You are on page 1of 18

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 10 –
„Mihail Koiciu” - Constanța
DATA: 28.03.2013
CLASA: I A
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Marilena Stancu
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL DE STUDIU: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - CITIRE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:

Tainele textului. Grupul de litere “ce”, “Ce”.
Grupul de litere “ci”, “Ci

TEMA LECŢIEI: Sunetul ci şi grupurile de litere ci, Ci
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare și sistematizare de cunoştinţe
OBIECTUL: Citire
SUBIECTUL: Sunetul č (ci) şi grupurile de litere “ci, Ci”
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Tainele textului. Grupul de litere “ce”, “Ce”.
Grupul de litere “ci”, “Ci”
TIPUL LECŢIEI: consolidare și sistematizare de cunoștințe

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 1 – Amzacea, loc.
Amzacea, jud. Constanța
DATA: 24.03.2013
CLASA: I A

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Marilena Stancu
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ – citit – scris – predare
integrată
OBIECTUL DE STUDIU: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - CITIRE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:

Tainele textului. Grupul de litere “ce”, “Ce”.
Grupul de litere “ci”, “Ci

TEMA LECŢIEI: Sunetul ci şi grupurile de litere ci, Ci
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare și sistematizare de cunoştinţe
OBIECTUL: Citire
SUBIECTUL: Sunetul č (ci) şi grupurile de litere “ci, Ci”
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Tainele textului. Grupul de litere “ce”, “Ce”.
Grupul de litere “ci”, “Ci”
TIPUL LECŢIEI: consolidare și sistematizare de cunoștințe

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1. să înțeleagă semnificația glbală a mesajului oral
1.3. să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt şi sunetele
dintr-o silabă
1.5 să manifeste curiozitate față de mesajele emise de diferiți interlocutori în situa ții de
comunicare concretă
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
cognitive:
O1-să identifice sunetul (ci) în cuvinte şi propoziţii date;
O2-să asocieze sunetul (ci) cu grupul de litere corespunzător;
O3-să citească cuvinte, propoziţii, texte care conţin sunetul nou;
O4- să completeze enunţuri lacunare cu cuvinte potrivite;
O5-să ordoneze corect silabe, cuvinte, propoziţii care conţin sunetul nou;
afective:
OA-dezvoltarea interesului pentru citirea cuvintelor, propozițiilor și a textului

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
METODE ȘI PROCEDEE:
o

metoda fonetică, analitico – sintetică

o

explicaţia

o

conversaţia

o

problematizarea

o

dialogul

o

exerciţiul

o

jocul didactic

o

brainstormingul.
MIJLOACE:
planşe suport, manuale, flipchart, markere, fișe individuale, ilustraţii, cd-player,

cd.
RESURSE UMANE: 25 elevi
RESURSE TEMPORALE: 45 minute

RESURSE BIBLIOGRAFICE:
Programa şcolară (clasei I şi a II-a ), Ministerul Educaţiei şi cercetării , Bucureşti,
Editura Didactica Press, 2004;
Crăciun, Corneliu - „Metodica predării limbii române în învăţământul primar”,
Editura Emia, Deva, 2007;
Iordăchescu, Carmen - „Să dezlegăm tainele abecedarului”, Editura Carminis,
Piteşti, 2006;
Niţă, Silviu - „Metodica predării limbii române în clasele primare”, Editura
Aramis, 2001;
Ungureanu, Adalmina - „Metodica studierii limbii şi literaturii române în
învăţământul primar”, Editura ASS, Iaşi, 2003.

PROIECT
DE
LECȚIE
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - CITIRE

Profesor învățământ primar:
MARILENA STANCU

DESFĂŞURAREA LECŢIEI :

Momentele
lecţiei/
Durata

Obiecti
ve
oper.

organizatori
c
1’-2’
Reactualiza
rea

O1

cunoștințelo

O2

r

O3

Captarea
atenţei
2’-3’
Anunțarea

Elemente esenţiale de conţinut
Voi verifica materialele necesare unei bune desfăşurări
a lecției:
- aerisirea sălii de clasă;
- pregătirea materialului;
- intrarea ordonată a elevilor în clasă;
- obținerea momentului de liniște.

Moment

2’-3’

Strategii didactice

Voi anunţa că astăzi vom reactualiza grupurile de
litere învățate. Vor fi urmărite obiectivele următoare:
identificarea sunetului, pronunţarea şi citirea corectă a
acestuia, citirea corectă a cuvintelor şi propoziţiilor din
manual, ordonarea cuvintelor în propoziţii şi a
silabelor în cuvânt.

