You are on page 1of 5

ცნობის მეხსიერება თავს იჩენს ?

განმეორების აღქმულის ცნობაში
2.
მოტივაციის არისტოტელესეულ კანონებს მიეკუთვნება ? მსგავსების და კონტრ
ასტის ასოციაცია
3.
როცა მასალა დასწავლილია, განმეორებითი ინტერვალის ოპტიმალური ხანგრძ
ლივობაა ? 20 წუთი
4.
მსჯელობებს საიდანაც გამომდინარეობს ახალი მსჯელობა ? წინამძღვარი
5.
მასალის დასწავლა ღრმა და მტკიცეა მაშინ როცა ის ? კარგადაა სტრუქტურირე
ბული
6.
უშუალო მეხსიერებას ხშირად უწოდებენ ? შემჩნევის უნარიანობას
7.
სტიმულები ან წახალისება, რომლებიც წარმაოდგენენ ქცევის მამოტივირებლი
ს ძალას ? აღმძვრელები
8.
წინასწარ დაპროგრამებული ტენდენცია, რომელსაც არსებითი ტენდენცია აქვს
ცხოველებში არის ? ინსტიქტი
9.
ადამიანის მოქმედების თავისებურება განსაზღვრულია ? აზროვნების, ნებისყო
ფის, გრძნობის, ყურადღების თავისებურებებზე
10.
სიღრმის ფსიქოლოგიის შესწავლის საგანს წარმოადგენს ? არაცნობიერი ფსიქო
ლოგია
11.
ფროიდი მოღვაწეობდა ? მე–19 საუკუნეში
12.
მეტაფიზიკური ფსიქოლოგიის ეტაპზე სწავლობენ ? ზებუნებრივ სულებს
13.
ემპირიული ფსიქოლოგიის განვითარება დაიწყო ? მე–17 საუკუნეში
14.
მიმდინარეობა, რომელიც სწავლობს ქცევას ? ბოჰევიორიზმი
15.
ემპირია ნიშნავს ? ცდას, გამოცდილებას
16.
ფსიქოლოგიის მეთოდის ? კითხვარი, ტესტი, სოციომეტრის მეთოდი
17.
ფსიქოლოგიის დარგია ? პედაგოგიური ფსიქოლოგია
18.
ინფროსპექტია ნიშნავს ? შიგნით ცქერას
19.
ბიჰევიორიზმს უწოდებენ ? ქცევათმეცნიერებას
20.
კოგნიტური ფსიქოლოგია აღმოცენდა ? მეოცე საუკუნის სამოციან წლებში
21.
უარყოფითი ენერგიის დადებითი საქმიანობისკენ მიმართვას ფროიდმა უწოდა
? სუბლიმაცია
22.
ფსიქოანალიზი არის ? ფსიქოთერაპიის მეთოდი
23.
ნაშრომი სიზმრების ახსნა ეკუთვნის ? ზიგმუნდ ფროიდს
24.
მოტივაცია ლათინურია და ნიშნავს ? მოძრაობას
25.
მოთხოვნილებათა იერარქიული პირამიდის ავტორია ? აბრაჰამ მასლოუ
26.
ზრდადასრულებული, კულტურული ადამიანის ფსიქიკას სწავლობს ? ზოგადი
ფსიქოლოგია
27.
ექსპერიმენტი შეიძლება იყოს ? ლაბორატორიული და ბუნებრივი
28.
ფსიქოლოგია არის მეცნიერება ? ფსიქიკის მეცნიერება
29.
უმარტივეს ორგანიზმებს ახასიათებთ ? გაღიზიანობადის უნარი
30.
ცოცხალი ორგანიზმის უნარს, იმოძრაოს სინათლით ზემოქმედებით ? ფოტოტ
როპიზმი
31.
ცოცხალი ორგანიზმის უანრს იმოძრაოს სითბოს მოქმედებით ? ფოტოტროპიზ
მი
32.
ნერვული სისტემა პირველად ჩნდება ? ნაწლავღრუიანებში
33.
განასხვავებენ ცხოველთა ქცევის ? სამ ფორმას
34.
