You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN, MINGGU 9

Hari / Tarikh

Isnin / 29 Februari 2016

Kelas

4 Aspirasi

Masa

0820 - 0920

Mata Pelajaran

Bahasa Malaysia

Bilangan Murid

26 orang

Tema

Sentiasa Selamat

Tajuk

Berjalan dengan Berwaspada

Standard Pembelajaran

5.1.2

Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut
konteks.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Objektif

i.

membina ayat menggunakan kata nama khas tak hidup yang telah dikenal pasti
daripada petikan dengan struktur ayat yang betul.

1.

Aktiviti

Guru menyoal secara lisan mengenai peraturan yang perlu murid - murid patuhi semasa
hendak berjalan ke pusat sumber sekolah ataupun makmal komputer sekolah.
2.
Murid mengemukakan pelbagai jawapan dan guru mengaitkan jawapan murid dengan isi
pelajaran.
3.
Murid membaca petikan secara kelas, kumpulan dan individu.
4.
Murid menjelaskan tentang kata nama khas tak hidup dengan bimbingan guru.
5.
Secara berkumpulan, murid mengenal pasti kata nama khas tak hidup yang terdapat
dalam petikan.
6.
Murid diminta menulis kata nama khas tak hidup daripada petikan itu dalam bentuk peta
pemikiran ( peta bulatan dan peta buih ).
7.
Murid menyalin senarai kata nama khas tak hidup yang itu ke dalam buku tulis masing masing.
8.
Murid - murid diminta membina ayat menggunakan kata nama khas tak hidup tersebut.
9.
Rumusan dan membuat ulasan tentang hasil kerja murid.
Pemulihan
Murid membaca ayat - ayat yang diberi dan menggariskan kata nama khas tak hidup dalam ayat ayat tersebut.
Pengayaan
Murid melengkapkan tempat kosong dalam ayat - ayat yang diberi dengan kata nama khas tak
hidup yang paling sesuai.
Ilmu : Pendidikan Moral

Pengisian Kurikulum

Nilai : Berdisiplin
KB

: Mengecam

BCB : Bacaan intensif
Bahan Bantu Belajar
Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran /
Pentaksiran

Kad - kad soalan, petikan, kertas A4, lembaran kerja
Murid dapat membina sekurang - kurangnya 5 ayat menggunakan kata nama khas tak hidup yang
telah dikenal pasti daripada petikan dengan struktur ayat yang betul.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Refleksi

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN, MINGGU 9
Hari / Tarikh

Isnin / 29 Februari 2016

Kelas

5 Dinamik

Masa

1220 - 1320

Mata Pelajaran

Bahasa Malaysia

Bilangan Murid

28 orang

Tema

Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk

Sihat Emosi

Standard Pembelajaran

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif
pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul.

dan kata hubung

Pada akhir pengajaran, murid dapat :
Objektif

i.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aktiviti

9.
10.

membina ayat menggunakan kata hubung pancangan relatif atau kata hubung
pancangan komplemen mengikut konteks yang betul.
Guru menunjukkan beberapa kad yang melambangkan mimik muka dan murid diminta
menyatakan emosi yang digambarkan melalui kad - kad tersebut.
Murid bersoal jawab dengan guru berkenaan emosi - emosi tersebut dan mengaitkan
perbincangan dengan isi pelajaran.
Murid membaca petikan teks yang diberi secara senyap
Murid membaca kuat petikan teks tersebut secara kelas, kumpulan dan individu.
Murid dan guru berbincang tentang isi kandungan petikan yang telah dibaca.
Murid - murid diminta membacakan beberapa patah perkataan yang dihitamkan dalam
petikan tersebut.
Guru membimbing murid - murid menjelaskan konsep kata hubung pancangan relatif
dan kata hubung pancangan komplemen dengan merujuk contoh daripada petikan
Secara berkumpulan, murid diminta mengemukakan ayat - ayat lain yang menggunakan
kata hubung berkenaan dalam petikan yang sama (dalam bentuk peta buih pohon).
Murid diminta membina ayat menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata
hubung pancangan komplemen yang diberi.
Murid merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.

Pemulihan
Murid melengkapkan ayat - ayat yang diberi dengan kata hubung pancangan relatif atau kata
hubung pancangan komplemen yang paling sesuai.
Pengayaan
Murid melengkapkan petikan yang diberi dengan kata hubung pancangan relatif atau kata hubung
pancangan komplemen yang paling sesuai.
Pengisian Kurikulum

lmu : Psikologi
Nilai : Rasional
KB
: Menjanakan idea
Kontekstual : Mengaplikasikan

Bahan Bantu Belajar

Kad-kad mimik muka, petikan, kad manila, marker, lembaran kerja

Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran /
Pentaksiran

Murid - murid dapat membina sekurang - kurangnya 3 ayat sama ada menggunakan kata hubung
pancangan relatif atau kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks yang betul.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Refleksi

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________