12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
APARE DE LA DATA DE 7 OCTOMBRIE 1995
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

DE LA LUME
ADUNATE

SÃPTÃMÂNAL CULTURAL, SOCIAL-POLITIC ªI ECONOMIC
ÎN LIMBA ROMÂNÃ
Anul 21. Nr. 8 (1.040). Vineri, 26 februarie 2016. Difuzare prin abonament.
Caleidoscop informativ
CUM ESTE PÃCÃLITÃ LUMEA

62 de cernãuþeni au semnat o petiþie în care cer sã fie
verificatã calitatea gazului livrat. Consumatorii au observat
demult cã gazul devine tot mai scump, iar calitatea lui tot
mai proastã. Toatã ºmecheria constã în aceea cã în þara
noastrã pentru gazul consumat se plãteºte nu dupã
puterea lui caloricã, ci dupã volum.
Cu cât calitatea gazului e mai proastã, cu atât
consumul e mai mare. Respectiv ºi plata.

DEPUTAÞII NOªTRI ªMECHERI

Numai 4 deputaþi originari din regiunea Cernãuþi (toþi
din Blocul “Petro Poroºenko”) au votat la ultima sesiune a
Radei Supreme a Ucrainei pentru destituirea Premierului
Arseni Iaþeniuk. Ceilalþi 9 (din diferite fracþiuni parlamentare)
s-au dovedit a fi mai ingenioºi: ei pur ºi simplu au lipsit de
la ºedinþã ºi nu au votat.
ªmecheri mai sunt aleºii noºtri! Au ieºit basma curatã
dintr-o gâlceavã atât de mare.

UN MUSAFIR PREA AMBIÞIOS

Zilele trecute ne-a vizitat un musafir ambiþios. În cadrul
întâlnirii cu susþinãtorii sãi din Cernãuþi fostul Preºedinte
al Georgiei ºi actualul ºef al ARS Odesa Miheil Saakaºvili,
la întrebarea care vor fi primii paºi dacã va fi numit premier,
a declarat cã ambiþia sa este mai mare decât aceea de
Prim-Ministru al Ucrainei.
Acum toþi ghicesc la ce viseazã Saakaºvili: la puterea
lui Obama sau bogãþiile lui Putin.

SCADE, DAR DE FAPT CREªTE

În ultimii ºapte ani numãrul de studenþi ai Universitãþii
Naþionale din Cernãuþi s-a redus cu circa o treime – de la
21 de mii la 14 mii. Majoritatea lor covârºitoare studiazã
la zi, iar numãrul bugetarilor este cu puþin mai mare decât
al celor cu platã. Datele privind numãrul de studenþi sunt
publicate de site-ul universitãþii.
În realitate numãrul de studenþi a crescut pentru cã au
apãrut ºi alte universitãþi.

O CALE FERATÃ PRIVATIZATÃ

Judecata economicã din Cernãuþi a restituit statului
18.600 metri liniari de cale feratã, care fusese privatizatã
mai înainte de cãtre o societate pe acþiuni. Valoarea
segmentului de cale feratã privatizat întrece un milion de
grivne. Cât timp a durat judecata firma privatã a reuºit sã
demonteze calea feratã.
Cine va fi tras la rãspundere pentru aceastã privatizare
nelegitimã? De bunã seamã cã nimeni.

EI AU LUPTAT ªI VOR PÃMÂNT

La Cernãuþi au fost înregistrate aproape 2.000 de cereri
pentru pãmânt din partea participanþilor la OAT, inclusiv
1.272 de cereri pentru construcþia de spaþiu locativ. Pânã
în prezent deja au fost repartizate 496 de sectoare pentru
construcþii individuale, ceea ce reprezintã circa 40% din
numãrul total de cereri înregistrate.
Numãrul solicitãrilor tot creºte ºi creºte, iar suprafaþa
pãmântului rãmâne aceeaºi.

PRIMUL LOC LA CONTRABANDÃ

Conform datelor Organizaþiei Vamale Internaþionale,
Ucraina a ieºit pe primul loc în lume la contrabanda cu
þigãri. În 2014 au fost înregistrate 354 de cazuri de
confiscare a loturilor de þigãri provenite din Ucraina. Ne
bucurã faptul cã printre regiunile lidere la contrabanda cu
þigãri se aflã ºi regiunea noastrã Cernãuþi.
În topul contrabandei cu þigãri Ucraina este urmatã de
Polonia, Paraguay, Moldova, Brazilia ºi Armenia.

MAI BINE
SÃ-ÞI PARÃ
RÃU
CÃ AI TÃCUT
DECÂT
CÃ AI ZIS.
Tableta sãptãmânii

Doina BOJESCU

UN CRÂMPEI
DIN LEGENDA MATRONALIEI
T

reptat, primãvara
îºi întinde aripile
albãstrimii cereºti. Frigul
ºi-a cedat drepturile. În
vãzduh, fiecare fâlfâire de
vânt rãspândeºte aromã
de muguri, de pãmânt jilav
ºi de ploaie caldã, lipindu-se
cu drag de orãºenii grãbiþi.
Ferice de cei pe care
drumurile primãverii îi scot
la larg. Scãpaþi din
corsetul închis al frigului,
se vor adapta voluptãrilor
naturii, schiþând parada
modei de pe fundalul
zãpezii pe cel al primelor
fire timpurii, în verde ca salata, care se ivesc din
adâncimea solului. Venirea primãverii nu þine seama
de modã. Care-i stilul primãverii, care-i elementul de
bazã?
Fiecare doamnã sau domniºoarã îºi lasã acasã
complexele, îºi pune în valoare gingãºia cu care a
înzestrat-o Dumnezeu. Doamnele de la oraº, grãbite
ºi cochete, cu rotunjimi ºi gropiþe, cu veºminte
prescrise de stilul modei trec pe lângã femeile de la
þarã, îmbrobodite gospodãreºte, cu obrajii rumeni,
nimfele primãverii, adicã florãresele care numai ce au
sosit de la marginea pãdurii. Ele provoacã armonia
oraºului, purtând pe braþ coºuri împletite din nuiele,
în care sunt aºezate primele flori ale renaºterii, legate
cu delicateþe în bucheþele. Pe la colþuri de strãzi vei

savura oaze în violet ºi alb,
rupte din covorul primãverii.
Pentru câteva grivne poþi sã
cumperi primele clipe ale
renaºterii. Florile, odatã ce
le-ai luat în mâini, îþi inspirã
legenda matronaliei, a
reînvierii. În moda cea de
toate zilele, visurile
stiliºtilor se transformã în
realitate numai dacã aduc
profit. Colecþia primãverii e
preluatã din cele mai noi
ºi mai proaspete flori care
vor completa stilul femeilor.
Ghiocelul subþire ºi
transparent,
alb
ºi
matlasat, puþin în nuanþele gerului albãstrui, e mai
misterios decât orice vitrinã a modei. Indiferent dacã
albul sugereazã distanþa dintre iarnã ºi primãvarã,
locul unde aceste douã regini s-au întâlnit, e
bucheþelul cu flori unde cocheteazã nevinovãþia,
gingãºia – cele mai frumoase trãsãturi ale sufletului
feminin. Romantismul nu va pãrãsi niciodatã stilul
modei. În spaþiul primãverii timpurii, fantezia nu poate
fi stãvilitã. Depinde de dumneavoastrã, doamnelor,
cum veþi apãrea pe fundalul primãverii, care tot mai
mult ºi mai mult îºi întinde aripele azurii, oazele în
violet ºi albul imaculat. Acestea vin din sursele
renaºterii, povestesc despre tradiþiile vechi când
femeile au fost dãruite cu primele bucheþele de flori în
care e tãinuitã veºnica tinereþe.

LA MULÞI ANI, DRAGÃ MARIE!
23 februarie ºi-a celebrat ziua de naºtere
încântãtoarea doamnã
Maria ILIUÞ, artistã de
primã mãrime a Republicii
Moldova, originarã din
Crasna Storojineþului,
îndrãgitã interpretã de
cântece populare. Frumoasã, talentatã, agerã,
bunã la suflet, înþelegãtoare, Maria Iliuþ duce
melosul cântecului bucovinean cu specific crãsnean pe
meridianele lumii. În 2008, la editura PRUT din Cernãuþi
(tipografia din Storojineþ) a apãrut cartea O privighetoare
de munte cu nume de baladã, care ne prezintã epopeea
bucovineanã ºi basarabeanã a vestitei cântãreþe.
La zi aniversarã doamna cântecului bucovinean,
crãiasa munþilor Maria Iliuþ este felicitatã cu multã stimã
ºi cãldurã de toþi crãsnenii ºi bucovinenii ei dragi. Toþi
împreunã îi doresc multã sãnãtate, fericire, succese, noi
cântece, admiratori cât mai mulþi ºi tot binele Pãmântului.
La mulþi ani, dragã Marie!
Eleonora SCHIPOR,
din partea tuturor admiratorilor
din localitatea Cupca, raionul Hliboca.

