* PENGAJIAN MALAYSIA

TAJUK: 03 KEMASYARAKATAN
DAN PERPADUAN

NAMA PENSYARAH:PUAN SAYATI
BINTI SIDEN
PROGRAM:1 DVM ETE
AHLI:MUHAMMAD LUQMAN HAKIM
BIN HUSSIN
MUHAMMAD NAZMI BIN ZAINAL
AMRAN

* PENGENALAN
Pembentukan Rukun Negara merupakan kesan
daripada peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa
rusuhan kaum yang berlaku itu telah
mengancam ketenteraman, keamanan dan
keselamatan negara. Malaysia terdiri daripada
pelbagai etnik yang berbeza dari segi adat dan
budaya. Sensitiviti kaum perlu dijaga agar
peristiwa hitam yang lepas tidak akan berulang
kembali.

* SEJARAH

PEMBENTUKAN
RUKUN NEGARA

-MERUPAKAN KESAN DARIPADA PERISTIWA 13 MEI
1969.
-PERISTIWA RUSUHAN KAUM YANG TELAH
MENGANCAM,KETENTERAMAN,KEAMANAN DAN
KESELAMATAN NEGARA.
-MAGERAN TELAH DEPERTANGGUNGJAWABKAN
MENGAMBIL ALIH DENGAN MENUBUHKAN MAJLIS
PERUNDINGAN NEGARA(MPN) UNTUK
MENBINCANGKAN DAN MENILAI ISU PERPADUAN
NEGARA.
-MPN MENEKANKAN PEMBENTUKAN IDEOLOGI
NEGARA YANG DIKENAL SEBAGAI RUKUN NEGARA
DAN DIISYTIHARKAN PADA 31 OGOS 1970.

* MATLAMAT

RUKUN NEGARA

Mengukuhkan perpaduan antara kaum.

Memelihara corak hidup demokratik.

Mencipta sebuah masyarakat yang adil.

Menjamin sikap liberal terhadap tradisi
kebudayaan yang pelbagai.

 Membina masyarakat proresif yang akan
menggunakan sains teknologi.

* PRINSIP-PRINSIP
RUKUN NEGARA

1.
2.
3.
4.
5.

Kepercayaan kepada tuhan.
Kesetiaan kepada raja dan negara.
Keluhuran perlembagaan.
Kedaulatan undang-undang.
Kesopanan dan kesusilaan.

* Prinsip

1:kepercayaan
kepada tuhan

1.Menunjukkan bahawa agama merupakan pegangan
paling utama rakyat malaysia.
2.Rakyat yang beragama mudah diurus menjadi
warganegara yang baik dan bertanggungjawab.
3.Perlembagaan Malaysia 1963 menetapkan bahawa
Islam ialah agama rasmi tetapi agama lain bebas
diamalkan.

* Prinsip 2:kesetiaan
kepada raja dan
negara

I.

Menuntut semua rakyat Malaysia menberikan kesetiaan kepada
raja dan negara.
II. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara dan Raja
Melayu merupakan ketua negeri.
III. Raja simbol penyatuan rakyat dan pelindung hak istimewa
peribumi.
IV. Penderhakaan kepada raja juga bermaksud
penderhakaankepada negara.

* Prinsip3:

keluhuran
perlembagaan

 Menekankan keluhuran perlembagaan.
 Merupakan undang-undang utama bagi sesebuah
negara dan dianggap luhur,unggul serta suci.
 Menuntut semua rakyat
menerima,mematuhi,menyanjung dan
mempertahankannya.

* Prinsip

4:kedaulatan
undang-undang
Menekankan kedaulatan undang-undang.
Menuntut rakyat Malaysia menghormati undang-undang
dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undangundang.
Semua rakyat akan hidup dengan aman damai apabila
kedaulatan undang-undang terpelihara.
Kita bertanggungjawab memastikan undang-undang
negara sentiasa didaulatkan dan tidak dicabar oleh
mana–mana pihak.

* Prinsip

5:kesopanan dan
kesusilaan

Menuntut semua rakyat Malaysia bersopan dan
bertatasusila.
Merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan
keperibadian seseorang individu.
Menjamin kehidupan masyarakat yang
harmoni,penyayang dan saling menghormati.

* Cara-cara

menghayati
konsep rukun
negara

 Patut kepada tuhan
 Setia kepada Raja dan Negara
 Mematuhi undang-undang
 Bersikap sopan

* KESIMPULAN
 Setiap kaum hendaklah saling bertolak ansur
agar tidak tercetus ketidakpuasahatian atau
salah faham antara satu sama lain.
 Rakyat Malaysia perlu berganding bahu demi
tanah air tercinta supaya peristiwa hitam yang
membabitkan rusuhan kaum tidak akan berlaku
lagi.

*SEKIAN
TERIMA
KASIH

Related Interests