You are on page 1of 2

iu ch s lm gim bng thng nn c hiu qu s dng ph cao (gim bng

thng, tng s lng knh thng tin c ghp vo lung bng gc s)


Kha dch pha nh phn-BPSK: Trong hai pha u ra th mt trong h a i p h a
t n g n g v i m c l o g i c 1 v m t p h a t n g n g v i m c l o g i c 0. Nu nh
trng thi ca tn hiu nh phn u vo c s thay i th hai gc p h a u r a c n g b i n
i lch pha nhau 180

ng dng: iu ch kha dch pha hin nay c s dng rng di trong cc


hthng thng tin qun s , thng mi , cc h thng vi ba s . Phng thc iu
ch ny c th xem l mt phng thc iu ch hiu qu cho cc ngdng truyn
tin bng v tuyn v n m bo xc sut li thp nht i vi mt mc tn hiu thu
nh khi o trn mt chu k tn hiu.