Adrian PÃUNESCU
ANTIPRIMÃVARÃ

Ce dacã vine primãvara
Atâta iarnã e în noi
Cã martie se poate duce
Cu toþi cocorii înapoi.

În noi e loc numai de iarnã
Vom îngheþa sub ultim ger
Orbecãind pe copci de gheaþã
Ca un stingher spre alt stingher.
ªi vin din patriile calde
Cocorii toamnei ce trecu
ªi cuibul li-i stricat la streºini
ªi lângã mine nu eºti tu.
Schimbãri mai grave decât moartea
Au fost ºi sunt ºi vor mai fi
La mine-n suflet este vifor
ªi vin nebuni sã facã schi.
ªi ninge pânã la prãsele
Ninsoarea intrã-n trupul tot
E-un dans de oameni de zãpadã
Ce-mbrãþiºarea n-o mai pot. [...]

LA IZVOARE
Puterea creatoare a femeii

Doina BOJESCU

DESPRE “EPISTOLE ªI FLORI”
Constanþa Abãlaºei Donosã picteazã ºi scrie de mai
bine de trei decenii. E laureatã a zeci de concursuri
naþionale. Lucrãrile artistei se gãsesc în colecþiile din
România, Franþa, SUA, Canada ºi Grecia.
S-a nãscut la 4 februarie, 1954 în Brãila (România). Este
grafician, pictor ºi scriitoare. Semneazã ºi expune picturã
pe ºevalet. Sunt ani de muncã încununaþi cu succes. Are
peste 130 de participãri în expoziþii colective în România,
Franþa, Turcia ºi peste 35 de expoziþii personale. În paralel
cu pictura, în anul 1972 artista e debutat literar, fiind
membrã a Cenaclului Uniunii Scriitorilor, filiala Brãila –
Galaþi. Constanþa Abãlaºei Donosã a publicat volume de
poezie ºi prozã memoralisticã.
Gândurile despre viaþã ale acestei artiste sunt minunate:
“Îmi displac minciuna, îngâmfarea. Nu-mi plac oamenii care nu sunt ce vor sã parã a fi, cei care
îºi schimbã cultul pentru a obþine anumite interese. Nu e permis sã te lepezi de credinþa ta ºi sã
încerci sã îþi mai atragi ºi prietenii...”. Artista considerã cã atunci “când faci ceva ce îþi place,
reuºeºti orice, nu existã bariere. Însã trebuie sacrificiu. Renunþ la foarte multe lucruri, chiar ºi
treaba în gospodãrie mi-o programez foarte bine, în aºa fel încât sã am timp sã lucrez. Lucrez
poate opt, zece ore pe zi, timpul este drãmuit. Nu risipesc nici o secundã, mã organizez cât pot
mai bine...”. Impresionante sunt denumirile cãrþilor autoarei: Anotimpuri pentru prietenii mei
(poezie), Amintiri care nu mor (prozã), Epistole ºi flori (poezie), La uºa iubirii ºi Poezii pastelate.
Poezia pe care o scrie e rodul unei meditaþii sentimentale
în care e oglinditã gingãºia ºi liniºtea, acea gingãºie
primarã care se observã ºi în picturi. Poezia sa e plinã
de culoare datoritã faptului cã este ºi pictor, este
asemeni unui univers agreabil, extern ºi interesant, unde
domneºte veºnica primãvarã.
A executat graficã ºi portretisticã în peniþã, peste
125 de scriitori, cuprinºi în antologia literarã Din vadurile
Chiralinei. Anul acesta, de ziua lui Mihai Eminescu la
Cernãuþi, a donat muzeului literar memorial “Mihai
Eminescu” o expoziþie în graficã ºi picturã care cuprinde
23 de lucrãri cu chipurile lui Mihai Eminescu ºi Veronicãi
Micle, compoziþii realizate pe baza versurilor
eminesciene.
Puterea creatoare a femeii este cuvântul prin care
poate sã creeze o lume impresionatã. Ea poate oricând
sã batã la uºa iubirii, sã-ºi zugrãveascã zilele în cele
mai gingaºe, mai minunate nuanþe ºi culori.

De neamul moldovenilor

ORAª-FANTOMÃ

Are peste 51.000 de locuitori, ºi populaþia sa creºte de la o zi
la alta. Este mai mare decât Paºcaniul. Locuitorii nu pot fi gãsiþi
la adresele declarate pentru cã sunt plecaþi la muncã în statele
UE. Doar alocaþiile ºi ajutoarele sociale ajung în conturi.
Din 2007, anul integrãrii României în UE, ºi pânã în 2015, în judeþul
Iaºi a apãrut un oraº fantomã. În acest oraº locuiesc peste 51.000 de
cetãþeni, toþi din Republica Moldova. Culmea, locuitorii oraºului figureazã
în statisticile româneºti, dar nu existã în fizic, fiind plecaþi la muncã în
Italia, Germania, Franþa sau Anglia.
Oraºul ar fi al doilea ca mãrime, dupã Iaºi. Comparativ, populaþia ar
fi aproape cât cea a municipiului Paºcani ºi Hârlãu la un loc. Paºcaniul
avea la începutul anului 43.000 de locuitori, iar Hârlãul – 12.000. Cu
alte cuvinte, moldovenii de peste Prut se mutã artificial în România
pentru a intra pe uºa din dos în UE. În câþiva ani, zeci de mii de
moldoveni ºi-au procurat cãrþi de identitate româneºti pentru a munci
în þãrile vestice. În virtutea frãþiei de neam, cei de peste Prut s-au „mutat”
în satele din judeþul Iaºi, devenind automat cetãþeni ai UE cu drepturi
depline pe piaþa muncii. Moldovenii obþin mai întâi cetãþenia românã,
apoi pleacã la muncã în þãrile vestice. În urma lor vin amenzile pe care
nu are cine sã le achite. În afarã de faptul cã numãrul populaþiei creºte
artificial, moldovenii beneficiazã ºi de ajutoare sociale, cum ar fi alocaþia
pentru copii. Banii intrã direct în conturile acestora, chiar dacã sunt în
strãinãtate. O întreag㠄populaþie” a trecut Prutul ºi s-a mutat în satele
din Iaºi, de lângã graniþã.
În fiecare zi numãrul lor creºte. Ca ºi cel al cãrþilor de identitate ºi
permiselor eliberate pe numele lor. Dacã este sã ne luãm dupã
statisticile MAI, „la data de 23 octombrie, în evidenþa activã din Registrul
Naþional de Evidenþã a Persoanelor figurau 51.391 de persoane nãscute
în Republica Moldova, cu domiciliul pe raza judeþului Iaºi”, au precizat
în scris reprezentanþii Direcþiei pentru Evidenþa Persoanelor ºi
Administrarea Bazelor de Date Bucureºti. Cifra reprezintã 5,7% din
totalul populaþiei judeþului Iaºi. „La 1 ianuarie 2015, populaþia judeþului
Iaºi a fost de 907.979 locuitori”, au precizat reprezentanþii Institutului
Judeþean de Statisticã Iaºi. Concret, dacã este sã vorbim în cifre, 1,5%
din populaþia Republicii Moldova s-a mutat în judeþul Iaºi în perioada
2007-2015. Aºadar, în decurs de numai câþiva ani, numãrul statistic al
cetãþenilor judeþului Iaºi a crescut cu câteva zeci de mii. Chiar dacã în
documentele administrative ale primãriilor din Iaºi basarabenii apar în
registrele de rol, de fapt aceºtia nu locuiesc pe teritoriul nostru ºi cel
mai probabil nu o vor face niciodatã. Basarabenii au profitat de politicile
româneºti, ºi-au procurat a doua cetãþenie ºi au plecat în strãinãtate.
Cu acte româneºti, aceºtia pot sta nestingheriþi în UE, fãrã vizã.
(Va urma).

