Trư c khi tìm vi c, hãy b ra chút th i gian tìm hi u v quy trình tuy n d ng ða s các ng viên khi tìm vi c thư

ng ch chú ý ñ n các ñ a ch mà nhà tuy n d ng cung c p. ð a ch này thư ng ñư c công b r ng rãi trên các trang web tuy n d ng, các m c tuy n d ng c a phương ti n thông tin ñ i chúng. L y ví d , khi g i h sơ tìm vi c, thông thư ng các ng viên thư ng ñư c cung c p các ñ a ch email r t chung chung như: hr@abc.com, tuyendung@abc.com, recruitment@abc.com, ðôi khi cũng có nh ng ñ a ch email ñ n t tên c th như nguyenvanabc@abc.com. Tuy nhiên, ña s nh ng ñ a ch trên ñ u do b ph n nhân s ( HR Department) qu n lý. Khi ti n hành g i h sơ ñ n các ñ a ch trên, các ng viên s ph i tr i qua m t quá trình c nh tranh r t kh c li t. Tôi ñã quan sát và nh n th y r ng ña s các công ty ñ u dành ra th i gian nh n h sơ t các ng viên trung bình là 2 tu n ñ n 1 tháng. Và các v trí thư ng ñư c ñăng tuy n trên các trang web tuy n d ng như kiemviec.com, vietnamworks.com...ho c trang tuy n d ng c a báo Tu i Tr , Thanh Niên, Ngư i Lao ð ng. N u như m c tuy n d ng cho m t v trí nào ñó ñư c duy trì liên t c trong 2 tu n ñ n 1 tháng thì s có ít nh t n a tri u lư t ngư i bi t r ng công ty ñó ñang có nhu c u tuy n d ng. Trong n a tri u ngư i ñó, có kh năng 0.002 % s ñăng tuy n vào v trí ñó, như v y s có 1000 ng viên làm h sơ tuy n d ng cho v trí ñó. B n ph i th c s xu t s c ñ là ng viên sáng giá nh t cho v trí c n tuy n d ng. (Do s lư ng h sơ g i ñ n nhà tuy n d ng r t l n, và các nhà tuy n d ng cũng không có ñ th i gian phúc ñáp cho t ng ng viên t i sao h sơ c a b n không ñ t, cho nên ña s các m c qu ng cáo ñ u có dòng ghi chú: Ch các ng viên ñ t yêu c u m i ñư c liên l c ñ ph ng v n. Nghe th t l nh lùng). Qua phân tích trên, các ng viên có th th y n u ñi theo con ñư ng thông thư ng thì các b n s ñ i m t v i m t cu c c nh tranh h t s c kh c li t. Có th nói, cánh c a l t qua vòng tuy n d ng r t h p. V y còn có cách nào khác d dàng hơn không?

Cách tìm ra con ñư ng d dàng hơn là hãy nghiên c u t i sao công ty l i tuy n d ng và quy trình tuy n d ng. Hãy suy nghĩ m t chút v t i sao l i tuy n d ng và quy trình tuy n d ng. Li u các ñ a ch như HR Department, hr@abc.com, HR Manager có th t s là nơi kh i ñ u nhu c u tuy n d ng hay không? Trong m t công ty hay t ch c có nhi u b ph n ch c năng khác nhau. M t công ty ( hay t ch c) c n tuy n d ng nhân s khi h th y h c n ph i b sung thêm nhân s ñ ñáp ng nhu c u phát tri n m i ho c h ñang ñ i m t v i các th thách trong kinh doanh.