ინსტიქტი ესაა ? სახეობისთვის დამახასიათებელი ქცევის თანდაყოლილი ქცევ

35.
ფიზიკური და ფსიქიკური აქტივობის დაწყების, მიმართულების მიცემის და მა
რთვის პროცესს ეწოდება ? მოტივაცია
36.
ცხოველთა ქცევის ფორმები ? ინსტიქტი და ჩვევა
37.
ჩვევა წარმოადგენს ცხოველთა ქცევის ? შეძენილ ფორმას
1.

ფროიდის აზრით. კულტურული ადამიანის აზროვნებას უწოდებენ ? ცნებითს. ასახვის ფსიქიკური ფორმების გაჩენა დაკავშირებულია ? უმარტივესი ნერვულ ი სისტემის აღმოცენებასთან 56. ჩვევის შემუშავება ხდება ? როგორც ცხოვრების ბუნებრივ. გემოს. წინა–ცნობიერი ფსიქიკა 65. ნებისმიერი მოქმედება შეიცავს ? სამ პერიოდს 43. რომლის დროსაც ადამიანი მოკლებულია გადაწყვეტილების გამო ტანის უნარს ეწოდება ? აბულია 45. სუსტი ნებისყოფის ადამიანი ? გადაწყვეტილებას ვერ ასრულებს 47. დაავადების აღმოცენებ აზე 62. შეუპოვრობა ესაა ? მიღებული გადაწყვეტილების შესრულების უნარი 49. ვერ ბალურს 69. ტემპერამენტი ? ლათინური სიტყვაა 38. ნებისმიერი მოქმედების მესამე პერიოდს წარმოადგენს ? გადაწყვეტილების შეს რულება 46. იმპულსსა და მოქმედებას შორის დგას ? პიროვნება 42. გონიერი ქცევა და ჩვევა 55. ცენტრალური ნერვული სისტემა.ცხოველთა ქცევის შაბლონურ ფორმას უწოდებენ ? ინსტიქტურს 39. ცხოველთა ქცევის უმაღლესი ფორმაა ? გონიერი ქცევა 53. თანამედროვე ფსიქოლოგიური მიმდინარეობებია ? ფსიქოლოგია და ჰუმანისტ ური ფსიქოლოგია 61. რომელიც ძირითადად შედგება თავისა და ზ ურგის ტვინისაგან გხვდება პირველად ? ხერხემლიან ცხოველებში 58. გონიერი ქცევა შეინიშნება ? ანთროპოიდებში. სტრესი ნიშნავს ? დაძაბულობას 64. მეცნიერთა აზრით რაც უფრო მრავლადაა ცხოველის ქცევის რეპერტუარში შეძ ენილი დასწავლა. . აზროვნება იწყება მაშინ ? როცა ადამიანი ვარდება პრობლემურ სიტუაციაში 68. ნებისმიერი მოქმედების შემთხვევაში. ადამიანის ძირითად ნებელობით თვისებებს მიეკუთვნება ? მიზანშეწონილობა და შეუპოვრობა 48. ნებელობით თვისებებს მიეკუთვნება თავშეკავება ? ანუ თვითფლობა 50. მიჯაჭვულობა 52. ნებისმიერი მოქმედების შემთხვევაში. გადაწყვეტილების გამოტანა წარმაოდგენს ნებისმიერი მოქმედების ? მეორე პე რიოდს 44. დელფინებში 54. მხედველობის შეგრ ძნება 59. ძირითად ნებელობით თვისებებს არ მიეკუთვნება ? აღბეჭდვა. სტრესი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ? სომატიკაზე. მით უფრო მაღალ საფეხურზე იმყოფება იგი – ევოლუციური განვითარების რიგში 40. ზრდასრული. იმპულსურობა ვლინდება ? სწრაფ და დაუფიქრებელ მოქმედებაში 51. პირობითი რეფლექსი არის ? შეძენილი 63. ისე ცხოველის წვრთ ნის შედეგად 57. მაღალგანვითარებულ მწერებს გააჩნიათ ? ყნოსვის. ფსიქიკურ სინამდვილეში არსებულ სფეროებს მიეკუთვნება ? ცნობიერება. აზროვნება სინამდვილის ? აღქმის მონაცემებზე დაფუძნებული მეორადი ასახვ აა 67. დაავადებას. აფექტს ყოფენ ? ორ დიდ ჯგუფად 70. თვალსაჩინო–ხატოვანი აზროვნება ახასიათებს ? პრიმიტიულ ხალხებს 66. მოქმედების იმპულსი უშუალოდ ? არ გა დადის მოქმედებაში 41. ცენტრალური ნერვული სისტემა შედგება ? თავისა და ზურგის ტვინისგან 60. ცხოველთა ქცევის ფორმებს მიეკუთვნება ? ინსტიქტი.

