You are on page 1of 3

Chang Hui Mei

120524-13-0532
Sk614577
Christ Harper Adam Ak
Ikong
120825-13-0667
Sk628395
Dylan Ting Fu Rui
120521-13-0967
Sk614483
Ethan Hii King Xi
120607-13-0431
Sk614814
Elena Ling Qiao Xing
121105-13-0460
Sk635139
Eva Yii Su Ying
120711-13-1186
Sk621542
Elaine Chiew Hong En
120523-13-0880
Sk614610
Esther Benya Sia
120603-13-0784
Sk614777
Elvis Goh Qi Feng
120506-13-0459
Sk613298
Frankie Lau Lee Wei
120726-13-0071
Sk621533
Jayden Tang Leong Zhi
120501-13-0257
Sk609276
Janice Ting Kah Eng
120822-13-0602
Sk628344
Jackson Lau Hui Qun
120923-13-1321
Sk634775
Jonathan Kong Chung
Loong
120919-66-0087
Sk150975

Wong Fei Jing
820515-13-6200
016-8786442
Roselind Nuya Ak Sampai
840610-13-5888
013-8956822

Chang Wei Cheang
810713-13-5103
016-8686442
Ikong Belikau
820819-13-6111
019-8564277

Yu Chai Ing
830323-13-5640
016-8953395
Wong Ai Ming
800623-13-5522
019-4394369
Ho Sing Yieng
810807-13-5788
016-8926191
Loy Ting Ching
900810-13-6908
016-8591350
Yu Ing Ing
860266-13-5136
010-7955580
Sema Ak Charlie
841231-13-6180
019-8989828
Ting Hee Ling
810403-13-5298
016-8691595
Hii Yung Yung
861020-52-6160
019-8346233
Wong Jin Ming
871015-52-5852
016-8589464
Lu Chai Fung
831130-13-8374
019-8271252
Kong Siaw Leh
810429-135122
012-8920582
Chiew Ching Kiaw
811103-13-5792
016-8567689

Ting Khing Lee
831206-13-5259
019-8997629
Hii Yii Puong
800418-13-8259
014-8848000
Ling How Hiong
841116-13-5617
016-8580106
Yii See Khai
920107-13-5813
016-8993370
Andrew Chiew Soon Khing
831002-13-5521
010-5195929
Belily Sia
830326-13-5785
012-8804881
Goh Hock Yew
780114-13-5967
013-8108923
Lau Hui Hu
800725-13-5371
019-4836233
Tang Hung Li
871016-52-6095
010-5017575
Ting Kuok Kiong
770513-13-5607
013-8341135
Lau Siek Leong
761015-13-6389
Donny Kong Ing Hua
800417-13-5353
016-8567638

Fuan 920116-14-5458 016-8750116 Tiong Yi Lin 840908-13-5418 011-10589721 Lyana Ak Seliman 950106-13-5958 019-4873451 Chong Kok Fung 770101-13-5723 010-5215723 Ting Sing Ung 760406-13-5717 016-8085326 Sham Kahirulshah bin Samsudin 840613-13-5699 013-8296660 Wong Cze Boh 881122-13-5513 016-5760116 Lau Siek Hing 801211-13-5627 019-8290367 Wan Leo Ak Gelau 931129-13-5607 019-4873451 Ching King Lian 801202-13-5270 016-8686810 Goh Fung Li 880907-52-5840 016-8759406 Wong Siu Ling 800520-13-6010 016-8095063 Wong Lii Bin 870329-52-6139 016-8786810 David Wong Teck Hock 880815-52-5840 011-18818988 Yong Ku Ling 800226-13-5449 016-8931577 .Joan Ting Zi Lin 120320-13-0784 Sk608672 Kelvin Ngu Tien Hong 120818-13-0415 Sk628235 Luk Ke Xin 120201-13-1004 Sk603294 Louis Lu Sze Lin 121225-13-1265 Sk646957 Lau Jin Jia 120120-13-0499 Sk602941 Nicole Chong Xin Ru 121224-01-2512 Cw31734 Ricky Ting Chi Rong 120905-13-0229 Sk628562 Shammil’ Acryl bin Sham Khairulshah 120803-13-0893 Sk621788 Sophia Wong Shi Rui 120817-13-1328 Sk628431 Terence Lau Hui Cheng 120801-13-1729 Sk628106 Vannesa Wanna Ak Wan Leo 121009-13-0962 Sk634665 Wong Yu Xuan 120907-13-1292 Sk628907 William Wong Wei Seng 120113-13-0669 Sk597197 Yong Men Xiang 120930-13-0335 Sk634363 Elizabeth Wong Hie Sing 760310-13-5624 013-8303753 Ling Tan Ping 800323-13-5168 016-8645249 Yu Hui Ing 840207-13-5730 016-8884488 Siew Lee Chen 771111-13-5764 016-8685805 Manin Ak Sandah 840815-13-6358 019-4387801 Lee Yoke Lin 821115-08-5816 010-5215723 Sia Ting Swoi 780712-13-5334 011-0515326 Suliana binti Sulaiman 831101-13-5500 019-8884626 Ting Tiu Kuong 741101-13-5157 016-8915266 Ngu Howe Ming 690519-135587 Luk Kuok Guan 840129-13-5443 016-8988383 Lu Ting Ping 760112-13-5893 019-8396462 Lau Lik Wuong 770725-13-6257 Shirley Ting E.

Chang Hui Mei Chirst Harper Adam Ak Ikong Dylan Ting Fu Rui Ethan Hii King XI Elena Ling Qiao Xing Eva Yii Su Ying Elaine Chiew Hong En Esther Benya Sia Elvis Goh Qi Feng Frankie Lau Lee Wei Jayden Tang Leong Zhi Janice Ting Kah Eng Jackson Lau Hui Qun Jonathan Kong Chung Loong Joan Ting Zi Lin Kelvin Ngu Tien Hong Luk Ke Xin Louis Lu Sze Lin Lau Jin Jia Nicole Chong Xin Ru Ricky Ting Chi Rong Shammil’ Acryl bin Sham Khairulshah Sophia Wong Shi Rui Terence Lau Hui Cheng Vannesa Wanna Ak Wan Leo Wong Yu Xuan William Wong Wei Seng Yong Men Xiang .