You are on page 1of 6

Departament d’Ensenyament

Institut Terra alta
Carrer Vilalba, 30
43780 Gandesa
Tel. 977.420.195
Fax 977.420.764
e3006642@xtec.cat
http://www.xtec.cat/iesterraalta

JORNADA DE PORTES OBERTES
5 de març de 2015

Benvolgudes famílies,
El Pla d’acollida de l’Institut Terra Alta contempla dos activitats
fonamentals: la Visita de l’alumnat de sisè que es fa cada any durant
el mes de maig i la Jornada de Portes obertes per a les famílies. Una i
altra activitat pretenen apropar el projecte i la realitat de l’Institut als
futurs alumnes i a les seues famílies creant espais d’intercanvi que
afavorisquen la proximitat i la mútua coneixença.
Agraïm la vostra presència avui i us convidem a compartir nostre
projecte i, en definitiva, la nostra manera d’entendre la
responsabilitat de formar i educar els futurs joves de la Terra Alta.
A continuació, us presentem alguns aspectes destacables sobre el
projecte educatiu, els recursos, l’organització i el funcionament del
primer curs d’ ESO del curs 13-14.

L’EQUIP DIRECTIU

Gandesa, 5 de març de 2015

El centre
L’Institut Terra Alta és un centre públic que ha desenvolupat durant
anys una funció formativa, educativa, a la vegada, que ha estat un

agent integrador de les persones de la comarca: un punt de trobada
de les joves generacions.
Actualment, acull uns quatre-cents alumnes i ofereix els estudis d’
ESO, Cicles Formatius de grau mitjà i superior i Batxillerat. A més dels
recursos humans - integrats pel claustre de professors/es i pel
personal no docent- l’institut disposa d’instal·lacions i equipaments
com la biblioteca, el gimnàs, els laboratoris de ciències, el taller de
tecnologia, les aules d’informàtica, l’aula de dibuix, l’aula d’acollida,
l’aula multimèdia, l’aula de música. Cadascun d’aquests espais amb
el seu corresponent equipament constitueixen un recurs essencial per
a les matèries més específiques. Les aules, els departaments, etc.
acaben de conformar les instal·lacions del centre. A més dels
recursos, tenim en marxa tot un seguit de projectes i programes
destinats a millorar aspectes tant formatius, com de convivència. A
grans trets, destaquem els següents projectes:
-

Projecte de Tram-Compartit (conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal).
Projecte de Companys/es-tutors/es.
Programa de convivència i mediació escolar.
Projecte de Biblioteca escolar PuntEdu.
Pla Català de l’esport
Projecte EduCAT 2.0
Pla d’Autonomia de centre

El projecte educatiu
Els principis ideològics del projecte educatiu cerquen la formació
integral de l’alumne/a des dels principis d’equitat, d’ inclusió, de
consideració de l’alumne/a com a nucli de l’activitat educativa,
d’innovació i recerca, de vinculació amb l’entorn, de convivència, de
democràcia. L’adquisició de les competències bàsiques basada en
una metodologia activa, el treball planificat i en equip, l’aprenentatge
cooperatiu, la promoció de l’acció tutorial i la implicació de les
famílies constitueixen els principis pedagògics del centre.
L’organització i la gestió del centre són coherents amb aquests
principis pedagògics i didàctics

Organització i funcionament del 1r curs d’ ESO

Activitats d’estiu: Els alumnes que no han superat alguna àrea
de l’àmbit de llengües o de matemàtiques i tots aquells a qui els
tutors de sisè els ho recomanen faran unes activitats d’estiu que
recollirem a l’institut. En retornarem una valoració a les famílies.

Calendari i avaluació trimestral: El curs s’organitza en tres
trimestres marcats pel Calendari escolar. En les primeres setmanes
de curs es fa una avaluació inicial i es lliura un informe qualitatiu
dels resultats a les famílies. (Avaluació per competències) Al final
de cada trimestre, es lliura un informe d’avaluació.

