You are on page 1of 2

DISEÑO TAREA 3º ED. PRIMARIA.

CURSO 2015-2016

·

·

TÍTULO: ANIMALANDIA
CURSO: 3º E.P.
MATERIAS: Lingua Galega, Ciencias Naturais.
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Publicación del documental en el blog del
aula.
DESCRIPCIÓN: Documental sobre nuestros animales preferidos
utilizando aplicaciones educativas (Touch Cast e iMovie).
ACTIVIDAD 1: Selección de información relevante acerca del animal
elegido y elaboración de la ficha del animal.
Ejercicio 1: Visualización de libros sobre animales (individual y en
pequeño grupo).
Ejercicio 2: Elección del animal preferido.
Ejercicio 3: Búsqueda en Internet (PC fijo) o en libros de texto de
información sobre el animal elegido.
Estándares de aprendizaxe:
LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes fontes
bibliográficas e textos en soporte informático para obter información
sobre temas do seu interese e necesarios para as súas tarefas na aula.
CNB1.1.1 Busca, selecciona e organiza a información
importante, obtén conclusións e comunica o resultado de forma
oral e escrita de maneira ordenada, clara e limpa, en diferentes
soportes.
CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características
básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu
contorno, con criterio científico.
CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, reproducción e
alimentación dun ser vivo e as explica empregrando diferentes
soportes.
ACTIVIDAD 2: Elección de imagen relevante del animal y su hábitat y
guardarla en la tablet.
Ejercicio 1: Puesta en contacto con la tablet (funciones básicas).
Ejercicio 2: Búsqueda de imágenes del animal y su hábitat.
Estándares de aprendizaxe:
LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da
Información e a Comunicación para buscar información.

·

·

ACTIVIDAD 3: Elaboración del guión individual para el documental.
Ejercicio 1: Tomando como referencia la ficha del animal, darle forma
en formato texto (oraciones debidamente estructuradas).
Ejercicio 2: Ensayar el guión a grabar con posterioridad.
Estándares de aprendizaxe:
LCB1.8.1. Elabora comprensiblemente textos orais breves e
sinxelos do ámbito escolar.
LCB2.8.1. Respecta as normas gramaticais e ortográficas
básicas, propias do nivel.
LCB1.8.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente
elemental, utilizando nexos básicos.
LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e
limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas, etc.
LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a
produción escrita dos seus compañeiros.
- LCB4.3.5. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas
propias.
ACTIVIDAD 4: Grabación del documental.
Ejercicio 1: Toma de contacto con la aplicación Touch Cast.
Ejercicio 2: Insertar individualmente en cada grabación el hábitat del
animal con la opción “green screen” y la imagen del animal como
vApps.
Ejercicio 3: Realizar la grabación de cada alumn@.
Estándares de aprendizaxe:
LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción
correctas.