You are on page 1of 12

Medicaments

Farmacopea
• Investigació
• Fàrmacs
• Indicacions
• Dosificació
• Administració
Presentació
• Efectes adversos
• Interaccions
• Contraindicacions
FARMACOCINÈTICA

ABSORCIÓ
(BIODISPONIBILITAT)

TRANSPORT
(FRACCIÓ LLIURE)

DISTRIBUCIÓ
(VOLUM DISTRIBUCIÓ)

ELIMINACIÓ
(METABOLISME)
Dosificació

Edat
Pes
Superfície corporal
SC=√((pes x talla)/3600)
Administració
• Tòpica
• Oral / Enteral
• Rectal
• Inhalada
• Endovenosa
• Intramuscular
• Intratecal
• Traquial
• Intraòssia
Errors de medicació
Errors de medicació

Pacient
Fàrmac
Dosi
Interval
Via
Procediment
Procediment

Investigar al·lèrgies
Comprovar altres fàrmacs
Descartar interaccions
Informar i educar el pacient
Comprovar fàrmac-pacient-dosi-via
Preparar i administrar
Registrar
Fàrmacs
• Antitèrmics / Analgèsics
– Paracetamol pes/10 Apiretal, Gelocatil, Doliprane, Ben-u-ron,...
– Ibuprofè pes/ 4 Dalsy, Advil, Junifen,...
– Dipirona magnèsica Nolotil

• Antibiòtics
– Penicil·lina
– Amoxicil.lina
– Amoxicil.lina-clavulànic
– Cefalosporines (1/2/3 generació)
– Macròlids

• Antiinflamatoris Ibuprofè (AINE)


Corticoides
• Antihistamínics sedants
no sedants
• Fàrmacs inhalats broncodilatadors Ventolin, Terbasmin,...
corticoides Pulmicort, Flixotide,...
adrenalina

• Mucolítics, descongestionants, antitussígens...


Perfusions
• Manteniment
– Regla de Holliday (pes) 0-10 kg 100ml x Kg
10-20 Kg + 50ml x Kg
>20 Kg + 20ml x Kg
– Superfície corporal 1500-1800 ml/m2

• Correcció de desequilibris hidroelectrolítics

• Eliminació de fàrmacs, tòxics o metabòlits

• Dil.lució de medicacions
25 a 100mL de SSF o SG

• Càrrega de volum
10-20ml/kg cristal·loide SSF /RL
col·loide
• Nutrició parenteral
Electròlits
• Sodi (Na) 2-3 mEq/kg/dia
• Potassi (K) 1-2 mEq/Kg/dia
• Calci (Ca) 1 mg/kg/dia (nadons)

• SG 5% 10%
+ ClNa 10% (1 mL = 1,71 mEq) 20%
+ ClK 10% (1 mL = 1,34 mEq) 20%
+/- Gluconat càlcic 10% (1ml=0,45 mg)

• GS 1/3 1/5
glucosa glucosa
Na 50mEq/L Na 30mEq/L
+/- ClK

• SSF Na 150 mEq/L