හහහහමහගම සසවරධන වවහපපතන

Sukitha Purawara Development Program

{
01/02/2015
නහගරක සසවරධනඅධකහරය

.Vision The City will Facilitated Urban Infrastructure & linked to the residential and industrial Areas ensuring the sustainability of development with in the Western Region Mega polise Area.

Road Development Projects 1 2 3 Name Pitipana Road Development Katuwana By pass road Sugataha Nahimi Road Developer PRDA RDA Million RS 400(100 -2016) 250 PS 50 .

Road Development Projects under Sukitha Purawara Development Program Madawila Road Improvement Western By-passed Development Mahenawatta Road Development .

UDA .40 ft •Design & Construction •Land Acquired .1 Km (from High level to Katuwana Industrial Estate) • Road Width .Western By pass Road Katuwana Industrial Zone Stage-ii Station Road Improvement project Super Market Site Commercial Development Landscape Improvements Wilfred Senanayake Ground Stage ii • Road Length – 1.RDA Katuwana Industrial Zone .

Sugataha Nahimi Road .

Pitipana Road Development .

Town center Development Projects Name Developer Million RS 4 Bus stand Stage ii UDA 150 5 Lawyers complex UDA 30 6 Super market Building UDA 20 .

මහජහමජගම නගර මධධ සබවරධන වධජපපතය ජජතක ඉතර කරමම බබබකව බස නබවතමපල Bus Stand Development – Stage II .

Lawyers complex Super market Building .

මහහහනවතත සසවරධන වවහපපතය           Nano Park Development National Laboratory of the Department of the Measurements units Training centre for Foreign Employment Bureau Stores of Education Publication Department National School & Play Ground NSBM Foreign Employment bureau Training Center Mixed Development Commercial Development Landscaping and Recreational Area .

අදයර (ii) B Existing Site { Site (i) අදයර (ii) A මහහහනවතත සසවරධන වවහපපතය-අදයර 11 .

මහකටයජර 181 පමණ මව ඉඩම අයතය .බරහව ජජව වවධතවය උදයහන වවහපපතය 2 මකජළඹ නගරමය සට කමලජහ මටර 32 පමණ දරන වධපපත භමය පහට ඇත හනවබලල/පජදකක/මහජහමජගම පපජමදශය මලකම මකජටටජශ වලට අයතව පහට ඇත ඉඩමම පපමජණය .රජය 1 .

Barawa Wetland Development Project Proposed Situation Existing Situation Bird Watch Towers Watland park Camping Kithul Caltivation Vegetable Plots Aquarium Farms Wetland March Watland Park Product Market Lotus Pond Local Food Court Auditorium Public Open Area Vegitable Plots Toilet & Maintainance Bambu Plantation Rubber Related Activity Area Children's Play Area (Kids Pool) Wetland Forest Arboratium Local Fish Pond Car Park wetland Museun Securuty Deck for Canopy Trips .

 END .

Existing Bus Stands Main Bus Stand Old Super Market Bus Stand Railway Junction Bus Stand Old Super Market .

Super market Building .