Golgota neamului românesc

Ilie POPESCU,

doctor în filologie,
preºedintele Societãþii publice „Golgota”
a românilor din regiunea Cernãuþi – victime ale represiunilor
regimului totalitar sovietic, fost deportat ºi reabilitat

ARIPA OCROTITOARE A MAMELOR DEPORTATE CARE S-AU JERTFIT PENTRU SALVAREA COPIILOR
DE LA MOARTE ÎN GULAG-URILE REGIMULUI TOTALITAR SOVIETIC

(Continuare).
În timpul verii, eu împreunã cu Petricã am plecat
departe de sat la cules spice. Strângând spic cu spic,
am umplut sãculeþele. Apoi am pornit amândoi spre
bordei. Fratele se miºca mai repede decât mine ºi eu
rãmâneam mereu în urma lui. A intrat în mine o fricã
nemaipomenitã. Mã gândeam cã dacã nu întoarce capul
spre mine ºi se tot duce înainte în pustiul cela, eu rãmân
pradã lupilor ºi ºacalilor. Am început sã strig cu o voce
aproape moartã:
– Petricã, nu mã lãsa aici, cã tare mã tem. M-or mânca
lupii.
În sfârºit, el m-a auzit. A alergat ºi m-a ridicat de jos.
I-am spus cu o voce mai mult moartã decât vie:
– Nu mai pot merge...
M-a ridicat în braþe, dar peste vreo douãzeci de paºi
am înþeles cã-i vine foarte greu sã mã ducã ºi am cerut
sã fiu coborât jos. Chinuiþi de foame, cu greu am ajuns
spre searã la bordeiul cela blestemat.
Prin urmare, ºi copiii se luptau cu foamea ºi cu
moartea.
Maria ªcrobaneþ din comuna Suceveni, raionul
Hliboca: „Am strâns spice în stepã, le-am frecat pe o
basma ºi mi-am fãcut o gãleatã de boabe. Le-am pus
pe fundul traistei, iar deasupra le-am acoperit cu



spice... Brigadierul se suise în trãsurã ºi mã strigã. Am
lãsat traista ºi m-am dus la ei.
– Ce-ai lãsat jos? mã întreabã el.
– Nimic.
– Mergi, ridicã ºi adã-ncoace?
El a apucat traista de colþuri ºi a vãrsat grâul pe
miriºte. ªi cãnd mi-a dat o palmã din stânga ºi alta din
dreapta, am picat. ªi când mi-a dat un picior din stânga
ºi unul din dreapta, am crezut cã întru în pãmânt. M-a
suduit cu vorbe urâte... Dar eu mã gãndeam: „Doamne,
mã omoarã banditul ista”.
Veronica Iosif din Molodia, acelaºi raion: „Vocea
tremurândã a mamei, care îi tot întreba pe cei ce ne
scoteau din casã: „Ce-am fãcut? Unde ne duceþi? Ce
vinã avem?”. Cine avea sã-i rãspundã ºi cine putea sã
aibã milã de o biatã þãrancã ºi de noi, cei trei copii ai ei,
unul mai mic decât altul... Mama, sfãºiatã de dorul casei,
n-a trãit mult în Siberia. A murit de foame în toiul verii,
cam la doi ani dupã ce am fost deportaþi”.
Vladimir ªova din Sinãuþii de Sus, acelaºi raion: „În
casã au dat nãvalã câþiva oameni înarmaþi. Unul a strigat:
“Luaþi-vã lucrurile cele mai trebuincioase ºi ieºiþi în
ogradã. Aºa e porunca de mai sus. Veþi fi deportaþi! Nu
plângeþi, nu vã smârcâiþi, cã n-are rost!”.
Tata a fost îmbrâncit din casã ºi scos în drum. Din
acea clipã fatalã nu l-am mai vãzut. Ne-am pomenit ºi noi,

mama ºi copiii, în mijlocul ogrãzii. Maria avea zece ani, eu
– nouã, Vasilic㠖 trei. Pe Ionel, care avea ºase luni, mama
îl þinea în braþe. Nu ºtiu ce a fost în clipa ceea cu mama.
Ne-a apucat ca o vulturoaicã, ne-a tras dupã sine în casã
ºi, ridicând ochii la icoana Sf. Gheorghe, ne-a sãrutat, a
ºoptit ceva pânã am fost din nou scoºi în curte.
Tata fiind arestat, n-a nimerit cu noi, iar mama,
rãmasã cu patru copii ºi aruncatã în voia soartei în
stepele Kazahstanului, avea sã îndure chinuri de
nedescris. Foamea ne subþia, frigul ºi bolile ne atacau
mereu. A fãcut, sãrmana, tot posibilul, ca sã ne poatã
salva, pânã ºi-a dat ultima suflare”.
Cinci ani la rând s-a zbãtut mama pentru vieþile
noastre. Câte lacrimi a vãrsat ea, mângâindu-ne
cãpuºoarele care uneori ardeau ca focul. Când credea
cã-i neputincioasã ºi cã nimeni nu era în stare s-o ajute,
se lãsa sã cadã pe genunchi ºi ceasuri întregi se ruga
lui Dumnezeu. Toate rugãciunile ei se termniau cu
blestemul la adresa celor ce ne-au trimis la moarte”.
ªi mama, acolo în surghiun, se ruga la Bunul
Dumnezeu pentru salvarea noastrã de la moarte, dar
niciodatã nu i-a blestemat pe acei care ne-au dus la
moarte sigurã. Înainte de culcare, am auzit-o pe mama
rugându-se: „Doamne, scapã-ne de moarte ºi
pedepseºte-i pe duºmanii mei, dacã ºtii cã trebuie sã-i
pedepseºti!”.
(Va urma).

26 februarie 2016

TELESÃPTÃMÂNA

TVU-1
LUNI, 29 FEBRUARIE
6.00., 7.00., 8.00., 13.00.,
18.30., 21.00., 1.30., 5.10.
Noutãþi. 6.10., 7.10. AgroEra.
6.20., 23.45. Din primele
surse. 7.25. ªantierul. 7.35.,
23.50. Ce se mai aude.
7.50., 8.25. La bucãtãrie.
8.30. Vectorul migraþiei.
8.40. Sfaturi utile. 9.00., 5.45.
Veºnicele adevãruri. 9.10.
Guvernul în direct cu cetãþenii. 9.50. Documentar.
11.20. Clubul bãrbaþilor.
12.35. Fabricat în Europa.
13.30. Basme. 13.45.
ªcoala Marie Poppins.
14.00. Desene animate.
14.15. Universitatea socialã. 14.45. Documentar
despre V. Ivasiuk. 16.00.
Documentar despre F.
Peten. 17.00. Fereastrã
spre America. 17.30. Documentar. 18.05., 5.00. Ora X.
18.15., 1.20. Noutãþi de pretutindeni. 18.55. Problema
principalã. 19.30. Re:forma.
20.00. Prima paginã. 20.30.
Cartea.ua. 21.30., 5.35.
Noutãþi. Sport. 21.50.
Impresii de cãlãtorii. 23.00.
Bilanþuri. 0.20. Magazin TV.
1.45. Liga campionilor la
handbal. 3.25. Amurguri.
4.10. “Credinþã. Speranþã.
Dragoste”.
MARÞI, 1 MARTIE
6.00., 7.00., 8.00., 13.00.,
18.30., 21.00., 1.30., 5.10.
Noutãþi. 6.10., 7.10. AgroEra.
6.20., 23.45. Din primele
surse. 7.25., 23.30. Ce se
mai aude. 7.50., 8.25. La
bucãtãrie. 8.30. Serviciul de
paºapoarte. 8.40. Sfaturi
utile. 9.00., 5.45. Veºnicele
adevãruri. 9.25., 18.55. Problema principalã. 9.55. Documentarul “Castele Europei”. 10.40. Documentar.
12.00. Clubul bãrbaþilor.
12.35. Fabricat în Europa.
13.15., 18.05. Ora X. 13.40.
Basme. 13.55. Ce vreau sã

