You are on page 1of 45

 

 
 
Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi –  AKVAM 
Antalya – Türkiye 

Center for Human and Social Studies and Researches – CERHSO  
Oujda – Morocco 

 
 
 

Spaces on the Move and Obliteration of Identities: 
Rebirth of Space and Identity 
Hareketli Mekanlar ve Aşınan Kimlikler:                               
Mekan ve Kimliğin Yeniden Doğuşu 
 
 
 

Editors / Editörler 
Tuğba AYDIN ‐ Mohammed BELBACHA ‐ Abdellah EL BOUBEKRI ‐ 
Mohamed DELLAL ‐ Mohamed ELKOUCHE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spaces on the Move and Obliteration of Identities: Rebirth of Space and Identity 
Hareketli Mekanlar ve Aşınan Kimlikler: Mekan ve Kimliğin Yeniden Doğuşu 
Editörler: Tuğba AYDIN ‐ Mohammed BELBACHA ‐ Abdellah EL BOUBEKRI –  
                   Mohamed DELLAL ‐ Mohamed ELKOUCHE 
Kapak ve Sayfa Düzeni: Gamze Uçak 
©Siyasal Kitabevi Tüm Hakları Saklıdır. 
2015 Ağustos, Ankara 
ISBN:  
Siyasal Kitabevi 
Yayıncı Sertifika No: 14016 
Şehit Adem Yavuz Sok. Hitit Apt. 14/1 
Kızılay‐Ankara 
Tel: +90 (0) 312 419 97 81 
Faks: +90 (0) 312 419 16 11 
Perakende Satış: 
Zafer Çarşısı 26‐27‐28 
Tel: +90 (0) 312 433 99 43 
e‐posta: info@siyasalkitap.com 
http://www.siyasalkitap.com 
Baskı: 
Desen Ofset A. Ş. 
Sertifika No: 11289 
Birlik Mah. 448. Cad. 476. Sk. No: 2 
Çankaya/Ankara Tel: 0 (312) 496 43 43 
Dağıtım: 
Siyasal Yayın Dağıtım 
Şehit Adem Yavuz Sok. Hitit Apt. 14/1 
Kızılay‐Ankara 
Tel: +90 (0) 312 419 97 81 
Faks: +90 (0) 312 419 16 11 

 

 

 
Index / İçindekiler 
 

 
Preface / Önsöz ................................................................. 13 
Erol ESEN 
AKVAM  

Mohammed BELBACHA 
CERSHO  

 
Abstracts / Makale Özetleri ............................................... 17 
 
 
CHAPTER I / BÖLÜM I 
Politics / Politika 
The children of Immigrants as an Ultimate  
Figure of the Other ............................................................ 75 
"Öteki”nin Asıl Figürü Olarak Göçmen Çocukları 
Mélissa HAMMOUTI‐FAVRE 

 
Interrogating Possibilities of Intercultural Communication 
between the West and Muslim World in a Challenging  
Globalized Era. .................................................................. 86 
Küreselleşme Çağında Batı ve Müslüman Dünyanın Kültürlerarası 
İletişim Olanaklarının Sorgulanması 
Brahim EL AOUNI 

 
Turkey in Europe: Identity or Political? .............................. 98 
Avrupa’daki Türkiye: Kimliksel mi yoksa Politik mi? 
Erol ESEN &Tuğba AYDIN 


 

Reconfiguring Space and Identity in Social  
Networking Sites ............................................................. 118 
Sosyal Ağ Sitelerinde Mekanın ve Kimliğin Yeniden Yapılandırılması 
Rachida NASRI 

 
Islamophobia and Its Effects on Muslim Immigrants’ 
Integration into  Western Societies .................................. 132 
İslamofobi ve Müslüman Göçmenlerin Batılı Toplumlara 
Entegrasyonuna Etkisi 
Bedri IBTISSAM & Guemid BOUTHKIL 

 
The French Policy towards Muslim  Diaspora:  
A Battleground for a  Cultural Clash ................................. 158 
Müslüman Diasporasına Yönelik Fransız Politikası: Kültürel Çatışma 
için Savaş Alanı 
El Haj BOUAZZA 

 
Social Networking Sites and the  Discussions of Identity .. 182 
Sosyal Ağ Siteleri ve Kimlik Tartışmaları 
Ahlam LAMJAHDI 

 
The Axle Submitted: Represent the Place and Space in  
Social Networking Media ................................................. 192 
Razı Olunan Eksen: Sosyal Ağ Medyasında Mekan ve Alanın Temsili 
Rym CHERIF 

 
The Veil as War’s Strategy:  The Proof by Frantz Fanon .... 211 
Savaş Stratejisi Olarak Peçe: Franz Fanon’un Kanıtı  
Francesco CADDEO 

 
Simulated Images, Multifarious Life‐forms and Minds ..... 220 
Taklit İmajlar, Muhtelif Yaşam Formları ve Fikirler  
Mohamed BELAMGHARI  


 

CHAPTER II / BÖLÜM II 
Philosophy/ Felsefe  
Space on the Move: Understanding the Epistemologies  
of Travel and Space ......................................................... 233 
Hareketli Mekanlar: Seyahat ve Mekanın Epistemolojisini Anlamak 
Mohammed BELBACHA 

 
Paul Bowles and the Ideological  Construction of the  
Other’s Space  and Identity .............................................. 263 
Paul Bowles ve Öteki’nin Mekan ve Kimliğinin İdelolojik İnşası 
Mohamed ELKOUCHE 

 
Negotiating Space and Identity Within a  
Cosmopolitan World ........................................................ 288 
Kosmopolitan Dünyada Kimlik ve Mekanı Tartışmak 
Mohamed DELLAL 

 
The Travelling Anecdote and the  Obliteration of Identity: 
The Obliteration of Said El Jomani’s True Identity  
through Anecdotes in Focus ............................................. 322 
Seyahat Eden Fıkralar ve Kimliğin Aşınması: Fıkralar Aracılığıyla Said 
El Jomani’nin Asıl Kimliğinin Aşınması 
Lahbib LAMRID 

 
Transnational Spaces: Towards a (De) Construction of 
Diasporic Identities .......................................................... 333 
Ulusötesi Mekanlar: Diasporik Kimliklerin Oluşturulması 
(Yıkılması)na Doğru 
Kebir SANDY 

 
Islamic Feminism as a Propitious Space for Gender 
Complementarity ............................................................ 356 
İslami Feminizm: Toplumsal Cinsiyet Adaletine Elverişli bir Alan  
Amina HADDADI 


 

The Politics of Location: the Genesis of Postcolonial Feminist 
Negotiation of Home ....................................................... 375 
Mekanın Politikası: Sömürge Sonrası Yurda İlişkin Feminist 
Tartışmaların Doğuşu 
Abdellah ELBOUBEKRI 

 
The Spatial Metaphors of Time in Tunisian Arabic ........... 389 
Tunus Arapçasında Zamanın Mekansal Metaforu 
Sondes HAMDI 

 
 
CHAPTER III / BÖLÜM III 
Literature Analysis /  Eser İncelemeleri 
Female Identity in FatnaELbouih’s Prison Testimonial 
“Hadith Al’atma” ............................................................. 403 
Fatna Elbouh’in “Hadith Al’atma” İsimli Hapishane Belgelerinde 
Kadın Kimliği 
Meriame ACHEMLAL 
 

Imaginative Geographies: De Amicis’s Travel Narrative 
Morocco: Its People and Places ........................................ 420 
Fatna Elbouh’in “Hadith Al’atma” İsimli Hapishane Belgelerinde 
Kadın Kimliği 
Ilham BOUTOB 
 

Literary Space as a Reflection of Identity:  
Algerian Writers of French Expression as a Case Study ..... 437 
Kimliğin Yansıması Olarak Edebi Alan: Fransız Söylemlerin Cezayirli 
Yazarları 
Rachida SADOUNI 
 


 

The Space between the Author and the Text Re‐Taken  
for Wonder: Mohamed Dellal and his ‘The  Homecoming’  
as a Case Study ................................................................ 460 
Yazar ve Ansızın Tekrar Ele Alınan Metin Arasında Mesafe: 
Mohamed Dellal ve Eseri ‘Eve Dönüş’ 
Limame BARBOUCHI 
 

Discourse about Patriarchy in Moroccan Migrants’ Literary 
Articulation: Najat El Hachmi as a Case in Point ............... 474 
Faslı Göçmenlerin Edebi İfadelerinde Ataerkillik Söylemi: Najat El 
Hachmi Örneği 
Mohammed ZERIOUH 

