You are on page 1of 4

EL FILIBUSTERISMO

Padre Camorra : (nagagalit) Ano pa ang silbi n

*Bapor Tabo*

pa hindi lahat ng taong dalubhasa sa Agham ay

May mga taong nag-uusap, mga manlalakbay na
may hawak na tabako habang
nakikipagkwentuhan.

gating manggagawa kung hindi pakikilusin at isa
magagaling. Kaya hindi ako sumasang-ayon sayo.
Padre Salvi : (Nakikinig)
Ben Zayb : Tingnan mo ang problema sa ilog,

Ang iba’t ibang mahahalagang tao sa lipunan ay

tingin mo ba, masusolusyunan ito ng mga sinasabi

masayang nag uusap. Samantalang Si Simoun at

mong manggagawa. (Nagalit)

Padre Irene ay nakatayo at mag-isa. Si Paulita
Gomez ay sunod lang ng sunod kay Donya
Victorina.
Donya Victorina : (Nakakunot ang noo)
(Lumalapit sa mga manlalakbay at masiglang

Padre Camorra : (napakunot ang noo)
Ben Zayb : (sumigaw) harapin na natin ang
katotohanan na kailangan natin ang mga bantog sa
Agham !

binabati)

Padre Salvi : (Itinaas ang kamay)

Mga manlalakbay : (Hindi pinansin si Donya

(Nanahimik ang lahat) (Ang karamihan ay

Victorina at nagpatuloy sa pag uusap)

nagsilapitan at nakinig sa usapan)

Donya Victorina : (Inirapan ang mga

Padre Salvi : Nalalaman mo ba ang kakayahan ng

manlalakbay) (Lumapit at binati ang pangkat ng

mga taong dalubhasa sa Agham ?

mga Europeo habang pekeng nakangiti)

Padre Salvi : (Itinuro ang tulay) Hayun sa

Pangkat ng mga Europeo : (Hindi pinansin ang

lalawigan, ang Puente del Capricho na ginawa ng

Donya at patuloy na nakwentuhan.)

isa naming kapatid. Hindi pa natapossapagka’t

Donya Victorina : (Nainis) (Lumayo sa mga
Europeo)

pinintasana ng mga sinasabi mong mga taong
dalubhasa sa Agham. Sinasabi nilang ito’y may
kahinaan, di matatag at mapanganib. Pero tignan

Kapitan ng Bapor Tabo : (Pasigaw na inuutusan

ninyo, nandyan at nakatirik pa rin ito, kahit sa

ang mga timonel) Babor ! Estribor !

pagdaan ng lindol at baha.

Donya Victorina : (Narinig ang pagsigaw ng

Padre Camorra : Iyan putris ! Iyan talaga ang

Kapitan kaya mas lalong nainis) (Nilapitan ang

gusto kong sabihin. Iyang Puente del Capricho

kapitan)

ang magpaptunay na hindi natin kailangan ang mga

Donya Victorina : Bakit gumagawi sa dakong iyon
ang iyong hangal na timonel ?
Kapitan : (Tumingin sa Ginang) Mababaw pos a

taong iyan ! (Napasuntok sa kanyang silya)
Ben Zayb : (Hindi kumibo, pero lihim na
ngumingiti)

bahaging iyon, ginang.

Padre Irene : (Tumango-tango)

Donya Victorina ; Aba’y bilisan naman ninyo !

Padre Salvi : Ben Zayb ! Hindi ko sinasabing wala

Kaunting tulin pa ng makina ! (Napairap at umalis)

kang gaanong katwiran na gaya ni Padre Camorra !

-Pagsara at pagbukas ng kurtinaBen Zayb : (nagmumungkahi) Kailangan na
natinghumingi ng tulong sa mga taong dalubhasa
sa Agham para masolusyunan natin ang pagtaas
ng tubig nitong ilog sa San Mateo.

Ang sama ay nasa lawa ! (Ngumingiti)
Donya Victorina : (Lumapit at sumabat sa
usapan) Mangyayari pa kasing wala namang
matinong lawa dito sa Pilipinas.
Simoun : (Nasa likuran ng mga tao) Ang lunas ay
napakadali…. (Lumakad patungo kina Padre Salvi)

