume mari sau concentrate. o autocisternă sau remorcă cisternă tractată de tractor. care prin natura lor nu se pot executa mecanizat. cu preponderenţă. la care se folosesc preponderent materiale aluvionare. dislocate din formaţia de lucru a districtului de drumuri. care necesită intervenţie operativă imediată. Organizarea tehnologică şi desfăşurarea lucrărilor în cadrul fiecărui district de drumuri se va face concentrat. realizării unor indici de mecanizare sporiţi şi a creşterii productivităţii muncii.4. În acelaşi mod se stabileşte şi necesarul de forţă de muncă. unde se folosesc materiale concasate (piatră spartă. un rulou compresor static autopropulsat şi 1… 2 autobasculante. de regulă. un motocompresor mobil cu ciocane perforatoare. completarea sau refacerea acostamentelor. a lucrărilor de reparaţii curente sau capitale. sunt necesare 1-2 concasoare mobile pentru producerea. setul de utilaje va fi mai complex. curăţirea şi decolmatarea 58 . a materialelor pietroase concasate (piatră spartă sau balast concasat).11. cuprinzând: un autogreder. ca utilaj principal. situate izolat sau pe traseul unor drumuri forestiere. În cazul unor lucrări de întreţinere şi reparaţii cu volume reduse. 9. în scopul utilizării raţionale a parcului de utilaje. un buldozer (în parte). se pot alcătui echipe volante. ca utilaj principal. corespunzător volumului de prestaţii necesare.

aşternerea nisipului sau a savurii pentru protejarea părţii carosabile etc. În componenţa setului respectiv se adaugă: § încărcător frontal (IFRON) echipat cu cupă pentru manipularea pietrei brute la alimentarea concasorului. greblarea pietrei alergătoare. folosind încărcătorul frontal (IFRON).12. dotate cu ciocane perforatoare şi burghiuri cu cap vidia de diferite lungimi. în cazul carierelor mai importante. 59 . curăţirea şi reprofilarea şanţurilor în zonele de racordare cu podeţele. întreţinerea şi repararea lucrărilor de artă şi de apărareconsolidare. în derocarea pietrei brute. precum şi a balastului concasat din prundiş. cu volume mari de piatră spartă. balast de râu grosier sau alte materiale aluvionare. inclusiv bolovani de râu. 9. În cazul extragerii pietrei brute din cariere prin procedeul găurilor de mină şi explozivi. transportul şi concasarea pietrei brute în sorturile necesare. apropiatul la concasor cu autobasculante pe distanţe mai mari sau cu încărcătorul frontal (IFRON) pe distanţe mici. setul de utilaje se completează cu 1 – 2 motocompresoare mobile.. cu debit de 5 m3/min. Pentru producerea pietrei sparte din materialul pietros extras din cariere sau din alte surse locale. „utilajul principal” (de bază) este concasorul mobil. efectuată prin procedeul găurilor de mină forate mecanic (cu ciocane perforatoare cu burghiuri. a celei provenite din derocări pe traseu sau din excavaţii miniere. se execută manual.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 podeţelor tubulare şi a camerelor de cădere ale acestora. întreţinerea şi repararea accesoriilor suprastructurii. evacuarea sorturilor de piatră spartă de la concasor în halde şi încărcarea materialelor respective în mijloace de transport.4. evacuarea materialelor rezultate de la concasare în halde de depozitare sau încărcarea lor directă în mijloace de transport. tehnologia de producere a materialelor concasate constă în adunatul sau excavatul materialelor brute. Tehnologia de lucru la producerea pietrei sparte prin concasare constă. concasarea şi sortarea lor. acţionate de motocompresoare mobile). burarea şi producerea exploziei. în mod obişnuit. evacuarea şi depozitarea în halde sau încărcarea directă în mijloace de transport. În cazul folosirii ca material de concasare a pietrei de grohotiş. § excavator pentru încărcarea agregatelor în mijloace de transport. încărcare cu exploziv. plombarea cu material pietros a gropilor din sistemul rutier. a bolovanilor de râu sau a unor materiale aluvionare pietroase.

în care se exploatează volume mari de materiale sau când acestea se găsesc în straturi de grosime redusă.14.13. În cazul când diferenţa respectivă este mai mare de 6 m. Ambele utilaje pot efectua atât excavarea materialelor aluvionare cât şi încărcarea lor direct în mijlocul de transport. 9. iar necesarul zilnic de materiale pentru lucrări este. cantităţile de materiale sunt de volume mici şi dispersate în teritoriu.. 9. dacă între treapta de exploatare a pietrei brute în cariere şi platforma de depozitare a pietrei sparte există o diferenţă de nivel de 4 – 6 m. Astfel.4.4. în sensul că alimentarea concasorului se va face de pe platforma situată la nivelul gurii acestuia. alimentarea concasorului se poate face pe jgheaburi sau alte instalaţii ce permit alunecarea materialelor. Pe distanţe scurte (sub 3 km) este indicată folosirea remorcilor basculante tractate de tractoare de 65 CP. sub apă. aceasta va fi folosită pentru amplasarea concasorului cu gura de alimentare la nivelul treptei de exploatare. Cu autobasculante de diferite tipuri şi capacităţi se efectuează transportul materialelor pietroase. tasate. iar evacuarea pietrei sparte direct pe locul de depozitare. În cazul unor diferenţe de nivel relativ mari. La extragerea materialului aluvionar din balastiere „utilajul principal” (de bază) poate fi încărcătorul frontal (IFRON) cu cupă. eliminând în acest fel folosirea benzii transportoare (slab productivă) sau ridicarea pietrei brute pe verticală (consumatoare de energie). eliminând în acest fel utilajele de manipulare şi încărcare a materialelor concasate în mijlocul de transport. de asemenea mare. în cazul când depozitele respective sunt tasate şi au grosimi mari. pentru mobilizarea şi adunatul în grămezi sau cordoane ale materialului aluvionar.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 La organizarea procesului de lucru pentru concasarea materialelor pietroase specificate mai sus se va avea în vedere folosirea la maximum a avantajelor oferite de configuraţia terenului. cât şi excavatorul pe pneuri. etc. se folosesc buldozere pe şenile. În cazul unor balastiere. 60 . iar depozitarea şi încărcarea pietrei sparte prin intermediul unor buncăre. în vederea încărcării lui cu încărcătorul frontal (IFRON) sau excavatorul pe pneuri. în cazul când depozitele de materiale aluvionare sunt recente şi nu sunt tasate. fluxul tehnologic va fi organizat în cascadă (gravitaţional).

4.).I.K. b) La reparaţiile curente se execută reprofilarea părţii carosabile prin completarea cu materiale pietoase pentru compensarea uzurii îmbrăcăminţii.3. de reparaţii curente (R. a degradărilor existente pe partea carosabilă prin completarea cu materiale pietroase (plombarea) gropilor. II şi III aplicând următoarele reguli de tehnică rutieră: a) În cadrul lucrărilor specifice de întreţinere a părţii carosabile.4. a denivelărilor etc. § nivelarea sau reprofilarea cu autogrederul a stratului de îmbrăcăminte uzată fără scarificare şi fără adaos de materiale pietroase..4. 9.C. urmată însă de o recompactare a îmbrăcăminţii.15. § impermeabilizarea împietruirilor existente. cu sau fără adaos de materiale pietroase..2. respectiv în volum de 300 – 400 m3/km. se vor lua în considerare lucrările necesare specificate la art. pe suprafeţe izolate. precum şi nomenclatoarele lucrărilor de întreţinere (L. reprofilarea şi compactarea acestui strat. urmărindu-se refacerea planeităţii suprafeţei carosabile. se aplică tehnici diferite în raport cu starea acesteia. şi anume: § refacerea stratului superior de împietruire prin scarificarea împietruirii existente. tehnici diferite în raport cu necesităţile de refacere a stratului de îmbrăcăminte. 61 .4.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 9.) specificate în anexele I. executându-se: § repararea locală. adăugarea de materiale pietroase în volum de 160 – 250 m3/km pentru compensarea uzurii pe 50 – 70% din suprafaţa carosabilă. la întocmirea documentaţiilor tehnice precum şi la execuţie. profilarea şi compactarea acestui strat. c) La reparaţiile capitale se disting. pentru executarea unui nou strat rutier. de asemenea. 9. precedată de o scarificare de 5 – 7cm şi compactarea suprafeţei carosabile. § reprofilarea împietruirii pe zonele deteriorate. şi 9.) şi de reparaţii capitale (R.4. prin tratamente superficiale sau penetrări cu bitum cald sau emulsii bituminoase sau executarea unui nou strat de îmbrăcăminte impermeabilă. urmată de compactare. prin scarificare puţin adâncă (4 – 5cm). § scarificarea părţii carosabile a drumului forestier prin adăugarea de material pietros cu grosimea de 10 – 12 cm. În ce priveşte structura tehnologică.

se interzice cu desăvârşire folosirea unor materiale pietroase necorespunzătoare sub raport calitativ şi anume: cele pământoase sau cu procent mare de pământ.4. tehnica de întreţinere şi reparare constă în folosirea agregatelor minerale aglomerate cu liant bituminos. cu grosimea stratului respectiv de 10 cm. 62 . cu fragmente sub 70 mm. se admite însă şi folosirea materialelor pietroase locale. În cadrul lucrărilor de reparaţii curente şi. adică 100 mm la reparaţii curente (R. se va efectua în primul rând completarea sau refacerea suprastructurii. cu următoarele condiţii: § să respecte dimensiunile maxime ale fragmentelor prescrise în acest normativ.C. în deosebi. 9.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Pentru îmbrăcăminţile bituminoase. sau cele provenite din roci gelive. care se completează mult mai bine şi rezistă la acţiunea de dislocare sub circulaţie. Pentru îmbunătăţirea calităţii îmbrăcăminţilor rutiere ale drumurilor forestiere împietruite. La lucrările de reparaţii capitale cu grosimea stratului ce se reface de minimum 12 cm şi. balast de râu sortat etc. agregate cu granulaţie cât mai mică. 9. fie în stare naturală. Numai în acest fel se va obţine o sporire a portanţei drumurilor forestiere care să facă faţă noilor cerinţe ale traficului cu autovehicule de tonaj greu (30 – 40 t brut) şi se va asigura o creştere a viabilităţii drumurilor forestiere. similar celui din stratul rutier existent. adăugând cantităţile de materiale prescrise în prezentul normativ. § procentul fragmentelor respective să fie cât mai mic. a unor materiale pietroase care conţin fragmente mai mari de 70 mm. § compactarea materialelor respective să fie executată în mod corespunzător. § închiderea stratului de uzură (îmbrăcăminte) să fie realizată.4. fie cu un grad redus de prelucrare (mărunţite la punerea lor în operă pe traseu). Se interzice folosirea în îmbrăcămintea rutieră. la execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se vor folosi. de preferinţă sorturile poligranulare concasate (piatră spartă.K. atât la plombarea gropilor.). balast concasat.). la cele de reparaţii curente. cu excepţia celor arătate la articolul precedent.18. 9.16.19.) şi 120 mm la reparaţii capitale (R. cu precădere. 9.17. a celor de reparaţii capitale. la umplerea denivelărilor. nesortate şi neprelucrate.4. De asemenea. cât şi la reparaţiile de suprafaţă mare.4. parţial. cele provenite din roci friabile care nu rezistă la strivire sub circulaţia cu autovehicule de tonaj greu.

§ concasarea „in situ”. ca atare. în scopul obţinerii unei tasări şi încleştări cât mai bune a materialelor aşternute şi evitarea uzurii premature a anvelopelor autovehiculelor. cum ar fi plombarea gropilor şi repararea altor degradări cu pământ sau cu materiale pietroase necorespunzătoare. fie mecanic cu rulouri compresoare în cazul compactării pe suprafeţe mari. 63 . Se interzice aşternerea de materiale pietroase pe suprafaţa carosabilă fără efectuarea prealabilă a scarificării şi asigurarea unei compactări corespunzătoare. 9.4. vor fi compactate în mod obligatoriu. Din considerente economice şi de protecţia mediului. La întreţinerea. atât la plombarea gropilor.20. nu vor fi recepţionate.4. înainte de aşternerea materialelor pietroase. a materialului rezultat prin scarificare sau a bolovanilor de râu împrăştiaţi pe platforma drumului. se mai poate utiliza şi tehnologia bazată pe prelucrarea materialului existent în îmbrăcămintea drumului. după reprofilarea lor. cât şi la repararea parţială sau integrală a suprafeţei carosabile. nu se vor recepţiona şi nu se vor deconta. se consideră a fi lucrări neefectuate şi. care aduc prejudicii drumului forestier.4.21.22. 9. Astfel de lucrări vor fi refăcute imediat pe cheltuiala celor care au executat lucrările. pentru asigurarea unei bune acroşări a materialelor respective de împietruirea veche existentă. materialele pietroase aşternute. în funcţie de posibilităţile de dotare cu utilajele necesare. chiar şi în cazul reparaţiilor izolate. cu compactorul static autopropulsat sau cu compactorul cu plăci ataşat la tractor. fie manual cu maiul în cazul plombărilor şi reparărilor pe suprafeţe restrânse. De asemenea. se va executa obligatoriu scarificarea suprafeţelor respective (manual în cazul gropilor şi suprafeţelor restrânse. Lucrările efectuate pe partea carosabilă fără scarificare prealabilă sau cu materiale pietroase aşternute şi necompactate corespunzător. completarea denivelărilor. cu concasorul mobil mixer cuplat la priza tractorului de 180 CP. repararea sau refacerea îmbrăcăminţilor rutiere. a materialului rezultat în urma concasării. cu autogrederul în celelalte cazuri). care se realizează în trei etape astfel: § decopertarea îmbrăcăminţii prin scarificare cu autogrederul sau alt utilaj prevăzut cu scarificator. § profilarea cu autogrederul şi compactarea.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Lucrările efectuate defectuos pe partea carosabilă. respectiv circulaţiei. 9.

Reviziile speciale după calamităţi naturale (cutremure. Din cadrul personalului cu atribuţii specifice se desemnează un responsabil cu supravegherea şi controlul efectiv şi permanent al executării lucrărilor. calitativ şi la termen. prin revizii curente efectuate la intervale de 2 – 3 luni. verificând modul în care au fost efectuate reviziile curente şi stabilind starea tehnică a reţelei de drumuri forestiere.5. 9. 9. împreună cu subalternii implicaţi. Rezultatele controalelor efectuate se consemnează în procese verbale. observându-se starea carosabilului. fizic şi valoric. cu respectarea normelor tehnice. precum şi a construcţiilor aferente. din punct de vedere cantitativ.1. de acelaşi personal.1. recepţia şi decontarea lucrărilor 9. Responsabilul. În cazul reţelelor de drumuri forestiere.5. în scopul constatării deteriorărilor şi adoptării măsurilor de remediere. Controlul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 9. se verifică. în perioada septembrie – octombrie. taluzurilor. lucrărilor de apărare – consolidare şi de artă.5. tendinţele de adâncire a albiei din zonele podurilor şi podeţelor. în mod ierarhic. cu atenţie.5. şi a doua toamna.1. şanţurilor şi drenurilor. De asemenea. care includ constatările. măsurile dispuse.2.1. acostamentelor. inundaţii.5. efectuează două revizii periodice pe an şi anume: una primăvara. personalul cu atribuţii specifice participă la evaluarea periodică a stării tehnice a drumurilor forestiere.5. realizarea acestuia. indicatoare de circulaţie). Reviziile constau în parcurgerea traseelor. 64 . termenele de rezolvare şi responsabilităţile stabilite.3. 9. în perioada martie – aprilie.1. Controlul.4. Personalul desemnat întocmeşte programul anual de întreţinere şi reparaţii şi urmăreşte.1.5. precum şi la recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii efectuate.1. Personalul delegat cu atribuţii specifice supraveghează permanent starea drumurilor aflate în administrare. 9.) se efectuează. stâlpi. accesoriilor suprastructurii (parapeţi.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 9.5. controlul şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se exercită. alunecări etc. la diferite nivele. în funcţie de importanţa drumurilor.

verificărilor şi recepţiilor se urmăresc consumurile de materiale pietroase. conform reglementărilor în vigoare.1. 9.7. planeitate etc.5. La examinarea lucrării se fac măsurători şi sondaje pentru determinarea elementelor necesare aprecierii calităţii execuţiei.5. Recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 9. O deosebită importanţă trebuie acordată cercetării certificatelor de calitate ale materialelor folosite. încadrarea în costuri etc. 9. şi se insistă. Nu este permisă doar o examinare vizuală. în acest scop şi delegatul executantului (dacă este cazul) şi se aprobă de şeful structurii organizatorice care are în administrare reţeaua de drumuri. Rezultatul controlului se consemnează.5. Urmărirea şi raportarea realizărilor la lucrările de întreţinere – reparaţii se face pe baza cheltuielilor efectiv înregistrate. 9.1. decontarea acestora din gestiunea carierelor sau balastierelor.5. buletinelor de analiză şi încercări. obligatoriu.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 9. calitatea execuţiei.6.5.).2. pe baza verificării efective pe teren şi confruntării situaţiilor de lucrări cu prevederile din devize. distanţele efective de transport. transporturile realizate se înregistrează şi se confirmă prin bonuri sau foi de transport. asupra calităţii lucrărilor executate şi a materialelor folosite (granulaţia şi gradul de compactare al stratului rutier realizat). reparaţii capitale şi lucrări accidentale.1. recepţia se face de către delegatul desemnat prin decizie în acest scop. situaţii de lucrări şi procese verbale de recepţie. la recepţie participă şi un reprezentant al executantului.2. Verificarea calităţii constă în: examinarea lucrării pe teren şi confruntarea datelor constatate cu prevederile documentaţiei existente şi prescripţiile tehnice în vigoare.8. Se încheie procese verbale de recepţie. Recepţia lucrărilor se face la terminarea lor. În vederea verificării pe teren a volumelor şi calităţii lucrărilor se indică. poziţiile kilometrice şi hectometrice care delimitează sectoarele parcurse cu lucrări. în special. volumul prestaţiilor.1. 9. fără cercetarea detaliată a datelor caracteristice (dimensiuni. şi se aprobă de şeful structurii organizatorice care are în administrare reţeaua de drumuri. În cazul lucrărilor executate cu terţi. astfel: a) pentru lucrările de întreţinere. proceselor verbale de lucrări ascunse 65 . în devize.2.5.2. recepţia se face de către o comisie constituită din reprezentanţii desemnaţi prin decizie. Cu ocazia controalelor. b) pentru lucrările de reparaţii curente.

se apreciază că rezultatele nu pot fi considerate concludente. În cazul suprastructurii se verifică grosimea straturilor rutiere. 9. constatarea denivelărilor se face cu lata. se face cu un şablon având bombamentul prescris. dimensiunile şi calitatea materialelor şi dacă acestea corespund prescripţiilor şi toleranţelor admise. în cazul unor lucrări mai importante se poate recurge şi la recepţii parţiale. În cazul lucrărilor de artă şi a celor de apărare – consolidare condiţiile de recepţie sunt specificate în standardele respective. la cel puţin 1 m de marginile îmbrăcăminţii. Pe sectoare cu toate lucrările complet terminate se pot face şi recepţii pe tronsoane. cotele profilelor transversale. Astfel. de câte 4 cm grosime.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 şi constatărilor consemnate de către organele de control cu ocazia verificărilor efectuate pe parcursul execuţiei. calitatea materialelor etc. forma.5. de preferinţă nedistructive. 9. Se verifică amplasamentul lucrării la zidurile de sprijin. pentru terasamente. lăţimea şi panta transversală a platformei. Datele înregistrate în documentele puse la dispoziţie celor care efectuează recepţia lucrărilor se compară cu prevederile prescripţiilor în vigoare.4. înclinarea taluzurilor.5.3. pe faze de lucrări. cotele profilului în lung. Dacă se constată 66 . recepţiile parţiale se fac pe sectoare care depăşesc 1 km sau corespund unei zone cu rambleuri şi debleuri mari. 9. Dacă rezultatele obţinute pe probele de control nu sunt corespunzătoare sau dacă.2. Şablonul se aşează pe două piese de lemn. De asemenea. Porţiunile supuse verificării trebuie să însumeze. Verificarea profilelor transversale se face prin nivelment efectuat în trei profiluri la fiecare kilometru. pe axă şi pe două generatoare situate de o parte şi de alta a axei drumului.5. se va cere verificarea prin încercări suplimentare. Verificarea denivelărilor transversale. 9. aspectul şi dimensiunile. Suprafaţa terasamentelor trebuie bine nivelată. La recepţie se verifică amplasamentul în plan.5. cel puţin 3% din lungimea tronsonului.6.2. puse pe marginile îmbrăcăminţii. se verifică existenţa şi funcţionalitatea drenului şi a barbacanelor. pentru asigurarea scurgerii apelor. dimensiunile şi panta şanţurilor sau rigolelor.2. Se verifică profilul în lung şi profilele transversale.2. datorită numărului redus de date.5. În profilul în lung. Şanţurile se verifică cu şablonul. dacă nu depăşesc toleranţele admise.

3. reparaţii curente şi reparaţii capitale se face lunar. 9. 9.5. La terminarea lucrărilor prevăzute în devize. Decontarea lucrărilor de întreţinere.5. reparaţii curente şi reparaţii capitale. se analizează. apar tasări sau o compactare insuficientă. Lucrările de întreţinere anuală se decontează pe baza centralizatorului prezentat de executant. de la caz la caz. cuprinzând atât realizările din luna respectivă.5.5.2. lucrările de terasamente sunt expuse degradărilor din cauza lipsei de scurgere sau evacuare a apelor şi acestea stagnează în zona drumului forestier.5. în baza centralizatorului situaţiilor de lucrări prezentat de executant şi aprobat de şeful structurii organizatorice respective. în fiecare lună. Situaţiile de lucrări lunare parţiale sau definitive se întocmesc pe obiecte.5.3. Centralizatorul situaţiilor de lucrări se întocmeşte la sfârşitul fiecărei luni. 67 . denivelările căii depăşesc dublul toleranţelor admise.3.1.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 depăşiri ale limitelor admisibile. Lucrările nu se recepţionează atunci când: cotele rambleurilor sau debleurilor nu sunt respectate. cât şi cumulat. în limita valorilor din deviz şi conform prevederilor contractului de lucrări (dacă lucrările au făcut obiectul unui contract).5.2. Decontarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 9. se verifică din punct de vedere al realităţii de către personalul desemnat în acest scop şi se aprobă de către şeful ierarhic superior. înscrise în situaţiile de lucrări definitive şi recepţionate. 9. se face regularizarea decontărilor în raport cu volumele executate.8. 9. 9.2.3.5. 9. 9. Reparaţiile curente şi reparaţiile capitale se decontează parţial. pe parcursul execuţiei.4.3. de către executantul lucrărilor efectuate în regie sau antrepriză (după caz) pentru fiecare deviz în parte. Concluziile recepţiei se consemnează într-un proces verbal care urmează să fie aprobat de conducătorul structurii organizatorice care are în administrare drumul forestier pe care au fost executate lucrările supuse recepţiei.3. dacă este necesară repararea sau refacerea porţiunilor cu defecte.3. există alunecări de taluzuri.7. separat pentru întreţinere. între executant şi structura care are în administrare drumurile forestiere asupra cărora s-a intervenit. în baza centralizatorului situaţiilor de lucrări.5. iar decontarea definitivă la recepţia de la terminarea lucrărilor.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 10. starea sa tehnică. alcătuite din drumurile interioare ale reţelei forestiere. § ramificaţii de ordinul 3. de al localiza spaţial. la care s-au racordat. 68 . 10. Scopul evidenţei operative este de a simboliza fiecare drum în parte. de orice categorie funcţional – administrativă. dezvoltate din drumurile de ordinul 2. formate din drumurile interioare ale reţelei forestiere. La întocmirea evidenţei operative se va ţine seama de următoarele principii: a) După modul de amplasare a reţelei de drumuri forestiere în teritoriu şi al legăturii cu celelalte categorii de drumuri.1. cuprinzând toate ramificaţiile terminale ale reţelei de drumuri forestiere. Din motive practice ramificaţiile reţelei se limitează la ordinul 3. traseele drumurilor forestiere se consideră ramificaţii faţă de drumurile publice. Evidenţa reţelei de drumuri forestiere 10. Scop şi principii de întocmire 10. care se desprind din drumurile de ordinul 1.1.3.1. ca şi înregistrarea tuturor intervenţiilor aplicate. constituite din drumurile care se racordează direct la un drum public. b) Fiecare drum forestier este definit prin denumirea sa şi un număr de ordine. iar numerotarea va fi în concordanţă cu cea din amenajamentul silvic. Prin poziţia lor în configuraţia reţelei de drumuri forestiere. presupun existenţa unei evidenţe operative. precum şi înregistrarea intervenţiilor tehnico – economice la care a fost supus. 10.2. Utilitatea evidenţei operative. astfel încât să se asigure posibilitatea identificării sale pe teren. consemnându-se.1. la fiecare sfârşit de an. Urmărirea modului de comportare a reţelei de drumuri forestiere în timp. Denumirea drumului forestier respectă prevederile din normativul PD – 003 – 11 privind proiectarea drumurilor forestiere.1. se disting ramificaţii de diferite ordine şi anume: § ramificaţii de ordinul 1. § ramificaţii de ordinul 2.