 
Approaching Mystic Space in the  Poetry of Rumi ............ 490 
Rumi’nin Şiirlerindeki Mistik Mekana Yaklaşmak 
Rachid ACIM 
 

Uzma Aslam Khan's Trespassing:  
Changing Cultural Structures/Changing Identities. ........... 522 
Uzma Aslam Khan’ın Trespassing Eseri: Değişen Kültürel Yapılar ‐ 
Değişen Kimlikler 
Omar AKFOU 
 

The Myth of ‘Identity’ in Arab Female Diasporic Writings .... 541 
Arap Kadın Diasporatik Yazınında ‘Kimlik’ Efsanesi 
Farah BAOUCH  
 

The Construction of Space, Identity and Gender in the 
Contemporary Moroccan Novel: Une Femme Tout  
Simplement by Bahaa Trabelsi as a Case Study ................ 563 
Çağdaş Fas Romanında Mekan, Kimlik ve Toplumsal Cinsiyetin 
Yapılandırılması: Örnek Çalışma Olarak Bahaa Trabelsi’nin Une 
Femme Tout Simplement Adlı Eseri 
Soukaina AOUAKI 


 

Gendered Spaces in Moroccan Women  
Diasporic Cinema ............................................................. 584 
Fas Kadınlarını Konu Alan Diaspora Sinemasında  
Cinsiyetleştirilen Mekanlar 
Mimoune DAOUDI  

 
 
Autors / Yazarlar Dizini ......................................................... 595 
 
AKVAM at a Glance / Bir Bakışta AKVAM ............................. 609 
 
CERHSO at a Glance / Bir Bakışta CERHSO  .......................... 613 

 
 
 
 


 

 
 
Preface  
 
 
The words ‘space’ and ‘identity’ are two perplexing concepts. 
Their perplexity resides in their changeability and transience. 
On the one hand, spaces can oscillate between the public and 
the private, national and international, peaceful and contested, 
static  and  mobile,  representing  and  represented,  demarcated 
and borderless spaces, and so on. Identities, on the other hand, 
be they social, cultural, religious or whatsoever, can be shaped 
and changed by sociopolitical, economic, ideological and most 
importantly  cultural  forces.  Thus,  both  space  and  identity, 
willy‐nilly,  influence  one  another,  either  positively  or 
negatively. 
 
Importantly  enough,  now  that  the  boundaries  are 
becoming porous and the world is shrinking in terms of time, 
place  and  space.  The  construction  of  space  and  identity  is 
performed  at  a  larger  scale  by  a  wider  range  of  individuals 
thanks to the huge progression witnessed by ICTs: particularly 
social  media  and  social  network  sites.  Considering  the  fact 
that,  nowadays,  the  construction  of  spaces  and  identities  is 
increasing dramatically in almost every part of the world, the 
two concepts: both locally and globally. Thus, theorizing space 
and  identity  in  the  postmodern  era  sparks  new  trends  and 
insights that may open new horizons for a better future.  
This study seeks to open up a dialogue about the theories, 
poetics,  politics  and  practices  of  space  and  identity.  In  this 
book, articles include the topics as: 


 

 The  politics  and  ideology  of  constructions  and  dis‐
courses of space, place and identity 
 Postcolonial/or  postmodernist  constructions  of  space, 
place and identity  
 The language and semiotics of space and place  
 Gendered spaces: the tension between private and pu‐
blic spheres  
 Cartographies  of  space  in  the  works  of  Orientalism 
and Occidentalism  
 Alterity  and  hierarchies  of  power  and  their  implica‐
tion in the production of space 
 Real and imagined territories: territorial terrors  
 The relationality of space to identity: thinking spatial‐
ly about identity  
 The representation of place and space in social media 
and SNSs  
 The  negotiation  of  diasporic  and  translocal  spaces, 
places and identity  
 Mobility,  movement,  and  their  effects  upon  the  pro‐
duction and ontology of space 
 Topophilia  and  Topophobia:  describing  human  emo‐
tions towards space  
 Religion as space for the expression of Muslim immi‐
grants’ identity 
 
Identity, certainly, has been moved its political shape and 
diverse  in  political,  cultural,  social  and  philosophical  dimen‐
sion. In this regard, this book has been prepared as a product 
of  that  perspective.  Topics  in  the  book  has  been  discussed 
during ‘2nd International PhD Researchers Forum’ held on 9‐
10th  of  May,  2014  in  Oujda‐Morocco.  While  the  spaces  are 

10 
 

getting closer in our age, those discussions have get academi‐
cians  from  Morocco,  Tunisia,  Algeria,  Italia,  France  and  Tur‐
key  together.  These  academicians  as  experts  in  their  fields 
have covered the changement of identity and space with lite‐
ral, religius, political and philosophical dimensions. Thus, that 
book has formed a frame for a new academic cooperation and 
base  between  AKVAM  and  CERHSO.  It  is  our  wish  that  this 
meaningful cooperation could be supported in the future and 
could  provide  a  sample  for  all  organizations  from  East  to 
West, also from North to South. 
We believe that, discussions in this book will be beneficial 
for  all  academicians,  researches  and  experts  who  are  interes‐
ted to study in the fields of identity, belonging and space.  
 
 
 
  Prof. Dr. Erol ESEN                     Mohammed  BELBACHA 
 AKVAM   
 
  
       CERHSO 

 
 
 
 
 

11 
 

 
 
Önsöz 
 
 
Mekan  ve  kimlik,  şaşkınlık  uyandırıcı  içeriğe  sahip  iki  kav‐
ramdır.  Şaşkınlığa  yol  açan  sebep  ise,  bu  kavramların  içinde 
yer  alan  değişebilirlik  ve  geçicilik  özelliğidir.  Diğer  yandan, 
mekanlar kamu ile özel, ulusal ve uluslararası, tartışmalı veya 
barışık, statik veya hareketli, temsil edilen veya temsil edilmiş 
olan, sınırı olan ile sınırsız olan arasındaki ilişkiyi çalkandıra‐
bilir.    Bir  diğer  yandan,  ister  sosyal,  kültürel  veya  dini  olsun 
kimlikler,  sosyo‐politik,  ekonomik,  ideolojik  veya  daha  da 
önemlisi  kültürel  güçler  tarafından  biçimlendirilebilir  veya 
değiştirilebilir. Bundan dolayı kimlik ve mekan, ister istemez, 
birbirlerini pozitif veya negatif olarak etkilerler. 
Önemli  bir  biçimde,  sınırlar  artık  geçirgen  yapıdadır  ve 
dünya  zaman,  mekan  ve  yer  anlamında  giderek  küçülmekte‐
dir.  Mekanın  ve  kimliğin  yapılandırılması,  özellikle  sosyal 
medya ve sosyal ağ siteleri kapsamında geniş bilgi ve iletişim 
teknolojileri  (ICTs)  sayesinde  çok  sayıda  bireyler  tarafından 
icra  edilmektedir.  Bu  gerçeklik  kapsamında,  günümüzde, 
kimlik  ve  mekanın  yapılandırılması  dünyanın  her  tarafında, 
yerel ve küresel iki içerik ile önemli ölçüde artmaktadır. Dola‐
yısıyla, kimlik ve mekanın  post‐modern çağda teorileştirilme‐
si, daha iyi bir geleceğe yeni ufuklar açabilecek olan yeni yö‐
nelimler ve açılımları teşvik etmektedir. 
Bu çalışma, mekan ile kimliğin teoriler, şiirler ve uygula‐
malar  ile  yeni  bir  diyaloğa  açılmasını  hedeflemektedir.  Kitap 
içerisindeki makaleler, aşağıdaki konuları içermektedir: 