Metode

Mijloace

conversaţia

conversaţia

Forme de
organizare

Evaluare

frontală

manual

frontală

aprecieri
verbale

Elevii vor fi întrebaţi ce lecţie au avut de
pregătit. Se va citi lecţia „La circ”.
„Citirea” ilustraţiilor din manual;
- despărţirea cuvântului în silabe;
- pronunţia sunetului nou.
Elevii vor fi îndrumați să observe imaginea expusă
frontal. Voi întreba elevii ce personaj de la circ îi
privește. Elevilor le va fi sugerat să se stăduiască să
citească lecția cât mai bine pentru clovn. Atrag atenţia
asupra participării active şi cu interes la lecţie.

conversaţia

frontală

explicaţia
imagine
clovn

Frontală

Elevii sunt anunțați că vor lucra și pe fișe unde
se va urmări: distingerea grupurilor de litere învățate
(ce,ci), citirea corectă a cuvintelor şi propoziţiilor,
ordonarea cuvintelor în propoziţii şi a silabelor în
cuvânt, delimitarea cuvintelor în propoziție și
distingerea numărului de cuvinte.

temei și a
obiectivelor

Dirijarea
consolidării
15’-20’

O1
O2
O3
O4
O5

Exersarea actului citirii:
a) citirea integrală;
b) citirea în lanţ;
c) citirea selectivă.
„Citirea primei propoziții.”
„Citirea ultimei propoziții.”
„Citirea propoziţiei în care se află cuvântul „piticii”.
„Citirea propoziţiilor în care se află alt grup de litere
învățat.”
Analiza şi sinteza cuvintelor care conţin grupurile
de litere învățate:
- stabilirea locului cuvântului în propoziţie;
- despărţirea cuvântului în silabe.
Descifrarea lecţiei :
a)
intuirea și completarea sunetului eliptic din
cuvinte.

Obţinerea
performanţ
ei
10’-12’

Se vor împărți fișele și se va explica fiecare
cerință a acesteia. ANEXA 1
1.Încercuieşte grupurile de litere ce și Ce, ci şi Ci.
Cine vine la Cecilia și aduce ciuperci?
2.Citeşte cuvintele următoare:
circ
șoa-re-ce
mici

tre-ce

explicaţia
brainstormingul

manuale

conversaţia de

frontală

fixare

prin aprecierea
verbală a
răspunsurilor la
întrebări

metoda fonetică,
analiticosintetică
jocul didactic
conversaţia
euristică
aprecieri
verbale

exericitiul
lucru cu
manualul
problematizarea
explicaţia

manuale

frontală

imagini

individuală

Observarea
sistematică

discuţiile
colective
elemente de
citire aplicativă
metoda fonetică,
analiticosintetică
jocul didactic
conversaţia
euristică

fișe

Formativă
orală
prin aprecierea
verbală a
răspunsurilor la
întrebări și
tema de lucru

O1
O2
O3
O4
O5

cinci
pa-ce
ci-nă
cer-cei
ve-ci-nă co-pă-cel

ci-ne-va
mun-cim
a-rici

Mar-cel
cer-nea-lă
re-ce

3.Trasează linii de la cuvinte la imagini:
ulcică, ciocănitoare, ciuperci, maci, ciorapi
4.Delimitează cuvintele şi scrie numărul lor.
Ciocănitoareaciocăneprincopaci.

Se va verifica fișa de lucru.

exericițiul
munca
independentă
problematizarea
explicaţia
explicaţia

în clasă
imagini

Observarea
sistematică
frontală

discuţiile
colective

aprecieri
verbale

flipchart
individuală

elemente de
citire aplicativă

Asigurarea
retenţiei şi
a
transferului

Întrebări și răspunsuri din text 12 elevi pregătesc întrebări

frontal

12 elevi răspund întrebărilor
dialogul

1’-2’
Tema
pentru
acasă
Aprecieri
finale
2’-3’

cd-player,
Se vor face aprecieri asupra asupra modului de lucru și
a felului în care elevii au răspuns la cerințele lecției

conversaţia

cd.

frontal

aprecieri
verbale

GRUPURI DE LITERE

Se dau exemple de cuvinte ce se încep, au în interior sau se termină cu grupul de litere ,,ci” - ,,Ci" :
furnici, bicicletă, ciocan, cireșe, ciuperci, pitici.

ANEXA 1
FIŞĂ DE LUCRU
Grupurile de litere „ce” și „ci”

1. Încercuieşte grupurile de litere ce și Ce, ci şi Ci.
Cine vine la Cecilia și aduce ciuperci?
2. Citeşte cuvintele următoare:
circ
șoa-re-ce
cinci
pa-ce
ci-nă
cer-cei
ve-ci-nă
co-pă-cel

mici
ci-ne-va
mun-cim
a-rici

tre-ce
Mar-cel
cer-nea-lă
re-ce

3. Trasează linii de la cuvinte la imagini:

ulcică

ciocănitoare

ciuperci

4. Delimitează cuvintele şi scrie numărul lor.
Ciocănitoareaciocăneprincopaci.

maci

ciorapi