e) Buletinul intern cu încadrarea pe categorii a drumurilor forestiere din raza … pe anul ….2. c) Evidenţa podurilor şi podeţelor dalate sau pe grinzi din reţeaua drumurilor forestiere existente în dotare la data de 31. valabil pe anul …. aceste numere să fie preluate în noile proiecte de amenajări silvice. f) Situaţie de lucrări parţială/definitivă nr.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 c) Drumurile forestiere ce se vor construi după intrarea în vigoare a amenajamentului silvic se numerotează în continuare. Evidenţa operativă se întocmeşte şi se conduce la diferite nivele organizatorice. 10. … luna … anul …. dată fiind valoarea mare a mijloacelor fixe respective. Setul de formulare. d) Situaţia stării tehnice a drumurilor forestiere pe anul … evaluată în perioada …. pentru anul expirat. care reflectă centralizat situaţia anuală a întregii reţele de drumuri forestiere existente în administrare. cuprinde: a) Fişa tehnică de evidenţă a drumurilor forestiere din bazinul forestier. Tabel privind încadrarea drumurilor forestiere pe categorii. g) Centralizatorul situaţiilor de lucrări.2. Formulare specifice 10. iar delimitarea atribuţiilor se face în raport cu cerinţele fluxului informaţional între zonele de lucru şi cele de decizie. Întocmirea evidenţei operative.12….2. Evidenţa propriu-zisă reprezintă un centralizator al fişelor tehnice întocmite şi cuprinde toată reţeaua de drumuri forestiere.3. 10.5. care stau la baza evidenţei operative. 10. înregistrându-se pe formulare adecvate activităţii. la revizuirea amenajamentului. 69 . în vederea raportării. Evidenţa stării tehnice se întocmeşte anual şi se revizuieşte semestrial.4. după aceleaşi principii. astfel că administratorii drumurilor forestiere trebuie să le completeze corect până la finele lunii ianuarie.12….2. detaliată după caracteristicile constructive şi de exploatare. de la district la secţie de drumuri. Formularele de evidenţă operativă reprezintă fişe tehnice care includ date specifice fiecărui drum în parte şi au o importanţă deosebită. adusă la zi. urmând ca. b) Evidenţa reţelei de drumuri forestiere existentă în dotare la data de 31.1. 10.2.2. 10. servind la cunoaşterea nivelului de serviciu al reţelei de drumuri forestiere şi la încadrarea acestora pe categorii pentru echivalarea parcursului.2.

se elaborează. o) Deviz general pentru lucrările de reparaţii capitale la drumul forestier …. care vizează consolidări. Fiecare drum forestier de ordinul 1. j) Situaţie-raport privind activitatea de întreţinere şi reparaţii a reţelei de drumuri forestiere pe anul ….NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 h) Situaţia producţiei de materiale pietroase realizate în luna … anul … în cariera (balastiera) …. ca unităţi geografice naturale. într-o fişă tehnică se înscrie drumul forestier care face joncţiunea cu un drum public de orice categorie administrativ – 70 . Pentru lucrul cu aceste formulare se vor avea în vedere următoarele: a) Fişa tehnică de evidenţă a drumurilor forestiere din bazinul forestier … Este astfel concepută încât evidenţa drumurilor. în urma lucrărilor de reparaţii curente. precum şi a celor datorate intervenţiilor de natura investiţiilor. se face în funcţie de configuraţia reţelei şi de legătura acesteia cu drumurile publice din care se ramifică. impermeabilizări. de către administrator. Astfel. formează o unitate cadastrală şi se înscrie într-o singură fişă tehnică. la nivel de deţinător. k) Programul fizic şi valoric al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile forestiere pe anul …. reparaţii capitale şi reparaţii accidentale (calamităţi). are caracter permanent. m) Valoarea de programare a lucrărilor de întreţinere anuală la drumul forestier …. i) Lista drumurilor forestiere folosite pentru transport în peiaj pe anul …. păstrându-se pe toată durata de serviciu a mijloacelor fixe înscrise în aceasta. l) Deviz general pentru lucrările de întreţinere anuală/reparaţie curentă la drumul forestier …. pentru înscrierea lor în fişa tehnică. modernizări etc. p) Valoarea de programare a lucrărilor de reparaţie curentă/capitală la drumul forestier …. a podurilor şi podeţelor să apară grupat pe bazine forestiere. Modul de grupare a drumurilor forestiere dintr-un bazin sau bazinet forestier. Se completează într-un singur exemplar şi se actualizează cu modificările intervenite pe parcurs. n) Programul fizic şi valoric al lucrărilor de reparaţii capitale la drumurile forestiere pe anul …. în succesiunea numerelor de ordine a drumurilor forestiere legate funcţional între ele. cu podurile şi ramificaţiile sale de ordin inferior.

urmând ca drumurile din ramificaţiile respective să constituie unităţi cadastrale distincte. ca ramificaţii de îndesire. Când într-un bazin sau bazinet forestier există o reţea extinsă de drumuri. pentru care se vor întocmi fişe tehnice separate. respectând succesiunea numerelor de ordine acordate. acestea se pot înscrie pe o singură fişă tehnică. § caracteristicile constructive ale podurilor şi podeţelor dalate sau pe grinzi (partea III).1). este destinată ţinerii la zi a evidenţei tehnico – operative de sinteză a drumurilor forestiere în ceea ce priveşte: § datele generale de identificare a drumurilor forestiere (partea I).NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 funcţională. Fişa tehnică (tabelul 10. § schema reţelei de drumuri. 71 . inclusiv podurile aferente acestora. acestea se vor defalca pe una sau mai multe ramificaţii de ordinul 2. al căror număr nu poate fi cuprins într-o singură fişă tehnică. Când într-un bazin sau bazinet forestier există mai multe drumuri de ordinul 1. § caracteristicile tehnice ale fiecărui drum forestier (partea II). Fişele tehnice de evidenţă se numerotează unic în cadrul fiecărui deţinător al drumurilor forestiere. în ordinea întocmirii lor. § evidenţa efectuării lucrărilor de reparaţii la drumurile înscrise în fişă (partea IV A) şi a podurilor şi podeţelor aferente (partea IV B). respectând sensul de numerotare al drumurilor din reţea. care poate fi pliată. se va avea în vedere dezvoltarea de perspectivă a reţelei şi se va ţine seama de faptul că în aceste fişe vor trebui înscrise toate drumurile forestiere ce se construiesc ulterior. înscrise în fişă (partea V). La gruparea drumurilor forestiere. precum şi toate drumurile forestiere interioare ce se ramifică din el. numerotate în continuarea fişei drumului forestier de ordinul 1. dar cu o reţea mai puţin densă. pentru completarea fişelor tehnice.

. Administratorul drumurilor forestiere ……………………… Fişa tehnică de evidenţă a drumurilor forestiere din bazinul forestier . km/h - D. j. .F.F.a. … 3 D. km nr. Denumirea U. g. nr. 3. nr. i. nr. 0 1 2 Lungimea (km) Categoria funcţională 3 4 Trafic anual net (tone) 5 Număr de inventar Valoarea mijlocului fix (lei) Anul construirii 6 7 8 II.. … ….M. 2. 0 1. c. b.1 Denumirea deţinătorului ……………………. k.F. d. a. km %. Specificarea datelor constructive U. crt. crt. … 4 D. f. h. CARACTERISTICI TEHNICE ALE DRUMULUI FORESTIER Nr. e..P. km %.……………………… I. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A DRUMULUI FORESTIER Drumul forestier Nr. 4.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. 1 DRUMUL DIN CARE SE RACORDEAZĂ ŞI POZIŢIA KM LA JONCŢIUNE MODUL DE EXPLOATARE (PERMANENT SAU SEZONIER) SUPRAFAŢA DE PĂDURE AFERENTĂ DRUMULUI ELEMENTELE GEOMETRICE ŞI CONDIŢII DE EXPLOATARE Lăţimea platformei în aliniament Lăţimea carosabilă în aliniament Lăţimea carosabilă medie Raza minimă de racordare Proporţia şi lungimea sectoarelor în curbă Declivitatea maximă a traseului Declivitatea medie a traseului Proporţia şi lungimea sectoarelor cu declivitate peste 2 % Numărul staţiilor de încrucişare Viteza de proiectare Categoria normală de încadrare (corespunzător elementelor geometrice) 2 72 ha m m m m %. / u. Numărul fişei ………………. km %.

/ Grosime Fundaţie din …………. pinteni şi căşiţe Drenuri pentru colectarea apelor ACCESORII Parapeţi Borne kilometrice Borne hectometrice Indicatoare pentru circulaţie ADĂUGIRI LA SISTEMUL RUTIER (felul materialului şi grosime) 4 …. b. a. d. a. e.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. c. 7. d. … POD nr. + ………….. d. crt. / Grosime Capacitatea portantă proiectată (evaluată) LUNGIMEA ŞANŢURILOR DE SCURGERE LUCRĂRI DE ARTĂ ŞI APĂRARE – CONSOLIDARE Podeţe tubulare din beton. 2. b. 6. a. Specificarea datelor constructive U. e. 1 DRUMUL FORESTIER PE CARE ESTE SITUAT Numărul de ordine al drumului forestier Denumirea drumului forestier Poziţia hectometrică în cadrul drumului forestier Denumirea cursului de apă traversat DIMENSIUNILE CONSTRUCTIVE Lungimea totală Numărul deschiderilor Numărul benzilor de circulaţie Lăţimea totală 2 m nr. d. b. c. plastic Podeţe boltite din beton sau metal Podeţe dalate sau pe grinzi de beton armat Podeţe pe grinzi din lemn sau mixte Poduri dalate sau pe grinzi de beton armat Poduri pe grinzi din lemn sau mixte Ziduri de sprijin din piatră cu mortar sau din beton Ziduri de sprijin din piatră fără mortar (din zidărie uscată) Ziduri de sprijin din gabioane Anrocamente. b. c. metal. nr. … 3 4 …. a. / Grosime Îmbrăcăminte (strat de uzură) din ……. f. 1 STRUCTURA RUTIERĂ INIŢIALĂ: GROSIMEA TOTALĂ Structura constructivă (numărul de straturi) Natura pământului din patul drumului Substrat de fundare din ……………. d. m 73 .1 (continuare) 0 5...M. cm cm cm MPa m buc/m buc/m buc/m buc/m buc/m buc/m m/m3 m/m3 m/m3 m/m3 m m buc buc buc cm III. 8. a. 9. 0 1. c. 2 3 cm nr. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE PODURILOR ŞI PODEŢELOR DALATE SAU PE GRINZI Nr. … POD nr. b. POD nr. c.

. crt. 7. 5.1 (continuare) 0 e. crt. a.B. 0 Tipul podului sau podeţului dalat sau pe grinzi 1 Reparaţii curente (an / cost) Reparaţii capitale (an / cost) 1-a 2-a … 9-a 1-a 2-a … 7-a 2 3 … 10 11 12 … 17 74 Reparaţii în urma calamităţilor (an / cost) 18 19 20 21 Consolidări impermeabilizări modernizări (an / cost) 22 23 24 . f. 2 m m 3 …. b. Denumirea 1-a 2-a … 9-a 1-a 2-a … 7-a 0 1 2 3 … 10 11 12 … 17 Consolidări impermeabilizări modernizări (an / cost) Reparaţii în urma calamităţilor (an / cost) 18 19 20 21 22 23 24 IV. 6.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. 4. EVIDENŢA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE REPARAŢII LA DRUMUL FORESTIER Reparaţii curente (an / cost) Drumul forestier Reparaţii capitale (an / cost) Nr. 4 - IV.A. EVIDENŢA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE REPARAŢII LA PODURILE ŞI PODEŢELE DALATE SAU PE GRINZI Drumul forestier ……………………… Nr. 1 Lăţimea carosabilă Înălţimea liberă CONVOIUL DE CALCUL UTILIZAT LA DIMENSIONARE TIPUL PODULUI SAU PODEŢULUI DALAT SAU PE GRINZI STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ Infrastructura Suprastructura MODIFICĂRI ULTERIOARE ÎN STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ ALTE MENŢIUNI 3.

Majoritatea elementelor cerute în tabel nu necesită explicaţii.1 (continuare) V.f. fiind uşor de completat pe baza datelor din proiecte sau din alte documentaţii existente. 4. ordonate în sensul de numerotare. cât şi lungimea efectivă în km a acestor sectoare. 4. considerând că starea suprafeţei carosabile este bună (normală) şi că aceasta nu influenţează negativ categoria drumului în ce priveşte condiţiile de exploatare. se menţionează categoria normală de încadrare a drumului forestier corespunzător elementelor sale geometrice. crt. crt. prin suprafaţă de pădure aferentă drumului se înţelege suprafaţa care gravitează efectiv şi este servită de acel drum. 4. se indică procentul declivităţii maxime şi lungimea sectoarelor ce au această declivitate. 4.j. la punerea lor în funcţiune.. 3. SCHEMA REŢELEI DE DRUMURILOR FORESTIERE (Se referă la drumurile cuprinse în fişă şi se prezintă pe ultima pagină) ŞEF STRUCTURĂ SILVICĂ DE ADMINISTRARE ………………………………. 1 … 9. § la nr.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. crt. VERIFICAT ……………………………… DATA ………………………… …………………………… …………………………… Notă suplimentară: În partea I a fişei – Date generale de identificare – se înscriu toate drumurile forestiere existente în bazinul sau bazinetul respectiv la data întocmirii fişei. pentru fiecare drum.. se cere atât procentul sectoarelor de drum situate în curbe faţă de lungimea totală a traseului. completându-se. datele constructive specificate la nr. În partea a II-a a fişei – Caracteristici tehnice – se înscriu. § la nr. crt. ÎNTOCMIT ……………………………. grupate conform indicaţiilor menţionate. cu numărul de ordine şi denumirea lor. crt. începând cu drumul de ordinul 1 şi continuând cu cele de ramificaţie. crt. Drumurile forestiere ce se construiesc ulterior se vor înscrie în fişe. Pentru uniformizarea interpretării se precizează următoarele: § la nr.e.h. în continuare. § la nr. Pentru fiecare drum cuprins în fişă se completează datele cerute de fişă. 75 . numărul de ordine şi denumirea drumurilor forestiere cuprinse în partea I. se înscrie procentul şi lungimea efectivă cumulată a sectoarelor de drum cu declivitate mai mare de 2%. § la nr. în coloanele verticale.

… e.b. crt. se indică numărul podurilor (peste 5 m deschidere) şi lungimea lor totală pe categorii de structură. Pentru întocmirea fişei se vor reconstitui şi aduce la zi toate lucrările de reparaţii executate la drumuri şi poduri de la punerea lor în funcţiune. Aceste lucrări se vor specifica şi în partea a IV-a a fişei – Evidenţa efectuării lucrărilor de reparaţii – Consolidări. modul de alcătuire şi grosimea structurii rutiere şi a diferitelor straturi componente. impermeabilizări. crt. În partea a V-a a fişei – Schema reţelei de drumuri forestiere. modernizări. pe baza datelor existente în documentaţiile tehnice. setul de fişe tehnice va fi însoţit de o hartă. În cazul în care coloanele imprimate nu sunt suficiente. în coloane separate. se va întocmi o schemă a drumurilor cuprinse în fişă. 5. Pentru identificarea cu uşurinţă a drumurilor. după natura lor.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE § Indicativ ID – 001 – 15 la nr. … Se întocmeşte anual. evaluată pe parcursul exploatării sau determinată prin calcul.a. pe care se figurează şi se numerotează reţeaua de drumuri forestiere aflată în administrare. 7. inclusiv felul materialelor din care sunt realizate straturile rutiere şi natura pământului din patul drumului.12. tabelul se va extinde prin adăugare la marginea lui a unei coli liniate. crt. 5. cu precizarea materialelor folosite şi grosimea realizată.f. § la nr. la o scară convenabilă. Aceste date se înscriu sub formă de fracţie în coloanele corespunzătoare fiecărui ciclu de reparaţie. § la nr. toate podurile aferente drumurilor forestiere trecute în fişă şi se completează datele constructive specificate în tabel. b) Evidenţa reţelei de drumuri forestiere existentă în dotare la data de 31. urmând ca detalierea caracteristicilor fiecărui pod să se facă în partea a III-a a fişei – Caracteristici constructive ale podurilor. 76 . pe măsura realizării. la finele părţii a II-a se pot introduce file liniate corespunzător pentru lărgirea spaţiului acestui tabel. Pe măsură ce se vor înscrie în fişe drumuri sau poduri noi. se precizează tipul. pe care se vor înscrie numerele de ordine ale acestor drumuri şi se vor figura podurile aferente şi joncţiunile cu drumurile publice. Dacă este necesar. 9 se menţionează adăugirile făcute structurii rutiere după punerea în funcţiune a drumului forestier. acestea vor fi figurate pe schemă. urmând ca la fiecare din acestea să se completeze. pe baza prevederilor din proiecte sau din alte documentaţii tehnice. În partea a III-a a fişei – Caracteristici constructive ale podurilor – se înscriu. în mod curent şi centralizat. În partea a IV-a (A şi B) a fişei – Evidenţa efectuării lucrărilor de reparaţii – se înscriu în ordine drumurile şi podurile care formează obiectul fişei tehnice. se înscrie capacitatea portantă medie a complexului rutier proiectată. exprimată în MPa. până la finele lunii ianuarie a fiecărui an pentru anul expirat şi este o situaţie cu caracter periodic prin care se ţine. existentă la finele fiecărui an. § la nr. anul şi costul lucrărilor de reparaţii. evidenţa tehnică şi componenţa întregii reţele de drumuri forestiere. crt. redactată pe ultima pagină.

conform elementelor cerute de formular (tabelul 10. evidenţa podurilor având acelaşi scop ca şi aceea a drumurilor forestiere. 77 . în cadrul formularului. respectiv pe bazine sau bazinete. Se completează pe baza datelor din evidenţa reţelei de drumuri forestiere şi a măsurătorilor efectuate pentru evaluarea condiţiilor de stare tehnică. satisfăcătoare şi rea. c) Evidenţa podurilor şi podeţelor dalate sau pe grinzi din reţeaua drumurilor forestiere existente în dotare la data de 31. se face în succesiunea numerelor de ordine ale acestora. conform elementelor cerute de formular (tabelul 10. până la finele lunii ianuarie. detaliat pe structuri constructive şi condiţii de exploatare şi se completează conform datelor cerute de formular (tabelul 10.4). ……… Se întocmeşte anual. detaliată după caracteristicile constructive şi de exploatare. d) Situaţia stării tehnice a drumurilor forestiere pe anul …………… evaluată în perioada ……… Se întocmeşte anual şi se revizuieşte semestrial. iar după fiecare drum forestier se va face un total din care să reiasă lungimile cumulate pe cele trei categorii de stare tehnică: bună.3). se recomandă să se facă o separare a sectoarelor de drum în funcţie de variaţia deteriorărilor. cu deosebirea că se referă la ţinerea evidenţei tehnice a podurilor pe drumurile forestiere.2). până la data de 30 noiembrie a fiecărui an şi serveşte la evidenţa stării tehnice anuale a drumurilor forestiere. pentru ca datele înscrise să poată fi urmărite operativ.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Se completează pe baza datelor înscrise în fişele tehnice ale drumurilor forestiere şi cuprinde toată reţeaua adusă la zi. în vederea cunoaşterii nivelului de serviciu al acestora şi a stabilirii drumurilor forestiere pentru echivalarea parcursului. La drumurile forestiere la care condiţiile de stare tehnică sunt neomogene în lungul traseului. astfel încât fiecare sector să întrunească condiţii de exploatare cât mai omogene.12. Gruparea drumurilor forestiere.

mixt) 1 Poziția hectometrică Anul construcției 0 Denumire pârâu traversat Număr de deschideri Nr.3 7 8 78 9 10 11 12 13 14 Starea tehnică a podului / podețului 6 lemn 5 zidărie 4 beton armat 3 Suprastructura lemn 2 Infrastructura zidărie Denumirea Structura constructivă a podului / podețului beton Nr.12.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10.a. Drumul forestier pe care este amplaate podul / podețul Lungimea podului / podețului Evidenţa podurilor şi podeţelor dalate sau pe grinzi din reţeaua drumurilor forestiere existente în dotare la data de 31. piatră. crt. lemn. ……… 16 17 Vechimea ultimei intervenţii (ani) RC RK 18 19 Tabelul 10. / u.2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tip pod / podeţ (de toate tipurile) buc/m 6 Piatră Balast spartă Sezonier 5 Împietruire Permanent conform realităţii din teren 4 Macadam conform inventar 3 Bituminată U. 2 Secundare Denumire 1 Modul de exploatare (km) Tipul îmbrăcăminţii (km) Principale Nr. de ordine Nr. crt.. ……. de ordine Tipul podului / podețului (beton. inventar 0 Nr.12. Drum forestier Categoria drumului (km) Magistrale Lungime (km) Anul construirii Evidenţa reţelei de drumuri forestiere existentă în dotare la data de 31. 15 Vechimea ultimei intervenții RC RK 16 17 .P.

4 Necirculată De la km…… Până la km…. Tabelul 10.… . Sectoare de drum Frecvenţa şi mărimea deteriorărilor pe km Adâncimea (cm) Lungimea (km) Viteza tehnică medie (km / h) Situaţia stării tehnice a drumurilor forestiere pe anul ……… evaluată în perioada ……… 15 16 17 e) Buletin intern cu încadrarea pe categorii a drumurilor forestiere din raza ……… pe anul ….a.5 Buletin intern pentru încadrarea pe categorii a drumurilor forestiere din raza…………………… pe anul……… 79 . iar încadrarea pe categorii a drumurilor şi coeficienţii de drum corespunzători. necesari pentru stabilirea parcursului echivalent. valabil pe anul ……… Se întocmeşte anual la începutul fiecărui an şi se pune la dispoziţia agenţilor care exploatează şi transportă masa lemnoasă de la pădure la consumatori (tabelul 10.P. crt. 1 Suprafaţa deteriorărilor pe km maximă Denumirea 0 Drumul forestier Nr..5).NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. de ordine Nr./ u. Tabel privind încadrarea drumurilor forestiere pe categorii.. Număr deteriorări medie 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rea Circulată 3 % Satisfăcătoare Categoria 2 m2 Calificativul stării tehnice (km) Bună U. se evidenţiază în tabelul 10.6.

Lungimea (km) 4 5 6 7 Categoria de încadrare Coeficientul de drum 8 9 Nota: În tabel. lucrările de întreţineri sau de reparaţii executate în regie proprie la drumurile forestiere. Pentru fiecare district de drumuri se anexează o schemă a reţelei pe care se înscrie numărul de ordine al drumurilor.P.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. drumurile forestiere se grupează pe districte de drumuri.a. reparaţii capitale. Districtul de drumuri Drumul forestier Nr. ordine 0 1 2 3 Sectoare de drum Lungime (km) de la km …. buletinul de încadrare se reactualizează. în timp ce situaţia definitivă cuprinde realizările integrale pe toată perioada de execuţie. reparaţii curente. Buletinul fundamentează încadrarea drumurilor forestiere pe categorii pentru echivalarea parcursului şi se întocmeşte pe baza situaţiei stării tehnice şi a factorilor determinaţi după criteriile privind evaluarea stării tehnice (conform capitolului 5). valabil pe anul ……….. se întocmeşte doar situaţia de lucrări definitivă (tabelul 10. în ea fiind consemnate. Situaţia definitivă se anexează la procesul verbal de recepţie a lucrării. până la km ……. Situaţia parţială cuprinde realizările lunare. Pe parcursul anului.7). Situaţia se elaborează pe natură de lucrări (întreţinere. f) Situaţia de lucrări parţială / definitivă nr. calamităţi). U. ……… luna ……… anul ……… Se întocmeşte la nivel de district de drumuri şi se păstrează la secţia (atelierul) de drumuri. în funcţie de modificările survenite în urma executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a suprafeţei carosabile. 80 . întocmindu-se separat pentru fiecare deviz. lunar sau pe o anumită perioadă.6 Tabel cu încadrarea drumurilor forestiere pe categorii. Număr crt. Denumirea de u. dacă o lucrare se execută complet într-o lună.

………………. savură Nisip Material antiderapant Precedent (m3) Luna raportată (m3) 2 3 Stocuri Total Stoc cumulat iniţial (m3) (m3) 4 Intrat prin transport (m3) Ieşit în consum (m3) Stoc final (m3) 6 7 8 5 III. ……. Piatră brută Bolovani de râu Piatră spartă Balast natural Balast concasat Split. de mijlocului hectometrice mijlocului Nr. 3.…… Districtul de drumuri … Perioada de execuţie: de la data ….NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. 5.….7 Situaţia de lucrări parţială / definitivă nr. 3. 1 Materiale Manoperă + impozit Utilaje Transporturi 2. RECAPITULAŢIA PRESTAŢIILOR ŞI VALORII LUCRĂRILOR Nr. crt. 8. Deviz nr. de fix asupra ordine fix asupra Lungimea până km sau m de la ordine căruia se căruia se la intervine intervine 0 1 2 3 4 5 Poziţii hectometrice Lungimea km sau m de la până la 7 8 9 6 II. 2. RECAPITULAŢIA CONSUMULUI DE MATERIALE PIETROASE ŞI A STOCURILOR Consumuri Nr. crt. până la data ………………… I. 7. 4.... Secţia de drumuri …. criblură. 4. ……… luna………anul……… Felul lucrării*) ………. 6. Structura cheltuielilor 0 1.. LUCRAREA Denumirea Poziţii Denumirea Nr.. Prevederi deviz Prestaţii ore•(t•km) 2 Valori (lei) 3 Prestaţii (ore * (t*km)) Precedent 4 81 Luna raportată 5 Total cumulat 6 Valoarea lucrărilor (lei) Precedent 7 Luna raportată 8 Total cumulat 9 . Felul materialului 0 1 1.

iar în situaţiile definitive se cuprind toate lucrările. în valoare de …………………. fond accident Cheltuieli indirecte Ajutor de şomaj + risc 6% Cheltuieli de organizare Cheltuieli de proiectare 2 3 4 5 6 7 8 9 **) Total general IV. crt.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. …………… ……………. LUCRĂRI EXECUTATE***) Nr. corespund cantitativ cu realitatea din teren şi îndeplinesc condiţiile de calitate. 1 Total I – Cheltuieli directe Retribuţie maiştri Total II CAS. 10.7 (continuare) 0 5. 0 Simbolul şi denumirea lucrărilor (articole de deviz) 1 U. lungimea sectorului de lucru şi poziţiile kilometrice care îl delimitează). DELEGATUL SECŢIEI ……………………………………. 82 . Cantitate 2 3 Preţ unitar (lei) 4 Valori (lei) material manoperă utilaj transport Total 5 6 7 8 9 Notă: *) Se întocmeşte separat pentru: întreţinere. cumulate pe întreaga perioadă de execuţie. lei se încadrează în prevederile devizului. reparaţii curente şi reparaţii capitale. 9. ŞEF SECŢIE ŞEF DISTRICT DRUMURI ÎNTOCMIT VERIFICAT ……………. în situaţia definitivă de lucrări se mai adaugă: 13 – Certificat de urbanism şi 14 – Autorizaţie de construire. 12. Lucrările cuprinse în prezenta situaţie. 8. **) La lucrările de reparaţii capitale. ***) În situaţiile parţiale se trec lucrările executate în cursul lunii raportate. Notă suplimentară: În capitolul I al situaţiei se înscriu datele de identificare a obiectului şi volumul fizic al lucrărilor executate (denumirea drumului sau podului. Data ……………….M . 11. 6. 7. ……………………………. FASS.

