You are on page 1of 16

PEMBANGUN

-AN TERANANG

MAHIR
ICT

TEKNOLOGI
MODEN

sebuah bandar raya


yang inovatif dan
berkemahiran tinggi
memberi
fokus
kepada alam
sekitar dan
kelestarian

BANDA
R
PINTAR

serta mapan
daripada
bencana alam

DEFINISI BANDAR
PINTAR
sebuah bandar yang maju
daripada aspek ekonomi,
pendidikan, pembangunan
dan infrastruktur
BANDA
R
PINTAR

memili
ki
pusat
ICT
Kemudaha
nteknologi
tinggi

Kemudaha
n
sambunga
n internet
menerusi
Super
Jaring

CIRICIRI
BANDAR
PINTAR

Kemudaha
n rekreasi

Pusat
pengajia
n
teknologi

Kemudaha
n
penyelidid
kan &
pembangu
nan(R&D)

Progra
m
inkuba
si

Pusat
komersial
&
perniagaan

Langkah-langkah
pembangunan bandar pintar

Usaha
-usaha

Ciri-ciri
bandar
pintar

Berkonsepkan Bandar Teknologi


Hijau
Menggalakkan guna tanah
secara cekap dan mesra alam
melalui amalan-amalan lestari
Amalan lestari yang baik ialah
sesuatu yang mampu
mengimbangi ketiga-tiga elemen
iaitu pembangunan
sosial,perlindungan alam sekitar
serta pertumbuhan ekonomi

Be
rkonse
pkan B
Hijau
andar
Me
rupaka
n pemb
pertam
anguna
a di lua
n
r Putra
dan Cy
jay a
berjaya
menggu
nakan
konsep
ini
Me
nggalak
ka n
pemba
ngunan
ya
bercirik
a n te kn ng
ologi h
ijau

Pada era globalisasi ini, negara kita sudah mula


membangun secara pesat. Dalam pada itu, semakain
ramai penduduk di Malaysia mula menetap di bandar
dan jumlahnya semakin meningkat dari semasa ke
semasa. Oleh itu, pihak kerajaaan dan perancang
bandar kini lebih cenderung ke arah komsep Bandar
Pintar. Bandar Pintar yang dirangka ditunjangi tiga
tonggak Iskandar Malaysia iaitu pembangunan
ekonomi, alam sekitar dan sosial. Bandar Pintar
bergantung kepada penggunaan meluas dan inovatif
teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk
merancang dan berkongsi sumber bagi pembangunan
ekonomi, alam sekitar dan sosial ke arah kehidupan
yang lebih berkualiti dan mapan.

Salah satu Bandar Pintar yang terkemuka di negara kita ialah


Putrajaya atau dikenali sebagai Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Putrajaya memang terkenal dengan keindahan seni binanya yang
cukup unik. Seni binanya banyak dipengaruhi oleh ciri seni bina Islam
yang melambangkan Malaysia sebagai negara Islam moden yang
membina tamadunnya seiring dengan kepesatan era kemajuan dunia.
Di samping itu, Putrajaya menarik minat pelancong dari dalamdan luar
negara dengan keunikan landskapnya yang indah. Siapa sangka
kawasab yang dahulunya merupakan sebuah ladang kelapa sawit dan
hutan telah berubah wajah menjadi sebuah Bandar Pintar yang
sungguh artistik.
Pembinaan Putrajaya telah didakwa kononnya menbazir dan
membuang masa tetapi kini mereka mengakui kepentingan kewujudan
bandar ini malah berbangga dengannya. Putrajaya kini telah diiktiraf
sebagai model pembangunan bersepadu bukan sahaja sebagai Pusat
Pentadbiran Negara malah pembangunan yang menitikberatkan
pelbagai aspek. Idea untuk mewujudkan pusat pentadbiran kerajaan
persekutuan pertama di luar Kuala Lumpur dicetuskan oleh Perdana
Menteri, Datuk Seri Dr Mahathir Muhammad pada pertengahan 1980an. Betapa uniknya Putrajaya ini.

Kelebihan alam semula jadi ini juga menjadi tarikan utama


pelancong ke Putrajaya selain seni bina bangunannya yang
unik. Pengekalan kawasan hijau di mana ia dapat membantu
mengekalkan persekitaran Putrajaya menjadi lebih sesuai
untuk suasana yang tenang, damai dan selesa. I a boleh
menjadi tempat riadah dan rekreasi pengunjung. Contoh
pembinaan taman seperti Taman Putra Perdana, Taman
Wetland dan Taman Botani yang menjadi asi\et untuk meanrik
pelancong ke sana.
Putrajaya menempatkan Pejabat Kementrian, Janatan dan
Agensi Kerajaan Persekutuan bagi memastikan pengurusan
dan agensi berjalan dengan lebih lancar. Selain daripada itu,
ia turut menempatkan kawasan perumahan berlandskap dan
pusat bagi aktiviti komersil, kebudayaan, sukan, rekreasi serta
teknologi maklumat. Bangunan batu yang mengganbungkan
seni bina tempatan dan moden mula memenuhi Putrajaya
namun pembangunannya tidak sekali-kali mengorbankan
alam semula jadinya. Putrajaya meruapkan bandar yang
memulihara ekosistem melalui perancangan landskapnya
sambil mempromosi kehidupan yang aktif.