You are on page 1of 2

2/28/2016

Hóa chất Lâm Thao dự kiến tăng vốn điều lệ ­ CafeF

Hóa chất Lâm Thao dự kiến tăng vốn điều lệ
Gửi

LAS: Công ty cổ phần
Supe Phốt phát và Hóa
chất Lâm Thao

1

HĐQT Hóa Chất Lâm Thao sẽ trình ĐHCĐ phương án phát hành
cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn quỹ thuộc
chủ sở hữu.
Hóa chất Lâm Thao dự kiến tăng vốn điều lệ
LAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
Hóa chất Lâm Thao: Giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận quý 4 giảm một nửa
so với cùng kỳ

TIN MỚI

Hóa chất Lâm Thao tăng 6 tỷ đồng lợi nhuận năm 2014 sau thanh tra thuế
LAS: Vietnam Investment Limited đã bán 110.700 cp
LAS: Giải trình chênh lệch sau thanh tra thuế tỉnh Phú Thọ năm 2014
LAS: Nghị quyết HĐQT V/v hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015

http://cafef.vn/thi­truong­chung­khoan/hoa­chat­lam­thao­du­kien­tang­von­dieu­le­2016022714233737.chn

1/2

Hiện tại. Bên cạnh đó. các quỹ khác thuộc chủ sở hữu tồn gần 78 tỷ đồng. phương án phân phối lợi nhuận. nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 265 tỷ đồng.83 triệu cổ phiếu. tôi được rất nhiều và không mất gì cả" Hoàng Huy chốt quyền nhận cổ tức ngay trước khi phát hành riêng lẻ 30 triệu cp Điểm lại những giao dịch "gây choáng" tuần qua Hóa chất Lâm Thao dự kiến tăng vốn điều lệ ­ CafeF Theo tin từ VSD. nguồn quỹ đầu tư phát triển hiện đang còn 274 tỷ đồng.2/28/2016 "Từ bỏ Nghề môi giới chứng khoán. trong đó lợi nhuận chưa phần phối ghi nhận trong kỳ gần 104 tỷ đồng. LAS đang niêm yết và lưu hành 77. Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015 của công ty.vn/thi­truong­chung­khoan/hoa­chat­lam­thao­du­kien­tang­von­dieu­le­2016022714233737. Thanh Mai Theo Trí thức trẻ http://cafef. ngoài các tờ trình về kết quả SXKD. Tại Đại hội lần này. kế hoạch SXKD 2016…thì còn vấn đề quan trọng khác là trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ Đầu tư và phát triển và các quỹ khác thuộc chủ sở hữu. ngày 11/3 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên dự kiến tổ chức trong tháng 4/2016.chn 2/2 . Tổng cộng các nguồn quỹ này lên tới 352 tỷ đồng. tính đến 31/12/2016.