Tabelul 10. cantităţile şi valorile acestora. din care unul se păstrează la administratorul drumurilor. ***) La lucrările de reparaţii capitale.. cumulativ. în situaţia definitivă de lucrări se mai adaugă: g) Certificat de urbanism şi h) Autorizaţie de construire **) 83 .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 În capitolul II se evidenţiază. cât şi la centralizarea situaţiilor de lucrări pe secţie. În capitolul IV se înscriu detaliat lucrările executate.8 Centralizatorul situaţiilor de lucrări Pentru*) …………………………………………. volumul prestaţiilor. În capitolul III se recapitulează sintetic şi cumulativ.… Întocmit …………… Total II b) CAS. în situaţia definitivă se înscriu toate lucrările cumulate pe întreaga perioadă de execuţie. c) cheltuieli indirecte d) ajutor de şomaj Total cheltuieli generale e) Cheltuieli de organizare f) Cheltuieli de proiectare ***) VIZA OCOLULUI SILVIC PLĂTITOR Total valoare de decontat Valoare decontată anterior Total general cumulat Notă: *) Se întocmeşte separat pentru: întreţinere. iar un exemplar se depune pentru decontare. g) Centralizatorul situaţiilor de lucrări Se întocmeşte lunar în două exemplare. consumurile şi stocurile de materiale pietroase pentru lucrările de drumuri înscrise în situaţia de lucrări. situaţie de lucrări sau deviz 1 Consum materiale pietroase (m3) 2 Prestaţii executate manoperă utilaj transport (ore) (ore) (t) (km) 3 4 5 6 Material (lei) Valoarea lucrărilor Manoperă Utilaj Transport (lei) (lei) (lei) 7 8 9 10 Total (lei) 11 a) Retribuţie maiştri Şef secție …………. fond accidente etc. la drumurile forestiere pe luna …………. secţiei sau atelierului după caz. Contabil secție ……………. reparaţii curente şi reparaţii capitale..8). 0 Nr. Se trece denumirea districtului de drumuri. Nr. şi serveşte atât la centralizarea situaţiilor de lucrări pe districtul de drumuri. în care caz constituie actul de decontare a valorii lucrărilor între executantul lucrărilor şi beneficiarul acestora (tabelul 10. FASS.………………………………………….…………. crt. Se precizează că în situaţia parţială se înscriu numai lucrările realizate în cursul lunii raportate. precum şi valoarea lucrărilor pe structura de cheltuieli realizate în perioada raportată. anul ………… executate la nivel de**) . în timp ce.

9 Secţia ………………. piatră brută piatră spartă Agregate de carieră 8 9 Total general material pietros 10 .. 6.… anul …. 5. Situaţia producţiei de materiale pietroase realizate în luna ………..M. Districtul ……………. VOLUM REALIZAT Agregate produse . Tabelul 10. prestaţiile executate şi cheltuielile de producţie efective (tabelul 10.. h) Situaţia producţiei de materiale pietroase realizate în luna ………. 4. crt. mişcarea acestora.9). SITUAŢIA STOCURILOR Stoc iniţial mc Intrări din producţie mc Ieşiri prin livrări mc Stoc final mc bolovani de râu balast natural U.… anul ……… în cariera (balastiera) ……………………………… 1.. 3.din surse improvizate mc Agregate livrate – total mc din care: . care se întocmeşte la nivel de district de drumuri şi se păstrează la secţia de drumuri.din surse organizate mc .pentru obiective de mc investiţii II.pentru LI. iar valoarea cheltuielilor indirecte pentru producţia realizată în regie proprie se stabileşte pe baza cotelor maxime prevăzute în normativ.total mc din care: . Situaţia evidenţiază volumul fizic al materialelor produse.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Cheltuielile directe se preiau din situaţiile de lucrări lunare. Agregate de balastieră prundiş concasat 0 Specificări split savură criblură Nr. 4 84 5 6 7 nisip 1 2 3 I. iar cheltuielile indirecte se stabilesc de către compartimentul de contabilitate al secţiei. RC. 2. la determinarea cheltuielilor indirecte se vor respecta cotele maxime prevăzute în normativ.. RK mc .…… în cariera (balastiera) …………… Producţia de materiale pietroase realizată în regie se urmăreşte lunar prin această situaţie.

în vederea stabilirii şi încasării taxelor aferente. Cost conform bazei de preţuri lei/mc 3 4 5 6 7 8 9 10 i) Lista drumurilor forestiere folosite pentru transport în peiaj pe anul ……… Se întocmeşte anual în două exemplare. din care unul se păstrează la administratorul drumurilor. CASS.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. j) Situaţie – raport privind activitatea de întreţinere şi reparare a reţelei de drumuri forestiere pe anul ……… Se întocmeşte pe baza datelor înscrise în documentele de evidenţă operativă. Materiale tehnice lei 10. Retribuţie maiştri lei Total II lei CAS. în două exemplare. . PRESTAŢII EXECUTATE 7. Situaţia – raport (tabelul 10. Cheltuieli de organizare lei Total cheltuieli de producţie lei 17.10) se înscriu toate drumurile forestiere folosite pentru transport în peiaj. 14.motocompresor ore . fond accidente 13. lei etc. prin care se sintetizează şi se comunică anual. Manopera ore Utilaje – total ore din care: 8. iar un exemplar se depune în contabilitatea. la diferite nivele organizatorice. CHELTUIELI DE PRODUCŢIE 9.încărcător frontal ore .11) este documentul operativ cu caracter unic. Manopera lei 11. Utilaje lei Total I Cheltuieli directe lei 12. Ajutor de şomaj lei Total cheltuieli generale lei 16.9 (continuare) 0 1 2 III. prin care se încasează taxa / tariful de peiaj. informaţiile referitoare la desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii a reţelei de drumuri forestiere. pe secţie. iar un exemplar se depune la administratorul fondului forestier pe care sunt situate drumurile forestiere. Cost unitar de revenire lei/mc 18. 85 . În această listă (tabelul 10. până la 10 ianuarie din anul următor. anual. Cheltuieli indirecte lei 15.concasor ore IV. din care unul se păstrează la administratorul drumurilor.

7 valoarea lucrărilor necesare la drum este aferentă lungimii pe care se efectuează traficul în peiaj. se determină prin împărţirea greutăţii totale a mărfii de transportat (în tone) la greutatea tehnică a mărfii respective (în tone/metru cub) care poate fi luată orientativ şi din normativ.10 Lista drumurilor forestiere folosite pentru transport în peiaj pe anul ……… Drumul forestier Nr.pentru diverse mărfuri. Notă suplimentară: .10 lemn 3 Totală Tehnică col. 0 Nr. 7 col. . .în col. 9 (col12) (lei/m3) 13 VERIFICAT ……………. . ……………….pentru col. crt. Natura şi volumul mărfii de transportat pe drum în peiaj Volum total diverse Trafic mărfuri în peiaj Greutate Volum (t) col.. 8 traficul este aferent transportului efectuat în peiaj. volumul de transportat din col. 12. de ordine Denumire Categorie Lungime (km) 1 2 3 4 Denumire beneficiar de transport Lungime de drum folosită la transport în peiaj (km) Valoare lucrări necesare la drum pentru trafic în peiaj (lei) 5 6 7 ŞEF SECŢIE ÎNTOCMIT …………….NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10.11 (m ) (m3) (t) (t/m3) 8 9 10 11 12 Valoarea taxei / tarifului de peiaj col.în col. 86 . 13: Valoare taxă / tarif de peiaj = (Valoare lucrări necesare la drum) / (Volumul mărfii de transportat pe drum) [lei/m3].

STAREA TEHNICĂ ŞI ÎNCADRAREA DRUMURILOR FORESTIERE Nr. crt. I. principal III. 0 1 2 3 4 Specificări 1 Existent la început de an Intrări în cursul anului Ieşiri în cursul anului Existent la final de an Nr.1. magistral II. STAREA TEHNICĂ A DRUMURILOR FORESTIERE Starea tehnică la începutul anului Categorii de bună Satisfăcătoare rea total drumuri km % km % km % km % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I.11 Secţie întreţinere drumuri ………………………… Situaţie – raport privind activitatea de întreţinere şi reparare a reţelei de drumuri forestiere pe anul ……… CAP.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. de drumuri în inventar 2 Lungimea reţelei pe categorii de drumuri (km) I II III 3 4 5 Total (km) Tipuri de îmbrăcăminţi (km) Bitumate Macadam 7 8 6 Împietruiri cu: Piatră spartă Balast 9 10 Podeţe (buc/m) Poduri (buc/m) 11 12 CAP. II. secundar Total 87 bună km 10 % 11 Starea tehnică la finele anului satisfăcătoare rea km % km % 12 13 14 15 total km % 16 17 . crt. SITUAŢIA REŢELEI DE DRUMURI FORESTIERE Nr. 0 1 2 3 II.

crt. 2. IV.1.2. crt. şefi district şefi coloană muncitori mecanici 7 8 9 10 11 12 88 din care pentru întreţinere 13 nr. efectiv mediu 14 15 . crt. ÎNCADRAREA CU PERSONAL Nr. teh. 0 1. 4. 4. Specificări Autogreder Buldozer 1 Parc inventar la începutul anului Intrări în cursul anului Ieşiri în cursul anului Parc inventar la finele anului din care: în stare de funcţionare 2 3 Principalele utilaje de construcţii (buc) Excavator Încărcător Rulou Concasoare frontal compresor 4 5 6 7 Motocompresor TID 8 9 … Autobasculan te 10 CAP.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. 0 1 M D1 K D2 km % km % 2 3 4 5 T D3 k % m 6 7 L D4 E km % km 8 9 10 D5 H D6 M D1 K D2 T D3 % km % km % km % km % 11 12 13 14 15 16 17 18 19 L D4 E D5 H D6 km % km % km % 20 21 22 23 24 25 4 CAP. ÎNCADRAREA DRUMURILOR FORESTIERE Nr. DOTAREA CU UTILAJE DE CONSTRUCŢII ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT Nr.11 (continuare) II. min med max km km km 2 3 4 5 Personal secţie din care: total 6 Formaţii ing. 3. III. Felul activităţii 0 1 2 1 Situaţia la început Situaţia la final Districte de drumuri lungimea reţelei nr.

crt. Crt. MATERIALE CONSUMATE 10. 8. 6. VALOAREA LUCRĂRILOR mii lei mii lei % lei/km lei/km % C. VI. 7. Magistrale cu bandă dublă şi împietruite I.la execuţia lucrărilor . 3. Manoperă total. 4. 13. Întreţinere şi reparaţii programate Întreţinere şi reparaţii realizate Indice de realizare fizică 4. 7. 3.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. PRODUCŢIA FIZICĂ 2. Valoarea programată Valoarea realizată Indice de realizare valorică Cost mediu programat Cost mediu realizat Indice de realizare a costului 1. 14. din care: I. 5.11 (continuare) CAP. 2. Secundare – împietruite I – III cu îmbrăcăminte bituminoasă Drumuri necirculate – total TOTAL Cost mediu pe km 2 3 4 5 6 7 8 9 1. V. 8.la execuţia lucrărilor .M. 9.agregate de carieră . CAP.agregate de balastieră Materiale antiderapante m3 m3 m3 m3 D. 6. 11. 9.la pregătirea agregatelor Transporturi de şantier ore ore ore ore ore ore tone/km 89 Lucrări accidentale (înlăturarea efectului calamităţilor) 6 . REALIZAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢI Nr. din care: . Materiale pietroase total. km km % B. Categorii de drumuri forestiere Valoare (mii lei) Lungime (km) Valoare (mii lei) Lungime (km) Valoare (mii lei) Lungime (km) Valoare (mii lei) Total Lungime (km) Întreţinere 0 1 Drumuri circulate total. Specificarea indicatorilor 0 1 U. 5. Magistrale cu bandă simplă şi împietruite II. Principale – împietruite III. din care: . 2 Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente Reparaţii Reparaţii Întreţinere curente capitale 3 4 5 A.la pregătirea agregatelor Utilaje total. PROGRAMUL ANUAL DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Reparaţii curente Reparaţii capitale Nr. PRESTAŢII EFECTUATE 12. din care: .

defalcat pe categorii de drumuri şi natură de lucrări. 16. STRUCTURA CHELTUIELILOR Materiale mii lei Manoperă (la execuţie) mii lei Utilaje (la execuţie) mii lei Transport mii lei Organizare de şantier mii lei Proiectare mii lei Cote cheltuieli indirecte mii lei Total cheltuieli din care: mii lei . 21.11 (continuare) 0 15. se centralizează în două exemplare din care unul se păstrează la administratorul drumurilor. 18. 1 2 E. - capitolul IV cuprinde situaţia organizării activităţii pe districte de drumuri şi efectivul de personal încadrat pentru coordonarea şi executarea lucrărilor. iar un exemplar se depune la administratorul fondului forestier pe care sunt situate drumurile forestiere. - în capitolul II se evidenţiază starea tehnică şi categoriile de încadrare a drumurilor cu schimbările survenite pe parcursul exploatării în anul respectiv.combaterea efectelor iernii mii lei . precum şi mişcările survenite în cursul anului. prestaţiile efectuate şi valoarea cheltuielilor pe structură. în ce priveşte producţia fizică şi valorică. 20. Notă suplimentară: - capitolul I cuprinde structura reţelei de drumuri funcţionale şi tipuri de îmbrăcăminţi. - în capitolul V se redă programul anual fizic şi valoric. pe natură de intervenţii. la nivel de secţie (atelier) pentru fiecare district de drumuri. k) Programul fizic şi valoric al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile forestiere pe anul ……… Se întocmeşte anual. precum şi costul mediu al lucrărilor efectuate pe kilometru de drum forestier.. 19.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. - în capitolul VI se urmăreşte realizarea lucrărilor. - în capitolul III se înscrie situaţia mişcării parcului de utilaje folosite la întreţinerea şi repararea drumurilor. 90 .semnalizare rutieră mii lei 3 4 5 6 Şef structura silvică administrativă Şef secţie întreţinere drumuri …………………………………… ……………………………. 17.

4.. 91 .12. manoperă. Din care: trim. structura rutieră şi starea tehnică a drumului. secundare împietruite I – III cu îmbrăcăminte bituminoasă Drumuri necirculate – total TOTAL Cost mediu pe km Şef structura silvică administrativă Şef secţie întreţinere drumuri …………………………………… ……………………………… Când nu există cantităţi de lucrări necesare determinate pe baza măsurătorilor efectuate la constatarea stării tehnice a drumului forestier. necesarul de resurse se determină în funcţie de categoria drumului. Tabelul 10.. Programul fizic şi valoric al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile forestiere pe anul ……… Categoria de drum forestier Valoare (mii lei) Lungime (km) 0 1 Drumuri circulate total. folosindu-se tabelele de necesar de resurse (materiale. Valoare (mii lei) Nr. magistrale (bandă simplă) împietruite II. se completează formularul redat în tabelul 10.12 Secţia de drumuri ……………………. 9. din care: 2 3 4 5 6 1. Lungime (km) Total Valoare (mii lei) Reparaţii curente Lungime (km) Întreţineri I II III IV 7 8 9 10 11 I. Districtul de drumuri ……………………. utilaj. 5. 6. 7. 3. magistrale (bandă dublă) împietruite I. crt. trafic. principale – împietruite III. 8. 2. transport) pe kilometrul de drum forestier efectiv parcurs.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Pentru programarea anuală a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile forestiere. finanţate din fonduri de producţie.

92 .12) se determină costul mediu ponderat pe kilometru de drum. l) Deviz general pentru lucrările de întreţinere anuală / reparaţie curentă la drumul forestier …………………… Se întocmeşte numai pentru evaluări în vederea programării lucrărilor pentru cazul în care cantităţile de lucrări necesare nu sunt stabilite prin măsurători (tabelul 10. crt.0% valoarea lucrări de bază în antrepriză) TOTAL din care: C+M (rd.3) Şef structură silvică administrativă Şef secţie (atelier) ……….5% valoarea lucrări de bază) 4..13).……………………… Se întocmeşte numai pentru evaluări în vederea programării lucrărilor în cazul în care nu sunt stabilite cantităţile de lucrări necesare prin măsurători.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Valoarea lucrărilor se determină folosindu-se preţurile unitare la zi. Nr.. Organizare de şantier: (max. Notă: ………………….………….2.. Districtul de drumuri ………………… Deviz general pentru lucrările de întreţinere anuală / reparaţie curentă la drumul forestier ……………………………………….. 0 1.1.. pentru fiecare resursă în parte.7. Tabelul 10. în funcţie de urgenţă.... rezultat din împărţirea valorii totale la lungimea reţelei.. Valoare fără TVA (mii lei) 2 Specificaţie 1 Proiectare (max. TVA (mii lei) 3 Valoare cu TVA (mii lei) 4 Şef district de drumuri .0% valoarea totală) Lucrări de bază (100% valoarea de programare) 3. repartizându-se pe trimestre..2+rd. 2. După completarea formularului (tabelul 10.13 Aprobat ……………………………… Secţia (Atelierul) ……………………. Supraveghere tehnică (max.

3.5. se redă. Retribuire maiştri rd. 2 + rd. CAS. crt. 93 . Tabelul 10.00**) TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA Notă: *) cota de 0. conform formularului. 5) x 0.30 1. 3.06 PROFIT(TOTAL III + C + D) x 0.6. 3. 3. 2 + Total UTILAJ + rd. în tabelul 10.10).12*) Ajutor de şomaj (rd.00 este pentru execuţie în regie proprie.14 Secţia (Atelierul)…………………….1.. **) cota de 0. (rd. 3.2. fond accidente etc. utilaj. 3. 3 Preţ unitar (lei) Valoare (lei) 4 5 lei ore ore ore ore ore ore ore ore ore Total UTILAJ tone TOTAL I = rd. 2 x 0.4. MATERIALE (industriale necesare la manoperă.8.05 – 0.. 5) x 0. transport) MANOPERĂ UTILAJ Autogreder TID Încărcător frontal Buldozer Excavator Rulou compresor static Motocompresor Concasor 4. 3. 2 + rd. Cantitatea 1 2 2. iar pentru execuţia în antrepriză este conform ofertei (orientativ 0. 4 TOTAL II TOTAL III C D G Cheltuieli indirecte (TOTAL III) x 0. TRANSPORTURI 5.M.12 este pentru execuţie în regie proprie. Districtul de drumuri ………………… Valoarea de programare a lucrărilor de întreţinere anuală la drumul forestier ………………………………………… Lucrări de bază Nr. 3.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 m) Valoarea de programare a lucrărilor de întreţinere anuală la drumul forestier ……………….3. iar pentru execuţia în antrepriză este conform ofertei. 3.………… Valoarea de programare a lucrărilor de întreţinere anuală. Specificaţie 0 U. CASS.043 6.14. pentru fiecare drum forestier. 1 + rd.7.

15 Secţia (Atelierul) ………………………… Programul fizic şi valoric al lucrărilor de reparaţii capitale la drumurile forestiere pe anul ……… Reparaţii capitale din care pe trimestrul: 1. împietruite 1 bandă II. împietruite I – III. bituminate Poduri TOTAL Cost mediu/km Şef structură silvică administrativă Şef secţie (atelier) ………….………………………… …………………… o) Deviz general pentru lucrările de reparaţii capitale la drumul forestier ……………. 5.12). împietruite III. împietruite 2 benzi I. 3. crt.16).15). 2. Tabelul 10. 4. Valoare (mii lei) Lungime (km) Valoare (mii lei) Lungime (km) Valoare (mii lei) Lungime (km) Valoare (mii lei) IV Lungime (km) III Valoare (mii lei) 0 II Categoria de drum Lungime (km) I Nr.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 n) Programul fizic şi valoric al lucrărilor de reparaţii capitale la drumurile forestiere pe anul ……… Formularul se foloseşte la programarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale la drumurile forestiere şi podurile aferente (tabelul 10. 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. 94 . Modul de întocmire este similar cu cel de la Programul fizic şi valoric al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile forestiere (a se vedea tabelul 10. Se întocmeşte numai pentru evaluări în vederea programării lucrărilor în cazul în care nu sunt stabilite cantităţile de lucrări necesare prin măsurători (tabelul 10.

Notă: Se întocmeşte numai pentru programarea lucrărilor. 5) Şef structură silvică administrativă Şef secţie (atelier) Şef district de drumuri …………………………………. Specificaţie Valoare fără TVA (mii lei) TVA (mii lei) Valoare cu TVA (mii lei) 0 1 2 3 4 1. 4. 6.. în tabelul 10.. 4 + rd. ……………………… .5% ) Supraveghere tehnică (max. 95 .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. conform formularului redat. Certificat de urbanism (suprafaţa din drum pe care se intervine. Districtul de drumuri ………………… Deviz general pentru lucrările de reparaţii capitale la drumul forestier ……………………………………….. Nr.17. în ha x taxa/ha) Autorizaţie de construire (valoarea totală x 1. 3% din valoarea investiţiei de bază) Lucrări de bază (100% valoarea de programare) Organizare de şantier: (maxim 2. ………………….0%) Proiectare (max. Se execută pe bază de proiect întocmit de proiectant atestat. 1. crt.… Programarea lucrărilor cu valoarea lor corespunzătoare se evidenţiază. 3.16 Aprobat ……………… Secţia (Atelierul)…………………….5% din valoarea investiţiei de bază pentru lucrări în antrepriză) TOTAL din care: C+M (rd. p) Valoarea de programare a lucrărilor de reparaţie curentă / capitală la drumul forestier ……………………. 2. 5.

C D G Specificaţie U.2+rd. CASS. (rd. **) cota de 0. 2. 3. 3.043 TOTAL II CAS.4. iar pentru execuţia în antrepriză este conform ofertei.00**) TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA Notă: *) cota de 0.10.6. 3.1. 1.5)x0. 1.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 10. utilaj.8. 4.1. 3. 3.5)x0. 3.2.3.12*) Ajutor de şomaj (rd.5. crt. iar pentru execuţia în antrepriză este conform ofertei (orientativ 0. 3. 2 + Total UTILAJ + rd.3. 3.06 PROFIT(TOTAL III+C+D)x0. 0 1. Lucrări de bază Nr.17 Secţia (Atelierul)…………………….12 este pentru execuţie în regie proprie. transport TOTAL I MANOPERA ore UTILAJ Autogreder ore TID ore Încărcător frontal ore Buldozer ore Excavator ore Rulou compresor static ore Motocompresor ore Concasor ore Autogudronator ore Distribuitor de criblură ore Topitor de bitum ore Total UTILAJ TRANSPORTURI tone TOTAL I = rd.2x0..10) 96 . 6. 3. 1.11. 3. Cantitatea 1 2 3 Preţ unitar (lei) Valoare (lei) 4 5 MATERIALE Criblură tone Bitum tone Alte materiale industriale necesare lei la manoperă. fond accidente etc. 3.00 este pentru execuţie în regie proprie. 4 Retribuire maiştri rd. 1 + rd.05 – 0. 3.30 TOTAL III Cheltuieli indirecte (TOTAL III)x0.2+rd.9. 5.2.M.7.. Districtul de drumuri ………………… Valoarea de programare a lucrărilor de reparaţie curentă/capitală la drumul forestier ………………………………………………….

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE 11. la punctele terminus. staţii de încrucişare.4. au lăţimea părţii carosabile de numai 2. datorită dimensiunilor de gabarit ale vehiculelor folosite în transportul lemnului. prin definiţie.1.1. asigurând legătura între masivele păduroase şi reţeaua de drumuri publice. în sensul său de mers. ce vine din sens contrar. 11.75 m în aliniament. având un trafic mai intens. 11. 11. închise circulaţiei publice cu excepţia activităţilor sportive. Drumurile secundare (de categoria a III-a). o staţie de încrucişare. se amenajează şi în această situaţie staţii de încrucişare. de aceea. cu locuri de întoarcere a autovehiculelor. Condiţii şi măsuri de exploatare 11.1. pentru situaţiile de întâlnire a două vehicule care circulă din sens contrar. REGLEMENTAREA CIRCULAŢIEI PE Indicativ ID – 001 – 15 DRUMURILE FORESTIERE 11. la aceste drumuri se prevăd. amenajate astfel încât acestea să poată întoarce în condiţii de siguranţă.3. Ca măsură de siguranţă. că vehiculul neîncărcat care întâlneşte. Drumurile forestiere sunt. Nu se amenajează staţii de încrucişare pe drumurile magistrale.1. deoarece acestea au două benzi de circulaţie (partea carosabilă de 5. secundare). toate drumurile forestiere fără ieşire se prevăd. care 97 .1.2. Atunci când se apreciază că.1. Drumurile principale (de categoria a II-a).50 m în aliniament). 11. Pentru reglementarea circulaţiei se semnalizează. principale.7. 11. 11. construite în scopul gospodăririi raţionale a fondului forestier şi transportului de material lemnos. pentru a nu solicita prea mult structura rutieră. au o lăţime a părţii carosabile de 4 m în aliniament. datorită traficului mai redus. amplasate. căi de transport tehnologic de utilitate privată. trebuie să acorde prioritate celui încărcat.1. precum şi a masivelor păduroase între ele. astfel încât să permită circulaţia vehiculelor pe urme diferite. de preferinţă. partea carosabilă este prea îngustă pentru trecerea concomitentă a două vehicule prin aceeaşi secţiune de drum. şi sunt divizate în trei categorii distincte (magistrale.6. respectiv sunt dotate cu o singură bandă de circulaţie. în partea dreaptă a sensului de mers în gol. de recreere şi turism.5. Drumurile forestiere sunt căi tehnologice de transport cu autovehicule. prin indicatoare speciale.1.1.

să stabilească drumurile forestiere de interes turistic. cu acordul administratorului acestora.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 se pot practica numai cu acordul proprietarului. c. proprietarii şi administratorii de drumuri forestiere au următoarele obligaţii: a. la care drenajul este deficitar. 11. să stabilească. pe drumurile forestiere este interzisă circulaţia fără achitarea taxelor/tarifelor de peiaj. să analizeze posibilitatea efectuării de transporturi în peiaj pentru diferiţi agenţi economici şi să permită circulaţia. a căror capacitate portantă este condiţionată de factorii climatici. În aceste condiţii. 11. unitatea teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pune la dispoziţie informaţiile. În scopul calculării taxei/tarifului de peiaj. să instaleze. solicitate de administratorul sau proprietarul drumului. care a fost transportată în anul precedent sau. cu perceperea taxelor/tarifelor de peiaj. şi indicatorul de interzicere a circulaţiei publice (în baza OUG 195 / 2012 art. 5). 98 . b.1. să desemneze drumurile forestiere pentru circulaţia de acces în localităţile învecinate. dacă pe drumurile forestiere respective se pot practica activităţile sportive indicate de aceştia şi să autorizeze desfăşurarea lor în conformitate cu condiţiile care se impun. la indicatoarele de denumire de drum forestier. În scopul prevenirii uzurii accentuate a drumurilor forestiere. sau a celor cu structură rutieră de grosime redusă. iar în cazul pădurilor proprietate publică a statului. În acest scop. nu se mai amplasează şi indicatorul de interzicere a circulaţiei publice (în aceste cazuri asumarea riscului nu intră în sarcina deţinătorului drumului respectiv). deţinătorii şi administratorii acestora pot interzice circulaţia în perioadele cu umiditate excesivă şi în timpul dezgheţului. la solicitarea celor interesaţi. cu privire la masa lemnoasă (alta decât a deţinătorului de drum). e. împreună cu comisiile consiliilor locale pe teritoriul cărora se află drumurile forestiere respective. cea care urmează să se transporte în anul respectiv. după caz.8. urmată de acord şi de instalarea la indicatoarele de drum forestier şi a indicatorului de permitere a circulaţiei publice în interes turistic. d.1. drumurile forestiere respective au barierele închise şi sunt semnalizate cu indicatoare de acces interzis pe perioada de timp în care se produc efectele acţiunii factorilor climatici respectivi. la intrarea pe aceste drumuri forestiere. la solicitarea celor interesaţi.9.