fiu. 14.15. Universitatea
socialã. 15.00. Muzicã folk.
16.10. Ghidul pelerinului.
16.25. Impresii de cãlãtorii.
17.10. T/s “Taxi”. 18.15.,
1.20. Noutãþi de pretutindeni. 19.30. DezbateriPRO. 21.30., 5.35. Noutãþi.
Sport. 21.50. “Rãzboi ºi
pace”. 23.00. Bilanþuri. 0.20.
Magazin TV. 1.45. Proiect
special. 4.40. Documentar.
MIERCURI, 2 MARTIE
6.00., 7.00., 8.00., 13.00.,
18.30., 21.00., 1.30., 5.10.
Noutãþi. 6.10., 7.10. AgroEra.
6.20., 23.45. Din primele
surse. 7.25. ªantierul. 7.35.,
23.35. Ce se mai aude.
7.50., 8.25. La bucãtãrie.
8.30. Serviciul de paºapoarte. 8.40. Sfaturi utile.
9.00., 5.45. Veºnicele adevãruri. 9.25., 18.55. Problema principalã. 9.55. DezbateriPRO. 11.25. Re:forma.
12.00. ªedinþa Cabinetului
de Miniºtri a Ucrainei.
13.15., 18.05., 5.00. Ora X.
13.40. Basme. 13.50. Cine
e stãpân în casã? 14.15.
Desene animate. 14.45.
Amintiri. 15.30. Jocul destinului. 16.10. Lumina.
16.45., 1.45. Documentar
despre Lituania. 17.10. T/s
“Taxi”. 18.15., 1.20. Noutãþi
de pretutindeni. 19.30. T/s
“Mafiotul”. 20.30. Divertisment. 21.30., 5.35. Noutãþi.
Sport. 21.50. Ancheta. Info.
22.40. Megalot. 23.00.
Bilanþuri. 23.25. Cãldura.ua.
0.20. Magazin TV. 2.10.
Documentar. 3.00. Amurguri.
3.50. Guvernul în direct cu
cetãþenii. 4.15. Documentarul “Castelele Europei”.
JOI, 3 MARTIE
6.00., 7.00., 8.00., 13.00.,
18.30., 21.00., 1.30., 5.10.
Noutãþi. 6.10., 7.10. AgroEra.
6.20., 23.45. Din primele
surse. 7.25. Cãldura.ua.
7.35., 23.30. Ce se mai
aude. 7.50., 8.25. La

bucãtãrie. 8.30. Serviciul de
paºapoarte. 8.40. Sfaturi
utile. 9.00., 5.45. Veºnicele
adevãruri. 9.25., 18.55.
Problema principalã. 9.55.,
4.15. Documentarul “Castelele Europei”. 10.45.
Fereastrã spre America.
11.30. “Rãzboi ºi pace”.
12.15. Ancheta.Info. 13.15.,
18.05., 1.45., 5.00. Ora X.
13.40. Basme. 13.50.
Desene animate. 14.15.
Universitate socialã. 14.40.
Amintiri. 15.25., 2.50. Amurguri. 16.25., 1.55. CM la
biatlon. 17.20. T/s “Taxi”.
18.15., 1.20. Noutãþi de pretutindeni. 19.30. T/s “Mafiota”. 20.30. Documentar.
21.30., 5.35. Noutãþi. Sport.
21.50. Scheme. 22.15. Divertisment. 23.00. Bilanþuri.
0.20. Magazin TV. 3.40.
Lumina.
VINERI, 4 MARTIE
6.00., 7.00., 8.00., 13.00.,
18.30., 21.00., 1.30., 5.10.
Noutãþi. 6.10., 7.10. AgroEra.
6.20. Din primele surse.
7.25. ªantierul. 7.35., 23.50.
Ce se mai aude. 7.50., 8.25.
La bucãtãrie. 8.30. Teritoriul
legii. 8.35. Serviciul de
paºapoarte. 8.40. Sfaturi
utile. 9.00., 5.45. Veºnicele
adevãruri. 9.25., 18.55., 3.45.
Problema principalã. 9.45.,
4.15. Documentarul “Castele Europei”. 10.45. Tenis
ucrainean. 11.15. Drumul
spre Rio-2016. 12.00. Divertisment. 12.30. Scheme.
13.15., 5.00. Ora X. 13.40.
Basme. 13.50. Desene
animate. 14.15. Universitate
socialã. 14.40. Stagiuni
teatrale. 15.25., 2.55. “Credinþã. Speranþã. Dragoste”.
16.25. Divertisment. 17.10.
T/s “Taxi”. 18.15., 1.20.
Noutãþi de pretutindeni.
19.35. Intermarium. 20.30.
Planul pe mâine. 21.30.,
5.35. Noutãþi. Sport. 21.50.
Studioul întâi. 23.00.

Bilanþuri. 23.20. Drumul
spre biruinþã. 0.20. Magazin
TV. 1.45. Turneu muzical.
SÂMBÃTÃ, 5 MARTIE
6.00. Bilanþuri. 6.25. În
spaþiul existenþei. 7.15. La
bucãtãrie. 7.50. Universul
on-line. 8.10. AgroEra. 8.35.,
23.45. “Gâscanul de Aur”.
9.00. ªcoala Marie Poppins.
9.20. Ce vreau sã fiu. 9.40.
Cine e stãpân în casã?
10.05. Desene animate.
11.15. Divertisment. 12.25.,
2.25. CM la biatlon. 14.05.
Clubul bãrbaþilor. 15.25.,
4.00. CM la biatlon. 16.55.
Campionatul Ucrainei la
baschet. 18.45. Liga campionilor la handbal. 20.30.
Amintire. 21.00., 5.30.
Noutãþi. 21.30. Drumul spre
Rio-2016. 21.50. Divertisment. 22.10. Altã muzicã.
22.40. Megalot. 23.00.
Teritoriul legii. 23.20. Drumul
spre biruinþã. 0.20. Magazin
TV. 1.20. Turneu muzical.
DUMINICÃ, 6 MARTIE
6.05. Lumea ortodoxã. 6.35.
Un pas spre stele. 7.40.
Universul on-line. 8.15. La
bucãtãrie. 8.40. Cãldura.ua.
9.05. Ghidul pelerinului.
9.25. Jocul destinului. 9.55.
Istorii despre artã. 10.15.
Amintiri. 10.50. Casa ta.
11.45. Documentarul “Cãlãtorii gustoase”. 13.15. Muzicã folk. 14.25. CM la biatlon.
15.35. Clubul bãrbaþilor.
16.10. Drumul spre Rio2016. 16.40. CM la biatlon.
17.55., 2.20. Campionatul
Ucrainei la baschet. 19.55.
Stagiuni teatrale. 20.30.
Documentar. 21.00., 5.35.
Noutãþi. 21.25. Premierul
despre reforme. 21.40. Prima paginã. 22.20. Cartea.ua. 23.00. Ziua îngerului.
0.20. Magazin TV. 1.20.
Turneu muzical. 4.00. Liga
campionilor la handbal.

CANAL “1+1”
LUNI, 29 FEBRUARIE
6.45., 7.10., 7.45., 8.10.,
9.10. Dejunul cu “1+1”. 7.00.,
8.00., 9.00., 12.00., 16.45.,
19.30., 23.15., 1.40. TSN.
7.35. Desene animate. 9.30.,
10.50., 12.30. “Schimb de
soþii”. 12.20. “10 minute cu
Premierul”. 13.50., 14.50.
Drame de familie. 15.50. T/s
“Centrul comercial”. 17.10.
T/s “Un secol mãreþ.
Roxolana”. 20.30. Materiale
secrete. 21.00. T/s “Stãpâna”. 22.00. Banii. 23.30.
Mincult. 0.00. F.a. “Jungla”.
1.55. ªase secvenþe. 5.30.
Teleserviciul “Cãutarea”.
MARÞI, 1 MARTIE
6.00., 7.00., 8.00., 9.00.,
12.00., 16.45., 19.30.,
23.15., 1.50. TSN. 6.45.
7.10., 7.45., 8.10., 9.10.
Dejunul cu “1+1”. 7.35. Desene animate. 9.30., 10.50.,
12.20. “Schimb de soþii”.

