1.

4 sistem dan struktur
pentadbiran negara

NAMA AHLI : MUHAMMAD AFIQ
: FATHURAHMAN
: RABBANI

1.4.1KOMPONEN-KOMPONEN
UTAMA SISTEM KERAJAAN
MALAYSIA

 Badan

Perundangan

(Legislatif)
 Badan Pelaksana (Eksekutif)
 Badan Kehakiman (Judisiari)

1.4.2 RAJA
BERPELEMBAGAAN

 Sistem pemerintahan beraja mengikut
peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia.
 Mengekalkan raja sebagai pemerintah
tertinggi negara dan negeri
 Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri

CARA YANG DIPERTUAN
AGONG DIPILIH

 Dipilih daripada kalangan 9 orang Raja Melayu
daripada 9 buah Negeri secara bergili-gilir.

BIDANG KUASA YANG
DIPERTUAN AGONG

 Ketua negara
 Ketuai 3 badan kehakiman, perundangan,
pelaksana dan kehakiman
 Satu daripada tiga unsur Parlimen
 Ketua Angkatan Tertinggi Bersenjata
 Berkuasa mengampunkan sesuatu hukuman
terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh

BIDANG KUASA YANG
DIPERTUAN AGONG

 Menjaga kedudukan hak istimewa orang Melayu
 Ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri,
Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan , Sabah dan
Sarawak
 Ada kuasa budi bicara melantik Perdana Menteri
 Boleh isytiharkan undang-undang darurat
 Bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan
seorang Ketua Audit Persekutuan
 Ada kuasa tertinggi mentauliahkan duta-duta
negara.

1.4.3 BADAN PERUNDANGAN
(LEGISLATIF)

 Merujuk kepada undang-undang yang digubal
oleh badan perundangan yang
dipertanggungjawabkan oleh parlimen.
 Fungsinya ialah menggubal undang-undang bagi
menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.
 Parlimen ialah badan perundangan yang
bertanggungjawab menggubal undang-undang
di negara kita.
 Terdiri daripada Yang Di Pertua Agong(YDPA),
Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

A.Ciri-ciri Dewan Negara


 Dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan
negara kita.
 Mengandungi 70 orang ahli.
 Ahlinya digelar Senator dan mewakili setiap negeri.
 Dilantik oleh YDPA tanpa melalui pertandingan
dalam pilihanraya.
 Memegang jawatan bagi tempoh 3 tahun.
 Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun.
 Taraf Senator sama dengan Ahli Parlimen.
 Boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri

B.Ciri-ciri Dewan Rakyat


 Dewan terpenting
 Ahli dipilih oleh rakyat dalam pilihanraya
umum.
 Mengandungi 222 ahli.
 Mewakili semua kawasan pilihan raya di
seluruh negara.
 Tempoh jawatan 5 tahun.

C.Proses meluluskan undangundang di Parlimen

1.4.4 BADAN PELAKSANA
(EKSEKUTIF)

 Jemaah Menteri atau Kabinet merupakan badan pelaksana dasardasar kerajaan
 Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara.
 Tugas Jemaah Menteri atau Kabinet adalah menggubal dasardasar kerajaan dalam semua perkara
 Perdana Menteri merupakan Ketua Jemaah Menteri
 Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri juga mengetuai
sesebuah atau beberapa kementerian.
 Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar
kerajaan, merancang serta menyelaras program pembangunan
ekonomi dan sosial di negara kita.
 Setiap Kementerian diketuai oleh seseorang Menteri dan dibantu
oleh Timbalan Menteri Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik

1.4.4 BADAN PELAKSANA
(EKSEKUTIF)

 Seseorang Menteri yang tidak diberikan tanpa tugas dalam Kementerian
tertentu dikenali sebagai Menteri Tak Berportfolio.
 Beliau akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri
 Perkhidmatan awam di Malaysia diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara.
 Beliau bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan
jabatan kerajaan.
 Pada peringkat kementerian, pentadbirannya diketuai oleh Ketua
Setiausaha Kementerian.
 Beliau dibantu oleh kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai kumpulan
pegawai perkhidmatan awam.
 Semua kakitangan awam bertanggungjawab melaksanakan dasar dan
tugas yang ditetapkan oleh kerajaan
 Jabatan kerajaan pula diketuai oleh Ketua Jabatan yang diketuai oleh
Ketua Jabatan yang dikenali dengan gelaran ketua Pengarah.

1.4.4 BADAN PELAKSANA
(EKSEKUTIF)

 Jabatan kerajaan pula diketuai oleh Ketua Jabatan yang diketuai
oleh Ketua Jabatan yang dikenali dengan gelaran ketua Pengarah.
 Sesebuah kementerian biasanya mempunyai jabatan pada
peringkat pusat, negeri dan daerah.
 Terdapat juga badan-badan kerajaan yang dikenali sebagai badan
berkanun seperti MIDA, MADA dan FRIM.
 Badan berkanun merupakan badan separuh kerajaan yang
mempunyai kuasa autonomi tertentu.
 Beberapa suruhanjaya telah ditubuhkan di negara kita untuk
mengendalikan urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan
pemantauan disiplin kakitangan perkhidmatan awam.
 Antaranya ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya
Perkhidmatan Pendidikan.

1.4.5 BADAN
KEHAKIMAN(JUDISIARI)

 Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta
menentukan perkara sivil dan jenayah..
 Boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh
badan perundangan dan pihak badan pelaksana.
 Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan
Perlembagaan Negeri.
 Sistem mahkamah telah diwujudkan oleh Perlembagaan
Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman di negara kita.
 Mahkamah mempunyai kuasa mentafsir perlembagaan negara,
mentafsirkan undang-undang , mengisytiharkan undangundang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan
mempunyai kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan
tidak sah di sisi undang-undang.

1.4.5 BADAN
KEHAKIMAN(JUDISIARI)

 Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang kerana perkara itu
merupakan kuasa badan perundangan atau Parlimen.
 Sistem mahkamah di negara mengikut hieraki piramid.
 Melalui sistem ini, individu atau kumpulan yang tidak berpuas hati
dengan keputusan perjalanan mahkamah boleh membuat rayuan ke
mahkamah yang lebih tinggi.
 Semua hakim dilantik oleh YDPA dengan nasihat Perdana Menteri.
 Urusan pelantikan, kenaikan dan pelucutan jawatan terletak di bawah
kuasa YDPA.
 Hakim tidak boleh dipecat dengan sewenang-wenangnya tanpa
sebab.
 Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik
 Supaya hakim dilindungi daripada pengaruh politik untuk menjamin
kesaksamaan undang-undang.

1.4.5 BADAN
KEHAKIMAN(JUDISIARI)

 Penashat undang-undang kerajaan ialah
Peguam Negara.
 Peguam Negara akan jadi Pendakwa Raya
atau Peguam Bela bagi kerajaan dan dibantu
oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-undang
dan Kehakiman.

KEPENTINGAN KESETIAAN
KEPADA RAJA DAN
NEGARA

Meneguhkan kedaulatan Raja
Menjamin keamanan negara
Menjamin kestabilan negara
Kemajuan ekonomi
Kemakmuran negara


SEKIAN,