You are on page 1of 47

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

PEMANTAUAN
KURIKULUM
BERKUALITI

PENDAHULUAN
MUKA SURAT 2

MATLAMAT
MUKA SURAT 3

OBJEKTIF
MUKA SURAT 3

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

PENDAHULUAN
Program Pemantauan Kurikulum Berkualiti telah mula diperkenalkan di negeri ini sejak tahun 2001.
Tujuan diperkenalkan program ini adalah untuk menaikkan taraf semua sekolah di negeri Kedah Darul
Aman ke taraf Lima Bintang dalam semua aspek khususnya bidang kurikulum. Program ini telah
mendapat tempat ketiga dalam Anugerah Inovasi Menteri Pendidikan pada tahun 2003.
Elemen-elemen yang terkandung dalam program ini ialah:
i.
Pemantauan Rekod Pengajaran & Pembelajaran
ii.
Pemantauan Pengajaran & Pembelajaran
iii.
Pemantauan Semakan Kekerapan Latihan Murid
iv.
Pemantauan Prestasi Murid
v.
Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah
Berdasarkan Buku Perancangan Strategik Jemaah Nazir Sekolah 2001 2010, antara dapatan
pemeriksaan yang menyebabkan pengurusan sekolah tidak berkesan ialah kurangnya pemantauan dan
penyeliaan dilaksanakan oleh pengetua dan guru besar sama ada dalam pengurusan program
pendidikan mahupun dalam pemantauan dan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. Amalan negatif
ini berlaku kerana ada antara pihak pengurusan sekolah:
i.
tidak melaksanakan pemantauan
ii.
tidak memahami peraturan (berdasarkan garis panduan atau surat-surat pekeliling yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia) yang dapat membantu mereka melaksanakan
pemantauan dan penyeliaan yang betul
iii.
melaksanakan pemantauan tetapi tidak tepat atau tidak menilai perkara yang sepatutnya
sebagaimana yang dikehendaki dalam peraturan yang ditetapkan sehingga membawa impak yang
negatif
iv.
menurunkan kuasa (empowerment) memantau kepada subordinates tanpa bimbingan yang betul.
Tidak berlaku perkongsian ilmu dalam proses memantau dan menyelia antara kedua-dua belah
pihak. Kerap berlaku abdication of power pengetua dan guru besar kepada guru-guru penolong
kanan dan ketua-ketua bidang
v.
tiada ilmu, kemahiran dan pengalaman memantau secara berfokus dan berstruktur
vi.
tiada ruang dan peluang untuk mereka mendapatkan ilmu dan kemahiran atau mengikuti kaedah
dan cara memantau atau menyelia yang betul dan berkesan dari mana-mana institusi latihan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Seperti yang telah sedia termaklum bahawa pelaksanaan kurikulum merupakan core business setiap
sekolah, manakala pemantauan kurikulum merupakan satu daripada tugas utama pengetua dan guru
besar sebagai pengurus pendidikan di sekolah. Berdasarkan Himpunan Modul Kursus Pengurusan
Kepimpinan Sekolah oleh Institut Aminuddin Baki, pemantauan kurikulum bermaksud satu proses
mendapatkan maklumat bagi memastikan pengurusan kurikulum di institusi pendidikan, iaitu sekolah,
dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.
Pernyataan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia menekankan bahawa pengetua dan guru besar perlu
memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan mengambil tindakan-tindakan berikut:
i. mengajar sejumlah waktu, iaitu sekurang-kurangnya lima waktu pengajaran mengikut surat Ketua
Pengarah Pelajaran Malaysia, Bilangan 5, Tahun 1998
ii. menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran seperti yang terkandung dalam Surat
Pekeliling Ikhtisas, Bilangan 3, Tahun 1987
iii. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
2

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

iv. menggalakkan pembangunan budaya ilmu dan berfikir dalam kalangan warga sekolah melalui
kursus perkembangan staf
v. menggerakkan dan memantau perjalanan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah, dan Pengurusan
Panitia Mata Pelajaran
vi. memantau kemajuan murid
Dengan melaksanakan pemantauan kurikulum, diharapkan dapat membantu pengetua dan guru besar
melihat keberkesanan program dan membolehkan penambahbaikan dilaksanakan secara lebih berfokus
dan terancang. Data dan maklumat yang diperoleh hasil pemantauan kurikulum dapat membantu
pengetua dan guru besar di sekolah mempercepat peningkatan kemenjadian murid dalam bidang
akademik. Namun begitu, bagi menjayakan hasrat tersebut semua guru termasuk guru-guru penolong
kanan, ketua bidang dan ketua panitia mata pelajaran perlu berkongsi tanggungjawab bersama-sama
pengetua dan guru besar.
MATLAMAT
Memantapkan pengurusan dan keberkesanan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti di sekolah.
OBJEKTIF
i.
Membina komitmen pihak pentadbir sekolah dalam program Pemantauan Kurikulum Berkualiti
ii.
Melihat ketelusan pihak sekolah dalam pengurusan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti
iii.
Melaksanakan selia bimbing kepada pihak pengurusan sekolah dalam pengurusan program
Pemantauan Kurikulum Berkualiti

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

PEMANTAUAN
KURIKULUM
BERKUALITI

SISTEM FAIL
MUKA SURAT 5

PELAKSANAAN
PROGRAM
MUKA SURAT 6

MODUS OPERANDI
SETIAP ELEMEN
MUKA SURAT 8

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

SISTEM FAIL
1 Fail Induk Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB)
i. Buku Panduan
ii. Surat-menyurat (perlu ada kertas minit)
- Surat dari/ kepada PPD/ JPN
- Surat peringatan/ tunjuk sebab (jika ada)
iii. Rumusan Bulanan Pemantauan Kurikulum Berkualiti (Lampiran F)
iv. Senarai Semak Persediaan Pemantauan Kurikulum Berkualiti (Lampiran IX)
2

Fail Pemantauan Rekod Pengajaran & Pembelajaran


i. Jadual Agihan Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran A1)
ii. Rekod Semakan Maklumat Asas Dalam Rekod Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran A2)
iii. Rekod Semakan Mingguan Rekod Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran A3)
iv. Memo Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran A4)

Fail Pemantauan Pembelajaran & Pengajaran


i. Jadual Agihan Pencerapan Pembelajaran & Pengajaran (Lampiran B1)
ii. Borang Pencerapan Pembelajaran & Pengajaran Standard 4 (Lampiran B2)

Fail Pemantauan Semakan Kekerapan Latihan Murid


i. Jadual Agihan Semakan Kekerapan Latihan Murid (Lampiran C1)
ii. Rekod Semakan Kekerapan Latihan Murid (Lampiran C2)

Fail Pemantauan Prestasi Murid


i. Jadual Agihan Pemantauan Prestasi Murid (Lampiran D1)
ii. Rekod Bimbingan Prestasi Murid (Lampiran D2)

Fail Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah


i. Jadual Agihan Tugas Pengurusan Bilik Darjah (Lampiran E1)
ii. Rekod Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah (Lampiran E2)

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

PELAKSANAAN PROGRAM
i.
Pihak sekolah menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB), iaitu
Pengerusi
: Pengetua/ Guru Besar
Setiausaha
: PK Pentadbiran
Ahli J/Kuasa
: PK Tingkatan 6 (jika ada)
PK HEM
PK Kokurikulum
PK Petang (jika ada)
GK Bahasa (sekolah menengah sahaja)
GK Sains & Matematik (sekolah menengah sahaja)
GK Kemanusiaan (sekolah menengah sahaja)
GK Teknik & Vokasional (sekolah menengah sahaja)
GK Pendidikan Islam (Sekolah Menengah Kebangsaan Agama sahaja)
ii.

Taklimat kepada semua guru tentang program dan pelaksanaan PKB diberikan dalam mesyuarat
guru yang pertama.

iii.

Sekolah menyediakan takwim sekolah untuk menyelaraskan program PKB.

iv.

Agihan tugas melibatkan kelima-lima elemen pemantauan diberikan dalam kalangan pentadbir di
sekolah.

v.

Pihak sekolah melaksanakan program PKB berdasarkan takwim sekolah menggunakan instrumen
pemantauan yang disediakan.

vi.

Hasil pemantauan dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan sekolah, mesyuarat guru,


mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan mesyuarat panitia serta diambil tindakan.

vii.

Semua fail dan bahan sokongan disimpan di sekolah supaya mudah diakses.

viii.

Semua fail dan bahan sokongan (minit mesyuarat pengurusan sekolah, minit mesyuarat guru,
minit mesyuarat panitia, minit mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah yang berkaitan dengan
PKB) dikemukakan kepada pemantau untuk tujuan semakan.

ix.

Rumusan bulanan (Lampiran F) disimpan di dalam fail induk PKB

x.

Cara muat turun Borang Standard 4


a. Bina folder baru dalam pemacu C dan namakan folder tersebut sebagai BS4
b. Buka Portal Rasmi Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kedah
c. Muat turun fail BS4.xls
d. Simpan fail tersebut dalam folder BS4 di pemacu C

xi.

Cara menghantar data pencerapan pembelajaran dan pengajaran melalui Program E-Cerap
* Sila pastikan macro setting di tahap yang rendah. (Macro setting low)
a. Buka folder BS4 di pemacu C
b. Buka MS Excel fail BS4 yang terdapat di dalam folder BS4
c. Isi maklumat pencerapan P & P guru pertama di Sheet 1
d. Isi maklumat pencerapan P & P guru-guru lain di Sheet berikutnya (Sheet 2, Sheet 3, .....)
6

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

e.

Cetak borang Standard 4 setiap guru yang dipantau pada bulan tersebut. Satu salinan
disimpan di dalam Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran dan satu salinan lagi
diberikan kepada guru berkenaan untuk disimpan di dalam Rekod Pengajaran dan
Pembelajaran masing-masing.
f. Selepas semua borang telah dicetak, klik pada Sheet Rumusan dan klik pada butang
Submit.
g. Sistem akan membina fail baru BS4_S.xls di dalam folder C:\BS4
h. Namakan semula fail BS4_S kepada nama baru (iaitu nama sekolah dan bulan
pencerapan). Contoh: BS4_SMK Mutiara_Januari
i. Hantar fail tersebut sebagai attachment file melalui e-mel (rujuk alamat e-mel berikut). Di
kotak subjeck, taip nama sekolah (Contoh: SMK Mutiara)
Baling Sik
pkbbalingsik@gmail.com
Langkawi
pkbplangkawi@gmail.com
Kota Setar
pkbksetar@gmail.com
Kuala Muda Yan
pkbkmudayan@gmail.com
Kubang Pasu
pkbkpasu@gmail.com
Kulim Bandar Baharu
pkbkulimbb@gmail.com
Padang Terap
pkbpterap@gmail.com
Pendang
pkbpendang@gmail.com
xii.

