education loan interest cancelled | க

1 of 4

வ 1கட

வ!

த$3பட...

http://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=1329438

Advertisement

அர சிய

ெபா

ப ற ப4திக$

ச பவ

சிற

வ வ வாத

தின மல

கட


க&'

ேகா !

ப4தி

வார ா7திர ப4தி

பா ைவ

ப க

Colors:

பயண

ெபா

க$ (23)

உலக

ெச

ம ாவ!ட
கால:ட

நல

ெட

லி உ

ம ிக

ெபா1கிஷ

ேஜாசிய

E கைட ெபF/

நிஜ1கைத ெசா

அறிவ ய

ம ல

சின ம ா

ல ேபாேற

வ ைளயா!"

ட(! தன பாG

ேபா!ேடா

ேகாய

க$

ம 2றைவ

வ % ேயா

இ7தியா

க&'ைத

பதி( ெச)ய

எ*'தி

'தக

நாயகி

தி

தம ிழக

ப ! மாணவ க

அள(:

க ைடசி வா

Click the button to move down

Huge
selection.
Low price.
Mobile
Phones
Advertisement
பதி

ெச

ல ி : வ,கிகள

நா

.த

29

, 2014 ம ா / 31

, 2009 ஏ ., 1
ேததி வைர ,

ஆக

2015

வ! 'ெதாைகைய அர 5 த$3ப

04:05

வ 1கட

ெச)த

ெப2றவ க314,

. ஆன ா

, வ!

Advertisement

த$3ப

அள 1க வ,கிக$ ம 6 பதாகஏர ாளம ான

கா க$

வ7தன .

இ7நிைலய

, இ7திய வ,கிக$ ச,க ,

ேந26(28-08-15) ெவள ய !"$ள அறி1ைக:
வ 1கட914, அர 5 அறிவ '

'க

Share this video :

$ள வ!

த$3ப ைய, வ,கிக$ உடேன அள 1க ேவ:" .
வ!

த$3ப

ெபற, த4தி;ைடய ம ாணவ கள

ேவ:" .இைணயதள'தி
ம ன தவள ேம

பா!"'

வ வர ,கைள, வ,கிய

வ வர ,க$ ெவள ய !"$ள

ைற <றி;$ள

4றி'

இைணயதள,கள

அறிவ 1க ேவ:"

ெவள ய ட

என , ம 'திய

.
Advertisement

இைதேய26, அைன '

வ,கிக3 , 2009 ஏ ., 1 .த

ம ாணவ க314, வ!
வா)

அள 1க ேவ:" . வ!

. ம ாணவ கேள வ,கிகைள அ=கி, வ!

<றி;$ள

த$3ப

4றி'

, 2014 ம ா / 31
த$3ப

த$3ப ைய

ேததி வைர , வ,கி1கட

ெப2ற

ெபற ம ாணவ க314 இ

ேவ கைடசி

ெபறலா . இ>வா6, வ,கிக$ ச,க

.

,க

வ 1கட

த$3ப

ெபற, வ,கிய

வ,கிய

தைலவAட

ஆேலாசைன 1 4* அைம

பாள , 'ப ைர

ம 9 ெகா"1க ேவ:" . வ!
கா ெச)யலா . காA

த$3ப

பாய

!' சீன வாச

தர ம 614

<றியதாவ

வ,கிக$ ம @

ப ர திைய, இ7திய வ,கிக$ ச,க'

14

: வ!

ச ப7த ப!ட
அ9 பலா .

இ>வா6, அவ <றின ா .

மன தி#

$த வர


உ'க
தமி( ேம )ேமான *ய
REGISTER FREE!

-

Advertisement

RELATED TAGS
2014 ம ா / 31
வ!

ேம

த$3ப

EDUCATION LOAN INTEREST CANCELLED; வ,கிகள
ேததி வைர

வ 1கட

ெப2றவ க314

2009 ஏ .