ნებისმიერი ქცევაა ესაა ? მიზანდასახული. სტრესის დროს ადამიანს ეუფლება ? შფოთვა გარდაუვალი საშინელების მოლო დინში 79. სტრესი შემოიტანა ? სელიემ 100. დასწავლის კანონებია ? გლობალური და პროგრესული დასწავლა 87. ადამიანის მთლიანობით ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ პასუხს ექსტრემალურ ს ტიმულაციაზე ეწოდება ? სტრესი 97. ლოგიკური აზროვნების ძირითადი ფორმებია ? მსჯელობა და დასკვნა 85. წარმოდგენათა ასოციაციის ასახსნელად მე–19 საუკუნემდე გამოიყენებოდა ? 4 კანონი 88. ცხოველს. პერსევერაცია ანუ ? ამოტივტივება მეხსიერებაში 80. დაკვირვება 107. იმპულსური ქცევა ? უშუალო ქცევაა 75. ჰიპერდისესაცია ნიშნავს ? ჭარბ განმტკიცებას 82. ადამიანის ერთ– ერთ განსაკუთრებულ ნიშან თვისებას წარმოადგენს ? ნებისმიერი მოქმედების უნარი 73. ნებისმიერი ქცევა ატარებს ? მიზანდასახულ ხასიათს 76. ფსიქოლოგიის განვითარების ეტაპია ? ბიჰევიორიზმი 105. S-P-S ფორმულა შემოიღეს ? ნეობიჰევიორისტებმა 104. ფსიქოლოგიის დარგია ? ზოოფსიქოლოგია. სტრესი შემოიტანა კანადელმა ? სელიემ 90.ტემპერამენტი ნიშნავს ? ნაწილთა თანაფარდობას 72. ფსიქოლოგიური დარგი არაა ? ექსპერიმენტი 96. ასოციაცია ნიშნავს ? კავშირს 81. იურიდიული ფსიქოლოგია და ზო გადი ფსიქოლოგია 108. გათავისუფლება ანუ ფროიდი მას უწოდ ებს ? კათარზისს 86. აზროვნებისთვის დამახასიათებელია ? ახალი საკითხის გადაჭრა 101. არისტოტელეს პირველ ფსიქოლოგირ ნაშრომს ჰქვია ? ჰეროფსიქე 106. აგრესიული ენერგიისაგან განმუხტვა. ტე რორიზმის შიში თუ სხვა 103. ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდია ? საუბარი. უპირობო რეფლექსია ? თანდაყოლილი 89. ფსიქოლოგიის განვითარების პირველი ეტაპია ? მეტაფიზიკური ფსიქოლოგია 110. აღქმა გულისხმობს ? სინამდვილის ასახვას 83. როდესაც ორგანიზმი ვეღარ იცავს საკუთ არ თავს სტრესოგენური ფორმისგან ხდება ? მესამე ფაზაზე 78. უნებლიე მოქმედების უნარი 74. გაცნობიერებული მოქმედება 77. ძალების თანდათანობით გამოფიტვა. სტრესის ეტაპებს არ მიეკუთვნება ? სოციალური ფობია. . ისევე როგორც ბავშვს გააჩნია ? იმპულსური. სტრესის ფაზებია ? შფოთვისა და გამოფითვის რეაქცია 91. აღქმა არის ? საგნის თვალსაჩინო ასახვა 98. სტრესის ძირითადი ნიშნებია ? დაბნეულობა და ძილი 95. აზროვნებისთვის დამახასიათებელია ? ახალი ამოცანის გადაწყვეტა უცნობ და არაჩვეულ სიტუაციაში 84. ფსიქიკის ორგანოა ? ტვინი 71. ფსიქოანალიზის ავტორია ? ფროიდი 93. ადამიანი არის ? ბიო–სოციალური არსება 92. სტრესის გამოწვევის მიზეზი შეიძლება გახდეს ? ცხოვრების მაღალი ტემპი. აგრესიული ქცევა 99. ბიჰევიორიზმი ჩამოყალიბდა ? ამერიკასა და რუსეთში 102. ფსიქიკა არის ? ასახვისა და განცდის პროცესი 109. ცნობიერი ფსიქიკური პროცესია ? აზროვნება 94.