Jadual penghantaran E-Cerap ialah seperti berikut:


a) Data bulan Januari dihantar pada atau sebelum 7 Februari
b) Data bulan Februari dihantar pada atau sebelum 7 Mac
c) Data bulan Mac dihantar pada atau sebelum 7 April
d) Data bulan April dihantar pada atau sebelum 7 Mei
e) Data bulan Mei dihantar pada atau sebelum 7 Jun
f) Data bulan Jun dihantar pada atau sebelum 7 Julai
g) Data bulan Julai dihantar pada atau sebelum 7 Ogos
h) Data bulan Ogos dihantar pada atau sebelum 7 September
i) Data bulan September dihantar pada atau sebelum 7 Oktober

xiii.

Salinan borang-borang berikut (rujuk para xiv di bawah) dihantar ke Sektor Pengurusan Akademik,
Jabatan Pelajaran Negeri Kedah (serahan tangan atau pos) pada atau sebelum 31 Januari.
Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman,
Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman (Cawangan),
Tingkat 5, Wisma Persekutuan,
Jalan Kampung Baru,
05000 Alor Setar.
(U.P. Ketua Sektor Pengurusan Akademik)

xiv.

Borang-borang tersebut ialah:


a) Jadual Agihan Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran A1)
b) Jadual Agihan Pencerapan Pembelajaran & Pengajaran (Lampiran B1)
c) Jadual Agihan Semakan Kekerapan Latihan Murid (Lampiran C1)
d) Jadual Agihan Pemantauan Prestasi Murid (Lampiran D1)
e) Jadual Agihan Tugas Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah (Lampiran E1)
f) Borang Senarai Semak Persediaan Pemantauan Kurkulum Berkualiti (Lampiran IX)

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

MODUS OPERANDI SETIAP ELEMEN


I
Pemantauan Rekod Pengajaran & Pembelajaran (RPP)
i.
RPP dihantar kepada pihak pentadbir sekolah setiap hari Khamis.
ii.

Semakan RPP melibatkan semua pentadbir sekolah seperti berikut:

Sekolah Kurang Murid


Guru Besar

iii.

Sekolah Rendah
Guru Besar
PK Pentadbiran
PK HEM
PK Kokurikulum
PK Petang (jika ada)

Sekolah Menengah
Pengetua
PK Pentadbiran
PK Tingkatan 6 (jika ada)
PK HEM
PK Kokurikulum
PK Petang (jika ada)
GK Bahasa
GK Sains & Matematik
GK Kemanusiaan
GK Teknik & Vokasional
GK Pend. Islam (SMKA)

Sekiranya salah seorang pentadbir sekolah tidak dapat menyemak RPP pada minggu
berkenaan disebabkan cuti sakit, berkursus, menunaikan fardu haji, jawatan belum diisi/
bertukar dan sebagainya, tugas semakan RPP dilakukan oleh pihak pentadbir yang lain atas
arahan Pengetua/ Guru Besar.

iv. Semakan RPP pada awal tahun yang melibatkan maklumat asas dalam RPP dilakukan oleh
Pengetua/ Guru Besar sahaja dan hendaklah disempurnakan sebelum berakhir bulan
Februari. Pengetua/ Guru Besar hendaklah menurunkan tandatangan dan cap jawatan di
setiap item maklumat asas yang disemak. Rekod semakan maklumat asas tersebut diisi
dalam borang Rekod Semakan Maklumat Asas dalam RPP (Lampiran A2).
v.

Jadual Agihan Semakan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran sepanjang tahun perlu
disediakan pada awal tahun (rujuk contoh di Lampiran A1)

vi. Pemeriksaan RPP dibuat seperti berikut (rujuk contoh di Lampiran A1)
a) Pengetua/ Guru Besar menyemak RPP semua guru secara pusingan
b) PK Pentadbiran menyemak RPP semua guru kecuali guru Tingkatan 6 secara pusingan
c) PK Tingkatan 6 menyemak RPP guru tingkatan 6 sahaja
d) PK HEM dan PK Kokurikulum menyemak RPP kumpulan guru tertentu (ditentukan oleh
Pengetua/ Guru Besar) secara pusingan
e) PK Petang menyemak RPP guru sesi petang sahaja
f) Guru-Guru Kanan menyemak RPP guru bidang masing-masing.
vii. Pemeriksaan dibuat secara teliti melibatkan isi kandungan Rancangan Pelajaran Harian
(RPH). Sekiranya terdapat kelemahan dalam penulisan RPH, sila catat dalam Rekod
Semakan Mingguan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran (Lampiran A3). Catatan tersebut
dihantar kepada guru berkenaan melalui Memo Semakan Rekod Pengajaran dan
Pembelajaran (Lampiran A4). Salinan memo tersebut (Lampiran A4) disimpan di dalam fail
Pemantauan Rekod Pengajaran & Pembelajaran.
viii. Sekiranya, ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila catat dalam Rekod
Semakan Mingguan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran (Lampiran A3). Sediakan Memo
Semakan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran (Lampiran A4) dalam tiga salinan, iaitu
kepada guru berkenaan, simpanan fail dan kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.
ix. Sekiranya guru berkenaan masih tidak menghantar RPP untuk semakan selepas memo
yang ketiga, Pengetua/ Guru Besar perlu mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada guru
berkenaan dan satu salinan surat tersebut dihantar ke PPD (U.P. Penolong PPD
8

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

Pengurusan Sekolah) dan satu salinan lagi dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri
Kedah (U.P Ketua Sektor Pengurusan Akademik). Pihak PPD perlu memaklumkan ke
Jabatan Pelajaran Negeri Kedah (U.P Ketua Sektor Pengurusan Akademik) setiap kali
tindakan diambil.
x.

Hasil pemantauan pemeriksaan RPP dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan sekolah


mesyuarat guru, mesyuarat jawatankuasa kurikulum, dan mesyuarat panitia.

xi. Minit mesyuarat pengurusan sekolah/ mesyuarat guru/ mesyuarat jawatankuasa kurikulum/
mesyuarat panitia tentang hasil pencerapan dikemukakan apabila pemantauan dibuat oleh
PPD/ JPN di sekolah.
xii. RPP Pengetua/ Guru Besar, pihak pengurusan sekolah yang lain dan guru-guru akan
disemak semasa pemantauan dibuat oleh PPD/ JPN.
II

Pemantauan Pembelajaran & Pengajaran (Pencerapan Pembelajaran dan Pengajaran)


i. Jadual pencerapan perlu disediakan pada awal tahun (lihat contoh di Lampiran B1).
Pastikan setiap guru telah dicerap sekurang-kurangnya sekali sehingga bulan Mei.
ii.

Setiap guru dicerap sekurang-kurangnya dua kali setahun.

iii.

Pencerapan perlu dibuat sepenuhnya sepanjang sesi pembelajaran dan pengajaran


(mengikut SPI Bil 3/1987). Gunakan Borang Standard 4 Pembelajaran dan Pengajaran
(Lampiran B2).

iv. Sila isi butiran pencerapan di ruangan Catatan Penyeliaan di dalam RPP guru berkenaan.
v.

Isi Borang Standard 4 (Lampiran B2) selengkapnya (termasuk ruangan catatan) dan
ditandatangani. Hasil pencerapan dibincangkan dengan guru berkenaan dan satu salinan
Borang Standard 4 (Lampiran B2) diserahkan kepada guru berkenaan untuk dikokotkan/
disimpan di dalam RPP guru tersebut.

vi. Satu salinan Borang Standard 4 (Lampiran B2) disimpan di dalam fail Pemantauan
Pembelajaran & Pengajaran.
vii. Dapatan pencerapan dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan sekolah, mesyuarat guru,
mesyuarat jawatankuasa kurikulum dan mesyuarat panitia.
viii. Minit mesyuarat pengurusan sekolah/ mesyuarat guru/ mesyuarat jawatankuasa kurikulum/
mesyuarat panitia tentang hasil pencerapan dikemukakan apabila pemantauan dibuat oleh
PPD/ JPN di sekolah.
III

Pemantauan Semakan Kekerapan Latihan Murid


i. Jadual Agihan Semakan Kekerapan Latihan Murid perlu disediakan pada awal tahun (lihat
contoh di Lampiran C1)
ii.

Semakan buku latihan murid hendaklah mengambil kira kontrak latihan murid yang telah
diputuskan dalam mesyuarat panitia. Guru perlu menyerahkan salinan Borang Kontrak
Latihan Murid (Lampiran G) semasa menyerahkan buku latihan murid untuk semakan.

iii. Guru menyerahkan semua buku latihan murid kepada penilai. Pihak penilai memilih
sekurang-kurang lima buah buku bagi setiap jenis latihan untuk dipantau.
iv.

Dapatan pemantauan diisi dalam borang Rekod Semakan Kekerapan Latihan Murid
selengkapnya Lampiran C2 (termasuk ruangan catatan/ ulasan penilai) dan
ditandatangani.

v.

Satu salinan Borang Semakan Kekerapan Latihan Murid (Lampiran C2) disimpan di dalam
fail Pemantauan Semakan Kekerapan Latihan Murid
9

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

vi. Hasil pemantauan dibincangkan dengan guru berkenaan dan salinan Borang Rekod
Semakan Kekerapan Latihan Murid tersebut diserahkan kepada guru berkenaan.
vii. Dapatan pemantauan dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan sekolah, mesyuarat guru,
mesyuarat jawatankuasa kurikulum, dan mesyuarat panitia.
viii. Minit mesyuarat pengurusan sekolah/ mesyuarat jawatankuasa kurikulum/ mesyuarat guru/
mesyuarat panitia tentang hasil pemantauan dikemukakan apabila pemantauan dibuat oleh
PPD/ JPN di sekolah.
IV

Pemantauan Prestasi Murid


i. Jadual Agihan Pemantauan Prestasi Murid disediakan pada awal tahun (lihat contoh di
Lampiran D1). Jadual agihan dibuat berdasarkan kumpulan prestasi murid dalam head
count. Keutamaan diberikan kepada kelas peperiksaan. Sekiranya mampu, pihak sekolah
boleh melantik guru-guru lain memantau prestasi murid kelas bukan peperiksaan. Walau
bagaimanapun borang prestasi murid kelas bukan peperiksaan tidak perlu dimasukkan ke
dalam fail.
ii.