1 .த

வ! 'ெதாைகைய அர 5 த$3ப

அள 1க

ப க ெச

திக

:

8/30/2015 12:36 AM

ஜி. கட PQநிைல. .த ப1க Advertisement வாசக க ஓ அ பான ேவ01ேக ா 1. என ேவ அர சா.rajan .கிய கட914 ம ாதா ம ாதா தவறாம ஒ& வ&ட கண1ைக NPA ஆ1கி வ !டா க$ என ேவ அ7த வ. கா.த A.uthukuli . . Reply 0 members Rate this: Share this comment 0 members 0 members ம ா 1 anuthapi ... யா +2 வ 600. யவ ேகா!டா இவ ேசர !"ேம எ வைர ஆ வ த$3ப எ ற எ:ண ..2015 ஆகஸ 16 உயர திகாAக$ அதிர ம ா2ற ட்29. ம 2ெறா& ற கட ேபர ாைச. தைலகள வாA5க$ ஆகI! 29.ைறய உ.க Report Abuse ேபா அ7த வ.கி தவறாம 2 வ&ட றா வ! எ 9ைடய ம க ெசG'தி வ7ேத ேவைல கிைட1காததின ா எ ப!ட ப ந"வ அதிகாA <றிய வா 'ைத எ வ!ைட % அடம ான ெசG' ன ைவ' ெவ றா கடைன க வ! 9ைடய 4" ப PQநிைலயா வ கட ைபஸ 1காக வா.த ப1க » தின ம ல .க.க பவ க314 சGைக ெகா"1க ேவ:" . :ப"'தாத வைகய . அ ேப/5 ஆகI! 29. 'த கட914 கிைட14ம ா எ ப .இ7தியா ேவைல இ ைல .தி..education loan interest cancelled | க 2 of 4 வ 1கட வ! த$3பட. அவ கள ஒ& ற .. எவ&ைடய ம ன ைத. அைன 'தி24 ைல ந%யா பாI ெச)தா ேபா ப எ . அ. வ! வாQக. கட ெப26 ப ' ைல அதன ா Report Abuse ெகா:"$ள % ற ஒ& வ ள பர ெகா"'த ேம ன ேஜைர வ !" . 1கைள பதி( ெச).dinamalar.இ7தியா க வ 1 கட ெப26 ப 'த ந:ப கேள..கி 6 <றின ா ஆகேவ . தி.க$ க&' க$ இ&1க ேவ:" எ எதி பா 1கிேறா . Reply 0 members Rate this: Share this comment 0 members 0 members 29-ஆக -2015 19:15:22 IST sridharan .கியா ெப6 பாக .... வா..கி வ !" ேம ேன \ெம :! ேகா!டாவ ]ல கார ண வ திண ெப2ேறா கள ெச) .2015 .கிர I ஆ!சிய எத24 எ 6 நிைன 'தா அவ க$ பண 1 கால'தி நிர உ:ைம ப ய .com/news_detail. எ ..கி14 ெச ெநா7 தவறாம 29-ஆக -2015 20:58:41 IST 6 எ ஏ26 ெகா:ட சAயாக வ! வ !" இ ேபா தா வ.2015 ப 1 கண ப 6 கட7த வார கட7த ம ாத ம @ :" ஆ!சிைய ப ப யா ? க&' 1 கண ப பர பர தகவ ஆகI! 29..dubai.கி14 வ7 க314 அவ க$ ெப6 பா4 ெப26 ப ' நிைன ந க! .chennai .ர ாஜ .எI.ைற வா1காளைர கவர ெகா:"வர ப!ட தி!ட . ேபாவத24 வ.. 7 எ ேற 4 ப!ட ைல என ேவ ல ேபா4 ேபா ப!" ெகா:" இ&1கி ெசG'தி நா .கிக$ திவா சிர ம ெசா ஆகிவ " .2015 Comments (104) லாத <!டண :ைவேகா ம 'திய அைம /ச க&' Comments (3) க&ணாநிதி வர ேவ2 ஆகI! 28.$ தியைவ 6 ேம (23) பைழ ய ைவ அதிக வ வாதி க ப டைவ மிக மிக தர மான ைவ மிக தர மான ைவ தர மான ைவ 29-ஆக -2015 21:55:06 IST g. http://www. வ! ெகா"1கப!ட இ ப ப!ட வார ா1 கட 1க!"வ ற(ட . யவ 9ைடய நிைலைம ைய எ"' ெகா"'ததின ா ெச) அர சா. நாகAகம ான . ேபா .அதாவ வ !டா க தி& 18 வய அத த$3ப வ !" ேவைல கிைட1கவ ேச 7 தா இ&14 ப ' பாI ஆகாம B. வாசக க .க.2015 ந க சFச) த' வழ1கி தி& ப ! ஆகI! 28.கிய ப ற4 எ 9ைடய கட கட பா 14 நா ம ன கட எ ன ெவ வா.எI ெச தி& ப1 க!டவ ைல எ ற 6 ல ப க$. 700 ம ா 1 வா.2015 " நா!"1காக வ ்ட்29. ப க!ட .2015 ் ஆகஸ ர 'ன ா' வ & 'ேக ெப2றா சான யா ம ி சா Comments ஆகஸ ம @ :" ஆ!சிைய ைளயா"வ ெப& ப யா ? க& ர 'ன ா ' ைம " : ேக .s.asp?id=1329438 அதிக அதிக அதிக ப 'தைவ வம ஈ-ெம ய சி1க ெச)தைவ ப!டைவ ஆகI! 29.ெட நா எ 9ைடய அ9பவ வ&ட கடைன . ெச Report Abuse ைன ..ெச)திக$ 4றி'த க&' . இவ 6 வ & பம ி லாம 45 ம ா 1 எ"'தா 4ழ7ைத ேபா 8/30/2015 12:36 AM . ம 2ெறா& ற அசலாவ நா! நா வ.2015 » ெபா .2015 வ7த திE ஆ ல சிG ஊழ : சி14 கா. Comments (9) இ ்ட்29..E MBBS ப 1க.

NOT BJP ஆ!சி. Share this comment 0 members Rate this: 0 members 0 members Barathan ..theni.. Reply Share this comment 0 members Rate this: 0 members 1 members raju .education loan interest cancelled | க 3 of 4 ம 2ெறா&வ வ 1கட 55 ம ா 1 எ"'தா ேபா வ! ேம G த$3பட.. என 14 வ! Share this comment Report Abuse த$3ப இ&14ம ா??? 1 members Rate this: 0 members 3 members 29-ஆக -2015 09:31:44 IST R.dinamalar.. Reply Share this comment Rate this: 1 members 0 members 1 members 8/30/2015 12:36 AM . வாQக ஜன நாயக . Reply Share this comment 1 members Rate this: 0 members 3 members 29-ஆக -2015 10:15:13 IST C.chennai.chennai.melbourne ..4தா க!ட ேவ:"ம ா? 0 members 0 members 4 members raju Hong Kong .இ7தியா இ7த த$3ப உ$நா!" க 4றி' ெதAவ 1க( தகவ வ கட914 ம !" ெபா&7 ம ா ? இ ைல ெவள நா!" க வ கட914 ெபா&7 Report Abuse ம ா? தய( ெச) இ ..Srinivasan .asp?id=1329438 100 ம ா க எ"'தா த4தி எ ன Reply ெசா வ . Reply Share this comment 1 members Rate this: 0 members 0 members 29-ஆக -2015 15:53:19 IST Varthini .kovilpatti.இ7தியா Report Abuse தி& ப தர ேவ:" ..காக வ! ல க! வ! ம ான ய வ&பவ கள ம !" தான ா? இைத யார வ நிைல எ ன ? அசலி கழி' Reply வ ள14வா களா? ஏென ன 4ழ பேம 1 ெகா$வா களா? ெதாட 7 Share this comment Rate this: வ! Report Abuse இ.கிய த 4 நா பண 4 வ&ட'தி 14 வ! . ஒ&வ http://www.இ7தியா வ! . ம ாத ம ாத பண க! வ&கிேற ..ைறைய அறி.தG ேச ' 144000 வ7த நா கட7த ம ாத .ஆIதிேர லியா 29-ஆக -2015 16:53:15 IST இ7த .இ7தியா ந 180000 வா.ெச க! ன ைன .இ7தியா பாவ' 29-ஆக -2015 14:10:00 IST 14 அ9பவ ' தா Report Abuse ஆகேவ:" .hong kong வ! 29-ஆக -2015 08:03:57 IST ( Posted via: Dinamalar Android App ) Report Abuse க! யவ க314 அைத தி& ப த& ப த&வா களா Share this comment Rate this: 1 members 0 members 5 members 29-ஆக -2015 10:54:17 IST sekar . . ஒ*.கி இ&7ேத . Vijayadhas .கப"'தியேத Congress ஆ!சி தா Report Abuse நிைன (1<ற( .hong kong நா அ7தவ! 29-ஆக -2015 12:39:44 IST ( Posted via: Dinamalar Android App ) 93 ஆய ர வா.com/news_detail.*வ ெதாட.4கிற த$3ப யா அ .*வ Report Abuse க! வ !ேட தி& ப கிைட14ம ா Share this comment 2 members Rate this: 0 members 4 members ஆ3 ர ' . இ 9 நா Reply 30000 க!ட ேவ:" ..

