You are on page 1of 5




во царс тві и тво ем 
бла   
же 

   
тэхъ
     єсть
   
    
ни ни
щі
и ду хомъ
я кw
ца 
арство
не 
бе 
е 
сно о
е 
       
я 
кw ті і и u тэ шат сz


   
я 
кw ті 
і 
и  
на   
слэ дzтъ
зе 
е 

млю 

жаж ду щі и прав ды 
я 
кw

       
ті і и
на сы тzт
сz 

я 
кw ті 
і 
и по мн 
ло   
ва  
ни


бу у дутъ

                  
Кра се енъ бэ и до бръ в’снэдь и и же ме не е u мер тви
    плодъ
       
   єсть
         
  я 
вый
хрі стосъ
дре    
во
жи во 
тно
е 
t 
не 
гw   же

                     а ю но во пі ю с’раз бой ни комъ дый не u ми ра                    по мz ни мz го спо ди во цар стві и тво емъ    и           u         бла же ни чи сті сердцемъ я  кw ті и  бо о  га  у зрzтъ       сz ще е дре а да мо во ру ко пи са ні е На крестъ воз нес дрэв   нz                    гw грэ  ха  за гла адилъ є  си    и  спа  а  слъ   є   си      ти      весь   родъ             t пре лес че  ло вэ че скій тэм же     воспэ ва емъ    тz бла  го дэ   те лю го  о  спо о  ди      и Бла же ни ми ро твор ци  я  кw ті и сы  но  ве  бо  о жі   на ре  ку у  тсz                      си на кре сте ще е дре грэ хи на шz хрі сте При гвоз дилъ є                            и тво е ю сме ер ті ю сме ерть u мер твил є си воз двиг .

               ну вый u мер шы z из ме ер твыхъ тэм же по кла нz ем сz   тво е му свz то му вос кре се е ні і ю     Бла же ни из гна ни прав ди ра ди  я кw тэхъ   єсть ца ар        ство о не бес но е                   Из лі z яд ѕмій в’слу хи є vи ны и но гда хрі стось же на                 дре вэ кре е стнэмъ ис то чилъ єсть мі і ро ви жизни сла а дость   тэм                              же взы ва емъ по мz ни мz го спо ди во цар стві и тво   емъ  Бла же ни є сте є гда по но сzтъ вамъ и из же нутъ                        и ре кутъ всzкъ ѕолъ глаголъ на вы л жу ще ме не ра а ди                              Во гро бэ я кw смер тенъ по ло женъ былъ є си жи во те всэх хрі .

  и       милъ           сте  ве рє и адw вы  сло є  си    и   вос  крес                                              во сла а ве три дне венъ я кw си и ленъ всэх про свэ     е тилъ є  си  сла   ва   тво му вос та а ні і ю   ша Ра дуй те сz и ве се ли те сz  я  кw мз да ва  мно  о  га    на    не бе сэхъ                                           Го сподь вос кресъ три дне венъ из ме ер твыхъ да ро ва мир свой                    u че       ни кwмъ и сихъ бла го сло вивъ по сла рекъ всz при ве            ди и те во цар стві е мо е        ду    Сла  ва  oт цу и сы ыну и  свz то му у  ху                                                          свэ этъ духъ свz тый Свэтъ o тецъ свэ этъ сынъ и сло о во                 три                    в’трі              но є ди инъ свэ этъ є динъ бо    богъ е  ехъ u    бw  нэмъ    ли и  цэхъ    є ди же є сте ствэ    и  на ча а лэ  .

       сый       не сэ кwмъ  и  не  слі  z анъ пре вэ эч  ный    и во    а    мынь   И ны  нэ    и  при и  снw  вэ   ки  вэ кwвъ                  Ро ди ла є си сы на и сло о во o от че е пло ті ю насъ ра                               а ди я кw же вэсть бо го ро ди це самъ тэм же дэ во     сz ма а  ти    w  бо же ни быв   ше  то бо о ю  ра дуй                        ва ні е е е е те бэ зо вемъ хрі сті а нwм u по  .