Pihak pengurusan memantau kumpulan murid yang sama sepanjang tahun.

iii. Semua maklumat, laporan, tindakan yang diambil, kehadiran murid dan tandatangan murid
diisi dalam borang Rekod Bimbingan Prestasi Murid (Lampiran D2).
iv. Kepilkan Borang Maklumat Prestasi Murid (borang head count 4) bersama Lampiran D2.
v.

Dapatan pemantauan dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan sekolah, mesyuarat guru,


mesyuarat jawatankuasa kurikulum, dan mesyuarat panitia.

vi. Minit mesyuarat pengurusan sekolah/ mesyuarat jawatankuasa kurikulum/ mesyuarat guru/
mesyuarat panitia tentang hasil pemantauan dikemukakan apabila pemantauan dibuat oleh
PPD/ JPN di sekolah.
V

Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah


i. Jadual Agihan Tugas Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah disediakan pada awal tahun
(lihat contoh di Lampiran E1). Pemantauan ini melibatkan pihak pengurusan sekolah, bukan
guru bertugas.
ii.

Hasil dapatan diisi di dalam borang Rekod Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah (Lampiran
E2)

iii. Hasil dapatan (Lampiran E2) diserahkan kepada guru tingkatan untuk diambil tindakan.
iv. Dapatan pemantauan dibincangkan dalam mesyuarat guru/ perjumpaan mingguan/
perjumpaan bulanan.
v.

Minit mesyuarat guru/ catatan perjumpaan mingguan/ catatan perjumpaan bulanan tentang
hasil pemantauan Pengurusan Bilik Darjah dikemukakan apabila pemantauan dibuat oleh
PPD/ JPN di sekolah

Semua borang pemantauan kecuali Borang Standard 4: Pembelajaran dan Pengajaran


(Lampiran B2) boleh diubah suai tanpa menggugurkan maklumat yang diperlukan. Walau
bagaimanapun label LAMPIRAN perlu diletakkan di penjuru kanan atas setiap borang.

10

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

PEMANTAUAN
KURIKULUM
BERKUALITI

BORANG
LAMPIRAN A1
LAMPIRAN A2
LAMPIRAN A3
LAMPIRAN A4
LAMPIRAN B1
LAMPIRAN B2
LAMPIRAN C1
LAMPIRAN C2
LAMPIRAN D1
LAMPIRAN D2
LAMPIRAN E1
LAMPIRAN E2
LAMPIRAN F
LAMPIRAN G
MUKA SURAT
12 - 28

11

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN A1
CONTOH JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH
KUMPULAN A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PK Pentadbiran
PK Tingkatan 6
PK HEM
PK Kokurikulum
PK Petang
GK Bahasa
GK Kemanusiaan
GK Sains & Mat.
GK Teknik & Vok.
GK Pend Islam
(SMKA sahaja)
11 Kaunselor Pelajar
12 Guru Cemerlang

KUMPULAN B
(BAHASA)

KUMPULAN C
(SAINS &
MATEMATIK)

KUMPULAN D
(KEMANU
SIAAN)

KUMPULAN E
(TEKNIK &
VOKASIONAL)

KUMPULAN F
(TKN 6)

Senarai guru
bidang
Bahasa sesi
pagi

Senarai guru
bidang Sains
dan
Matematik
sesi pagi

Senarai guru
bidang
Kemanusiaan
sesi pagi

Senarai guru
bidang Teknik
& Vokasional
sesi pagi

Senarai guru
Tingkatan 6

Senarai guru
bidang
Bahasa sesi
petang.

Senarai guru
bidang Sains
dan
Matematik
sesi petang

Senarai guru
bidang
Kemanusiaan
sesi petang

Senarai guru
bidang Teknik
& Vokasional
sesi petang

KUMPULAN G
SMKA
SAHAJA
(PENDIDIKAN
ISLAM)

Senarai guru
bidang
Pendidikan
Islam sesi
pagi
Senarai guru
bidang
Pendidikan
Islam sesi
petang

Nama guru perlu dicatatkan di dalam ruangan di atas.

TARIKH

1
5
9
13
17
2
6
10
14
18
3
7
11
15
19
4
8
12
16
20

06JAN
02 FEB
03 MAC
07 APR
05 MEI
13 JAN
10 FEB
10 MAC
14 APR
12 MEI
20 JAN
17 FEB
24 MAC
21 APR
19 MEI
27 JAN
24 FEB
31 MAC
28 APR
26 MEI

PENGE
TUA

PK
PENTAD
BIRAN

PK
HEM

A
B

D
G

E (PAGI)

A
C

A
D
G
A
E
F

PK KO
KURIKUL
UM

PK
PETANG

GK
BAHASA

D&G
(PETANG)

GK
KEMAN
USIAAN

(PETANG)

B (PAGI)

B
(PETANG)

12

PK
TKN 6

GK
PEND.
ISLAM

C (PAGI)

GK
TEKNIK
& VOK

(PETANG)

D (PAGI)

GK
SAINS &
MAT.

G (PAGI)

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN A1
CONTOH JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
SEKOLAH RENDAH
KUMPULAN A

KUMPULAN B

1 PK Pentadbiran
2 PK HEM
3 PK Kokurikulum
4 PK Petang
5 Kaunselor Pelajar
6 Guru Cemerlang

KUMPULAN C

KUMPULAN D

KUMPULAN E

Senarai guru sesi pagi

Senarai guru sesi


pagi

Senarai guru sesi pagi

Senarai guru sesi pagi

Senarai guru sesi


petang.

Senarai guru sesi


petang

Senarai guru sesi


petang

Senarai guru sesi


petang

Nama guru perlu dicatatkan di dalam ruangan di atas.

Contoh (a)
M

TARIKH

1
5
9
13
17
2
6
10
14
18
3
7
11
15
19
4
8
12
16
20

06JAN
02 FEB
03 MAC
07 APR
05 MEI
13 JAN
10 FEB
10 MAC
14 APR
12 MEI
20 JAN
17 FEB
24 MAC
21 APR
19 MEI
27 JAN
24 FEB
31 MAC
28 APR
26 MEI

GURU BESAR

PK PENTADBIRAN

PK HEM

PK KOKURIKULUM

PK PETANG

A
B

E (PAGI)

E (PETANG)

B (PAGI)

B (PETANG)

C (PAGI)

C (PETANG)

D (PAGI)

D (PETANG)

A
C

A
D

A
E

Contoh (b) Untuk sekolah yang jumlah gurunya sedikit


MINGGU

TARIKH

1
5
9
13
17
2
6
10
14
18
3
7
11
15
19
4
8
12
16
20

06JAN
02 FEB
03 MAC
07 APR
05 MEI
13 JAN
10 FEB
10 MAC
14 APR
12 MEI
20 JAN
17 FEB
24 MAC
21 APR
19 MEI
27 JAN
24 FEB
31 MAC
28 APR
26 MEI

DISEMAK OLEH
GURU BESAR

PK PENTADBIRAN

PK HEM

PK KOKURIKULUM

* Semua RPP guru Kumpulan A tetap disemak oleh Guru Besar setiap minggu.

13

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN A2
REKOD SEMAKAN MAKLUMAT ASAS
DALAM REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Tandakan sekiranya item tersebut telah dilengkapkan.


Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan.
Catatkan item yang minta dilengkapkan di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di
dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran. Pastikan semua guru telah melengkapkan
semua item semasa pemantauan dibuat oleh JPN/ PPD.

14

CATATAN KEHADIRAN
MESYUARAT

REKOD PENCAPAIAN MURID


(IKUT FORMAT HEAD COUNT 3)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

KONTRAK LATIHAN MURID

RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN

PENGGAL PERSEKOLAHAN

JADUAL WAKTU & ANALISIS

MAKLUMAT-MAKLUMAT GURU

KALENDAR SEKOLAH

SENARAI BUKU RUJUKAN GURU

SENARAI BUKU TEKS MURID

NAMA GURU

NAMA GURU, KELAS, MATA


PELAJARAN DAN TKN YANG
DIAJAR

BIL

NAMA GURU:
KULIT HADAPAN

* Disemak oleh Pengetua/ Guru Besar sahaja


Semakan tersebut hendaklah disempurnakan selengkapnya oleh Pengetua/ Guru Besar sebelum
berakhirnya bulan Februari.

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN A3
REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Nama Pentadbir: ............................................................

Jawatan: .............................................

Bulan: ...................................
TARIKH
SERAHAN
BIL

NAMA GURU

CATATAN
(JIKA ADA)

TANDAKAN
JIKA
TEGURAN
TELAH
DIPATUHI

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam
Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran.
2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4
kepada guru berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan
disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar
kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.
15

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

CONTOH REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Nama Pentadbir: Hashim bin Abd Rahman

Jawatan: Guru Besar

Bulan: JANUARI
Contoh (a):

CHEAH SOCK HOON

DERANI BIN JUSOH

JOSEPHINE MARY

MASTURA BT ABD RAZAK

MOHD RAPIDI BIN AZMAN

NORSURIATI BT ABIDIN

RAJAGOPAL A/L MUTHU

SITI HANIM BT JAAFAR

10

SITI MARDIANA BT HAMDAN

11

SALLEH BIN JAAFAR

12

TAN ENG HUAT

27/1

BAZLI BIN BADLISHAH

20/1

13/1

NAMA GURU

BIL

6/1

TARIKH
SERAHAN

PK

PKH

PKK

PK

PKH

PKK

PK

PKH

PKK

PKK

PK

PKH

PKK

PK

PKH

PKK

PK

PKH

PKH

PKK

PK

PKH

PKK

PK

PKH

PKK

PK

PK

PKH

PKK

PK

PKH

PKK

PK

PKH

PKK

CATATAN
(JIKA ADA)

TANDAKAN
JIKA
TEGURAN
TELAH
DIPATUHI

RPT tidak mengikut format

Tidak menyerahkan RPP pada


13/1.

Bahagian Refleksi belum


dilengkapkan.

Contoh (b)

BAZLI BIN BADLISHAH

CHEAH SOCK HOON

DERANI BIN JUSOH

JOSEPHINE MARY

MASTURA BT ABD RAZAK

MOHD RAPIDI BIN AZMAN

NORSURIATI BT ABIDIN

RAJAGOPAL A/L MUTHU

SITI HANIM BT JAAFAR

10

SITI MARDIANA BT HAMDAN

11

SALLEH BIN JAAFAR

12

TAN ENG HUAT

27/1

20/1

NAMA GURU

13/1

BIL

6/1

TARIKH
SERAHAN
CATATAN
(JIKA ADA)

TANDAKAN
JIKA
TEGURAN
TELAH
DIPATUHI

RPT tidak mengikut format

Tidak menyerahkan RPP pada


13/1.

Bahagian Refleksi belum


dilengkapkan.