1.1.1.5 tone) sau pe osia dublă (de 12. au obligaţia de a lua toate măsurile necesare în vederea cunoaşterii de către conducătorii autovehiculelor a regulilor specifice de exploatare şi circulaţie. ori depăşesc dimensiunile de gabarit admise. 11. administratorii acestora. 11. Norme generale privind reglementarea circulaţiei 11. 11. 11.3. Deţinătorii şi administratorii drumurilor forestiere sunt exoneraţi de răspundere pentru evenimentele produse de către cei care circulă neautorizat pe aceste drumuri. ori în interes turistic sau sportiv. astfel că pentru reglementarea acesteia pe drumurile forestiere trebuie respectate şi regulile. 11. Deţinătorii şi administratorii drumurilor forestiere pot limita autorizarea circulaţiei pe drumurile forestiere a autovehiculelor care depăşesc greutatea maximă admisă pe osia simplă (de 7. Normele generale privind reglementarea circulaţiei nu sunt limitative. de la caz la caz. Deţinătorii şi administratorii drumurilor forestiere stabilesc. 99 . de ordin general. Condiţiile respective de autorizare sunt menţionate în contractul de exploatare a masei lemnoase.2. care includ şi clauza contractuală privind penalizările de aplicat în situaţia nerespectării lor. precum şi toate măsurile de securitate a circulaţiei dispuse prin actele normative în domeniu. precum şi a modului de semnalizare.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 11.2.0 tone).10. Toţi utilizatorii drumurilor forestiere au obligaţia să respecte regulile de exploatare stabilite şi să se conformeze semnalizării rutiere de pe traseu. deţinătorii de drumuri forestiere. precum şi cei autorizaţi să folosească sub orice formă drumurile forestiere. Condiţiile respective de autorizare se menţionează în contractul de exploatare a masei lemnoase şi/sau autorizaţia de exploatare a masei lemnoase. care trebuie să includă o clauză contractuală privind penalizările ce se aplică în situaţia nerespectării lor de către cei care obţin autorizaţia de exploatare a masei lemnoase.4.2. obligaţiile şi condiţiile de stare tehnică. Pentru asigurarea condiţiilor impuse de securitatea circulaţiei. inclusiv semnificaţia acordată indicatoarelor în condiţiile acestor drumuri. referitoare la circulaţia autovehiculelor. dacă autorizarea circulaţiei pe drumurile forestiere se face numai cu condiţia efectuării acesteia în afara perioadelor cu umiditate excesivă şi în timpul dezgheţului. Accesul neautorizat pe drumurile forestiere închise circulaţiei publice se face pe răspundere proprie.11.2.2.2.

Semnalizarea rutieră urmăreşte asigurarea condiţiilor de securitate a circulaţiei şi are următoarele funcţiuni: § de informare a conducătorilor de vehicule asupra pericolelor existente pe trasee. montate de către cei interesaţi.5.3. în special pe sectoarele de drum periculoase. cu acordul administratorilor. cât şi la cele deschise circulaţiei publice. Regulile de semnalizare rutieră se aplică atât la drumurile forestiere închise.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 11. 11. 100 . Pe drumurile forestiere declarate de interes turistic se pot instala.2. unele indicatoare suplimentare. Răspunderea pentru asigurarea măsurilor şi condiţiilor de siguranţa circulaţiei pe drumurile forestiere revine deţinătorilor şi administratorilor acestora. 11. Deţinătorii şi administratorii drumurilor forestiere pot să autorizeze circulaţia pe aceste drumuri în condiţii de iarnă. Reguli privind semnalizarea rutieră 11.2. 11. prin semnalizări. de orientare sau avertizare. posibilitatea producerii oricărui accident de circulaţie.4. § de marcare (semnalizare) a începutului şi sfârşitului sectoarelor de drum pe care se aplică dirijarea circulaţiei.7.2. lanţuri antiderapante care să poată fi montate atunci când este cazul. numai cu respectarea condiţiilor de echipare şi dotare corespunzătoare a autovehiculelor. în care se înscrie şi clauza contractuală privind penalizările care se aplică în situaţia nerespectării lor. ladă cu material antiderapant.3. este necesar să fie echipate cu pneuri de iarnă şi să aibă în dotare lopată. § de asigurare a orientării şi informării.6. Autovehiculele care sunt autorizate să circule în peiaj pe drumurile forestiere pe timp de iarnă.1.3. 11. constituind obligaţia deţinătorilor şi administratorilor de drumuri forestiere de a preveni. Condiţiile respective de autorizare se specifică în contractul de exploatare a masei lemnoase.3. 11.2.3. Toţi utilizatorii care folosesc drumurile forestiere poartă răspunderea faţă de deţinătorii şi administratorii acelor drumuri pentru eventualele daune produse drumurilor respective în timpul circulaţiei.3. 11. pe cheltuiala lor. proprietarii de autovehicule care nu respectă aceste prevederi sunt răspunzători pentru producerea oricărui accident sau prejudiciu din această cauză.

11. în vederea aplicării semnalizării rutiere. 11. din ţevi sau profile uşoare metalice (secţiune 10 x 12) sau din lemn de foioase protejat hidrofug cu ulei mineral uzat sau chimic (secţiune 8 x 10. protejată prin carbonizare sau îmbibare cu substanţe antiseptice). În cadrul circulaţiei pe drumurile forestiere închise circulaţiei publice. 11. Indicatoarele de circulaţie de pe drumurile forestiere sunt cele prevăzute în reglementarea circulaţiei pe drumurile publice. indicatorul pentru interzicerea circulaţiei publice şi indicatorul pentru identificarea drumurilor forestiere (Anexa VII). 101 . indicatorul de presemnalizare şi orientare la ramificaţii importante de drumuri forestiere.4. indicatorul de orientare la ramificaţii de drumuri forestiere.5. în cazurile în care se consideră necesar.4. cu încastrare în pământ pe 50 cm.3. Asigurarea siguranţei circulaţiei se realizează prin indicatoare de circulaţie.1.2. de orientare şi informare. în funcţie de punctul de origine al drumului.4. 11. 11. precum şi semne adiţionale la aceste indicatoare.4. Lucrări accesorii pentru siguranţa circulaţiei şi bornarea hectometrică 11. de reglementare. se mai utilizează şi: indicatorul de denumire a drumului forestier.5.4. 11. Indicatoarele se plantează pe partea dreaptă a drumului forestier.3.4. Stâlpii pentru susţinerea indicatoarelor se confecţionează din beton armat (secţiune 8 x 10 sau 10 x 10). suplimentar faţă de indicatoarele de orientare şi informare. ele se pot instala şi pe partea stângă a drumului. Cheltuielile curente pentru confecţionarea sau procurarea indicatoarelor. 10 x 10 sau 10 x 12 şi ciopliţi pe 4 feţe.6. stâlpi de dirijare şi parapeţi. Aplicarea semnalizării cu indicatoare pentru circulaţie se face cu mult discernământ. având forma.4. se suportă din fondurile de producţie destinate lucrărilor de întreţinere şi reparaţiilor curente a drumurilor forestiere. din punct de vedere al siguranţei circulaţiei. ca lucrări accesorii ale suprastructurii drumului. folosind strict indicatoarele impuse de condiţiile locale. culorile şi condiţiile de instalare – amplasare prescrise în această reglementare şi fiind grupate în indicatoare de avertizare.4.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 11. dimensiunile.

mai multe indicatoare. şuruburi sau alte dispozitive simple.7. stâlpii se plantează înclinat la 250 faţă de verticală. 11.2.4.50 m – 1. indicatoarele se prind de stâlp cu cleme. cu condiţia ca înălţimea de la sol până la indicatorul cel mai de jos să fie de minimum 1. pe câte un singur stâlp.4. 11. 11. Distanţa dintre stâlpi depinde de categoria drumului forestier.1 şi 11. Parapeţii sunt dispozitive de siguranţă care se amplasează (conform tabelelor 11. pentru a nu fi dislocaţi de vehicule. trebuie să asigure o vizibilitate cât mai bună la distanţa de minim 1. Bornarea hectometrică constituie sistemul de reperaj ce are ca scop înlesnirea stabilirii poziţiei oricărui punct de pe traseu. Stâlpii de dirijare se confecţionează din lemn de esenţă tare (stejar.4.4. precum şi la intrările şi ieşirile de pe poduri şi podeţe. dar rezistente şi durabile. La drumurile forestiere se foloseşte un parapet uşor din lemn.1 şi 11. de preferinţă.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 11. Pe acelaşi stâlp se pot monta. la încrucişări de drumuri.15. la drumurile forestiere se montează fiecare. salcâm).4.8.2).10. 102 . Din categoria lucrărilor accesorii ale suprastructurii drumului. 11. 11. 11. care contribuie la siguranţa circulaţiei. având forma şi dimensiunile redate în Anexa IX. Toate tipurile de indicatoare pentru circulaţie. De regulă. mai fac parte şi stâlpii de dirijare şi parapeţii.4. Înălţimea la care se aşează faţă de nivelul căii şi poziţia de amplasare a indicatorului.13. Prin modul de amplasare. la nevoie. la drumurile forestiere. în cadrul urmăririi comportării în timp. Adâncimea de încastrare în pământ trebuie să asigure stâlpului o rezistenţă suficientă contra răsturnării.4. 11. conform dimensiunilor din Anexa IX. 11.4.14. aceasta fiind redată în tabelele 11.70m. Aşezarea stâlpilor de dirijare se face pe rambleurile de peste 1 m înălţime (care nu au parapeţi). Metodele de montare grupată a mai multor indicatoare pe acelaşi stâlp sunt redate în Anexa VIII şi se referă la semnalizarea intrării pe un drum forestier. beton armat sau cu glisieră metalică deformabilă. cât şi pentru marcarea lungimii drumurilor forestiere.11.4.9. cu scopul de a împiedica ieşirea accidentală a vehiculelor de pe drum.12.20 m. atât pentru identificarea zonelor în care se vor efectua lucrări de intervenţii. pe lângă indicatoarele de circulaţie. trebuie să se evite eventuala degradare a lor de către autovehicule şi să se prevină stânjenirea circulaţiei.

În curbe Interiorul curbei de debleu şi rambleu cu taluzuri 2 / 3 şi h ≤ 2 m R > 100 100 ≥ R > 50 50 ≥ R > 25 Exteriorul curbei de debleu şi rambleu cu taluzuri 2 / 3 şi h < 2 m R > 150 150 ≥ R > 100 100 ≥ R > 50 Interiorul curbei în rambleu cu taluzuri 2 / 3 şi 2 < h ≤ 3 m sau cu R > 150 150 ≥ R > 100 100 ≥ R > 50 taluzuri mai abrupte şi h < 2 m Exteriorul curbei în rambleu cu taluzuri 2 / 3 şi 2 < h ≤ 3 m sau – R > 150 150 ≥ R > 100 cu taluzuri mai abrupte şi h < 2 m Interiorul curbei în rambleu cu taluzuri 2 / 3 şi 3 < h ≤ 4 m sau cu – R > 150 150 ≥ R > 100 taluzuri mai abrupte şi 2 < h ≤ 3 m Exteriorul curbei în rambleu cu taluzuri 2 / 3 şi 3 < h ≤ 4 m sau – – R > 150 cu taluzuri mai abrupte şi 2 < h ≤ 3 m Interiorul curbei în rambleu cu taluzuri 2 / 3 şi 4 < h ≤ 5 m sau cu – – R > 150 taluzuri mai abrupte şi 3 < h ≤ 4 m Exteriorul curbei în rambleu cu taluzuri 2 / 3 şi 4 < h ≤ 5 m sau – – – cu taluzuri mai abrupte şi 3 < h ≤ 4 m Exteriorul şi interiorul curbei în rambleu cu taluzuri 2 / 3 şi – – – 5 < h ≤ 6 m sau cu taluzuri mai abrupte şi 4 < h ≤ 5 m Exteriorul şi interiorul curbei în rambleu cu taluzuri 2 / 3 şi – – – h > 6 m sau cu taluzuri mai abrupte şi h ≥ 5 m Specificaţii la 5 m Parapet uşor 4 5 h≥5 4≤h<6 – h>6 R ≥ 25 50 ≥ R > 25 – R ≤ 25 50 ≥ R > 30 R ≤ 30 100 ≥ R > 40 R ≤ 40 100 ≥ R > 40 R ≤ 40 150 ≥ R > 50 R ≤ 50 150 ≥ R > 50 R ≤ 50 R > 150 R ≤ 100 R > 150 R ≤ 150 – toate curbele Notă: În tabel. h reprezintă înălţimea rambleului şi R raza curbei.1 Aşezarea stâlpilor de dirijare şi a parapeţilor la drumurile forestiere magistrale şi principale Stâlpi de dirijare la 50 m la 25 m la 10 m (facultativ) 0 1 2 3 A. La pantele mai mari de 9% se adoptă elementele imediat următoare. în metri. 103 .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Tabelul 11. În aliniament Taluzuri 2 / 3 şi mai line – 2≤h>3 3 ≤ h <5 Taluzuri mai abrupte de 2 / 3 h<1 1≤h<2 2≤h<4 B.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

Tabelul 11.2
Aşezarea stâlpilor de dirijare şi a parapeţilor la drumurile forestiere secundare
Stâlpi de dirijare
la 50 m
la 25 m
(facultativ)
0
1
2
A. În aliniament şi curbe cu R > 120 m
Taluz de cel mult 2 / 2,5 cu arborete în aval de drum


Taluz de cel mult 2 / 2,5 fără arborete în aval de drum
h≥5m

Taluz mai abrupt de 2 / 2,5 cu arborete în aval de drum

h≥5m
Taluz mai abrupt de 2 / 2,5 fără arborete în aval de drum


B. În curbe cu R ≤ 120 m
Cu arbori în aval de drum şi taluzuri de cel mult 2 / 2,5 având înălţimea:
2<h≤3m
120 ≥ R > 80
80 ≥ R
3<h≤5m
120 ≥ R > 100 100 ≥ R > 40
h>5m

120 > R > 60
Fără arbori în aval de drum şi taluzuri de cel mult 2 / 2,5 având înălţimea:
1<h≤3m
120 ≥ R > 80
80 ≥ R > 40
3<h≤5m

120 ≥ R > 60
h>5m


Cu arbori în aval de drum şi taluzuri mai abrupte de 2 / 2,5 având înălţimea:
2<h≤3m
120 ≥ R > 80
80 ≥ R > 40
3<h≤5m

120 ≥ R > 60
h>5m


Fără arbori în aval de drum şi taluzuri mai abrupte de 2 / 2,5 având înălţimea:
1<h≤3m

120 ≥ R > 60
3<h≤5m


h>5m


Specificaţii

la 10 m

Parapet
uşor

3

4
h≥5m

40 ≥ R
60 > R > 20R ≤ 20

40 > R
60 ≥ R > 20
120 ≥ R > 40


R ≤ 20
R ≤ 40

40 ≥ R > 20
60 ≥ R > 40
120 ≥ R > 60

R ≤ 20
R ≤ 40
R ≤ 60

60 ≥ R > 30
120 ≥ R > 60
120 ≥ R > 60

R ≤ 30
R ≤ 60
R ≤ 100

Notă:
Prin arbori în aval de drum se înţeleg situaţiile când în aval de drum există o bandă de arbori situaţi cel mult la piciorul taluzului.

104

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

11.4.16. Bornele se confecţionează din lemn de stejar, piatră sau beton, iar aşezarea
lor trebuie făcută pe partea dreaptă, în funcţie de punctul de origine al drumului, astfel încât
inscripţiile de pe bornă să fie uşor vizibile din mersul vehiculelor; forma şi dimensiunile lor
respectă normele (Anexa X).
11.4.17. Bornele kilometrice din beton au partea centrală vopsită în alb, iar capătul
semicilindric şi soclul sunt vopsite în brun deschis. La bornele din lemn, vopsirea se face în
acelaşi mod, iar partea care se încastrează în pământ se protejează antiseptic. Între părţile
extreme, vopsite colorat, şi partea centrală vopsită în alb, se trasează, pe toate feţele, o bandă
orizontală de culoare neagră de 1 cm lăţime, atât în partea de sus, cât şi la cea de jos.
Bornele metalice se vopsesc în culoare albă, iar pe margini se trasează un chenar negru de 1
cm lăţime.
11.4.18. Pe faţa dinspre drum a părţii carosabile se inscripţionează, cu vopsea de
culoare neagră, „km şi numărul lui”, conform modelelor din Anexa X. Numerotarea
kilometrilor se face de la originea drumului şi se continuă pe întreaga distanţă a traseului, iar
inscripţionarea numărului de hectometri se face cu vopsea de culoare neagră, numerotarea
făcându-se de la 1 până la 9 între bornele kilometrice.
11.4.19. Adoptarea tipului de borne kilometrice şi hectometrice se face de către
deţinător şi administrator, în funcţie de posibilităţile de realizare şi costul confecţionării lor.
11.4.20. În zonele stâncoase, unde instalarea este dificilă, bornele kilometrice şi
hectometrice pot fi înlocuite cu plăci metalice sau din lemn, prinse pe stâncă. Dacă peretele
de stâncă permite înscrierea numărului de kilometri sau hectometri, notarea se poate face
direct pe stâncă, cu vopsea de ulei, de culoare neagră.

12. INDICI TEHNICI. NECESARUL DE PRESTAŢII ŞI
RESURSE
12.1. Desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere
presupune efectuarea unui volum de prestaţii şi un consum de materiale, manoperă şi utilaje.
La acestea se adaugă şi necesarul de transport, respectiv de aducere a materialelor la locul de
punere în operă.

105

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE

Indicativ ID – 001 – 15

12.2. Volumele de prestaţii şi consumurile sunt redate, sub formă de indici tehnici,
în Anexele XI … XVIII pentru 1 km de drum şi în Anexele XIX … XXII pentru 100 km
reţea de drumuri forestiere. Celor de mai sus li se adaugă, în Anexele XXIII … XXVI,
indicii orientativi privind norma de personal, consumul de carburanţi şi costurile pe ora de
funcţionare a utilajelor specifice folosite în lucrările de întreţinere – reparaţii, inclusiv
indicii privind setul de utilaje necesar dotării unui district de specialitate, iar Anexele
XXVII şi XXVIII oferă indici suplimentari privind greutăţile tehnice ale principalelor
materiale folosite în procesul de producţie, precum şi alcătuirea formaţiilor de lucru.

13. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
13.1. Urmărirea şi raportarea realizărilor pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii a
drumurilor forestiere se face pe baza cheltuielilor efectiv înregistrate. Transporturile
efectuate pentru aceste lucrări se confirmă şi se înregistrează pe baza bonurilor sau a foilor
de transport.
13.2. Dacă o unitate silvică încheie contract de exploatare de masă lemnoasă,
urmând ca transportul lemnului să se efectueze atât pe drumul forestier care îi aparţine, cât şi
pe drumul forestier al altor unităţi silvice şi, toate unităţile silvice sunt subordonate unei
structuri de rang superior, atunci unitatea silvică la care se află masa lemnoasă încasează
cheltuielile de întreţinere şi reparaţii, conform contractului, şi le repartizează pe fiecare
unitate silvică, proporţional cu lungimea parcursului efectuat pe fiecare drum în parte.
13.3. Secţiile şi atelierele de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere îşi
organizează şi conduc evidenţa operativă privind lucrările de întreţinere şi reparaţii la
drumuri, exploatarea parcului de utilaje, precum şi evidenţa economică a întregii activităţi.
13.4. Producţia realizată în regie proprie pentru extragerea şi pregătirea agregatelor,
confecţionarea unor elemente prefabricate necesare lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a
drumurilor forestiere, se consideră producţie industrială şi se raportează ca atare.
13.5. Unităţile executante, care deţin în dotare parcul de utilaje de construcţii rutiere
şi mijloace de transport, îşi organizează, pe lângă activitatea de bază, şi asigurarea

106

b) se vor impune restricţii.6. dacă vehiculele folosite la transportul lemnului. care ar putea împiedica desfăşurarea normală a circulaţiei. sarcina pe osie.7. precum şi asistenţa tehnică pentru depanări la punctele de lucru cu ateliere mobile. depăşesc limita maximă admisă pentru presiunea pe urma de contact roată – drum (p). atât pe platforma primară. 107 . cât şi în lungul traseului. la încărcarea autovehiculului. încărcate la capacitatea lor nominală. În activitatea de exploatare şi transport a lemnului. 13. 14. conform cu obligaţiile specificate în contractul de exploatare. c) se interzice ocuparea. semnalizate corespunzător.2. a părţii carosabile a drumului forestier. presiunea pe urma de contact şi dimensiunile de gabarit. în exploatarea drumurilor forestiere se referă la: a) se interzice circulaţia pe drumurile forestiere a autovehiculelor şi/sau autotrenurilor care depăşesc prevederile normative referitoare la limitele maxime admise pentru masa totală a autovehiculului. cu precădere. Restricţiile şi obligaţiile de ordin general ce se cer respectate. 13. se vor folosi tehnici şi tehnologii de recoltare. sub orice formă. Unităţile executante îşi organizează transportul. d) în procesul de exploatare a lemnului se va acţiona la doborârea arborilor astfel încât direcţia de cădere a acestora să nu afecteze ampriza drumului. Titularii autorizaţiilor de exploatare răspund. 14.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 întreţinerii şi reparaţiile curente ale acestuia în ateliere proprii. stabilindu-se. depozitarea şi păstrarea carburanţilor cât mai aproape de punctele de lucru pentru a se evita deplasările utilajelor la distanţe mari pentru alimentare. colectare şi transport care să nu provoace degradarea drumului. pe toată durata exploatării. înălţimea maximă admisă a sarcinii utile. pentru prejudiciile produse drumurilor pe care circulă.1. RESTRICŢII ŞI OBLIGAŢII LA EXPLOATAREA DRUMURILOR FORESTIERE 14.

l) se interzice circulaţia utilajelor forestiere sau a tractoarelor pe şenile pe suprastructurile rutiere care consolidează partea carosabilă a drumurilor forestiere. printr-o structură rutieră cu îmbrăcăminte din bolovani de râu sau piatră brută. pentru a proteja suprastructura drumului. integritatea drumului şi siguranţa circulaţiei. i) în perioadele când. În perioadele de îngheţ sau fără exces de umiditate.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 e) se interzice târârea sau semitârârea materialului lemnos pe platforma drumului. În situaţii de excepţie. precum şi deplasarea autovehiculelor pe taluzul adiacent platformei al şanţurilor sau rigolelor. deplasarea se va face suspendat. j) înainte de racordarea drumului forestier la reţeaua publică de drumuri se va proceda la consolidarea părţii carosabile a acestuia. se va proceda la îndepărtarea acestora. după caz. capacitatea portantă a părţii carosabile este redusă. în special a celor triunghiulare. f) în condiţiile existenţei în lungul traseului a unor zone care se menţin în stare umedă. obturare şanţuri cu resturi de exploatare). de podine de lemn sau podeţe din tuburi riflate. când traficul nu produce degradări. care ar putea afecta. prin cădere. prin realizarea. doborâre arbori. barierele în cauză se ridică. cu aprobarea ocolului silvic. se vor aşeza „bariere temporare” (preventive). fie preluarea debitului (cu aprobarea necesară) de către şanţurile drumului public. obligaţie înscrisă. doborând şi îndepărtând arborii în cauză. asigurându-se continuitatea scurgerii apei prin şanţuri. în contractul încheiat între părţi. prin intermediul unor trailere. h) în condiţiile în care. g) în cazul arborilor putregăioşi aflaţi în zona lizierei. pe ultimii 50 m. prin activităţile de exploatare (corhănire. k) în zona de racordare a drumului forestier cu drumul public se va evita inundarea platformei. în prealabil. În acest scop se va proceda fie la descărcarea şanţurilor drumurilor forestiere în afara platformei. se va acţiona pentru eliminarea umbririi excesive. structură care să permită descărcarea roţilor de noroi şi de alte depuneri aduse din pădure. s-au produs deteriorări drumului. datorită umbririi de către vegetaţia forestieră limitrofă. obligaţia refacerii porţiunilor distruse revine firmelor de exploatări forestiere. 108 . târâre sau semitârâre pe platformă. datorită factorilor climatici.

doborâturi de vânt etc. să depună la ocolul silvic cu care încheie contractul de exploatare o cauţiune în cuantum de 5% din valoarea contractului stabilit la data contractării masei lemnoase sau a lucrării de exploatare a lemnului.) se recomandă constituirea. o) la organizarea şi executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. alunecări. 109 . anticipat emiterii acestor autorizaţii. aceştia au obligaţia ca. a unor „fonduri de risc” prin contribuţia proprietarilor de păduri care utilizează respectiva reţea de transport. se vor respecta şi se vor aplica obligatoriu normele de protecţia muncii. care necesită refacerea elementelor de drum distruse din vina titularilor autorizaţiilor de exploatare. la nivelul fiecărui district. n) în regiunile cu frecvente produceri de calamităţi (inundaţii. în funcţie de specificul intervenţiilor.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 m) în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea eventualelor prejudicii produse drumurilor forestiere.