13.50., 14.50. Drame de
familie. 15.50. T/s “Centrul
comercial”. 17.10. T/s “Un
secol mãreþ. Roxolana”.
20.30. Materiale secrete.
21.00. T/s “Stãpâna”. 22.00.
Patru nunþi. 0.00., 2.15. F.a.
“Bãrbaþi în marele oraº”.
3.55. ªase secvenþe. 5.30.
Teleserviciul “Cãutarea”.
MIERCURI, 2 MARTIE
6.00., 7.00., 8.00., 9.00.,
12.00., 16.45., 19.30.,
23.15., 1.55. TSN. 6.45.,
7.10., 7.45., 8.10., 9.10.
Dejunul cu “1+1”. 7.35. Desene animate. 9.30., 10.50.,
12.20. “Schimb de soþii”.
13.50., 14.50. Drame de
familie. 15.50. T/s “Centrul
comercial”. 17.10. T/s “Un
secol mãreþ. Roxolana”.
20.30. Materiale secrete.
21.00. T/s “Stãpâna”. 22.00.
“Cãsãtorie pe bâjbâite”.
0.00., 2.20. F.a. “Bãrbaþi în
marele oraº”. 4.05. ªase

secvenþe. 5.30. Teleserviciul
“Cãutarea”.
JOI, 3 MARTIE
7.00., 8.00., 9.00., 12.00.,
16.45., 19.30., 23.15., 2.25.
TSN. 6.45., 7.10., 7.45.,
8.10., 9.10. Dejunul cu
“1+1”. 7.35. Desene animate. 9.30., 10.50., 12.20.
“Schimb de soþii”. 13.50.,
14.50. Drame de familie.
15.50. T/s “Centrul comercial”. 17.10. T/s “Un secol
mãreþ. Roxolana”. 20.30.
Materiale secrete. 21.00. T/s
“Stãpâna”. 22.00., 23.30.
Dreptul la putere. 0.30., 2.50.
F.a. “Sãrut franþuzesc”. 4.35.
ªase secvenþe.
VINERI, 4 MARTIE
6.00., 7.00., 8.00., 9.00.,
12.00., 16.45., 19.30. TSN.
6.45., 7.10., 7.45., 8.10.,
9.10. Dejunul cu “1+1”. 7.35.
Desene animate. 9.30.,
10.50., 12.20. “Schimb de
soþii”. 13.50., 14.50. Drame

de familie. 15.50., 2.00. T/s
“Centrul comercial”. 17.10.
T/s “Un secol mãreþ.
Roxolana”. 20.20. “Kievul în
fapt de searã”. 22.45. Viaþa
mondenã. 23.45. F.a. “Prinþesa de Monaco”.
SÂMBÃTÃ, 5 MARTIE
6.00. Banii. 6.50., 19.30.
TSN. 7.50. Viaþa mondenã.
8.50. T/s “Stãpâna”. 13.00.
“Vocea þãrii 6”. 15.35. Cartierul de searã. 17.35.,
18.30. Faceþi sã râdã
comicul. 20.15. Senzaþii
ucrainene. 21.15. Liga umorului. 23.25. Kievul în fapt de
searã. 1.50. F.a. “Rãzbunarea bebeluºilor”. 3.05.
ªase secvenþe.
DUMINICÃ, 6 MARTIE
7.00., 4.35. “Colegii de clasã”. 8.00. Senzaþii ucrainene.
9.00. Loto. 9.40. Desene
animate. 10.05. TSN. 11.00.
Lumea vãzutã ºi nevãzutã.
11.55. “Cãsãtorie pe bâj-

bâite”. 13.15. “Patru nunþi”.
15.35. Multibarbara. 15.05.
Liga umorului. 17.30. F.a.
“Pinguinii domnului Popper”. 19.20. 10 minute cu
Premierul. 19.30., 5.20. TSN.

21.00. “Vocea þãrii 6”. 23.20.
Viaþa mondenã. 0.20.
Documentar despre T. ªevcenko. 1.45. F.a. “Prinþesa de
Monaco”. 3.20. F.a. “Rãzbunarea bebeluºilor”.

INTER
LUNI, 29 FEBRUARIE
6.10., 11.20., 12.25. “Au
anchetat...” cu L. Kanevski.
7.00., 7.30., 8.00., 8.30.,
9.00., 12.00., 14.00., 16.00.,
17.40. Noutãþi. 7.15., 7.35.,
8.10., 8.35. Dimineaþa cu
Inter. 9.20. F.a. “Duegna”.
13.45., 14.20. Judecatã de
familie. 15.05., 16.15. Aºteaptã-mã. 18.05., 19.05. “Îl
priveºte pe fiecare”. 20.00.
Amãnunte. 21.00. T/s “Sã vã
rãspundã toamnã”. 22.35.,
3.15. T/s “Cãsãtorie prin
testament”. 0.05. T/s “Regina cea albã”. 2.30., 4.40.
Amãnunte.

MARÞI, 1 MARTIE
5.30., 11.10., 12.25. “Au
anchetat...” cu L. Kanevski.
7.00., 7.30., 8.00., 8.30.,
9.00., 12.00., 14.00., 16.00.,
17.40. Noutãþi. 7.15., 7.35.,
8.10., 8.35. Dimineaþa cu
Inter. 9.20., 21.00. T/s “Sã vã
rãspundã toamna”. 13.35.,
14.20., 16.15. Judecatã de
familie. 18.05., 19.05. “Îl
priveºte pe fiecare”. 20.00.
Amãnunte. 22.35., 3.15. T/s
“Cãsãtorie prin testament”.
0.05. T/s “Regina cea albã”.
2.25., 4.40. Amãnunte.
MIERCURI, 2 MARTIE
5.30., 11.10., 12.25. “Au
anchetat...” cu L. Kanevski.

7.00., 7.30., 8.00., 8.30.,
9.00., 12.00., 14.00., 16.00.,
17.40. Noutãþi. 7.15., 7.35.,
8.10., 8.35. Dimineaþa cu
Inter. 9.20., 21.00. T/s “Sã vã
rãspundã toamna”. 13.35.,
14.20., 16.15. Judecatã de
familie. 18.05., 19.05. “Îl
priveºte pe fiecare”. 20.00.
Amãnunte. 22.35., 3.15. T/s
“Cãsãtorie prin testament”.
0.05. T/s “Regina cea albã”.
2.30., 4.40. Amãnunte.
JOI, 3 MARTIE
5.30., 11.10., 12.25. “Au
anchetat...” cu L. Kanevski.
7.00., 7.30., 8.00., 8.30.,
9.00., 12.00., 14.00., 16.00.,
17.40. Noutãþi. 7.15., 7.35.,

8.10., 8.35. Dimineaþa cu
Inter. 9.20., 21.00. T/s “Sã vã
rãspundã toamna”. 13.35.,
14.20., 16.15. Judecatã de
familie. 18.05., 19.05. “Îl
priveºte pe fiecare”. 20.00.
Amãnunte. 22.35., 3.15. T/s
“Cãsãtorie prin testament”.
0.05. T/s “Regina cea albã”.
VINERI, 4 MARTIE
5.30., 11.10., 12.25. “Au
anchetat...” cu L. Kanevski.
7.00., 7.30., 8.00., 8.30.,
9.00., 12.00., 14.00., 16.00.,
17.40. Noutãþi. 7.15., 7.35.,
8.10., 8.35. Dimineaþa cu
Inter. 9.20. T/s “Sã vã
rãspundã toamna”. 13.35.,
14.20., 16.15. Judecatã de

familie. 18.05., 19.05. “Îl
priveºte pe fiecare”. 20.00.,
1.50. Amãnunte. 21.00.
Oglinda neagrã. 23.30. T/s
“Regina cea albã”. 2.55.
Documentarul “Pãrinþi ºi
copii”. 3.35. F.a. “Babilon
XX”.
SÂMBÃTÃ, 5 MARTIE
5.25., 1.10. Amãnunte. 6.10.
Aºteaptã-mã. 8.35., 3.20.
F.a. “Artistul din Kohanovka”.
10.00. F.a. “Atenþie la automobil”. 12.00. F.a. “Mâna cu
diamante”. 14.00. F.a. “Totul
e posibil”. 16.00., 20.30. T/s
“Atât de departe, atât de
aproape”. 20.00. Amãnunte.
23.05. F.a. “Mireasã la co-

mandã”. 0.55. Desene animate. 1.50. F.a. “Apãrarea
cea mai bunã”. 1.25., 4.30.
F.a. “O femeie solitarã doreºte sã facã cunoºtinþã”.
DUMINICÃ, 6 MARTIE
6.35. Amãnunte. 7.05. F.a.
“Atenþie la automobil”. 9.00.
Sã gãtim împreunã. 10.00.
Capul ºi Pajura. 12.00. F.a.
“Minune obiºnuitã”. 15.00.
F.a. “Mireasã la comandã”.
17.00., 21.40. T/s “Numai nu
mã lãsa sã plec”. 20.00.
Amãnuntele sãptãmânii.
21.30. “10 minute cu Premierul”. 22.30. Documentar
despre A. Ahmatova. 23.25.
F.a. “Totul e posibil”.