16

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN A4
MEMO SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Satu salinan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran.
Nama Guru: ............................................................

Tarikh: ...............................

Sila ambil tindakan atas perkara berikut:


Hantar Rekod Pengajaran & Pembelajaran anda. (satu salinan dihantar kepada Penolong
PPD Pengurusan Sekolah)
Lengkapkan maklumat asas berikut:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Lengkapkan penulisan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Tandatangan Pentadbir dan Cap Jawatan: ..................................................


17

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN B1
JADUAL AGIHAN PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
BIL

NAMA GURU

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEP

Seorang guru dicerap sekurang-kurangnya dua kali setahun


Catatkan jawatan pentadbir yang membuat pencerapan:
P (Pengetua), GB (Guru Besar), PK (PK Pentadbiran), PKT6 (PK Tkn 6), PKH (PK HEM), PKKK
(PK Kokurikulum) PKP (PK Petang), GKB (GK Bahasa),GKSM (GK Sains & Matematik), GKK (GK
Kemanusiaan) GKTV (GK Teknik & Vokasional), GKPI (GK Pendidikan Islam)
Contoh:
BIL
NAMA GURU
1
Ramli bin Abd Rahman

JAN

FEB

MAC
P

18

APR

MEI

JUN

JUL
GKB

OGOS

SEP

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI


JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
BAHAGIAN A:

LAMPIRAN B2

MAKLUMAT GURU

Panduan
Jawatan

No. Kad Pengenalan Baru:

Daerah:

Guru Besar

PK

Penolong Kanan

GKM

1. Nama Guru
2. Nama Sekolah
4. Jawatan

Ketua Panitia

GP

Guru Pemulihan/Pend. Khas

6. Kelayakan Akademik Tertinggi

GC

5. Jantina
7.

Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan

9.

MP Diperhatikan

Guru Mata Pelajaran


Guru Cemerlang

Jantina

Kelayakan Ikhtisas

8.

Guru Kanan Mata Pelajaran

KP
GMP

3. Kod Sekolah

Pengetua

GB

Tahun

L
p

Lelaki
Perempuan

Kelayakan Akademik
(Tidak Perlu Bagi Guru GSTT)

10. Opsyen Utama Guru

BAHAGIAN B: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


11. Tarikh Penilaian P & P
13. Masa P & P

12. Tingkatan/ Tahun

SPM
D
STPM
SM

Sijil Pelajaran Malaysia/MCE


Diploma
Sij Tinggi Pel Msia/ HSC
Sarjana Muda

SMP
S
PHD

Sarjana Muda Pendidikan


Sarjana
Ph D (Doktor Falsafah)

14. Bilangan Murid

Kelayakan Ikhtisas
15. Pelaksanaan Pembelajaran dan Pengajaran (Skor: 1, 2, 3, 4, 5 atau 6)
Skor
Diberi

Bil

Aspek/ Item Kritikal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Penglibatan Murid
Penguasaan Pembelajaran Murid
Hasil Kerja Murid
Perancangan dan Persediaan Guru
Kaedah Penyampaian
Kemahiran Komunikasi
Penggunaan Sumber Pendidikan
Penilaian
Teknik Penyoalan
Penguasaan Isi Kandungan
Pengurusan Kelas (Bilik Darjah, Makmal, Padang)
Amalan Profesionalisme Keguruan
Jumlah Skor

16. Peratus Pencapaian

SPM
DPM
DP
KPLI
KPLD
SMDP

Sijil Perguruan Malaysia


Diploma Perguruan Malaysia
Diploma Pendidikan
Kursus Per Lepasan Ijazah
Kursus Per Lepasan Diploma
Sarjana Muda Dgn Pend.

Prestasi P & P
Peratus Skor
90 100
80 89
60 79
40 - 59
20 39
0 - 19

Tahap
Cemerlang
Baik
Harapan
Memuaskan
Lemah
Sangat Lemah

17. Taraf Pencapaian

18. Jawatan Pencerap


Catatan:

Tandatangan Pencerap: _________________________


Nama Pencerap:

Tarikh: ________________________

_________________________

Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan untuk disimpan di dalam Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan
satu salinan lagi disimpan di dalam fail Pemantauan Pembelajaran & Pengajaran

19

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN C1
JADUAL AGIHAN SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID
BIL

PENGURUSAN

PENGETUA/
GURU BESAR

PK
PENTADBIRAN

PK TKN 6

PK HEM

PK
KOKURIKULUM

PK PETANG

GK BAHASA

GK SAINS &
MATEMATIK

GK
KEMANUSIAAN

10

GK TEKNIK &
VOKASIONAL

11

GK
PEN ISLAM

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEP

Catatkan mata pelajaran dan kelas buku latihan yang perlu dihantar kepada pihak pengurusan.
Semua buku latihan murid perlu dihantar kepada pihak pengurusan.
Contoh:
BIL

PENGURUSAN

PENGETUA

FEB
SN
TK5
SJ
TK4
GG
TK3

MAC
MM
TK5
GG
TK4
KH 1
TK3

APR
BM
TK 5
PSV
TK 4
PI
TK 3

20

MEI
PD
TK 5
KM
TK 4
SJ
TK 3

JUN
BI
TK5
BM
TK4
MM
TK3

JUL
PI
TK5
MT
TK4
SN
TK3

OGOS
MT
TK5
BI
TK4
BM
TK3

SEP
SJ
TK5
PD
TK4
BI
TK 3

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN C2
REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID
Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G)
BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran)
Nama Guru : .........................................................................

Tingkatan/ Tahun: .....................

Mata Pelajaran: ............................................ Jumlah Murid: ............... Jumlah Buku Dihantar: .................

BIL

JENIS/ TAJUK
BUKU LATIHAN

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA


TARIKH BUKU DIHANTAR

OBJEKTIF

STRUKTUR

ESEI

LAIN-LAIN
(NYATAKAN)

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai)


Panduan skala: 1 Lemah
2 Sederhana
Tandakan pada ruang berkenaan.
JENIS/ TAJUK BUKU
LATIHAN
BIL
BUTIRAN
1 2 3 4 1
1
2
3
4
5
6

JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT

OBJEKTIF

STRUKTUR

3 Baik

CATATAN
(jika kurang
daripada
kontrak
latihan)

ESEI

LAIN-LAIN
(NYATAKAN)

4 Cemerlang

Jumlah Kerja Pelajar


Kesempurnaan Kerja
Mutu Kerja
(Kebersihan/
Kekemasan)
Pemeriksaan Guru
(Berterusan/ Ketelitian)
Tindak Ikut
(Pembetulan/
Kesalahan)
Sistem Kerja
(Cara menulis tajuk,
tarikh dsbnya)

CATATAN/ ULASAN PENILAI:

Tarikh: .......................................

Tandatangan Penilai & Cap Jawatan: ........................................

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan


2. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid
21

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

CONTOH REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID


Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G)
BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran)
Nama Guru : Salleh bin Jaafar

Tingkatan/ Tahun: Tingkatan 3 Arif

Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia

BIL

1
2
3
4

JENIS/ TAJUK
BUKU LATIHAN

Karangan A
Karangan B
Rumusan
Komsas

Jumlah Murid: 35

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA


TARIKH BUKU DIHANTAR

OBJEKTIF

STRUKTUR

ESEI

15
30
10
12

LAIN-LAIN
(NYATAKAN)

2
3
4
5
6

STRUKTUR

ESEI

15
30
10
12

Karangan B
2

Jumlah Kerja Pelajar


Kesempurnaan Kerja
Mutu Kerja
(Kebersihan/
Kekemasan)
Pemeriksaan Guru
(Berterusan/ Ketelitian)
Tindak Ikut
Pembetulan/
Kesalahan)
Sistem Kerja
(Cara menulis tajuk,
tarikh dsbnya)

OBJEKTIF

3 Baik

LAIN-LAIN
(NYATAKAN)

Rumusan
4

Komsas
4

CATATAN
(jika
kurang
daripada
kontrak
latihan)

4 Cemerlang

140

JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai)


Panduan skala:1 Lemah
2 Sederhana
Tandakan pada ruang berkenaan.
JENIS/ TAJUK BUKU
Karangan A
LATIHAN
BIL
BUTIRAN
1 2 3 4
1

Jumlah Buku Dihantar:

CATATAN/ ULASAN PENILAI:


Kekuatan: Jumlah latihan yang diberi akur dengan kontrak latihan murid
Kelemahan: Terdapat murid yang tidak menulis tarikh dan membuat pembetulan.

Tarikh: 20 Mei 2011

Tandatangan Penilai & Cap Jawatan: ..............................

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan


2. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid
22

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN D1
JADUAL AGIHAN PEMANTAUAN PRESTASI MURID
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PENGURUSAN

TKN/
TAHUN

KUMPULAN

PENGETUA/
GURU BESAR
PK
PENTADBIRAN
PK TKN 6
PK HEM
PK
KOKURIKULUM
PK PETANG
GK BAHASA
GK SAINS &
MATEMATIK
GK
KEMANUSIAAN
GK TEKNIK &
VOKASIONAL
GK PEND. ISLAM
(SMKA SAHAJA)

Kumpulan merujuk kepada kumpulan cemerlang, sederhana, galus, harapan dan sebagainya seperti
yang ditetapkan oleh sekolah dalam head count. Pembahagian kumpulan dan pelaksanaannya
terpulang kepada pihak sekolah. Keutamaan diberikan kepada kelas peperiksaan.
CONTOH:
BIL

PENGURUSAN

TKN./
TAHUN

KUMPULAN

PENGETUA

CEMERLANG

23

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN
LAMPIRAN D2
REKOD BIMBINGAN PRESTASI MURID
Nama Pentadbir: .........................................................

Jawatan: ...........................................

Tingkatan/ Tahun Murid Yang Dipantau: ..................

Kumpulan: ........................................

Jadual Kehadiran Murid: (Sila catatkan tarikh kehadiran dan minta murid menurunkan tandatangan).
BIL

NAMA MURID

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEP

Laporan:
Perjumpaan

Tarikh

Laporan & Tindakan

Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam
Ketujuh
Kelapan
Kesembilan
1. Kepilkan borang head count 4 yang kemas kini (selepas setiap peperiksaan) bersama borang ini.
2. Borang ini disimpan di dalam fail Pemantauan Prestasi Murid.