MATERIALE Necesarul de resurse pentru întreţinere şi reparaţii la drumurile forestiere pentru XVI 1 km de drum forestier efectiv parcurs.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 BORDEROU ANEXE Numărul Titlul anexei anexei I Nomenclatorul lucrărilor de întreţinere (L. precum şi exploatarea parcului de utilaje aferent 110 .) la drumurile forestiere Nomenclatorul lucrărilor de producere a materialelor pietroase pentru întreţinerea IV şi repararea drumurilor forestiere Norme privind periodicitatea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la reţeaua V de drumuri forestiere Norme privind periodicitatea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la podurile VI şi podeţele dalate şi pe grinzi VII Indicatoare de orientare şi informare specifice circulaţiei pe drumurile forestiere VIII Model de grupare şi montare a indicatoarelor pe stâlp IX Stâlp de dirijare pentru drumuri forestiere X Borne kilometrice şi hectometrice Indici privind volumul de prestaţii manoperă la întreţinere şi reparaţii pentru 1 XI km de drum forestier efectiv parcurs Indici privind volumul de prestaţii utilaje la întreţinere şi reparaţii pentru 1 km de XII drum forestier efectiv parcurs Indici privind consumul de material pietros pentru întreţinerea şi repararea XIII îmbrăcăminţilor rutiere pentru 1 km de drum forestier efectiv parcurs Indici privind volumul de transport al materialelor pietroase pentru întreţinerea şi XIV repararea îmbrăcăminţilor rutiere pentru 1 km de drum forestier efectiv parcurs Necesarul de resurse pentru întreţinere şi reparaţii la drumurile forestiere pentru XV 1 km de drum forestier efectiv parcurs.) la drumurile forestiere III Nomenclatorul lucrărilor de reparaţii capitale (R.I. MANOPERĂ Necesarul de resurse pentru întreţinere şi reparaţii la drumurile forestiere pentru XVII 1 km de drum forestier efectiv parcurs. TRANSPORT Indici privind volumul global de prestaţii manoperă şi utilaje la întreţinere şi XIX reparaţii pentru 100 km de reţea de drumuri forestiere Indici privind volumul global de materiale pietroase şi necesarul anual de XX transport la întreţinere şi reparaţii pentru 100 km de reţea de drumuri forestiere Indici privind determinarea necesarului de utilaje la întreţinere şi reparaţii pentru XXI 100 km de reţea de drumuri forestiere Indici privind necesarul de manoperă pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi XXII reparaţii pe 100 km reţea de drumuri forestiere Norma de personal orientativă pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii a XXIII drumurilor forestiere.) la drumurile forestiere II Nomenclatorul lucrărilor de reparaţii curente (R. UTILAJE Necesarul de resurse pentru întreţinere şi reparaţii la drumurile forestiere pentru XVIII 1 km de drum forestier efectiv parcurs.K.C.

productivitatea fizică şi costul pe ora de funcţionare la utilajele pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere Indici privind setul de utilaje din dotarea unui district de drumuri pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii a drumurilor forestiere Lista principalelor unelte şi scule necesare pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe 100 km de reţea de drumuri forestiere Greutăţile tehnice ale principalelor materiale folosite la întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere Formaţia de lucru din cadrul unui district (indici orientativi) Schema ciclurilor de reparaţii curente şi capitale la drumurile forestiere Utilaje pentru executarea lucrărilor 111 .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX Indicativ ID – 001 – 15 Indici privind consumul de carburanţi.

aprobate prin Ordinul nr. 2002: Instrucţiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod – indicativ AND 522-2002. 1997a: Hotărârea de Guvern nr.T. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. publicat în Buletinul tehnic rutier. anul II. xxx. 2004: Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide cu deflectograful LACROIX şi deflectometrul cu pârghie tip BENKELMAN – indicativ CD 31 – 2002. 8. xxx. 619/23. 7. 2. xxx. xxx. aprobate prin Ordinul MMPS nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.10. xxx. cu modificările şi completările ulterioare. 10/1995 privind calitatea în construcţii. cu modificările şi completările ulterioare. 1982: Norme de protecţia muncii specifice activităţii de construcţii – montaj pentru transporturi feroviare. xxx. xxx. 10. 1997b: Ordonanţa Guvernului nr. 1998: Norme generale de protecţia muncii. rutiere şi navale. cu modificările şi completările ulterioare. 11. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. pădurilor şi protecţiei mediului nr.1999.2002.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 REFERINŢE 1. aprobat prin Ordinul nr. 4. 19/17.01. 112 . 1999: Normativ pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor forestiere. xxx. xxx. nr. 578/1998. 6. februarie 2004. 560 / 21. aprobat prin Ordinul ministrului apelor. 2. aprobate prin Ordinul M. 5. 9/1982. 766/1997 privind obligaţiile proprietarilor şi administratorilor de construcţii rezultate prin urmărirea comportării lor în timp. 2008: Legea 46/2008 – Codul Silvic.06. xxx. xxx. 2006: Legea nr. 1994: Hotărârea de Guvern nr. cu modificări şi completările ulterioare. 9. precum şi reglementarea circulaţiei pe aceste drumuri. nr.2003. 3. 1995: Legea nr.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 12. STAS 183 / 95: Îmbrăcăminţi rutiere din beton de ciment în cofraje fixe. STAS 174 – 1. 14. 13. Prescripţii tehnice. STAS 1948 – 71: Stâlpi de drumuri şi parapete. Terminologie. Prevenirea şi remedierea degradărilor de îngheţ – dezgheţ. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Condiţii tehnice de calitate. aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.05. 23. 20. 19. STAS 2914 / 99: Terasamente. Normativ NE 012 / 99: Cod de practică pentru execuţia elementelor din beton armat şi precomprimat. xxx. SR 4032/1 – 2000: Lucrări de drumuri. STAS 6400 / 84: Strat de bază şi fundaţii la drumuri. Normativ CD 125 / 87: Execuţia mecanizată a terasamentelor de drumuri. 2011: Normativ privind proiectarea drumurilor forestiere PD – 003 – 11. 113 . xxx. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice.2 / 97: Îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald. 1374 / 04. 21. STAS 2916 – 73: Protejarea taluzelor şi şanţurilor de scurgerea apelor. 17. 15. nr. 2008: H. STAS 1709/2 – 90: Acţiunea fenomenului de îngheţ – dezgheţ la lucrările de drumuri. 18.G. 16. Condiţii tehnice de calitate.2012. Condiţii tehnice de calitate. 22.

N. Braşov. V. OLTEANU.. Braşov.. Universitatea Transilvania din Braşov. I. IGNEA GH. 5. V. DERCZENI. ALEXANDRU. Editura Tridona. BEREZIUC. Editura Lux Libris. Editura Universităţii Transilvania din Braşov. Teză de doctorat. Editura Universităţii Transilvania. CIOBANU. CIOBANU. Editura Infomarket. 10. 397 p. 3. construcţia şi întreţinerea drumurilor forestiere.. 1987: Reţele de drumuri forestiere. 6.. N. 7. OLTEANU. Editura Lux Libris. 2008: Drumuri forestiere.. V. CIOBANU. 11. V.. Olteniţa.. 2003: Utilaje pentru construcţii. 1981: Drumuri forestiere. D. 1998: Cercetări privind utilizarea geogrilelor la consolidarea părţii carosabile a drumurilor forestiere amplasate în terenuri argiloase. V.... I.. Bucureşti. R. R. 12. 8. 2000: Construcţia şi întreţinerea drumurilor forestiere. R. 2008: Elemente pentru fundamentarea normativului de proiectare a drumurilor forestiere. Braşov... ALEXANDRU. V.. SBERA. OLTEANU... Editura Orator. Braşov..V.. ALEXANDRU. OPREA. Editura Universităţii Transilvania din Braşov.. 13. ALEXANDRU. Braşov. POP. Editura Tehnică.. N. 114 . Editura Universităţii Transilvania din Braşov. CIOBANU. CIOBANU. BEREZIUC. V. Elemente generale. 9. Proiectarea drumurilor forestiere. R.. 2004: Tehnologia exploatării lemnului.V. BEREZIUC. OPRIŢA.. Editura Didactică şi Pedagogică. 2006: Ghid pentru proiectarea. 2. Bucureşti. 1998: Exploatarea pădurilor. IGNEA. Editura Ceres. ABRUDAN. Gh. Bucureşti. D. BEREZIUC.. BEREZIUC. I. A. V. 1989: Drumuri forestiere. R.. R. 4. V.. 1997: Ergonomie...NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 BIBLIOGRAFIE 1. I. 1999: Utilaje şi instalaţii pentru construcţii forestiere. Reţele de drumuri forestiere. CIUBOTARU. ALEXANDRU.

P.... 2 / 2009. 2009: Aspecte economice privind accesibilizarea fondului forestier în România.. 1 / 2009. Articol publicat în revista Pădurea şi viaţa nr. ŞLINCU. N.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 14. OPRIŞA. VICĂ. 15. I. OPRIŞA. N. C. 115 . DOBRE. 2009: Necesitatea dezvoltării şi reabilitării reţelei de drumuri forestiere. Articol publicat în revista Meridiane Forestiere nr.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE ANEXE 116 Indicativ ID – 001 – 15 .

Întreţinerea sau completarea înierbărilor la taluzuri . repararea sau completarea drenurilor .Întreţinere şi reparaţii locale la lucrările de apărare – consolidare (ziduri de sprijin.Întreţinere şi reparaţii locale la podeţe . de căptuşire) . crengi etc.Curăţirea (desfundarea).Curăţirea.Deplasarea pământului provenit din curăţirea şanţurilor şi a rigolelor de scurgere a apei în afara platformei drumului . anrocamente etc. ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR 1. executate manual (în zonele de racordare cu podeţe) .Întreţinere şi reparaţii izolate la consolidările antierozionale (cleionaje.Săparea de rigole sau canale locale pentru descărcarea şanţurilor de scurgere .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa I NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINER (L.Rănguirea şi îndepărtarea blocurilor de stâncă şi a bolovanilor instabili .Nivelarea şi politura taluzurilor pe zonele de debleu erodate .Degajarea platformei de crengi. pinteni.Completarea terasamentelor surpate pe zonele de rambleu . . . tufişuri.Întreţinere şi reparaţii parţiale la lucrările de apărări de maluri şi de regularizare a cursurilor de apă (gabioane. tăierea cavalierilor şi îndepărtarea pământului în afara platformei sau aplanarea pe zonă.Drenarea apei din infiltraţii de coastă sau a celei din corpul drumului pe zonele cu burduşiri . gărduleţe) .Întreţinerea. a resturilor de exploatare etc.Curăţirea şi profilarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apei . a potmolului adus de viituri sau a materialului provenit din eroziunea taluzurilor.Asanarea locală a zonelor mlăştinoase . repararea sau executarea izolată a pragurilor de rupere a pantei la şanţurile de scurgere .1.Curăţirea şi desfundarea de podmol a podeţelor şi camerelor de cădere .Tăierea şi îndepărtarea de pe zona drumului a vegetaţiei care obturează vizibilitatea (arbuşti. completarea sau refacerea lor pe porţiunile deteriorate etc. repararea sau completarea casiurilor . decolmatarea şi reprofilarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apei. crengi etc.Curăţirea.Curăţirea taluzurilor de pietre.) .) 117 manual şi mecanizat permanent manual şi mecanizat imediat manual şi mecanizat permanent manual permanent mecanizat manual şi mecanizat manual şi mecanizat permanent manual la nevoie manual manual manual manual la nevoie imediat permanent permanent manual permanent manual manual manual manual manual manual permanent la nevoie la nevoie imediat la nevoie imediat manual la nevoie manual de 2 ori / an manual la nevoie manual la nevoie manual la nevoie permanent la nevoie . pietre sau blocuri de piatră desprinse din taluzuri sau de pe versanţi . arbori căzuţi.) . căşiţe. Lucrări comune tuturor drumurilor a) lucrări pentru menţinerea condiţiilor de circulaţie .Întreţinerea şi repararea acostamentelor (curăţirea sau cosirea vegetaţiei erbacee.Curăţirea părţii carosabile şi înlăturarea de pe platformă a noroiului.) LA DRUMURILE FORESTIERE Specificarea lucrărilor Modul de execuție 0 1 Periodicitatea sau termenul executării lucrării 2 1.Executarea de gărduleţe de protecţie antierozională pe taluzuri .I.

2.Completarea cu mixtură asfaltică sau mortar bituminos a zonelor părţii carosabile ce prezintă lăsături sau tasări de margine şi reperarea denivelărilor manual la nevoie manual şi mecanizat la nevoie manual la nevoie manual la nevoie manual la nevoie mecanizat anual mecanizat la nevoie manual la nevoie 1.Marcarea cu jaloane a extremităţilor platformei drumului.Confecţionarea sau procurarea bornelor de circulaţie şi a stâlpilor . ale şirurilor de parapeţi.Revizii curente pentru supravegherea stării drumurilor şi podurilor .Nivelarea şi politura părţii carosabile pentru asigurarea planeităţii .Vopsirea indicatoarelor de circulaţie .Revizii periodice speciale pentru constatarea stării tehnice şi verificarea lucrărilor .Aşternerea de criblură pe zonele stratului de îmbrăcăminte cu bitum în exces (exudate) . prin aruncare cu lopata 1 2 – imediat – de 4 – 6 ori / an – de 2 ori / an – de 2 ori / an manual la nevoie manual la nevoie manual manual manual manual la nevoie la nevoie la nevoie de 2 – 5 ori manual odată / an manual odată / an mecanizat la nevoie manual la nevoie .Întreţinerea tratamentelor bituminoase după execuţie prin readucerea criblurii aruncate lateral pe partea carosabilă a drumului . hectometrice.Confecţionarea sau procurarea bornelor kilometrice şi hectometrice . podurilor şi zidurilor de sprijin pentru reperarea acestora pe timpul deszăpezirilor .Aducerea acostamentelor la profil.Aşternerea materialelor antiderapante pe sectoarele de drum cu declivitate.Aprovizionarea materialelor antiderapante necesare combaterii poleiului pe sectoarele de drum cu declivitate . apără – roată. hectometrice şi apără – roată .Recondiţionarea sau înlocuirea indicatoarelor de circulaţie.Deszăpezirea drumurilor având grosimea stratului de zăpadă de maximum 50 cm manual şi mecanizat . inclusiv plantarea stâlpilor . inclusiv corectarea lor pe porţiunile denivelate 118 .Evaluarea stării tehnice şi urmărirea comportării drumurilor în circulaţie b) lucrări pentru siguranţa circulaţiei .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa I (continuare) 0 . badijonarea şi colmatarea cu mastic bituminos a crăpăturilor . Lucrări specifice drumurilor cu îmbrăcăminţi bituminoase .Aprovizionarea materialelor pietroase pentru întreţinere (încărcare şi transport) .Recondiţionarea sau înlocuirea bornelor kilometrice. a podeţelor.Înlocuirea parapeţilor sau a liselor avariate .Văruirea accesoriilor suprastructurii (bornelor kilometrice.Curăţirea şi desfundarea şanţurilor de zăpadă şi gheaţă pentru evacuarea apei manual manual şi mecanizat după fiecare cădere mai abundentă de zăpadă la nevoie la nevoie 1. parapeţi etc.3. Lucrări specifice drumurilor împietruite .Decaparea zonelor cu burduşiri a îmbrăcăminţii şi refacerea lor prin completare cu agregate şi liant sau mixtură asfaltică .Tăierea şi îndepărtarea gheţii de pe partea carosabilă .Repararea gropilor izolate de pe suprafaţa carosabilă prin plombări cu material bitumat.) a coronamentelor la podeţe c) lucrări pentru combaterea efectelor iernii .Intervenţii operative cu echipe mobile pentru remedieri urgente în caz de calamităţi .

Curăţirea şi ungerea aparatelor de reazem .Greblarea pietrei alergătoare şi readucerea ei pe partea carosabilă a drumului . urmată de o compactare .Curăţirea rosturilor degradate şi colmatarea lor 2. coronamente. inclusiv compactarea zonelor reparate .Remedierea degradărilor survenite în partea carosabilă (calea pe pod) manual şi mecanizat la nevoie manual manual manual periodic la nevoie la nevoie imediat imediat imediat la nevoie periodic 2. buşteni sau alţi flotanţi şi de gheaţă a albiei râului sub pod . acestea au următoarele sensuri: .Înlocuirea sau reparaţia unor elemente la suprastructura din lemn a manual imediat podurilor pentru evitarea accidentelor Notă: 1. 119 .prin noţiunea „permanent” se înţelege că lucrarea are caracter continuu şi se execută în mod susţinut. ziduri întoarse.Reparaţii locale la părţile din zidărie ale infrastructurii manual la nevoie . refacerea zonelor ce prezintă burduşiri. în zona podului.prin noţiunea „la nevoie” se înţelege că lucrarea se execută pe măsura ivirii necesităţii.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa I (continuare) 0 . În ceea ce priveşte noţiunile utilizate pentru indicarea periodicităţii sau a termenului de executare a lucrărilor (coloana 2). ÎNTREŢINEREA PODURILOR 2.2.Reprofilarea stratului de îmbrăcăminte sau de uzură. radiere etc. Lucrări specifice podurilor de lemn sau mixte .Reparaţii izolate la spargheţuri sau la elementele infrastructurii din lemn manual permanent .Desfundarea gurilor de scurgere şi îndepărtarea apei ce stagnează pe cale sau pe trotuare .Completări izolate la terasamente în rampele podurilor şi săpături pentru amenajarea albiei sub pod .3.Reparaţii la tencuieli la suprastructură şi infrastructură . manual şi mecanizat manual şi mecanizat manual manual şi mecanizat manual manual permanent .Curăţirea de răgălii.Spargerea gheţii (numai cu exploziv) în zona podului .Îndepărtarea din albie.Aşternerea de agregate mărunte (nisip. ori de câte ori se consideră oportună. care împiedică scurgerea normală a apei .Reprofilarea stratului de îmbrăcăminte prin scarificare şi adaos de materiale pietroase pe porţiunile uzate. Lucrări specifice podurilor din beton sau zidărie .1. aripi. savură) pentru protejarea îmbrăcăminţilor din macadam pe sectoarele unde acestea prezintă uzuri la suprafaţă 1 2 mecanizat la nevoie mecanizat la nevoie manual permanent manual la nevoie manual şi mecanizat la nevoie manual permanent 2. .Impregnarea cu substanţe antiseptice sau ignifuge a elementelor din manual periodic lemn .Strângerea buloanelor sau baterea penelor manual periodic . a depozitelor de materiale aduse de viituri. Lucrări comune tuturor podurilor . Periodicitatea efectuării lucrărilor se defineşte ca fiind intervalul de timp la care se intervine cu lucrarea respectivă pe acelaşi drum sau sector de drum pe durata unui an calendaristic.Întreţinere şi reparaţii izolate la lucrările de apărare a podurilor . 2. fără scarificare şi fără compactare .Reprofilarea părţii carosabile prin plombarea gropilor izolate şi nivelarea făgaşelor cu material pietros.Întreţinere şi reparaţii izolate la parapeţi şi trotuare. în tot timpul anului.

Amenajările şi întreţinerea baracamentelor de şantier pentru cazarea muncitorilor. 3. a carburanţilor. . precum şi al deszăpezirilor cu grosimea stratului de zăpadă mai mare de 50 cm. adăpostirea utilajelor etc.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 . păstrarea uneltelor şi sculelor de lucru.prin noţiunea „periodic” se înţelege că lucrarea se execută la anumite intervale. În cazul unor viituri care depun podmol în volum mai mare de 100 m3 / km sau ale ebulmenţilor cu volume de peste 250 m3 / km.prin noţiunea „imediat” se înţelege că lucrarea se execută cât mai repede posibil după constatarea situaţiei. 4. 120 . în urma constatărilor făcute cu ocazia reviziilor tehnice. depozitarea materialelor. lucrările se consideră ca fiind accidentale. se execută în cadrul lucrărilor de întreţinere a drumurilor din aceleaşi fonduri.

Repararea şi executarea izolată a lucrărilor de consolidări antierozionale (cleionaje.Lucrări de proiectare. resturi de exploatare. a bornelor kilometrice şi hectometrice deteriorate .C. REPARAREA CURENTĂ A DRUMURILOR 1.Lucrări de verificare a capacităţii portante. materiale provenite din eroziunea taluzurilor. prin executarea de pereuri. și anume: • curăţirea platformei de podmol. crengi.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa II NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR DE REPARAŢII CURENTE (R. inclusiv rectificări locale în plan. şanţuri de gardă etc.Îmbunătăţirea vizibilităţii.Consolidări de taluzuri. care nu mai prezintă siguranţă în exploatare . respectiv dirijarea apei în afara zonei drumului .Repararea. refaceri şi executări parţiale de drenuri . profil longitudinal şi transversal al traseului existent . cu sau fără praguri de fund. arbori căzuţi etc. pietre.Completări.Consolidarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere în zonele cu pantă mare unde se pot produce eroziuni (peste 5 – 6%).Repararea şi executarea zidurilor de sprijin de căptuşire pe porţiuni limitate (maxim 20 m) . Lucrări comune tuturor drumurilor a) lucrări pentru menţinerea condiţiilor de circulaţie .) .Reparaţii la podeţe şi refacerea parţială a elementelor deteriorate. recensământ şi statistică periodică .Repararea sau refacerea parapeţilor pe lungimi reduse .) LA DRUMURILE FORESTIERE Specificarea lucrărilor 0 Modul de lucru 1 1. amplasate la distanţe variabile.Repararea.1.Repararea şi executarea izolată a lucrărilor de apărare a drumurilor (apărări de maluri de volum mic.Executarea de şanţuri şi rigole noi pentru scurgerea apelor. dar de amploare mai mare. înierbări şi plantaţii . revopsirea sau înlocuirea indicatoarelor de semnalizare rutieră. cercetare şi de asistenţă tehnică privind întreţinerea şi reparaţia drumurilor .Lucrări comune prevăzute și la întreținere. în zonele cu apă în permanenţă. bolovani.Captarea izvoarelor de coastă şi drenarea acestora. completarea şi refacerea totală a lucrărilor de corectare a torenţilor destinate protejării drumului . corecţii locale de albii. în funcţie de panta şanţului şi natura terenului . • curăţirea şi reprofilarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor. inclusiv îndepărtarea materialelor în afara platformei drumului • repararea şi completarea terasamentelor • tăierea cavalierilor şi îndepărtarea pământului • curăţirea şi desfundarea de podmol a podeţelor şi camerelor de cădere • asanarea zonelor mlăştinoase şi consolidarea terasamentelor pe aceste zone b) lucrări pentru siguranţa circulaţiei . gărduleţe) . inclusiv lucrări pentru descărcarea acestora .Amenajări de staţii de încrucişare şi locuri (platforme) de întoarcere 121 manual şi mecanizat manual manual manual manual manual şi mecanizat manual manual manual manual – manual manual şi mecanizat mecanizat manual şi mecanizat manual şi mecanizat manual manual manual şi mecanizat manual manual manual şi mecanizat .

Repararea şi completarea spargheţurilor sau executarea de spargheţuri noi . se pot executa amenajări de baracamente de şantier sau reparaţia celor existente.2.Protejarea căii pe pod prin executarea de covoare asfaltice. Lucrări specifice drumurilor împietruite . denivelărilor etc. simple sau duble. urmată de compactarea (cilindrarea) suprafeţei carosabile .Reparaţii şi refaceri la lucrările de apărare a podurilor .3.Compensarea parţială a uzurii stratului de îmbrăcăminte prin reprofilare. Periodicitatea lucrărilor de reparaţii curente la drumurile forestiere este indicată în normele din Anexa V şi Anexa XXIX.Aprovizionarea bitumului şi criblurii .Repararea gropilor şi executarea nivelărilor pe suprafeţe discontinui cu mixtură asfaltică .Refacerea sau repararea căii pe pod (cu mixturi asfaltice sau tratamente bituminoase) 2.Impermeabilizarea locală a împietruirilor existente prin tratamente bituminoase.Executarea de tratamente bituminoase. iar pentru poduri în Anexa VI din acest normativ. pe suprafeţe întinse. etanşare sau crearea rugozităţii .Repararea degradării stratului de îmbrăcăminte pe suprafeţe continui prin tratamente superficiale sau cu macadam penetrat 1.Aprovizionarea materialelor pietroase pentru operaţii curente (încărcare şi transport) . 3. prin plombări cu agregate bitumate. Lucrări specifice drumurilor cu îmbrăcăminţi bituminoase .3. Drumurile şi podurile la care se execută reparaţii curente nu vor fi cuprinse în programul lucrărilor de întreţinere în anul respectiv. a şapei de protecţie şi a rosturilor de dilataţie .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa II (continuare) 0 1. macadam penetrat sau tratamente bituminoase 1 mecanizat manual şi mecanizat manual şi mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat manual manual manual manual manual manual manual manual şi mecanizat manual manual manual manual şi mecanizat Notă: 1. Lucrări specifice podurilor din beton sau zidărie . 2. inclusiv recuperarea materialelor . completarea sau refacerea parţială a infrastructurii şi suprastructurii .Verificarea şi încercarea podurilor existente 2. Lucrări specifice podurilor de lemn sau mixte .2.Repararea sau refacerea parţială a unor elemente de suprastructură şi infrastructură .Reparaţii şi refaceri la sferturile de con sau aripile podului . cu scarificarea părţii carosabile pe o adâncime de 5…7 cm şi adaos de material pietros pe porţiunile deficitare în volum de 100…180 m3 / km.Înlocuirea aparatelor de reazem deteriorate . 122 .1.Refacerea şapei hidrofuge.Desfiinţări şi demolări de poduri. Lucrări comune tuturor podurilor .Repararea.Repararea gropilor. la îmbrăcăminţi bituminoase pentru regenerare. REPARAREA CURENTĂ A PODURILOR 2. precedate de scarificare şi reprofilare a părţii carosabile 2.Reparaţia elementelor de rezistenţă la infrastructură şi suprastructură . pe suprafeţe discontinui. constând din stropiri cu bitum şi aşterneri succesive de criblură sau split . Din cota de organizare de şantier prevăzută în devizele pentru reparaţii curente.

de corectare a albiei cursurilor de apă. drenuri. • curăţirea şi reprofilarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor.Executarea de şanţuri şi rigole noi pentru scurgerea apelor.Repararea şi executarea izolată a lucrărilor de apărare a drumurilor (apărări de maluri de volum mic.Consolidarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere în zonele cu pantă mare unde se pot produce eroziuni (peste 5 – 6%). . resturi de exploatare.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa III NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR DE REPARAŢII CAPITALE (R. refaceri sau completări la podeţe.Completări.1. drenarea apei pe sectoarele de drum care prezintă burduşiri sau văluriri etc. şanţuri de gardă etc.) LA DRUMURILE FORESTIERE Specificarea lucrărilor 0 Modul de execuția 1 1. și anume: • curăţirea platformei de podmol.Repararea. înierbări şi plantaţii . în funcţie de panta şanţului şi natura terenului . pietre. corecţii locale de albii.Refacerea parţială a corpului drumului . recensământ şi statistică periodică . supralărgirea şi supraînălţarea curbelor. prin executarea de pereuri. inclusiv apărările de maluri necesare .Lucrări de verificare a capacităţii portante. completarea şi refacerea totală a lucrărilor de corectare a torenţilor destinate protejării drumului .Lucrări de proiectare. Lucrări comune tuturor tipurilor de drumuri forestiere .) .Completarea terasamentelor surpate sau erodate.Reparaţii. camere de cădere. ziduri de sprijin. lucrări de protecţie a drumurilor (de corectare a torenţilor. care nu mai prezintă siguranţă în exploatare . cu sau fără praguri de fund. în zonele cu apă în permanenţă. cercetare şi de asistenţă tehnică privind întreţinerea şi repararea drumurilor . respectiv dirijarea apei în afara zonei drumului .) . dar de amploare mai mare. amplasate la distanţe variabile. refaceri şi executări parţiale de drenuri . crengi. bolovani.Recondiţionarea şi îmbunătăţirea traseului prin lărgirea locurilor înguste.Captarea izvoarelor de coastă şi drenarea acestora. de apărare a malurilor etc. materiale provenite din eroziunea taluzurilor.K.Consolidări de taluzuri. gărduleţe) . inclusiv îndepărtarea materialelor în afara platformei drumului • repararea şi completarea terasamentelor • tăierea cavalierilor şi îndepărtarea pământului 123 manual şi mecanizat manual şi mecanizat manual şi mecanizat manual şi mecanizat manual şi mecanizat manual manual manual manual manual şi mecanizat manual manual manual manual – manual manual şi mecanizat mecanizat manual şi mecanizat manual şi mecanizat . REPARAREA CAPITALĂ A DRUMURILOR 1.Repararea şi executarea zidurilor de sprijin de căptuşire pe porţiuni limitate (maxim 20 m) .Repararea şi executarea izolată a lucrărilor de consolidări antierozionale (cleionaje.Reparaţii la podeţe şi refacerea parţială a elementelor deteriorate. inclusiv lucrări pentru descărcarea acestora . arbori căzuţi etc.Lucrări comune prevăzute și la întreținere.