26 februarie 2016

CONCORDIA

INVITAÞIE
LA „MÃRÞIªOR”

Dragi conaþionali!
Vã invitãm cu drag la tradiþionala sãrbãtoare a
primãverii „Mãrþiºor”, pe care o organizeazã
Societatea pentru Cultura Româneasc㠄Mihai
Eminescu” din regiunea Cernãuþi.
Manifestarea va avea loc duminicã, 28
februarie, în sala Palatului Academic al
Universitãþii Bucovinene de Medicinã din
Cernãuþi (str. F. Schiller, 11), începutul la ora 12.00.
Ne adresãm la toþi oamenii de bunã credinþã,
persoane fizice ºi juridice care doresc sã sprijine
aceastã acþiune: suntem deschiºi pentru o
colaborare informativã sau publicitarã reciproc
avantajoasã ºi ne vom bucura de orice propunere.
Informaþii suplimentare, sugestii, propuneri de
colaborare cu potenþialii sponsori la tel.: (0038) 050627 41 56; 050-602-41-62; 066-9155877; e-mail:
vasilebycu@gmail.com.
Vã aºteptãm cu drag!
Prezidiul Societãþii „Mihai Eminescu”
din regiunea Cernãuþi.

Litera legii

Svetlana AFONINA,

ºefa Direcþiei orãºeneºti de justiþie
Cernãuþi

COMPORTAMENTUL
FUNCÞIONARULUI PUBLIC
Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei a aprobat
Regulamentul comportamentului etic al funcþionarilor
publici, care reglementeazã principiile morale ale
activitãþii lor ºi etica serviciului de stat. Respectarea
normelor Regulamentului trebuie sã asigure disciplina
funcþionarilor de stat ºi sã-i informeze pe cetãþeni
despre atitudinea care urmeazã s-o manifeste faþã
de ei reprezentanþii organelor de stat.
Conform Regulamentului, funcþionarii de stat în
activitatea lor trebuie sã se conducã dupã principiile
eticii serviciului de stat, care se bazeazã pe
prevederile constituþionale, legislaþia privind serviciul
de stat ºi combaterea corupþiei, ºi anume:
servirea statului ºi societãþii;
comportament destoinic;
puritate moralã;
loialitate;
neutralitate politicã;
transparenþã ºi responsabilitate;
cinste ºi onestitate.
În timpul intrãrii în serviciul de stat persoana
urmeazã sã ia cunoºtinþã de acest Regulament ºi
sã respecte prevederile lui în activitatea sa. Pentru
încãlcarea Regulamentului funcþionarii de stat sunt
pasibili de rãspundere disciplinarã conform legii.
Prevederile Regulamentului se referã ºi la
conducãtorii întreprinderilor de stat.

Ž

TELESÃPTÃMÂNA
BUCOVINA
LUNI, 29 FEBRUARIE
6.05. Lãcaºurile sfinte ale
Bucovinei. 6.30., 9.30., 13.20.
Expres muzical. 7.00., 10.00.,
13.00., 16.00., 19.00., 22.00.
Noutãþi. 7.25., 12.30., 16.15.
Desene animate. 8.00. Podiumul vieþii ei. 9.00., 12.00.,
23.00. Documentar. 10.25.
Bunã dimineaþa, Bucovinã!
11.20. Lumea verde. 13.50.
“Oraºul meu”. 14.00. Minimix. 15.00. Rãsunã muzica.
15.25. Farmacia verde.
15.30. Meridiane TV. 16.30.
Þara talentelor. 17.00. Paleta. 17.45., 20.30. Sporttime. 18.00., 21.00. Studioul
de searã (în limba românã).
19.30. Accente. 20.00. Învãþãm limba englezã. 20.45.
Basmul de searã. 22.25.
Timpul þãrii. 22.55 Teleserviciul “Cãutarea”. 0.10.
Film artistic.
MARÞI, 1 MARTIE
6.05. Gânduri despre lucruri
sacre. 6.30., 8.30., 9.30.,
13.20. Expres muzical.
7.00., 10.00., 13.00., 16.00.,
19.00., 22.00. Noutãþi. 7.30.,

12.30., 13.50. Desene animate. 8.25. Rãsunã muzica.
9.00., 12.00., 23.00. Documentar. 10.25. Comori ale
credinþei (în limba românã).
10.50., 16.20. Noutãþi (în
limba românã). 11.05. Pe
valurile muzicii. 11.35., 17.00.
Micii bucovineni. 13.50. “Tainele oraºului meu”. 14.00.
Istorii adevãrate. 14.30.
Coeziune. 15.00. Rãsunã
muzica. 15.25. Farmacia
verde. 15.30. Lecþie pentru
pãrinþi. 16.30. Þara talentelor. 17.30. Accente. 18.00.,
21.00. Studioul A-3. 19.30.
Podiumul vieþii ei. 20.30.
“Turist prin Zaporojie”.
20.45. Basmul de searã.
22.25. Timpul þãrii. 22.55.
Teleserviciul “Cãutarea”.
0.10. Film artistic.
MIERCURI, 2 MARTIE
6.05. Lãcaºurile sfinte ale
Bucovinei. 6.30., 9.30., 13.20.
Expres muzical. 7.00., 10.00.,
13.00., 16.00., 19.00., 22.00.
Noutãþi. 7.30., 12.30., 13.50.
Desene animate. 8.25.,
15.00., 20.30. Rãsunã muzica. 9.00., 12.00., 23.00.

Documentar. 10.25. Memoria. 10.55. “Temerarii”.
11.10., 19.30. Istorii adevãrate. 14.00. Podiumul
vieþii ei. 15.25. Farmacia
verde. 15.30. Lumea verde.
16.15. Asta-i Bucovina mea.
16.30. Þara talentelor. 17.00.
Meridiane TV. 17.30. Micii
bucovineni. 18.00., 21.00.
Studioul A-3. 18.45. Ce doreºte
femeia.
19.30.
“Oameni ºi destine”. 19.50.
“Oraºul meu”. 20.00. Învãþãm limba englezã. 20.45.
Basmul de searã. 22.25.
Timpul þãrii. 22.55. Teleserviciul “Cãutarea”. 0.10.
Film artistic.
JOI, 3 MARTIE
6.05. Gânduri despre lucruri
sacre. 6.30., 9.30., 13.20.
Expres muzical. 7.00., 10.00.,
13.00., 16.00., 19.00., 22.00.
Noutãþi. 7.25., 12.30., 15.30.
Desene animate. 8.00.
Podiumul vieþii ei. 9.00.,
12.00., 23.00. Documentar.
10.25. La noi în Bucovina (în
limba românã). 10.50.,
16.20. Noutãþi (în limba
românã). 11.05. Lumea ver-

de. 11.30., 16.30. Þara
talentelor. 13.50. “La mijloc”.
13.50. Paleta. 14.30.
Coeziune. 15.00., 15.45.
Rãsunã muzica. 15.25. Farmacia verde. 17.00. “Un
canal miraculos”. 17.30.
Punctul de vedere. 18.00.,
21.00. Studioul A-3. 19.30.
Memoria. 20.00. Învãþãm
limba englezã. 20.30. Rãsunã muzica. 20.45. Basmul
de searã. 22.25. Timpul
þãrii. 22.55. Teleserviciul
“Cãutarea”. 23.00. Film concert. 23.50. Cãlãtorii TV.
VINERI, 4 MARTIE
6.05. Gânduri despre lucruri
sacre. 6.30., 9.30., 13.20.
Expres muzical. 7.00.,
10.00., 13.00., 16.00., 19.00.
Noutãþi. 7.25., 12.30., 13.50.,
16.20. Desene animate.
8.35. Comori ale credinþei
(în limba românã). 9.00.,
14.00. Coeziune. 10.25.
Lãcaºurile sfinte ale Bucovinei. 10.50. Cãlãtorii TV.
11.00., 17.00. Micii bucovineni. 11.30. Pe valurile
muzicii. 12.00., 0.40. Documentar. 14.30. Telecronica

þinutului. 14.45. Meridiane
TV. 16.30. Þara talentelor.
18.00., 21.00. Studioul A-3.
18.45. Ce doreºte femeia.
19.30. Punctul de vedere.
20.00. “Tainele oraºului
meu”. 20.05. Învãþãm limba
englezã. 20.30. Duetul
“Pysanka”. 20.45. Basmul de
searã. 22.25. Timpul þãrii.
22.55. Teleserviciul “Cãutarea”. 23.00. Guvernul în
direct cu cetãþenii. 23.30.
Paleta.
SÂMBÃTÃ, 5 MARTIE
6.05. Gânduri despre lucruri
sacre. 6.30., 13.00. Expres
muzical. 7.05., 9.00., 15.00.,
17.00. Rãsunã muzica.
7.30., 16.30. Documentar.
8.00. La noi în Bucovina (în
limba românã). 8.30., 15.25.
Desene animate. 9.30.
Lumea verde. 9.55. “La
mijloc”. 10.00. Paleta. 10.30.
Þara talentelor. 11.00. Minimix. 12.00. Istorii adevãrate.
12.30. “Legendele Zaporojiei”. 14.05. Podiumul vieþii
ei. 16.00. Face control.
17.20., 22.50. Cãlãtorii TV.
17.30., 22.00. Rezonanþa.