24

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN E1
JADUAL AGIHAN TUGAS PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH
BIL
1

PENGURUSAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEP

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEP

3D
3E
3F
3G

5D
5E
5F
5G

4D
4E
4F
5G

1A
1B
1C
1D

2A
2B
2C
2D

3A
3B
3C

2A
2B
2C

4A
4B
4C

5A
5B
5C

PENGETUA/
GURU BESAR

PK
PENTADBIRAN

PK TKN 6

PK HEM

PK
KOKURIKULUM

PK PETANG

GK BAHASA

GK SAINS &
MATEMATIK

GK
KEMANUSIAAN

10

GK TEKNIK &
VOKASIONAL

11

GK PENDIDIKAN
ISLAM (SMKA
SAHAJA)

Contoh:
BIL
1

PENGURUSAN
PENGETUA

25

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN E2
REKOD PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH
NAMA PENTADBIR: .........................................................

JAWATAN: .....................................

NAMA GURU TKN./ GURU DARJAH: ........................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9

AMAT BAIK

BAIK

PERKARA

SEDERHANA

BIL

LEMAH

TINGKATAN/ TAHUN: .................................... TARIKH: .......................... MASA: .................................

CATATAN & TINDAKAN


(JIKA ADA)

Perabot/ Meja dan Kerusi Guru/ Meja


dan Kerusi Murid
Ada, tersusun kemas, bersih, berfungsi
Papan Hitam/ Papan Putih/ Skrin
Bersih semasa tidak digunakan,
berfungsi
Tingkap
Bersih, cermin tingkap cukup, tidak rosak
Papan Kenyataan/ Sudut Bacaan/
Sudut Pameran
Dihiasi dan kemas, tidak rosak, ada
maklumat terkini
Kipas/ Lampu
Tiada sawang, berfungsi
Penyapu, Bakul sampah, Penyodok
sampah, bulu ayam
Tersusun kemas, tiada sampah yang
bertimbun, bilangan mencukupi,berfungsi
Lantai
Bersih
Siling
Tiada sawang
Koridor
Bersih, bahan tidak berkenaan tidak
diletakkan di koridor
Proses Pengajaran & Pembelajaran
Guru mata pelajaran/ guru ganti ada,
Proses P & P berjalan, Kawalan Kelas

Tandakan di petak berkenaan.


Tandatangan, Nama Pemantau: ..............................................
dan cap jawatan
1. Satu salinan diserahkan kepada Guru Tingkatan/ Guru Darjah berkenaan
2. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah

26

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN F
RUMUSAN BULANAN PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI
BULAN: .................................

Rumusan Bulanan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUMLAH YANG
DIPANTAU

PEMANTAUAN
PENGURUSAN
BILIK DARJAH

JUMLAH
SEPATUTNYA

JUMLAH YANG
DIPANTAU

PEMANTAUAN
PRESTASI MURID

JUMLAH
SEPATUTNYA

JUMLAH YANG
DIPANTAU

PEMANTAUAN
SEMAKAN
KEKERAPAN
LATIHAN MURID
JUMLAH
SEPATUTNYA

PEMANTAUAN
PEMBELAJARAN
& PENGAJARAN
JUMLAH YANG
DIPANTAU

PEMANTAU

JUMLAH YANG
DIIPANTAU

BIL

JUMLAH
SEPATUTNYA

PEMANTAUAN
REKOD
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

JUMLAH
SEPATUTNYA

1.

Pengetua/ Guru
Besar
PK
Pentadbiran
PK
Tingkatan 6
PK
HEM
PK
Kokurikulum
PK
Petang
GK
Bahasa
GK
Sains & Mat.
GK
Kemanusiaan
GK
Teknik & Vok.
GK
Pend. Islam

Jika pihak pengurusan tidak membuat pemantauan, sila nyatakan sebabnya. Contoh: CB (cuti belajar), CS (cuti
sakit), BK (berkursus), BT (bertukar) BS (bersara) dan sebagainya. Sesuaikan borang di atas dengan jawatan
pengurusan yang terdapat di sekolah
2. SENARAI GURU YANG TIDAK MENGHANTAR RPP TANPA SEBAB
SECARA BERKALA

TINDAK IKUT

SECARA TEKAL

TINDAK IKUT

3. DAPATAN KESELURUHAN PEMANTAUAN BULANAN DIBINCANGKAN DALAM MESYUARAT


BIL
1
2
3
4

MESYUARAT
Mesyuarat Guru
Mesyuarat Panitia
Mesyuarat JK Kurikulum
Mesyuarat Pengurusan Sekolah

TARIKH

Borang ini disimpan di Fail Induk.


Salinan minit mesyuarat berkenaan dikemukakan semasa pemantauan.

27

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI


LAMPIRAN G
BORANG KONTRAK LATIHAN MURID
1. Salinan borang ini diletakkan di dalam Rekod Pengajaran & Pembelajaran.
2. Salinan borang ini diserahkan bersama-sama buku latihan murid kepada pentadbir sekolah untuk
pemantauan.
NAMA GURU: ....................................................... MATA PELAJARAN: ............................. TKN./ TAHUN: ...........
TARIKH

TAJUK

BILANGAN
SET
LATIHAN

JUMLAH SOALAN
OBJEKTIF

Pengesahan oleh: ..................................................


Tandatangan dan Cap Jawatan Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia
Borang ini boleh digabungkan dengan Rancangan Pelajaran Tahunan

28

STRUKTUR

ESEI

LAIN-LAIN
(NYATAKAN)

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

PEMANTAUAN
KURIKULUM
BERKUALITI

LAMPIRAN
SPI BIL. 3/1986
SPI BIL. 3/1999
SURAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA BIL 5/ 1998
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SENARAI DOKUMENTASI/ BAHAN PEMANTAUAN
CONTOH MINIT MESYUARAT
PERBANDINGAN PKB (SEBELUM DAN SELEPAS PENJENAMAAN SEMULA)
SENARAI SEMAK JADUAL KERJA PKB AWAL TAHUN
SENARAI SEMAK JADUAL KERJA PKB SETIAP BULAN

MUKA SURAT
30 - 47

29

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN I
Bahagian Sekolah,
Kementerian Pendidikan,
Paras 5, Blok J Selatan
Pusat Bandar Damansara
50604 Kuala Lumpur

TEL: 2556900
KP(BS) 859 1 /Jld 11/(77)
11 November 1987

Semua Pengarah Pendidikan Negeri Malaysia.


Y.B. Dato/ Tuan/ Puan,
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987:
Penyeliaan Pengajaran-Pembelajaran di dalam
Kelas Oleh Pengetua/ Guru Besar Sekolah
Tugas dan fungsi Pengetua/ Guru Besar sebagai pemimpin profesionalisme, pengurus dan pentadbir
hari ini adalah berbagai-bagai. Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolahnya, tanggungjawab utama
seorang Pengetua/ Guru Besar ialah untuk memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum di sekolahnya.
Pelaksanaan kurikulum dijalankan melalui proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran oleh guruguru dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah memerlukan penyeliaan yang rapi dan
sistematis dari pihak Pengetua/ Guru Besar sekolah itu. Ini termasuklah penyeliaan pengajaranpembelajaran terhadap guru di dalam kelas yang sepatutnya menjadi perkara yang diutamakan dalam
senarai tugas dan tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar. Oleh itu dan dengan tujuan mempertingkatkan
keberkesanan proses pengajaran-pembelajaran di sekolah, Pengetua/ Guru Besar hendaklah
diperingatkan bahawa penyeliaan pengajaran-pembelajaran di dalam kelas adalah merupakan tugas
yang amat penting.
2.

Berikut adalah syor garis panduan bagi melaksanakan tugas penyeliaan di dalam kelas:
2.1

2.2

Rasional
2.1.1

Pelaksanaan kurikulum, adalah unsur TERAS fungsi institusi persekolahan.


Dengan ini, perhatian yang lebih hendaklah diberikan kepada penyeliaan
pengajaran-pembelajaran.

2.1.2

Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolah, Pengetua/ Guru Besar adalah


pelaksana utama kurikulum di sekolahnya. Oleh itu, fungsi penyelia pengajaranpembelajaran adalah merupakan tugas terpenting yang perlu dititikberatkan.

2.1.3

Penyeliaan adalah satu aspek terpenting dalam pentadbiran, pengurusan dan


kepimpinan pendidikan. Oleh itu, penyeliaan tidak boleh dipisahkan daripada
peranan Pengetua/ Guru Besar sebagai pengurus, pentadbir dan pemimpin
profesionalisme di sekolahnya.

Tujuan
2.2.1

Mempertingkatkan daya profesionalisme Pengetua/ Guru Besar dan guru-guru


dalam melaksanakan kurikulum sekolah melalui proses pengajaran-pembelajaran
sejajar dengan falsafah, matlamat dan objektif sistem pendidikan negara.

30

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

2.3

2.2.2

Berkongsi pengetahuan dan pengalaman bagi meluaskan sumber maklumat


kepada Pengetua/ Guru Besar untuk membaiki proses pengajaran-pembelajaran
di sekolahnya. Sumber maklumat ini juga boleh digunakan oleh Pengetua/ Guru
Besar sebagai asas untuk menilai seseorang guru bagi tujuan tertentu.

2.2.3

Memupuk, memelihara dan memperkukuh hubungan profesionalisme dan


interaksi yang positif antara Pengetua/ Guru Besar dengan guru-guru dan antara
guru dengan murid.

2.2.4

Membantu guru-guru menjalankan tugas harian dengan lebih berkesan dan


membentuk sikap guru ke arah yang lebih positif.

Bidang
2.3.1

Penyeliaan pengajaran-pembelajaran hendaklah, ditumpukan kepada 2 (dua)


bidang:

a.
b.

bidang organisasi dan


bidang pengajaran dan pembelajaran.

Bidang Organisasi
Antara ciri-ciri organisasi yang perlu diberi perhatian ialah:
i.

lklim kelas:
Organisasi kelas
Kawalan murid
Komunikasi
Motivasi
Sikap murid
Kebersihan dan perhiasan.

ii.

Penyeliaan gerakerja.

iii.

Penilaian prestasi.

iv.

Profil murid.

v.

Panitia mata pelajaran.

Kesemua ciri ini adalah merupakan petunjuk yang boleh membantu keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran.
Bidang Pengajaran dan Pembelaiaran
Di antara ciri-ciri yang perlu diperhatikan ialah:
i.

Rancangan pengajaran:
Objektif
Isi kandungan

ii.

Persediaan alat/ bahan pengajaran dan penggunaannya

iii.

Penyampaian isi pelajaran

iv.

Teknik bersoal jawab

v.

Interaksi guru murid


31

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

vi.
2.4

Penggunaan masa

Prinsip Pelaksanaan
2.4.1

Penyeliaan pengajaran-pembelajaran di
Pengetua/ Guru Besar atas semua guru.

kelas

hendaklah

dijalankan

oleh

2.4.2

Rekod penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dicatat dengan


ringkas dan tepat.