Repararea sau refacerea parţială a unor elemente de suprastructură şi infrastructură .Impermeabilizarea împietruirilor existente prin tratamente bituminoase sau executarea unui nou strat de îmbrăcăminte după procedeul penetrării cu bitum cald sau cu emulsii bituminoase (macadam penetrat sau semipenetrat) mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat 2. Lucrări comune tuturor podurilor .Înlocuirea aparatelor de reazem deteriorate . profil longitudinal şi transversal al traseului existent . balast de râu. Lucrări specifice drumurilor cu îmbrăcăminţi bituminoase . Lucrări specifice podurilor din lemn sau mixte .Refacerea sau repararea căii pe pod (cu mixturi asfaltice sau tratamente bituminoase) manual şi mecanizat manual manual manual şi mecanizat 2. urmată de reprofilare şi compactare a stratului respectiv .Compensarea totală a uzurii fizice prin executarea unui nou strat de îmbrăcăminte din macadam ordinar.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa III (continuare) 0 • curăţirea şi desfundarea de podmol a podeţelor şi camerelor de cădere • asanarea zonelor mlăştinoase şi consolidarea terasamentelor pe aceste zone .Reparaţia elementelor de rezistenţă la infrastructură şi suprastructură .2.Readucerea podurilor din lemn sau mixte la starea iniţială prin repararea sau reconstruirea elementelor de rezistenţă . a bornelor kilometrice şi hectometrice deteriorate . piatră spartă poligranulară sau balast concasat.Executarea de regularizări şi apărări de maluri.Aprovizionarea materialelor pietroase (încărcare şi transport) .Refacerea stratului de îmbrăcăminte prin executarea unui nou strat din acelaşi fel de material ca şi stratul vechi sau material de calitate mai bună (macadam penetrat.2. a şapei de protecţie şi a rosturilor de dilataţie .1.Reparaţii şi refaceri la lucrările de apărare a podurilor .3.) pe toată lungimea drumului mecanizat 1.Repararea sau refacerea parapeţilor pe lungimi reduse . în amonte şi aval de pod. REPARAREA CAPITALĂ A PODURILOR 2. pe lungimile necesare asigurării scurgerii normale a apei . adăugarea de materiale pietroase în volum de 225 – 300 m3 / km pentru compensarea uzurii de 50 – 75% din suprafaţa carosabilă.3. Lucrări specifice podurilor din beton sau zidărie .Reparaţii şi refaceri la sferturile de con sau aripile podului .Repararea.Refacerea stratului de îmbrăcăminte sau de uzură prin scarificarea împietruirii existente. completarea sau înlocuirea unor elemente de rezistenţă . în volum de 300 – 400 m3 / km . revopsirea sau înlocuirea indicatoarelor de semnalizare rutieră. covoare asfaltice etc.Amenajări de staţii de încrucişare şi locuri (platforme) de întoarcere 1 manual manual manual şi mecanizat manual manual manual şi mecanizat 1.Înlocuirea unor elemente din lemn cu elemente prefabricate din beton armat (în cazurile în care infrastructura este din beton sau zidărie şi expertiza tehnică a infrastructurii permite înlocuirea respectivă) 124 manual mecanizat .Consolidarea infrastructurii şi suprastructurii podurilor de orice lungime prin refacerea.Refacerea şapei hidrofuge. Lucrări specifice drumurilor împietruite .Verificarea şi încercarea podurilor existente manual şi mecanizat manual manual manual manual manual 2. inclusiv rectificări locale în plan.Îmbunătăţirea vizibilităţii.

Repararea şi completarea spargheţurilor sau executarea de spargheţuri noi . inclusiv recuperarea materialelor . prevăzută în devizele din documentaţiile de execuţie ale acestor lucrări. completarea sau refacerea parţială a infrastructurii şi suprastructurii . 2. se pot executa sau repara baracamentele de şantier. 125 .Repararea.Protejarea căii pe pod prin executarea de covoare asfaltice. 3. Drumurile forestiere şi podurile la care se execută reparaţii capitale nu vor fi prevăzute în programul lucrărilor de întreţinere sau reparaţii curente în anul respectiv.Desfiinţări şi demolări de poduri.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa III (continuare) 0 . Din cota de organizare de şantier. macadam penetrat sau tratamente bituminoase 1 manual manual manual manual şi mecanizat Notă: 1 Periodicitatea lucrărilor de reparaţii capitale la drumurile forestiere şi la podurile de pe acestea este indicată în Anexa V şi Anexa VI din acest normativ.

Amenajarea platformei de lucru la baza carierei.Rănguirea frontului de lucru după explozie .3. anrocamente şi piatra pentru concasare) . excavaţii miniere. în special a materialelor antiderapante (savură) şi reîncărcarea lor pentru transportul la locul de punere în lucru mecanizat manual şi mecanizat 2.Amenajarea accesului la carieră şi a locurilor de depozitare a materialelor pietroase . PRODUCEREA PIETREI SPARTE ÎN CARIERE AMENAJATE 1. derocări la trasee de drumuri.Crearea condiţiilor de acces şi de extragere a pietrei brute din grohotişuri. PRODUCEREA PIETREI SPARTE DIN MATERIALE PROVENITE DIN ALTE SURSE DECÂT CARIERE AMENAJATE 2. inclusiv asigurarea baracamentelor şi amenajarea locurilor pentru amplasarea utilajelor . Concasarea pietrei brute în cariere amenajate . în mijloace de transport auto . fie din halde.1. deşeuri din cariere vechi. Extragerea pietrei brute în cariere amenajate . din halde de steril.2. conducte şi canale de aducţiune. Extragerea pietrei brute provenite din alte surse decât cariere amenajate . 126 manual şi mecanizat .Încărcarea pietrei sparte.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa IV NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR DE PRODUCERE A MATERIALELOR PIETROASE PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Specificarea lucrărilor 0 Modul de execuție a lucrării 1 1.Evacuarea agregatelor concasate şi depozitarea lor în halde. Manipularea agregatelor concasate produse în cariere amenajate .Apropierea pietrei brute la concasor sau locul de încărcare manual manual şi mecanizat 1. inclusiv a treptelor de lucru pe parcursul exploatării .Spargerea blocurilor mari de stâncă rezultate din explozii manual şi mecanizat manual şi mecanizat mecanizat manual şi mecanizat mecanizat manual (cu pirotehnice) manual manual (sau cu pirotehnice) .Organizarea exploatării în carieră.Depozitarea pietrei sparte în depozite intermediare.Separarea pietrei brute după destinaţie (piatră brută de dimensiuni mari pentru zidării. bolovani etc.Descopertarea stâncii pe zona de lucru şi înlăturarea sterilului (dacă este cazul) .Concasarea pietrei şi selectarea ei pe sorturi . aprinderea) .Alimentarea concasorului cu piatră brută cu dimensiuni sub 20 cm . fie direct de la concasor.Derocarea stâncilor cu explozivi (încărcarea găurilor de mină cu explozivi.Forarea găurilor de mină pentru extragerea pietrei .1. pe sorturi manual şi mecanizat mecanizat mecanizat 1.

executându-se operaţiile de lucru de la pct. deşeuri din cariere vechi.idem pct. fie prin excavare directă.3. PRODUCEREA MATERIALELOR ÎN BALASTIERE 3.Concasarea prundişului şi balastului cu granulaţie grosieră pentru a se obţine materialul pietros cu dimensiuni corespunzătoare. excavaţii miniere. 1. Concasarea pietrei brute provenite din alte surse decât cariere amenajate .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa IV (continuare) 0 . Concasarea pietrei brute în cariere amenajate mecanizat 3.Decopertarea stratului util şi înlăturarea nămolului. Manipularea agregatelor concasate produse în cariere amenajate 3. Manipularea materialelor aluvionare .1. (dacă este cazul) . concomitent cu excavarea lui din balastieră .Încărcarea balastului de râu în mijloace de transport.3. Extragerea materialelor aluvionare .Încărcarea materialelor concasate din haldă în mijloace de transport . Concasarea materialelor aluvionare grosiere .Excavarea materialelor aluvionare. fără o mobilizare prealabilă mecanizat mecanizat mecanizat 3. 1. 1.2. resturilor vegetale etc. pământului.idem pct.2.Extragerea pietrei brute din sursele locale (grohotişuri.) şi apropiatul sau transportul la locul de concasare 1 manual şi mecanizat 2. Concasarea pietrei brute în cariere amenajate 2. halde de steril.Amenajarea accesului în balastieră şi a locurilor de depozitare a materialelor . derocări la diverse trasee.Depozitarea balastului sau a materialelor concasate în depozite intermediare şi reîncărcarea lor pentru transport la locul de punere în lucru 127 mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat . Manipularea agregatelor concasate .2.Încărcarea balastului de râu în mijloace de transport din grămezi provenite prin excavarea anticipată cu excavatorul sau mobilizare şi adunat cu buldozerul .3. fie prin mobilizare şi adunat în grămezi sau cordoane. bolovani etc.2.

macadam Împietruiri simple cu balast Împietruiri simple cu piatră spartă Varianta ciclurilor de reparaţii ce se aplică 3 Uniform cu 1 interval RC Uniform cu 1 interval RC Uniform cu 1 sau 2 intervale RC Uniform cu 1 sau 2 intervale RC Uniform cu 1 sau 2 intervale RC Uniform cu 2 intervale RC Variabil cu 1 interval RC Variabil cu 1 sau 2 intervale RC Uniform cu 1 interval RC Uniform cu 1 sau 2 intervale RC Variabil cu 1 interval RC Variabil cu 1 interval RC 128 Durata efectivă a ciclului de reparaţii (ani) Durata medie a unui ciclu (ani) Nr.3 7 6 .7 10 5 7 14 7 14 7 6 6 12…18 6 16. macadam ordinar sau protejat Împietruiri cu balast sau piatră spartă.7 11 5 5 15 5 15 13 6 5…7 10…14 6.2 12. intervenţii pe perioada de producţie cu: R.K.7 11 5 5…7 10…14 6.5 8 7 5…7 10…21 6.C. 4 5 6 7 5 10 5 10 10 9 6 12 6 12 9 7 5 10…15 5 14.2 16. R. R. macadam ordinar protejat sau asfaltic Îmbrăcăminţi bituminoase Împietruiri.2 12.C.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa V NORME PRIVIND PERIODICITATEA LUCRĂRILOR DE REPARAŢII CURENTE ŞI CAPITALE LA REŢEAUA DE DRUMURI 1 50 000 – 75 000 25 000 – 50 000 II Principale I Magistrale peste 75 000 0 Trafic net anual (t) Categoria drumului FORESTIERE Tipul de îmbrăcăminte rutieră 2 Împietruiri simple şi macadam ordinar sau protejat Îmbrăcăminți bituminoase sau macadam asfaltic Împietruiri simple şi macadam ordinar protejat Împietruiri simple şi macadam ordinar sau protejat Îmbrăcăminţi bituminoase Îmbrăcăminţi de orice tip Împietruiri.C.1 14.K.5 8 7 6..3 13 6 6 12 6 12 9 7 6 12…18 6 16.8 12…16 7. R. 8 9 R. R.K.

se acordă o prelungire a ciclurilor de RC şi RK cu 20 – 25%.1 20 9 4 6…8 18…24 7. În cazul drumurilor forestiere pe care traficul este foarte redus (sub 2 vehicule fizice / zi) sau a celor pe care circulaţia se desfăşoară sporadic.7 10 5 5…7 15…21 6.2 18 10 5 7 14…21 7. 129 .1 20 9 4 6…8 12…24 7.1 20 9 4 7 21 7 21 9 4 6…8 12…24 7. rotunjită în ani întregi. macadam Împietruiri simple cu balast Împietruiri simple cu piatră spartă Îmbrăcăminţi de orice tip 3 Uniform cu 2 intervale RC Variabil cu 1 sau 2 intervale RC Variabil cu 2 interval RC Uniform cu 1 sau 2 intervale RC Uniform cu 2 intervale RC Variabil cu 1 sau 2 intervale RC Variabil cu 2 intervale RC Variabil cu 1 sau 2 intervale RC Variabil cu 2 intervale RC Variabil cu 2 intervale RC 4 5 6 7 8 9 6 18 6 18 11 5 5…7 10…21 6. ciclurile de reparaţii curente şi reparaţii capitale se prelungesc cu durata cumulată a perioadei cât acestea nu au fost circulate. Pentru drumurile temporar necirculate.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa V (continuare) 0 1 2 5 000 – 25 000 sub 5 000 III Secundare II Principale Îmbrăcăminţi de orice tip Împietruiri cu balast.3 25 8 3 Notă: 1. exprimat în ani.1 20 9 4 6…8 18…24 7. Ciclul de reparaţie capitală sau durata de exploatare este timpul. 3. dintre două reparaţii capitale succesive. piatră spartă.1 20 9 4 8…9 24…27 8. până la prima reparație capitală. în intervalul ciclului de reparaţie capitală. Periodicitatea lucrărilor de reparaţii curente se defineşte ca fiind intervalul de timp în care lucrarea respectivă se repetă la acelaşi drum. respectiv timpul scurs de la punerea în funcțiune a drumului ca nou. 2.2 16.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa VI NORME PRIVIND PERIODICITATEA LUCRĂRILOR DE REPARAŢII CURENTE ŞI CAPITALE LA PODURILE ŞI PODEŢELE DALATE ŞI PE GRINZI Ciclurile reparaţiilor (ani) Nr. 3. La podurile construite integral din lemn. Pentru podurile construite din beton sau zidărie. Realizate mixt cu infrastructura din beton sau zidărie Realizate din lemn Caracteristici constructive 2 a) Suprastructura din beton b) Suprastructura din zidărie (cu bolţi) a) Suprastructura din lemn de brad b) Suprastructura din lemn de stejar a) Infrastructura şi suprastructura din lemn de brad b) Infrastructura din lemn de stejar şi suprastructura din lemn de brad c) Infrastructura şi suprastructura din lemn de stejar R. R. Realizate din beton sau zidărie 2. Infrastructura Suprastructura Infrastructura Suprastructura 3 4 5 6 12 – 15 12 – 15 36 – 45 36 – 45 10 – 12 10 – 12 30 – 36 30 – 36 10 – 12 3–4 30 – 36 6–8 10 – 12 5–6 30 – 36 10 – 12 5–6 3–4 10 – 12 6–8 7–8 3–4 14 – 16 6–8 7–8 5–6 14 – 16 10 – 12 Notă: 1. Tipuri de poduri şi podeţe dalate 0 1 1. 2. iar la podurile mixte infrastructura din beton sau zidărie are ciclul de RK cu interval de 2RC.K.C. Precizările făcute în Anexa V sunt valabile pentru reparaţiile curente şi capitale la podurile drumurilor forestiere. 130 . şi suprastructura din lemn are ciclul de RK cu un interval de 1 RC. crt. ciclul de RK cuprinde un interval de 2 RC. ciclul de RK cuprinde un interval de numai 1 RC.

"î".. Unghiurile dintre săgeţi trebuie să corespundă situaţiei reale a traseului ce se ramifică. Indicator de denumire a drumului forestier 2. cât şi denumirea drumului (cu excepţia drumurilor de legătură). Se foloseşte la toate ramificaţiile de ordinul 2 şi ordinul 3. Indicator de orientare la ramificaţii de drumuri forestiere 131 . Se amplasează pe partea dreaptă a drumului forestier. în locul de racordare a acestuia cu un drum public.. respectiv ramificaţiile de ordinul 2). importanţa fiecărui drum. de asemenea. "ţ". Se amplasează la locul de ramificaţie a două drumuri forestiere. Indicator de presemnalizare şi orientare la ramificaţii importante de drum forestier 3. în sensul de intrare pe drumul forestier. Mărimea inscripţiilor evidenţiază. Grosimea liniilor care indică direcţia de mers va fi diferită după importanţa drumului.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa VII INDICATOARE DE ORIENTARE ŞI INFORMARE SPECIFICE CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE FORESTIERE Denumirea indicatorului 0 Forma şi culoarea Locul de amplasare 1 2 Se amplasează la 15 . fără prescurtări şi cu diacritice: "ă". situate în interiorul reţelei. pentru a indica atât ramificaţia. grosimea liniilor va fi aceeaşi în cazul ramificaţiilor de drumuri de aceeaşi categorie. 1. "â". pe partea dreaptă. Denumirea drumului se scrie complet. Se foloseşte numai pentru drumurile fără ieşire. la 50 m înainte de ramificaţiile importante (drumuri de categoria I cu drumuri de categoria II-a. "ş". 30 m.

1 la toate drumurile forestiere. 6. Se amplasează pe acelaşi stâlp cu indicatoarele de la nr. Indicator pentru identificarea drumurilor forestiere La 50 . 4.. pe care circulaţia publică este interzisă... 150 m de locul unde se poate efectua manevra de întoarcere a autovehiculelor. Se montează pe acelaşi stâlp cu indicatoarele menţionate. Indicator pentru interzicerea circulaţiei publice 5. Staţie (loc) de încrucişare La 100 . 100 m de intrarea în staţia (locul) unde se pot încrucişa două autovehicule.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa VII (continuare) 0 1 2 Însoţeşte indicatorul de denumire a drumului forestier de la nr. 1 şi 3 şi serveşte la identificarea numărului de ordine al drumurilor forestiere.. Loc de întoarcere 132 . 7.

pe partea dreaptă a acestuia. 133 Se instalează la intrarea pe un drum forestier din interiorul reţelei de drumuri forestiere.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa VIII MODEL DE GRUPARE ȘI MONTARE A INDICATOARELOR PE STÂLP Se instalează la intrarea pe un drum forestier de ordinul I. . Se instalează la 20…25 m după indicatorul model „a”.

– din lemn.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa IX STÂLP DE DIRIJARE PENTRU DRUMURI FORESTIERE PARAPEŢI Tipuri de parapet uşor: a. 134 . 2. – tolă de 3 mm. b. Parapet cu glisieră metalică deformabilă: 1 – stâlp din lemn. – din beton armat.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa X BORNE KILOMETRICE ŞI HECTOMETRICE Borne kilometrice şi hectometrice din beton Borne kilometrice şi hectometrice din diverse materiale Borne kilometrice şi hectometrice din lemn 135 .

5.5 45 65 87. 136 1315 1750 [1267. TOTAL Volum de prestaţii manoperă (în ore) Întreţinere anuală Reparaţie curentă Reparaţie capitală minim mediu maxim minim mediu maxim minim mediu maxim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 62 94 72 111 150 290 460 630 26 49 72 54 74. 4.5 95 210 287. crt.5 [183] 290 [270] 270 [256] 395 [373] 520 [490] 880 [845] Notă: Cifrele din paranteză se referă la 1 km reţea de drumuri forestiere.5 60 34 62 90 110 155 200 280 432. 3.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XI INDICI PRIVIND VOLUMUL DE PRESTAŢII MANOPERĂ LA ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PENTRU 1 KM DE DRUM FORESTIER EFECTIV PARCURS Nr.5] [1690] . Procesele tehnologice şi categorii de lucrări 0 1 Lucrări comune tuturor tipurilor de drumuri Lucrări specifice drumurilor cu îmbrăcăminţi rutiere din împietruiri Lucrări specifice drumurilor cu îmbrăcăminţi rutiere bituminoase sau asfaltice Producerea materialelor pietroase în cariere Producerea agregatelor aluvionare în balastiere 1.5 585 6 10 14 20 32. 2.5 110 105 [96] 197.5 20 14 22 30 35 47.5 365 9 14.

5 1.4 8.2 8.2 5.4 11.0 3.5 3.5 14.4 6.8 8.0 6.3 4. 5.2 47.6 30.4 12.8 3.1 2.0 7.6 213.1 1.5 4.6 11.2 8.7 21.6 6.5 5.5 6.0 7. 4.5 80.8 64.8 1.2 24.7 4.0 – – – 15.5 102.8 22.0 26. 8.5 5.8 3.0 4.8 8.3 6.4 30.1 70.2 137 .8 10.1 26. 7.9 317.0 9.8 10.2 2.7 7.8 9.0 47.6 9. Felul utilajului 1 Autogreder TID IFRON Buldozer Excavator Rulou compresor static Motocompresor Concasor Autogudronator. topitor bitum şi distribuitor TOTAL Volum de prestaţii utilaje (în ore) Reparaţie curentă Reparaţie capitală Întreţinere anuală (1 intervenţie) (1 intervenţie) minim mediu maxim minim mediu maxim minim mediu Maxim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.7 11.0 6. 2.3 16.6 1. 6. crt.1 118.0 0.1 13. 9.8 97.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XII INDICI PRIVIND VOLUMUL DE PRESTAŢII UTILAJE LA ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PENTRU 1 KM DE DRUM FORESTIER EFECTIV PARCURS Nr.3 386.8 4. 3.9 51.5 5.6 1.0 125.0 1.2 30.0 10.9 5.4 6.2 19.0 3.4 58.2 1. 0 1.4 17.0 67.6 3.2 0.0 12.0 57.8 65.3 32.4 42.

Natura lucrărilor de întreţinere sau reparare a suprastructurii drumului 0 1 Combaterea poleiului cu material antiderapant (nisip. Consumul de material pietros necesar pentru: Reparaţie Reparaţie Întreţinere curentă capitală anuală (1 intervenţie) (1 intervenţie) (m3) (m3) (m3) 2 3 4 138 3…8 – – 18 … 35 – – – 90 … 130 – – – 160 … 250 – – 300 … 400 – 40 … 60 – – 30 … 40 – – – 120 … 250 . repararea sau reprofilarea parţială a stratului de împietruire cu piatră spartă sau agregate aluvionare (5 … 10 % din suprafaţa carosabilă) Reprofilarea parţială a stratului de împietruire prin scarificarea uşoară sau adâncă şi adaos de piatră spartă sau agregate aluvionare pentru compensarea parţială a uzurii şi repararea porţiunilor degradate (20 … 35 % din suprafaţa carosabilă) Reprofilarea stratului de împietruire prin scarificarea uşoară sau adâncă şi adaos de material pietros pentru compensarea totală a uzurii pe porţiuni de 50 … 75 % din suprafaţa carosabilă Executarea unui nou strat de îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă sau agregate minerale Impermeabilizarea locală a stratului de îmbrăcăminte rutieră (împietruire) existentă prin tratament superficial cu bitum Repararea parţială a stratului de îmbrăcăminte bituminoasă sau asfaltică (20 … 25 % din suprafaţa carosabilă) Impermeabilizarea sistemelor rutiere prin executarea unui strat rutier penetrat cu bitum sau prin tratament bituminos 1. 3. crt. 5. 4. zgură) la drumurile circulate pe timp de iarnă Plombarea gropilor. 7. 2.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XIII INDICI PRIVIND CONSUMUL DE MATERIAL PIETROS PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA ÎMBRĂCĂMINŢILOR RUTIERE PENTRU 1 KM DE DRUM FORESTIER EFECTIV PARCURS Nr. 6. 8. savură.