13 
 

 Mekan, kimlik ve alana yönelik söylemler ve yapılan‐
dırmaların ideolojisi ve politikası 
 Mekan,  kimlik  ve  alanın sömürge sonrası  ya  da  post‐
modern yapılandırılması 
 Mekan ve alanın dili ve göstergesi 
 Cinsiyetleştirilen  mekanlar:  özel  ve  kamu  arasındaki 
gerilim 
 Doğuculuk  ve  Batıcılık  çalışmalarında  mekanın  hari‐
tası 
 Mekanın oluşturulmasında güç ve gücün sonuçlarının 
hiyerarşisi ve değişimi 
 Gerçek ve hayali topraklar: karasal dehşet 
 Mekan  ve  kimliğin  ilişkilendirilmesi:  Kimliğin  uzam‐
sal düşünümü 
 Mekan  ve  kimliğin  sosyal  medyada  temsili  ve  sosyal 
ağlar 
 Diasporik ve nakledilen mekan, alan ve kimliğin tartı‐
şılması 
 Mekanın  ontolojisi  ve  oluşturulmasında  hareketlilik, 
dolaşım ve etkileri 
 Topofilia ve topofobi: İnsanların mekana yönelik duy‐
gularının tanımlanması 
 Müslüman  göçmenlerin  kimliğinin  ifade  alanı  olarak 
din 
Hiç  kuşkusuz  kimlik  ve  mekan,  bilinen  siyasi  kimliğin‐
den  sıyrılmakla  kalmamış,  siyasi,  sosyal,  kültürel  ve  felsefi 
yönlerden  çeşitlenmeye  başlamıştır.  Dolayısıyla  elinizdeki  bu 
kitap,    bu  bakış  açısının  bir  ürünü  olarak  hazırlanmıştır.  Bu 
kitapta  ele  alınan  konular,  9‐10  Mayıs  2014  tarihleri  arasında 
Oujda’da  (Fas)  gerçekleşen    “2.  Uluslararası  Doktora  Araştır‐
manları  Forumu”nda  tartışmaya  açılmıştır.  Mekanların  birbi‐

14 
 

rine  yaklaştığı  günümüzde  bu  tartışmalar  aynı  zamanda  Fas, 
Cezayir, Tunus, İtalya, Fransa ve Türkiye’den katılımcıları da 
buluşturmuştur. Her biri kendi alanında birer uzman olan bu 
araştırmacılar, kimlik ve mekan kavramının çok boyutlu deği‐
şimini edebi, dini, siyasi ve felsefi açılardan ele almışlardır. Bu 
kitap  işte  böyle  bir  fikir  alışverişi  ortamında,  AKVAM  ve 
CERHSO  arasında  akademik  işbirliği  temellerinin  atılmasına 
da bir çerçeve oluşturmuştur. Temennimiz, bu güzel işbirliği‐
nin gelecekte de destek bulması ve Doğu ve Batıdan, Kuzey ve 
Güney’den ilgi duyan tüm akademik kurumlar için örnek bir 
deneyim olmasıdır.   
Kitapta  sunulan  tartışmaların,  kimlik,  aidiyet  ve  mekan 
çalışmalarına  ilgi  duyan  bütün  akademisyen,  araştırmacı  ve 
uzmanlara faydalı olacağına inanıyoruz. 
 
 
    Prof. Dr. Erol ESEN                         Mohammed BELBACHA 
      AKVAM 
 
 
        CERHSO  

15 
 

Uzma Aslam Khanʹs Trespassing:  
Changing Cultural Structures/Changing Identities 
Omar AKFOU 
 
This  article  aims  at  exploring  the  different  manifestations  of 
cultural  identity  in  the  novel  Trespassing  authored  by  the 
Pakistani  writer  Uzma  Aslam  Khan.  Through  reading  this 
piece  of  literature,  the  reader  gets  aware  of  the  cultural 
identities that one geographical and cultural space such as the 
city  of  Karachi  can  bear  vis‐à‐vis  the  internal  and  external 
factors that tend to reconfigure the space as well as the process 
of  the  construction  of  cultural  identity.  The  main  questions 
addressed in the novel are built around the construction of the 
cultural identity and the multiplicity of declarations/voices of 
identity  that  one  geographical,  national  and  social  structure 
such  as  Karachi  can  embrace;  and  the  images  and 
representations  of  the  concept  of  home  that  flirt  the 
imaginations  of  the  dislocated  personas  in  the  most  intimate 
moments.  The  novel,  thus,  provides  a  range  of  identities 
which  are  an  inevitable  outcome  of  the  process  of  social, 
cultural  and  diasporic  constructions  as  well  as  the  ongoing 
processes of identity formation and home representations.  
 
Key words: Identity, Hybridity, Structure, Space, Discourse 
Page:522 
 
 
 
 
 
 

65 
 

Uzma Aslam Khanʹın Trespassing Eseri:  
Değişen Kültürel Yapılar/Değişen Kimlikler 
Omar AKFOU 
 
Bu makale, Pakistanlı yazar Uzma Aslam Khan tarafından ele 
alınan  Trespassing  adlı  romandaki  kültürel kimliğe ilişkin  çok 
farklı  beyanları  ortaya  çıkarmayı  amaçlamaktadır.  Eserin  bu 
kısmı okunduğunda, okuyucu kültürel kimliğin oluşturulması 
sürecinde mekanı yeniden oluşturmaya meyilli içsel ve dışsal 
faktörleri  taşıyan  Karaçi  şehrindeki  gibi  tek  bir  coğrafik  ve 
kültürel  alan  olan  kültürel  kimliklerin  farkına  varmaktadır. 
Romanda  yer  alan  temel  sorular,  kültürel  kimliğin  oluşturul‐
ması  ve  Karaçi  gibi  tek  coğrafya,  ulus ve  sosyal  yapıya sahip 
kimliklerin  seslerinin  çokluğu  etrafında  temellenmektedir. 
Roman ayrıca, süregelen yurt temsili ve kimlik oluşturulması 
süreci gibi sosyal, kültürel ve diasporik yapılandırma süreçle‐
rinin vazgeçilmez sonucu olan bir dizi kimlik sağlar.  
 
Anahtar Kelimeler: Kimlik, melezlik, yapı, mekan, söylem 
Sayfa:522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 

 
 
Uzma Aslam Khan's Trespassing:  
Changing Cultural Structures/Changing 
Identities 
Omar AKFOU 
 
 
The rhetoric of hybridity or ʺmestijaeʺ is undoubtedly tackled 
and  highly  scrutinized  in  most  of  post‐colonial  studies.  To 
begin  with,  hybridity  does  stand  for  the  ongoing  travel  or 
cross over of identities generated by colonialism; it means that 
the history of the colonized is not a static, but in constant and 
continuous flow or motion. Hybridity is seen as a constructed 
process rather than a pre‐given entity. This could be patently 
elaborated in the limelight of what Stuart Hall calls ʺcut‐and‐ 
mix […] the process of cultural diasporization.ʺ1 More interest‐
ingly,  Bhabha  traces  back  to  Frantz  Fanon  to  suggest  that 
liminaliy and hybridity are pre‐requisite attributes of the colo‐
nial  condition;  it  is  a  matter  of  flux and  agony.  Uzma  Khanʹs 
Trespassing,  comparable  to  most  of  the  Diaspora  literature,  is 
highly  concerned  with  the  predicament  or  the  trauma  of  the 
migrant  who  is  deprived  of  a  unitary  identity;  because  he  is 
oscillating between two cultures, each of which is dwindled or 
subdivided.  Thus,  living  in  a  certain  land,  which  is  ʺthe  not 

                                                            
1

   Stuart  hall,  “New  Ethnicities,ʺ  Stuart  Hall:  Critical  Dialogues  in  Cultural 
Studies.  Eds.  David  Morely  &  Kuan‐Hsing  Chen  (London:  Routledge, 
1996), p. 448.  

522 
 

my  landʺ  urges  the  fact  that  one  should  tuck  away  himself 
properly or violate his or her own authenticity. 
In  this  respect,  postcolonialism  provides  a  pertinent  de‐
marcation  from  the  traditional  definitions  which  were  based 
on binarism. Anjali Prabhu genuinely argues:  
 
Post colonial theories of hybridity do away with the old dichot‐
omy  of  colonizer/colonized,  which  is  substituted  by  ideas  of 
multiplicity, plurality, and difference in a less specifiable way.2 
 

Following Prabhuʹs argument, it becomes discernable that 
hybridity endeavors to provide a way out of binary thinking; 
or letʹs say, it attempts to dismantle power structures allowing 
the inscription of agency to the subaltern, and even permits a 
re‐structuring and de‐stabilizing of power. In privileging sub‐
altern  agency,  hybridity  then,  turns  to  be  a  possible  resistive 
force  to  cultural  hegemony.  In  plain  words,  embracing  the 
hybridized  nature  of  cultures  steers  us  away  from  the  prob‐
lematic binarisms that have, up till now, framed our notions of 
culture. 
Even though, hybridity, which is the equivalent word of 
the  notion  third  space,  can  be  defined  as  a  threshold  experi‐
ence that places a group in a state of confusion and disorder. 
The state of betwixt and between is like death and loss which 
is due to the impulse to find a road back to the old life which 
is  impossible  in  this  stage  while  the  potential  for  transfor‐
mation and renewal is also limited. The third space becomes, 
hence,  a  place  of  undefined  potential;  that  is  to  say,  the  deci‐
sions  that  are  made  in  this  phase  determine  or  shape  the  fu‐

                                                            
2

   Anjali Prabhu, Hybridity Limits, Transformations, Prospects (NewYork: New 
York University Press, 2007), p.xiii. 