L y ví d , m t công ty n nh n th y b ph n qu n lý d án c n c i thi n. Trong th i gian qua có nhi u thư phàn nàn t khách hàng v ch t lư ng d án, do ñó, c n ph i có hành ñ ng c th . Lúc ñó, lãnh ñ o công ty s h p bàn và có các gi i pháp sau: • • • • • • Trang b thêm các thi t b , ph n m m qu n lý d án cho b ph n ñó. Sa th i ngư i ñ ng ñ u b ph n ñó ( có th sa th i luôn các nhân viên n u c n thi t). Thuê m t ñơn v tư v n làm công vi c ñó. ðào t o các nhân viên b ph n ñó ñ c i thi n ch t lư ng c a d án ( ví d liên k t v i các t ch c như PACE hay VISNAM lên các chương trình ñ o t o cho các nhân viên) S p x p l i cơ c u công ty, chuy n các nhân viên qua b ph n khác và thay th b i các nhân viên khác trong cùng công ty thích h p hơn ( Re-structure, Job Rotation) Tuy n d ng giám ñ c d án, k sư qu n lý d án.

Sau khi lãnh ñ o h p bàn và quy t ñ nh tuy n d ng là gi i pháp t i ưu thì h s thông báo ñ n b ph n HR Department v yêu c u tuy n d ng. Các tiêu chí tuy n d ng như b ng c p, k năng cũng ñư c quy t ñ nh b i các v lãnh ñ o. Nhi m v c a HR Department là b sung thêm các yêu c u, liên l c và ñàm phán giá c v i các công ty head-hunter, báo chí... ñ ñưa ra công chúng nhu c u c n tuy n nhân viên. H cũng có nhi m v là sàng l c các ng viên và ph ng v n, tuy n ch n các ng viên thích h p nh t. Như v y, trư c 1 thách th c hay nhu c u trong ho t ñ ng kinh doanh, tuy n d ng ch là 1 trong các gi i pháp mà lãnh ñ o công ty ñưa ra. Tuy nhiên, ñi u mà tôi mu n nói ñ n là nhu c u tuy n d ng không ñ n t b ph n nhân s mà ñ n t các b ph n tr c ti p qu n lý trong công ty. B ph n này tôi ñ nh nghĩa là nơi mà b n s tr c ti p làm vi c, báo cáo, thăng ti n và b n s tương tác v i các thành viên trong b ph n ñó n u như b n ñư c l a ch n. L y ví d , tôi xin cung c p danh sách dư i ñây. Bên trái là v trí c n ñư c tuy n d ng, bên ph i là b ph n tr c ti p mà nhu c u tuy n d ng b t ngu n t ñó. K sư thi t k -h a viên K Sư Giám Sát and K sư Kh i Lư ng Giám ð c D Án Sales Executive and Sales Manager... Marketing Officer and CMO... Phòng Tư V n, Phòng Qu n lý d án, Xí nghi p Tư V n Ban Qu n Lý D Án

Ban Quán Lý D Án, Phòng Quán Lý Ch t Lư ng B ph n kinh doanh, bán s n ph m

Phòng Marketing, truy n thông, PR

Nhân viên mua hàng K Sư An Toàn and Giám ð c S n Xu t K toán Trư ng and K Toán Viên Phiên d ch

