You are on page 1of 8

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”

Sf. Iustin Popovici despre Biserică
- Prezentare de carte -

Student: Știubei Andru-

Îndrumător: Pr. Mihail Burlacu
Cristian

Specializare: Pastorală
Anul III
Grupa 9

Bucureşti,
2016
1

În timpul Primului Război Mondial. unde a continuat studiile teologice. viitorul patriarh sârb. Macarie Egipteanul". În timpul revenirii multor locuitori ai Cehoslovaciei la ortodoxie. După tundere a urmat exilul în Anglia. făcându-l pe călugărul Iustin să revină. fără diplomă. apoi la Petrograd. după denumirea sârbească a marelui praznic creştin. să fie tuns în monahism. dar în curând. După timpul tulbure al celui de-al Doilea Război Mondial. Din 1934 a fost numit porfesor la Facultatea de Teologie din Belgrad şi. a iscat controverse în mediul academic. a pus bazele Societăţii filosofice sârbe (1938). La scurt timp după întoarcerea în Serbia. după Revoluţia bolşevică. La Atena. Părinţii săi se numeau Spiridon şi Anastasia. urmare mijlocirii patriarhului 2 . În 1916. A tradus literatură teologică şi ascetică şi a scris cele două volume ale Dogmaticii. doctor în teologie. înscriindu-se la cursurile de teologie la Universitatea din Oxford. Blagoje era cel de-al treilea copil al familiei. La Seminarul din Carloviţ a fost hirotonit ieromonah. unde a şi fost arestat de autorităţile comuniste. pe când era student la seminar. dogmatica şi patrologia. "Religia şi filosofia la Dostoievski". A predat Noul Testament. sinodul a decis hirotonirea sa în treapta de episcop. Teza de doctorat. Ulterior.Viaţa Sf. unde s-a înscris la Academia Teologică. dar părintele Iustin a refuzat cinstea episcopală. erau fii de clerici şi oameni foarte credincioşi. În 1921 s-a întors în Serbia şi a fost desemnat profesor la Seminarul din Carloviţ. a mers din nou în Anglia. Sinodul Bisericii Sârbe l-a trimis pe părintele Iustin ca vicar al episcopului Iosif Cvijovici. născut în urma fratelui mai mare Stoiadin şi a Stoianei. Iustin Popovici Sfântul Iustin Popovici (1894-1979) a fost arhimandrit la Mănăstirea Celie. Tânărul Blagoje a urmat cursurile de nouă ani ale Seminarului Teologic din Belgrad. În 1948. părintele Iustin a vieţuit mai mult la mănăstirile din zona canionului Ovcar-Kablar. acasă. cu disertaţia "Problema personalităţii şi a cunoaşterii în învăţăturile Sf. părintele Iustin a obţinut diploma de doctor în teologie. după petrecerea unei luni în închisoarea din Belgrad şi eliberarea sa. în ziua de Buna Vestire a anului 1894. scrisă în această perioadă. împreună cu Branislav Petronievici. Născut la Vranje. a fost de ajutor la spitalul militar din Niş. i-a cerut binecuvântarea mitropolitului Dimitrie. pe care a susţinut-o în 1926. în 1919. partiarhul Dimitrie l-a trimis în Grecia. profesor al Universităţii din Belgrad şi mai ales un mare duhovnic. viitorul monah Iustin a primit numele Blagoje.