0 Felul materialelor de întreţinere sau reparare a suprastructurii drumului 1 Material antiderapant pentru 1. îmbrăcăminţii rutiere prin tratament superficial cu bitum Material pietros şi liant pentru 7.5 25.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XIV INDICI PRIVIND VOLUMUL DE TRANSPORT AL MATERIALELOR PIETROASE PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA ÎMBRĂCĂMINŢILOR RUTIERE PENTRU 1 KM DE DRUM FORESTIER EFECTIV PARCURS Nr. repararea parţială a îmbrăcăminţilor bituminoase Material pietros şi liant pentru impermeabilizarea sistemelor 8.0 139 22. carosabile (plombări. rutiere cu un strat din macadam penetrat sau tratament superficial Diverse materiale pentru 9. refacerea îmbrăcăminţii cu un nou strat rutier Material pietros şi liant pentru impermeabilizarea locală a 6. şi adaos de agregate pentru compensarea uzurii stratului de îmbrăcăminte Material pietros pentru 5. combaterea poleiului pe timp de iarnă Material pietros pentru întreţinerea suprafeţei 2. reprofilări parţiale) Material pietros pentru repararea curentă a stratului de 3. reparaţii izolate. îmbrăcăminte rutieră (reprofilări parţiale. reparaţii locale) Material pietros pentru repararea capitală a suprastructurii prin reprofilare 4. crt. lucrările de întreţinere şi reparaţii Volum mediu de transport Distanţa medie de transport (km) Volum de transport al materialelor pietroase Reparaţie Întreţinere Reparaţie curentă capitală anuală (1 intervenţie) (1 intervenţie) tone tone tone km tone tone km tone km 2 3 4 5 6 7 4 50 … … – – – – 2 350 30 … 60 150 … 1600 – – – – – – 150 … 220 1000 … 7500 – – – – – – 270 … 420 1900 … 17100 – – – – 500 … 600 3400 … 26400 – – 60 … 90 800 … 3000 – – – – 45 … 60 600 … 2000 – – – – – – 180 … 380 2400 … 13500 5 … 8 200 50 … 240 4500 10 … 15 550 100 … 500 14200 4 … 6 60 40 … 150 1200 20.8 .

7. 11 50.4 72.1 2. sub 1000 t / an Material pietros Criblură Bitum Materiale industriale (tone) (tone) (tone) (m3) min.0 184.3 C. 1 – 5 mii t / an III.0 7.0 6.8 25.9 11.0 7. REPARAŢII CAPITALE 15. trafic anual 0 1 1. 18.0 15.1 6. pietruit. min. min.1 16.3 103.9 24. I.9 9.5 10.9 – – 5.4 149. cu o bandă I.2 12.6 23.0 26.7 8.6 86.8 11.6 46.6 124.5 17.3 8.7 4.9 23. 2. crt.2 4.6 10. 17. felul îmbrăcăminţii rutiere. 8 max. I.4 16.0 140 424.2 37.0 14. pietruit.0 16. pietruit cu o bandă Material antiderapant (tone) 773. îmbrăcăminte asfaltică III. 16.4 301.6 517 21.4 6.7 129.2 5.2 715.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XV NECESARUL DE RESURSE PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA DRUMURILE FORESTIERE PENTRU 1 KM DE DRUM FORESTIER EFECTIV PARCURS MATERIALE Nr. cu o bandă II.9 6. REPARAŢII CURENTE 9.6 10.0 96. max. 10 max.5 5.9 12. cu două benzi I.9 11. sub 20 mii t / an II. 6. 2 3 4 5 6 7 A.0 1011. pietruit. îmbrăcăminte asfaltică III. ÎNTREŢINERE ANUALĂ min.3 47. pietruit cu o bandă 139. 19.0 99.5 624.9 B. Categoria drumului.0 9.1 5. cu o bandă II. îmbrăcăminte asfaltică III.5 4. pietruit.4 31.0 11.7 12. îmbrăcăminte asfaltică II. pietruit.9 58.7 731.3 12.9 4.8 34.5 8. cu o bandă I. I. 20 – 50 mii t / an II. pietruit. 3.1 33. 14.2 144.9 5. 10. pietruit. 11. cu două benzi I.6 8.6 4. max.2 201.4 116.4 8.1 .8 29.0 1092.6 7. pietruit. 20.0 18. 12.0 2.2 16.4 5. 5. 9 min.9 168.2 13. 4.4 10. pietruit.6 19.2 6. pietruit.0 441 635.0 201.0 14. 8. cu o bandă I. pietruit.1 7.0 5. îmbrăcăminte asfaltică II. max.8 7. cu două benzi I. pietruit.2 – – 4.3 18.3 24. îmbrăcăminte asfaltică II.6 14. 13.6 11.

pietruit cu: .1.balast natural sau concasat .balast natural sau concasat .balast natural sau concasat . 4. 4. cu o bandă de circulaţie. 8.piatră spartă I.2.balast natural sau concasat .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVI NECESARUL DE RESURSE PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA DRUMURILE FORESTIERE PENTRU 1 KM DE DRUM FORESTIER EFECTIV PARCURS MANOPERĂ Nr. felul îmbrăcăminţii rutiere.1.1. cu trafic între 1 şi 5 mii t / an. 2. pietruit cu: .2. trafic Manoperă (ore) anual minim mediu maxim 1 1.2.piatră spartă III. 2.piatră spartă II.1. pietruit cu: . pietruit cu: . 3. 0 Categoria drumului. 6. 7. 141 . cu trafic sub 1000 t / an. 5.balast natural sau concasat . pietruit cu: . 5. 7. 1. ÎNTREŢINERE ANUALĂ I. 7. 8. cu trafic sub 20 mii t / an.1. crt.piatră spartă 2 3 4 172 249 335 478 498 709 129 187 48 251 359 94 374 531 140 103 149 201 287 299 425 83 121 40 163 233 79 243 345 118 61 89 120 171 179 253 41 59 80 114 119 169 Notă: Manopera pentru deszăpezire este cuprinsă în necesarul pentru fiecare capitol în parte. cu îmbrăcăminte asfaltică II. 8. cu îmbrăcăminte asfaltică III. cu două benzi de circulaţie. 1. cu trafic între 20 şi 50 mii t / an pietruit cu: . 5.1.2.balast natural sau concasat .piatră spartă I.2.2. 2. 4.piatră spartă II.

18.1. cu îmbrăcăminte asfaltică II. pietruit cu: . 17. 16. 16.piatră spartă I. 10.balast natural sau concasat . 12.piatră spartă REPARAŢII CAPITALE I. cu o bandă de circulaţie.1.2. cu îmbrăcăminte asfaltică II.2.piatră spartă I. 19.1. cu îmbrăcăminte asfaltică III. 9. 10.1.2. 15. 12.piatră spartă II. cu două benzi de circulaţie.2. 20.balast natural sau concasat . 1 REPARAŢII CURENTE I.1.balast natural sau concasat .balast natural sau concasat . 9. pietruit cu: . pietruit cu: .2. pietruit cu: . 15. 18. cu bandă simplă. pietruit cu: . 12. cu îmbrăcăminte asfaltică III. 14.balast natural sau concasat .piatră spartă 142 2 3 4 224 364 335 524 446 684 190 307 114 283 442 177 376 577 240 162 262 91 242 378 141 322 494 191 139 226 208 326 277 426 880 1216 1301 1839 1722 2462 732 1011 514 1082 1530 803 1432 2049 1092 634 876 440 938 1326 688 1241 1776 936 542 750 802 1134 1061 1518 . 10. 14. 14.1.piatră spartă I.1. cu bandă simplă.2. cu două benzi de circulaţie. 13.balast natural sau concasat .2. 11. 15. cu bandă simplă.balast natural sau concasat . pietruit cu: .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVI (continuare) 0 9.2.piatră spartă II. 18. pietruit cu: . cu o bandă de circulaţie. 20.piatră spartă I.balast natural sau concasat . 20. cu bandă simplă. pietruit cu: . 16.1.

6 4. . I. cu trafic între 20 şi 50 mii t/an 17. cu trafic sub 20 mii t/an 14. pietruit cu: 4.9 15. II.1.2. pietruit. crt. cu îmbrăcăminte asfaltică 10.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVII NECESARUL DE RESURSE PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA DRUMURILE FORESTIERE PENTRU 1 KM DE DRUM FORESTIER EFECTIV PARCURS UTILAJE Nr.4 24.0 6.piatră spartă 4. .6 1. I.2.4 12. deszăpezire 4. .0 8.2 4.6 7.4 7. pietruit. cu două benzi de circulaţie.3 24. . pietruit.9 41.4 17.2 11. .9 INCĂRCĂTOR FRONTAL (IFRON) 1.5 10. III.balast natural sau concasat 4.5 22. cu trafic între 20 şi 50 mii t/an.1 13.piatră spartă 8. pietruit cu: 2. .1 9.5 14.7 31.3 5.2. trafic Utilaj (ore) anual minim mediu maxim 1 2 3 4 ÎNTREŢINERE ANUALĂ AUTOGREDER 1.9 11.2.9 3. 0 Categoria drumului. cu trafic între 1 şi 5 mii t/an 7.6 9. III. pietruit cu: 1.9 10.6 1. felul îmbrăcăminţii rutiere.1.1. .1 8. III.3 13. cu două benzi de circulaţie 28. I.4 23.9 11.balast natural sau concasat 8. II. pietruit. cu îmbrăcăminte asfaltică 0.7 17. cu trafic sub 1000 t/an 7. cu îmbrăcăminte asfaltică 12.piatră spartă 4. . II. cu o bandă de circulaţie 21.3 9.8 2.9 22. pietruit cu: 7.6 4.5 7. cu îmbrăcăminte asfaltică 0.2 16.0 6. pietruit.7 5. .3 5.9 29.3 8.9 18.2 3. I. cu trafic între 1 şi 5 mii t/an. II.2 10.1 8.7 2. II – III.1. II.5 18.1 17. temporar necirculat 7.balast natural sau concasat 6. I – II deszăpezire 9.1 6.piatră spartă 3.5 49.balast natural sau concasat 3.4 2.2 6.1.2 1. .5 1.8 5.5 5. pietruit cu: 5.1 20. pietruit. II.5 11.0 1. cu trafic sub 20 mii t/an.2 37.3 3. I.9 2.3 143 .1 12. I.balast natural sau concasat 5.piatră spartă 6.1 10.4 TRACTOR ÎNTREŢINERE DRUMURI (TID) 1.2.2 4. cu o bandă de circulaţie. III.

5 0. .balast natural sau concasat 7.piatră spartă 9.1 0.3 1. cu trafic sub 1000 t/an.9 0.8 0. cu trafic sub 20 mii t/an.5 1. .8 2.piatră spartă 9.4 3.balast natural sau concasat 5.piatră spartă 2.0 0.0 1.1.4 1. I.4 1.7 3.9 0.2 2.1.3 1. pietruit cu: 2. I. .6 1.0 1. pietruit cu: 5. deszăpezire EXCAVATOR 1. pietruit cu: 1.6 3.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVII (continuare) 0 1 8.9 0. . I – II.9 1.2. II. .9 2.balast natural sau concasat 1.3 2.piatră spartă 6.4 1. II.3 2.9 0. III.7 9.1 1.7 13.piatră spartă 144 2 3 4 2.piatră spartă 5.0 8.7 2.3 3.4 2.balast natural sau concasat 2. temporar necirculate 10.3 2.1. .7 0. I.3 3.8 4.2 0.9 1. III.1 7. cu îmbrăcăminte asfaltică 7. . .2 4.2 2.8 1.8 1. . III.9 2.2.2.4 .4 3.2 1.1. pietruit cu: 4.balast natural sau concasat 1.3 1. pietruit cu: 1. cu îmbrăcăminte asfaltică 4. .2 1.1.2 0.balast natural sau concasat 8.4 4.2.3 2. cu trafic între 1 şi 5 mii t/an. .2 2.9 0. cu două benzi de circulaţie. deszăpezire BULDOZER 1.piatră spartă 3.0 0. cu trafic între 20 şi 50 mii t/an.4 0.1.0 1. cu două benzi de circulaţie.balast natural sau concasat 8.2. .0 0.5 0.piatră spartă 8.4 6. II – III.5 0.5 1.7 0.9 4. III.1.4 0. pietruit cu: 7. I. cu trafic între 20 şi 50 mii t/an.piatră spartă 3.4 5.7 5.0 2.8 0.2 4.2.3 0. I.5 0.1 1. . I. II – III. I – II.7 2. pietruit cu: 8. . cu îmbrăcăminte asfaltică 4. . deszăpezire 11.7 0.4 1.2.1.2 0. III.5 2. II.4 3.2.balast natural sau concasat 4.2. deszăpezire 11. cu o bandă de circulaţie.2 4. .piatră spartă 2.1. cu trafic sub 1000 t/an. pietruit cu: 4. . II.balast natural sau concasat 2.balast natural sau concasat 4. . .4 1.6 0.2 0. temporar necirculate 10. pietruit cu: 8.2 10. . cu o bandă de circulaţie.2.9 1. pietruit cu: 2.1.4 0.

III. cu îmbrăcăminte asfaltică 4. cu îmbrăcăminte asfaltică 7.balast natural sau concasat 7. II.2.8 0.1 0.2 0.2 6. II – III.piatră spartă 6. III.0 23. cu trafic între 1 şi 5 mii t/an.6 0.piatră spartă 2. II.7 0.6 1. pietruit cu: 5.8 1. . .2 27.1. pietruit cu: 8. cu trafic sub 20 mii t/an 6. . .1 1.8 1. pietruit cu: 7.2 29.2. III. deszăpezire RULOU COMPRESOR 1.6 10. pietruit. cu trafic sub 20 mii t/an.2.1 0. I – II.6 38.1.7 39. pietruit.4 - 3.piatră spartă 6.9 7.0 0. .7 16.4 0. cu trafic între 20 şi 50 mii t/an 5. II. .6 23.piatră spartă 9. cu trafic între 20 şi 50 mii t/an. pietruit cu: 5.5 0.9 - 2. pietruit cu: 4. cu îmbrăcăminte asfaltică 7.0 0.balast natural sau concasat 7.piatră spartă 145 2 3 4 2.2.6 14.2.4 19. . pietruit.0 31. . temporar necirculate 10. .7 1.4 0.0 23.9 14.3 0. cu îmbrăcăminte asfaltică 7.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVII (continuare) 0 1 5.1. II.1. deszăpezire 11.8 19. .balast natural sau concasat 4. cu o bandă de circulaţie 3.5 13. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.2 27. III. 8. cu trafic între 1 şi 5 mii t/an.2. I.2 1. I.1 4. II. pietruit cu: 7.1.1 0. I. III. cu trafic sub 1000 t/an.3 17.3 3.7 29. II. pietruit cu: 1.piatră spartă 8. I. III. cu trafic sub 1000 t/an.9 0.7 0.0 14. pietruit MOTOCOMPRESOR 1.8 0.2 9.1.2. . . pietruit.1 15.1.1 48. cu o bandă de circulaţie.3 .2. cu două benzi de circulaţie.balast natural sau concasat 5. II.4 7. cu trafic sub 20 mii t/an.balast natural sau concasat 2.4 9.piatră spartă 5.7 17.8 9.9 2.5 0. .piatră spartă 3.5 5. cu două benzi de circulaţie 2.4 12.8 0.6 12. .2 7.6 5. I.6 14.2 19.4 0.1.0 0. pietruit cu: 2. I.4 23.3 1.balast natural sau concasat 1.5 11. pietruit.balast natural sau concasat 5.balast natural sau concasat 8.5 1.1 0.3 1. cu trafic între 1 şi 5 mii t/an. .3 0.4 11.7 0.8 20.9 15.9 11. .9 1.3 0.0 9. II.4 - 20.5 36. pietruit.

4 9. . .1 39. cu o bandă de circulaţie.9 54. . cu două benzi de circulaţie. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.2 33. pietruit cu: 7.balast concasat 2.piatră spartă 8.9 8.8 30.piatră spartă 2.7 - 6.4 .4 17.balast natural 8.balast natural 4.8 20. .4 5.2. . pietruit cu: 4.2 39.4 40. pietruit cu: 8.8 10.8 14. .3.0 48.3. .piatră spartă REPARAŢII CURENTE AUTOGREDER 1.3.piatră spartă 3.balast concasat 8. pietruit.3 35. I.9 - 2. cu trafic sub 20 mii t/an.1 16.5 0.8 22.balast natural 1.3 6.balast natural 2.8 26.8 7.5 10.5 7.balast concasat 1.4 6.4 40.balast concasat 4. cu o bandă de circulaţie 146 2 3 4 0.2 13.4 - 8.2. I. cu două benzi de circulaţie 2. .7 - 10. I. .1.4 32. cu o bandă de circulaţie 3. I. pietruit. cu trafic sub 1000 t/an.2.3.2 8. cu trafic între 20 şi 50 mii t/an.9 15.2. .2 31.1 16.3 3.0 16. .balast natural 5.0 23.balast natural sau concasat 8.piatră spartă 5.3. pietruit.piatră spartă 6. III.4 1. pietruit cu: 5. III.2.2. II.8 5. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.8 65.3 13.1.piatră spartă CONCASOR 1. . .3 12. pietruit cu: 2.6 49.8 24. pietruit. .4 28.balast natural 7.1. .1 - 4.7 18.9 4. .1.6 - 12.1. cu trafic între 1 şi 5 mii t/an. II. .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVII (continuare) 0 1 8.1. .9 10. . pietruit cu: 1. II. cu trafic sub 1000 t/an.0 9.0 19. I. pietruit cu: 8. II. .1. III.5 11. cu îmbrăcăminte asfaltică TRACTOR ÎNTREŢINERE DRUMURI (TID) 1.3 12. I. cu o bandă de circulaţie 5. II.5 0. III.balast concasat 5.2.0 51. cu îmbrăcăminte asfaltică 7.2 3.3.9 20.balast concasat 7.

8 12. I.7 2.2.piatră spartă 147 2 3 4 10.6 0.2.9 10.balast natural sau concasat 1.7 8. III.2 1.8 0. .0 0.1. pietruit cu: 1.0 1.balast natural sau concasat 4.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVII (continuare) 0 1 INCĂRCĂTOR FRONTAL (IFRON) 1.5 17.5 0.3 0.2. pietruit cu: 4.balast natural sau concasat 4.2 2. pietruit cu: 6.1 0. .1. . cu o bandă.1.4 6. .3 0.balast natural sau concasat 2.5 2.8 3.9 15.1 14.1.9 1.5 1. II.4 0.2 1. cu o bandă. . pietruit cu: 4.4 0.7 0.3 2. cu o bandă de circulaţie.3 0.3 6. cu o bandă.9 1.0 0. II.7 0.2.2.1 5. pietruit cu: 4. III.1 0.3 1.4 2. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.piatră spartă BULDOZER 1.0 0. I. .5 5. I.1.balast natural sau concasat 6. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.4 13. II.piatră spartă 3.9 0. cu o bandă.piatră spartă 2.balast natural sau concasat 1. I. I.1. cu o bandă de circulaţie.1 7. II. .2.balast natural sau concasat 2.7 0.9 1.7 15.3 9.1 8. .7 0.1 11.1.2.balast natural sau concasat 1.2.3 2. pietruit cu: 1. .5 11. pietruit cu: 6.5 2.2. cu o bandă.piatră spartă 2.0 1.2 12. . cu două benzi de circulaţie.4 7.piatră spartă 5. .piatră spartă 2.1 . cu două benzi de circulaţie. I.6 18. cu îmbrăcăminte asfaltică 4. . .8 0. pietruit cu: 1.piatră spartă EXCAVATOR 1.4 1.1.4 1.2 9.8 1.3 0.0 0. .1.1 1. cu două benzi de circulaţie.4 12. . .piatră spartă 3. . II.3 4.balast natural sau concasat 4. . pietruit cu: 2.1 1. .7 6.1.piatră spartă 3.5 0.2. I. . I.0 10. I. cu îmbrăcăminte asfaltică 6.balast natural sau concasat 6.8 5.5 0.7 15.2 1.1.9 8. cu o bandă de circulaţie. .1 2.4 0.balast natural sau concasat 2. pietruit cu: 2. pietruit cu: 2.4 9. .3 0. cu îmbrăcăminte asfaltică 6.8 0.piatră spartă 5.2.6 0.

. cu o bandă. cu o bandă de circulaţie 3. pietruit.balast concasat 4.2.2. .balast natural 4.balast natural 2.0 - 11.2 59.9 - 13. pietruit. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.0 30.2. cu două benzi de circulaţie 2.9 21.0 15.1.piatră spartă 3. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.3.2. .2.2 39.3 20.1 0.9 0.0 23.piatră spartă 6. III. II.7 5.4 0. . I.3 0. I. cu o bandă.2 0.3 0.0 0.1 13. cu două benzi de circulaţie.1.piatră spartă 2.4 18. cu îmbrăcăminte asfaltică 6.1.0 17.balast concasat 2. III.1.7 18. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.3 1.2 15. pietruit cu: 4.3 3. pietruit cu: 2.3.5 24.balast natural sau concasat 2.2.1 0. cu o bandă de circulaţie.3 28.balast natural sau concasat 4. II.7 0. cu o bandă de circulaţie 5. . I. pietruit cu: 6.2 - .4 27. pietruit cu: 2. cu o bandă.1. . cu o bandă de circulaţie.0 10.1 51.4 20.9 33. .0 43.piatră spartă 2.3 15. I. . I. I.7 50.4 0. III pietruit.8 46.3. II. cu îmbrăcăminte asfaltică 148 2 3 4 0.8 28.1.2 11.2.balast natural 1. I.6 28. .4 20.4 33.2 0. cu o bandă de circulaţie MOTOCOMPRESOR 1. .balast natural sau concasat 1. II.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVII (continuare) 0 1 5.2 0.6 34.7 0.4 18. pietruit cu: 1.balast concasat 1.3 0. II.5 11.piatră spartă 5.1 0.2.1.piatră spartă 3.3 17. .1. cu îmbrăcăminte asfaltică 6.5 23. . . pietruit cu: 4.0 0.balast natural sau concasat 6. .balast natural sau concasat 6.2 15. .3 15.5 60. II.4 17. pietruit cu: 6. cu îmbrăcăminte asfaltică 6.0 0.piatră spartă RULOU COMPRESOR 1. I. cu o bandă de circulaţie.7 24.3 0.1 32. pietruit cu: 1.0 0.3 0. pietruit.4 23.piatră spartă CONCASOR 1.0 70.5 28.2 0.2 13. . I.1 - 15.3 - 12. . II. cu două benzi de circulaţie. . .6 0.3 0.2 - 8.

I.2 54. cu o bandă. cu îmbrăcăminte asfaltică 6.balast concasat 7. I.8 24. cu două benzi de circulaţie 2. cu o bandă de circulaţie. III.0 102.3 69. . pietruit cu: 6.5 62.4 10. cu îmbrăcăminte asfaltică TRACTOR ÎNTREŢINERE DRUMURI (TID) 1. pietruit. III. .6 37.1. cu îmbrăcăminte asfaltică 2.8 24.1 7.3 99.2. .8 15. cu îmbrăcăminte asfaltică 4. cu două benzi de circulaţie.9 2. pietruit.piatră spartă BULDOZER 1.0 132. .9 129. .5 45. II.balast natural sau concasat 2.1 83.piatră spartă 149 2 3 4 7. II.3 13.1 159.4 148.2 30. cu o bandă de circulaţie 5. I.2 123. pietruit cu: 2. cu îmbrăcăminte asfaltică REPARAŢII CAPITALE AUTOGREDER 1.balast natural sau concasat 4.2 4. II.8 34.3 28.7 15. cu o bandă de circulaţie. III. cu îmbrăcăminte asfaltică 2.0 1. .6 75.1 82. . II.8 27. I. cu două benzi de circulaţie.5 12. cu o bandă.2 152.1.2. pietruit cu: 7.5 14.3 13. I.piatră spartă 5. II.2.6 33.2 73. I.6 85.piatră spartă 3.2.8 79.1 73.3 28.4 60.0 183.8 71.9 44. cu îmbrăcăminte asfaltică 4. pietruit cu: 1. .NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVII (continuare) 0 1 7.2.6 60.8 24.4 9.1 43.1 5. I.5 13.7 27. .7 97. II.8 15.9 2. pietruit cu: 1. cu o bandă de circulaţie INCĂRCĂTOR FRONTAL (IFRON) 1.8 95.piatră spartă AUTOGUDRONATOR 1.3.9 62.4 25.piatră spartă 2. cu îmbrăcăminte asfaltică 2. I. cu o bandă de circulaţie 3.5 106.balast natural 7. cu îmbrăcăminte asfaltică TOPITOR DE BITUM 1.1.1.1.1 15.4 186. pietruit.0 24. I. .6 9.5 3. pietruit cu: 4.1 20.2 30.4 21.balast natural sau concasat 1.3 150.2 30.5 22.7 27. I.5 22.2 11.8 .1.7 27. . .balast natural sau concasat 6. pietruit. II.5 22. . cu îmbrăcăminte asfaltică DISTRIBUITOR DE CRIBLURĂ 1.3 13.balast natural sau concasat 1.2.9 4.7 10.3 52.

piatră spartă RULOU COMPRESOR 1.4 1. cu o bandă.1.7 10.4 0.7 1.piatră spartă 2.8 40.9 0.2.7 3.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVII (continuare) 0 1 2.2. cu îmbrăcăminte asfaltică 150 2 3 4 2. . . . II.1 142.balast natural sau concasat 1. II.8 1. II.0 1.piatră spartă 3.0 0.piatră spartă 2.piatră spartă 3.7 10. .2.2.6 159.2 0.3 1. . pietruit.balast natural sau concasat 4.3 0. pietruit cu: 2.7 7.7 4.7 2. cu două benzi de circulaţie.1 115. III. cu două benzi de circulaţie.6 133.5 105. cu o bandă de circulaţie MOTOCOMPRESOR 1. cu îmbrăcăminte asfaltică 4. cu o bandă. I. I.2. II. pietruit cu: 6.7 0.0 0. .piatră spartă 3.4 7. pietruit cu: 6.8 1. II.4 1. pietruit cu: 1.9 1. cu îmbrăcăminte asfaltică 6.1.3 1.3 4. .1 1. I.1 2.8 1.piatră spartă EXCAVATOR 1. I.piatră spartă 5.7 2. cu o bandă de circulaţie. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.8 92. cu o bandă de circulaţie 3. I. cu o bandă. pietruit cu: 2.8 0.1.balast natural sau concasat 2.4 114.7 4.0 162.1 74. cu îmbrăcăminte asfaltică 6.balast natural sau concasat 1.3 6. pietruit cu: 4. pietruit cu: 1.8 6. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.2.4 1.7 32.1 5.5 2.5 2.0 197.5 26. II.5 1.2 161.2 0.balast natural sau concasat 2.balast natural sau concasat 4. cu două benzi de circulaţie 2.6 1.8 0.9 132.9 0. cu o bandă de circulaţie 5.5 0.9 0. cu îmbrăcăminte asfaltică 6. . cu o bandă de circulaţie. .8 5.1. I.2.balast natural sau concasat 6.4 163.8 75.balast natural sau concasat 6.8 0.2 0.7 0. pietruit.4 196. . III. .2 0. I. I. I.2 7.1. .5 8. I. cu o bandă de circulaţie.7 2.8 140.6 2.0 48.6 9. . pietruit cu: 4.9 6.4 0. pietruit cu: 2.5 0. .1.2.5 106.piatră spartă 5. III pietruit. cu o bandă.0 .6 1.4 12. .8 87.9 41.1.4 2. . .2. .1.3 1. pietruit.6 4.1.7 34.balast natural sau concasat 2.5 1. I.

balast concasat 7. II.6 30. .4 219.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVII (continuare) 0 1 4.4 - 39.4 54.4 46.5 23.4 177.5 0.0 51.5 298.8 190.1 215.6 0. II.0 - 56.6 0.balast natural 2.1.2.balast concasat 4. cu o bandă.1 39. II. .3 30.2 0. cu două benzi de circulaţie.4 46.4 46.3 153.1 39.6 43. III. pietruit cu: 7. .1.balast concasat 1.balast natural 7.0 51.8 67. cu o bandă de circulaţie.7 248.0 51.5 27.2. II. pietruit cu: 4. I.6 30.3. . pietruit cu: 4. cu o bandă de circulaţie.2.6 30. . II.7 34.4 - 33.piatră spartă 6.5 212. cu o bandă. . cu o bandă de circulaţie. III. .6 - 55.1. I. I.3 76.8 - 63.balast natural 1. pietruit cu: 2. pietruit cu: 1. .3 46. II.1.balast natural sau concasat 4.1 0. I.3.7 182.6 45.5 27. .1.balast natural sau concasat 6. . .7 0.piatră spartă AUTOGUDRONATOR 1.piatră spartă 2. II.2.6 43.piatră spartă 3.3 161. cu îmbrăcăminte asfaltică 2.9 0.6 . pietruit cu: 6. cu îmbrăcăminte asfaltică TOPITOR DE BITUM 1. .6 29. .1.7 264. .1 39.piatră spartă 5.2. cu îmbrăcăminte asfaltică 4.5 27.9 41.3 129.balast concasat 2.8 0. cu îmbrăcăminte asfaltică 6.2. cu îmbrăcăminte asfaltică 2.5 25.4 19.3. cu îmbrăcăminte asfaltică 151 2 3 4 0. cu îmbrăcăminte asfaltică 7.5 - 48. cu îmbrăcăminte asfaltică 2. . cu îmbrăcăminte asfaltică DISTRIBUITOR DE CRIBLURĂ 1.3. .6 43.piatră spartă CONCASOR 1. I.balast natural 4. I.