18.25., 21.00. Realitãþi.
19.30. Paleta. 20.10. Duetul
“Pysanka”. 20.30. “Temerarii”. 20.45. Basmul de
searã. 23.00. Documentar.
DUMINICÃ, 6 MARTIE
6.05. Lãcaºurile sfinte ale
Bucovinei. 6.30., 13.00.,
0.05. Expres muzical. 7.05.
Rãsunã muzica. 7.20., 8.30.,
15.25., 17.00. Desene animate. 7.30., 23.00. Documentar. 8.00. Paleta. 8.55.
Farmacia verde. 9.00.,
22.00. Rezonanþa. 9.55. “La
mijloc”. 10.00. Bunã dimineaþa Bucovinã! 11.00. Profi.
11.25. Face-control. 12.00.
Istorii adevãrate. 12.30.
Lumea verde. 13.30. ABC-ul
sãnãtãþii. 14.05., 17.45.
Podiumul vieþii ei. 15.00.
Rãsunã muzica. 16.00. Minimix. 17.20. Cãlãtorii TV.
17.30. “Temerarii”. 17.45.
Ce doreºte femeia. 18.00.
Mini-miss Bucovina. 19.30.
Realitãþi. 20.30. 10 minute cu
premierul. 20.45. Basmul de
searã. 21.00. Film concert.
0.30. “Povestea mea” (în
limba românã).

TVR-1
LUNI, 29 FEBRUARIE
7.00., 8.00. Telejurnal matinal. 7.50., 8.50. Sport. 9.00.,
22.30. Starea naþiei. 9.50.
Opinii fiscale. 10.00., 4.25.
24 de fotografme pe secundã. 11.00. T/s “Necazuri
de puºtoaicã”. 11.45.,
16.45., 22.00. Drumul spre
Stockholm. 12.00., 15.00.
Teleshopping. 12.30. Tradiþia e la modã. 13.00.
Germana... la 1. 14.00.,
20.00., 3.05. Telejurnal.
15.30. Maghiara de pe unu.
17.00. Garantat 100%. 18.00.,
4.25. Dosar România.
19.00., 1.15. Exclusiv în
România. 19.45., 2.55.
Sport. 19.55., 22.20. Starea
zilei. 21.00. Prim plan. 23.25.
Nocturne. 0.20. La taifas cu
Europa. 1.55. Un doctor
pentru dumneavoastrã.
MARÞI, 1 MARTIE
7.00., 8.00. Telejurnal matinal. 7.50., 8.50. Sport. 9.00.,

22.25. Starea naþiei. 9.50.
Opinii fiscale. 10.00., 4.00.
Curaj la feminin. 10.50.
Discover România. 11.00. T/s
“Necazuri de puºtoaicã”.
11.35., 3.55. Vorbeºte corect!
11.45., 16.45., 22.00.
Drumul spre Stockholm.
12.00., 15.00. Teleshopping. 12.30. Tribuna partidelor parlamentare. 13.00.
EURO polis. 14.00., 20.00.,
3.05. Telejurnal. 15.30.
Maghiara de pe unu. 17.00.,
5.35. Nocturne. 18.00., 4.45.
Europa mea. 19.00., 1.15.
Exclusiv în România. 19.45.,
2.55. Sport. 19.55., 22.20.
Starea zilei. 21.00. Primplan. 23.25. Gãri de poveste.
0.20. Politicã ºi delicateþuri.
MIERCURI, 2 MARTIE
7.00., 8.00. Telejurnal matinal. 7.50., 8.50. Sport. 9.00.,
22.30. Starea naþiei. 9.50.
Opinii fiscale. 10.00., 3.45.
Curaj la feminin. 11.00. T/s
“Necazuri de puºtoaicã”.

11.35., 3.50. Vorbeºte corect!
11.45., 16.45., 22.00.
Drumul spre Stockholm.
12.00., 15.00. Teleshopping. 12.30., 2.30. Interviu cu
Maria Rãducanu. 13.00.
Fãrã etichetã. 14.00., 20.00.,
3.00. Telejurnal. 15.30. Convieþuiri. 17.00. Profesioniºtii.
18.00., 4.45. Superconsumatorul. 19.00., 1.50.
Exclusiv în România. 19.45.,
2.50. Sport. 19.55., 22.25.
Starea zilei. 21.00. Primplan. 23.25., 2.20. Maºini,
teste ºi verdicte. 0.00. F.a.
“Viaþa în ritm de swing”.
JOI, 3 MARTIE
7.00., 8.00. Telejurnal matinal. 7.50., 8.50. Sport. 9.00.,
22.25. Starea naþiei. 9.50.
Opinii fiscale. 10.00., 3.50.
Curaj feminin. 10.30., 4.20.
Cãsãtoriþi la Revoluþie.
11.00. T/s “Necazuri de
puºtoaicã”. 11.35. Vorbeºte
corect! 11.45., 16.45., 22.00.
Drumul spre Stockholm.

12.00., 15.00. Teleshopping. 12.30. Tribuna partidelor parlamentare. 13.00.
De joi pânã joi. 14.00.,
18.00., 20.00., 3.00. Telejurnal. 15.30. Akzente.
17.00., 4.45. Interes general.
18.00. Lozul cel mare.
18.30. O þarã mai bunã.
19.00., 1.50. Exclusiv în
România. 19.45., 2.50.
Sport. 19.55., 22.20. Starea
zilei. 21.00. Prim-plan.
23.25., 2.30. Anchetele comisarului Antonescu. 0.00.
F.a. “Viaþa în ritm de swing”.
VINERI, 4 MARTIE
7.00., 8.00. Telejurnal
matinal. 7.50., 8.50. Sport.
9.00. Starea naþiei. 9.50.
Opinii fiscale. 10.00., 3.55.
Recrut pe Bricul Mircea.
11.00. T/s “Necazuri de
puºtoaicã”. 12.00., 15.00.
Teleshopping. 12.30. Tribuna partidelor parlamentare. 13.00., 2.50. O þarã mai
bunã. 13.30. M.A.I. aproape

de tine. 14.00., 20.00., 3.30.
Telejurnal. 15.30. Oameni
ca noi. 16.00. Parlamentul
României. 16.55. Vorbeºte
corect! 17.00., 4.45. Ne
vedem la TVR. 19.00., 20.30.
Eurovision-2016. 19.45.,
3.15. Sport. 0.10. F.a.
“Poveste din Bronx”.
SÂMBÃTÃ, 5 MARTIE
7.00. Gala umorului. 8.00. T/s
“Micul Dracula”. 8.30. DR.
FIX. 9.00. Politicã ºi delicateþuri. 10.00., 2.20. Zona.
10.30. Maºini, teste ºi
verdicte. 11.10., 12.35. Festivalul de folclor Cântecele
munþilor – ediþie jubiliarã: 40
de ani. 12.25. Eºti român!
14.00., 20.00., 4.00. Telejurnal. 14.30. F.a. “Charlot
pompier”. 15.00. Ora
regelui. 16.00., 3.00. Bon
aniversare,
Monsieur
Chopin! 17.10. F.a. “Rãzboiul din munþi”. 18.50.
Teleenciclopedia. 19.45.,
3.50. Sport. 19.55., 22.15.

Starea zilei. 20.30. Eurovision-2016. 21.30. F.a. “Cel
mai scurt drum spre
fericire”. 22.20. Starea naþiei.
0.20. Profesioniºtii. 1.20.
F.a. “Amos ºi Andrew”.
DUMINICÃ, 6 MARTIE
7.00. Teleenciclopedia.
7.55. Discover România.
8.10., 4.15. Universul credinþei. 9.30. Pro patria.
10.00. În grãdina Danei.
10.35., 12.00. Viaþa satului.
11.50. Minutul de agriculturã.
13.00., 14.30., 2.10., 5.35.
Tezaur folcloric. 14.00.,
20.00., 3.25. Telejurnal.
15.30., 3.50. Descãlecaþi în
Carpaþi. 16.00. Politicã ºi
delicateþuri. 17.00., 0.25.
Gala umorului. 18.00. Lozul
cel mare. 18.45. La taifas cu
Europa. 19.45., 2.30. Sport.
20.30. Eurovision 2016.
23.25. Garantat 100%. 1.25.
Exclusiv în România. 0.45.
Gala umorului. 3.00. F.a.
“Charlot pompier”.