523 
 

ture of the group both internally in terms of self‐identity and 
externally in terms of relations with others in the surrounding 
settings.  By  the  same  token,  the  third  space  comes  after  the 
ritual  subject  has  already  been  separated  from  society  in  his 
previous  stage,  and  before  his  or  her  re‐integration  into  the 
new‐role. It is an in‐between stage characterized by inversion, 
ambiguity, humility and mostly derogation.
A person who lives the third space or a liminal is blatant‐
ly  stripped  of  status  and  authority,  removed  from  social  and 
cultural  structures,  maintained  and  sanctioned  by  power  and 
force and leveled to a homogeneous social state through disci‐
pline  and  ordeal.  In  his  book  Geographies  of  Resistance,  Steve 
Pile et al, defines third space as being:
 
a  location  for  knowledge  which  (a)  elaborates  the  ʹgrounds  of 
dissimilarityʹ on which dualisms are based and (b) acknowledge 
that  there  are  spaces  beyond  dualisms;  and  (c)  accept  that  this 
third  space  itself  is  ʹcontinually  fragmented,  fractured,  incom‐
plete, uncertain, and the site for struggles for meaning and rep‐
resentation.3 
 

Indeed,  Bhabha  describes  the  third  space  as  a  state  that 
holds ʺassignations of social differences ‐ where differences is 
neither  One  nor  the  Other  but  something  else  besides,  in‐
between.ʺ4 Mostly, a person who endures the third space expe‐
rience  finds  himself  torn  and  severed  from  his  own  cultural 
identity  that  he  resolves.  That  is  to  say,  in  order  to  practice 
within  the  confines  of  a  new  space,  the  in‐between  person 

                                                            
   David  Slater,  ʺQuestions  of  (b)orders  and  resistance  in  global  times,ʺ  The 
Geographies of Resistance. eds. Keith. M. and Pile. S. (New York: Routledge, 
1994), p.273. 
4  
Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London: Routledge, 1994), p.219. 
3

524 
 

endeavors  to  show  a  kind  of  total  alignment  and  compliance 
with  the  new  way  of  life  through  speaking  its  peopleʹs  lan‐
guage  and  adapting  himself/herself  with  the  new  environ‐
ment.  Precisely,  by  adopting  the  new  style  of  life,  the  in‐
between person falls in what Bhabha calls ʺthe state of mimic‐
ryʺ which is doomed to be a bid for achieving recognition and 
re‐inclusion as  a  redemption  toward  his/her  unfair  exclusion. 
Indeed, this re‐inclusion remains hardly obtainable or a will‐o‐
the  wisp  since  the  native  is  mainly  reckoned  ʺa  persona  non 
gratta,ʺ  alien  or  an  outsider  in  such  a  new  space.  In  short,  it 
becomes  apparently  palpable  from  all  that  has  been  unfold 
that the person who lives the third space finds himself /herself 
living in a dilemma and trauma. 
 

Salamaat's Tendency Towards Cultural Assimilation and 
the Celebration of Difference 
Thus,  the  importance  of  the  novel  Trespassing  emanates  from 
the  fact  that  it  allows  a  window  which  permits  to  take  a 
glimpse on the agonies which haunt Salaamat, Nessrine, Dia, 
Anu and Dannish who not only undergo processes of identifi‐
cation,  assimilation,  adaptation,  alienation…  but  also,  and 
more  relevantly,  they  are  subject  to  structural  changes  vis‐à‐
vis their societies and cultures at the very moment of crossing 
the  cultural  and  social  limits  or  rather structures.  More  perti‐
nently,  the  character  Dannish  is  subject  to  an  anti‐Muslim 
discourse that inundates the American disgruntled perception 
of the ‘Muslim Other’ after 9⁄11 with discursively constructed 
images that fueled the process of Othering therein. 
Salaamat  in  Trespassing  is  exemplary  of  such  hybridized 
people since he lives in a state of liminality or in a neither nor 
state. He dangles between two states: his own village and the 

525 
 

current village; and his trauma is highly detected in his inces‐
sant  flashbacks  or  interior  monologues,  especially  when  the 
narrator describes him:  
 
Or he could keep sitting, watching the clouds form, wondering 
how long it would take them to reach his old village, many kil‐
ometers down the coast. Heʹd never been back.5  
 

The  narrator extends  his  description of the  innate  preoc‐
cupations that haunt Salaamat: 
 
Summer  used  to  be  the  season  for  repairing  nets.  It  used  to  be 
when  women  sat  on  the  dunes  outside  the  crumbling  walls  of 
their homes, drinking tea, layers of cotton mesh sprawled on the 
sand.  Heʹd  sit  with  them  with  thoughts  of  poachers  quietly  at 
bay. The talk was of rain.6  
 

Salaamat  aspires  to  the  returning  moment  to  his  home 
which  is,  obviously,  unattainable.7  Consequently,  the  flirting 
memories can be of some use in his case: 
 
Salaamat and the other children would watch the women darn 
the  nets,  imagining  they  sewed  godʹs  rainy  robes,  waiting  for 
the drops to fall so they could play with Him. Now he sat at the 
foot of the boulder, watching this other world tumble and crash 
around him.8

                                                            

  Uzma Aslam Khan, Trespassing (India: Penguin Group, 2003), p.236. 
   Ibid., p.236. 
7  
In my discussion of the notion of home later on, it will be lucid that home 
is similarly changing. The home that was is not fixed in time. It undergoes 
the process of being and becoming as well.  
8  
Uzma 236. 

6

526 
 

Following  this  description,  it  becomes  lucidly  clear  that 
Salamaat  sticks  to  celebrating  his  own  national  identity;  he 
feels a kind of affinity or nostalgia towards his home country. 
Indeed, this concomitant illusion of home does haunt him, for 
he is unable to forget it because it does, innately, exist within 
him.  Also,  this  innate  depiction  evinces  to  a  great  degree  the 
trauma  that  the  character  experiences  and  undergoes.  He  is 
unable  to  celebrate  difference  overtly;  thus,  he  keeps  valoriz‐
ing  and  namely  praising,  silently,  his  identity  in  the  form  of 
memories. 
Besides, it is noticed that the character Salaamat becomes 
bored  and  namely  fed  up  with  the  English  language  that  he 
keeps speaking, listening to as well as reading which: 
 
Most of the news was in English. He tried to read the headlines 
and  ads  later  in  his  room.  He  recognized  the  letters  from  the 
backs of cars, and repeated the sounds of z in Mazda, o in Toyo‐
ta.  He  fingered  the  words  and  enjoyed  their  weight  on  his 
tongue.  He  could  string  sounds  without  meaning,  the  way  for 
years he’d listened without speaking: Seven Years Into Soviet In‐
vasion, Refugees Keep Pouring In. Hair Loss, What Hair Loss? MQM 
Calls For Strike. Nice Girls Donʹt Shave. More Buses Set Ablaze. US 
Increases  Aid  To  Iraq.  Women  Protest  Hudood  Laws.  Jammaat‐i‐
Islami Calls For Anti–Soviet Rally.9  
 

This  delving  in  decoding  the  English  language,  demon‐
strates  the  idea  that  Salaamat  keens  and  extremely  hankers 
after  his  own  mother  tongue  which  is  the  incarnation  of  his 
own  identity  and  culture.  English  is  a  meaningless  mundane 
language which is doomed, according to him, because it can‐
not translate cultures. Yet, his psychological dilemma and loss 

                                                            
9  
Ibid., pp. 238‐9. 
527 
 

traumatize and make him suffer from a stringent, unbearable 
but inevitable status quo. 
 