0 5. I.0 65. cu o bandă de circulaţie 877.0 208. II.0 2. felul îmbrăcăminţii rutiere crt. pietruit.0 353. REPARAŢII CAPITALE 1. cu trafic sub 20 mii t/an 46. II. Volum de transport (tone) Categoria drumului. ÎNTREŢINERE ANUALĂ 1. cu trafic sub 1000 t/an 23.0 4. cu o bandă de circulaţie 71. REPARAŢII CURENTE 1.0 1231. pietruit. II. îmbrăcăminte asfaltică 5. I.0 5. pietruit.0 C.0 1050.0 280. îmbrăcăminte asfaltică 145.0 2. îmbrăcăminte asfaltică 4.6 B.0 9. pietruit.0 473. III deszăpezire 3. îmbrăcăminte asfaltică 323. cu trafic între 20 şi 50 mii t/an 57. pietruit. cu o bandă de circulaţie 148. cu două benzi de circulaţie 240.0 175. II. I. cu o bandă de circulaţie 172. III pietruit.2 7. cu îmbrăcăminte asfaltică 116.0 3. I – II deszăpezire 5. pietruit. cu două benzi de circulaţie 94.0 8.0 3.0 1703. II. cu două benzi de circulaţie 1213. III.0 6.0 3. cu îmbrăcăminte asfaltică 216.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XVIII NECESARUL DE RESURSE PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA DRUMURILE FORESTIERE PENTRU 1 KM DE DRUM FORESTIER EFECTIV PARCURS TRANSPORT Nr. cu o bandă de circulaţie 748. cu trafic între 1şi 5 mii t/an 34.0 151.0 183. pietruit.0 1419. pietruit. I.0 44. 152 . cu o bandă de circulaţie 1011.4 4. II. minim maxim 0 1 2 3 A. I.0 89.0 709. pietruit.0 7.0 6. III. II.0 5. pietruit.0 14.0 137.2 9. I.4 10. cu o bandă de circulaţie 190. pietruit.0 167.0 6.0 2. pietruit.2 6.0 110. I.0 4. I. III pietruit.0 Notă: Distanţa de transport se determină pentru fiecare lucrare în parte în vederea stabilirii preţului pe tona transportată. I.

reparaţii curente şi capitale la îmbrăcăminţile rutiere (ore) min.6. 2. 2.3. 8 1180 max. 2. Categoria de prestaţie şi felul utilajelor 1 MANOPERA UTILJE RUTIERE Autogreder TID Încărcător frontal Buldozer Excavator Rulou compresor static Motocompresor Concasor mobil Autogudronator Topitor de bitum Distribuitor criblură TOTAL UTILAJE Lucrări comune de întreţinere. 2 5230 max. 6 6090 max. RC.11. 2.4. RK) (ore) în cariere în balastiere min. 9 2470 – – 180 10 20 – 350 760 – – – 1320 – – 480 20 50 – 590 1250 – – – 2390 – – 200 60 100 – – 150 – – – 510 – – 500 100 310 – – 350 – – – 1260 . 2. 2. 4 5 4150 9330 230 260 50 – – 1050 – – 430 430 430 2880 153 440 410 130 – – 1970 – – 800 800 800 5350 Lucrări de extragere şi producere a materialelor pietroase necesare pentru întreţinere şi reparaţii (LI. 2.9. 0 1. 3 13510 250 340 50 10 10 170 10 – – – – 840 410 500 120 30 20 300 30 – – – – 1410 Lucrări specifice de întreţinere. reparaţii curente şi reparaţii capitale (ore) min. max.2. 7 13730 min.8. 2.5.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XIX INDICI PRIVIND VOLUMUL GLOBAL DE PRESTAŢII MANOPERĂ ŞI UTILAJE LA ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PENTRU 100 KM DE REŢEA DE DRUMURI FORESTIERE Nr. 2.7.10. 2. crt. 2.1. 2.

Materiale granulare antiderapante Materiale pietroase pentru întreţinerea 2.M. max. 2 m3 235 625 – – – – m3 1400 2750 1450 2100 1550 2200 m3 200 400 450 900 750 1500 2800 t 1. cu îmbrăcăminte din împietruire Materiale pietroase pentru întreţinerea 3. Materiale granulare antiderapante 2. PRESTAŢII DE TRANSPORT U. şi repararea suprafeţei carosabile. crt.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XX INDICI PRIVIND VOLUMUL GLOBAL DE MATERIALE PIETROASE ŞI NECESARUL ANUAL DE TRANSPORT LA ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PENTRU 100 KM DE REŢEA DE DRUMURI FORESTIERE Nr. VOLUM DE MATERIALE PIETROASE 1. min. Materiale pietroase de carieră şi balastieră Prestaţie medie pe an Volumul de materiale pietroase şi necesarul de transport pe an pentru 100 km de reţea Întreţinere Reparaţii Reparaţii anuală curente capitale min. Specificări 0 1 I. 3 4 5 6 7 8 tkm t tkm t tkm 300 900 2600 400 0 2600 5200 1360 11000 00 4500 88000 154 2400 3000 – – – – – – – – 2500 3500 2800 3800 17000 120000 19000 152000 3000 68500 3300 85500 . şi repararea suprafeţei carosabile. min. max. max. cu îmbrăcăminte bituminoasă Volum mediu pe an II.

0 1. crt. 8.53 180 140 120 500 310 60 225 125 190 190 290 210 250 715 585 115 385 225 360 360 490 190 310 - - 430 800 0.34 0.39 0.28 0.53 0. 9. 7. 4.82 0. 2. combaterea efectelor iernii (ore) Total prestaţii pentru lucrările de drumuri forestiere (ore) Număr de utilaje ce revin pe 100 km de reţea min Lungimea de reţea de drumuri forestiere ce revine pe un utilaj (buc.45 0.26 0.17 0.32 1. 3. 5.61 0.53 190 360 155 .28 0. criblură Timp de folosire efectivă a utilajelor pe an (ore) 2 2000 2000 2000 2000 2000 1400 1400 2000 1500 1500 1500 Volum de prestaţii utilaje necesar anual pe 100 km de reţea de drumuri forestiere Întreţinere anuală Reparaţii curente Reparaţii capitale (ore) (ore) (ore) min max 3 4 min max min max 5 305 525 70 440 660 110 235 660 105 60 95 10 90 280 20 600 1100 210 260 450 60 370 820 200 240 240 - - 240 Volum de prestaţii deszăpeziri.14 0.87 0.48 0.) (km) max min max min max min max 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 135 180 190 25 60 420 100 310 490 490 105 50 130 10 30 410 40 340 190 190 190 70 390 25 40 750 70 480 310 310 200 350 300 200 200 - 250 480 400 250 250 - 680 950 770 280 340 1220 360 910 430 430 1100 1390 1640 395 630 2270 620 1610 800 800 0. 6.55 0.20 0.45 0.70 0. Denumirea utilajelor folosite 1 Autogreder TID Încărcător frontal Buldozer Excavator Rulou compresor Motocompresor Concasor mobil Autogudronator Topitor de bitum Distribuitor de 11.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXI INDICI PRIVIND DETERMINAREA NECESARULUI DE UTILAJE LA ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PENTRU 100 KM DE REŢEA DE DRUMURI FORESTIERE Nr.80 0. 10.28 0.

9 8. 0 1.7 4.muncitori 8.5 27.muncitori 5. 5.muncitori 9380 22840 7270 16200 16650 39040 .0 1.6 4.3 Efectiv mediu în formaţia de lucru (persoane): .3 7.9 3. max.0 12. max.3 Total 12.9 20.7 1.9 20. crt.1 12. 156 .mecanici utilaje 2.2 3.9 . min.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXII INDICI PRIVIND NECESARUL DE MANOPERĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PE 100 KM REŢEA DE DRUMURI FORESTIERE Nr.2 Lungimea medie de reţea ce revine la un 8.6 6.mecanici utilaje 3.5 1.9 10. 2 3 4 5 6 7 1 Manoperă (ore): . 3. min.3 14.4 Total 7. max.6 16.mecanici utilaje 4970 8390 1830 3650 6800 12040 Total 14350 31230 9100 19850 23450 51080 Volum mediu de manoperă (ore): 23132 14657 37789 Număr de personal (persoane): .6 12.6 6. 2.7 8. 4.9 .6 5. Categorii de personal Manopera necesară pe un an pentru 100 km de reţea executarea extragerea şi lucrărilor de producerea Total întreţinere şi materialului reparaţii pietros min.6 50 muncitor (km) Notă: La stabilirea numărului de personal s-a avut în vedere programul de lucru de 1870 ore / an / muncitor.

157 . Mecanici întreţinere 2…3 3…4 4…5 5…6 6…7 3 Şoferi pe ateliere 13. Şef atelier 1 1 3. rămân valabile numai prevederile de la nr. 2 şi 8. Şef secţie 1 1 1 1 2. Tehnician normator 1 1 1 1 1 6. 12. TOTAL 4…5 5…6 6…8 9…10 10…11 3 Nr. În cazul execuţiei în antrepriză. PRECUM ŞI EXPLOATAREA PARCULUI DE UTILAJE AFERENT Norma de personal în raport cu lungimea reţelei Atelier Secţie Categorii de personal sub 501801120118012501crt. Maistru mecanic 1 1 1 1 max.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXIII NORMA DE PERSONAL ORIENTATIVĂ PENTRU ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A DRUMURILOR FORESTIERE. 4…7 7…10 9…12 11…16 15…21 (maistru) 5 Şef coloană utilaje 9. Tehnician mecanic 1 1 1 11. 1 1 1 1 1 1 aprovizionare Total 4 5 6 7 8 9 PERSONAL OPERATIV Şef district de drumuri max. 1. Tehnician 1 1 1 2 2 3 5. 20 3 min. 8. 500 800 1200 1800 2500 3200 km km km km km km 0 1 2 3 4 5 6 7 A. Inginer 1 1 2 2 4. PERSONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR 10. 1 1 1…2 2 2 mobile max. peste 3200 km 8 1 2 3 2 1 1 10 min. Contabil 1 1 1 1 1 1 Responsabil 7. Total 5…8 8…11 10…13 13…18 17…23 5 C. 1 1 1 2 2 (mecanic) max. 23 1 1 7…8 2 11…12 Notă: Prevederile din tabel sunt valabile pentru cazul când activitatea respectivă se execută în regie. PERSONAL DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE 1.

7. 8.19 4.81 6. aprobat de ICCPDC şi publicat în Buletinul Construcţiilor nr.85 12220 - Notă: Consumurile specifice normale sunt cele prevăzute în „Normativul privind consumurile medii de combustibil. lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii”. 1/1983.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXIV INDICI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANŢI.13 2. 5.55 Indici de exploatare Coeficient Productivitatea Preţ pe ora de fizică de utilizare funcţionare a timpului efectivă de 3 (m / oră) (lei / oră) program 5 6 7 18 0.10. 4.5 3.8 5.5 5.5 3. 0 1.8 27200 14 0.81 4.66 6.9 25760 0.21 Consum mediu de carburant pe 100 km (mii litri) 4 7. crt. Denumirea utilajelor 1 Autogreder 130 CP TID cu anexe Încărcător frontal Buldozer 1500 CP Excavator cupă medie Rulou static Motocompresor 2 MC Concasor Total Volum mediu de prestaţii pe 100 km (ore) 2 930 1210 1290 350 510 1850 510 1330 7980 Consum specific de carburant (l / oră) 3 8.85 13440 3 0.66 41. 6. este calculat în preţuri valabile la 30.8 37760 20 0.4 5.5 5.75 8640 4 0.5 4.48 2.8 19770 15 0. indicativ U8 – 82. 3.8 17600 30 0.81 6. 2. PRODUCTIVITATEA FIZICĂ ŞI COSTUL PE ORA DE FUNCŢIONARE LA UTILAJELE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A DRUMURILOR FORESTIERE Nr.1996 şi trebuie actualizate în funcţie de data la care se elaborează calculele pentru dimensionarea formaţiilor de lucru 158 .8 11. Preţul pe ora de funcţionare. fără TVA.

69 3.67 0.08 0.49 0.61 0.64 1.48 0. Denumirea utilajelor 0 1 Componenţa setului de utilaje Media Limite ponderată minimă maximă (buc. 159 . .61 0.18 0.65 0.85 1.35 0.75 9.39 0.20 5.40 0. Încărcător frontal 0. crt.85 0. Excavator 0.02 0.46 4.) 2 3 4 I. Topitor de bitum 0.17 0.07 0.52 0.40 0.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXV INDICI PRIVIND SETUL DE UTILAJE DIN DOTAREA UNUI DISTRICT DE DRUMURI PENTRU ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A DRUMURILOR FORESTIERE Nr.40 0.28 0.25 5.18 0.77 2.(80) 100 – 125 km de reţea situată dispersat. Buldozer 0. Motocompresor 0. Autogreder 0.61 0.01 0. Buldozer 0. TID 0. Autogudronator 0.27 0.03 Pentru lucrările de tratamente bituminoase şi penetrări se adaugă: 8.75 10. Distribuitor de criblură 0. Motocompresor 0. LUCRĂRI DE EXTRAGERE ŞI PREGĂTIRE A MATERIALELOR PIETROASE 1.19 6.27 7. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA DRUMURI 1.12 2. Încărcător frontal 0.15 0. Concasor mobil 0. Rulou compresor static 1.126 – 175 (200) km de reţea situată concentrat.05 0.) (buc.97 3.75 II.08 4.15 0. Excavator 0.93 0.22 2.) (buc.59 Notă: Districtul de drumuri cuprinde: .

PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI 1. Vas pentru vopsea 3–4 34. Ciocane 1 – 2 kgf 4–5 17. Şpiţuri 2–3 20. Canciocuri 1–2 22. Sape 2–3 6. Ciocane 3 – 4 kgf 1–2 18. crt.) 0 1 2 I. Cazmale 2–3 5. Pensule 3–4 32. Maiuri manuale 2–3 14. Cleşti 1–2 24. Foarfece pentru tablă 1–2 33. Bidinele 2–3 31. Set tipare pentru litere şi cifre 1–2 30. Roabe metalice 2–3 2. Greble de fier 2–3 7. Furci cu 6 coarne 3–4 8. Rindele 1–2 28. Lăzi pentru mortar 1–2 16. Ferăstraie de mână 1–2 12. Burghiuri pentru lemn 1–2 26. Coase 1–2 9. Găleţi de 10 l 1–2 160 . Târnăcoape 3–4 4. Felul uneltelor şi al sculelor Necesar (buc. Dălţi 1–2 25.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXVI LISTA PRINCIPALELOR UNELTE ŞI SCULE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PE 100 KM DE REŢEA DE DRUMURI FORESTIERE Nr. Răngi 2–3 10. Tăvălugi 1–2 15. Tesle 1–2 27. Mături de nuiele 2–3 13. Baroase 1–2 19. Topoare 2–3 11. Drişti 2–3 23. Mistrii 1–2 21. Lopeţi 5–6 3. Set chei fixe 1–2 29.

Frânghii 1–2 161 . Lopeţi 2–3 5. Roabe 3–4 6. Ciocane 3 – 4 kg 2–3 3. Deflectometru cu pârghie 1 II. Butoi de tablă de 200 l 1–2 36. PENTRU LUCRĂRI ÎN CARIERE ŞI BALASTI1ERE 1. Baroase 1–2 4. 15. 40 mm) 2–3 8. Răngi 3–4 7.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXVI (continuare) 0 1 2 35. Nivele cu bulă de aer 1–2 39. Dreptare de 3 şi 4 m 3–4 38. Metru 5–6 40. Lăzi cu scule 2–3 42. Stropitor de bitum cu lance 1 37. Plase pentru sortat (ochiuri de 7. Rulete de 10 m şi de 20 m 1–2 41. Set burghiuri vidia 1–2 2.

17. 26. 19. 7. 10.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXVII GREUTĂŢILE TEHNICE ALE PRINCIPALELOR MATERIALE FOLOSITE LA ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Nr. 16. 4. 6. 29. 22. 2. 0/90. 13. 28. 9. 35. 40/63 mm) Split (15/40 mm) Savură (0/8 mm) Criblură (3 – 25 mm) Balast de râu (0/70 mm) uscat Balast de râu umed Balast (prundiş) concasat Nisip de râu uscat Nisip de râu umed Zgură obişnuită de cărbuni Pământ nisipos Pământ uscat pentru umplutură Pământ argilos pentru umplutură Ciment în saci Ciment în vrac Oţel de construcţii Beton simplu (cu pietriş sau piatră spartă) Beton armat (elemente prefabricate) Beton asfaltic Bitum Mortar de ciment Mortar de ciment – var Var nestins în bulgări Var nestins în saci Var pastă Motorină. 18. 31. 12. 32. 33. afânată şi uscată (0 – 7 mm) Zgură expandată în grămadă. Piatră brută şi bolovani (în grămadă) Piatră spartă (concasată: 0/70. Denumirea materialelor Greutate tehnică (kg / m3) 0 1 2 1. 21. 14. 11. 3. 25. 20. afânată şi uscată (7 – 30 mm) 1600 1500 1400 1200 1450 1750 1900 1650 1600 1750 1000 1500 1600 1800 1400 1250 7850 2300 2500 2400 1200 2200 2000 1000 700 1400 1000 800 1000 600 800 400 500 1000 700 162 . 30. 5. ţiţei. 15. păcură. 8. crt. 27. 24. uleiuri minerale Lemn de foioase uscat în aer (15% umiditate) Lemn de foioase umed (proaspăt tăiat) Lemn de răşinoase uscat în aer (15% umiditate) Lemn de răşinoase umed (proaspăt tăiat) Lemn de foc tăiat în grămadă Cherestea de brad aşezată în stive Zgură expandată în grămadă. 34. 23.

5 3 1 1 2 2 1 10 34 . Mecanic pe excavator 5.5 0.5 2 0.5 4 17 1 2 1 4 2 10 1 3 2 9 1 1 1 6 24 0. Minieri 7.5 6. Mecanic pe buldozer 6. MECANICI PE UTILAJE 1.5 0.5 1.5 0. Mecanic pe concasor 8. Minier (şeful echipei de cariere) 6. Mecanic pe încărcătorul frontal 4. Mecanic pe rulou compresor static 7.5 1 1 1 4 14 0. crt.5 7 24 0.5 0. Muncitor pavator (şeful echipei de drumari) 2. Mecanic pe autogreder 2. Artificier 8.5 1. Calificare 0 1 Efectivul mediu pe Limitele efectivului district minim maxim A.5 0. Muncitori drumari 5. Muncitori în cariere – balastiere Total B. Dulgheri 4.5 0.5 0. MUNCITORI 1. Mecanic pe motocompresor Total TOTAL GENERAL 163 2 3 4 1 2. Mecanic pe TID 3.5 1.5 0.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXVIII FORMAŢIA DE LUCRU ÎN CADRUL UNUI DISTRICT (INDICI ORIENTATIVI) Nr. Zidari pietrari 3.

crt. I. sau asfaltic . macadam ordinar. macadam ordinar. trafic ≥ 75 mii t/an. trafic de 50-75 mii t/an. protejat. îmbrăcăminte din împietruire simplă. din împietruire. sau protejat Drumuri categ. 0 Durata ciclului (ani) RC 1 RK 2 Desfăşurarea ciclurilor de reparaţii pe un ciclu de producţie a pădurii (ani) 10 20 30 40 50 60 70 80 Număr de 90 --3 ------------------RC RK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. macadam protejat Idem cu îmbrăc. îmbrăc.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXIX SCHEMA CICLURILOR DE REPARAŢII CURENTE ŞI CAPITALE LA DRUMURILE FORESTIERE Nr. Drumuri categ. I. Ciclu de RK uniform. II. SCHEMA CICLURILOR UNIFORME DE REPARAŢII CURENTE ŞI CAPITALE A3. macadam ord. cu intervale de 2 RC I 5 10 10 9 II 6 12 9 7 III 7 14 7 6 164 Indicarea domeniului de aplicare 15 Drumuri categ. trafic de 25-50 mii t/an. îmbrăcăminte din împietruire. bituminoase sau macadam asfaltic.

50-75 mii t/an. Ciclu de RK uniform. II. trafic de 50-75 mii t/an. cu intervale de 2 RC VII VIII IX 5 6 7 15 13 18 11 21 9 165 6 5 4 Drumuri categ. II.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXIX (continuare) 0 1 2 3 4 5 6 A2. I. Drumuri categ. îmbrăcăminte împietruire. cu intervale de 1 şi 2 RC 7 8 9 10 11 12 13 14 IV 5 10 – 15 V 6 12 – 18 11 5 VI 7 14 – 21 7 6 13 6 15 Drumuri categ. macadam ordinar. protejat. trafic ≥ 75 mii t/an. Ciclu de RK uniform. macadam protejat Idem cu trafic ≥50-75 mii t/an şi îmbrăcăminţi bituminoase. sau asfaltic A3. macadam ordinar. protejat. trafic de 525 mii t/an. îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă sau balast. îmbrăcăminte rutieră de orice tip Drumuri categ. II. macadam ordinar. îmbrăcăminte rutieră de orice tip Drumuri categ. trafic de 2550 mii t/an. îmbrăcăminte din împietruire simplă. îmbrăcăminte din împietruire. II. I. Drumuri categ. macadam ordinar . trafic de 2550 mii t/an.

trafic de 5-25 mii t/an. II. trafic sub 5 mii t/an şi îmbrăcăminte din balast. Drumuri categ. II. . Drumuri de categ. îmbrăcăminte din balast Drumuri categ. SCHEMA CICLURILOR VARIABILE DE REPARAŢII CURENTE ŞI CAPITALE B1. îmbrăcăminte din piatră – XI 7 6 8 spartă 16 B2. II. cu interval de 1 şi 2 RC XII 5– 7 10 – 21 XIII 6– 8 12 – 24 166 10 5 9 4 Drumuri categ. îmbrăc. trafic de 25-50 mii t/an. 5– X – 8 7 macadam ord. îmbrăcăminte din balast sau piatră spartă.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXIX (continuare) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B. trafic de 50-75 mii t/an. Ciclu de RK variabil. 7 14 Drumuri categ. I. îmbrăcăminte de orice tip Drumuri categ. trafic de 50-75 10 mii t/an. cu interval de 1 RC Drumuri categ. III. trafic de 25-50 mii t/an. I. îmbrăcăminte bituminoasă. din împietruire. sau protejat. II. Ciclu de RK variabil. trafic de 25-50 12 6– mii t/an.

trafic de 25-50 mii t/an. trafic de 5-25 mii t/an. II. cu intervale de 2 RC XI V 5– 7 7 8 9 15 – 21 10 11 12 13 10 14 15 5 Drumuri categ. îmbrăcăminte din balast sau piatră spartă. Ciclu de RK variabil. III. Drumuri categ.NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXIX (continuare) 0 1 2 3 4 5 6 B3. II. III cu trafic sub 5 mii t/an şi îmbrăcăminte de orice tip Drumuri categ. îmbrăcăminte de orice tip . îmbrăcăminte de orice tip XV 6– 8 18 – 24 9 4 XV I 8– 9 24 – 27 8 3 167 Drumuri categ. 3 mii t/an. trafic max.

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXX UTILAJE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR autogreder tractor cu freză TID în faze de lucru TAF IFRON excavator hidraulic excavator cu fălci excavator cu picon excavator cu foreză 168 .

NORMATIV PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE Indicativ ID – 001 – 15 Anexa XXX (continuare) buldozer compactor static autocisternă remorca cisternă concasor fix în carieră concasor mixer tractat compactor cu plăci concasor mobil autobasculantă 169 remorcă basculantă .