Eugeniu ROGOTI. substituind pe vechiul Israel. 3 Pr. Ed. “ Sfântul Iustin Popovici”. în: Ziarul Lumina. Totuşi. 2.Gavriil. p. 7. Bucureşti. prin scrierile sale. De atunci şi până la sfârşitul vieţii. deschizând calea înfrăţirii între popoare. la zidirea Bisericii nu 1 Diac. Bucureşti. 8 mai 2010. Biserica este alcătuită din totalitatea celor botezaţi şi care cred în Hristos ca Dumnezeu şi Om. Adică prin jertfa Sa unică şi universal s-a săvârşit opera de răscumpărare şi de împăcare a omenirii cu Dumnezeu. Introducere Biserica este marea taină ascunsă de Dumnezeu din veşnicie (Efes. un critic la adresa mişcării ecumenice. Răstignirea. care lucrează în lume cu mijloace spirituale. 195. Biserica este o instituţie teandrică. Sfântul Iustin este. De ziua Bunei Vestiri a anului 1979. ed. vol. Dumitru STĂNILOAE. 3 . Iisus Hristos. Întemeiată de Dumnezeu Omul. 3. Dacă acestea sunt primele patru acte. 1995. Teologia Dogmatică Ortodoxă. 62. când a rostit ultimul cuvânt: “Săvârşitu-s-a. Ea este finalizarea acţiunii mântuitoare începute prin Întruparea.9). 2010. Învierea şi Înălţarea Domnului. 3. Ea prelungeşte în istorie până la sfârşitul veacului evenimentul Întrupării sau al unirii ipostatice a celor două firi în Persoana Sa prin asumarea firii omeneşti în însuşi ipostasul Său dumnezeiesc2. p. Ioan MIRCEA. iar acum mijloceşte înaintea Tronului Celui Preaînalt pentru toţi creştinii ortodocşi1. părintele Iustin s-a retras la mănăstirea de maici Celie. părintele Iustin a predicat cu neînfricare. taină descoperită începând cu întruparea Fiului Său în Persoana lui Iisus Hristos şi făcută cunoscută oamenilor şi îngerilor prin însăşi Biserica (Efes. părintele Iustin a adormit întru nădejdea învierii. Biserica este actul cinci al acestei opere mântuitoare. 30). În acest act toţi cei ce cred ărimesc Cuvântul ca Ipostas fundamental prin trupul Său extins în noi3 Prima etapă a întemeierii Bisericii s-a încheiat cu jertfa de pe Cruce a Domnului Hristos. fapt pentru care a fost aproape continuu urmărit şi persecutat. 2 Pr. Dicţionar al Noului Testament. p. Ibmbor. 10). IV. ea poartă şi numele de “poporul lui Dumnezeu” sau “Israelul cel nou”. Şi plecându-şi capul. Şi-a dat duhul ”(Ioan 19. Ibmbor. Ed.

23)7 . Dicţionar. pp.. Iustin POPOVICI. Prin Biserică. Suceava. trad. Însuşi Ipostasul Dumnezeu-Cuvântului.stă numai jertfa Lui. Biserica este plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi (Ef. Biserica în calitatea ei de mijloc de mântuire a omenirii din păcat este asemănată cu corabia lui Noe. Biserica. p.. pp. Domnul a unit toate făpturile îngereşti.. ci li invierea şi proslăvirea Sa. Dar spre deosebire de corabia lui Noe. Teologia Dogmatică. deoarece întreaga iconomie a mântuirii noastre este că: Dumnezeu S-a arătat în trup5. 6 Sf.. 2012. de-a dreapta Tatălui. Dumitru STĂNILOAE. 7 Sf. Ed. oamenii şi toate făpturile zidite de Dumnezeu. 11-12... 13-14. într-un organism veşnic viu. Fundatia Iustin Pârvu. Adrian Tănăsescu. din nenumărata Sa iubirea de oameni S-a făcut veşnicul Ipostas al Bisericii.Dumnezeu-Omul prelungit prin toate veacurile şi în toată veşnicia Toată taina credinţei creştine se află în Biserică.. care a scăpat pe cei din ea. precum şi lucrarea Duhului Sfânt4 . 5 Sf. Iustin POPOVICI. care este Dumnezeu-Omul6. Biserica îi transformă pe creştini în fii ai lui Dumnezeu dupa har. Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul. Astfel. căci ea este locul cel mai potrivit pentru a ne reface spiritual. ea este cea mai 4 Pr..... Biserica. p. Biserica. Biserica s-a făcut cea mai desăvârşită şi cea mai vrednică fiinţă din toate lumile. 12. Biserica îi si transforma pe cei care intra în ea şi nu-i lasă aşa cum sunt. cum făcea corabia lui Noe. deci aşa s-a făcut Biserica... 8 Pr. taina lui Dumnezeu s-a unit în chip nedespărţit cu taina omului şi s-a făcut o taină îndoit-una: a-tottaina tuturor lumilor. Iustin POPOVICI.. 4 . trupul Său dumnezeiesc-omenesc. p.. 1. Biserica e unirea a tot ce există sau e destinată să cuprindă tot ceea ce există: Dumnezeu şi creaţia Sa. aceasta e împlinirea planului etern a lui Dumnezeu: atotunitatea8. Cu Dumnezeu-Omul Hristos drept cap al său. 63. 214. Ioan MIRCEA.