Salaamat’s Incessant Quest for Self‐integration 
Though  Salamaat  has  tried  hard  to  fulfill  his  assimilation  and, 
hence, integration with the American people, he is mostly seen 
as an alien, stranger or an outsider who deserves to be margin‐
alized  to  the  periphery.  Indeed,  Salamaat  as  a  native  has  been 
relegated  to  the  margin  and  therefore,  being  considered  as  an 
appendage  to  the  white  subject.  He  is  seen  as  a  stigma  that 
should  be  erased  from  society.  He  is  also  seen  as  an  intruder 
who destroys the consensus which makes out of him an outsid‐
er  to  the  structure  or  in  Pakistani  terms  ‘ajnabi’  as  the  skinny 
man has interjected: ʺWe canʹt allow an ajnabi in here.ʺ10  
Clearly,  Salaamat  is  a  subject  to  linguistic  violence  that 
targets and secludes him. As if the linguistic politics of seclu‐
sion do not suffice, Salaamat is subject, furthermore, to physi‐
cal violence: 
 
The boss swung his baton. Before Salaamat could pull away; it 
cut across his arm. He buckled. A second man struck his knee. 
A  third,  his  stomach.  Who  are  you  to  answer  us?  They  hissed. 
ʺYouʹre just an ajnabiʹ.ʺ11 
 

These  two  examples  demonstrate  plainly  that  Salaamat, 
as  a  native,  is  rejected  by  the  white  subject  and  mostly  reck‐
oned as a ʺpersona non grataʺ in this new mode of life. He has 
been  mostly  attacked  linguistically  with  pejorative  and  vitu‐
perative expressions. These being systematically used to rele‐

                                                            
10
11

   Ibid., p.128.  
   Ibid., p.136. 

528 
 

gate him to the margin, as being an alien who threatens social 
stability,  the  outcome  is  that  he  deserves,  urgently,  to  be  ex‐
terminated and erased from the social structure. 
 

Nessrine’s Hybrid Position in Comparison with Dia's  
Liberal and Anu's Traditional Stance. 
Indeed,  Salaamat  who  endeavors  to  assimilate  himself  to  the 
new  culture:  Karachiʹs  culture  via  speaking  its  language  and 
interacting with its people, especially working for the Karachi 
people,12  still  lives  in  the  borderline  between  two  states:  the 
states could be feeling and thought, private and public. 
Nissrine or Nini, Diaʹs friend also undergoes such hybrid 
identity since she is represented on the one hand as a modern‐
ized girl who is well‐educated and speaks fluently the Ameri‐
can  language.  She  is  also  embodied  as  a  girl  who  assimilates 
herself  to  the  American  other  culture,  but  on  the  other  hand, 
she is depicted as a traditional girl who clings to her own cul‐
ture and norms which is manifested in the way she performs 
her identity: 
 
She visited relatives regularly; picked up key Urdu phrases and 
used them on cue; learned to cook; excelled in school; groomed 
immaculately;  behaved  with  modesty.  She  embodied  two  con‐
flicting  worldviews,  modern  and  traditional.  Like  the  fable 
Hansel  (or  had  it  really  been  Gretel?)  The  young  Nini  had  the 
presence of mind to mark her way to a home sheʹd never been 
encouraged to know.13  
 

                                                            
12
13

   Salaamat works for Kandsome and Hero. 
   Uzma 113. 

529 
 

Through  the  illumination  which  is  textually  engraved  in 
this  passage,  it  becomes  manifestly  comprehensible  that 
though  Nini  lives  in  a  state  of  between  and  betwixt,  she  is 
distinct from Salaamat in the sense that she is, absolutely, not 
haunted or even overwhelmed by the illusion of home, given 
that  she  has  been  uprooted  or  deracinated  from  her  roots 
when  she  was  still  a  little  girl  and,  since  then,  she  has  never 
been encouraged or motivated to go to her home land. 
Dissimilar  to  Nessrine,  Dia  is  represented  as  a  Western‐
ized  girl  par  excellence  since  she  has  patently  adhered  to  the 
Western style of life via adapting herself to the western man‐
ners and demeanors through adopting the other culture which 
is  portrayed  in  her  transparent  clothes  and  free  relationship 
with Dannish. Indeed, Diaʹs demeanor, as being seen through 
the  lenses  of  Salaamat,  is  contradicting  or  colliding  with  the 
Pakistaniʹs  norms;  she  goes  against  the  mainstream  because 
her  deportment  becomes  a  deviation  from  her  cultureʹs  basi‐
cally binding rules, notably when Salaamat says:  
 
Diaʹs  apricot  shalwar  was  soaked  through  and  when  the  tide 
pulled in, Salaamat could see the backs of her legs. And her but‐
tocks. Sheʹd been only twelve when heʹd first seen her, a gleeful 
bowler in her fatherʹs arms. And now here she was giving her‐
self to another man, her clothes are transparent, her honor more 
reckless  than  the  breeze.  But  then  chastity  did  not  run  in  their 
blood.14  
 

So,  this  shows  the  extent  to  which  Dia  has  stripped  her‐
self  off  her  own  traditions  and  instead  melted  into  the  other 
way  of  life  overtly  and  recklessly.  Salaamat’s  reaction,  which 
is overtly declared in his judgment of Dia’s manners, is com‐

                                                            
14   Ibid., p.232. 
530 
 

prehensible,  given  that  his  traditional  mental  structure  still 
forces his perception of the surroundings. 
Dissimilar  to  Dia  who  has  embraced  the  American  cul‐
ture  heedlessly,  Anu,  Dannishʹs  mother,  sticks  determinedly 
and  adherently  to  her  traditions  and  norms;  she  is  not  that 
easily  influenced  woman,  rather  she  is  incarnated  as  a  stead‐
fast woman who keeps faithful to her own country and forefa‐
thers  which  is  lucidly  detected  in  the  kinds  of  food  she  eats, 
manner of eating, conversing with people and so on:  
 
[…]  she  was  fundamentally  awkward  in  high  society.  She  had 
not been born into it…She was twenty‐three, married at sixteen, 
educated only till class nine, clever enough to understand Eng‐
lish but could speak it with an accent that was hateful to her in 
English–speaking company.15 
 

She is not only rejecting the other culture, but also proud 
of her ‘pure’ blood: 
 
It seemed that in her presence, the women always took particu‐
lar pleasure in repeating the names of those whoʹd better prov‐
en  their  reproductive  worth.  But  they  would  never  have  the 
pink bloom on her cheeks that her pure blood gifted her.16 
 

It  becomes  discernable  that  Anu  flagrantly  withholds 
herself from the American culture; even if her level of educa‐
tion  enables her  to  speak English  soundly and accurately  but 
she keeps speaking it in her way. She does adherently stick to 
her  cultural  identity  which  remains  her  raison  d’être  which  is 
palpable  in  her  faithfulness  to  her  traditions  ever  since  her 

                                                            
15
16

   Ibid., p.15. 
   Ibid., p.72. 

531 
 

girlhood after she got married at the age of sixteen; and from 
that time she aligned herself to such traditional way of life. 
 

The In‐between from Endurance to Openness:  
The Endurances of In‐betweenness 
In the state of in‐betweeness, as discussed before, the self be‐
longs  neither  to  his  native  culture  nor  to  the  host  one.  It  is 
impossible for the hybrid to retrieve what he loses as far as his 
native  culture  is  concerned.  In  the  process  of  the  changing 
identity, there is no going back. In this theoretical framework 
comes  Daanish  who  is  a Pakistani  student  who  travels  to  the 
America to study for three years. He goes back home after he 
finishes his studies and finds out about his fatherʹs death. He 
is  a  hybrid  character  who  suffers  during  his  stay  in  America 
because of his native culture and origins. In the process for a 
third space he is subject to the Western disavowal.  
When Daanish travels to America, he crosses the cultural 
boundaries  and  starts  undergoing  a  subconscious  develop‐
ment of his identity. Due to this displacement, he is involved 
in cross‐cultural encounters that subjugate him to a discourse 
that is mainly characterized by disavowal on the behalf of the 
Americans.  That  is  to  say,  though  he  is  recognized  by  the 
Americans  when  he  speaks  English,  dresses  like  them  and 
shares the same interests, he is still an alien to them. Although 
he  is  no  longer  that  Pakistani  who  is  attached  to  his  culture, 
religion  and  nation,  he  is  not  granted  the  chance  to  integrate 
wholly in the American social and cultural structures offering 
him the only possibility of remaining mimic of the Westerners. 
His bad pronunciation of English and color of the skin demar‐
cate  his  Self  and  the  American  Other.  He  endures  when  he 

532 
 

tries to defend himself and his culture or when he attempts to 
clarify his culture to the American girl:  
 