Avaluació final i recuperacions: Si al final de curs un alumne no
té una avaluació positiva en alguna o algunes matèries, tindrà
l’oportunitat de recuperar-la al setembre següent.

Durant el primer mes lectiu, es farà una reunió de les famílies amb el
tutor/a de grup, per explicar els detalls de funcionament i
l’organització prevista per al curs acadèmic.

Matèries:

El currículum de 1r curs contempla un total de 10 matèries comunes:
- Català
- Castellà
- Idioma
- Socials
- Matemàtiques
- Experimentals
- Tecnologia
- Educació Física
- Visual i plàstica
- Música
A aquestes matèries s’afegeix la tutoria de grup i la
alternatives a la religió.

Religió o

Treball de síntesi: A més de les matèries obligatòries, les
optatives i les alternatives, el currículum vigent contempla un
treball interdisciplinari per cada curs d’ ESO. La nota del treball es
computa juntament amb les matèries optatives i alternatives.
Durant el primer curs, el treball se centra en la Via Verda de la
Terra Alta. Durant 3 dies del curs escolars, es duen a terme
activitats centrades en el nostre patrimoni natural i cultural que
permeten posar en pràctica els aprenentatges que fan els alumnes
en les diferents matèries del currículum.

Tutories: El tutor o tutora del grup classe és el principal
interlocutor amb les famílies. Mitjançant la tutoria de grup, la

tutoria individual, la comunicació amb les famílies, les reunions de
coordinació i d’equip docent el tutor/a vetlla per:
- Seguir i acompanyar el procés d’aprenentatge dels alumnes.
- Orientar-los en els àmbits escolar, acadèmic i professional.
- Afavorir la cohesió del grup.
- Implicar les famílies en les processos educatius propis del
centre.
- Afavorir el desenvolupament integral de l’alumne/a potenciantne l’autonomia, la responsabilitat i la maduresa.
- Donar coherència i solidesa a totes les accions tutorials.
És fonamental la bona comunicació entre família i tutor,
independentment que la iniciativa de contacte la prengui el tutor/a o
la família.

Agrupaments i atenció a la diversitat: Dels tres grups de
tutoria que tindrem el proper curs a 1r d’ ESO, es fan uns
desdoblaments de grups basats en el principi d’heterogeneïtat.
Quan així ho requereixin les necessitats dels alumnes en una o
més matèries, el professorat de la USEE o altres professionals
donaran suport al professor/a del grup.

Activitats complementàries i extraescolars: Al llarg del curs,
el centre organitza diverses activitat de caire extraescolar o
complementari: xerrades, sortides, convivències, viatges. Quan
l’activitat ho requereix, el centre informa les famílies amb una
carta circular que en detalla les característiques, el preu i
l’autorització familiar. Una d’aquestes activitats dirigida als
alumnes de primer és una sortida-convivència que es duu a terme
durant el primer trimestre per afavorir la coneixença i la bona
relació entre els alumnes de primer.

Faltes d’assistència i altres incidències: Les faltes
d’assistència i qualsevol altra incidència que es puga produir
durant la jornada escolar es comuniquen a les famílies de la
manera més àgil i ràpida possible. Les incidències derivades de
qualsevol altra circumstància: malaltia, accident, convivència... les
comunica el tutor/a
amb una trucada telefònica. Per a les
informacions sobre el seguiment dels alumnes, l’execució de les
tasques i el treball diari, s’empra l’agenda de l’alumne/a.

Projecte educat: Les tecnologies de la informació i la
comunicació han recorregut un llarg camí per a fomentar la
innovació en l'ensenyament i millorar els processos i els resultats
de l'aprenentatge. El Projecte eduCAT, que a més de noves
dotacions a les aules (pissarres digitals interactives, més
connectivitat wi-fi) i la disponibilitat d'un ordinador portàtil per
cada alumne, comprèn el desplegament exploratori dels llibres de

text en format digital. Aquesta actuació vol ser una aportació més
destinada a l'adquisició i el desenvolupament de les competències
necessàries en la societat del coneixement.

Comunicació amb el centre: