BAHAGIAN C

(50 MARKAH)
Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan..
1. ASEAN ditubuhkan bagi mewujudkan keamanan dan kestabilan serantau, namun
pelbagai cabaran perlu ditangani oleh negara anggota bagi mencapai tujuan tersebut.
Bincangkan.
2. Walaupun Malaysia telah menjadi pilihan sebagai pusat pelancongan kesihatan,
usaha-usaha juga mesti dilaksanakan untuk memajukan sector ini. Bincangkan.
3. Malaysia banyak bergantung kepada keupayaan eksport untuk melonjak ekonomi
domestik dan melaksanakan pembangunan Negara. Jelaskan faktor yang
mempengaruhi eksport Malaysia di peringkat serantau.