iar a ajunge întru măsura vârstei plinirii lui Hristos nu este altceva decât a se face mădular adevărat al Bisericii. Biserica este atelierul dumnezeiesc-omenesc în care oamenii.. Iustin POPOVICI. pp. pentru care ea este plinirea lui Hristos.. în fapt trăirea în Sfânta Treime10.. Domnul Hristos a unit. trup dumnezeiescomenesc. iar legea cea mai înaltă a sobornicităţii dumnezeiesc-omeneşti în Biserică este aceasta: fiecare slujeşte tuturor şi toţi fiecăruia. În trupul dumnezeiesc-omenesc al Bisericii este dat tot harul Dumnezeirii celei în Treime. pp. 5 . fiecare mădular trăieşte şi se mântuieşte cu ajutorul întregului trup al Bisericii12. pe toţi oamenii. care trăiesc acum. o a-tot-unitate cuvântătoare a făpturii şi o a-tot-finalitate cuvântătoare a făpturii. cu ajutorul sfintelor Taine si sfintelor fapte bune se îndumnezeiesc. deci mântuirea este viaţa în Biserică.. Sfîntul Duh.. 18-21. 12 Sf. pp. pp. Iustin POPOVICI. uneşte pe toţi credincioşii într-un singur trup. “plinirea Celui care plineşte toate în 9 Sf.. după cum ne spune Sf. Biserica. El este întemeietorul şi ziditorul Bisericii. Taine şi al sfintelor fapte bune pe toţi credincioşii botezaţi prin El. prin mijlocirea puterilor Sale.. prin puterea lui cea sfântă. omul creşte la înălţimi supra-îngereşti.mare şi sfântă taină a lui Dumnezeu din toate lumile. Trupul este compus in credincioşii din toate marginile lumii. 22-23. Iustin POPOVICI. adică dumnezeu-desăvârşirea se înfăptuieşte numai în hotarele trupului dumnezesc-omenesc al lui Hristos. 24-26.. care au fost şi care vor trăi. toate sfintele Taine şi sfinte fapte bune din Biserică îşi au existenţa de la Tatăl... Duhul Sfânt ţine în unire.. 15-17. care alcătuiesc trupul cel unul al Bisericii. deci menirea noastră. supra-heruvimice9. Biserica. 11 Sf. ce mântuieşte de păcat şi moarte şi ne îndumnezeieşte.... Biserica. De asemenea şi cei care mai înainte de venirea lui Hristos au bineplăcut lui Dumnezeu11. Întreaga zidire a fost făcută ca Biserică şi alcătuieşte Biserica şi El e capul trupului Bisericii.. În trupul Său dumnezeiesc-omenesc de la care este şi în care este Biserica. 10 Sf. Vasile cel Mare: ”Duhul Sfânt este Arhitectul Bisericii lui Dumnezeu”. prin Crucea Lui. în Duhul Sfânt. cu darul Sf. Iustin POPOVICI. Scopul Bisericii este să punem de faţă pe tot bărbatul desăvârşit întru Hristos Iisus.. prin Fiul. Biserica. doar prin Biserică şi în Biserică. adică în Biserică.

ea este Hristos extins cu trupul Lui îndumnezeit în umanitate.. prin sângele Său dumnezeiesc pe care l-a vărsat pe Cruce. Biserica.... Hristos a umplut fiinţa Bisericii cu Sine. trupul Domnului Hristos întrupat.. p. Doar în Biserică S-a întrupat tot Adevărul. Astfel. de aceea omul a fost zidit pentru ca să fie trup al adevărului. un trup unic şi a-tot-mântuitor. Biserica.. astfel a sfinţit-o toată. Sfânta Euharistie este toată Biserica şi toate Tainele ei si toate cele sfinte ale ei. 215 16 Sf. Domnul a făcut Biserica prin Crucea Sa. întruparea adevărului... atunci adevărul este şi trupul Său.. un adevăr. cu toate nenumăratele Sale taine dumnezeiesc-omeneşti. 1.. întrucât toţi alcătuiesc un trup duhovnicesc. 13 Sf. Însuşi El cu Biserica Sa în negrăita plinire a dumnezeirii şi omenirii Sale. precum li trupul Său ca Biserică. Biserica este imanentul care are în ea transcendental. fericitul Teofilact întăreşte spunând: “Adecărul este cuprinsul Bisericii. Biserica este singura comunitate adevărată şi reală.. totul este împreună cu toţi sfinţii. cu întreaga plinire a dumnezeirii Sale şi cu întreaga plinire a omenităţii Sale13. 23). pp. fiindcă în toate Se află tot minunatul Domn Hristos. Iustin POPOVICI. s-a înomenit. Biserica. singura societate adevărată şi desăvârşită.”14 De altfel. 6 . pp. În concluzie. în Biserică totul este o mare taină. Hristos este unirea însăşi şi sfânta putere a acestei uniri16. Teologia Dogmatică. 47-55. Deci. de asemenea. Biserica. Iustin POPOVICI. Un loc special îl ocupă Sfânta Euharistie. cu sfintele Sale puteri dumnezeieşti. comunitatea trimică de Persoane plină de o nesfârşită iubire faţă de lume. care este.. În Biserică totul este sobornicesc.. Întrucât Hristos este Adevărul. ea are o constituţie teandrică15. Iustin POPOVICI. pp. toate acestea sunt. mântuieşte pe oameni de păcat şi moarte. conform părintelui Stăniloae. iar tot ce se săvârşeşte în ea este adevărat şi purtător de mântuire. un duh. însuşi trupul Lui dumnezeiesc-omenesc. în care toţi trăiesc soborniceste. cu o viaţă. la urma urmelor. încât ea prin sfintele Taine şi sfintele fapte bune.toţi”(Ef. pe care El l-a luat din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi de la Duhul Sfânt şi trupul Său din Sfânta Împărtăşanie.... al cărei cap este. Biserica este minunea cea mai mare a tuturor lumilor zidite. Hristos este întreg în Biserică. 32-36 14 Sf. s-a făcut om. minune de care se uimesc şi îngeri în cer. 40-45 15 Dumitru STĂNILOAE.