Well, yes.ʹ Realizing she would not be convinced till he quoted 
figures,  he  clarified,  ʹIn  Pakistan,  on  average  a  physician  earns 
about  ten  dollars  an  hour.  While  this  is  extremely  high  com‐
pared  to  the  national  average,  and  itʹs  not  enough  to  send  a 
child to America on, is it?ʹ In the following years he would come 
to repeat these figures numerous times, heʹd say, with far more 
exasperation  than  the  first  time,  not  everyone  whoʹs  brown  or 
black is either dirt poor or filthy rich .There are in‐betweens.17  
 

The defensive position that Daanish opts for comes from 
his meeting with the core of Imperialism and Orientalism. He 
is trying to deconstruct the stereotypes and images of the Ori‐
entalist discourse that are leveled on his nation and people. He 
clarifies  to  the  American  girl  what  she  takes  wrongly  for 
granted;  and  he  attacks  directly  the  stereotypes  ‘brown’, 
‘black’,  ‘dirt’  clarifying  that  they  are  just  generalizations  that 
have nothing to do with reality. Throughout his years of study 
in  America;  he  endures  to  explain  each  time  he  meets  an 
American that there are in‐betweens.  
Another  stereotype  that  Daanish  has to  endure  and  tries 
to  deconstruct  is  that  he  is  mistaken  for  an  Arab.  During  the 
Gulf  War,  the  Arabs  were  depicted  as  ‘terrorists’;  and  defen‐
sively,  Daanish  has  to  clarify  that  he  is  not  an  Arab:  “  ‘Well, 
you being an Arab and all, these events…’ ‘I am not an Arab’ 
Daanish retorted, before his lips snapped shut.”18 In the class‐
room, he endures the stereotypes and generalizations for he is 
mistaken by his teacher for an Arab. Evidently, Daanish is not 

                                                            
17   Ibid., p.31. 
18

   Ibid., p.148. 

533 
 

accepted  in  the  American  society  and  he  is,  therefore,  subju‐
gated  systematically  and  discursively  to  exclusionism  and 
stereotypes. Even  the  other  Muslim  students  who study  with 
Daanish  endure  the  same  pain  of  generalization  as  Daanish 
did:  
 
In  the  following  days,  other  Muslim  students  began  relating 
similar  incidents.  One  said  someone  had  scribed  Go  home; 
Towel head on his door. He had never worn a towel on his head 
or a turban either. Grafitti was painted across the brick wall of a 
warehouse: Save America, Kill an Arab.19  
 

The  character  Daanish  lives  in  a  state  of  liminality  or 
betweenness  leading  him  to  a  constantly  shifting  identity 
which  is  mainly  engendered  by  the  innate  psychological  de‐
mands  of  his  original  cultural  belonging  and  the  outer  de‐
mands  of  self‐integration  and  assimilation  in  the  American 
social and cultural net⁄structure. Even though he is aspiring to 
integrate  in  the  American  culture,  which  is  noticeable  in  his 
cross‐dressing and namely his accent, but he is still doomed to 
be  a  native  of  Pakistan  and  an  alien  who  could  never  fully 
integrate  in  the  American  culture  and  society.  Consequently, 
this  position  gives  a  room  to  the  third  stance,  as  he  put  it 
ʺThere are in‐betweens.ʺ20 
Indeed,  Daanish  tries  vehemently  and  for  years  to  con‐
firm  and  mainly  advocate  the  idea  of  relativism,  discarding 
tremendously the notion of absolutism which molds the bina‐
ry  thinking  via  patently  declaring  that  there  are  in‐betweens 
who  should  be  taken  into  consideration  and  not  for  granted. 
In fact, though Daanish endeavors ardently to identify himself 

                                                            
19
20

   Ibid., p.164. 
.  Ibid., p.31. 

534 
 

with the Americans as an important or equal member among 
them, he is being always seen as an ‘Other’ and an alien crea‐
ture. Despite the fact that he attempts to unfold that the issue 
of  complexion  does  not  define  a  person,  he  still  remains  “al‐
most the same, but not quite.”21 His argument is dismissed and 
rejected  which  is  apparently  depicted  in  Avtar  Brah’s  lucid 
argument: 
 
Color  or  ʹlooksʹ  often  serve  as  the  racialized  signifier  in  and 
through  which  economic  inequalities  and  state  policies  articu‐
late (which contributes to) concepts as core and periphery, cen‐
ter and margin.22 
 

As a sequel, this statement discloses to a high extent that 
the  issue  of  color  remains  a  crucial  component  which  does 
relegate the natives and mostly widen the flagrant discrepancy 
between the white subject and the natives. 
 

The Alienation at Home 
After  the  cultural  encounter  of  the  in‐between  with  the  other 
cultures, he is compelled to go back home one day or another. 
However,  this  going  back  home  is  never  easily  fulfilled.  The 
in‐between  has  to  re‐discover  his  culture  and  home  from  his 
new third space stance. Accordingly, home is not a fixed enti‐
ty;  it  changes  according  to  the  necessities  of  modernity  and 
development.  Thus,  home is  no  longer recognized  by  the  hy‐
brid person. Stuart Hall genuinely argues:  

                                                            

   Bhabha 86.  
   Avtar  Brah,  Geographies  of  Diaspora:  Contesting  Identities  (London: 
Routledge, 1996), p.199. 
22   Stuart  Hall,  ʺCulture,  Community,  Nationʺ,  (Cultural  Studies:  1993),  p. 
362. 
21
22

535 
 

These  ‘hybrids’  retain  strong  links  to  and  identifications  with 
the traditions and places of their ‘origins’. But they are without 
the  illusion  of  any  actual  ‘return’  to  the  past.  Either  they  will 
never, in any literal sense, return or the place to which they re‐
turn  will  have  been  transformed  out  of  all  recognition  by  the 
remorseless  process  of  modern  transformation,  in  that  sense, 
there is no going ‘home’ again. That is why they speak and sing 
and  write  so  eloquently  within  the  metaphorical  languages  of 
‘voyaging’, traveling and ‘return’. 
 

Similarly, the endurance of Daanish during his stay in the 
United States is perpetuated when he returns back home with 
the “illusion of returning to the past.” The first palpable trans‐
formation  that  occurs  to  Daanish’s  home  is  inside  his  private 
room  where  he  grew  up  in  the  confinement  of  his  books,  his 
father’s gifts, and the position of the room’s furniture, since he 
used to have his bed near the window so that he could see the 
stars  at  night,  but  his  bed  is  removed  from  that  position  to 
another  without  his  consent.  Moreover,  another,  but,  meta‐
phorical change that occurred to his home is his father’s death. 
His father was a symbol of belonging to him and a key com‐
ponent  of  his  home  and  roots,  but  his  death  alienates  home 
from Daanish.  
At home he is seen as a stranger. Although he is original‐
ly  from  Pakistan,  he  is  subject  to  new  stereotypes.  His  coun‐
trymen  perceive  him  as  an  Americanized  person  which,  sub‐
sequently,  leads  them  to  categorize  him  as  “the  Amreekan 
boy.ʺ24  Daanish  is,  manifestly,  strange  and  alien  at  home.  His 
hybrid  identity  causes  him  troubles  of  reintegration  in  his 
native  cultural  structure.  Both  of  his  language  and  dress  es‐
trange him in the eyes of his countrymen; and the new aware‐

                                                            
24

   Uzma 233. 

536 
 

ness  that  he acquired  during  his  studies  in  America does  not 
fit in with his native community.  
 

Incidents of the First Encounters with Home: 
Privacy as Example 
The  re‐discovery  of  home  that  Daanish  undergoes  is  very 
symbolic in the sense that the hybrid is in the quest for retriev‐
ing  his  images  about  home  but  this  quest  is  never  achieved. 
His encounter with the reality of his difference from his native 
culture floats on the surface of the plot in the first re‐encounter 
with home. While at America, Daanish has acquired a sense of 
privacy  which  he  was  not  used  to  in  Pakistan.  After  going 
back  to  Pakistan,  his  privacy  is  invaded  by  his  mother  Anu. 
His room and private stuffs are not respected:  
 
Anu was the only one who could have gone through his things. 
Yet  she  denied  it.  He  shook  his  head:  the  doctor  would  never 
have invaded his privacy. It had to be her. Why? And it seemed 
she  was  still  at  it:  his  books  and  the  envelope  full  of  photo‐
graphs were also goneʺ. So was his bloody camera!25  
 

This instance of the first re‐encounter is significant since it 
clarifies  the  physiological  anxieties  that  the  hybrids  face  at 
home.  Thus,  Daanish  is  a  hybrid  whose  encounter  with  his 
culture causes him anxieties which lead him to constant mono‐
logues in which he questions his native culture and compares 
it  to  the  American  one.  His  private  room  is  invaded  by  his 
mother  who  changes  everything  therein.  She  also  takes  his 
very intimate pictures that he had with American girls. Every‐
thing  that  he  brings  with  him  from  America  is  taken  by  his 
mother in an attempt to make him forget the American culture 

                                                            
25

   Ibid., p.153. 