დაძაბვა 146. სტრესის ფაზებს მიეკუთვნება ? შფოთვისა და გამოფიტვის რეაქცია 152.111. ფსიქოანალიზის ავტორია? ფროიდი 118. კოგნიტური ფსიქოლოგია სწავლობს ? შემეცნებით პროცესებს 134. ტემპერამენტის პირველი კლასიფიკაცია ეკუთვნის ? ჰიპოკრატეს 114. ფსიქიკაში ყველაზე მცირე ადგილი უჭირავს ? ცნობიერებას 140. სტრესის უარყოფით ფორმას ეწოდება ? დისტრესი 150. ჰორნი. ინტროსპე ქცია 135. ასევე მისი ფსიქ იკა 128. პათოლოგიურად შეცვლილ ფორმებს სწავლობს ? პათოფ სიქოლოგია 131. ფსიქოლოგიაში განასხვავებენ მეხსიერების ორ გაგებას ? მეხსირება ფართო და ვიწრო გაგებით 145. ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის ფუძემდებლებია ? როჯერსი. ფსიქოლოგიის მეთოდია ? ექსპერიმენტი. ფსიქოლოგიის დარგი არ არის ? დაკვირვება 127. 112. ფსიქოლოგიის განვითარების მეოთხე ეტაპია ? კოგნიტური 138. დასწავლის ფაქტორებია ? განზრახვისა და ინტერესის ფაქტორი 147. ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის მიხედვით ? ადამიანი კეთილი არსებაა და შეუძ ლია თვითსრულყოფა 122. არჩევენ სტრესის ? სამ ფაზას 151. მასლოუ 129. . სტრესი ინგლისურია და ნიშნავს ? ზეწოლა. აღქმა. სტრესის დადებით ფორმას ფსიქოლოგიაში ეწოდება ? ეუსტრესი 149. ფორმულა S-R ეკუთვნის ? ბიჰევიორისტებს 130. ტესტირება 116. ინტროსპექტრია 133. 113. დამახინჯებული აღქმა 143. ფროიდის აზრით პიროვნებაში გამოიყოფა ? სამი ქვესტრუქტურა 119. ფსიქოლოგიის განვითარების ეტაპია ? ბიჰევიორიზმი 125. ფსიქოლოგიის მეთოდია ?ტესტები და ექსპერიმენტი 126. ფსიქოლოგიის ყველაზე ადრინდელი მეთოდია ? თვითდაკვირვება. სუპერ ეგო ესაა პიროვნების ? მორალური ნორმები 121. ილუზია არის ? მცდარი. მეხსიერების ერთ–ერთი ფორმაა ? ცნობა 141. ფსიქიკის ანომალურ. ფსიქოლოგიის დარგია ? კლინიკური და სოციალური ფსიქოლოგია 124. ფროიდმა ფსიქიკა დაყო ? 3 ნაწილად 139. ჰიპნოზის ძალა მდგომარეობს ? შთაგონების ობიექტის მომცველობაში 153. ფსიქოლოგიის განვითარების მეორე ეტაპი იყო ? ემპირიული ფსიქოლოგია 117. ინტროსპექტრია ფსიქოლოგია მეცნიერებაა ? ფსიქიკური მოვლენების შესახებ ფსიქიკურ პროცესებს მიეკუთვნება ? მეხსიერება. რომელი არაა ფსიქოლოგიის დარგი ? ექსპერიმენტი. ფსიქოლოგიის განვითარების მესამე ეტაპია ? ბიჰევიორიზმი 137. ქცევის შემუშავების პირობაა ? ჩვევა 144. დაკვირვების სახეა ? თვითდაკვირვება. ფსიქოლოგიის მეთოდია ? ექსპერიმენტი 132. უშუალო მეხსირება არის ? ხანმოკლე 142. ფსიქოლოგია არის ? ბერძნული სიტყვა 136. განიხილება ფსიქოლოგიაში სტრესის ? ორი ფორმა 148. თანამედროვე ფსიქოლოგიის კვლევის საგანია ? როგორც ქცევა. წარმოსახვა ანუ ფანტა ზია ინტროსპექტრია არის ? თვითდაკვირვება 115. მოთხოვნილებების მასლოუსოულ იერარქიას უწოდებენ მასლოუს ? პირამიდა ს 123. სიკვდილის ინსტიქტს ფროიდმა უწოდა ? თანატოსი 120.