iar o împărţire a Bisericii nu a fost niciodată. Biserica este nu numai una. p..... în Bisercă şi prin Biserică.ţine de constituţia Bisericii. p. fiecare dintre ei este Hristos repetat. p.Însuşirile Bisericii Unimea şi unicitatea Bisericii... Sobornicitatea Bisericii – este necontenita încreştinare harică a omului prin sfintele fapte bune. 17 Dumitru STĂNILOAE. Făcându-se. Biserica...263. 66. fiindcă Domnul Hristos nu poate avea mai multe trupuri. toată de la Sfinţii Apostoli. sau mai bine zis. ci au fost şi vor fi căderi din Biserică.. 69-72.. Biserica e un întreg organic. nici nu poate să fie. deci în El nu pot fi mai multe Biserici. 21 Dumitru STĂNILOAE. Teologia Dogmatică. o plenitudine care are totul. iar aceasta plenitudine e prezentă şi eficientă în fiecare din mădularele ei.. însăşi firea dumnezeiesc-omenească a Bisericii este prin sine universală. 19 Sf. Biserica.. Iustin POPOVICI. Căci cu cât este mai unită Biserica cu Hristos şi deci în ea însăşi. deci cu cât e unită mai intim cu capul ei Cel sfânt. Teologia Dogmatică.. pp. totul se adună îm Hristos Dumnezeu-Omul şi totul trăieşte prin El ca fiind al Lui. cu atât e şi mai sfântă în calitatea ei de trup al Lui 18.... ea este Evanghelia Domnului Hristos şi Însuşi Domnul Hristos22. din nemărginita Sa iubire de oameni. 68. Sfinţenia Bisericii – stă în strânsă legătură cu unitatea ei.21 Apostolicitatea Bisericii – Sfinţii Apostoli sunt cei dintâi dumnezei-oameni după har. Iustin POPOVICI. Biserica. Iustin POPOVICI.. Sfânta Tradiţie sau Predanie este toată de la Dumnezeu-Omul. 18 Dumitru STĂNILOAE. un organism sau un corp spiritual. 7 . toată de la Biserică. sobornicească20. ca trup extins al Cuvântului întrupat17.. 22 Sf. 278.. Unicitatea reiese în chip necesar din unicitatea Persoanei Dumnezeu-Omului Hristos. Deci. p. ci şi unică. ca un organism dumnezeiesc-omenesc unic şi nedespărţit.... Teologia Dogmatică.. 293. p. toată de la Sfinţii Părinţi. Hristos prelungit. 20 Sf.. Domnul Hristos a sfinţit Biserica prin întreaga Sa viaţă dumnezeiescomenească19. Biserică prin întrupare.

Pr. Fundatia Iustin Pârvu. 2010. Pr. Bucureşti. Diac. pe care cu anevoie o poate pătrunde omul fără harul lui Dumnezeu. IV. 8 . Eugeniu . Dumitru. în: Ziarul Lumina. ed. Adrian Tănăsescu. 2012. STĂNILOAE. ROGOTI. trad. 2008. Suceava. 8 mai 2010. căci doar ei i s-a dat tot harul dumnezeirii treimice. Ibmbor. Ed. Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul. Ed. har care ne mântuieşte de păcat. 1995. Bucureşti. Ed. Ed. Bibliografie Biblia sau Sfânta Scriptură. Ibmbor. Bucureşti. Dicţionar al Noului Testament.În concluzie. vol. căci mântuirea se căştigă în dragostea de aproapele şi de Dumnezeu. Ioan. Teologia Dogmatică Ortodoxă. de moarte şi de diavol. Iustin. POPOVICI. Ibmbor. care se află în trupul dumnezeiesc-omenesc al Bisericii. 2. Biserica este una din marile taine ale credinţei creştine. dar aceasta numai în comuniune şi sobor. MIRCEA . “ Sfântul Iustin Popovici”. Sf.