You are on page 1of 8

1. Sino ang pinaguusapan sa talata?

2. Ano ang mga


magagandang
katangian ni Rizal?
3. Dapat ba nating
tularan
si Rizal?
Bakit?

1. Kuya, panalo na naman si


Paeng Nepomuceno!
2. Nais kong pasalamatan ang
aking ama.
3. Tinuruan ng bowling si
Paeng ng kanyang ama noong
bata pa siya.
4. Sa Adamson University
nagtapos si
Paeng.
5. Itinuro kay Paeng ang
wastong
paghahagis ng
bola.
6. Ehersisyo ang kailangan ng

Simuno
Ito ang pinag-uusapan o paksa ng
pangungusap.
Halimbawa:
Naninirahan ang mga Mangyan sa
lalawigan ng Mindoro.

Panaguri
Ito ang nagsasabi tungkol sa
simuno.
Halimbawa:
Manok ang paborito niyang
ulam.

Layon ng Pandiwa
Ito ang tumatanggap ng kilos ng
pandiwa. Ito ay karaniwang
pinangungunahan ng
panandang ng.
Halimbawa:
Maraming tao ang bumili ng pulot.

Di-Tuwirang Layon
Ito ang nagsasabi ng pangngalang
pinaglalaanan ng kilos. Karaniwan
itong pinangungunahan ng salitang
para sa, para sa mga, para kay at
para kina.
Halimbawa:
Marami kaming dapat baguhin para
sa kaunlaran.

Tukuyin ang gamit ng pangngalan.


Isulat ang S kung simuno, P kung
panaguri, L kung layon ng
pandiwa at DTL kung di-tuwirang
1. Hinuhuli ni Matias ang mga hayop
layon.
sa pamamagitan ng pana at sibat.
2. Kumuha siya ng mga itlog sa
pugad para sa kanilang mag-ina.
3. Nakabili siya ng ilang lata ng
sardinas.
4. Mabilis na natuto si Matias ng
kanilang aralin.
5. Kahang-hanga ang kanyang mga
ginawa para sa mg Mangyan.

Gawaing-Bahay
1. Nagkasakit at namatay ang nanay ni
Matias.
2. Edukasyon ang susi sa pag-unlad ng
buhay.
3. Tinuruan ng mga doktor at nars ng
kalinisan ang mga Mangyan.
4. Dakilang gawain ang
pagmamalasakit sa kapwa.
5. Ang ginawa ni Matias ay hindi
lamang para sa kanyang sarili.