B ph n h u c n, chain supplier Ban Qu n Lý S n Xu t Nhà máy, b ph n QS

Giám ð c -Lãnh ð o Công Ty

Giám ð c -Lãnh ð o Công Ty

Ví d : N u như b n là m t k sư xây d ng và b n mu n làm cho công ty ABC chuyên v tư v n xây d ng, qu n lý d án xây d ng thì b n s c n liên l c v i b ph n nào? ða s câu tr l i là h i th b ph n nhân s xem có nhu c u hay không. Dĩ nhiên n u b n g i ñi n tho i hay email ñ n, b ph n nhân s s tr l i chung chung là hi n nay công ty không có nhu c u tuy n d ng, ho c cùng l m là b n có th g i h sơ ñ n cho chúng tôi, khi nào có nhu c u chúng tôi s liên l c b n. Các nhân viên b ph n HR Department b n r n v i vô s công vi c, ch ng ai l i có lòng t t ñ n m c l i tr l i b n là chúng tôi s liên l c v i ban lãnh ñ o và h i xem có v trí nào thích h p v i b n trong th i ñi m này hay không? Th c t là ñ n khi h có nhu c u tuy n d ng thì b n s l i ph i c nh tranh v i m t t l ch i kh c li t như ñã nêu trên. Câu h i là: T i sao chúng ta không ch ñ ng liên l c ñ n nh ng ngư i làm trong b ph n tr c ti p ( gi s n u chúng ta ñư c tuy n d ng thì ñó s là nơi chúng ta làm vi c và báo cáo v i lãnh ñ o b ph n ñó sau này). N u như chúng ta làm theo cách này, chúng ta s gi m s c nh tranh l n hơn r t nhi u so v i cách truy n th ng. Cánh c a cơ h i s r ng hơn do chúng ta ch ñ ng trong m i tình hu ng và có r t ít ng viên ( th m chí là không có) tham gia vào quá trình tuy n ch n. Tuy nhiên, theo cách này cũng có các h n ch c a nó. ðó là b n ph i t mình tìm ra ngư i mà b n c n liên h . Và khi có ñư c email, s ñi n tho i c a nhân v t này, b n ph i tr i qua quá trình thuy t ph c và kiên nh n. B n l i ph thu c vào tâm tr ng c a nhân v t này khi b n cold calling. Nh ng l n b t ch i trư c s làm b n n n lòng. Nhưng b n cũng nên ñ ng quá bi quan. Hãy ñ t câu h i: Li u t t c các công ty hay t ch c ñ u ñang r t n hay không?. Hay là h ñang c che gi u th c tr ng trong n i b c a mình. Tôi xin phân tích m t chút và b n s th y luôn có nhu c u tuy n d ng t ña s các công ty hay t ch c nào ñó: • Các công ty luôn trong quá trình ho t ñ ng ñ u có nhu c u m r ng quy mô, phát tri n th trư ng, phát tri n thêm các s n ph m, các d ch v gia tăng....R t ít các công ty hoàn toàn hài lòng v i ñ i ngũ nhân s hi n có c a mình. Ngay

c khi tình hình kinh t khó khăn, các công ty g p các v n ñ như tài chính, c nh tranh th trư ng thì h v n có nhu c u tuy n d ng nhân s ñ gi i quy t các v n ñ c a h . L y ví d : Hi n giá ñi n ñang làm các công ty s n xu t ñau ñ u v i bài toán chi phí ñ u vào, n u b n là m t k sư s n xu t và ñã có thành tích là c i ti n quy trình s n xu t c a nhà máy ti t ki m 5% lư ng ñi n tiêu th thì ngay c khi tình hình kinh t khó khăn, giá tr mà b n ñưa ra là ti t ki m ñi n năng s làm cho nhà tuy n d ng ñ m t t i. M t ví d khác là công ty n ñang ch t v t v i bài toán doanh s , do không bán ñư c s n ph m nên h ph i sa th i công nhân, k thu t viên...N u b n là ngư i có năng l c trong bán hàng c nh tranh trong nh ng th i ñi m khó khăn thì b n s có kh năng ñư c tuy n d ng ngay c khi công ty ñang sa th i hàng lo t. Trong b t kỳ công ty hay t ch c nào, ña s luôn g p bài toán gi ngư i gi i và sa th i ngư i không phù h p. Tôi ñã làm m t nghiên c u nh t các ph n h i c a b n bè và các m i quan h xã h i thì ñư c bi t có ñ n 80% công ty ñang có v n ñ v nhân s . Có hai v n ñ chính: i. Công ty v a th a nhưng l i v a thi u ngư i. Ch ng h n công ty th a các k sư, chuyên viên làm ñư c vi c nhưng các nhân viên này l i không ai ch u nghe theo ai và mu n làm theo ý c a riêng b n thân mình. Công ty này ñang thi u m t team leader có kh năng k t n i các công vi c c a các thành viên v i nhau. Nhu c u ti m n là m t team leader có kh năng lãnh ñ o. ii. V n ñ n a là các nhân viên gi i chưa ch c ñã hài lòng v i công vi c t i công ty ñó, h có kh năng xin ngh vi c và m i l n như v y làm nh hư ng ñ n ti n ñ và ch t lư ng c a công vi c. Th c ra, lãnh ñ o công ty ñó nh n th y m t s nhân viên có th ngh vi c nên h c n các back-up k p th i. Nhu c u tuy n d ng ñây là tìm nhân s thay th các v trí hi n t i m t cách k p th i nh t. M t s th t khác là ngay c các lãnh ñ o c a công ty hay t ch c ñôi khi cũng không bi t là mình ñang có nhu c u tuy n d ng nhân s . H không bi t là công ty hay t ch c ñó s tr nên c nh tranh hơn, ho t ñ ng hi u qu hơn, th trư ng phát tri n hơn n u như h có nhân s m i. L y ví d : M t t ch c phi chính ph có chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng và h ñang tài tr xây d ng các nhà máy c p nư c t i các t nh Mi n Trung. Lâu nay các báo cáo t các thành viên( là các k sư công trư ng, giám sát xây d ng...) t ñ a phương g i v cho ði u Ph i Viên Qu c Gia b ng ti ng Vi t. V ñi u ph i viên này là ngư i nư c ngoài nên ph i thông qua b ph n Admin d ch các tài li u ra ti ng Anh. Nhưng ña s các tài li u và h sơ là chuyên v k thu t nên các Admin( các Admin này là các c nhân ti ng Anh) r t hay lúng túng khi không th tìm ra t ñúng và chính xác nh t và ñôi khi ch t lư ng các báo cáo trông th t t . Nhưng m i vi c trông cũng có v n n u như ch p nh n th c t i ñó. M t ngày n , có m t ng viên g i m t lá thư quan tâm g i ñ n v ði u Ph i Viên Qu c Gia và ng viên này nói là anh ta là k sư có kinh nghi m 10 năm làm giám sát và qu n lý d án xây d ng, anh ta l i thông th o ti ng Anh chuyên ngành Xây D ng. N u như tuy n d ng anh ta thì t t c các báo cáo k thu t s ñư c d ch ra ti ng Anh t m t k sư chuyên ngành. Các v n ñ lúng túng lâu nay s ñư c gi i quy t. Anh ta th m chí còn làm vi c v i các ñ i tác b ng ti ng Anh, vi t các báo cáo k thu t, thi t k b n v k thu t b ng hai

