You are on page 1of 1

;II ~1IIIIuunnnnr

...'

Paunlarin

Pagkatapos mong matuklasan ang mga pang-imang kaalaman sa


aralin ay atin namang lilinangin ang mga kaisipanq ito sa parnamaqitan ng
.". ipababasang mga teksto at iba pang mapagkukunan ng mga impormasyon.
Ang .pangunahing layunin sa bahaging ito ay matutuhan at rilaunawaan anq' ~
mahahalagang impormasyon at kaisipan tungkol sa mga katangiang pisikal
-ng Asya bHang isang kontinente, mga paghahating
panrehiyon, at anq
kahalagahan ng kapaligiran sa tao para sa kaniyang pamumuhay. Gamit a"r;Jg
-rnalilikorn mong mga kaalaman, inaasahang magj<akaroon ka ng kabatiran
tungkol sa katangiang pisikal ng Asya, at kung gaano kahalaga ang

heograpiya at pisikal na katangian ng Asya upang mabuo at' umunlad


ang kabihasnan nito. Simulan mo na ang paglinang!

Mahalagang
pagtuunan ng pansin ang tungkol sa pisikal na katangian ng
kapaligiran sapagkat malaki ang epekto nito sa kilos at gawain ng mga tao sa Asya.
Ito ay ang heograpiya.
Ang bawat sallk nita gaya ng kapaligirang
pisikal
(kinaroroonan, .hugis, sukat, anyo, vegetation cover), iba-ibang anyong lupa,
anyong tubig, klima, at likas na yaman ng isang lugar ay nakaiimpluwensiya
sa
pagbuo at pag-unlad ng kabihasnan ng mga Asyano at ito ay patuloy na humuhubog
sa kultura at kabuhayan nila.

Gawain 4:' Asya: Like! Llkas na Katangian at Ekolohiya


(Pagsusuri ng Video, Interpretasyon
ng Mapa at Pigura)
Ang gawaing ito ay magbibigay sa iyo ng mga kaalaman tungkol sa lokasyon,
hugis, sukat, at paghahating panrehiyon ng Asya gamit ang iba't ibanq kagamitan
tulad ng video, Jeksto, talahanayan, at tsart na naqlalarnan ng kakailanganing mga
impormasyon. Mahalaga ang iyong partisipasyon sa gagawing mga talakayan.
Panonoorin
mo ang sumusunod
na video na nagtataglay
ng mga
impormasyon tungkol sa lokasyon, hugis, sukat, at pisikal na katangian ng .Asya.
Mas rnabuti kung magtatala ka ng mga impormasyong makatutulong sa iyong' pagsusuri at pag-unawa.
The Geography of-Asia. http://www.youtube.com/watch
LFOkGfyZM.
"
.

?feature=player _ embedded&v=x-

Physical Geography of Asia.


..
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D7qvqQKYMt4
Geography of Asia Global II.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NdmRYNNoDbQ

Maaari ding basahin ang tekstong ito tungkol sa kinaroroonan, lokasyon, at


paqhahatinq panrehiyon ng Asya na makapagbibigay
sa iyo ng kakailanganing
kaalaman.

15