537 
 

and  experiences.  Subsequently,  his  own  hybrid  identity  is 
being invaded. 
 

The Openness of the Position of the In‐between: 
From Essentialism to Pluralism 
I have addressed the concept of identity in relation to the calls 
for purism of identity and how it is subverted by its relativity 
and mobility. Indeed, the calls for essentialism and purity are 
no  longer  at  work.  The  mobility  of  identity  from  ‘being’  to 
‘becoming’ undermines the ideas of a fixed and stagnant iden‐
tity.  Purity  of  identity  engenders an  exclusionist  stance  vis‐à‐
vis  the  others.  Due  to  the  displacement  of  identity  and  en‐
counters with other cultures, the purity of identity is subvert‐
ed. Owing to the crossing of the cultural borders, the identity 
develops and acquires new values, attitudes and cultural fea‐
tures which open a plural construction of identity. This plural 
identity  opens  up  for  the  hybrids  a  vantage  position  against 
the calls for ‘pure’ identities which is a central idea in Trespass‐
ing incarnated in Daanish’s hybrid identity which is shaped by 
pluralistic hands. 
In effect, the third space starts by endurance and anxieties 
but ends up by a vantage position. His hybrid identity is em‐
powering Daanish rather than inflecting him continuous psy‐
chological pain and sufferance. The state of being neither from 
the native culture nor the host one guarantees Daanish an in‐
between  state  where  he  becomes  the  one  who  subverts  the 
dichotomies of the Self and the Other.  
Daanish’s position as a hybrid makes him a source of de‐
velopment  and prosperity in the eyes of his countrymen. His 
third  space  position  makes  the  others  at  home  seek  to  know 
him and seek his help to travel abroad. One of his countrymen 
says, asking for help:  

538 
 

‘Did you talk to the president about my visa? Asked the man. 
‘What?’ 
‘The visa!’ 
‘Call him,’ Daanish again pointed to the driver.26  
 

Daanish,  also,  embodies  the  role  of  the  one  who  is  the 
source  of  knowledge.  His  hybrid  identity  enables  him  to  be 
the reference to get to know America. When he returns for the 
funeral of his father, Daanish receives the mourning people in 
his  house.  He  is  accompanied  by  his  uncle  who  silences  the 
other attendants and asks Daanish to talk about his experience 
and knowledge of America.  
In a nutshell, the dialogic nature of the novel Trespassing 
reflects to a great deal the different manifestations of the cul‐
tural identity in one space: Karachi which seems to be as het‐
erogeneous as those same identities that cover the textual pro‐
duction  of  the  novel.  The  oscillation  between  the  tradition‐
al/native  and  modern/Western,  neither/nor  and  the  past  and 
the  future  enriches  the  cultural  diversity  in  Karachi  city  and 
America as well; however, the psychological process wraps an 
anxiety  that  disturbs  the  process  of  cultural  communication 
inside Karachi and outside, that is in America. The crossing of 
oneʹs traditional cultural and social borders engenders a deep 
and  subconscious  crossing  from  one  cultural/social  structure 
to  other  ʹalienʹ  structures.  Hybridity  in  this  sense  is a  process 
that implies agony and pain at the beginning of the process of 
ʹbeingʹ and ʹbecomingʹ; yet, it proved to be a vantage point as 
seen in the case of Daanish.  
 
 
 

                                                            
26

   Ibid. p. 167. 

539 
 

REFERENCES 
ASLAM KHAN, Uzma. Trespassing. India: Penguin Group, 2003. 
BHABHA, Homi K. The Location of Culture. London: Routledge, 1994. 
BRAH,  Avtar.  Geographies  of  Diaspora:  Contesting  Identities.  London: 
Routledge, 1996. 
HALL,  Stuart.  ʺCulture,  Community,  Nation,ʺ  Cultural  Studies:  1993. 
7, 3: 349‐363. 
HALL,  Stuart.  “New  Ethnicities,ʺ  Stuart  Hall:  Critical  Dialogues  in 
Cultural Studies. eds. David Morely & Kuan‐Hsing Chen. Lon‐
don: Routledge, 1996.  
PRABHU,  Anjali.  Hybridity  Limits,  Transformations,  Prospects. 
NewYork: New York University Press, 2007. 
SLATER,  David.  ʺQuestions  of  (b)orders  and  resistance  in  global 
times,ʺ  The  Geographies  of  Resistance.  eds.  Keith.  M.  &  Pile.  S. 
New York: Routledge, 1994. 

 
 
 

540 
 

 
AKVAM at a Glance 
 
 
European Research Center of Akdeniz University was found‐
ed  on  2003.  AKVAM  began  its  activities  as  institutionalizing 
EU  Youth  and  Education  Programs  within  the  university. 
Today,  Akdeniz  University  is  in  cooperation  for  exchanging 
bachelor,  master  and  doctoral  students  and  lecturers  from 
universities as that part of “Erasmus+” EU programs. With its 
activities, AKVAM is leading various trainings and researches 
among several university units in the region and also in Tur‐
key.  AKVAM  supports  EU  integration  process,  also  Turkey’s 
adopting process into EU and development of relations among 
member states. 
Main activities of AKVAM are research projects, publica‐
tions,  exchange  programs,  training  programs  for  several  pro‐
fessional  groups,  national  and  international  panels,  seminars, 
conferences  and  symposiums.  AKVAM  also  contributes  for 
development  of  civil  society  dialogues  between  Turkey  and 
Europe by art and cultural activities implemented by various 
organizations  in  Turkey  and  abroad.  Turkey‐EU  relations, 
multiculturalism,  multilingualism,  migration  studies,  West‐
East dialogue and social studies can be counted as AKVAM’s 
research  fields.  As  having  a  broad  national  and  international 
cooperation and communication network, AKVAM is member 
of  European  Network  for  Education  and  Training  (EUNET  ‐ 
http://www.european‐net.org/home/), which has more than 60 
NGOs from 21 EU member countries, since 2010. 

609 
 

Some activities of AKVAM are as: International European 
Youth Weeks, Turkish‐German Cooperation Forums, seminars 
and  conferences  for  Intercultural  Dialogue,  exhibition  and 
conferences  named  as  ‘Turkey  Days’,  training  programs  on 
multiculturalism,  workshops  for  music,  theatre  and  art,  pan‐
els, seminars and congress. Long‐term projects are also part of 
AKVAM activities. ‘Development of Bilingual Preschool Edu‐
cation Program’ for Turkish children living in Germany is one 
of those long‐term projects. 
European  Research  Center  of  Akdeniz  University  cares 
cooperation with national and international partnerships, par‐
ticipation‐focused for education activities and cultural organi‐
zations while implementing its activities.  
 