th ti ng. ði u này s làm v ði u Ph i Viên Qu c Gia suy nghĩ là n u tuy n d ng anh ta, chương trình s tr nên g n nh và chuyên nghi p hơn r t nhi u. Như v y, trong bài h c này b n ñã n m b t ñư c: • • • • • Quy trình tuy n d ng thông thư ng. B n bi t là ñi theo con ñư ng này s khó khăn như th nào?Có cách nào lách ñư c hay không? Nhu c u cho v trí ñ n t ñâu? Có ph i là HR Department hay không? Ai s là ngư i b n c n ti p xúc? Có ph i là các nhân viên c a HR Department hay không? Nhu c u tuy n d ng luôn ti m n trong các công ty, t ch c...B n có cái gì cho h không? Giá tr c a b n dành cho công ty, t ch c ñó là gì? N u xác ñ nh ñây là cách b n s th c hi n thì bư c ti p theo c a b n là gì?

V bư c ti p theo, tôi s có bài phân tích chi ti t. C th là: • • • • Cách nh n ra các cơ h i tuy n d ng trong các ho t ñ ng h ng ngày. Th thu t tìm email, s ñi n tho i liên l c v i các b ph n tr c ti p. Cách qua m t các nhân viên l tân ñ có s ñi n tho i c a lãnh ñ o. N u công ty ñó ho t ñ ng lĩnh v c A thì b n s d dàng có s ñi n tho i, l ch làm vi c c a giám ñ c hay lãnh ñ o n u b n gi i thi u b n là ngư i ñang làm lĩnh v c B. A-to-B như th nào? Tôi s có các ví d c th và b n s bi t k t qu khi th . • Khi ñã có email, s ñi n tho i. Cách th c th c hi n email, Cách th c th c hi n cold-calling như th nào? Ngày thích h p trong tu n và gi thích h p trong ngày? ----------------------------------------the end of lesson 03-------------------------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times