education loan interest cancelled | க 4 of 4 வ 1கட வ! த$3பட.com/news_detail.க$ | வA வ ள பர .. அதி திய வசதி ெச)ய ப!"$ள பட கா!சிக$ ேகாய கா P! . ய : My Page ெவள யாகி இ&14 க&' 1க$. Iபா! நவ1கிர க ேகாய ப7 ஐேர ா பா ெப.இ7தியா க வ கட .க$ | 'தக.chennai.'தக திக திக பாலி(! ெச)திக$ 108 தி>ய ேதச Cricket Live Score → தம ிQ ச. ேம to toggle between English and Tamil) Submit அ $ள வாசக கேள!.$ க . இ7த வசதி உ$ள ற ப!டைன பதி( ெச)ய .க3ைடய பதி( ெச)ய ேவ:டா .. Follow 898k சின *மா → ேகாலி(! ெச)திக$ .க$ | வ 'தக வம சிவ ஹா1கி சன ேகாய ெட அ ம ன I தம ிQ வாென ாலி லி ைர ல க$ .dinamalar.Dinamalar.க$ ைக பட .க$ → தம ிQ ச.க$ ெதAவ 'த க&' திய வசதிைய வாசக க$ . த$3ப க வ ைய ெகா"'தா இர :"ேம ந ல நட1காம . .1 Tamil website in the world. | Contact us 8/30/2015 12:36 AM . http://www. Respective Colleges itself can mandate to form Students association after a person Joins Job for 10 years respective student who studied in college should share 2 Percent of his earnings back to College. Politicians should stand upfront to make education free for all that will not happen since politicians business in the past 25 years is majority focused business is Colleges.க‡& வ ழா தன யா ேகாய வ ைளயா!" ம ல ஆ ப A1கா சின ந ைகக$ வா அ6பைடவ" % ேப ப க$ வழிபா" ப ற வ ைளயா!" வைள4டா ெத கிழ14 ஆசியா ஆIதிேர லியா ப ற ம ாநில.asp?id=1329438 29-ஆக -2015 06:42:26 IST m. உAய . ஏ2கன ேவ பதி( ெச)த 1கைள' ெதா4 பாக பா ' ப"'தி1 ெகா$ள வ & 1 கிேறா .s.க. நா! .இ7தியா Report Abuse Education should not be business . ேவ6 எ7த ைக பட'ைத.கவA.No. ேம G இ வைர ந%. My Page எ பதி( ெச)ய LOGIN ெச)த . ைப பா!ம ிட அெம A1கா ேகா க!டா உ.*ைம யாக பய ைக பட'ைத ம !"ேம கிள 1 ெச) பதி( ெச)ய( . உ.. ேக ாய க → ேகாய வ % ேயா வ ைள ய ா 1 → கிA1ெக! உல க தமிழ ெச ப ற மாநில ெச இ.க$ | உலக தம ிழ ெச)திக$ | Advertisement Tariff | வாசக க த | International Edition | Dinamalar Publications Copyright © 2015 Dinamalar .க. நா" ஆகியவ2ைற ைக பட'ைத ந%1க( ெகா$ளலா .rajan . ஊ . Designed and Hosted by Web Division... Reply Share this comment 0 members Rate this: 0 members 2 members ேம உ'க க ..க$ க&' ெம ய .pune. ந%.$ைத வாசக க$ க&' பதி ப4திய ெச 10 க .. Iம ா ! க ெப&வாAயான வ எ ேபா ம 1க314 அர ேச 4ைற7த வ ைலய அ ல Report Abuse இலவசம ாகேவா வ& ? Share this comment 1 members Rate this: 0 members 19 members 29-ஆக -2015 13:10:08 IST atara .ைறய (Press Ctrl+g or click this தண 1ைக ெச)ய ப!ேட ெவள ய ட ப"கி றன .

Related Interests