iyon. ginoo. (Lumayo sa dalawang binata. Kapitan Tiyago. Pagtrabahuhin sila ng sapilitanat pagdalhin sila ng Kapitan Basilio : Ang apyan ay salot ng sarili nilang pagkain at kagamitan. Ang mga sa mga araw na ito. (nagkibit-balikat) Simoun : Matagal ng nangyari ang panyayaring kabataann natin ay hindi matututo ng Latin. Tandaan mga binata. Don Custodio : Naaghimagsik na sila noon. ang balak na pagtatagng akademya para sa Simoun : Kaguluhan ? (natawa) Nag-alsa ba ang na hindi iyon maisasagawa ! mga taga-Ehipto ? Nag-alsa ba ang mga bilanggong Hudyo ? Akala ko’y may nalalaman pagtuturo ng wikang kastila. na tayo ay paurong. Si Padre ay nangako sa amin. Pero ang totoo ay upang mga matatatanda. upang tignan daw ang Simoun : Kung ganoon. (pailing-iling) Ayaw niya pong Don Custodio : Ngunit hindi ito sasapat. magpagamot sa kahit sino. -Pagsara at pagbukas ng kurtinaKabanata 2 *Sa Ilalim ng Kubyerta* May mga : +Manlalakbay na naka upo sa mga banko. humukay ng tuwid na kanal mula sa bunganga ng ilog hanggang sa daraanan patungong Maynila. ako’y pauwiin sa San Diego. tukayo. anong sabi ng tiyo mo tungkol kay .) Isagani : Ang mga matatanda ay lagi nang nakakaisip ng hadlang sa lahat ng bagay. nagngingitian at paminsang nagtatakip ng abaniko sa mukha. Simoun : Anong silbi ninyong mga prayle kung magkakaroon ng himagsikan sa bayang ito ? (Napailing) (Umalis at bumababa sa ilalim ng kubyerta) (Napasinghap ang ibang nakikinig) Don Custodio : (nahigit ang paghinga) (Nanlaki ang mga mata ng mga prayle) hindi masama ang panukalang iyan. Kung ang mga hayaan nating matuto sila ng kastila. (Napatingin ang lahat kay Simoun) Don Custodio : (Napailing) Simoun : Ni hindi na kailangang gumasta ng salapi. Diyan mo makikita. Sinabi ko na sa Maynila ay wala .May nagpayo po na kanyang bahay roon. Tinitiyak ko sa inyo Isagani : Hindi po totoo iyan ! Sa katunayan po kayo tungkol sa kasaysayan ? ay hinihintay na lang namin ang pahintulot sa isa Don Custodio : Ngunit hindi mga taga-Ehipto o siya’y makikipagkita sa Kapitan Heneral. Malaya siyang makahithit ng apyan. Ben Zayb : Isang panukalang Yankee ! Don Custudio : Ngunit paano ang ibabayad sa (May dalawang mag-aaral na nakikipag-usap ng mga manggagawa ? masinsinan) Simoun : Gamitin ang mga bilanggo. taong ito ay minsan ng naghimagsik. Paulita. Basilio : Magkapalagayang-loob sila ng tiyo mo. Kapitan Basilio : Kunsabagay. Don Custodio : (Nasindak) (Napalingon sa mga Indyong nakikinig) Ginoong Simoun. magkakaroon makabagong panahon. mga hudyo ang iyong pakikitunguhan. Hindi Basilio : Hindi po nagpapakita ng pagbabago si na sila kailangang bayaran. +Mga taong nagbabaraha +May mga kakalakihang nakatingin sa mga dalagang kolehiyala na nagbubulungan. hindi na dapat ito maulit. Isagani : (Namula) (saglit na yumuko) Pinagsabihan niya ako ukol sa wastong pamimili ng mapapangasawa.Nakakapagtaka na wala man lang kung sino ang nakaisip nito. Magbukas ng panibagong daanan. ang apyan ay mananatiling medisina lamang habang ang pag-aaral ng klasiko ay popular. mga bata at ang mga kabataan. pakilusin ang buong bayan. Balikan natin ng kaguluhan sa paraang ganyan. Maalala ko.

siguro ay higit tayong mapapabuti. Simoun : (tumango) Kamusta naman ang buhay sa inyong lalawigan ? Balita ko’y napakahirap dawn g mga tao sa bayang iyon kaya hindi sila bumibili ng alahas. mahusay magsalita. ngunit siya’y nakatira sa kabilang baybayin lamang. Ang serbesa ay mabuti sa katawan. ang ikatlong kabanata+ At nag-iwan ito ng malaking sugat sa kanyang puso. (naiinis na tumuran) Simoun : (napangiti) Huwag kang magalit binata. ilang lingo bago idinaos ang kanyang unang misa. wala ka nag Basilio : (Mariing tinignan si Isagani) Bakit ba ibang maipipintas sa kanya. kami po ay hindi umiinom ng serbesa. Sa kabila ng ilang beses nilang pagtatalo at pagkakaroon hindi pagkakaunawaan. sumasalpok sa … Iinumin ko muna ang aking Basilio : Napakayaman. kababayan mo ? (itinuro si Isagani at tinignan si (Patuloy ang pag-uusap ng dalawa ng may isang isagani) utusan na nagsabing kailangan si Isagani ng Isagani : (Nakipagsukatan ng tingin kay Simoun) Basilio : Hindi po. maliban sa kanyang napakainit ng iyong ulo ? tiyang kakatwa. Basilio : Maraming salamat Ginoong Simoun. -Mabilis na pagbukas at pagsara ng mga kurtina=Simbahan= Pinilit siya ng kanya ina na pumasok sa seminaryo. Nag iinit ako sa taong (Nagtawanan ang dalawang binata) iyon. (Habang nagtatawanan ang dalawa siya namang Basilio : Hindi mo ba alam na kasing- pagbaba ni Simoun) kapangyarihan niya ang cardinal. naging pari pa rin ito. ngunit ipagpaunmanhin niyo. na hindi na gumaling. Isagani : (Bumuntung-hininga) (sasagot na sana) Basilio : (siniko si Isagani) Isagani : (hindi nagpatinag sa paniniko ni Basilio) Kung ganoon pakisabi po kay Padre Camorra na kung umiinom siya ng tubig sa halip na serbesa o alak.siyang katulad sa ganda. Simoun : Masama iyan. ang babaeng kanyang pinakamamahal ay ikinasal sa kung sinong lalaki dahil sa sama ng loob. siya ay may pinag-arala Simoun : (Napataas ang ulo) Ang iyong makina ay at ulila pa. lalabas si Padre Florentino} Padre Florentino : (Kasama ang mga manlalakbay habang nagmamasid sa dinaraanan) -Pagsara at pagbukas ng kurtina*Ang buhay ni Ping pari padre Florentino* {Pagpapakita} =Bahay= Ipinanganak siya sa isang kilalang pamilya. . wala akong masamang ibig sabihin. -Mabilis na pagbukas at pagsara ng mga kurtina=Simbahan= At sa kasaamaang palad. may mabuting serbesa (walang paalam na umalis) pagpapahalaga. Halina mga bata. -Pagsara at pagbukas ng mga kurtina+Pagpapakita sa kasalukuyan . Isa siyang Simoun : Kamusta ka Basilio ? Siya ba’y makapangyarihang tao.) {Pagka-alis ng dalawang binata sa eksena. Narinig ko kay Padre Camorra na ang dahilan ng kawalang-sigla sa bayang ito ay paginom ng sobrang tubig ng mga mamamayan. Isagani : Hindi po kami bumibili dahil hindi naman kailangan. Isagani : Aywan ko ba. uminom tayo ng serbesa para sa ikakasulong ng inyong lalawigan. kaniyang tiyo.