2.4.3

Penyeliaan pengajaran-pembelajaran hendaklah dirancang dengan seimbang dari


segi masa, mata pelajaran, tingkatan/tahun dan guru.

2.4.4

Tugas penyeliaan ini boleh dijalankan dengan bantuan Penolong Kanan. Walau
bagaimanapun, tanggungjawab sepenuhnya terletak di tangan Pengetua/ Guru
Besar.

2.4.5

Penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dijalankan secara


sistematis dan berlandaskan hubungan profesionalisme dengan guru-guru dan
bukan untuk mencari kesalahan. Dalam usaha mempertingkatkan prestasi
pengajaran-pembelajaran di kelas, Pengetua/ Guru Besar perlu mendapat
maklumat yang tertentu. Maklumat-maklumat itu dapat digunakan oleh Pengetua/
Guru Besar sebagai asas perbincangan dengan guru-guru.

3.
Surat Pekeliling ini adalah untuk mengingatkan kembali mengenai peri mustahaknya tugas-tugas
penyeliaan pengajaran-pembelajaran sebagai salah satu tugas dan tanggungjawab Pengetua/ Guru
Besar. la tidak sekali-kali menafikan pentingnya tugas-tugas dan tanggungjawab kepimpinan dan
penyeliaan seorang Pengetua/ Guru Besar dalam aspek-aspek lain pentadbiran dan pengurusan di
sekolah. Oleh itu, Pengetua/ Guru Besar perlu diingatkan mengenai peri pentingnya melaksanakan
tugas-tugas secara yang seimbang agar pelaksanaan suatu tugas tidak akan menyebabkan tugas-tugas
lain tidak diberi perhatian sewajarnya.

32

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN II
PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
Office of the Director General of Education Malaysia
PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA
Level 7 Blok J Damansara Town Centre
50604 KUALA LUMPUR

Tel: 03-2586900
Fax: 03-2535150
KP(BS)8591/Jilid XV/(3)
9 Mac 1999

Salinan
Semua Pengarah Pendidikan Negeri
Y. Bhg. Dato/ Datin/ Tuan/ Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 3/1999:
Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran
Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memansuhkan Surat Pekeliling Kementerian
Pendidikan 256: "Buku Rekod Mengajar Guru" bertarikh 1 Julai 1963.
2.
Semenjak Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan 256 dikuatkuasakan, terdapat amalan di
mana maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran telah dimasukkan
ke dalam Buku Rekod Mengajar Guru sehingga mengubah sifat dan tujuan sebenar Buku Rekod
Mengajar Guru itu diadakan.
3.
Dengan Surat Pekeliling Ikhtisas ini, berkuatkuasa pada tarikh ia dikeluarkan, Rekod Pengajaran
dan Pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja iaitu (i) Rancangan Pelajaran
Tahunan, dan (ii) hendaklah memastikan kedua-dua unsur tersebut dibuat mengikut prinsip-prinsip
perancangan yang mutakhir.
(i)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia.

(ii)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan
yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana
hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai.

4.
Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang
munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. la haruslah diurus dengan sempurna dan dapat
dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Bahan-bahan lain
yang berkaitan dengan penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian
juga perlu diurus dengan baik dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh
pihak yang diberi kuasa.
33

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

5.
Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling lkhtisas ini kepada semua Pengetua/ Guru Besar
dan guru di negeri YBhg. Dato/ Datin/ Tuan/ Puan.
Sekian.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
T.T.
DATO' DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
s.k

YB Dato' Sri Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak


Menteri Pendidikan Malaysia
YB Dato' Haji Mohd Khalid Yunus
Timbalan Menteri Pendidikan
YB Datuk Dr. Fong Chan Onn
Timbalan Menteri Pendidikan
Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan
Ketua Nazir Jemaah Nazir Sekolah
Pegawai Perhubungan Awam

34

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN
LAMPIRAN III

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYS1A


Office of the Director General of Education Malaysia

PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA


Level 7 Block J Damansara Town Centre

50604 KUALA LUMPUR

Tel : 03-2586900
Fax: 03-2535150

___________________________----------------KPPM/5
22 Jun 1998
Semua Pengarah Pendidikan Negeri
Y. Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,
TANGGUNGJAWAB MENGAJAR BAGI PENGETUA
DAN GURU BESAR DI SEKOLAH
Profesion keguruan adalah berteraskan kepada prinsip bahawa setiap guru perlu mengajar muridmuridnya di dalam kelas. Prinsip tersebut terpakai bagi semua guru, tanpa mengecualikan sebilangan
guru yang telah dilantik sebagai Pengetua atau Guru Besar.
2.
Kerjasama Y. Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan adalah diminta untuk menegaskan kepada semua
Pengetua dan Guru Besar bahawa mereka dikehendaki mengajar sekurang-kurangnya lima (5) waktu
seminggu, di samping melaksanakan tugas-tugas penyeliaan dan pentadbiran sekolah.
3.
Pada masa-masa tertentu di mana Pengetua atau Guru Besar tidak dapat memasuki kelas
kerana menghadiri mesyuarat atau atas urusan rasmi, Pengetua atau Guru Besar berkenaan
hendaklah mengatur supaya dapat bertukar waktu kelas dengan seorang guru lain yang juga mengajar
kelas tersebut. Guru yang memasuki kelas dalam waktu Pengetua atau Guru Besar hendaklah
mengajar mata pelajarannya sendiri dan tidak bertindak sebagai guru ganti. Pengetua atau Guru Besar
akan tetap mengajar mata pelajarannya sekurang-kurangnya lima (5) waktu seminggu, walaupun tidak
mengikut waktu yang ditetapkan dalam jadual.
Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

35

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN IV
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
(KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
Mula dikuatkusa pada 1 Januari 1998
6.

Jadual, sukatan pelajaran dan jadual waktu diadakan untuk pemeriksaan


1) Seseorang guru besar atau pengetua sesuatu sekolah hendaklah dengan serta-merta mengadakan
untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar suatu jadual mengenai semua mata pelajaran yang
diajar di sekolah dan sukatan pelajaran bagi semua mata pelajaran.
2) Seseorang guru besar atau pengetua sesuatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau pusat
pendidikan jarak jauh, hendaklah dengan serta-merta mengadakan untuk pemeriksaan oleh
Ketua Pendaftar jadual waktu untuk penggal persekolahan semasa.
3) Ketua Pendaftar boleh memerlukan guru besar atau pengetua, melalui suatu notis secara bertulis,
untuk mengemukakan sesalinan jadual mengenai semua mata pelajaran yang diajar di sekolah,
sukatan pelajaran dan/atau jadual waktu, dalam tempoh 14 hari dari tarikh menerima notis itu.

7.

Guru perlu mengadakan salinan sukatan pelajaran yang diluluskan dan senarai murid-murid untuk
pemeriksaan
Seseorang guru dalam suatu sekolah hendaklah dengan serta-merta mengadakan untuk pemeriksaan oleh
Ketua Pendaftar salinan sukatan pelajaran yang diluluskan berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar
dan senarai murid di bawah tanggungjawabnya.

8.

Buku rekod guru


Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau pusat pendidikan jarak jauh, hendaklah
menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkodkan olehnya tidak lewat
daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau
bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan
dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan
oleh Ketua Pendaftar.

9.

Jadual, sukatan pelajaran dsb. dalam bahasa selain daripada bahasa kebangsaan diterjemahkan ke dalam
bahasa kebangsaan
Jika mana-mana jadual, sukatan pelajaran, jadual waktu, atau masukan dalam buku rekod guru, atau manamana salinannya yang diperlukan di bawah peraturan 6, 7 atau 8 untuk dikemukakan atau diadakan untuk
pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar, disediakan dalam suatu bahasa selain daripada bahasa kebangsaan,
seseorang guru besar atau pengetua hendaklah mengemukakan atau mengadakan untuk pemeriksaan
jadual, sukatan pelajaran, jadual waktu, atau masukan dalam buku rekod guru, atau salinannya dalam
bahasa kebangsaan dalam tempoh 30 hari daripada diarahkan oleh Ketua Pendaftar.

10.

Jadual waktu perlu dipamerkan


Seseorang guru besar atau pengetua suatu sekolah hendaklah mempamerkan sesalinan jadual waktu
sekolah bagi penggal persekolahan semasa yang di suatu tempat ditandatangan olehnya yang mudah
dilihat di sekolah itu.
36

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

11.

Penalti
(1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual
waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang
membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang
diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan
boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan
atau kedua-duanya.
(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah
melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit.

* Sedutan daripada Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Diterbitkan


sebagai PU(A) 531/97.

37

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN V
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI 2011
Tingkatan 1
MINGGU
TARIKH

(1)
02 JAN 06 JAN

TAJUK
KEMAHIRAN
GEOGRAFI
1 Kedudukan

KONSEP

Kedudukan
relatif

HASIL PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran murid dapat:

(3)
16JAN 20 JAN
*16 JAN - CUTI
HARI U/TAHUN
KEPUTERAAN
KDYMM SULTAN
KEDAH

Bekerjasama

Peta lakar
kelas

Menghargai

Carta

Ketepatan

Kompas

Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan


menggunakan kompas dari titik rujukan
Mengenal pasti dan melukis skala lurus
Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan
skala lurus

Menghargai

Kompas

Bekerjasama
Amanah

Pembaris
Pita ukur

Bekerjasama
Amanah
Menghargai
Bersyukur

Peta lakar
Tiket bas
Peta lakar

Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis


pengangkutan yang digunakan ke sekolah
2 Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual
3 Membina graf bar mudah berdasarkan jadual
1 Membina graf garisan berdasarkan jadual
2 Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
11 MAC 2011 HINGGA 19 MAC 2011
1 Mengenal pasti ciri fizikal dan ciri budaya berdasarkan simbol
dalam peta lakar
2 Menyatakan kedudukan arah dan jarak ciri-ciri geografi yang
diperhatikan
1 Mengaplikasikan simbol yang mewakili ciri fizikal dan budaya ke
dalam peta lakar

Bekerjasama
Amanah

Kertas graf
Carta

Ketepatan

Kertas graf

Bersyukur

Peta lakar

Menghargai

Peta lakar

Mencintai

Peta lakar
Jangka
sudut

1
2
2 Arah

Arah

(5)
(30 JAN - 03 FEB)
*3 FEB CUTI
TAHUN BARU
CINA

3 Skala dan
jarak

Jarak

(7)
13 FEB 17 FEB
*15 FEB - CUTI
MAULIDUR
RASUL
(8)
20 FEB 24 FEB

Mentakrifkan konsep jarak


Mengira jarak relatif dari rumah ke sekolah
Mengira jarak mutlak dari rumah ke sekolah
Mengira jarak relatif dan jarak mutlak pada peta lakar
UJIAN BULANAN 1