Contact Information: 
Akdeniz  Üniversitesi  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi, 
B Blok, Kampus, Turkey – Antalya 
Tel.: 0090‐242‐310 18 55 
Fax: 0090‐242‐227 90 95   
Mail: infoakvam@akdeniz.edu.tr    
Web: http://akvam.akdeniz.edu.tr/tr  
 
 
 
 

610 
 

 
Bir Bakışta AKVAM 
 
 
Akdeniz  Üniversitesi  Avrupa  Birliği  Araştırma  ve  Uygulama 
Merkezi (AKVAM) 2003 yılında kurulmuştur. Merkez faaliyet‐
lerine, AB Eğitim ve Gençlik Programlarını Üniversite bünye‐
sinde  kurumsallaştırma  çalışmaları  ile  başlamıştır.  Bugün 
Akdeniz Üniversitesi, “Erasmus+” isimli AB destekleme prog‐
ramına  katılan  hemen  tüm  ülkelerden  üniversitelerin  birçok 
bölümü ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci 
ve  öğretim üyesi  değişiminde  işbirliği yapmaktadır.  AKVAM 
yürüttüğü  çalışmalarıyla,  Üniversite  birimleri  arasında,  böl‐
gede  ve  Türkiye’de  birçok  eğitim  ve  araştırmaya  öncülük  et‐
miştir.  AKVAM  gerçekleştirdiği  faaliyetlerle  AB’nin  bütün‐
leşme sürecine olduğu kadar, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin 
gelişmesine ve Türkiye’nin Topluluğa uyum çalışmalarına da 
destek vermektedir.  
Araştırma  ve  uygulama  projeleri,  yayınlar  ve  değişim 
programları  ile  birlikte  çeşitli  meslek  gruplarına  yönelik  eği‐
tim  programları,  ulusal  ve  uluslar  arası  paneller,  seminer, 
konferans ve sempozyum organizasyonları, AKVAM’ın temel 
faaliyet  türlerini  oluşturmaktadır.  Merkez,  ayrıca  yurtiçinden 
ve  yurtdışından  çeşitli  kurum  ve  kuruluşlarla gerçekleştirilen 
sanat  ve  kültürel  faaliyetler  yardımıyla  Türkiye  ve  Avrupa 
arasında sivil diyaloğun geliştirilmesene de katkı vermektedir. 
Türkiye‐AB ilişkileri, çok kültürlülük, çok dillilik, göç araştır‐
maları,  Doğu‐Batı  diyaloğu,  sosyal  çalışmalar  AKVAM’ın 
çalışma  konularının  büyük  bir  kısmını  oluşturmaktadır.  Ulu‐
sal  ve  uluslar  arası  alanda  geniş  bir  iletişim  ve  işbirliği  ağına 

611 
 

sahip  olan  AKVAM,  2010  yılından  beri  Avrupa  çalışmaları 
yürüten toplam 21 AB ülkesinden 60’ın üzerinde sivil toplum 
kuruluşunu  bünyesinde  toplayan  European  Network  for 
Education  and  Training’in  (EUNET  ‐  http://www.european‐
net.org/home/) tam üyesidir. 
AKVAM’ın  gerçekleştirdiği  faaliyetlerden  bazıları  şöyle‐
dir: uluslar arası Avrupa Gençlik Haftaları, Türk‐Alman İşbir‐
liği  Forumları,  Kültürlerarası  Diyalog  Seminer  ve  Konferans‐
ları,  Türkiye  Günleri  sergi  ve  konferans  etkinlikleri,  çok  kül‐
türlülük  eğitim  programları,  müzik,  tiyatro,  resim  ve  sanat 
atölyeleri, paneller, seminerler ve kongreler. AKVAM’ın faali‐
yetleri arasında uzun süreli model projeler de bulunmaktadır. 
Örneğin  Almanya’da  yaşayan  Türkiye  kökenli  çocuklara  yö‐
nelik  olarak  “iki  Dilli  Okul  Öncesi  Eğitim  Programı  Geliştir‐
me” projesi bunlardan bir tanesidir. 
Akdeniz Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merke‐
zi,  tüm  faaliyetlerini  yurtiçinden  ve  yurtdışından  ortaklarla 
yürütmeye,  eğitim  ve  bilgilendirme  çalışmalarında  katılımcı 
odaklılığa ve yürüttüğü faaliyetleri kültürel organizasyonlarla 
desteklemeye özel özen göstermektedir. 
 

Adres ve İletişim: 
Akdeniz  Üniversitesi  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi, 
B Blok, Kampus, Turkey – Antalya 
Tel.: 0090‐242‐310 18 55 
Fax: 0090‐242‐227 90 95   
Mail: infoakvam@akdeniz.edu.tr    
Web: http://akvam.akdeniz.edu.tr/tr  
 

612 
 

CERHSO at a Glance 
The  Centre  for  Human  and  Social  Studies  and  Researches 
(CERHSO)  is  a  Moroccan  research  institution  and  an  inde‐
pendent academic centre which was founded on 23 July 2002 
in  Oujda  by  a  number  of  experts  and  researchers  in  different 
fields of knowledge.  
The Centre aims at achieving the following principal ob‐
jectives: 
 Developing  research  in  various  fields  of  science  and 
knowledge, especially human, social and legal scienc‐
es and future studies. 
 Facilitating  and  encouraging  researches  and  studies 
directly  or  indirectly  related  to  the  objectives  of  the 
Centre. 
 Supporting and encouraging students and researchers 
interested in its academic and scientific projects. 
 Contributing to the promotion of cultural activities on 
the regional and national level. 
 Establishing a space for dialogue and communication 
between intellectuals and researchers nationwide. 
 Building  bridges  with  Moroccan  intellectuals  and  re‐
searchers living abroad. 
 Weaving  ties  of  collaboration  with  different  universi‐
ties and institutions with similar interests. 
To achieve these objectives, the Centre adopts the follow‐
ing measures:  

613 
 

 Conducting  intellectual  and  academic  researches  and 
studies. 
 Preparing,  printing  and  publishing  these  researches 
and studies. 
 Carrying out researches and studies requested by oth‐
er institutions. 
 Translating  some  scientific  works  from  Arabic  into  a 
foreign language and vice versa.  
 Organizing conferences, seminars and forums. 
 Organizing workshops and training sessions. 
 Creating research units and groups. 
 Founding public and specialized libraries. 
 Issuing a magazine or a booklet to cover the activities 
of the Centre. 
 

Contact Information: 
Angle  of  Yaakoub  Mansour  Avenue  and  Iraq  Avenue, 
60000 Oujda, Morocco 
Tel.: 00212‐536‐68 81 94 
  Fax: 00212‐536‐68 33 92. 
Mail: contact@cerhso.com     Web: www.cerhso.ma 
 
 

614 
 

 
Bir Bakışta CERHSO 
Beşeri  ve  Sosyal  Çalışmalar  ve  Araştırmalar  Merkezi 
(CERHSO), farklı alanlarda çalışan uzmanlar ve araştırmanlar 
tarafından  23  Temmuz  2002  tarihinde  kurulan  bağımsız  bir 
akademik araştırma merkezidir. 
Merkezin amaçları şunlardır: 
 Hukuk, sosyal ve beşeri çalışmalar başta olmak üzere, 
bilimin her alanında araştırmalar geliştirmek 
 Merkezin  çalışma  alanları  ile  doğrudan  veya  dolaylı 
olarak  ilintili  araştırmaların  gerçekleştirilmesini  sağ‐
lamak ve teşvik etmek 
 Merkezin  akademik  ve  bilimsel  projeleri  ile  ilgilenen 
öğrencileri  ve  araştırmanları  desteklemek  ve  teşvik 
etmek 
 Bölgesel  ve  ulusal  düzeyde  kültürel  etkinliklerin  dü‐
zenlenmesine katkıda bulunmak 
 Ulusal  çapta  aydınlar  ve  araştırmacılar  arasında  ileti‐
şim ve diyaloğun sağlanması için zemin hazırlamak 
 Yurtdışında  yaşayan  Faslı  aydınlar  ve  araştırmacılar 
arasında köprü işlevi üstlenmek 
 Benzer ilgi alanlarında çalışan farklı üniversite ve ku‐
rumlarla işbirliği ağları geliştirmek 
Bu  amaçları  gerçekleştirebilmek  için  Merkez,  aşağıdaki 
çalışmaları yürütmektedir: 
 Akademik  ve  entelektüel  araştırmaların  ve  çalışmala‐
rın yürütülmesi 

615 
 

 Bu  araştırma  ve  çalışmaların  hazırlanması,  basılması 
ve yayınlanması 
 Diğer  kurumlar  tarafından  talep  edilen  araştırma  ve 
çalışmaların yürütülmesi 
 Arapça’dan diğer dillere (veya tersi) bilimsel çalışma‐
ların çevirisi 
 Forum, seminer ve konferansların organizasyonu 
 Çalıştaylar ve eğitim programlarının organizasyonu 
 Çalışma birimleri ve gruplarının oluşturulması 
 Kamusal ve özel kütüphanelerin kurulması 
 Merkezin  etkinliklerine  yönelik  dergi  veya  kitapçık 
basılması 
 

Adres ve İletişim: 
Angle  of  Yaakoub  Mansour  Avenue  and  Iraq  Avenue, 
60000 Oujda, Morocco. 
Tel.: 00212‐536‐68 81 94      Fax: 00212‐536‐68 33 92. 
Mail: contact@cerhso.com      Web: www.cerhso.ma  
 
 
 
 
 

616