P. 1
hidroponik_sistemler

hidroponik_sistemler

Ratings:
(0)
|Views: 1,044|Likes:
Published by abbas300

More info:

Published by: abbas300 on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
BAHÇEC
İ
L
İ
KH
İ
DROPON
İ
K S
İ
STEMLER
ANKARA 2008
 
2Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler mollere internet üzerindenula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1....................................................................................................31. SIVI (AGREGAT OLMAYAN) H
İ
DROPON
İ
K S
İ
STEMLER..........................................31.1. Besleyici Film Tekni
ğ
i (NFT).......................................................................................41.2. Modifiye NFT...............................................................................................................61.2.1. Sabit Kanallar........................................................................................................61.2.2. Hareketli Kanallar..................................................................................................61.2.3. Borulu Sistemler....................................................................................................71.2.4. Hareketli Bantlar....................................................................................................71.3. Aeroponik (Kök Sisleme Tekni
ğ
i)................................................................................7UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
................................................................................................9ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................10Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2..................................................................................................122. AGREGAT H
İ
DROPON
İ
K S
İ
STEMLER........................................................................122.1. Aç
ı
k Sistemler.............................................................................................................142.1.1. Kanal Kültürü (Yatak Kültürü)............................................................................142.1.2. Torba Kültürü......................................................................................................162.1.3. Kaya Yünü...........................................................................................................202.1.4. Kum Kültürü........................................................................................................212.1.5. Perlit.....................................................................................................................212.2. Kapal
ı
Sistemler..........................................................................................................232.2.1. Çak
ı
l.....................................................................................................................232.2.2. NFT veya Kaya Yünü..........................................................................................24UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................25ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................26Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–3..................................................................................................283. S
İ
STEMLER
İ
N BESLENME DURUMLARI...................................................................283.1. Besin Çözeltileri..........................................................................................................283.1.1. Kapal
ı
Sistemler ..................................................................................................353.1.2. Aç
ı
k Sistemler .....................................................................................................363.2. Beslenme Bozukluklar
ı
...............................................................................................383.3. De
ğ
i
ş
ik Hidroponik Sistemlerin Kar
şı
la
ş
t
ı
r
ı
lmas
ı
......................................................39UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................42ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................43MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................45CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................46KAYNAKÇA.........................................................................................................................48
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Azize Şimşek liked this
Tamer Gülkaya liked this
Mustafa Talha Selimoglu liked this
Ilyas Cıgsar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->