TVR-2
LUNI, 29 FEBRUARIE
7.00., 11.45. Teleshopping.
8.10., 13.20., 2.20. Arta
fericirii. 9.20., 16.50., 21.40.,
5.50. “Brâncuºi, sculptorul
luminii”. 9.30. Misterele
istoriei. 10.00. “Bretania –
Faruri ºi albine”. 11.00.,
17.00. T/s “Legea lui Doyle”.
12.00., 0.00. Eveniment
cultural. 13.00. 5 minute de
istorie. 13.10., 2.10. Jurnal
de secol. 14.30. Cultura
minoritãþilor. 15.00., 18.00.,
4.20. Telejurnal. 16.00., 5.00.
Ieri–Azi–Mâine. 17.50.,
21.50., 2.00. Cartea cea de
toate zilele. 19.00. “Toscana
– carierele de marmurã”.
20.10. Teatru TV “Matca”.
22.00. Ora de ºtiri. 23.10. T/s
“În umbra legii”. 1.00. Drumul lui Leºe. 3.30. Pescar
hoinar.
MARÞI, 1 MARTIE
7.00., 11.45. Teleshopping.

8.10., 13.20., 2.20. Arta
fericirii. 9.20., 16.50., 21.45.
“Brâncuºi, sculptorul luminii”. 9.30. A doua emigrare. 10.00. “Toscana –
carierele de marmurã”.
11.00., 17.00. T/s “Legea lui
Doyle”. 12.00., 0.00. La fix.
13.00. 5 minute de istorie.
13.10., 2.10. Jurnal de secol. 14.30. Cultura minoritãþilor. 15.00., 18.00. Telejurnal. 16.00., 5.00. Ieri–Azi–
Mâine. 17.50., 21.50., 2.00.
Cartea cea de toate zilele.
19.00. “Creatori de parfumuri ºi secretele lor”. 20.10.
F.a. “Gustul dulce al vieþii”.
22.00. Ora de ºtiri. 23.10. T/s
“În umbra legii”. 1.00. Memorialul durerii. 3.30. Locuri,
oameni ºi comori. 4.00.
Deportaþii.
MIERCURI, 2 MARTIE
7.00., 11.45. Teleshopping.
8.10., 13.20., 2.20. Arta
fericirii. 9.20., 16.50., 21.40.

“Brâncuºi, sculptorul luminii”. 9.30. Pescar hoinar.
10.00. “Creatorii de parfumuri ºi secretele lor”. 11.00.,
17.00. T/s “Legea lui Doyle”.
12.00., 0.00. La fix. 13.00. 5
minute de istorie. 13.10.,
2.10. Jurnal de secol. 14.30.
Cultura minoritãþilor. 15.00.,
18.00. Telejurnal. 16.00.,
5.00. Ieri–Azi–Mâine. 17.50.,
21.50., 2.00. Cartea cea de
toate zilele. 19.00. “Spania
– pompierii din cer”. 20.10.
F.a. “Pescãruºul”. 22.00. Ora
de ºtiri. 23.10. T/s “În umbra
legii”. 1.00. Mic dejun cu un
campion. 3.30. Naturã ºi
sãnãtate. 4.00. D’ale lu’
Miticã.
JOI, 3 MARTIE
7.00., 11.45. Teleshopping.
8.10., 13.20., 2.20. Arta
fericirii. 9.20., 16.50., 21.40.
“Brâncuºi,
sculptorul
luminii”. 9.30. Europa 360.
10.00. “Spania – pompierii

din cer”. 11.00., 17.00. T/s
“Legea lui Doyle”. 12.00.,
0.00. La fix. 13.00. 5 minute
de istorie. 13.10., 2.10. Jurnal de secol. 14.30. Cultura
minoritãþilor. 15.00., 18.00.,
4.20. Telejurnal. 16.00., 5.00.
Ieri–Azi–Mâine. 17.50.,
21.50., 2.00. Cartea cea de
toate zilele. 19.00. “Paznicul
muntelui Kenya”. 20.10. F.a.
“Violette ºi Francois”. 22.00.
Ora de ºtiri. 23.10. T/s “În
umbra legii”. 1.00. Arte, carte
ºi capricii. 3.30. Cap Compas. 4.00. Ferma.
VINERI, 4 MARTIE
7.00., 11.45. Teleshopping.
8.10., 13.20., 2.20. Arta
fericirii. 9.20., 16.50., 19.00.,
0.40. “Brâncuºi, sculptorul
luminii”. 9.30. Naturã ºi
sãnãtate. 10.00. “Paznicul
muntelui Kenya”. 11.00.,
17.00. T/s “Legea lui Doyle”.
12.00. La fix. 13.00. 5 minute
de istorie. 13.10., 2.10. Jur-

nal de secol. 14.30. Cultura
minoritãþilor. 15.00., 18.00.
Telejurnal. 16.00., 5.00. Ieri–
Azi–Mâine. 17.50., 2.00.
Cartea cea de toate zilele.
20.10. Poveste dupã poveste. 21.00. Arte, carte ºi
capricii. 22.00. Ora de ºtiri.
23.10. F.a. “Anchetele
detectivului Tom Thorne”.
1.20. Deportaþii. 3.30. A doua
emigrare. 4.00. Popasuri
folclorice.
SÂMBÃTÃ, 5 MARTIE
7.00., 15.40. Cartea cea de
toate zilele. 7.15. Teleshopping. 8.00. Europa 360.
8.30. Cap Compas. 9.00.
Naturã ºi aventurã. 9.30.,
2.20. Mic dejun cu un campion. 10.30. Serial copii.
11.20., 15.50. 5 minute de
istorie. 11.30. D’ale lu’ Miticã. 12.30. Misterele istoriei.
13.00., 2.00. Deportaþii.
14.10. F.a. “Operaþiunea
Lady Marlene”. 16.00., 4.00.

Memorialul durerii. 17.00.,
5.00. Popasuri folclorice.
18.00. Telejurnal. 18.30.,
0.30. Locuri, oameni ºi
comori. 19.00., 3.00. Arte,
carte ºi capricii. 20.10. F.a.
“Terapie în grup”. 22.10.,
1.00. “Brâncuºi, sculptorul
luminii”. 22.20. Filmul de
artã. 6.00. Documentar.
DUMINICÃ, 6 MARTIE
7.00. Cartea cea de toate
zilele. 7.15. Teleshopping.
8.00. Popasuri folclorice.
9.00. Ferma. 10.10., 2.30.
Pescar hoinar. 11.30. Locuri,
oameni ºi comori. 12.00.
Cap Compas. 12.30. A doua
emigrare. 13.00. Naturã ºi
aventurã. 13.30. Naturã ºi
sãnãtate. 14.10. F.a. “Eu, tu
ºi Ovidiu”. 16.00., 4.00.
Festivalul Internaþional de
Circ de la Monte-Carlo.
17.00. D’ale lu’ Miticã. 18.00.
Telejurnal. 18.30., 5.00.
Drumul lui Leºe. 19.30.

CONCORDIA – ziar al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina

FONDATORI: Ministerul Culturii al Ucrainei; Întreprinderea colectiv㠓Redacþia ziarului minoritãþii naþionale
româneºti din Ucraina Concordia”.
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ: ̳í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Óêðà¿íè; Êîëåêòèâíå ï³äïðèºìñòâî “Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ðóìóíñüêî¿
íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè Óêðà¿íè Êîíêîðä³ÿ”.

Redactor-ºef: Doina STARIC
concordia.cv@mail.ru

Adresa redacþiei: str. O. Kobyleanska, 13 (et. 2), Cernãuþi–58000, Ucraina. Tel./fax: (0038-0372) 52-50-34.
Cont bancar: Êîä 21434406 ×Ô "Ïðèâàòáàíê", ð/ð 26002051607984, ì. ×åðí³âö³, ÌÔÎ 356282.
Apare sãptãmânal. INDICE 33914. Certificatul înregistrãrii de stat: Seria KB, nr. 19246-9046 ÏÐ. Tiraj: 1.000.
Imprimare: IP Kliuciuk S.M. CUI 2272500317 Cernãuþi, str. Zavodska, 37.

Colegiul de redacþie aduce la
cunoºtinþa tuturor cã rãspunderea pentru veridicitatea faptelor ºi datelor publicate în ziar
o poartã autorul materialului.
Punctul nostru de vedere nu
întotdeauna poate sã coincidã
cu punctul de vedere al semnatarului, deoarece vom respecta
principiul democratic al pluralismului de opinii.