Dato Sirabidze on ONE DRIVE . ტემპერამენტი 163. მოწონების ძირითადი დეტერმინატია ? სიახლოვე და დაჯილდოება 172. ესთეტიკური. რომელიც ღამის მანძილზე შედგება ? 5 თანმიმდევრული სტადიისგან 179. ადამიანის ცნობიერების შეცვლა გამოწვიოს ? ალკოჰოლმა და ნარკოტიკმა 164. ფლეგმატიკი 154. შპრანგერის კლასიფიკაციის თანახმად არსებობს ? თეორიული. მაგრა დ არ გააჩნია შიში ? დამთმობლობა 175. ტემპერამენტის ტიპებს მიეკუთვნება ? სანგვინიკი. ეგოისტი 158. არსებობს კონფორმულობის ? გარეგანი და შინაგანი სახე 174. უნარების თვალსაზრისით განასხვავებენ ? ზოგად და სპეციალურ უნარებს 159. პიროვნების ფსიქიკურ თვისებებს არ მიეკუთვნება ? აღქმა. აზროვნების ოპერაციას არ მიეკუთვნება ? აგლეტინსცია 161. მეხსიერება 160. დრო.ხასიათი ბერძნულია და ნიშნავს ? ანაბეჭდს 155. ქცევა. განიხილება მოწონების ? სამი ძირითადი დეტერმინატი 170. ხასიათის ტიპებს მიეკუთვნება ? ალტრუისტი მთელს მსოფლიოში ერთნაირად გამოიხატება ? 6 ემოცია 166. ნამდვილი ღიმილი გრძელდება ? 5–10 წამი 167. რომელიც ხორციელდება ავტორეტის ზეწოლის შედეგად ? მორჩილება 176. ძილის ფაზებში არჩევენ ? სწრაფ და ნელი ძილის ფაზებს 177. ურთიერთობის ერთ–ერთ ბაზისურ განზომილებას წარმოადგენს ? მოწონება 169. საგნობრივი გრძნობა შეიძლება იყოს ? მარტივი და რთული 168. 165. ზიზღი 162. პიროვნების ფსიქიკური თვისებებია ? ხასიათი. კონფორმულობის ესპერიმენტული კვლევა დაკავშირებულია ? ს. როდესაც ადამიანი სხვების უშუალო თხოვნის შესაბამისად იქცევა. Access and share your files from anywhere by keeping them in OneDrive. მელანქოლიკი. ეშის სახელთან 173. პ ოლიტიკური ტიპი 156. ხასიათის ტიპებს მიეკუთვნება ? ალტრუისტი. სოციალური გავლენის ფორმებს მიეკუთვნება ? კონფორმიზმი და მორჩილება 171. ეგოისტის ქცევას განსაზღვრავს ? ვიწრო პირადი ინტერესები 157. ძირითად ემოციებს მიეკუთვნება ? შიში. ადამიანი ძილში გადის 30– 100 ხანგრძლივობის ციკლს. ძილის მეორე და მესამე სტადიის გავლის შემდეგ დგება ? სწრაფი ძილი 178.