4 Graf

Graf

(9)
27 FEB - 03 MAC

(10)
06 MAC 10 MAC

5 Peta

(12)
27 MAC 31 MAC

1
2
1
2
1
2

(6)
06 FEB 10 FEB

(11)
20 MAC 24 MAC

1
2

(4)
23 JAN 27 JAN

Kedudukan
Arah
Jarak

Mentafsir peta lakar

(13)
03 APR 07 APR
(14)
10 APR 14 APR

BBM

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan


koordinat mudah seperti lajur dan baris
Memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur
dan baris
Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat atau objek
Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan
baris
Menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin
Melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas

(2)
09 JAN 13 JAN

NILAI

UJIAN BULANAN 2

* Catatkan peristiwa atau cuti berdasarkan takwim sekolah di ruangan Minggu Tarikh.
Contoh: Cuti Tahun Baru Cina, cuti peristiwa, cuti berganti, Kejohanan Olahraga Sekolah, Hari Anugerah Cemerlang dan sebagainya.
Pada tahun berikutnya, Rancangan Pelajaran Tahunan hendaklah diubahsuai berdasarkan takwim sekolah.
(Rancangan Pelajaran Tahunan boleh digabungkan dengan Borang Kontrak Latihan Murid)

38

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

NILAI

BBM

LAIN-LAIN
(NYATAKAN)

HASIL PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran murid dapat:

ESEI

KONSEP

STRUKTUR

TAJUK

OBJEKTIF

MINGGU
TARIKH

BIL SET
LATIHAN

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN YANG DIGABUNGKAN DENGAN KONTRAK LATIHAN MURID
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DAN KONTRAK LATIHAN MURID MATA PELAJARAN GEOGRAFI 2011
Tingkatan 1
NAMA GURU: .................................................
TINGKATAN: ..........................

KEMAHIRAN
GEOGRAFI

(1)
02 JAN
06 JAN

1
Kedudukan

Kedudukan
relatif

1
2

(2)
09 JAN 13
JAN
(3)
16 JAN
20 JAN
*16 JAN CUTI HARI
U/TAHUN
KEPUTERA
AN KDYMM
SULTAN
KEDAH
(4)
23 JAN 27
JAN
(5)
(30 JAN - 03
FEB)
* 03 FEB
CUTI
TAHUN
BARU CINA
(6)
06 FEB 10
FEB
* 06 FEB
CUTI
TAHUN
BARU CINA
(7)
13 FEB 17
FEB
15 FEB
CUTI
MAULIDUR
RASUL
(8)
20 FEB 24
FEB

2 Arah

Arah

1
2

3 Skala dan
jarak

Jarak

1
2

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat


dengan menggunakan koordinat mudah
seperti lajur dan baris
Memberi contoh kedudukan murid
dalam kelas mengikut lajur dan baris
Menyatakan kedudukan relatif sesuatu
tempat atau objek
Melukis pelan kedudukan murid dalam
kelas mengikut lajur dan baris
Menyatakan arah mengikut lapan arah
mata angin
Melukis lapan arah mata angin
berpandukan kompas

Bekerjasama

Peta lakar
kelas

Menghargai

Carta

Ketepatan

Kompas

Menjelaskan arah mengikut lapan arah


mata angin dengan menggunakan
kompas dari titik rujukan
Mengenal pasti dan melukis skala lurus
Mengukur panjang dan lebar bilik darjah
dengan menggunakan skala lurus

Menghargai

Kompas

Bekerjasama
Amanah

Pembaris
Pita ukur

1
2

Mentakrifkan konsep jarak


Mengira jarak relatif dari rumah ke
sekolah

Bekerjasama
Amanah

Peta lakar
Tiket bas

1
2

Mengira jarak mutlak dari rumah ke


sekolah
Mengira jarak relatif dan jarak mutlak
pada peta lakar

Menghargai
Bersyukur

Peta lakar

UJIAN BULANAN 1

* Catatkan peristiwa atau cuti berdasarkan takwim sekolah di ruangan Minggu Tarikh.
Contoh: Cuti Tahun Baru Cina, cuti peristiwa, cuti berganti, Kejohanan Olahraga Sekolah, Hari Anugerah Cemerlang dan sebagainya.
Pada tahun berikutnya, Rancangan Pelajaran Tahunan hendaklah diubahsuai berdasarkan takwim sekolah.

39

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN VI
SENARAI DOKUMENTASI/ BAHAN SEMAKAN
PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI
(dikemukakan semasa pemantauan)

1. Enam fail PKB


1.1 Fail Induk PKB
1.2 Fail Pemantauan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
1.3 Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran
1.4 Fail Pemantauan Semakan Kekerapan Latihan Murid
1.5 Fail Pemantauan Prestasi Murid
1.6 Fail Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah
2. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Pengetua/ Guru Besar (sertakan bersama Rancangan Pelajaran
Tahunan dan Kontrak Latihan Murid)
3. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Guru (termasuk Guru-Guru Penolong Kanan, dan Guru-Guru Kanan
Mata Pelajaran) sertakan bersama Rancangan Pelajaran Tahunan dan Kontrak Latihan Murid
3.1 Semua RPP bagi sekolah yang jumlah gurunya kurang daripada 20 orang
3.2 20 buah RPP bagi sekolah yang jumlah gurunya melebihi 20 orang tetapi kurang daripada 100 orang
3.3 20% daripada jumlah guru bagi sekolah yang jumlah gurunya melebihi 100 orang
4. Minit mesyuarat guru yang berkaitan dengan Rumusan Bulanan Pemantauan Kurikulum Berkualiti
5. Minit mesyuarat panitia yang berkaitan dengan Rumusan Bulanan Pemantauan Kurikulum Berkualiti
6. Minit mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum yang berkaitan dengan Rumusan Bulanan Pemantauan
Kurikulum Berkualiti
7. Minit mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Sekolah yang berkaitan dengan Rumusan Bulanan
Pemantauan Kurikulum Berkualiti
8. Buku latihan murid (melibatkan pemantauan semakan latihan murid semua pentadbir)
9. Lampiran G (Borang Kontrak Latihan Murid) melibatkan buku latihan murid yang dipantau di para 8.

40

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN VII
SEDUTAN CONTOH MINIT MESYUARAT RUMUSAN BULANAN
MESYUARAT GURU, MESYUARAT PANITIA, MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM
SEKOLAH DAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

V.

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

26.

Pemantauan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran


a.
Kekuatan
i.
Semua guru menghantar Rekod Pengajaran dan Pembelajaran mengikut jadual
ii.
Rancangan Pelajaran Harian (RPH) ditulis mengikut format yang telah ditetapkan.
Untuk makluman
b.

27.

Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran


a.
Kekuatan
i.
Kawalan kelas amat baik.
ii.
Penglibatan murid semasa proses pembelajaran dan pengajaran amat baik sekali
Untuk makluman
b.

28.

Kelemahan
i.
Terdapat guru yang masih tidak menulis refleksi selepas tamat sesi pengajaran
dan pembelajaran. Pengerusi berharap guru dapat menulis refleksi atau catatan
setiap kali selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran bagi menilai sejauh
mana objektif pengajaran dan objektif pembelajaran tercapai.
Untuk tindakan: semua guru

Kelemahan
i.
Kebanyakan guru kurang memberi penekanan kepada penggunaan peralatan ICT
semasa proses pembelajaran dan pengajaran
Untuk tindakan: semua guru

Pemantauan Semakan Kekerapan Latihan Murid


a.
Kekuatan
i.
Jumlah latihan yang diberi akur dengan Kontrak Latihan Murid
Untuk makluman
b.

Kelemahan
i.
Terdapat murid yang tidak membuat pembetulan.
Untuk tindakan: semua guru

41

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

29.

Pemantauan Prestasi Murid


a.
Kekuatan
i.
Murid kumpulan Cemerlang dapat mengekalkan prestasi mereka dalam
Peperiksaan Pertengahan Tahun.
Untuk makluman
b.

30.

Kelemahan
i.
Kebanyakan murid Tingkatan Tiga masih gagal dalam mata pelajaran Bahasa
Inggeris. Panitia Bahasa Inggeris diminta mengadakan mesyuarat post-mortem
dan menyusun program untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam Peperiksaan
PMR.
Untuk tindakan: Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah


a.
Kekuatan
i.
Semua bilik darjah berada dalam keadaan bersih.
Untuk makluman
b.

Kelemahan
i.
Kebanyakan papan kenyataan di dalam kelas masih kosong. Guru Tingkatan
diminta memastikan papan kenyataan tersebut diisi dengan bahan bercorak
akademik dan hal ehwal semasa.
Untuk tindakan: Guru Tingkatan

42

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN VIII
PERBANDINGAN PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI ANTARA VERSI LAMA DENGAN VERSI BARU

BIL

ITEM

ISI KANDUNGAN
FAIL

Fail Induk

i. Buku Panduan

ii. Suratmenyurat
iii. Laporan
Pemantauan P
&P
(Lampiran V)
iv. Rumusan
Pemantauan
Bulanan
(Lampiran VI)

Fail
Pemantauan
RPP

i. Jadual Agihan
Semakan RPP
(Lampiran A1)
ii. Rekod
Semakan
Maklumat
Asas Dalam
RPP
(Lampiran A2)
iii. Rekod
Semakan
Mingguan RPP
(Lampiran A3)
iv. Memo
Semakan RPP
(Lampiran A4)

CATATAN

VERSI LAMA

VERSI BARU

VERSI BARU
(PENAMBAH
BAIKAN)
Semua borang boleh
diubah suai mengikut
kehendak sekolah
kecuali
Lampiran B2)

Disediakan
sekali
sahaja

Ada

Ada

Ada

Jika ada

Ada

Ada

Ada
(Perlu diminitkan)

Ada (tanpa
menyatakan
prestasi P & P
guru)
Ada
(disediakan
setiap 3 bulan
setiap
laporan
setebal 39
muka surat)
Ada
(Pemeriksaan
RPP yang
tetap)

Ada (Ada
menyatakan
prestasi P & P
guru)

Tiada

Ada
(disediakan
setiap bulan
setiap laporan
setebal 2
muka surat)

Bahagian Hasil
Pemantauan Bulanan
digugurkan 1 muka
surat sahaja

Ada
(Pemeriksaan
RPP secara
pusingan)