mataba ang donya kaya patagilid siyang pumasok dito. (Tinuro) Ayon sa subalit hindi na pwedeng tuparin ng arsobispo ang kanyag ipinangako sa donya.(Nag-iinuman. Ginoong Simoun ? May sakit po ba kayo ? -Pagsara at pagbukas ng kurtina- . una : Ano ang nangyari sa demonyong napaloob sa matigas na bato ? Nakatakas ba ? Nakulong ba ? Pangalawa : Ang tuyong hayop ban a nakita ko sa museo sa Europa mga kawal na tumugis kay Ibarra. Nagkitang muli ang dalawa. Labintatlong taon nang nakakalipas ng mangyari iyon. Si Padre Florentino naman ang nagkwento tungko kay Donya Geronima. nasaan ang bangkay ? Padre Sibyla : Kasama ng kanyang ama. nabalitaan na Ben Zayb : Pag-isipan mo. hindi magkakaroon ng marangal na libing ang mga pilibustero.) Padre Camorra : Sino ang makakapagsabi ? Ang kapitan ang nagkwento tungkol sa alamat ng (Pagpasok sa lawa) (namangha ang lahat) Malapad na Bato na initirhan umano ng mga espiritu.) Ben Zayb : Kahanga-hanggang alamat ! Napakagandang ilathala ! Simoun : Tungkol sa dalawang bagay na may kahalagahan. ang arsobispo ay nagpagawa ng kweba sa may ilog para ka Donya Geronima. Diba isa rin siyang pilibustero. Dito tumira ang donya hanggang mamatay at sa kweba din siya inilibing. Sa paghingi ng tulong kay San Nicolas. (Nang matapos ito. sumisid siya ng sumisid at tuwing lilitaw ang kanyang ulo binabaril siya ng mga kawal.. Ben Zayb : Kung gayon. Saan dyan sa lawa napatay si Guevarra—Navarra---o Ibarra ? (Napatingin ang lahat sa kapitan. kaya. Ngunit. bago pa man dumating ang mga kastila. naging bato ang buwaya. nang malapit na siyang masukol. Dalawang tanong na dapat mong ilagay sa iyong lathalain. Ang sumunod naman ay ang tunkol kay San Nicolas na ikinuwento naman ni Padre Salvi. kapitan. Isang demonyo ang nag-anyong buwaya ang nagpalubog ng banka upang siya’y makain at madala sa impyerno. nagtatawanan at nagbibiruan ang ay may katulad sa naging sawi sa paghihimala ng pangkat sa itaas ng kubyerta) santo noong hindi pa nagdedelubyo sa daigdig ? (Napag-kwentuhan nila ang mga alamat. Ben Zayb : (Tinignan si Simoun) Anong nangyari sa inyo. ang babaeng naging matandang dalaga dahil sa kakahintay sa lalaking pinangakuan siya ng kasal. maliban kay Simoun) lang ng donya na ang kanya hinihintay ay isa na pa Simoun : (Nakatingin sa malayo) lang arsobispo. Padre Salvi ? Padre Camorra : (Natawa) Lagi ko ngang sinasabi. Kapitan :Tumingin kayo roon. siya’y tumalon mula sa Bangka. Nang nawala siya sa paningin ng mga kawal nakakita sila ng mga patak ng dugo.