Ada

Disemak
sekali
sahaja

Ada

Ada

Ada

Disemak
setiap
minggu

Ada

Ada

Ada

Jika ada

Ada

Ada

Ada

Disediakan
setiap bulan

Disediakan
setiap bulan

Disediakan
pada awal
tahun

43

PENYELARAS
(CADANGAN) *

PK Pentadbiran

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

VERSI BARU
(PENAMBAHBAIKAN)

BIL

ITEM

Fail
Pemantauan
P&P
3

Fail
Pemantauan
Semakan
Kekerapan
Latihan Murid
4

Fail
Pemantauan
Prestasi
Murid
5

Fail
Pemantauan
Pengurusan
Bilik Darjah
6

ISI
KANDUNGAN
FAIL

i. Jadual Agihan
Pencerapan
P&P
(Lampiran
B1)
ii. Borang
Pencerapan P
&P
(Lampiran B2)
i. Jadual Agihan
Semakan
Kekerapan
Latihan
Murid
(Lampiran C1)
ii. Rekod
Semakan
Kekerapan
Latihan
Murid
(Lampiran C2)
i. Jadual Agihan
Pemantauan
Prestasi
Murid
(Lampiran D1)
ii. Rekod
Bimbingan
Prestasi
Murid
(Lampiran D2)
i. Jadual Agihan
Tugas
Pengurusan
Bilik Darjah
(Lampiran E1)
ii. Rekod
Pemantauan
Pengurusan
Bilik Darjah
(Lampiran E2)

Semua borang boleh


diubah suai mengikut
kehendak sekolah
kecuali
Lampiran B2)

VERSI
LAMA

VERSI BARU

Disediakan
pada awal
tahun

Ada

Ada

Ada

Disediakan
selepas
pemantauan
P&P

Ada
(Pengiraan
markah
secara
manual)

Ada
(Pengiraan
markah
secara auto)

Disediakan mengikut
Standard 4 (SKPM)
dan disekalikan
dengan Borang
E-Cerap

CATATAN

PENYELARAS
(CADANGAN) *

PK HEM
Disediakan
pada awal
tahun

Ada

Ada

Ada

Disediakan
selepas
pemantauan
buku latihan
murid

Ada

Ada

Ada

Disediakan
pada awal
tahun

Ada
(semua
kelas)

Ada
(Melibatkan
kelas
peperiksaan
sahaja)

Ada

Disediakan
setiap bulan

Ada
(dibuat
secara
umum)

Ada
(dibuat
berdasarkan
head count)

Ada

PK Kokurikulum
Disediakan
pada awal
tahun

Ada

Ada

Ada

Disediakan
selepas
pemantauan
Pengurusan
Bilik Darjah

Ada

Ada

Ada

Cadangan di atas berkaitan Penyelaras Fail PKB berdasarkan bilangan Penolong Kanan di sekolah rendah
satu sesi. Untuk sekolah menengah yang mempunyai Guru Kanan, bilangan penyelaras bagi setiap fail
boleh ditambah.

44

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN IX
SENARAI SEMAK PERSEDIAAN PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI
(disediakan pada awal tahun)
Borang ini dihantar ke Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kedah Darul Aman
pada atau sebelum 31 Januari secara pos/ serahan tangan.

Makumat Sekolah
Nama Sekolah
Daerah
Sesi Persekolahan

Satu Sesi

Dua Sesi

Bandar

Luar Bandar

Lokasi
Jenis Sekolah

SMK

SMKA

SK

Gred Sekolah

SKM

SJKC

SJKT

Bilangan Guru
Bilangan Murid

Sekolah Rendah
Prasekolah
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Jumlah

Sekolah Menengah
Tkn. Peralihan
Tkn. 1
Tkn. 2
Tkn. 3
Tkn. 4
Tkn. 5
Tkn. 6 Bawah
Tkn. 6 Atas
Jumlah

Nama Pengetua/ Guru Besar


No. Telefon

No. Faks

Alamat E-mel
Pengurusan Fail PKB

Fail
Fail1 (Fail Induk)
Fail 2 (Pemantauan RPP)
Fail 3 (Pemantauan P & P)
Fail 4 (Pem. Semakan Kekerapan Lat. Murid)
Fail 5 (Pemantauan Prestasi Murid)
Fail 6 (Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah)

Tarikh Taklimat PKB kepada semua guru

45

Penyelaras

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

BIL
1

SENARAI ITEM

Pihak sekolah menubuhkan Jawatankuasa Kerja PKB (rujuk muka surat 6)


Dokumen PKB dimuat turun daripada Portal Rasmi Sektor Pengurusan Akademik, JPN
Kedah

Buku PKB dicetak (disimpan di dalam Fail Induk)

Salinan buku PKB diedarkan kepada semua pentadbir sekolah

Borang PKB dicetak dan diedarkan kepada semua pentadbir sekolah

Keenam-enam fail PKB disediakan selengkapnya dan berlabel

Jadual pemantauan bagi kelima-lima elemen PKB disediakan.

Masukkan page divider untuk mengasingkan dokumen bagi tahun yang berbeza.

9
10

Fail Induk telah dilengkapi dengan kertas minit (berkaitan surat-menyurat)


Masukkan page divider bagi mengasingkan dokumen pentadbir yang berbeza di dalam
semua fail.

11

Taklimat PKB diberikan kepada semua guru

12

Tanggungjawab pengurusan fail PKB diagihkan kepada pentadbir

13

Tugasan pemantauan telah diagihkan kepada semua pentadbir


Borang Rekod Semakan Kekerapan Latihan Murid (Lampiran C2) diagihkan kepada semua
guru
Borang HC 4 diberikan kepada semua pentadbir berdasarkan kumpulan yang dipantau
(keutamaan kepada kelas peperiksaan sahaja)

14
15
16
17
18
19
20

Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G) diberikan kepada semua guru


Jumlah latihan dalam Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G) telah disemak dan
disahkan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia
Rancangan Pelajaran Tahunan ditulis mengikut format dan mengambil kira takwim
sekolah tahun semasa (Rujuk Contoh Lampiran V)
Format penulisan Refleksi dan Catatan telah dimaklumkan kepada guru.
Borang-borang berikut dihantar ke Urus Setia PKB melalui pos/ serahan tangan pada atau
sebelum 31 Januari (Rujuk alamat surat-menyurat di muka surat 7)
a) Jadual Agihan Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran A1)
b) Jadual Agihan Pencerapan Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran B1)
c) Jadual Agihan Semakan Kekerapan Latihan Murid (Lampiran C1)
d) Jadual Agihan Pemantauan Prestasi Murid (Lampiran D1)
e) Jadual Agihan Tugas Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah (Lampiran E1)
f) Borang Senarai Semak Persediaan Pemantauan Kurkulum Berkualiti (Lampiran IX)
Salinan lampiran ini disimpan di dalam Fail Induk.

46

TANDAKAN

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN X
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN KENDIRI PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI
(setiap bulan)
BIL
1

SENARAI ITEM
Pemantauan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
i.
RPP disemak oleh pentadbir
ii. Catatkan bukti semakan RPP dalam Lampiran A3 (setiap pentadbir menggunakan
borang yang berbeza)
iii. Serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan sekiranya ada kesilapan dalam
penulisan RPP (salinan A4 tersebut disimpan di dalam fail Pemantauan Rekod
Pengajaran dan Pembelajaran)
iv. Serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan sekiranya RPP tidak dihantar tanpa
sebab (satu salinan A4 berkenaan disimpan di dalam fail Pemantauan Rekod
Pengajaran dan Pembelajaran dan satu salinan lagi dihantar ke PPD). Selepas memo
yang ketiga, keluarkan surat tunjuk sebab (satu salinan dihantar ke PPD dan satu
salinan dihantar ke Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kedah)
v. Semua Lampiran A2, A3 dan A4 disimpan di dalam fail selepas selesai pemantauan
vi. Semakan maklumat asas RPP dibuat sebelum berakhir bulan Februari. Pengetua/
Guru Besar menurunkan tandatangan dan cap jawatan di setiap item yang disemak.
Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran
i.
Pemantauan di dalam bilik darjah sepenuhnya mengikut jadual
ii. Isi maklumat dalam Lampiran B2 (termasuk bahagian catatan ). Tandatangani dan
turunkan cap jawatan di lampiran tersebut.
iii. Berbincang dengan guru berkenaan hasil pemantauan (kekuatan dan kelemahan)
iv. Serahkan lampiran tersebut kepada guru berkenaan.
v. Guru berkenaan mengkokotkan/ menyimpan Lampiran B2 di dalam RPP
vi. Isi butiran pencerapan di dalam RPP guru berkenaan.
vii. Semua salinan Lampiran B2 disimpan di dalam fail selepas pemantauan
viii. Data pemantauan P&P semua guru bagi bulan berkenaan dikumpul dan di-e-mel
(rujuk alamat e-mel di muka surat 7) pada atau sebelum 7 hari bulan
Pemantauan Kekerapan Latihan Murid
i.
Guru menghantar semua buku latihan mengikut jadual bersama-sama Lampiran C2
dan Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G)
ii. Pentadbir memilih sekurang-kurangnya lima buah buku untuk dipantau.
iii. Isi maklumat di Lampiran C2 (termasuk bahagian catatan). Tandatangani dan
turunkan cap jawatan di lampiran tersebut.
iv. Berbincang dengan guru berkenaan hasil pemantauan (kekuatan dan kelemahan)
v. Serahkan lampiran tersebut kepada guru berkenaan.
vi. Semua salinan Lampiran C2 disimpan di dalam fail selepas pemantauan
Pemantauan Prestasi Murid
i.
Mengadakan perjumpaan dengan kumpulan murid berkenaan sekurang-kurangnya
sekali sebulan (kumpulan murid yang sama di kelas peperiksaan)
ii.
Minta murid yang hadir menandatangani kehadiran di borang Lampiran D2
iii. Catat laporan di Lampiran D2
iv. Simpan Lampiran D2 di dalam fail selepas perjumpaan dengan murid
Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah
i.
Pantau bilik darjah mengikut jadual
ii. Catatkan hasil dapatan di borang Lampiran E2
iii. Tandatangani borang tersebut dan serahkan kepada guru kelas berkenaan.
iv. Simpan Lampiran E2 di dalam fail selepas pemantauan
Rumusan Bulanan Pemantauan Kurikulum Berkualiti
i.
Berbincang hasil pemantauan kelima-lima item (kekuatan dan kelemahan) di
mesyuarat pengurusan sekolah/ mesyuarat jawatankuasa kurikulum sekolah/
mesyuarat panitia/ mesyuarat guru (rujuk contoh di Lampiran VII)
ii. Isi maklumat di Lampiran F
iii. Simpan Lampiran F di dalam Fail Induk

47

TANDAKAN